Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél."

Átírás

1 Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt Sok hang képzése hibás. A hantok ejtésénél logopédiai segítségre szorul. A tanult betk felismerése Minden bett biztosan felismer és A tanult betket jól ismeri fel. A tanult betket 1-2 tévesztéssel A tanult betket nem ismeri fel. megnevez. felismeri és megnevezi. Olvasás Szótagolva jól olvas. Szótagolva lassan olvas. Szótagolva nagyon lassan olvas. Betzgetve olvas. Fejleszteni kell. Szövegalkotása Gondolatait összefüggen, választékosan fogalmazza meg. Szókincse gazdag. Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Kérdésekre segítséggel tudja kifejezni magát. Nehezen fejezi ki magát. Szóban bátortalan, bíztatást igényel. Szövegértés Szövegértése hibátlan, mondatokat is ért. Szövegértésében kisebb hibák Szövegértésre vonatkozó feladatokat Az olvasott szöveget nem érti. elfordulnak. tanítói segítséggel old meg. Betkapcsolás, betalakítás Betkapcsolásnál, betalakításnál vonatvezetése szabályos, lendületes. Betkapcsolásnál, betalakításnál vonalvezetése szabályos. Betkapcsolása, betalakítása több esetben bizonytalan. Betkapcsolása szabálytalan, írása nehezen olvasható. Írásmozgása biztos. Írásmozgása jó. Írástempó Írástempója gyors, lendületes. Irtástempója gyors. Írástempója megfelel. Írástempója nagyon lassú. Másolás Írott és nyomtatott szövegrl egyaránt hibátlanul másol. Írott és nyomtatott szövegrl kevés hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl több hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl való másolása fejlesztést igényel. Képek nevének önálló leírása Képek nevének önálló leírása pontos. Képek nevének leírásánál keveset hibázik. Képek nevének leírásánál több hibát ejt. Képek nevének leírásánál segítséget igényel. Tollbamondás Tollbamondásnál hibátlanul ír. Tollbamondásnál apróbb hibával ír. Tollbamondásnál több hibával ír. Tollbamondásnál nagyon pontatlanul ír.

2 Matematika 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Számfogalom Számfogalma biztosan kialakult a 10- Számfogalma jó a 10-es számkörben Számfogalma bizonytalan a 10-es Számfogalma kialakulatlan. es számkörben. számkörben. Számok nagyság szerinti összehasonlítása relációs jelek Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket hibátlanul alkalmazza. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket jól alkalmazza. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket téveszti Számok nagyság szerinti összehasonlításál a relációs jeleket nem tudj alkalmazni. Számok írása, olvasása Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat. Jól alakítja és felismeri a számok nevét és jelét. A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan. A számokat nem ismeri, lejegyezni még nem tudja. Páros, páratlan Páros, páratlan számokat biztosan felismeri. Páros, páratlan számokat kevés hibával felismeri. Páros, páratlan számokat segítséggel felismeri. Páros, páratlan számokat segítséggel sem ismeri fel. Mveletvégzés Önállóan, hibátlanul tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat kevés hibával végzi. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat több hibával végzi. Összeadásra és kivonásra a 10-es számkörben segítséggel sem képes. Számok bontása Önállóan és hibátlanul bontja a számokat a 10-es számkörben. A számok bontását a 10-es számkörben kevés hibával végzi. A számok bontását a 10-es számkörben több hibával végzi. A számok bontására a 10-es számkörben segítséggel sem képes. Számszomszédok Számszomszédokat teljes Számszomszédokat jól felismeri. Számszomszédokat csak Számszomszédokat nem ismeri. önállósággal felismeri. számegyenes segítségével ismeri fel. Sorozat folytatása A megkezdett sorozatokat önállóan felismeri és a szabálynak A megkezdett sorozatokat felismeri és alkalmazza a szabályt. A megkezdett sorozatokat segítséggel ismeri fel. A megkezdett sorozatok folytatására nem képes. megfelelen folytatja. Helyzetfelismer, Gondolkodása logikus, fejlett. Az összefüggéseket könnyen Az összefüggések felismeréséhez Az összefüggéseket nem ismeri fel. problémamegoldó képessége, kreativitása felismeri. tanítói segítséget igényel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon lassú. Órai munka Matematika órákon aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. Feladattudata még nem alakult ki.

3 Környezetismeret 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület A tanuló ismeretei A tanult témakörökben ismeretei széleskörek, biztosak. A tanult témakörökben ismeretei jók. A tanult témakörökben ismeretei átlagosak. A tanult témakörökben ismeretei hiányosak. Él-élettelen természet, évszakok Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei széleskörek, Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei pontosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei átlagosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei hiányosak. sokoldalúan tájékozott. Közlekedés A gyalogos közlekedés alapvet szabályait biztosan tudja. A gyalogos közlekedés alapvet szabályait jól ismeri. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei átlagosak. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei hiányosak. Megfigyelései Megfigyelései pontosak. Gyjtmunkában aktív, öntevékeny. Megfigyelései kevésbé pontosak. Gyjtmunkát idszakosan végez. Megfigyelései átlagosak. Gyjtmunkát keveset végez. Megfigyelései felületesek. Gyjtmunkát nem végez. Érzékszerveink Biztosan ismeri, megnevezi. Ismeri, megnevezi. Megfelelen ismeri. Ismerete hiányos.

4 Ének 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület A dalok ismerete Hibátlanul, kifejezen tudja. Kifejezen tudja. Segítséggel sem szívesen énekel. A dalokat nem tudja. Ritmusgyakorlatok A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket segítséggel felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképletek felismerésében fejlesztést igényel. Dalok játékai Ismeri, tudja. A játékokban bizonytalan. A játékokat nem tudja. Nem vesz részt a közös játékokban. Órai munka Szívesen, lelkesen énekel. A megadott szempontok szerint énekel. Nehezen, de bevonható az éneklésbe. Nem énekel.

5 Rajz 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai munka Szeret rajzolni. Szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elképzeléseit Színek ismerete, Biztos, bátran használja a színeket. A színeket kevésbé használja. A rajzai szépek, kifejezek, Rajzai színtelenek, egyhangúak. ábrázolása kivitelezésre kevesebb gondot fordít. Eszközhasználat Ügyesen bánik az eszközökkel. Jól bánik az eszközökkel. Megfelelen bánik az eszközökkel. Eszközhasználata fejlesztést igényel. Ábrázolása Életkoránál jobb szint. Bátran megvalósítja saját elképzeléseit. Ábrázolása életkorának megfelel. Ábrázolásai hiányosak, befejetlenek. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak, igényesek. Szépek. Megfelelek. Rendezetlenek.

6 Technika 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Technikai fogalmak Biztos. Jó. Megfelel. Hiányos. ismerete Munkavégzése Megfigyelései, vizuális memóriája pontos, megbízható Megfigyelései, vizuális memóriája jó. Megfigyelései, vizuális memóriája átlagos. Megfigyelései, vizuális memóriája gyenge. Eszközhasználata Biztonságos, helyes. Jó. Megfelel. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Ötletesek, kreatívak, pontosak. Szépek. Esztétikai szempontból Elfogadhatatlanok. kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Rendezetlen, idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

7 Testnevelés 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Viselkedése Sportszer. Együttmköd. Közömbös. Rendbontó. Rendgyakorlatok Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Kissé bizonytalanul hajtja végre. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helye ütemre végzi, pontosan. Az ütem betartása nélkül végzi. Bátortalanul, pontatlanul hajtja végre. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Futó-fogói játékok Ügyes, pontos. Jól játszik. Megfelelen játszik. Fejlesztést igényel. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Többször hiányos. Rendszeresen nincs.

8 Idegen nyelv 1. osztály Teljesítmény Terület Beszédkészség Beszédértés FÉLÉV Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul A tanult dalokat, mondókákat A tanult mondókákat, dalokat kis A tanult mondókákat, dalokat A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. segítséggel tudja. hiányosan, pontatlanul ismeri. tudja. Felismeri és megérti a tanult Kis segítséggel ismeri és érti a tanult Részben ismeri fel és érti meg a tanult Nem ismeri fel és nem érti meg a szavakat. szavakat. szavakat. tanult szavakat. Órai munkája Órán aktív, öntevékeny. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan.

9 Erkölcstan 1. osztály FÉLÉV Órai aktivitás: szívesen részt vesz a feladatokban, érdekld, aktív együttmköd, néha ösztönzésre szorul állandó ösztönzésre szorul, visszahúzódó, kevésbé aktív bomlasztó viselkedése miatt nehezen kapcsolódik be az órába Társaihoz való viszonya: barátságos, segít szándékú, tisztelettudó barátságos, jóindulatú, néha támad nézeteltérése társaival vagy közömbös változó a viszonya társaihoz, gyakori a konfliktus körülötte gyakran keveredik konfliktusba, köteked Hatása a közösségre: Pozitív hatást nem gyakorol nem árt negatív Érzelmi intelligenciája a gyermeknek: fejlett szint, példaérték fejlett,érzékenysége fejleszthet alacsony, fejletlen, sok odafigyelést igényel fejlesztésre szorul, alacsony szint

10 Magyar 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul A tanuló beszéde Tiszta, érthet. Néhány hang képzése bizonytalan. Az alábbi hangokat hibásan ejti: Szóbeli kifejezkészsége Szókincse gazdag, választékos. Beszéde, szókincse korának Szóbeli szövegalkotása Szívesen mond mesét és verset társainak. Gondolatait összefüggen fogalmazza meg. megfelel. A tanult verseket, meséket kevés hibával idézi fel. Hangképzési hibája van. Szóban nehezen fejezi ki magát. A tanult verseket, meséket segítséggel idézi fel. Beszédtempója Beszédtempója jó ütem Beszédtempója megfelel. Beszédtempója gyors. Beszédtempója lassú, elnyújtott. Sok hangképzési hibája van. Beszéde rendszeres korrekciót igényel. Szókincse szegényes. A verseket, meséket nehezen tanulja meg. Beszédtempója hadaró. Hangos olvasás Folyamatos, kifejez. Folyamatos, kevés hibával. Megfelel, több hibával. Kicsit lassú. Akadozó, nehézkes. Betzve, akadozva olvas. Hangos olvasása fejlesztésre szorul. Betismerete Biztos, pontos, hibátlan. Pontos. 1-1 esetben néha bizonytalan. Bizonytalan. Nagyon hiányos. Szótagolás Pontos, hibátlan. Szótagolása jó, a szavak részekre bontásában önálló. Szótagolása megfelel, a szavak részekre bontásában segítséget igényel. Mondattagolás Mondattagolása biztos. Mondattagolása jó. Mondattagolása bizonytalan, Szövegértés Szövegfeldolgozás Betalakítás Kifogástalan, képes rövid szöveg néma olvasására és megértésére. A szövegértést bizonyító feladatokat hibátlanul oldja meg. Betalakítása, kapcsolása szabályos, pontos. segítséget igényel. A szavak szótagokra bontásában fejlesztésre szorul. Mondattagolásában fejlesztésre szorul. Kis segítséget igényel. Megfelel. Nem felel meg, nem érti az olvasott Szövegértési feladataiban kevés hiba van. Betalakítása, kapcsolása kicsit pontatlan. A szöveg megértését ellenrz feladatokat sok hibával oldja meg. Betalakítása, kapcsolása több esetben pontatlan. szöveget. Nem képes a szöveg megértését ellenrz feladatok megoldására. Betalakítása, kapcsolása szabálytalan, nehezen felismerhet. Figyel-

11 men kívül hagyja a vonalrendszert. Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Másolás írott szövegrl Írott szövegrl hibátlanul másol. Írott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Írott szövegrl sok hibával másol. Írott szövegrl való másolása nem megfelel, fejlesztést igényel. Másolás nyomtatott szövegrl Nyomtatott szövegrl hibátlanul másol. Nyomtatott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Nyomtatott szövegrl sok hibával másol. Nyomtatott szövegrl való másolása rendkívül pontatlan, fejlesztést igényel. Emlékezetbl írás Emlékezetbl való írása hibátlan. Emlékezetbl való írásában kevés Emlékezetbl való írásában sok hiba Emlékezetbl való írásra nem képes. hiba van. van. Tollbamondás utáni írás Tollbamondás utáni írása hibátlan. Tollbamondás után kevés hibával ír. Tollbamondás után sok hibával ír. Tollbamondás utáni írásra nem képes. Írásbeli munkájának külalakja Írásbeli munkái szépek, tetszetsek, külalakja esztétikus. Írásbeli munkái szépek, rendezettek. Írásbeli munkái elfogadhatóak, megfelelek. Írásbeli munkái rendetlenek, igénytelenek. Írástempója Írástempója gyors, lendületes. Írástempója jó. Írástempója kicsit lassú. Írástempója nagyon lassú. Írástempója változó. Írástempója kapkodó. önellenrzés Önellenrzése pontos, figyelmes, rendszeres. Önellenrzése néha pontatlan. Önellenrzése rendszertelen, többször pontatlan. Önellenrzést figyelmetlenül végzi, elmulasztja.

12 Matematika 1 osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Számfogalom Számok nagyság szerinti összehasonlítása Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Számfogalma kialakult a 20-as Számfogalma jó a 20-as számkörben Számfogalma bizonytalan a 20-as Számfogalma nem alakult ki a 20- számkörben. számkörben. as számkörben. A relációs jeleket pontosan helyesen A relációs jeleket apróbb A számok nagyság szerinti összehasonlításakor A relációs jeleket nem tuja alkalmazza. pontatlansággal alkalmazza. 1-2 esetben téveszt. alkalmazni. Páros-, páratlan számok Páros, páratlan számokat biztosan Páros, páratlan számokat felismeri. Páros, páratlan számokat kis Páros, páratlan számok felismeri. segítséggel felismeri. felismerésében bizonytalan. Mveletvégzés Önállóan, hibátlanul tud mveleteket A 20-as számkörben való összeadás- A 20-as számkörben való összeadás- Segítséggel tud összeadni és végezni a 20-as számkörben. nál és kivonásnál kevés hibával nál és kivonásnál több hibával kivonni a 20-as számkörben. számol. számol. Számok bontása Önállóan és hibátlanul bontja a A számok bontását a 20-as A számok bontását a 20-as A számok bontására a 20-as szám- számokat a 20-as számkörben. számkörben kevés hibával végzi. számkörben több hibával végzi. körben nem képes, fejlesztést igényel. Számszomszédok Számszomszédokat teljes Számszomszédokat felismeri. Számszomszédokat csak A számszomszédokat nem ismeri. önállósággal biztosan felismeri. számegyenes segítségével ismeri fel. Sorozat folytatása Önállóan képes egy sorozat szabály- A megkezdett sorozatokat felismeri Csak segítséggel ismeri fel a A megkezdett számsorozatok szerségének felismerésére és és a szabályt alkalmazva képes sorozatok összefüggéseit és folytatására nem képes. képes önállóan további elemeket további elemeket képezni. segítséggel képez újabb számokat a képezni folytatáshoz. Gépjátékok Önállóan képes a gépjátékok Segítséggel felismeri a Segítséggel felismeri a Szabályjáték megoldására nem összefüggéseinek felismerésére és a szabályjátékok összefüggéseit és szabályjátékok összefüggéseit és képes. táblázat kiegészítésére az adott hibátlanul kiszámítja a további kevés hibával kiszámítja a további szabály szerint. eseteket. eseteket.

13 Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szöveges feladatok megoldása A szöveges feladatok összefüggéseit önállóan felismeri, önállóan képes mveletekkel tervet készíteni és azokat megoldani. A szöveges feladatok összefüggéseit kis segítséggel ismeri fel, önállóan kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel ismeri fel, s kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit nem ismeri fel, még nem tud szöveges faladatot megoldani. Helyzetfelismer, Gondolkodása logikus, fejlett. Az összefüggéseket könnyen Az összefüggések felismeréséhez Az összefüggéseket nem ismeri fel. problémamegoldó képessége, kreativitása felismeri. tanítói segítséget igényel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon lassú. Órai munka Matematika órákon többnyire aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. Feladattudata még nem alakult ki.

14 Környezetismeret 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Fogalomismeret Biztos. Jó. Átlagos. Bizonytalan Él-élettelen természetrl Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. való ismeretei Évszakokról való Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. ismeretei A gyalogos közlekedés Pontosan ismeri Jól ismeri. Életkorának megfelelen ismeri. Nem megfelelen ismeri. szabályait Megfigyelései Pontosak. Jók. Kevésbé pontosak. Pontatlanok. Gyjtmunkája Rendszeres. Idszakos. Kevés gyjtmunkát végez. Nem végez gyjtmunkát.

15 Ének 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai aktivitása Nagyon szeret énekelni. Szívesen énekel. Nehezen bevonható a közös Nem szívesen énekel. éneklésbe. Dalismeret A tanult dalokat kifejezen, pontos tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat jó tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat kevés hibával énekli hallás után. A tanult dalokat segítséggel énekli hallás után. Dallami és ritmikai ismeretek Hibátlanul ismeri, olvassa. Kevés hibával ismeri fel. Több hibával ismeri fel, és olvassa. Hiányosan ismeri, olvasásukra csak segítséggel képes. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

16 Rajz 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai aktivitása Nagyon szeret rajzolni, szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elkézeléseit. Színismeret Biztos, bátran használja a színeket. Pontos, jól használja a színeket. Megfelelen használja a színeket. Pontatlan. Ábrázolása Életkoránál magasabb szint. Életkorának megfelel. Idnként hiányos. A rajzai kifejezek, de a kivitelezésre kevesebb gondot Hiányos. Munkái befejezetlenek. fordít. Eszközhasználata Ügyesen bánik az eszközökkel. Jó. Bizonytalan. Fejlesztést igényel. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak. Szívesen megfalósítja saját Szépek, igényesek. Megfelelek. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. elképzeléseit. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

17 Technika 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Technikai fogalmak Biztos. Jó. Hiányos Nagyon hiányos. ismerete Eszközhasználata Biztos Korának megfelel. Megfelel, néha bizonytalan. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Pontosak, esztétikusak. Sok önálló ötlete van. Szépek. Többnyire pontatlanok. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

18 Testnevelés 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Rendgyakorlatok végzése Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Bizonytalanul végzi. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helyesen, ütembe végzi. Ütemre végzi. Ütem betartás nélkül végzi. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt labdajátékokban. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Sor- és váltóverseny Ügyes, pontos. Jól tudja. Megfelelen végzi. Fejlesztést igényel. Mozgása Összerendezett. Rendezett. Rendezetlen. Összerendezetlen. Órai munkája, aktivitása Órán aktív, fegyelmezett, szabálykövet. A szabályokat betartja. Órán aktív, fegyelmezett. A szabályokat betartja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése idnként rendbontó. A szabályokat néha figyelmen kívül hagyja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése rendbontó. A szabályokat nem tarja be. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

19 Idegen nyelv 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Kiejtés, Beszédkészség Beszédértés Órai munkája Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Helyesen képzi a magyartól eltér A magyartól eltér A magyartól eltér Hibásan ejti a tanult szavakat. hangkapcsolatokat hangkapcsolatokat megközelítleg hangkapcsolatokat több hibával ejti. A tanult dalokat, mondókákat Ismeri a tanult dalokat, mondókákat. jól ejti. A tanult dalokat, mondókákat egyáltalán nem ismeri, nem tudja A tanult dalokat, mondókákat kis hiányosan csak segítséggel ismeri elmondani. hiányossággal tudja. fel. Felismeri és megérti a tanult Felismeri és kis segítséggel megérti A tanult szavak többségét érti. A tanult szavakat nem ismeri fel. szavakat, kifejezéseket. Követi és a tanult szavakat, kifejezéseket. Tanári segítséggel végrehajtja az Nem érti az utasításokat. pontosan végrehajtja az utasításokat Segítséggel követi az utasításokat. utasításokat. Órán aktív, öntevékeny Órán aktív. Órán passzív, csak tanári Órán passzív, nem vesz részt az óra segítséggel végzi a munkáját. munkájában. Figyelme szétszórt.

20 Erkölcstan 1. osztály ÉVVÉGE Órai aktivitás: szívesen részt vesz a feladatokban, érdekld, aktív együttmköd, néha ösztönzésre szorul állandó ösztönzésre szorul, visszahúzódó, kevésbé aktív bomlasztó viselkedése miatt nehezen kapcsolódik be az órába Társaihoz való viszonya: barátságos, segít szándékú, tisztelettudó barátságos, jóindulatú, néha támad nézeteltérése társaival vagy közömbös változó a viszonya társaihoz, gyakori a konfliktus körülötte gyakran keveredik konfliktusba, köteked Hatása a közösségre: Pozitív hatást nem gyakorol nem árt negatív Érzelmi intelligenciája a gyermeknek: fejlett szint, példaérték fejlett,érzékenysége fejleszthet alacsony, fejletlen, sok odafigyelést igényel fejlesztésre szorul, alacsony szint

21 Els évfolyam A teljesítményének, negyedéves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasít, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése Figyelme Munkatempó, munkavégzés MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Példamutató, pontos. Képes önálló feladatvégzésre. Érdekld, aktív. Önfegyelme kialakult, Viselkedése példamutató. Képes hosszabb koncentrálásra gyors lendületes Választékosan beszél. Jó. Feladatait elvégzi, kis segítséget igényel. Érdekld, passzív. Az alapvet szabályokat ismeri, de hiányosan alkalmazza. Viselkedése jó. Jó. Koncentrálása életkorának megfelel. jó pontatlan Rövid mondatokat használ. Változó. Feladatvégzése önállótlan. Közömbös Az alapvet szabályokat hiányosan ismeri. Viselkedése változó. Rövid ideig tartó. megfelel lassú Nyelvtani szabályokat hibásan használja. Hanyag, érdektelen, feladatait nem végzi el. Érdektelen Az alapvet szabályokat ne ismeri. Viselkedése rendbontó. Szétszórt, változó. nagyon lassú Kérdések segítségével fejezi ki magát. Hangfelismerés hangösszeolvasás Biztos Keveset téveszt Sokat téveszt Nem ismeri fel, nem képes rá. Betfelismerés Biztos, hibátlan Kevés hibával Sokat hibázik Egyenlre nem képes felismerni Betösszeolvasás Hibátlan, gyors Kevés hibával Sok hibával Még nem tud összeolvasni ÍRÁS Térirány felismerés Betalakítása, kapcsolása Biztos szabályos lendületes pontos ütem Kicsit bizonytalan Kevés hibával jó tempóban Nagyon bizonytalan Sok hibával, görcsös, laza, lassú tempóban. Nem ismeri fel Nem képes írni. Ceruzafogása szabálytalan. Másolás írottról Hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes Másolás Hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes nyomtatottról Külalakja szép, rendezett rendezett rendezetlen rendezetlen, maszatos MATEMATIKA Számfogalma 0-5-ig Kialakult jó bizonytalan nem alakult ki Számok írása pontos, biztos kialakult, jó. bizonytalan, sokat téveszt Mveleti jelek biztosan értelmezi jól értelmezi téveszti értelmezése értelmezése hibás +, - Relációs jelek viszonyítások, biztosan alkalmazza. jól alkalmazza. nem képes számokat írni. nem tudja értelmezni nem tud viszonyítani nem ismeri a jeleket

22 Számsorrend Biztos kevés hibával sok hibával nem képes sort alkotni Számok bontása biztos pontos jó kisebb hibával megfelel csak segítséggel Segítséggel sem képes rá. KÖRNYEZET Közvetlen környezetébl való ismeretei TESTNEVELÉS Tanórai fegyelme Nevel utasításai Térbeli tájékozódása, mozgása Egyensúly feladatok megoldása Labdás gyakorlatok -széleskörek -érdekld típus fegyelmezett betartja fejlett pontos, összerendezett könnyedén pontosan old meg -életkorának megfelel fegyelmezett jó pontatlan összerendezett félénken, kicsit pontatlanul old meg -életkorától elmarad, tájékozatlan többször nem tartja be megfelel összerendezetlen ügyetlen, segítséggel old meg Ismeretei nagyon hiányosak gyakran nem tartja be, rendbontó fejlesztést igényel fejlesztésre szorul különösen ügyes. ügyes megfelel gyakorolnia kell Utánzó mozgások Helyesen végzi. Jól végzi. Kivés hibával végzi. Fejlesztést igényel. ÉNEK Ritmusérzéke dalfelismerése Ritmusérzéke pontos. A tanult dalokat biztosan Ritmusérzéke pontatlan. A tanult dalokat pontatlanul Ritmusérzéke fejletlen. A tanult dalokat téveszti. Fejlesztést igényel. A tanult dalokat nem ismeri. RAJZ Kézügyessége Ábrázolása TECHNIKA Kézügyessége, munkái IDEGEN NYELV Beszédkészség Beszédértés Órai munkája tudja és ismeri. Fejlett. Ceruzafogása biztos, szabályos Szívesen rajzol. Figurái arányosak, színesek. Fejlett, ügyes. Szépek, pontosak. A tanult dalokat, mondókákat tudja. Felismeri és megérti a tanult szavakat. Órán aktív, öntevékeny. tudja és ismeri. Jó. Ceruzafogása pontosítást igényel. Szeret rajzolni. Figurái szabálytalanok, de színesek. Ügyes. Kisebb segítséget igényel. A tanult mondókákat, dalokat kis segítséggel tudja. Kis segítséggel ismeri és érti a tanult szavakat. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Megfejel. Ceruzafogása szabálytalan. Rajzai befejezetlenek, aránytalanok, színtelenek. Ügyetlen. Csak segítséggel képes munkáit elvégezni. A tanult mondókákat, dalokat hiányosan, pontatlanul ismeri. Részben ismeri fel és érti meg a tanult szavakat. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Fejletlen, életkorától elmarad. Ceruzafogása szabálytalan. Nem szívesen rajzol. Ábrázolása képi megoldása fejletlen. Fejlesztést igényel. Görcsös. A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. Nem ismeri fel és nem érti meg a tanult szavakat. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan. Debrecen, 20,.. PH.. Tanító Látta (szül, gondvisel)

23 Els évfolyam A tanuló teljesítményének, háromnegyed-éves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasító, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Szókincse Hangos olvasás Szövegértése ÍRÁS Írásmód, külalak Példamutató. Képes önálló feladatvégzésre. Példamutató, órán aktív Választékos, kifejez. Szókincse gazdag. Folyamatosan kifejezen olvas. Kifogástalan, mondatokat is érti. Betalakítása szabályos. Külalakja szép, rendezett. Jó. Kis segítséggel képes önálló feladat elvégzésére. Jó. Órán bátortalan. Rövid mondatokat használ. Szókincse egyszer Szóképekben olvas. Kis pontatlansággal érti. Betalakítása pontos. Külalakja rendezett. Megfelel. Csak segítséggel képes a feladatra. Megfelel. Figyelme elkalandozik, többször nem figyel. Kérdések segítségével fejezi ki magát. Szókincse szegényes. Szótagolva, akadozva olvas. Megfelel. Több hibával hiányosa érti Betalakítása szabálytalan. Külalakja rendezetlen Hanyag, érdektelen. Segítséggel sem képes feladatvégzésre Rendbontó. Rossz példát mutat társainak. Nehezen fejezi ki magát. Szókincse hiányos, kevés. Gyengén olvas, gyakorolnia kell. Nem felel meg. Betalakítása fejlesztésre szorul. Külalakja igénytelen. Írástempója Lendületes, gyors. Határozott Lassú, bizonytalan. Fejlesztend Másolás írottról Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend Másolás Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend nyomtatottról Tollbamondás Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend után Emlékezetbl Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend MATEMATIKA Számfogalma Biztos jó bizonytalan még nem alakult ki Számok írása diktálás után Számok bontása Mveletek szóban (összeadás, kivonás) Mveletek írásban (összeadás, kivonás) Logikai gondolkodása Feladatmegoldási tempója KÖRNYEZET Ember- és társadalom Természetismeret Közvetlen környezet ismerete Gyjtmunkát Hibátlan kevés hibát ejt sokat téveszt nem tudja írni Hibátlanul, önállóan Pontosan tudja Kevés hibával Több hibával, csak eszköz segítségével végzi. Sok hibával számol. Eszközzel sem tudja. Önállóan pontosan tudja A mveleteket kevés hibával végzi. Fejlesztend. Önállóan pontosan A mveleteket Sok hibával számol. Fejlesztend. tudja kevés hibával végzi. Fejlett. Képes Az összefüggéseket Az összefüggéseket összefüggések kis segítséggel csak tanítói segítséggel megoldására. felismeri. ismeri fel. Gyors, pontos. Jó ütem Lassú Nagyon lassú Ismeretei széleskörek, biztosak Ismeretei jók. Kisebb pontosításra szorul. Ismeretei átlagosak Az összefüggéseket nem ismeri fel. Ismeretei hiányosak Biztos jó megfelel Hiányosságai vannak Aktívan, Idszakosan végez Keveset végez Nem végez öntevékenyen végez.

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben