Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota"

Átírás

1 Helyi Tanterv Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota

2 LEGITIMÁCIÓS LAP Elfogadó Elfogadás helye Nevelőtestület (Kötv pont 57..(1) bek. A.pont) Szülők közössége (Kötv pont) Diákönkormányzat Szakértő (Kötv pont alapján) Érvényességi ideje: től ig. átvevő. intézményvezető 2

3 III. Helyi tanterv 4 III.1. A képzés rendje 5 III.2. Az intézmény tantárgyi rendszere, óraterve 7 III.3. Az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 11 III.4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 12 III.5. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítményének minősítése 13 III.6. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 39 III.7. Az otthoni (napközis- és tanulószobai) írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 40 III.8. Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezéséhez 42 III.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 42 III.10. Sajátos nevelésű igényű tanulók értékelése 43 III.11. A nem szakrendszerű oktatás bevezetése 50 III.12 Helyi tanterv kiegészítése 55 3

4 III. Helyi tanterv Az erény nyugalmával párosult akarat az, Mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, S hárítja el a gonoszt. (Kölcsey Ferenc) Az OM által kiadott új kerettanterv alapján készült helyi tantervet fogjuk használni. / ös tanévtől felmenő rendszerben/ I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények Tantervek Az egyes évfolyamokon az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján oktatunk: - HK 2001 a kerettantervhez készített 2001-ben bevezetett helyi tanterv; - HK 2003 a szeptemberétől bevezetett, a tanulók kötelező óraszámának csökkenése miatt módosított 2001-ben bevezetett helyi tanterv; - H2004 a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az OM által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített szeptemberétől érvényes helyi tanterv É V F O L Y A M Tanév bevezető szakasz kezdő szakasz alapozó szakasz fejlesztő szakasz 2004/2005 H2004 Hk2003 Hk2001 Hk2001 Hk2003 Hk2003 Hk2001 Hk /2006 H2004 H2004 Hk2003 Hk2001 Hk2003 Hk2003 Hk2003 Hk /2007 H2004 H2004 H2004 Hk2003 Hk2003 Hk2003 Hk2003 Hk /2008 H2004 H2004 H2004 H2004 Hk2003 Hk2003 Hk2003 Hk /2009 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 Hk2003 Hk2003 Hk /2010 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 Hk2003 Hk /2011 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 Hk /2012 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 4

5 III.1. A KÉPZÉS RENDJE A képzés keretei Iskolánk nyolc évfolyamos: 8. osztály-kilépés a középfokú intézménybe 7. osztály 6. osztály-kilépés a 6 osztályos gimnáziumba 5. osztály 4. osztály-kilépés a 8 osztályos gimnáziumba 3. osztály 2. osztály 1. osztály - belépés általános iskolai képzésbe A képzés pedagógiai szakaszai Az iskolai oktatás az első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás négy szakaszra tagolódik. - Bevezető szakasz 1-2. évfolyam - Kezdő szakasz 3-4. évfolyam - Alapozó szakasz 5-6. évfolyam - Fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam Meghatározó, fő pedagógiai feladatok az egyes szakaszokban Bevezető szakasz - az iskolai élet megszervezése, - a helyes templomi magatartás elsajátítása - hitélet alapjaiba való bevezetés - környezettudatos magatartás alapozása - az egészséges életmódhoz szükséges alapvető higiéniai szabályok betartása - humánus magatartásmódok kialakítása, - tanulási szokások megalapozása, - együttműködési képesség alapozása - önismeret, énkép, egyéni képességek felfedezésének támogatása, - játék, mozgás szeretetének fenntartása, - testi-lelki egészség gondozása - alapvető személyiségjegyek feltárása, fejlesztése, - konkrét gondolkodás működtetése, - kulturális hátrányból adódó hiányok csökkentése, - az ismeretszerzéshez szükséges alapvető képességek kialakítása. 5

6 Kezdő szakasz - Eredményes tanulási technikák, feladat-, problémamegoldó módszerek alapozása, - hitélet mélyítése - tartós emlékezet, reprodukálási képesség erősítése, - önértékelés, bírálat, véleményalkotás tanulása, - együttműködési képesség kialakítása, - logikus gondolkodás műveleteinek tanulása, - környezettudatos magatartás alakítása - törekedtetés a testi és lelki egészség megőrzésére, - játék, mozgásszeretet megőrzése, - alapvető kommunikációs technikák gyakoroltatása, - egyéni képességek kibontakoztatása, tehetségek támogató foglalkoztatása, - személyiség és érzelemvilág gazdagítása, - tanulási nehézségek, hiányok feltárása, pótlása, Alapozó szakasz - önképzés igényének és szokásainak kibontakoztatása, - hitélet mélyítése - alapkészségek képességek kialakítása, megszilárdítása, - együttműködési készség fejlesztése, - dönteni tudás képességének kialakítása, - konfliktuskezelési megoldások gyakoroltatása, - véleménynyilvánítási formák használata, - önmagáért, a társakért, a közösségért érzett felelősség erősítése, - kommunikációs technikák fejlesztése, - tanulói demokratikus jogokkal való ismerkedés - testi-lelki harmónia igényére nevelés, - szexuális nevelés alapozása, - környezeti problémák megismerése, alternatívák keresése - a szabad idő értékes, hasznos megszervezése, - korszerű tanulási módszerek elsajátítása, - felelős környezetvédelmi magatartás tanulása Fejlesztő szakasz - formális gondolkodás fejlesztése, - hitéleti alkalmak mély átélése - permanens tanulás iránti igény fejlesztése, - egyénre szabott, eredményes tanulási módszerek elsajátítása, - döntési képesség, felelősség erősítése, - tanulói demokratikus jogok gyakorlása: önszerveződés, diákprogramok, diák érdekvédelem lehetőségének biztosítása, - káros szenvedélyek tudatos elkerülésének segítése, - környezettudatos magatartás alkalmazása 6

7 - életpálya tervezés segítése, felkészülés a továbbtanulásra, - testi-lelki harmónia igényének erősítése, - szexuális nevelés, - káros szenvedélyek tudatos elkerülésének segítése. III.2. Az intézmény tantárgyi rendszere, óraterve A nevelőtestület által választott kerettantervek a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben Tantárgy Osztály Kiadó Magyar nyelv és irodalom Apáczai Magyar nyelv és irodalom 2. Nemzeti Magyar nyelv Mozaik Magyar irodalom Nemzeti Történelem Nemzeti Angol nyelv Apáczai Angol nyelv Oxford Német nyelv Nemzeti Német nyelv Nemzeti Matematika 1. Apáczai Matematika Nemzeti Matematika Műszaki Informatika Apáczai Környezet 2. Nemzeti Környezet Apáczai Természetismeret Nemzeti Fizika Nemzeti Biológia Apáczai Kémia Nemzeti Földrajz Nemzeti Ének Apáczai Ének Apáczai Rajz Apáczai Rajz Nemzeti Technika 1. Apáczai Technika Nemzeti Osztályfőnöki Egészségnevelés OM NAT-ra épülő helyi tanterv Tánc és dráma OM által kiadott kerettanterv Hon és népism MPI Inform. könyvtárhasználat 6. OM Etika 7. OM által kiadott kerettanterv Médiaismeret 8. OM által kiadott kerettanterv Egészségtan Apáczai Küzdelem és játék NUPI által kiadott kerettanterv Hittan KPSZTI 7

8 Megjegyzés: Folyamatosan a KPSZTI által közreadott tantervekre térünk át. 8

9 A nem sportiskolai osztályok kötelező óraszámai Tantárgy K K N N K K N N Magyar Ny. és Ir Történelem Idegen nyelv Matematika , Informatika ,5 Környezet Term. Ism , Fizika Biológia ,5 2 Kémia ,5 2 Földrajz ,5 1,5 2 Ének-zene , Rajz 1,5 1, , Technika , Testnevelés Osztályfőnöki Összesen 20,5 21, , ,5 26,5 27,5 Hittan Összesen kötelező 22,5 23, , ,5 28,5 29,5 Választható: Modul Tánc ,5 (magyarba beépítve) 0,5 (magyarbeépítve) - - Honismeret ,5 (történelembe beépítve) 0,5 tört. Beépítve) - - Informatika 0, Magyar 1 Matematika 1 1 Idegen nyelv 0,5 1 1 Testnevelés 1 Mindösszesen: 24,5 25, , ,5 28,5 29, /2003.(XII.17.) kormányrendelet alapján az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a

10 szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, amelyet a szülő minden év szeptemberében elfogad. Angol, német emelt szintű idegen nyelv Tantárgy K K N N K K N N Magyar Ny. és Ir Történelem Idegen nyelv ,5 Matematika Informatika Környezet , Term. ism Fizika ,5 2 Biológia Kémia ,5 Földrajz ,5 1 Ének-zene Rajz Technika Testnevelés ,5 2,5 2 2 Osztályfőnöki Összesen ,5 21,5 22, Hittan Összesen kötelező ,5 23,5 24, Modul Tánc ,5 (magyarba beépítve) 0,5( magyarbe beép.) - - Honismeret ,5 (történelembe beépítve) 0,5( tört. beépítve) - - Informatika Matematika 1 Idegen nyelv (angol-német) 52..(7) ,5 Összesen ,5 25,5 27, ,5 243/2003.(XII.17.) kormányrendelet alapján az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, amelyet a szülő minden év szeptemberében elfogad. 10

11 Sportiskolai osztályok óratervei Tantárgy Magyar Ir. És Ny Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Környezet Term.ism ,5 1, Fizika Biológia ,5 2 Kémia ,5 2 Földrajz Ének-zene Rajz Technika Testnevelés ,5 3,5 Osztályfőnöki Összesen ,5 24, ,5 28 Hittan Összesen kötelező ,5 26, Tánc és dráma Magyar ,5 (magyarba beépítve) 0,5 (magyarba beépítve)) - - Honismeret ,5 (történelembe beépítve) 0,5 (történelembe beép.) - - Informatika 0, ,5 (magyarba Küzdelem és játék 1 0,5 beépítve) 0,5 0,5 (magyarba beépítve) 0,5 (magyar) - - Testnevelés Idegen nyelv 0, Matematika 1 Mindösszesen 25 26, , ,5 29,5 243/2003.(XII.17.) kormányrendelet alapján az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, amelyet a szülő minden év szeptemberében elfogad. 11

12 III.3. Az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei A tankönyv tartalma: tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot; elégítse ki a didaktikai követelményeket; alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez. A tankönyv szolgálja eredményesen az adott osztálytípus, tagozat sajátos céljait. A pedagógusok továbbképzésében játszott szerepünkből következően: legyen lehetőségünk arra, hogy bemutathassuk a figyelemre méltó pedagógiai irányzatokat, módszereket. Legyen lehetőségünk arra, hogy használhassuk (és bemutathassuk) a saját pedagógusaink által készített tankönyveket, segédleteket. A tankönyv (és egyéb segédlet) ára ne legyen magas Az iskolánkban az oktatáshoz szükséges tankönyveket, eszközöket a szaktanárok választják ki, egyeztetve a szakmai munkaközösséggel. Törekedünk arra, hogy a tananyag feldolgozásához tankönyvcsaládokat illetve tankönyveket, munkafüzeteket, feladatlapokat használjunk. Szempontjaink alapgondolatát sugallják Nagy Sándor szavai: A tankönyv strukturálisan célszerűen egyesíti magában az oktatás tartalmát, módszerét és eszközét, szervezi, valamint irányítja a megismerő tevékenységet, lehetővé teszi a tanulóknak, hogy elsajátítsák az ismeretek rendszerét. Ebből következik: Olyan tankönyveket használjunk, amelyeket több éven áthasználhatók, továbbadhatók, mert tartalmuk megfelel az iskola helyi tantervének. Biztosítja a tanító és tanulandó tananyag feldolgozásának minőségét a tanulhatóság alapján Minőségi, gazdasági (sajátos arculatunkból adódóan egyre nehezebben tudják a szülők megvásárolni a drága tankönyveket) jellemzőket figyelembe veszünk Segítse elő a pedagógus munkáját Tegye lehetővé a tanulók önálló ismeretszerző tevékenységét és otthoni munkáját Fogalomrendszere tiszta, egyértelmű legyen Keltse fel a tanulók érdeklődését a szakirodalom használatának igényére Taneszközök kiválasztásában: Elsősorban a kivitel, a tartósság a fontos Hogy több éven keresztül használható legyen Az oktatás minőségét lényegesen javító, a NAT-hoz igazodó szemléltető anyagra lesz szükségünk melynek költségvetési kihatásait még nem láthatjuk Az iskola által megjelölt tankönyveket, munkafüzeteket, munkaeszközöket a szülő köteles fizetni. Rászorultság esetén lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a könyvtárból való kikölcsönzésre. Az intézményben a tanítás során alkalmazott tankönyvjegyzéket, a tanévkezdés előtt hozzuk a szülők tudomására. 8

