PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011

2 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXI. törvénnyel történt módosításának rendelkezése szerint az iskolák 5-6. évfolyamaiban a kötelező és a nem kötelező tanórák időkeretének 25-50%-ában nem szakrendszerű oktatás folyik, amelynek bevezetése szeptember 1. E törvény értelmében intézményünk a nem szakrendszerű oktatás bevezetésére való felkészülés során pedagógiai programjában meghatározta azokat a tantárgyakat, amelyeknek időkeretéből szeptember 1-jétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem szakrendszerben folyik az oktatás. A évi LXXI. törvény lehetőséget biztosít az iskola döntése alapján a nem szakrendszerű oktatás kötelező alkalmazásának eltörlésére. A nem szakrendszerű oktatás az érintett évfolyamokon csupán lehetőséggé válik. Az 1-4. évfolyamokon az oktatás azonban továbbra is nem szakrendszerben szerveződik. A nem szakrendszerű oktatás alkalmazásával érintett szakmai közösségek véleménye a nem szakrendszerű oktatás eltörléséről A SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában a nem szakrendszerű oktatás bevezetését figyelembe véve az iskola tanulóinak képességek szerinti igényeit, a tanulócsoportok összetételét, valamint az iskolával szemben támasztott szülői elvárásokat a magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelvek oktatásában tartottuk indokoltnak. Megvalósítását a felsorolt szempontokra tekintettel a nevelőtestület döntése alapján az adott évfolyamokon tanító szaktanárok által véltük hatékonynak. Ezen szakmai közösségek a évi törvénymódosítást követően egybehangzóan a nem szakrendszerű oktatás megszüntetését javasolják. Indoklás Az intézményben tanuló diákok többségükben értelmiségi családok jól motivált gyermekei. A nem szakrendszerű oktatás kötelező bevezetésének időpontjában a felvehető összes tanulói létszám 620 fő, közülük a hátrányos helyzetűek létszáma az előkészítés és bevezetés időszakában fő, a tanulási képességeket vizsgáló bizottság határozatával rendelkező SNI tanuló 1-2 fő volt. Az azóta eltelt időszakban a hátrányos helyzetűek (a 2010/2011. tanévben 23 fő) és a SNI tanulók száma (2010/2011. tanévben 8 fő) enyhe növekedést mutat ugyan, de növekedett az összes felvehető tanulói létszám is 620-ról 650 főre.

3 2010. szeptember 1-jétől felkészültünk a SNI tanulók integrált nevelésére-oktatására: - nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgát tett egy pedagógus; - főállásban tanító és gyógypedagógus végzettséggel alkalmaztunk egy kollégát; - elkészítettük a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának programját, amelyet szakértői jóváhagyás követett; - egy kollégánk pszichológus diplomát szerzett, emellett mozgásterapeuta pedagógus továbbképzésen vett részt; - alapító okiratunkban e tevékenység szerepel az intézményben ellátott feladatok között. A módosítás előtti szabályokra való visszatérés nem érinti a tantárgyfelosztás elkészítését, sem tanári álláshelyeket érintő következménnyel nem jár, mivel az 5-6. évfolyamokon a felsorolt tantárgyakat oktató szaktanárok bevonásával valósítottuk meg a nem szakrendszerű oktatást oly módon, hogy az érintett pedagógusok valamennyien részt vettek a éves korosztály nem szakrendszerű oktatásának megvalósítására jogosító pedagógus továbbképzéseken. A nem szakrendszerű oktatás többlet adminisztrációs terheket rótt a pedagógusokra. Nagy létszámú tanulócsoportokban az egész osztályra kiterjedő, egyéni képességekhez igazodó differenciált képességfejlesztés nehezen volt megvalósítható a gyakorlatban. Nem voltak alkalmazhatók ugyanazok a módszerek, eljárások olyan tanulócsoportokban, ahol a tanulók érdeklődése, egyéni képességei között nagy különbségek mutatkoztak. A nem szakrendszerű oktatás a tapasztalatok szerint lassúbb haladási ütemet biztosított, ezért a jobb képességű tanulókat nem motiválta. A nem szakrendszerű képzésben előírt óraszámban általános készség- és képességfejlesztő foglalkoztatással nem, vagy alig voltak teljesíthetőek az adott tanévre előírt szaktárgyi követelmények, ami kimenetnél hátrányos helyzetbe hozhatja tanulóinkat. Pedagógusaink a nem szakrendszerű képzés bevezetése előtt is folyamatosan alkalmaztak elsősorban a szaktárgyhoz kapcsolódóan a tanulók készségeit, képességeit fejlesztő hatékony nevelési-oktatási módszereket, oktatásszervezési eljárásokat. A nevelőtestület valamennyi tagja egyetértett abban, hogy a nem szakrendszerű oktatás gyakorlásához elsajátított, a tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést szolgáló módszerek, eljárások alkalmazhatóak a szakrendszerű oktatás során is. Továbbra is fontosnak tartják a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztését, az alkalmazóképes tudás kialakítását, a tanulók egyéni képességekhez igazodó differenciált foglalkoztatását. Intézményünkben a 2009/2010. tanévben megvalósult a TÁMOP pályázati konstrukció keretében a kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése, amelynek lezárását követően jelenleg a fenntartási időszakában vagyunk. Tovább visszük azokat az új oktatásszervezési eljárások közepette megvalósuló programokat, amelyek a kulcskompetenciák fejlesztését biztosítják. A részletesen kidolgozott program intézményi pedagógiai programunk része.

4 Az intézményben használt tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál fontos szempont, hogy támogassák a kulcskompetenciák fejlesztését, az egyénre szabott készség- és képességfejlesztést. A fentiekre tekintettel biztosítékát látjuk annak, hogy jól képzett, elhivatott nevelőtestületünk tagjai a nem szakrendszerű oktatás adminisztratív kivezetésével továbbra is szakszerűen elvégzik a gyermekek egyénre szabott készség- és képességfejlesztését, ismerve és alkalmazva az ehhez szükséges pedagógiai és módszertani eljárásokat, alkalmazva a hatékony oktatásszervezési formákat. A nem szakrendszerű oktatás kivezetését felmenő rendszerben végezzük. A 2011/2012. tanévben az ötödik évfolyamon, a 2012/3013. tanévtől pedig a 6. évfolyamon is megszűnik a nem szakrendszerű oktatás. A nem szakrendszerű oktatás kivezetésével pedagógiai programunk az alábbi helyeken módosul: 11. oldal, 1. bekezdés: a nem szakrendszerű szövegrészt töröljük; 20. oldal, utolsó bekezdés: A nem szakrendszerű képzéssel és szövegrészt töröljük; oldal: A nem szakrendszerű oktatás megszervezése 5. és 6. évfolyamokon - a teljes fejezet törlésre kerül.

5 AZ OSZTÁLYZATTAL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A évi LXXI. törvény évfolyamismétlésről szóló rendelkezése szerint a második év végén, valamint a további évfolyamokon lehetőség van arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül évfolyamismétlésre utasítsa a diákot. Magasabb évfolyamra a tanuló akkor léphet, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyam végén azonban csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A tanuló teljesítményének értékelése az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel történik. Az iskola szöveges minősítéssel fejezi ki, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második év végétől az általános iskolai tanulmányok befejezéséig, a nyolcadik év végéig a tanulók teljesítményének értékelésekor a hagyományos osztályzást alkalmazzuk. Az idegen nyelvek értékelésénél a cél, hogy érdeklődésüket felkeltsük az idegen nyelv tanulása iránt, a nyelvtanulást megszerettessük a tanulókkal. Ezért az osztályzással történő értékelésnek motiválónak kell lenni. Ezeken az évfolyamokon a buktatás, pótvizsgára utasítás nem alkalmazható. Figyelembe kell venni, ha a tanuló olyan jellegű tanulási nehézséggel küzd, ami akadályozza, illetve hátráltatja az idegen nyelv tanulásában. Ebben az esetben, a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság véleményét alapul véve a gyermek igazgatói határozattal mentesülhet a 3-4 évfolyamokon az első idegen nyelv tanulása alól. Ugyanakkor az idegen nyelv óraszámában helyben tanulási nehézségét enyhítő egyéni fejlesztő foglalkozásokon köteles részt venni. A sajátos nevelési igénye miatt nyelvtanulás alól mentesülő tanuló 5. évfolyamon kezd angol nyelvet tanulni a második idegen nyelv óraszámában. Nem mondunk le róla, és fontosnak tartjuk tanulóink magatartásának és szorgalmának értékelését.

6 A szöveges értékelés rendszere 1. és második évfolyamon 1. évfolyam Félévi értékelés Magatartás fegyelmezett csendes tisztelettudó csak pedagógus jelenlétében fegyelmezett fecsegő barátságos néha fegyelmezetlen segíti társait visszahúzódó gyakran fegyelmezetlen zavarja társait rendbontó időnként agresszív Szorgalom Feladatok megbeszélésénél Önálló munkánál Felszerelés figyel érti a feladatot rendes, hiánytalan követi azt kis segítséget igényel néha hiányos néha nem figyel sok segítséget igényel gyakran hiányos gyakran nem figyel pontos rendetlen pontatlan kitartó türelmetlen Munkatempó Figyelem Érdeklődése gyors tartós könnyen felkelthető átlagos rövid ideig tartó fenntartható lassú szórt rövid ideig tartó nehezen motiválható Magyar nyelv és irodalom Olvasás Betűfelismerés Szótagolás Ismert szavakat, mondatokat jó pontos hibátlanul olvas megfelelő néha pontatlan kevés hibával olvas bizonyos betűket téveszt gyakran pontatlan sok hibával olvas Az olvasottakat Szókincse Beszédhangok ejtése jól érti gazdag tiszta gyengén érti átlagos van amit hibásan ejt fejlesztést igényel

7 Írás Betűformái Betűkapcsolása Másolás írott szövegről általában szabályosak általában szabályos általában hibátlan megfelelőek néha szabálytalan kevés hibával nem megfelelőek gyakran szabálytalan sok hibával Másolás nyomtatott szövegről Füzetvezetése Tájékozódása a füzetlapon általában hibátlan szép, rendezett biztos kevés hibával másol megfelelő néha bizonytalan sok hibával másol rendezetlen gyakran bizonytalan Matematika (10-es számkör) Számfogalom Összeadás Kivonás Pótlás biztos általában hibátlan általában hibátlan általában hibátlan bizonytalan téveszt téveszt téveszt sok hibával végzi sok hibával végzi sok hibával végzi Számjegyek írása szabályos szabálytalan biztos bizonytalan Bontás Relációk Szöveges feladat adott képről többféle műveletet is leolvas adott képről csak segítséggel olvas le jól adott képről nem képes műveletet leolvasni a relációs jeleket felismeri, kiolvassa, jól használja a relációs jelek felismerésében, olvasásában, használatában bizonytalan a szóban elmondott szöveget érti, önállóan megjeleníti a szóban elmondott szöveget segítséggel megjeleníti a szóban elmondott szöveget segítséggel is nehezen érti és jeleníti meg Környezetismeret Iskolai környezetében A tanult témáknál A témakörök megbeszélésekor biztonsággal eligazodik megfigyelései helytállóak, az adott szempontnak megfelelőek kis segítséggel igazodik el megfigyelései helytállóak, de nem a feladathoz kapcsolódnak jól csak segítséggel megfigyelései pontatlanok igazodik el aktív néha bekapcsolódik nem vesz részt a beszélgetésben

8 Ének-zene Éneklése Zenehallgatáskor Gyermekjátékokban biztos lelkes szívesen vesz reszt néha bizonytalan figyelmes vonakodva vesz részt gyakran bizonytalan nem mutat nagy érdeklődést nem vesz részt Ritmusérzék egyszerű ritmus visszaadására képes egyszerű ritmus visszaadására segítséggel képes egyszerű ritmus visszaadására nehezen képes Rajz és vizuális kultúra munkáiban megjelennek élményei, érzései belső képi világát, érzéseit kissé nehezen jelenít meg szívesen rajzol figyelmesen dolgozik, rajzait befejezi figyelmesen dolgozik, de rajzait nem mindig fejezi be rajzaira kevés időt fordít nem szívesen rajzol munkái élénkek, színesek színhasználata átlagos gyakran csak egy színt használ Technika lelkesen és pontosan dolgozik lelkesen dolgozik figyelmetlenül dolgozik Testnevelés életkorának megfelelő tempóban öltözködik kissé lassan készül el nagyon lassan öltözködik Mozgáskoordinációja életkorának megfelelően fejlett kissé fejletlen ruháit felszólítás nélkül rendbe teszi ruháit csak felszólításra teszi rendbe A mozgásformákat szabályosan végzi segítséggel szabályosan végzi

9 1. évfolyam Év végi szöveges értékelés Magatartás Fegyelmezett, szófogadó. Általában fegyelmezett. Időnként fegyelmezetlen. Órán időnként fegyelmezetlen. Tanórán kívül időnként fegyelmezetlen. Gyakran fegyelmezetlen. Órán gyakran fegyelmezetlen. Tanórán kívül gyakran fegyelmezetlen. Nagyon gyakran fegyelmezetlen. Órán nagyon gyakran fegyelmezetlen Tanórán kívül nagyon gyakran fegyelmezetlen. Társaival és a felnőttekkel tisztelettudó, barátságos, együttműködő. A felnőttekkel tisztelettudó, barátságos, együttműködő. Társaival barátságos, együttműködő. A társaival néha barátságtalan. A felnőttekkel néha tiszteletlen. Többnyire tisztelettudó, barátságos. Visszahúzódó. A társas érintkezés szabályait gyakran nem tartja be. Saját és társai testi épségét gyakran veszélyezteti. Szorgalom A közös munkákban aktívan részt vesz, követi azt. A közös munkákban általában igyekvő, követi azt. Néha nem figyel. A közös munkákban változó az aktivitása. Gyakran nem figyel. A közös munkákban ritkán vesz részt, rendszeresen zavarja azt. Az utasításokat késve vagy csak újabb felszólításra végzi. Gyakran mással foglalkozik, másra figyel. Figyelmetlenségéből származó kérdéseivel társai munkáját hátráltatja. Önálló tevékenységnél érti a feladatot, önállóan képes dolgozni. Önálló tevékenységnél kis segítséget igényel. Önálló tevékenységnél sok segítséget igényel. Önálló tevékenységnél csak segítséggel képes dolgozni. Önálló tevékenységnél gyakori visszajelzést igényel. Önálló munkánál kitartó. Önálló munkánál néha türelmetlen. Önálló munkánál türelmetlen. Önálló munkánál tevékeny. Önálló munkánál elvégzi a kijelölt feladatokat. Önálló tevékenységnél rosszul osztja be az idejét. Munkatempója gyors. Munkatempója átlagos.

10 Munkatempója lassú, gyakran lemarad. Felszerelése rendes, hiánytalan. Felszerelése néha hiányos. Felszerelése gyakran hiányos. Felszerelésének hiánya munkájában rendszeresen gátolja. Figyelme tartós. Figyelme változó. Figyelme szórt. Érdeklődése aktív. Érdeklődése rövid ideig tartó. Érdeklődése a tananyagtól függően változó. Magyar nyelv és irodalom Beszéd és szóbeli kifejezőkészség. A beszéd tisztasága Beszéde tiszta, érthető. Néhány hang képzésében még bizonytalan. Hangképzése fejlesztésre szorul. Kiejtése tiszta, érthető. Beszéde, kiejtése tiszta, érthető. Szókincs Szókincse gazdag, választékosan beszél. Beszéde és szókincse korának megfelelő. Szókincse fejlesztésre szorul. Szóhasználata választékos. Kedvvel, bátran beszél. Szóhasználata átlagos. Bátorításra kedvvel beszél. Szóhasználata változó minőségű. Szívesen mond verset és mesét. Bátortalanul mond verset és mesét. Nem szeret a társai előtt szerepelni. Öt-hat verset, mondókát tud önállóan. Sok verset, mondókát tud önállóan. Írás Íráshasználat Füzetvezetése tetszetős, rendezett. Füzetvezetése megfelelő. Füzetvezetése rendezetlen. A füzetlapon való tájékozódása biztos. A füzetlapon való tájékozódása bizonytalan. A füzetlapon való tájékozódása gyenge.

11 A vonalrendszer határait nem tartja. Íráskép Betűalakítása szabályos. Betűalakítása 1-2 betűnél szabálytalan. Betűalakítása több betűnél szabálytalan. Betűkapcsolása szabályos. Betűkapcsolása 1-2 betűnél szabálytalan. Betűkapcsolása több betűnél szabálytalan. Betűismerete biztos. Néhány betűt téveszt. Betűismerete bizonytalan. Írástempó Írástempója az átlagosnál gyorsabb. Írástempója megfelelő. Írástempója lassú. Általában türelmetlenül, gyorsan dolgozik. Írása lendületes, folyamatos. Másolás Másolása írott és nyomtatott szövegről általában hibátlan. Másolása írott szövegről általában hibátlan. Írott szöveget kevés hibával másol. Írott szöveget sok hibával másol. Másolása nyomtatott szövegről általában hibátlan. Nyomtatott szöveget kevés hibával másol. Nyomtatott szöveget sok hibával másol. Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit. Önellenőrzésnél hibáit nem veszi észre. Tollbamondás Tollbamondása általában hibátlan. Tollbamondásnál kevés hibát vét. Tollbamondásnál sok hibát vét. Írás emlékezetből Emlékezetből írása általában hibátlan. Emlékezetből írása pontatlan. Emlékezetből írása gyenge. Olvasás Viszonyulása az olvasáshoz Szereti a könyveket, szívesen olvas. A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt. Egyelőre nem szívesen olvas.

12 Hangos olvasás Hangos olvasása általában hibátlan. Hangos olvasásnál keveset hibázik, hibáit észreveszi, javítja. Hangos olvasásnál keveset hibázik, hibáit figyelmeztetésre javítja. Hangos olvasásnál gyakran hibázik. Hibáit segítséggel sem képes javítani. Hangereje megfelelő. Hangereje halk. Hangereje hangos. Olvasási tempója megfelelő. Olvasási tempója túl gyors. Olvasási tempója lassú. Olvasási tempója fejlesztést igényel. Betűismerete biztos. Kevés betűt téveszt. Betűismerete bizonytalan. Rövid szöveget elolvas és megérti azokat. Elolvas rövid szövegeket, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számára. Néma olvasás Az olvasottakat jól érti. Az olvasottakat megfelelően érti. Az olvasottakat gyengén érti. Az olvasottakat nem érti. Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani. Képes elolvasni rövid szövegeket és megérti azokat. Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése bizonytalan. Mondatértése bizonytalan. A rövidebb szövegek önálló, néma olvasására még nem képes. Matematika Számfogalom Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat. A tanult számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt. Nem ismeri fel a tanult számokat. Számfogalma biztos. Számfogalma a tanult számok körében biztos. Számfogalma a tanult számok körében bizonytalan. Számolási készség A számok bontását hibátlanul végzi. A számok bontásánál téveszt. A számok bontásánál sok hibával dolgozik.

13 Összeadást, kivonást, pótlást általában hibátlanul végez. Összeadásnál munkája általában hibátlan. Összeadásnál téveszt. Összeadásnál sok hibával számol. Kivonása általában hibátlan. Kivonásnál téveszt. Kivonásnál sok hibával számol. Pótlásnál általában hibátlanul számol. Pótlásnál téveszt. Pótlásnál sok hibával számol. Számolása gyors és pontos. Számolása gyors, de pontatlan. Számolása megfelelő tempójú. Számolása lassú. Számolása nagyon lassú. Összefüggések felismerése A szöveges feladatokat általában hibátlanul és önállóan oldja meg. A szöveges feladatokat kis segítséggel oldja meg. A szöveges feladatokat általában csak tanítói segítséggel tudja megoldani. A nyitott mondatot megérti és hibátlanul megoldja. Az egyszerűbb nyitott mondatot segítséggel oldja meg. Az összefüggések felismerésében biztos. Az összefüggések felismerésében bizonytalan. Geometria Felismeri és megnevezi a síkidomokat. A síkidomok felismerésében téveszt. Környezetismeret Tájékozódás Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. Bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában. Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére. A hét napjait, a hónapok és az évszakok neveit ismeri, képes azok felsorolására. Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és az évszakok nevének felsorolására. Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit. Saját környezetében tájékozott. Saját környezetében tájékozottsága bizonytalan. Megismerési módszerek Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is. Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még segítséget igényel.

14 Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni. Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, forma, szín). Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín). A témák megbeszélésekor aktív, érdeklődő. A témák megbeszélésébe csak néha kapcsolódik be. A témák megbeszélésében általában nem vesz részt. A tanult ismeretek alapján képes megfelelő csoportosításra, alkalmazásra. A tanult ismeretek alapján kis segítséggel képes csoportosításra, alkalmazásra. Tanítói segítséggel képes megoldani a tanult témákhoz kapcsolódó feladatokat. Érdeklődés Rendkívül nyitott a természet jelenségei iránt. A természet jelenségei iránti érdeklődése átlagos. Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. Ének-zene A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel. Önálló éneklésre szívesen vállalkozik. A tanult dalok önálló éneklésére nem szívesen vállalkozik. Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. Hallás után egyszerű ritmus visszaadására segítséggel képes. Egyszerű ritmus visszaadására nem képes. A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja. A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri, de bizonytalanul használja. Szívesen vesz részt a tanult gyermekjátékok eljátszásában. A tanult gyermekjátékok eljátszásában vonakodva vesz részt. Zenét szívesen hallgat. Zenehallgatáskor nem mutat érdeklődést. Zenehallgatáskor társait időnként zavarja. Vizuális nevelés, rajz, technika Nyitott a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt. Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt. Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. Ügyesen és jól használja a tanult technikákat. A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. Ügyesen bánik az eszközökkel. Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra. Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel. Munkái szépek és igényesek.

15 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. A tevékenységeket időnként türelmetlenül végzi, s a megadott idő előtt befejezi. Munkái még nem elég szépek és igényesek. Testnevelés A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. A mozgásos feladatoknál nem törekszik a szabályos végrehajtásra. A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. Erőnléte és állóképessége fejlesztésre szorul. A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. A sportjátékok, versengések szabályait érti, de időnként nem tartja be A sportjátékok, versengések szabályait érti, de gyakran nem tartja be. Életkorának megfelelő tempóban öltözik. Öltözésnél kissé lassan készül el. Nagyon lassan öltözködik. 2. évfolyam Félévi értékelés Magatartás Felnőttekhez való viszonya udvarias elfogadó, időnként udvariatlan Társaihoz való viszonya megfelelő néha meggondolatlan Tanórai fegyelme példás, követendő jó Tanórán kívüli fegyelme Alapvető együttélési, együttműködési szabályokat példamutató, fegyelmezett ismeri, tudja, példamutató, udvarias jó, néha fegyelmezetlen elfogadja, időnként megszegi gyakran vét az illemszabályok ellen durva visszautasító, képtelen a kommunikációra változó, zavarja rendbontó társait változó, gyakran időnként fegyelmezetlen agresszív nem alakította ki, gyakran megszegi

16 Szorgalom Figyelme tartós megfelelő, néha rövid ideig tartó szétszórt nem figyel Munkatempója gyors megfelelő kicsit lassú nagyon lassú Munkához való viszonya példás, mindig elvégzi kötelességét jó, néha még elfelejti kötelességét megfelelő, több alkalommal megfeledkezik kötelességéről sokszor vagy egyáltalán nem készíti el feladatait Önálló munka érti a feladatot és jól oldja meg kis segítséget igényel sok segítséget igényel csak segítséggel képes dolgozni Felszerelése rendes, hiánytalan időnként hiányos gyakran hiányos rendszeresen hiányos Önellenőrzés, önértékelés megfelelő kis segítséget igényel segítséggel történik nem tud önellenőrzést végezni Magyar nyelv és irodalom Olvasás Beszéde értelmes, kifejező, szívesen beszél rövid mondatokat használ, kissé bátortalan szűkszavú, nehézkes fecsegő, terjengős akadozva, sok hibával olvas Hangos olvasása általában hibátlan, kevés hibával kifejező történik Szövegértésben jó megfelelő sok segítséget igényel Memoriter pontos néha pontatlan elsajátítása nehézkes, pontatlan Nyelvtan helyesírás kevés szót használ, nehezen szólal meg szótagolva olvas csak segítséggel boldogul csak segítséggel képes reprodukálni Írástempó gyors, lendületes megfelelő kicsit lassú nagyon lassú Íráskép általában szép rendezett változó rendezetlen Füzetvezetés rendezett, gondos, megfelelő rendezetlen áttekinthető Másolása írott szövegről általában hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik Másolása nyomtatott általában hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik szövegről Tollbamondás általában hibátlan néhány hibát vét sok hibával A tanult és gyakorolt esetek helyesírása megbízható néha bizonytalan, hibás dolgozik sokszor hibás

17 Matematika Számfogalom 100- kialakult, biztos bizonytalan még kialakulatlan ig Számok viszonyítása hibátlan néha hibázik sokat hibázik, csak segítséggel tud viszonyítani Számsorozat felismeri és kevés segítséggel nem látja az szabályait alkalmazza tudja alkalmazni összefüggést, szabályosságot Összeadás általában hibátlan kevés hibával sok hibával dolgozik dolgozik Kivonás általában hibátlan kevés hibával sok hibával Szöveges feladatok megoldása Nyitott mondatokat önállóan értelmezi, lejegyzi, elvégzi jól értelmezi, meg tud oldani önállóan dolgozik kis segítséggel tudja megoldani kevés segítséggel tudja, többnyire hibátlanul dolgozik sok segítséggel tudja megoldani bizonytalanul értelmezi, sok hibával nem tudja viszonyítani segítséggel sem képes alkalmazni nem tudja megoldani még nem tudja megoldani Természetismeret Megfigyeléseket, gyűjtőmunkát rendszeresen végez alkalmanként végez Tanult fogalmakat felismeri, nem ismeri fel, csoportosítani tud segítséggel tud megadott csoportosítani szempont szerint Évszakokat, azok ismeri, meg tudja ismeri, megjellemzőit fogalmazni fogalmazásukban Napirendet, napszakot A tanult élőlények jellemzőit hibátlanul felsorolja, megfogalmazza segítséget igényel segítséggel fogalmazza meg nem végez még képtelen csoportosításra nem ismeri nem ismeri, nem tudja megfogalmazni ismeri hiányosan tudja sok hiányossággal ismeri nem ismeri Rajz és vizuális kultúra Élményeit Az ismert technikák alkalmazása Rajzeszközök használata kifejezően tudja megjeleníteni jól tudja megjeleníteni egyszerűen tudja megjeleníteni biztos megfelelő bizonytalan hiányos biztos megfelelő bizonytalan hiányos

18 Technika A tanult anyagok tulajdonságait ismeri csak részben ismeri A használt átlagon felül jól jól dolgozik anyagokkal dolgozik Az eszközök ügyes, jól bizonytalan használatában használja Munkavégzése kreatív, önálló a feladatot jól hajtja végre Munkadarabjai pontosak, pontatlanok esztétikusak nem ismeri gyengén dolgozik az átlagnál gyengébb segítséget igényel pontatlan, hanyag rendetlenek Ének A gyermekjátékokban A tanult ritmusértékeket A tanult hangjegyeket kézjelről Éneklése szívesen vesz részt, mozgása dinamikus ismeri, dalokban felismeri, visszaadásra képes felszólításra vesz részt, mozgása kifejező, ritmuskövető nem mindig ismeri fel nem vesz részt nem ismeri fel tudja részben tudja segítséggel tudja nem ismeri biztos, szívesen énekel egyedül is bizonytalan,de közös éneklésben szívesen részt vesz Zenehallgatás lelkes érdeklődését fel kell kelteni nem szívesen énekel, gyakran bizonytalan nem mutat érdeklődést Testnevelés Tanórákon való részvétele Az utasításokat A játékban aktív, fegyelmezett, kitartó, igyekvő pontosan végrehajtja, sportszerű szabálytartó, lelkes néha fegyelmezetlen, néha figyelmetlen megfelelően végzi, szabálykövető néha vét a szabályok ellen aktivitása, magatartása változó pontatlanul hajtja végre nem tartja be visszahúzódó, nem szívesen vesz részt a tanórán nem teljesíti

19 Napközi Tanulás alatt a figyelme feladatra összpontosító néha szétszórt nehezen koncentrál a feladatra Feladatok megértése Közösségi élet Étkezés önállóan tanul kapcsolatteremtő képessége jó, a problémákra önállóan keres megoldást kulturáltan, csendesen étkezik időnként segítséget segítséggel oldja meg feladatait igényel kapcsolatteremtő nehezebben nehezebben képessége jó, a barátkozik, de a barátkozik, problémák problémáit problémáit is megoldására önállóan oldja segítséggel oldja segítséget igényel meg meg néha vét az többször vét az étkezési étkezési illemszabályok ellen, zavarja társait illemszabályok ellen

20 A tanulói teljesítmények osztályzattal történő értékelése 2. évfolyam Év végi értékelés osztályzással Magatartás Példás / 5/ Fegyelmezett, szófogadó. Társaival és a felnőttekkel tisztelettudó, barátságos, együttműködő. Jó / 4/ Általában fegyelmezett. Többnyire tisztelettudó, barátságos. Időnként visszahúzódó. Változó /3/ Időnként fegyelmezetlen. Gyakran fegyelmezetlen. A társas érintkezés szabályait gyakran nem tartja be. Konfliktushelyzetben társaival szemben türelmetlen, időnként durva. Rossz /2/ Nagyon gyakran fegyelmezetlen. A társas érintkezés szabályait nem tartja be. Társaira gyakran sértő megjegyzéseket tesz, viselkedése lekezelő. Szorgalom Példás /5/ A közös munkákban aktívan részt vesz, követi azt. Önálló tevékenységnél érti a feladatot, önállóan képes dolgozni. Felszerelése rendes, hiánytalan. Önálló munkánál kitartó. Munkatempója gyors. Figyelme tartós. Érdeklődése aktív. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása kiemelkedően jó. Jó /4/ A közös munkákban általában igyekvő, követi azt. Néha nem figyel. Önálló tevékenységnél kis segítséget igényel. Felszerelése néha hiányos. Önálló munkánál türelmetlen. Munkatempója átlagos. Figyelme időnként változó. Érdeklődése nem mindig tartós. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása jó. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása a tanév folyamán sokat fejlődött.

21 Változó /3/ A közös munkákban változó az aktivitása. Gyakran nem figyel. Önálló tevékenységnél sok segítséget igényel. Önálló tevékenységnél csak segítséggel képes dolgozni. Felszerelése gyakran hiányos. Munkatempója lassú. Figyelme szórt. Érdeklődése a tananyagtól függően változó. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása ingadozó. Önálló munkánál biztatást igényel. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása fejlesztést igényel. Hanyag /2/ A közös munkákban ritkán vesz részt, közbeszólásaival rendszeresen zavarja azt. Felszereléseinek hiánya munkájában rendszeresen gátolja. Munkatempója lassú. Figyelme szórt. Érdeklődése a tananyagtól függően változó. A munkához, tanuláshoz való viszonyulása ingadozó. Magyar nyelv és irodalom Jeles /5/ A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen vesz részt a közös beszélgetésekben. Szókincse életkoránál fejlettebb, életkorának megfelelő. Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető. Szóbeli kifejezőképessége fejlett. Választékosan közli gondolatait. Szereti a könyveket, szívesen olvas. Igénye van az önálló olvasásra. Felkészülés után képes a szöveget folyamatosan, hibátlanul vagy egészen kevés hibával felolvasni. Tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyozást. Olvasási tempója gyors, megfelelő. Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszol. Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is képes: pl. lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben, tankönyvi jegyzet értelmezésében. Sok verset tanult meg, azokat megfelelő hangerővel, hangsúllyal adja elő. Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép. Az írása lendületes, egyenletes és jól olvasható. Tempója gyors, megfelelő. Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. A füzetvezetés szabályait betartja. Másolása általában hibátlan. Tollbamondása általában hibátlan. A hangok időtartamának jelölése általában hibátlan. Pontosan érzékelteti írásban a mondatkezdést és a mondat végi írásjelet. Füzeteiben a jelzett helyesírási hibákat mindig gondosan javítja. A begyakorolt szókészlet körében és a j és ly hangok jelölésében is biztos.

22 Jó /4/ Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti. Szókincse életkorának megfelelő. Beszéde érthető, de kiejtése kisebb javításokra szorul. Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal közli. Kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan. Felkészülés után képes a szöveget kevés hibával felolvasni. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. A kötelező verseket megtanulta, pontosan, jól adja elő. Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával kapcsolatos kérdésekre néha pontatlanul válaszol. Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó feladatok írásbeli megoldásában néha téveszt Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, szótárakban. Betűalakítása, betűkapcsolása egyes betűknél szabálytalan, egyenetlen. Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére. Tempója átlagos. Füzeteiben általában rendezetten dolgozik. A füzetvezetés szabályait többnyire betartja. Kevés hibával másol. Tollbamondást kevés hibával ír. A hangok időtartamának jelölésekor általában keveset hibázik. Nem mindig érzékelteti pontosan írásban a mondatkezdést és a mondat végi írásjelet. Füzeteiben a jelzett helyesírási hibákat időnként felületesen, pontatlanul javítja. A begyakorolt szókészlet körében is és a j és ly hangok jelölésében is néha téveszt. Közepes /3/ A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan. Szókincse kissé fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul. Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető, túl halkan beszél. Kevés szóval közli gondolatait. A tanórán olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt. Felkészülés után is akadozva olvas. Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hangsúlyozást, hanglejtést. Olvasása túl halk. A kötelező verseket megtanulta, időnként pontatlan a versmondásban. Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát pontatlanul vagy nehezen tudja felidézni. Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja használni az olvasókönyvben lévő jegyzeteket. Betűalakítása, betűkapcsolása több betűnél szabálytalan. Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül. Tempója lassú. Füzetei rendezetlenek. A füzetvezetés szabályait gyakran nem tartja be. Sok hibával másol. Tollbamondást sok hibával ír. A hangok időtartamának jelölésében sok hibája van. Bizonytalan a mondatkezdő nagybetű és a mondat végi írásjel használatában.

23 A begyakorolt szókészlet körében is és a j és az ly hangok jelölésében is bizonytalan. Elégséges /2/ A közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse külön fejlesztést igényel. Szókincse fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul. Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető / túl halk. Gondolatait nehezen, kevés szóval közli. Még nem talál örömet az olvasásban. Felkészülés után is akadozva olvas. Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hangsúlyozást, hanglejtést. A kötelező verseket nem tudja önállóan elmondani. Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy alig tudja felidézni. Segítséggel képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a megértést vizsgáló feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. Betűalakítása, betűkapcsolása több betűnél szabálytalan. Vonalvezetése bizonytalan, gyakran kilép a vonalak közül. Tempója lassú / kapkodó. Füzetei rendezetlenek. A füzetvezetés szabályait nem tartja be. Sok hibával másol. Tollbamondást sok hibával ír. A hangok időtartamának jelölésében sok hibája van. Gyakran bizonytalan a mondatkezdő nagybetű és a mondat végi írásjel használatában. Füzeteiben a jelzett helyesírási hibákat gyakran nem javítja, javításai felületesek, pontatlanok. A begyakorolt szókészlet körében bizonytalan, gyakran téveszt a j és az ly hangok jelölésében. Matematika Jeles /5/ A százas számkörben számfogalma biztos. A számlálásban nem hibázik. A számok összehasonlítását, növekvő és csökkenő sorba rendezését pontosan elvégzi és helyüket a számegyenesen mindig megtalálja. Összeadásnál, kivonásnál általában hibátlanul számol. A szorzást, bennfoglalást jól tudja. A felidézés tempója gyors. Összetett feladatokat önállóan értelmez és old meg. A számfeladatok megoldásában általában gyors és pontos. A szöveges feladatokat önállóan értelmezi és önállóan megoldja. Az adatok lejegyzésében és a rajzzal való értelmezésben biztos. Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket. Tudja azok tanult tulajdonságait. Jó /4/ A százas számkörben számfogalma biztos. A számlálásban nem hibázik. A számok összehasonlítását, növekvő és csökkenő sorba rendezését pontosan elvégzi és helyüket a számegyenesen megtalálja. Összeadásnál, kivonásnál általában hibátlanul számol. A szorzást, bennfoglalást jól tudja. Összetett feladatokat önállóan vagy kis segítséggel értelmez és old meg.

24 A számfeladatok megoldásában általában gyors, időnként pontatlan. A számfeladatok megoldásában általában lassú, de számolása pontos. A szöveges feladatok értelmezésében és megoldásában időnként segítséget igényel. Képes az adatok lejegyzésére, a rajzzal való értelmezésre. Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket. Felismeri azok tanult tulajdonságait. Közepes /3/ A százas számkörben számfogalma kissé bizonytalan. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében téveszt és helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg. Összeadásnál, kivonásnál több hibával számol. A szorzásban, bennfoglalásban bizonytalan, időnként téveszt. A felidézés tempója lassú. Összetett feladatokat segítséggel értelmez és old meg. A számfeladatok megoldásában általában lassú, számolása pontatlan. A szöveges feladatokat gyakran tanítói segítséggel tudja értelmezni és megoldani. A tanult síkidomok és testek megnevezésében bizonytalan. Elégséges /2/ A százas számkörben számfogalma kissé bizonytalan. A számok írásában gyakran téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran téveszt és helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg. Összeadásnál, kivonásnál sok hibával számol. A szorzást, bennfoglalást nem megfelelően tudja. A felidézés tempója általában lassú. Összetett feladatokat segítséggel is nehezen értelmez és old meg. A számfeladatok megoldásában általában lassú, számolása pontatlan. A szöveges feladatokat csak tanítói segítséggel tudja értelmezni és megoldani. A tanult síkidomok és testek megnevezésében bizonytalan. Környezetismeret Jeles /5/ A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az összefüggéseket. Megszerzett ismereteit új feladathelyzetben is megbízhatóan fel tudja idézni és tudja alkalmazni. Jó /4/ A természet jelenségei, értékei iránt nyitott és érdeklődő. Megfigyelései általában pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során kis segítséggel felismeri az összefüggéseket. Megszerzett ismereteit új feladathelyzetben is fel tudja idézni és tudja alkalmazni.

25 Közepes /3/ A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését tanítói segítséggel lehet felkelteni és fenntartani. Megfigyelései néha pontatlanok, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során az összefüggések felismeréséhez tanítói segítségre van szüksége. Megszerzett ismereteit nem mindig tudja pontosan felidézni és alkalmazni. Elégséges /2/ A természet jelenségei iránt nem mutat érdeklődést. Figyelmeztetni kell környezete megbecsülésére és megóvására. Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Nehezen fedez fel összefüggéseket. Megismerő tevékenységében sok segítségre van szüksége. Megszerzett ismereteit csak segítséggel tudja felidézni és alkalmazni. Ének-zene Jeles /5/ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán pontosan énekel. A ritmikai elemeket felismeri, tudja. Jó /4/ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat jól elvégzi. Zenei hallása jó, a gyakorolt dalokat a többiekkel együtt többnyire tisztán énekli. A ritmikai elemeket általában felismeri, tudja. Közepes /3/ A zenét szereti, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. A ritmikai elemeket segítséggel ismeri fel. Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul énekel. Elégséges /2/ Érdeklődését, figyelmét nehéz a zene iránt felkelteni és ébren tartani. A ritmikai elemeket nem, vagy pontatlanul ismeri fel. Zenei hallása nem megfelelően fejlődik, pontatlanul énekel. Rajz és vizuális kultúra Jeles /5/ Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában elmélyülten és szívesen végzi. Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit. Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. A színeket és formákat változatosan alkalmazza. A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.

26 Jó /4/ Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Jó megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit. Saját ötleteit, elképzeléseit megvalósítja. Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. Általában törekszik a színek és formák változatosságára. A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. Közepes /3/ Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységek iránt. Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes ábrázolni, amit szeretne kifejezni. Gyakran bátorításra, segítségre szorul az ötletei megvalósításában. Bátortalanul használja a színeket és formákat. A rajzfelületet nem megfelelően tölti ki. A tanult technikákat segítséggel alkalmazza. Elégséges /2/ Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre szorul. A rajzzal kapcsolatos tevékenységeket nem képes hosszú időn át elmélyülten végezni. Kevés színt használ, formaalakítása kezdetleges. A rajzfelületet nem megfelelően tölti ki. A tanult technikákat segítséggel alkalmazza. Technika és gyakorlati tevékenységek Jeles /5/ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. Megszerzett ismereteit új feladathelyzetben is megbízhatóan fel tudja idézni és tudja alkalmazni. A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes. A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A kivitelezésben igényes és pontos. Jó /4/ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. Megszerzett ismereteit új feladathelyzetben is fel tudja idézni és tudja alkalmazni. A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában ügyes. A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésben igényes és pontos. Közepes /3/ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt és közben biztatást igényel. Megszerzett ismereteit nem mindig tudja pontosan felidézni és alkalmazni. A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan. Munka közben segítséget igényel. A technikaórán készülő munkadarabot elkészíti, de nem mindig pontos a kivitelezésben.

27 Elégséges /2/ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető fel. Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. Megszerzett ismereteit nem mindig tudja pontosan felidézni és alkalmazni. A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan. Munka közben sok segítséget igényel. A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. Testnevelés Jeles /5/ Mozgása összerendezett, harmonikus. A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktus- helyzetben is sportszerűen viselkedik. Az órán elhangzott utasításokat követi, betartja Jó /4/ Mozgása összerendezett. A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja meg azokat. Konfliktus- helyzetben sportszerűen viselkedik Az órán elhangzott utasításokat követi, betartja Közepes /3/ Mozgásának összerendezettsége fejlődő. A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja meg azokat. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. Az órán elhangzott utasításokat nem mindig követi és tartja be. Elégséges /2/ Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan/ türelmetlen/ erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét. Az órán elhangzott utasításokat nem mindig követi és tartja be. 3. évfolyam Félévi értékelés Magatartás Példás /5/ Jó /4/ Változó /3/ Rossz /2/ tisztelettudó, udvarias időnként udvariatlan gyakran vét az illemszabályok ellen Gyakran vét a szabályok ellen

28 barátságos, együttműködő, segítőkész nem kezdeményez, de elfogad visszahúzódó kötekedő, konfliktust kereső mindig betartja a szabályokat általában betartja a szabályokat gyakran nem tartja be a szabályokat figyelmen kívül hagyja a kéréseket aktív, nyitott, elfogadó alkalmazkodó aktivitása változó, alkalmazkodik passzív gátolja a közös tevékenységet Szorgalom Példás /5/ Jó /4/ Változó /3/ Hanyag /2/ Figyelme tartós Figyelme rövid ideig tart Figyelme szórt Nem figyel Munkatempója gyors Munkatempója megfelelő kicsit lassú kapkodó nagyon lassú Munkavégzésben pontos, megbízható kevés segítséget igényel általában pontos elakad, bizonytalan általában pontatlan megbízhatatlan Felszerelése rendes, hiánytalan önként vállal feladatot néha hiányos gyakran hiányos szinte mindig hiányos kérésre segít nehezen vállal nem vállal Magyar nyelv és irodalom jeles /5/ jó /4/ közepes /3/ elégséges /2/ Szókincse életkorához képest gazdag életkorának megfelelő kevés szót használ hiányos Szóbeli kifejezőképessége kiemelkedő, választékos életkorának megfelelő körülményes, nehézkes

29 Szóbeli szövegalkotás gondolatait, véleményét képes önállóan megfogalmazni gondolatait, véleményét röviden fogalmazza meg kérdés segítségével képes rá Írásbeli szövegalkotás önállóan képes 5-6 összefüggő mondatra képes 2-3 összefüggő mondatra képes nem összefüggőek a mondatai Vers-és prózamondás pontosan memorizál, előadása kifejező bátortalan, nem szívesen adja elő bizonytalan pontatlan nem tanulja meg Az olvasáshoz való viszonya szívesen olvas ajánlásra szívesen olvas biztatásra keveset olvas nem olvas Hangos olvasás - olvasástechnika folyamatos hibátlan akadozó kevés hibával olvas sok hibával olvas Olvasási tempója megfelelő hadar, kicsit lassú lassú Hangerő megfelelő hangos v. halk hangos v. halk Szövegértés - szóban a szöveg összefüggéseit jól érti többé-kevésbé pontosan felidézi az olvasottakat csak hiányosan tudja felidézni pontatlanul, alig idézi fel Szövegértés - írásban a feladatokat írásban jól oldja meg egyedül kis segítséggel oldja meg jól csak az egyszerűbbeket tudja megoldani nem érti a feladatot, az olvasottakat Viszonyulás az irodalomhoz nyitott, érdeklődő aktivitása változó könnyen elkalandozik nem mutat érdeklődést Írástempó lendülete az átlagnál gyorsabb megfelelő kicsit lassú nagyon lassú Füzetvezetés igényes, szép áttekinthető változó rendezetlen Nyelvtani ismeretek felismeri és megnevezi a tanultakat segítséggel ismeri fel ritkán ismeri fel

30 Tollbamondás általában hibátlan kevés hibát vét sok hibával dolgozik Másolás hibátlan kevés hibával ír sok hibát vét Önellenőrzés végez időnként nem végez nem végez Javítás rendszeresen javít változó a javítása felületesen javít figyelmeztetés ellenére sem javít Matematika jeles /5/ jó /4/ közepes /3/ elégséges /2/ Számfogalom a tanult számkörben kialakult, biztos még nem alakult ki Kerekítés, becslés fogalmával tisztában van, helyesen alkalmazza fogalmával tisztában van, de nem mindig helyesen alkalmazza sokszor hibásan alkalmazza fogalmával sincs tisztában Írásbeli műveletek gyors, hibátlan kevés hibával végzi sok hibával végzi Szöveges feladatok megoldása önállóan értelmezi, lejegyzi, elvégzi kis segítséggel meg tudja érteni, lejegyezni, elvégezni csak segítséggel tudja megérteni, megoldani nem tudja lejegyezni, elvégezni Mértékegységek ismeri, át tudja váltani segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja alkalmazni Környezetismeret jeles /5/ jó /4/ közepes /3/ elégséges /2/ A tanult fogalmakat ismeri és önállóan alkalmazza a A tanult fogalmakat felismeri, de nem képes önállóan alkalmazni, segítségre szorul A tanult fogalmakat nem ismeri fel; a feladatot segítséggel oldja meg A tanult fogalmakat nem ismeri, a feladatot segítséggel sem

31 feladatmegoldás során oldja meg A természet jelenségeit felismeri, helyesen alkalmazza, szóhasználata, szakkifejezései pontosak A természet jelenségeit hiányosan tudja, pontatlanul fogalmazza meg A természet jelenségeit nagyon pontatlanul, felszínesen használja; a tanár irányítására erősen rászorul A természet jelenségeit nem ismeri Megfigyeléseket rendszeresen és szívesen végez Megfigyeléseket alkalmanként végez Megfigyeléseket hiányosan végez Megfigyeléseket nem végez Ének-zene jeles /5/ jó /4/ közepes /3/ elégséges /2/ Érdeklődés, aktivitás az órán kapott feladatokat szívesen végzi a feladatok elvégzésében bátorításra szorul a feladatokat nem szívesen végzi el Ritmikai készség fejlett megfelelő, ritkán téveszt nehezen ismeri fel a tanult ritmusképleteket Éneklés egyedül tisztán, pontosan énekel a többiekkel együtt tisztán énekel nem énekel tisztán Szolmizálás szolmizálva is képes énekelni a dalok leolvasásában ritkán téveszt gyakran téveszt, bizonytalan Ritmus írása tudja nem tudja Rajz és vizuális kultúra jeles /5/ jó /4/ közepes /3/ elégséges /2/ Érdeklődés mindenfajta alkotótevékenységet általában szívesen végez bátorításra szorul nem szívesen végez alkotótevékenységet

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alsó tagozatának fejlesztési és értékelési szempontrendszere A 2003-ban kialakított kompetencia-központú szempontrendszer 2011-ben felújított változata KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam 2. B Tartalomjegyzék I. 1 Az Olasz Program főbb jellemzői... 2 I. 2 Az Olasz Program és a hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára.

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. A tanév tanulója Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. Cél: a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazása. Ezáltal az iskolánkban

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST 2005. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közreműködött: Brassói Sándor Friss Péter

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

3. Melléklet Értékelési szabályzat

3. Melléklet Értékelési szabályzat 3. Melléklet Értékelési szabályzat A tanulók félévi és év végi érdemjegyeinek lezárását egyértelművé, a tanulók számára követhetővé kívánjuk tenni, ezért pedagógiai programunkban és vizsgaszabályzatunkban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

3. negyedévi értékelés

3. negyedévi értékelés Magyar irodalom 3. negyedévi értékelés 1. Olvasása felkészülés után kifejező, folyamatos, hibátlan folya matos, kevés hibát vét újraolvas szavakat, sok hibával olvas akadozó, szóképekben olvas 2. Szókincse

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Helyi Tanterv Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 8 LEGITIMÁCIÓS LAP Elfogadó Elfogadás helye Nevelőtestület (Kötv. 44.. 1.pont 57..(1) bek. A.pont) Szülők közössége (Kötv.

Részletesebben