Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentumok jóváhagyása Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés július 5-én elfogadta a közoktatási törvény módosítását, a szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: ismét lehetőség van második év végén évfolyamismétlésre utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy ítéli meg. A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból. A módosított jogszabály rögzíti, hogy a tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Az elfogadott törvénybe olyan értelmű módosítás került, hogy nem lesz kötelező az osztályozás, az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt. Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe december 31-ig építik be. A törvény rögzíti, hogy az 1-4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet ilyet szervezni. A nem szakrendszerű oktatás tehát ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek. Az előterjesztés a jogszabályi módosításokon túl tartalmazza Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 122/2010. (V.21.) Kt. határozatában megfogalmazott javaslatot, mely szerint az általános iskolák Pedagógiai Programjában meg kell jeleníteni a diákönkormányzatok és a SZIDÖK kapcsolatát. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2 ../2010.(XII. 17.) Kt. Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentumok jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta az Általános iskolák Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) és a ra jóváhagyja a Deák Ferenc Általános Iskola, a Klauzál Gábor Általános Iskola, a Koszta József Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola jogszabályból adódó módosításait az alábbiak szerint: A Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai program Helyi tantervének - IV. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei című fejezet harmadik bekezdésében Ha a tanuló valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. A sikeres javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok az iskola magasabb évfolyamán. szöveg törlésre kerül, helyébe az alábbi lép: Ha a osztályos tanuló a tanév végén valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga letétele az elégtelen év végi osztályzat esetében független a tantárgyak számától, akármennyi tantárgyból van rá lehetőség. A sikeres javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok az iskola magasabb évfolyamán. - IV. fejezet negyedik bekezdésében: A tanuló az évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni az idegen nyelvoktatás tekintetében is, az idegen nyelv tanulásának első évében szöveg törlésre kerül, helyébe az alábbi lép: a) A tanuló az 1. osztály év végén csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. b) A 2. és 3. osztály év végén évfolyamismétlésre kell kötelezni azokat a diákokat, akik az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítették. c) A 2. és 3. évfolyamon lehetőség van a javítóvizsga letételére. d) Az idegen nyelv tanulásának első évében, a tanév végén évfolyamismétlésre vagy javítóvizsga letételére kötelezhető a tanuló, amennyiben idegen nyelvből nem teljesítette az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket. - VII. A tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének formái című fejezet A tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének formái alcímben a 1-3. évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelés, minősítés 2

3 4. évfolyamon félévkor szöveges értékelés, minősítés 4. évfolyam év végén érdemjegy, osztályzat 5-8. évfolyamon félévkor és év végén érdemjegy, osztályzat szöveg törlésre kerül, helyébe az alábbi lép: a) 1. évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelés, minősítés kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul b) 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelés, minősítés - kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul c) 2. évfolyamon év végén érdemjegy, osztályzat d) 3. évfolyamon félévkor és év végén érdemjegy, osztályzat e) 4. évfolyamon félévkor és év végén érdemjegy, osztályzat f) 5-8. évfolyamon félévkor és év végén érdemjegy, osztályzat - Az Értékelő lapok a szöveges értékeléshez alcímhez az alábbi szöveg új kiegészítésként kerül: a) Testnevelés tantárgy 1. osztály félévkor és év végén b) Testnevelés tantárgy 2. osztály félévkor c) Rajz tantárgy 1. osztály félévkor és év végén d) Rajz tantárgy 2. osztály félévkor e) Környezetismeret tantárgy 1 osztály félévkor és év végén f) Környezetismeret tantárgy 2. osztály félévkor g) Technika tantárgy 1. osztály félévkor és év végén h) Technika tantárgy 2. osztály félévkor i) Ének tantárgy 1. osztály félévkor és év végén j) Ének tantárgy 2. osztály félévkor k) Ének tantárgy 1. osztály félévkor és év végén l) Matematika tantárgy 1. osztály félévkor és év végén m) Matematika tantárgy2. osztály félévkor n) Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1. osztály félévkor és év végén o) Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2. osztály félévkor p) Idegen nyelv tantárgy 1. osztály félévkor és év végén q) Idegen nyelv tantárgy 2. osztály félévkor - A 3. osztály Értékelő lap a szöveges értékeléshez fejezet törlésre. - A 4. osztály Értékelő lap a szöveges értékeléshez fejezet törlésre kerül. - A Helyi tanterv nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó fejezete az alábbi ponttal egészül ki: A nevelőtestület döntése alapján az intézmény fokozatosan áttér a nem szakrendszerű oktatásról a szakrendszerű oktatásra az 5. és 6. évfolyamon. a) tanévben nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. évfolyamon b) tanévben nem szakrendszerű oktatás csak a 6. évfolyamon c) tanévben 5. és 6. évfolyamon szakrendszerű oktatás - A Pedagógiai Program Nevelési Programjának 1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok cím A tanulók demokratikus önszerveződő szerve a diákönkormányzat alcím utolsó előtti mondata az alábbi új bekezdéssel egészül ki: Kapcsolattartás a városi ifjúsági szervezettel, a SZIDÖK-kel A Diákönkormányzat választott képviselői szoros együttműködésben dolgoznak a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal, a SZIDÖK-kel. A SZIDÖK funkciója, hogy benne a gyerekek elsajátítsák 3

4 a demokratikus állampolgári ismeretek alapjait. Küldöttek választásával és azok aktív részvételével a DÖK szervesen kapcsolódik a SZIDÖK munkájába. A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Program Nevelési Programjának - 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai című fejezet 1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai alcím tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Az alapfokú oktatás az első osztállyal kezdődik és a nyolcadik évfolyammal ér véget. Az alapfokú nevelés, oktatás időszaka négy részre tagolódik: - bevezető szakasz: 1-2. évfolyam, - kezdő szakasz: 3-4. évfolyam; - alapozó szakasz: 5-6. évfolyam; - fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam. - A Pedagógiai program Nevelési Programjának 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok című fejezetének, 3.5. A diákok által szervezett tanórán kívüli iskolai foglalkozások alcím A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai alcímének tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: A tanulói közös tevékenységek szervezésére a tanulók diákköröket hozhatnak létre. Jogaik érvényesítése a diákönkormányzaton keresztül történik, melyet a diákkörök alkotnak. A diákönkormányzat(ok) a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a pedagógus-irányítóval együtt végzik tevékenységüket. A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, mely az intézmény életével vagy a tanulókkal kapcsolatos. Kapcsolattartás a városi ifjúsági szervezettel. (Pl. SZIDŐK) A Diákönkormányzat választott képviselői szoros együttműködésben dolgoznak a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal, a SZIDÖK-kel. A SZIDÖK funkciója, hogy benne a gyerekek konkrét tevékenységekkel, tapasztalatokkal sajátíthassák el az állampolgári (ember- és gyermek- és diákjogi) és a demokrácia-technikai ismeretek alapjait. Küldöttek megválasztásával, az információcsere biztosításával a DÖK aktívan bekapcsolódik a SZIDÖK munkájába. - A Pedagógiai Program Helyi tantervének 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és a választható tanórai, valamint azok óraszámai az előírt tananyag és követelményei című fejezet, 1.2. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az évfolyamon alcímének utolsó bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: A nevelőtestület döntése alapján az intézmény fokozatosan áttér a nem szakrendszerű oktatásról a szakrendszerű oktatásra az 5. és 6. évfolyamon tanévben nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. évfolyamon tanévben nem szakrendszerű oktatás csak a 6. évfolyamon tanévben 5. és 6. évfolyamon szakrendszerű oktatás - A Pedagógiai Program Helyi Tantervének 3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei című fejezetében a következő mondat törlésre kerül: A 4-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 4

5 helyébe az alábbi mondat lép: A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. Illetve kiegészül az alábbiakkal: A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. - A Pedagógiai Program Helyi tantervének 4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája című fejezet, 4.2. A tanulók tanulmányi munkája, ellenőrzésének értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) cím, A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere alcím Szöveges minősítés tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Szöveges minősítés Az első- évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program I. Nevelési program rész - 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok című fejezetének Feladataink: alcímének utolsó bekezdése a következő szöveggel egészül ki: A Diákönkormányzat választott képviselői szoros együttműködésben dolgoznak a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal, a SZIDÖK-kel. A SZIDÖK funkciója, hogy benne a gyerekek elsajátítsák a demokratikus állampolgári ismeretek alapjait. Küldöttek választásával és azok aktív részvételével a DÖK szervesen kapcsolódik a SZIDÖK munkájába. - A II. Helyi Tanterv rész Bevezetendő fejezet második bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Az 1,3. fejezet szabályozásai a 2004/2005-ös tanévtől felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. A 4. fejezet 1-2. évfolyam vonatkozásában előírt szöveges értékelési rendszere a 2010/2011-es tanévtől kerülnek bevezetésre. - A Bevezetendő fejezet harmadik bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: A nem szakrendszerű oktatás előírásait felmenő rendszerben, a 6. évfolyamon a 2011/12-es tanév végéig kell alkalmazni. - A Helyi Tanterv 4. Az iskolai tanulói beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái ezen belül az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya című fejezetének a A tanuló teljesítményének ellenőrzése, értékelése alcímében törlésre kerül 1993.évi 79. közoktatási törvény évi módosításának 48. és 70. -a kimondja, hogy az iskola nevelési programja és helyi tanterve határozza meg az iskola magasabb fejlesztési szintjére (1-3. évf.), ill. évfolyamára ( 4-8.évf.) lépésének tantárgyi feltételeit. 5

6 mondat törlésre kerül, helyébe a következő mondat lép: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 48. -a és a évi módosításának 70., 71. -a határozza meg az iskola magasabb fejlesztési szintjére, ill. évfolyamára lépésének feltételeit. Értékelés formái alcím tartalmával együtt törlésre kerül, helyébe a következő szöveg lép: Szöveges értékelés (1. évfolyam - 2. évolyam félévéig), - modulok - etika - tánc és dráma - érdemjegyek összesítése (2. évfolyam második félévétől - 8. évfolyam végéig, dominánsak a piros jegyek!), - osztályozó vizsga (magántanuló, ill. évi 250 órát meghaladó hiányzás esetén). Osztályozási rendszer alcím első mondata törlésre kerül. Osztályozási rendszer alcím második mondata törlésre kerül, helyébe a következő mondatrész lép: A közoktatási törvény 70. -ának 3. bekezdése előírja, hogy az általános iskola első évében és a második évfolyam első félévében olyan szöveges minősítést kell kapnia az első fejlesztési szakaszban tanuló diáknak, amelyik kifejezi, hogy a tanuló: A tanulók szöveges értékelésének 1-4. évfolyamokon elfogadott alapelvei alcím törlésre kerül, helyébe a következő lép: A tanulók szöveges értékelésének 1-2. évfolyamokon elfogadott alapelvei: Osztályozási rendszer alcímben a szöveges értékelés gyakorisága bekezdés után lévő 1-4. évfolyam félévéig, félévkor és év végén. A tanulók osztályozása a második két fejlesztési szakasz viszonylatában A 4. osztály végétől a 8. osztály végéig a pedagógusok a tanulók írásbeli és szóbeli teljesítményeit összegző ötfokozatú skálán: 1-5 osztályzattal értékelik az ellenőrzőkönyvbe, naplóba, bizonyítványba szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő lép: első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor. A tanulók osztályozása a második évfolyam második félévétől érdemjegyekkel történik. A 2. osztály második félévétől a 8. osztály végéig a pedagógusok a tanulók írásbeli és szóbeli teljesítményeit összegző ötfokozatú skálán: 1-5 osztályzattal értékelik az ellenőrzőkönyvbe, naplóba, bizonyítványba. Osztályozási rendszer alcím Bukás részének utolsó két bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi mondat lép: A sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló évismétlésre kötelezett. Érdemjegyek rendszere alcím első mondata törlésre kerül, helyébe a következő lép: A 2. osztály második félévétől a 8. osztály végéig a pedagógusok a tanulók írásbeli és szóbeli teljesítményeit évközben ötfokozatú skálán: 1-5 osztályzattal értékelik az ellenőrzőkönyvbe, naplóba. 6

7 - A Mellékletek című fejezet I. Az iskolai szöveges értékelések tantárgyi tartalmi meghatározásai alcímében törlésre kerül az: 1-4. évfolyam félévéig a tantárgyak szöveges értékelések tartalmi kidolgozása folyamatban van mondat és a 4. osztályban félévkor szöveges értékelésre kerül sor az idegen nyelvi tudás minősítésekor alcím tartalmával együtt. A Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program - XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés fejezetének az Értékelés és minősítés, illetve Az értékelés módja alcímek tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Értékelés és minősítés A Kt. 70 (3) értelmében az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítést alkalmazunk: a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanulók teljesítményének értékelése érdemjegyekkel történik. A Kt. 71. (1) értelmében a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet később meghatározott időben. A nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasíthatja évfolyamismétlésre a diákot. A javítóvizsgán meg nem jelent, vagy ott is sikertelenül teljesítő tanuló az évfolyamot ismételi köteles. Az értékelés módja Az első évfolyamon csak szöveges értékelés, a második évfolyam első félévében szöveges, a második évfolyam második félévétől minden évfolyamon érdemjegyet kapnak a tanulók. - A Pedagógiai Program Helyi tantervének a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó fejezete az alábbi szöveggel egészül ki: A közoktatásról szóló LXXIX. évi törvény a nevelő oktató munka szakaszait az alábbiak szerint határozza meg. A 8. (3) szerint az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik, melyek a következők: a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. Intézményünkben a bevezető és a kezdő szakaszban (alsó tagozat) nem szakrendszerű oktatás folyik. Nevelőtestületi döntés értelmében a 2011/2012-es tanévben felmenő rendszerrel megszűnik a felső tagozaton a nem szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamon, majd a 2012/2013-as tanévtől a 6. évfolyamon is. A Pedagógiai Program Nevelési Programjának III. Személyiség és közösségfejlesztés című fejezete kiegészül az alábbi bekezdéssel: 7

8 A diákönkormányzat működési rendje A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény bekezdésének értelmében a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat a tanulók, tanulóközösségek, diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A Petőfi Sándor Általános Iskolában 1 diákönkormányzat működik, amely az iskola összes tanulóját képviseli első osztálytól nyolcadikig. Legfontosabb feladata, hogy iskolai szinten biztosítson teret a gyerekeknek arra, hogy konkrét tevékenységekkel, tapasztalatokkal sajátíthassák el az állampolgári (ember- és gyermek- és diákjogi) és a demokrácia-technikai ismeretek alapjait. Ennek alapvető egysége az osztály, ahol helye van minden probléma megbeszélésének elsősorban az osztályfőnöki órák keretében. Több osztályközösséget érintő probléma (iskola-szintű közügyek) esetén iskolai (DÖK) szinten van lehetőség a megbeszélésre. A DÖK céljai, tevékenysége A DÖK céljait az alábbi tevékenységekkel és a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal kívánja megvalósítani: Jog- és érdekérvényesítés: A diákok érdekeinek és jogainak képviselete iskolai szinten A diákok problémáinak gyűjtése Közösségszervezés: Programok szervezése, rendezése Részvétel az iskolai weblap szerkesztésében Javaslatokat tenni az iskola belső életét érintő kérdésekben Kapcsolattartás a városi ifjúsági szervezettel: SZIDÖK A Diákönkormányzat választott képviselői szoros együttműködésben dolgoznak a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal, a SZIDÖK-kel. A SZIDÖK funkciója, hogy benne a gyerekek konkrét tevékenységekkel, tapasztalatokkal sajátíthassák el az állampolgári (ember- és gyermek- és diákjogi) és a demokrácia-technikai ismeretek alapjait. Küldöttek megválasztásával, az információcsere biztosításával a DÖK aktívan bekapcsolódik a SZIDÖK munkájába. Határidő: 2010/2011. tanév évvége, illetve a nem szakrendszerű oktatás vonatkozásában felmenő rendszerben Felelős: Általános iskolák igazgatói A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Város Alpolgármesterei 2.) Szentes Város Jegyzője 3.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 4.) Deák Ferenc Általános Iskola 5.) Klauzál Gábor Általános Iskola 6.) Koszta József Általános Iskola 7.) Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes, december 3. Karikó-Tóth Tibor alpolgármester 8

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT célja, feladata 2 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE 010 Az iskola helyi tantervei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései MÓDOSÍTOTT Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben

Részletesebben

Brosúra. Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013.

Brosúra. Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013. A pedagógiai program átdolgozásának jogi és módszertani háttere Brosúra Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013. Tartalomjegyzék A pedagógiai programra vonatkozó tartalmi szabályozó normák...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30.

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE...

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

Kiegészítő módosításokkal a nevelőtestület elfogadta: 2002. augusztus 26, illetve 2004. június 29., 2007. december 3., 2010. augusztus 23.

Kiegészítő módosításokkal a nevelőtestület elfogadta: 2002. augusztus 26, illetve 2004. június 29., 2007. december 3., 2010. augusztus 23. A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A amelyet az iskola szakmai munkaközösségei és iskolavezetése

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a seregek ura. (Zak. 4.6) A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Szarvas,

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4.

BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. OM 032377 PEDAGÓGIAI PROGRAM A Kormány 26/2013. (II.12.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.

Részletesebben