13 III.4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 1. Az általános iskolában általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Intézményünk szakmai tekintetben önálló (KT.39../1/), ezért minden olyan ügyben dönt, amelyről a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek. 2. A magasabb évfolyamba lépés feltételeit a Kt 71. -a szabályozza. A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és választott tantárgyból a tanév végén legalább elégséges szinten teljesítette. A tanév végi elégtelen minősítés egy vagy két tantárgyból javítóvizsgán javítható (augusztus hónap). Három vagy több elégséges esetén az évfolyamot meg kell, illetve (nem tanköteles tanuló esetén) meg lehet ismételni. Ha a tanuló hiányzása az adott évben meghaladja az 50 tanítási napot, a tanév végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyez. Magántanulók Az iskola a tanulóival magántanulói viszonyt létesíthet. A magántanulói státuszt kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév végén (a készségtárgyak kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés minősítés és továbbhaladás rendje azonos a tanulókéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola segítséget nyújt. Az első, a második és a harmadik év végén szöveges értékelést kap és csak a szülő engedélyével ismételheti az évfolyamot. Ellenben: - a tanuló az első évfolyamon nem tesz eleget az előírt követelményeknek szülői kérésre, munkája előkészítő jellegűnek minősül és tanulmányait az első évfolyamon kezdi újra. - ha a tanuló 4-8. évfolyamon a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. A felkészítésnek nincs kötelező jellege a szaktanárra nézve. Az iskolába belépő új tanuló, ha valamely tantárgyat nem tanulta vagy más program szerint tanult, úgy az igazgató és a szaktanár együttes elbírálása és döntése alapján történik az értékelése és a korrekció. Évfolyamonként és tantárgyanként az elégséges szinthez szükséges minimális követelményeket az egyes tantárgyak tantervei tartalmazzák. 12

14 III.5. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, TOVÁBBÁ - JOGSZABÁLY KERETEI KÖZÖTT - A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA A követelményrendszer alapelvei Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze az alábbiakban. A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 1. Tantárgyi követelmények - ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 2. Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 3. Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi A követelményrendszer betartása, betarttatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: 4. Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 5. A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. 6. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz való hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót. 7. Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 8. A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 9. Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 10. A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot. 11. A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének tisztelete. 13

15 Aki fegyelmez az: tanít, útmutatást ad, nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat, illetve: ellenőriz, féken tart, büntet, irányít, kontrollál, fenyít, tilt, utasít, szid, parancsol. A "fegyelmezés" szó tehát két eltérő jelentéstartalommal bír. Egyrészt befolyásol, másrészt irányít. A cél, hogy a befolyásoló fegyelmezés kerüljön előtérbe, hogy a diák belássa a (z ön) fegyelem megteremtésének szükségességét. A fegyelem szónak is két eltérő jelentése van. Létezik belső indíttatású, önfegyelem, vagy önkontroll. Az ilyen emberek önmagukon belül hordják viselkedésük normáit. Illetve létezik kívülről irányítással létrehozott fegyelem, amely rendszerint addig tart, ameddig a korlátozó hatalom fennáll. Szükség van arra, hogy a gyerek korlátok között nőjön fel, világos és érthető irányelvek kellenek, csak az nem mindegy, hogy e korlátok kiépítéséhez milyen eszközöket alkalmazunk. Az irányító jellegű fegyelmezéshez tekintélyre és hatalomra van szükség. A hatalom lehet a tekintély következménye, illetve származhat a jutalmazás és büntetés alkalmazásából. A tekintély nem egységes fogalom. o o o o o o A szakértelmen alapuló tekintély. Ez kiérdemelt tekintély, az illető tudásából, hozzáértéséből, képzettségéből, bölcsességéből fakad. Az ilyen ember tiszteletnek örvend, tanácsokat kérnek tőlük és meg is fogadják azokat. A rangon, címen alapuló tekintély. Ez feladatköri tekintély, az illető munkaköri leírásából, kölcsönösen elfogadott hivatali rangjából fakad. Az érintettek elismerik a tekintéllyel felruházott személy jogát, hogy irányítsa bizonyos viselkedésiket. A köznapi megállapodásokon alapuló tekintély. Ez olyan tekintély, amely a mindennapi együttélés során kötött egyezségekből fakad. Olyan íratlan szabályok ezek, melyek a személyes elköteleződés miatt hatékonyak. Bizalmon alapuló tekintély. Abból fakad, hogy a vezetett rá meri bízni magát az arra, aki őt vezeti. A hatalmon alapuló tekintély. Ez valakinek mások fölötti hatalmából ered. Az ilyen tekintély képes irányítani, uralkodni, a hatalom gyakorlójának akaratát érvényesíteni, másokat akaratuk ellenére cselekvésre késztetni. Félelmen, megfélemlítésen, erőfölényen alapuló tekintély. Könnyen belátható, hogy a szakértelmen, rangon, megállapodáson, bizalmon alapuló tekintélynek engedelmeskedni nem megalázó, elfogadható az irányítás jogossága. Ha a fegyelmezés ezek segítségével történik, a diák belátja a változás szükségességét, elfogadja a korlátokat, hiszen tiszteli azt, akitől kapja a korlátozást, elfogadja az alárendelt szerepet, betartja a vele együtt megkötött megállapodást. Ezekben az esetekben a diák részese egy döntési folyamatnak, érdekelt a helyzet alakításában, nem felette, hanem vele történik mindez, a függőséget maga is alakítja, tehát belülről fegyelmezi önmagát. A hatalmon, erőfölényen, megfélemlítésen alapuló tekintély rossz hatással van a tanár diák kapcsolatra. Kérdés, hogy az ilyen módon elért engedelmesség meddig tart. Ebben az esetben a diák nem érdekelt az értékrend elfogadásában. Nincs beleszólása a döntési folyamatba, passzívan elfogadja de, nem érti a korlátokat. Nem tehet mást, mint engedelmeskedik, mert az irányítás eszközei nem az ő kezében vannak. 14

16 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének általános követelményei és formái Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeliség prioritását. Még a " feladatmegoldás "tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés. Az egyes tantárgyak helyi tantervében évfolyamonként célszerű meghatározni a tanév során írandó / nagy - vagy témazáró / dolgozatok számát. A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat, szöveges értékelése tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel. A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést a pedagógus bejegyzi a tájékoztató füzetbe. A szülő a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet kaphat. Ha a tanulónak 5 dicséretes osztályzata van, akkor a tantestület általános dicséretét érdemli ki. A dicséreteket az ellenőrzőben, törzslapon és a bizonyítványban is dokumentálni kell. Jeles eredményű az a tanuló, akinek 1-2 "jó" osztályzata van a "jeles" osztályzatok mellett. A szaktanár a megszerzett tudásról a tanuló szóbeli és írásbeli munkáiból győződhet meg, illetve egyes tantárgyaknál gyakorlati feladatok megoldása bizonyítja az adott szint elsajátítását. (pl. technika, testnevelés t informatika) Szóbeli ellenőrzés: mindig a tanmenet szerint, az adott témakörnek megfelelő ismeretekből kérhető számon a diák. Minden tanulóra félévenként legalább egyszer kerüljön sor. Meg kell győződni a tanuló átfogó tudásáról, a szaknyelv megfelelő használatáról, az ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, a szabatos kifejezőképességről. Ezek meglétét a pedagógus felső tagozatban érdemjeggyel, alsó tagozatban az ott meghatározott szöveges értékelés szerint minősíti. Eltérhet a pedagógus az értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok miatt nem tudott felkészülni az órára. Ebben az esetben azonban a hiányok pótlása a tanár által megszabott határidő után számon kérhető. A pedagógus nem köteles tájékoztatni előre a diákokat a szóbeli számonkérés időpontjáról, ezt bármelyik órán megteheti. A tanuló órabeli munkája - amennyiben megfelelően tudja felhasználni előző ismereteit az újabbak megértéséhez -, szintén érdemjeggyel értékelhető. Az órai munka mellett a színvonalas kiselőadás, gyűjtőmunka is jeggyel jutalmazható. A tanulmányi és egyéb versenyeken nyújtott teljesítményért a pedagógus döntésének megfelelően pozitív érdemjegy vagy más jellegű írásbeli elismerés (pl. szaktanári dicséret) is adható. 15

17 Írásbeli ellenőrzés: Írásban minden témakör végén témazáróban ad számot tudásáról a diák, ill. győződik meg a pedagógus a tanuló felkészültségéről, az adott témakör elsajátításáról. A témazáró időpontját a pedagógus előre közli. A pedagógus belátása szerint bármely órán írásbeli felelet formájában is számon kérheti a tanult anyagot. Az írásbeli feleletet, a szóbeli felelethez hasonlóan nem köteles előre bejelenteni. A tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének formája Az értékelés - osztályozás a 4. évfolyam végétől a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. A fentiektől eltérő az általános iskola osztályának és 4. osztály félévi értékelési rendje. Az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti. Az első évfolyam szöveges értékelése A KT. 70. (3) bekezdése előírja, hogy a 2004/2005. tanévtől alsó tagozat 1-3. évfolyamán félévkor és év végén, továbbá a 4. évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét. Szöveges értékelés az alsó tagozaton: 1.o. Magatartás Kapcsolat a társakkal Társaira odafigyel, velük udvarias. Társaival együttműködik. Társaival közömbös. Gyakran kerül konfliktusba társaival. Segítőkészség Szívesen segít. Csak kérésre segít. Nem segítőkész. Közösségi munka Sokat tesz a közösségért. Együttműködik társaival. Nem kezdeményez, de nem is gátolja társait. Hátráltatja társait. Kapcsolat a felnőttekkel A felnőttekkel mindig illemtudóan viselkedik. A felnőttekkel néha illetlenül viselkedik. Gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel. Nem keresi a kapcsolatot a felnőttekkel. Tanórán kívüli viselkedés Szeret, tud együtt játszani társaival. Gyakran félrehúzódik. Sokszor kerüli társait. 16

18 Szorgalom Önálló munka Általában önállóan dolgozik. Kevés segítséggel dolgozik. Gyakran igényel segítséget. Indokolatlanul is kér segítséget. Probléma esetén sem kér segítséget. Csoportmunka Aktívan vesz részt a csoport munkájában. Csoportját ötletekkel segíti. Végrehajtja az utasításokat. Hátráltatja a csoport haladását. Házi feladatok elkészítése, felszerelés Felszerelése, leckéje mindig hiánytalan. Felszerelése, leckéje ritkán hiányos. Felszerelése, leckéje gyakran hiányos. Órai aktivitás Az órákon figyel, sokat jelentkezik. Az órákon gyakran lemarad. Az órákon nem figyel, mással foglalkozik. Az órákon általában lemarad. Magyar nyelv és irodalom Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Hangképzés A hangokat tisztán képzi. Hangképzése fejlesztésre szorul. Logopédiai képzést igényel. Légzéstechnika Légzéstechnikája megfelelő. Légzéstechnikája fejlesztésre szorul. Szókincs Szókincse gazdag, választékos. Szókincse korosztályának megfelelő. Szókincse szegényes, fejlesztésre szorul. Kifejezőkészség Egész mondatokban fejezi ki magát. Csak kérdések segítségével fejezi ki magát. Kérdésekre is csak "igen-nem" feleletet ad. Olvasás Betűismeret A tanult betűket biztosan ismeri és olvassa. A tanult betűk felismerésében és olvasásában bizonytalan. Bizonyos betűket téveszt. Hangos olvasás Hangos olvasása kifejező, folyamatos. Hangos olvasása szótagoló. Hangos olvasása betűző. Értő olvasás 17

19 Szövegeket önállóan megért. Szöveget segítséggel ért meg. Mondatokat ért meg. Szavakat ért meg. Értő olvasása még nem alakult ki. Olvasott szöveg tartalmi kifejezése Az olvasott szöveg tartalmát lényegre törően, pontosan mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát pontatlanul mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát csak kérdések segítségével mondja el. Írás Betűismeret A tanult betűket biztosan ismeri és írja. A tanult írott betűk felismerésében és írásában bizonytalan. Bizonyos betűket téveszt. Másolás Másolása mindig pontos, hibátlan. Másoláskor néha hibázik. Másoláskor gyakran és sokat hibázik. Írás diktálás után Diktálás után pontosan ír. Diktálás után kevés hibával ír. Diktálás után sok hibával ír. Önálló írás Önálló írása lendületes, gyors. Önálló írásának tempója megfelelő. Önálló írása lassú. Önálló írása kapkodó. Íráskép Írásképe esztétikus. Írásképe tetszetős. Írásképe egyéni. Írásképe rendezetlen. Írásképe szabálytalan. Matematika Számfogalom Számfogalma a 20-as számkörben kialakult. Számfogalma a 20-as számkörben kialakulatlan. Számfogalma a 20-as számkörben fejlesztésre szorul. Számszomszédok A számszomszédokról biztosak az ismeretei. A számszomszédokról pontatlanok az ismeretei. Számok tulajdonságai A számok tulajdonságait önállóan felismeri és megnevezi. A számok tulajdonságait segítséggel ismeri fel. Számok bontott alakjai A számok bontott alakjait biztosan ismeri. A számok bontott alakjait hiányosan ismeri. 18

20 Műveletek A műveleteket pontosan értelmezi, végzi. A műveleteket pontatlanul értelmezi, végzi. Hiányosságok... Egyszerű szöveges feladatok Az egyszerű szöveges feladatot önállóan oldja meg. Az egyszerű szöveges feladatot kevés segítséggel oldja meg. Az egyszerű szöveges feladatot sok segítséggel oldja meg. Függvények, sorozatok Szabályt önállóan megállapít, folytat. Adott szabályú sorozatot képes folytatni. Adott szabályú sorozatot is hibákkal folytat. Mértékegységek A tanult mértékegységeket, átváltásokat biztosan tudja, alkalmazza. A tanult mértékegységeket, átváltásokat pontatlanul tudja, alkalmazza. Problémamegoldás Nyitott a matematikai problémákra, szívesen oldja meg azokat. Kerüli a kihívásokat, csak megoldja a feladatokat. Síkidomok A síkidomokat felismeri és megnevezi. Még nem ismeri fel a(z)... síkidomot. Környezetismeret Megfigyelés Megfigyelései pontosak. Megfigyelései felületesek. Megfigyelései pontatlanok. Tapasztalatok Tapasztalatait pontosan fogalmazza meg. Tapasztalatait pontatlanul fogalmazza meg. Tapasztalatait pontatlanul fogalmazza meg. Tanultak A tanultakról biztos a tudása. A tanultakról egy-egy részletben bizonytalan. A tanultakról hiányosak az ismeretei. Tájékozottság Tájékozottsága átlagon felüli. Tájékozottsága korának megfelelő. Tájékozottsága hiányos. Összefüggések Az összefüggéseket mindig felfedezi. Az összefüggéseket rávezetéssel ismeri fel. Az összefüggéseket nehezen ismeri fel. 19

21 Rajz és vizuális kultúra Festés-rajzolás A festés-rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő. A festés-rajzolás iránti érdeklődése jó. A festés-rajzolás iránti érdeklődése visszafogott. Színhasználat Munkáin változatosan használja a színeket. Munkáin sajátos módon használja a színeket. Munkáin visszafogottan használja a színeket. Eszközhasználat A rajzeszközöket kiemelkedően használja. A rajzeszközöket biztonságosan használja. A rajzeszközöket megfelelően használja. A rajzeszközöket bátortalanul használja. Kreativitás Kreatív, tele van ötlettel. Nem kreatív, inkább az utasításokat követi. Térkihasználás A rajzfelületet maximálisan használja. A rajzfelületet bátortalanul használja. A rajzfelületet aránytalanul használja. Technika és életvitel Anyagismeret és megmunkálás A tanult anyagokat, megmunkálásukat biztosan ismeri. A tanult anyagokat, megmunkálásukat felszínesen ismeri. Kézügyesség Kézügyessége kiemelkedő. Kézügyessége jó. Kézügyessége megfelelő. Kézügyessége fejlesztésre szorul. Munkadarabok Munkadarabjai pontosak. Munkadarabjai esztétikusak. Munkadarabjai gyakran pontatlanok. Eszközhasználat Az eszközöket kiemelkedően használja. Az eszközöket biztonságosan használja. Az eszközöket megfelelően használja. Az eszközöket bátortalanul használja. Ének-zene Tanult dalok A tanult dalokat önállóan énekli. A tanult dalokat szívesen énekli. A tanult dalokat segítséggel énekli. A tanult dalokat csoportban énekli. Énekhang Énekhangja tiszta. Énekhangja még fejlődésben van. 20

22 Ritmusértékek A tanult ritmusértékeket alkalmazza. A tanult ritmusértékeket megnevezi. A tanult ritmusértékeket nem ismeri. Dallam-, szövegismeret A tanult dalok dallamát, szövegét ismeri. A tanult dalok dallamát, szövegét nem ismeri. Dalos játékok Dalos játékokban szívesen vesz részt. Dalos játékokban passzívan vesz részt. Dalos játékokban rendbontóan vesz részt. Testnevelés és sport Mozgás Mozgása harmonikus. Mozgása összerendezett. Mozgása fejlesztésre szorul. A gyakorlatok elsajátítása A bemutatott gyakorlatokat könnyen sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat kevés segítséggel sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat sok segítséggel sajátítja el. Mozgásos játékok A mozgásos játékokban aktívan vesz részt. A mozgásos játékokban szívesen vesz részt. A mozgásos játékokban nem szívesen vesz részt. Szabályok betartása A szabályokat kiemelkedően tartja meg. A szabályokat megfelelően tartja meg. A szabályokat alig tartja meg. 2.o. Csapatjátékok Csapatjátékokban együttműködően vesz részt. Csapatjátékokban közömbösen/rombolóan vesz részt. Csapatjátékokban önző módon vesz részt. Terhelhetőség A terhelést kiválóan bírja. A terhelést jól bírja. A terhelést megfelelően bírja. A terhelést alig bírja. Magatartás Kapcsolat a társakkal Társaira odafigyel, velük udvarias. Társaival együttműködik. Társaival közömbös. Gyakran kerül konfliktusba társaival. 21

23 Segítőkészség Szívesen segít. Csak kérésre segít. Nem segítőkész. Közösségi munka Sokat tesz a közösségért. Együttműködik társaival. Nem kezdeményez, de nem is gátolja társait. Hátráltatja társait. Kapcsolat a felnőttekkel A felnőttekkel mindig illemtudóan viselkedik. A felnőttekkel néha illetlenül viselkedik. Gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel. Nem keresi a kapcsolatot a felnőttekkel. Tanórán kívüli viselkedés Szeret, tud együtt játszani társaival. Gyakran félrehúzódik. Sokszor kerüli társait. Szorgalom Önálló munka Általában önállóan dolgozik. Kevés segítséggel dolgozik. Gyakran igényel segítséget. Indokolatlanul is kér segítséget. Probléma esetén sem kér segítséget. Csoportmunka Aktívan vesz részt a csoport munkájában. Csoportját ötletekkel segíti. Végrehajtja az utasításokat. Hátráltatja a csoport haladását. Házi feladatok elkészítése, felszerelés Felszerelése, leckéje mindig hiánytalan. Felszerelése, leckéje ritkán hiányos. Felszerelése, leckéje gyakran hiányos. Órai aktivitás Az órákon figyel, sokat jelentkezik. Az órákon gyakran lemarad. Az órákon nem figyel, mással foglalkozik. Az órákon általában lemarad. Magyar nyelv és irodalom Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Hangképzése A hangokat tisztán képzi. Hangképzése fejlesztésre szorul. Logopédiai képzést igényel. Légzéstechnika Légzéstechnikája megfelelő. Légzéstechnikája fejlesztésre szorul. 22

24 Szókincs Szókincse gazdag, választékos. Szókincse korosztályának megfelelő. Szókincse szegényes, fejlesztésre szorul. Kifejezőkészség Egész mondatokban fejezi ki magát. Csak kérdések segítségével fejezi ki magát. Kérdésekre is csak "igen-nem" feleletet ad. Olvasás Írás Hangos olvasás Hangos olvasása kifejező, folyamatos. Hangos olvasása szótagoló. Hangos olvasása betűző. Értő olvasás Szövegeket önállóan megért. Szöveget segítséggel ért meg. Mondatokat ért meg. Szavakat ért meg. Értő olvasása még nem alakult ki. Olvasott szöveg tartalmi kifejezése Az olvasott szöveg tartalmát lényegre törően, pontosan mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát pontatlanul mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát csak kérdések segítségével mondja el. Írásmunka Írásmunkái pontosak, rendezettek. Írásmunkái pontatlanok. Jellemző hibák Jellemző hibái... Írás diktálás után Diktálás után pontosan ír. Diktálás után kevés hibával ír. Diktálás után sok hibával ír. Írás tempó Írásának tempója lendületes, gyors. Írásának tempója megfelelő. Írásának tempója lassú. Írásának tempója kapkodó. Íráskép Írásképe esztétikus. Írásképe tetszetős. Írásképe egyéni. Írásképe rendezetlen. Írásképe szabálytalan. 23

25 Nyelvtani, helyesírási ismeretek Az abc ismerete Az abc-t pontosan tudja. Az abc-t pontatlanul tudja. Az abc-t nem tudja. Betűrendbe sorolás Betűrendbe sorolni önállóan tud. Betűrendbe sorolni segítséggel tud. Betűrendbe sorolni segítséggel sem tud. Elvek, szabályok alkalmazása A helyesírási elveket, szabályokat biztosan alkalmazza. A helyesírási elveket, szabályokat kevés hibával alkalmazza. A helyesírási elveket, szabályokat sok hibával alkalmazza. Mondatokról tanult ismeretek A mondatokról tanult ismeretei biztosak. A mondatokról tanult ismeretei pontatlanok. j/ly-s szavak A j/ly-s szavakat biztosan, hibátlanul írja A j/ly-s szavakat kevés hibával írja A j/ly-s szavakat sok hibával írja Matematika Számfogalom Számfogalma a 100-as számkörben kialakult. Számfogalma a 100-as számkörben kialakulatlan. Számfogalma a 100-as számkörben fejlesztésre szorul. Műveletek A műveleteket pontosan értelmezi, végzi. A műveleteket pontatlanul értelmezi, végzi. Hiányosságok... Szöveges feladatok Szöveges feladatokat önállóan old meg. Szöveges feladatokat kevés segítséggel old meg. Szöveges feladatokat sok segítséggel old meg. Függvények, sorozatok Szabályt önállóan megállapít, folytat. Adott szabályú sorozatot képes folytatni. Adott szabályú sorozatot is hibákkal folytat. Mértékegységek A tanult mértékegységeket, átváltásokat biztosan tudja, alkalmazza. A tanult mértékegységeket, átváltásokat pontatlanul tudja, alkalmazza. Problémamegoldás Nyitott a matematikai problémákra, szívesen oldja meg azokat. Kerüli a kihívásokat, csak megoldja a feladatokat. Síkidomok A síkidomokat, testeket önállóan felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat A síkidomokat, testeket segítséggel felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat 24

26 A síkidomokat, testeket sok tévesztéssel felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat Környezetismeret Megfigyelés Megfigyelései pontosak. Megfigyelései felületesek. Megfigyelései pontatlanok. Tapasztalatok Tapasztalatait pontosan fogalmazza meg. Tapasztalatait pontatlanul fogalmazza meg. Tapasztalatait segítséggel fogalmazza meg. Tanultak A tanultakról biztos a tudása. A tanultakról egy-egy részletben bizonytalan. A tanultakról hiányosak az ismeretei. Tájékozottság Tájékozottsága átlagon felüli. Tájékozottsága korának megfelelő. Tájékozottsága hiányos. Összefüggések Az összefüggéseket mindig felfedezi. Az összefüggéseket rávezetéssel ismeri fel. Az összefüggéseket nehezen ismeri fel. Rajz és vizuális kultúra Festés-rajzolás A festés-rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő. A festés-rajzolás iránti érdeklődése jó. A festés-rajzolás iránti érdeklődése visszafogott. Színhasználat Munkáin változatosan használja a színeket. Munkáin sajátos módon használja a színeket. Munkáin visszafogottan használja a színeket. Eszközhasználat A rajzeszközöket kiemelkedően használja. A rajzeszközöket biztonságosan használja. A rajzeszközöket megfelelően használja. A rajzeszközöket bátortalanul használja. Kreativitás Kreatív, tele van ötlettel. Nem kreatív, inkább az utasításokat követi. Térkihasználás A rajzfelületet maximálisan használja. A rajzfelületet bátortalanul használja. A rajzfelületet aránytalanul használja. 25

27 Technika és életvitel Anyagismeret és megmunkálás A tanult anyagokat, megmunkálásukat biztosan ismeri. A tanult anyagokat, megmunkálásukat felszínesen ismeri. Kézügyesség Kézügyessége kiemelkedő. Kézügyessége jó. Kézügyessége megfelelő. Kézügyessége fejlesztésre szorul. Munkadarabok Munkadarabjai pontosak. Munkadarabjai esztétikusak. Munkadarabjai gyakran pontatlanok. Eszközhasználat Az eszközöket kiemelkedően használja. Az eszközöket biztonságosan használja. Az eszközöket megfelelően használja. Az eszközöket bátortalanul használja. Ének-zene Tanult dalok A tanult dalokat önállóan énekli. A tanult dalokat szívesen énekli. A tanult dalokat segítséggel énekli. A tanult dalokat csoportban énekli. Énekhang Énekhangja tiszta. Énekhangja még fejlődésben van. Ritmusértékek A tanult ritmusértékeket alkalmazza. A tanult ritmusértékeket megnevezi. A tanult ritmusértékeket nem ismeri. Dallam-, szövegismeret A tanult dalok dallamát, szövegét ismeri. A tanult dalok dallamát, szövegét nem ismeri. Dalos játékok Dalos játékokban szívesen vesz részt. Dalos játékokban passzívan vesz részt. Dalos játékokban rendbontóan vesz részt. Testnevelés és sport Mozgás Mozgása harmonikus. Mozgása összerendezett. Mozgása fejlesztésre szorul. A gyakorlatok elsajátítása A bemutatott gyakorlatokat könnyen sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat kevés segítséggel sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat sok segítséggel sajátítja el. 26

28 3-4.o. Mozgásos játékok A mozgásos játékokban aktívan vesz részt. A mozgásos játékokban szívesen vesz részt. A mozgásos játékokban nem szívesen vesz részt. Szabályok betartása A szabályokat kiemelkedően tartja meg. A szabályokat megfelelően tartja meg. A szabályokat alig tartja meg. Csapatjátékok Csapatjátékokban együttműködően vesz részt. Csapatjátékokban közömbösen/rombolóan vesz részt. Csapatjátékokban önző módon vesz részt. Terhelhetőség A terhelést kiválóan bírja. A terhelést jól bírja. A terhelést megfelelően bírja. A terhelést alig bírja. Magatartás Kapcsolat a társakkal Társaira odafigyel, velük udvarias. Társaival együttműködik. Társaival közömbös. Gyakran kerül konfliktusba társaival. Segítőkészség Szívesen segít. Csak kérésre segít. Nem segítőkész. Közösségi munka Sokat tesz a közösségért. Együttműködik társaival. Nem kezdeményez, de nem is gátolja társait. Hátráltatja társait. Kapcsolat a felnőttekkel A felnőttekkel mindig illemtudóan viselkedik. A felnőttekkel néha illetlenül viselkedik. Gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel. Nem keresi a kapcsolatot a felnőttekkel. Tanórán kívüli viselkedés Szeret, tud együtt játszani társaival. Gyakran félrehúzódik. Sokszor kerüli társait. Szorgalom Önálló munka Általában önállóan dolgozik. Kevés segítséggel dolgozik. Gyakran igényel segítséget. Indokolatlanul is kér segítséget. 27

29 Probléma esetén sem kér segítséget. Csoportmunka Aktívan vesz részt a csoport munkájában. Csoportját ötletekkel segíti. Végrehajtja az utasításokat. Hátráltatja a csoport haladását. Házi feladatok elkészítése, felszerelés Felszerelése, leckéje mindig hiánytalan. Felszerelése, leckéje ritkán hiányos. Felszerelése, leckéje gyakran hiányos. Órai aktivitás Az órákon figyel, sokat jelentkezik. Az órákon gyakran lemarad. Az órákon nem figyel, mással foglalkozik. Az órákon általában lemarad. Magyar nyelv és irodalom Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Hangképzése A hangokat tisztán képzi. Hangképzése fejlesztésre szorul. Logopédiai képzést igényel. Szókincs Szókincse gazdag, választékos. Szókincse korosztályának megfelelő. Szókincse szegényes, fejlesztésre szorul. Kifejezőkészség Egész mondatokban fejezi ki magát. Csak kérdések segítségével fejezi ki magát. Kérdésekre is csak "igen-nem" feleletet ad. Olvasás Hangos olvasás Hangos olvasása kifejező, folyamatos. Hangos olvasása szótagoló. Hangos olvasása betűző. Értő olvasás Szövegeket önállóan megért. Szöveget segítséggel ért meg. Mondatokat ért meg. Értő olvasása még nem alakult ki. Olvasott szöveg tartalmi kifejezése Az olvasott szöveg tartalmát lényegre törően, pontosan mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát pontatlanul mondja el. Az olvasott szöveg tartalmát csak kérdések segítségével mondja el. Vers, szöveg tanulás A verseket, szövegeket gyorsan tanulja meg A verseket, szövegeket könnyedén tanulja meg A verseket, szövegeket nehezen tanulja meg A verseket, szövegeket pontatlanul tanulja meg 28

30 Előadásmód Előadásmódja élvezetes. Előadásmódja kifejező. Előadásmódja monoton. Előadásmódja túlzó. Írás Írásmunka Írásmunkái pontosak, rendezettek. Írásmunkái pontatlanok. Jellemző hibák Jellemző hibái... Írás diktálás után Diktálás után pontosan ír. Diktálás után kevés hibával ír. Diktálás után sok hibával ír. Írás tempó Írásának tempója lendületes, gyors. Írásának tempója megfelelő. Írásának tempója lassú. Írásának tempója kapkodó. Íráskép Írásképe esztétikus. Írásképe tetszetős. Írásképe egyéni. Írásképe rendezetlen. Írásképe szabálytalan. Nyelvtani, helyesírási ismeretek Az abc ismerete Az abc-t pontosan tudja. Az abc-t pontatlanul tudja. Az abc-t nem tudja. Betűrendbe sorolás Betűrendbe sorolni önállóan tud. Betűrendbe sorolni segítséggel tud. Betűrendbe sorolni segítséggel sem tud. Szótagolás A szótagolás szabályait alkalmazza A szótagolás szabályait ismeri A szótagolás szabályait nem ismeri Helyesírási elvek, szabályok A helyesírási elveket, szabályokat biztosan alkalmazza. A helyesírási elveket, szabályokat kevés hibával alkalmazza. A helyesírási elveket, szabályokat sok hibával alkalmazza. Mondatokról tanult ismeretek A mondatokról tanult ismeretei biztosak. A mondatokról tanult ismeretei pontatlanok. 29

31 j/ly-s szavak A j/ly-s szavakat biztosan, hibátlanul írja A j/ly-s szavakat kevés hibával írja A j/ly-s szavakat sok hibával írja Szófajok A szófajokat önállóan felismeri, megnevezi. A szófajokat segítséggel ismeri fel. A szófajokat nem ismeri. </aspect> Fogalmazás Fogalmazás Élvezetes fogalmazásokat ír. A tanult ismereteket önállóan alkalmazza. Gondolatainak összefüggő megfogalmazásához kevés segítségre van szüksége. Fogalmazásaihoz sok segítséget igényel. Idegen nyelv Hallott szöveg értése Rövid kéréseket, utasításokat megért, és cselekvéssel válaszol. Rövid kéréseket, utasításokat megért. Csak egyes szavakat ért meg. Egyelőre szavakat sem ért meg. Beszédkészség Képes mondatokkal kifejezni magát, kérdésekre válaszolni. Ismert dolgokat meg tud nevezni, rövid kifejezéseket képes használni. Mondókákat, dalokat, verseket képes elmondani. Mondókákat, dalokat, verseket csak segítséggel képes elmondani. Olvasott szöveg értése Egy-két mondatos szövegekben fontos információkat megtalál. A néhány szóból álló mondatokat megérti. Csak szavakat, kifejezéseket ért meg. Egyelőre szavakat sem ért meg. Írás Hibátlanul ír le egyszerű mondatokat. Kevés hibával ír le egyszerű mondatokat. Helyesen ír le ismert szavakat. Írás közben gyakran hibát vét. Matematika Számfogalom Számfogalma a tanult számkörben kialakult. Számfogalma a tanult számkörben kialakulatlan. Számfogalma a tanult számkörben fejlesztésre szorul. Műveletek A műveleteket pontosan értelmezi, végzi. A műveleteket pontatlanul értelmezi, végzi. 30

32 Hiányosságok... Szöveges feladatok Szöveges feladatokat önállóan old meg. Szöveges feladatokat kevés segítséggel old meg. Szöveges feladatokat sok segítséggel old meg. Függvények, sorozatok Szabályt önállóan megállapít, folytat. Adott szabályú sorozatot képes folytatni. Adott szabályú sorozatot is hibákkal folytat. Mértékegységek A tanult mértékegységeket, átváltásokat biztosan tudja, alkalmazza. A tanult mértékegységeket, átváltásokat pontatlanul tudja, alkalmazza. Problémamegoldás Nyitott a matematikai problémákra, szívesen oldja meg azokat. Kerüli a kihívásokat, csak megoldja a feladatokat. Síkidomok A síkidomokat, testeket önállóan felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat A síkidomokat, testeket segítséggel felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat A síkidomokat, testeket sok tévesztéssel felismer, előállít, adott szempont szerint szétválogat Alakzatok tulajdonságai Az alakzatok, testek tulajdonságairól megfigyelései pontosak. Az alakzatok, testek tulajdonságairól megfigyelései pontatlanok. Környezetismeret Megfigyelés Megfigyelései pontosak. Megfigyelései felületesek. Megfigyelései pontatlanok. Tapasztalatok Tapasztalatait pontosan fogalmazza meg. Tapasztalatait pontatlanul fogalmazza meg. Tapasztalatait segítséggel fogalmazza meg. Tanultak A tanultakról biztos a tudása. A tanultakról egy-egy részletben bizonytalan. A tanultakról hiányosak az ismeretei. Tájékozottság Tájékozottsága átlagon felüli. Tájékozottsága korának megfelelő. Tájékozottsága hiányos. Összefüggések Az összefüggéseket mindig felfedezi. Az összefüggéseket rávezetéssel ismeri fel. Az összefüggéseket nehezen ismeri fel. 31

33 Rajz és vizuális kultúra Festés-rajzolás A festés-rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő. A festés-rajzolás iránti érdeklődése jó. A festés-rajzolás iránti érdeklődése visszafogott. Színhasználat Munkáin változatosan használja a színeket. Munkáin sajátos módon használja a színeket. Munkáin visszafogottan használja a színeket. Eszközhasználat A rajzeszközöket kiemelkedően használja. A rajzeszközöket biztonságosan használja. A rajzeszközöket megfelelően használja. A rajzeszközöket bátortalanul használja. Kreativitás Kreatív, tele van ötlettel. Nem kreatív, inkább az utasításokat követi. Térkihasználás A rajzfelületet maximálisan használja. A rajzfelületet bátortalanul használja. A rajzfelületet aránytalanul használja. Technika és életvitel Anyagismeret és megmunkálás A tanult anyagokat, megmunkálásukat biztosan ismeri. A tanult anyagokat, megmunkálásukat felszínesen ismeri. Kézügyesség Kézügyessége kiemelkedő. Kézügyessége jó. Kézügyessége megfelelő. Kézügyessége fejlesztésre szorul. Munkadarabok Munkadarabjai pontosak. Munkadarabjai esztétikusak. Munkadarabjai gyakran pontatlanok. Eszközhasználat Az eszközöket kiemelkedően használja. Az eszközöket biztonságosan használja. Az eszközöket megfelelően használja. Az eszközöket bátortalanul használja. Ének-zene Tanult dalok A tanult dalokat önállóan énekli. A tanult dalokat szívesen énekli. A tanult dalokat segítséggel énekli. A tanult dalokat csoportban énekli. 32

34 Énekhang Énekhangja tiszta. Énekhangja még fejlődésben van. Ritmusértékek A tanult ritmusértékeket alkalmazza. A tanult ritmusértékeket megnevezi. A tanult ritmusértékeket nem ismeri. Dallam-, szövegismeret A tanult dalok dallamát, szövegét ismeri. A tanult dalok dallamát, szövegét nem ismeri. Testnevelés és sport Mozgás Mozgása harmonikus. Mozgása összerendezett. Mozgása fejlesztésre szorul. A gyakorlatok elsajátítása A bemutatott gyakorlatokat könnyen sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat kevés segítséggel sajátítja el. A bemutatott gyakorlatokat sok segítséggel sajátítja el. Mozgásos játékok A mozgásos játékokban aktívan vesz részt. A mozgásos játékokban szívesen vesz részt. A mozgásos játékokban nem szívesen vesz részt. Szabályok betartása A szabályokat kiemelkedően tartja meg. A szabályokat megfelelően tartja meg. A szabályokat alig tartja meg. Csapatjátékok Csapatjátékokban együttműködően vesz részt. Csapatjátékokban közömbösen/rombolóan vesz részt. Csapatjátékokban önző módon vesz részt. Terhelhetőség A terhelést kiválóan bírja. A terhelést jól bírja. A terhelést megfelelően bírja. A terhelést alig bírja. Informatika Számítógép-használat Képes önállóan kezelni a számítógépet (a billentyűzetet, az egeret). Gyakran igényel segítséget a számítógép-használathoz. Csak segítséggel képes számítógépet használni. Programhasználat Ismeri, önállóan használja az operációs rendszer, a szövegszerkesztő és a rajzolószoftver tanult lehetőségeit. Ismeri az operációs rendszer, a szövegszerkesztő- és a rajzolószoftver néhány lehetőségét. Csak segítséggel képes az alkalmazásokat használni. 33

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai 13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai a) A házi feladat szabályai 5.16. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS ÉS AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS IRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATAI

AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS ÉS AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS IRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATAI Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben