Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél."

Átírás

1 Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt Sok hang képzése hibás. A hantok ejtésénél logopédiai segítségre szorul. A tanult betk felismerése Minden bett biztosan felismer és A tanult betket jól ismeri fel. A tanult betket 1-2 tévesztéssel A tanult betket nem ismeri fel. megnevez. felismeri és megnevezi. Olvasás Szótagolva jól olvas. Szótagolva lassan olvas. Szótagolva nagyon lassan olvas. Betzgetve olvas. Fejleszteni kell. Szövegalkotása Gondolatait összefüggen, választékosan fogalmazza meg. Szókincse gazdag. Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Kérdésekre segítséggel tudja kifejezni magát. Nehezen fejezi ki magát. Szóban bátortalan, bíztatást igényel. Szövegértés Szövegértése hibátlan, mondatokat is ért. Szövegértésében kisebb hibák Szövegértésre vonatkozó feladatokat Az olvasott szöveget nem érti. elfordulnak. tanítói segítséggel old meg. Betkapcsolás, betalakítás Betkapcsolásnál, betalakításnál vonatvezetése szabályos, lendületes. Betkapcsolásnál, betalakításnál vonalvezetése szabályos. Betkapcsolása, betalakítása több esetben bizonytalan. Betkapcsolása szabálytalan, írása nehezen olvasható. Írásmozgása biztos. Írásmozgása jó. Írástempó Írástempója gyors, lendületes. Irtástempója gyors. Írástempója megfelel. Írástempója nagyon lassú. Másolás Írott és nyomtatott szövegrl egyaránt hibátlanul másol. Írott és nyomtatott szövegrl kevés hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl több hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl való másolása fejlesztést igényel. Képek nevének önálló leírása Képek nevének önálló leírása pontos. Képek nevének leírásánál keveset hibázik. Képek nevének leírásánál több hibát ejt. Képek nevének leírásánál segítséget igényel. Tollbamondás Tollbamondásnál hibátlanul ír. Tollbamondásnál apróbb hibával ír. Tollbamondásnál több hibával ír. Tollbamondásnál nagyon pontatlanul ír.

2 Matematika 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Számfogalom Számfogalma biztosan kialakult a 10- Számfogalma jó a 10-es számkörben Számfogalma bizonytalan a 10-es Számfogalma kialakulatlan. es számkörben. számkörben. Számok nagyság szerinti összehasonlítása relációs jelek Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket hibátlanul alkalmazza. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket jól alkalmazza. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket téveszti Számok nagyság szerinti összehasonlításál a relációs jeleket nem tudj alkalmazni. Számok írása, olvasása Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat. Jól alakítja és felismeri a számok nevét és jelét. A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan. A számokat nem ismeri, lejegyezni még nem tudja. Páros, páratlan Páros, páratlan számokat biztosan felismeri. Páros, páratlan számokat kevés hibával felismeri. Páros, páratlan számokat segítséggel felismeri. Páros, páratlan számokat segítséggel sem ismeri fel. Mveletvégzés Önállóan, hibátlanul tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat kevés hibával végzi. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat több hibával végzi. Összeadásra és kivonásra a 10-es számkörben segítséggel sem képes. Számok bontása Önállóan és hibátlanul bontja a számokat a 10-es számkörben. A számok bontását a 10-es számkörben kevés hibával végzi. A számok bontását a 10-es számkörben több hibával végzi. A számok bontására a 10-es számkörben segítséggel sem képes. Számszomszédok Számszomszédokat teljes Számszomszédokat jól felismeri. Számszomszédokat csak Számszomszédokat nem ismeri. önállósággal felismeri. számegyenes segítségével ismeri fel. Sorozat folytatása A megkezdett sorozatokat önállóan felismeri és a szabálynak A megkezdett sorozatokat felismeri és alkalmazza a szabályt. A megkezdett sorozatokat segítséggel ismeri fel. A megkezdett sorozatok folytatására nem képes. megfelelen folytatja. Helyzetfelismer, Gondolkodása logikus, fejlett. Az összefüggéseket könnyen Az összefüggések felismeréséhez Az összefüggéseket nem ismeri fel. problémamegoldó képessége, kreativitása felismeri. tanítói segítséget igényel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon lassú. Órai munka Matematika órákon aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. Feladattudata még nem alakult ki.

3 Környezetismeret 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület A tanuló ismeretei A tanult témakörökben ismeretei széleskörek, biztosak. A tanult témakörökben ismeretei jók. A tanult témakörökben ismeretei átlagosak. A tanult témakörökben ismeretei hiányosak. Él-élettelen természet, évszakok Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei széleskörek, Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei pontosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei átlagosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei hiányosak. sokoldalúan tájékozott. Közlekedés A gyalogos közlekedés alapvet szabályait biztosan tudja. A gyalogos közlekedés alapvet szabályait jól ismeri. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei átlagosak. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei hiányosak. Megfigyelései Megfigyelései pontosak. Gyjtmunkában aktív, öntevékeny. Megfigyelései kevésbé pontosak. Gyjtmunkát idszakosan végez. Megfigyelései átlagosak. Gyjtmunkát keveset végez. Megfigyelései felületesek. Gyjtmunkát nem végez. Érzékszerveink Biztosan ismeri, megnevezi. Ismeri, megnevezi. Megfelelen ismeri. Ismerete hiányos.

4 Ének 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület A dalok ismerete Hibátlanul, kifejezen tudja. Kifejezen tudja. Segítséggel sem szívesen énekel. A dalokat nem tudja. Ritmusgyakorlatok A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket segítséggel felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképletek felismerésében fejlesztést igényel. Dalok játékai Ismeri, tudja. A játékokban bizonytalan. A játékokat nem tudja. Nem vesz részt a közös játékokban. Órai munka Szívesen, lelkesen énekel. A megadott szempontok szerint énekel. Nehezen, de bevonható az éneklésbe. Nem énekel.

5 Rajz 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai munka Szeret rajzolni. Szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elképzeléseit Színek ismerete, Biztos, bátran használja a színeket. A színeket kevésbé használja. A rajzai szépek, kifejezek, Rajzai színtelenek, egyhangúak. ábrázolása kivitelezésre kevesebb gondot fordít. Eszközhasználat Ügyesen bánik az eszközökkel. Jól bánik az eszközökkel. Megfelelen bánik az eszközökkel. Eszközhasználata fejlesztést igényel. Ábrázolása Életkoránál jobb szint. Bátran megvalósítja saját elképzeléseit. Ábrázolása életkorának megfelel. Ábrázolásai hiányosak, befejetlenek. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak, igényesek. Szépek. Megfelelek. Rendezetlenek.

6 Technika 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Technikai fogalmak Biztos. Jó. Megfelel. Hiányos. ismerete Munkavégzése Megfigyelései, vizuális memóriája pontos, megbízható Megfigyelései, vizuális memóriája jó. Megfigyelései, vizuális memóriája átlagos. Megfigyelései, vizuális memóriája gyenge. Eszközhasználata Biztonságos, helyes. Jó. Megfelel. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Ötletesek, kreatívak, pontosak. Szépek. Esztétikai szempontból Elfogadhatatlanok. kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Rendezetlen, idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

7 Testnevelés 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Viselkedése Sportszer. Együttmköd. Közömbös. Rendbontó. Rendgyakorlatok Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Kissé bizonytalanul hajtja végre. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helye ütemre végzi, pontosan. Az ütem betartása nélkül végzi. Bátortalanul, pontatlanul hajtja végre. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Futó-fogói játékok Ügyes, pontos. Jól játszik. Megfelelen játszik. Fejlesztést igényel. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Többször hiányos. Rendszeresen nincs.

8 Idegen nyelv 1. osztály Teljesítmény Terület Beszédkészség Beszédértés FÉLÉV Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul A tanult dalokat, mondókákat A tanult mondókákat, dalokat kis A tanult mondókákat, dalokat A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. segítséggel tudja. hiányosan, pontatlanul ismeri. tudja. Felismeri és megérti a tanult Kis segítséggel ismeri és érti a tanult Részben ismeri fel és érti meg a tanult Nem ismeri fel és nem érti meg a szavakat. szavakat. szavakat. tanult szavakat. Órai munkája Órán aktív, öntevékeny. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan.

9 Erkölcstan 1. osztály FÉLÉV Órai aktivitás: szívesen részt vesz a feladatokban, érdekld, aktív együttmköd, néha ösztönzésre szorul állandó ösztönzésre szorul, visszahúzódó, kevésbé aktív bomlasztó viselkedése miatt nehezen kapcsolódik be az órába Társaihoz való viszonya: barátságos, segít szándékú, tisztelettudó barátságos, jóindulatú, néha támad nézeteltérése társaival vagy közömbös változó a viszonya társaihoz, gyakori a konfliktus körülötte gyakran keveredik konfliktusba, köteked Hatása a közösségre: Pozitív hatást nem gyakorol nem árt negatív Érzelmi intelligenciája a gyermeknek: fejlett szint, példaérték fejlett,érzékenysége fejleszthet alacsony, fejletlen, sok odafigyelést igényel fejlesztésre szorul, alacsony szint

10 Magyar 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul A tanuló beszéde Tiszta, érthet. Néhány hang képzése bizonytalan. Az alábbi hangokat hibásan ejti: Szóbeli kifejezkészsége Szókincse gazdag, választékos. Beszéde, szókincse korának Szóbeli szövegalkotása Szívesen mond mesét és verset társainak. Gondolatait összefüggen fogalmazza meg. megfelel. A tanult verseket, meséket kevés hibával idézi fel. Hangképzési hibája van. Szóban nehezen fejezi ki magát. A tanult verseket, meséket segítséggel idézi fel. Beszédtempója Beszédtempója jó ütem Beszédtempója megfelel. Beszédtempója gyors. Beszédtempója lassú, elnyújtott. Sok hangképzési hibája van. Beszéde rendszeres korrekciót igényel. Szókincse szegényes. A verseket, meséket nehezen tanulja meg. Beszédtempója hadaró. Hangos olvasás Folyamatos, kifejez. Folyamatos, kevés hibával. Megfelel, több hibával. Kicsit lassú. Akadozó, nehézkes. Betzve, akadozva olvas. Hangos olvasása fejlesztésre szorul. Betismerete Biztos, pontos, hibátlan. Pontos. 1-1 esetben néha bizonytalan. Bizonytalan. Nagyon hiányos. Szótagolás Pontos, hibátlan. Szótagolása jó, a szavak részekre bontásában önálló. Szótagolása megfelel, a szavak részekre bontásában segítséget igényel. Mondattagolás Mondattagolása biztos. Mondattagolása jó. Mondattagolása bizonytalan, Szövegértés Szövegfeldolgozás Betalakítás Kifogástalan, képes rövid szöveg néma olvasására és megértésére. A szövegértést bizonyító feladatokat hibátlanul oldja meg. Betalakítása, kapcsolása szabályos, pontos. segítséget igényel. A szavak szótagokra bontásában fejlesztésre szorul. Mondattagolásában fejlesztésre szorul. Kis segítséget igényel. Megfelel. Nem felel meg, nem érti az olvasott Szövegértési feladataiban kevés hiba van. Betalakítása, kapcsolása kicsit pontatlan. A szöveg megértését ellenrz feladatokat sok hibával oldja meg. Betalakítása, kapcsolása több esetben pontatlan. szöveget. Nem képes a szöveg megértését ellenrz feladatok megoldására. Betalakítása, kapcsolása szabálytalan, nehezen felismerhet. Figyel-

11 men kívül hagyja a vonalrendszert. Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Másolás írott szövegrl Írott szövegrl hibátlanul másol. Írott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Írott szövegrl sok hibával másol. Írott szövegrl való másolása nem megfelel, fejlesztést igényel. Másolás nyomtatott szövegrl Nyomtatott szövegrl hibátlanul másol. Nyomtatott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Nyomtatott szövegrl sok hibával másol. Nyomtatott szövegrl való másolása rendkívül pontatlan, fejlesztést igényel. Emlékezetbl írás Emlékezetbl való írása hibátlan. Emlékezetbl való írásában kevés Emlékezetbl való írásában sok hiba Emlékezetbl való írásra nem képes. hiba van. van. Tollbamondás utáni írás Tollbamondás utáni írása hibátlan. Tollbamondás után kevés hibával ír. Tollbamondás után sok hibával ír. Tollbamondás utáni írásra nem képes. Írásbeli munkájának külalakja Írásbeli munkái szépek, tetszetsek, külalakja esztétikus. Írásbeli munkái szépek, rendezettek. Írásbeli munkái elfogadhatóak, megfelelek. Írásbeli munkái rendetlenek, igénytelenek. Írástempója Írástempója gyors, lendületes. Írástempója jó. Írástempója kicsit lassú. Írástempója nagyon lassú. Írástempója változó. Írástempója kapkodó. önellenrzés Önellenrzése pontos, figyelmes, rendszeres. Önellenrzése néha pontatlan. Önellenrzése rendszertelen, többször pontatlan. Önellenrzést figyelmetlenül végzi, elmulasztja.

12 Matematika 1 osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Számfogalom Számok nagyság szerinti összehasonlítása Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Számfogalma kialakult a 20-as Számfogalma jó a 20-as számkörben Számfogalma bizonytalan a 20-as Számfogalma nem alakult ki a 20- számkörben. számkörben. as számkörben. A relációs jeleket pontosan helyesen A relációs jeleket apróbb A számok nagyság szerinti összehasonlításakor A relációs jeleket nem tuja alkalmazza. pontatlansággal alkalmazza. 1-2 esetben téveszt. alkalmazni. Páros-, páratlan számok Páros, páratlan számokat biztosan Páros, páratlan számokat felismeri. Páros, páratlan számokat kis Páros, páratlan számok felismeri. segítséggel felismeri. felismerésében bizonytalan. Mveletvégzés Önállóan, hibátlanul tud mveleteket A 20-as számkörben való összeadás- A 20-as számkörben való összeadás- Segítséggel tud összeadni és végezni a 20-as számkörben. nál és kivonásnál kevés hibával nál és kivonásnál több hibával kivonni a 20-as számkörben. számol. számol. Számok bontása Önállóan és hibátlanul bontja a A számok bontását a 20-as A számok bontását a 20-as A számok bontására a 20-as szám- számokat a 20-as számkörben. számkörben kevés hibával végzi. számkörben több hibával végzi. körben nem képes, fejlesztést igényel. Számszomszédok Számszomszédokat teljes Számszomszédokat felismeri. Számszomszédokat csak A számszomszédokat nem ismeri. önállósággal biztosan felismeri. számegyenes segítségével ismeri fel. Sorozat folytatása Önállóan képes egy sorozat szabály- A megkezdett sorozatokat felismeri Csak segítséggel ismeri fel a A megkezdett számsorozatok szerségének felismerésére és és a szabályt alkalmazva képes sorozatok összefüggéseit és folytatására nem képes. képes önállóan további elemeket további elemeket képezni. segítséggel képez újabb számokat a képezni folytatáshoz. Gépjátékok Önállóan képes a gépjátékok Segítséggel felismeri a Segítséggel felismeri a Szabályjáték megoldására nem összefüggéseinek felismerésére és a szabályjátékok összefüggéseit és szabályjátékok összefüggéseit és képes. táblázat kiegészítésére az adott hibátlanul kiszámítja a további kevés hibával kiszámítja a további szabály szerint. eseteket. eseteket.

13 Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szöveges feladatok megoldása A szöveges feladatok összefüggéseit önállóan felismeri, önállóan képes mveletekkel tervet készíteni és azokat megoldani. A szöveges feladatok összefüggéseit kis segítséggel ismeri fel, önállóan kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel ismeri fel, s kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit nem ismeri fel, még nem tud szöveges faladatot megoldani. Helyzetfelismer, Gondolkodása logikus, fejlett. Az összefüggéseket könnyen Az összefüggések felismeréséhez Az összefüggéseket nem ismeri fel. problémamegoldó képessége, kreativitása felismeri. tanítói segítséget igényel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon lassú. Órai munka Matematika órákon többnyire aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. Feladattudata még nem alakult ki.

14 Környezetismeret 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Fogalomismeret Biztos. Jó. Átlagos. Bizonytalan Él-élettelen természetrl Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. való ismeretei Évszakokról való Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. ismeretei A gyalogos közlekedés Pontosan ismeri Jól ismeri. Életkorának megfelelen ismeri. Nem megfelelen ismeri. szabályait Megfigyelései Pontosak. Jók. Kevésbé pontosak. Pontatlanok. Gyjtmunkája Rendszeres. Idszakos. Kevés gyjtmunkát végez. Nem végez gyjtmunkát.

15 Ének 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai aktivitása Nagyon szeret énekelni. Szívesen énekel. Nehezen bevonható a közös Nem szívesen énekel. éneklésbe. Dalismeret A tanult dalokat kifejezen, pontos tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat jó tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat kevés hibával énekli hallás után. A tanult dalokat segítséggel énekli hallás után. Dallami és ritmikai ismeretek Hibátlanul ismeri, olvassa. Kevés hibával ismeri fel. Több hibával ismeri fel, és olvassa. Hiányosan ismeri, olvasásukra csak segítséggel képes. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

16 Rajz 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Órai aktivitása Nagyon szeret rajzolni, szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elkézeléseit. Színismeret Biztos, bátran használja a színeket. Pontos, jól használja a színeket. Megfelelen használja a színeket. Pontatlan. Ábrázolása Életkoránál magasabb szint. Életkorának megfelel. Idnként hiányos. A rajzai kifejezek, de a kivitelezésre kevesebb gondot Hiányos. Munkái befejezetlenek. fordít. Eszközhasználata Ügyesen bánik az eszközökkel. Jó. Bizonytalan. Fejlesztést igényel. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak. Szívesen megfalósítja saját Szépek, igényesek. Megfelelek. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. elképzeléseit. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

17 Technika 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Technikai fogalmak Biztos. Jó. Hiányos Nagyon hiányos. ismerete Eszközhasználata Biztos Korának megfelel. Megfelel, néha bizonytalan. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Pontosak, esztétikusak. Sok önálló ötlete van. Szépek. Többnyire pontatlanok. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

18 Testnevelés 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Rendgyakorlatok végzése Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Bizonytalanul végzi. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helyesen, ütembe végzi. Ütemre végzi. Ütem betartás nélkül végzi. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt labdajátékokban. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Sor- és váltóverseny Ügyes, pontos. Jól tudja. Megfelelen végzi. Fejlesztést igényel. Mozgása Összerendezett. Rendezett. Rendezetlen. Összerendezetlen. Órai munkája, aktivitása Órán aktív, fegyelmezett, szabálykövet. A szabályokat betartja. Órán aktív, fegyelmezett. A szabályokat betartja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése idnként rendbontó. A szabályokat néha figyelmen kívül hagyja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése rendbontó. A szabályokat nem tarja be. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

19 Idegen nyelv 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény Terület Kiejtés, Beszédkészség Beszédértés Órai munkája Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Helyesen képzi a magyartól eltér A magyartól eltér A magyartól eltér Hibásan ejti a tanult szavakat. hangkapcsolatokat hangkapcsolatokat megközelítleg hangkapcsolatokat több hibával ejti. A tanult dalokat, mondókákat Ismeri a tanult dalokat, mondókákat. jól ejti. A tanult dalokat, mondókákat egyáltalán nem ismeri, nem tudja A tanult dalokat, mondókákat kis hiányosan csak segítséggel ismeri elmondani. hiányossággal tudja. fel. Felismeri és megérti a tanult Felismeri és kis segítséggel megérti A tanult szavak többségét érti. A tanult szavakat nem ismeri fel. szavakat, kifejezéseket. Követi és a tanult szavakat, kifejezéseket. Tanári segítséggel végrehajtja az Nem érti az utasításokat. pontosan végrehajtja az utasításokat Segítséggel követi az utasításokat. utasításokat. Órán aktív, öntevékeny Órán aktív. Órán passzív, csak tanári Órán passzív, nem vesz részt az óra segítséggel végzi a munkáját. munkájában. Figyelme szétszórt.

20 Erkölcstan 1. osztály ÉVVÉGE Órai aktivitás: szívesen részt vesz a feladatokban, érdekld, aktív együttmköd, néha ösztönzésre szorul állandó ösztönzésre szorul, visszahúzódó, kevésbé aktív bomlasztó viselkedése miatt nehezen kapcsolódik be az órába Társaihoz való viszonya: barátságos, segít szándékú, tisztelettudó barátságos, jóindulatú, néha támad nézeteltérése társaival vagy közömbös változó a viszonya társaihoz, gyakori a konfliktus körülötte gyakran keveredik konfliktusba, köteked Hatása a közösségre: Pozitív hatást nem gyakorol nem árt negatív Érzelmi intelligenciája a gyermeknek: fejlett szint, példaérték fejlett,érzékenysége fejleszthet alacsony, fejletlen, sok odafigyelést igényel fejlesztésre szorul, alacsony szint

21 Els évfolyam A teljesítményének, negyedéves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasít, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése Figyelme Munkatempó, munkavégzés MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Példamutató, pontos. Képes önálló feladatvégzésre. Érdekld, aktív. Önfegyelme kialakult, Viselkedése példamutató. Képes hosszabb koncentrálásra gyors lendületes Választékosan beszél. Jó. Feladatait elvégzi, kis segítséget igényel. Érdekld, passzív. Az alapvet szabályokat ismeri, de hiányosan alkalmazza. Viselkedése jó. Jó. Koncentrálása életkorának megfelel. jó pontatlan Rövid mondatokat használ. Változó. Feladatvégzése önállótlan. Közömbös Az alapvet szabályokat hiányosan ismeri. Viselkedése változó. Rövid ideig tartó. megfelel lassú Nyelvtani szabályokat hibásan használja. Hanyag, érdektelen, feladatait nem végzi el. Érdektelen Az alapvet szabályokat ne ismeri. Viselkedése rendbontó. Szétszórt, változó. nagyon lassú Kérdések segítségével fejezi ki magát. Hangfelismerés hangösszeolvasás Biztos Keveset téveszt Sokat téveszt Nem ismeri fel, nem képes rá. Betfelismerés Biztos, hibátlan Kevés hibával Sokat hibázik Egyenlre nem képes felismerni Betösszeolvasás Hibátlan, gyors Kevés hibával Sok hibával Még nem tud összeolvasni ÍRÁS Térirány felismerés Betalakítása, kapcsolása Biztos szabályos lendületes pontos ütem Kicsit bizonytalan Kevés hibával jó tempóban Nagyon bizonytalan Sok hibával, görcsös, laza, lassú tempóban. Nem ismeri fel Nem képes írni. Ceruzafogása szabálytalan. Másolás írottról Hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes Másolás Hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes nyomtatottról Külalakja szép, rendezett rendezett rendezetlen rendezetlen, maszatos MATEMATIKA Számfogalma 0-5-ig Kialakult jó bizonytalan nem alakult ki Számok írása pontos, biztos kialakult, jó. bizonytalan, sokat téveszt Mveleti jelek biztosan értelmezi jól értelmezi téveszti értelmezése értelmezése hibás +, - Relációs jelek viszonyítások, biztosan alkalmazza. jól alkalmazza. nem képes számokat írni. nem tudja értelmezni nem tud viszonyítani nem ismeri a jeleket

22 Számsorrend Biztos kevés hibával sok hibával nem képes sort alkotni Számok bontása biztos pontos jó kisebb hibával megfelel csak segítséggel Segítséggel sem képes rá. KÖRNYEZET Közvetlen környezetébl való ismeretei TESTNEVELÉS Tanórai fegyelme Nevel utasításai Térbeli tájékozódása, mozgása Egyensúly feladatok megoldása Labdás gyakorlatok -széleskörek -érdekld típus fegyelmezett betartja fejlett pontos, összerendezett könnyedén pontosan old meg -életkorának megfelel fegyelmezett jó pontatlan összerendezett félénken, kicsit pontatlanul old meg -életkorától elmarad, tájékozatlan többször nem tartja be megfelel összerendezetlen ügyetlen, segítséggel old meg Ismeretei nagyon hiányosak gyakran nem tartja be, rendbontó fejlesztést igényel fejlesztésre szorul különösen ügyes. ügyes megfelel gyakorolnia kell Utánzó mozgások Helyesen végzi. Jól végzi. Kivés hibával végzi. Fejlesztést igényel. ÉNEK Ritmusérzéke dalfelismerése Ritmusérzéke pontos. A tanult dalokat biztosan Ritmusérzéke pontatlan. A tanult dalokat pontatlanul Ritmusérzéke fejletlen. A tanult dalokat téveszti. Fejlesztést igényel. A tanult dalokat nem ismeri. RAJZ Kézügyessége Ábrázolása TECHNIKA Kézügyessége, munkái IDEGEN NYELV Beszédkészség Beszédértés Órai munkája tudja és ismeri. Fejlett. Ceruzafogása biztos, szabályos Szívesen rajzol. Figurái arányosak, színesek. Fejlett, ügyes. Szépek, pontosak. A tanult dalokat, mondókákat tudja. Felismeri és megérti a tanult szavakat. Órán aktív, öntevékeny. tudja és ismeri. Jó. Ceruzafogása pontosítást igényel. Szeret rajzolni. Figurái szabálytalanok, de színesek. Ügyes. Kisebb segítséget igényel. A tanult mondókákat, dalokat kis segítséggel tudja. Kis segítséggel ismeri és érti a tanult szavakat. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Megfejel. Ceruzafogása szabálytalan. Rajzai befejezetlenek, aránytalanok, színtelenek. Ügyetlen. Csak segítséggel képes munkáit elvégezni. A tanult mondókákat, dalokat hiányosan, pontatlanul ismeri. Részben ismeri fel és érti meg a tanult szavakat. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Fejletlen, életkorától elmarad. Ceruzafogása szabálytalan. Nem szívesen rajzol. Ábrázolása képi megoldása fejletlen. Fejlesztést igényel. Görcsös. A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. Nem ismeri fel és nem érti meg a tanult szavakat. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan. Debrecen, 20,.. PH.. Tanító Látta (szül, gondvisel)

23 Els évfolyam A tanuló teljesítményének, háromnegyed-éves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasító, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Szókincse Hangos olvasás Szövegértése ÍRÁS Írásmód, külalak Példamutató. Képes önálló feladatvégzésre. Példamutató, órán aktív Választékos, kifejez. Szókincse gazdag. Folyamatosan kifejezen olvas. Kifogástalan, mondatokat is érti. Betalakítása szabályos. Külalakja szép, rendezett. Jó. Kis segítséggel képes önálló feladat elvégzésére. Jó. Órán bátortalan. Rövid mondatokat használ. Szókincse egyszer Szóképekben olvas. Kis pontatlansággal érti. Betalakítása pontos. Külalakja rendezett. Megfelel. Csak segítséggel képes a feladatra. Megfelel. Figyelme elkalandozik, többször nem figyel. Kérdések segítségével fejezi ki magát. Szókincse szegényes. Szótagolva, akadozva olvas. Megfelel. Több hibával hiányosa érti Betalakítása szabálytalan. Külalakja rendezetlen Hanyag, érdektelen. Segítséggel sem képes feladatvégzésre Rendbontó. Rossz példát mutat társainak. Nehezen fejezi ki magát. Szókincse hiányos, kevés. Gyengén olvas, gyakorolnia kell. Nem felel meg. Betalakítása fejlesztésre szorul. Külalakja igénytelen. Írástempója Lendületes, gyors. Határozott Lassú, bizonytalan. Fejlesztend Másolás írottról Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend Másolás Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend nyomtatottról Tollbamondás Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend után Emlékezetbl Hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend MATEMATIKA Számfogalma Biztos jó bizonytalan még nem alakult ki Számok írása diktálás után Számok bontása Mveletek szóban (összeadás, kivonás) Mveletek írásban (összeadás, kivonás) Logikai gondolkodása Feladatmegoldási tempója KÖRNYEZET Ember- és társadalom Természetismeret Közvetlen környezet ismerete Gyjtmunkát Hibátlan kevés hibát ejt sokat téveszt nem tudja írni Hibátlanul, önállóan Pontosan tudja Kevés hibával Több hibával, csak eszköz segítségével végzi. Sok hibával számol. Eszközzel sem tudja. Önállóan pontosan tudja A mveleteket kevés hibával végzi. Fejlesztend. Önállóan pontosan A mveleteket Sok hibával számol. Fejlesztend. tudja kevés hibával végzi. Fejlett. Képes Az összefüggéseket Az összefüggéseket összefüggések kis segítséggel csak tanítói segítséggel megoldására. felismeri. ismeri fel. Gyors, pontos. Jó ütem Lassú Nagyon lassú Ismeretei széleskörek, biztosak Ismeretei jók. Kisebb pontosításra szorul. Ismeretei átlagosak Az összefüggéseket nem ismeri fel. Ismeretei hiányosak Biztos jó megfelel Hiányosságai vannak Aktívan, Idszakosan végez Keveset végez Nem végez öntevékenyen végez.

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

3. negyedévi értékelés

3. negyedévi értékelés Magyar irodalom 3. negyedévi értékelés 1. Olvasása felkészülés után kifejező, folyamatos, hibátlan folya matos, kevés hibát vét újraolvas szavakat, sok hibával olvas akadozó, szóképekben olvas 2. Szókincse

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alsó tagozatának fejlesztési és értékelési szempontrendszere A 2003-ban kialakított kompetencia-központú szempontrendszer 2011-ben felújított változata KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST 2005. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közreműködött: Brassói Sándor Friss Péter

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Tanulói portfólió (részlet)

Tanulói portfólió (részlet) Tanulói portfólió (részlet) Név: Intézmény: T. János Gondoskodó Általános Iskola Tartalom: -.. - Szakértői vélemény (2003. január) -. - Egyéni fejlesztési terv 2004/05 - Féléves értékelés 2005. január

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV. Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra

DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV. Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra A DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra Az Országos Köznevelési Tanács 2004. április 15-én Jóváhagyás megjelöléssel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben