Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014

2 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai Az általános iskolai tanulók felvételének helyi szabályai Az általános iskolai tanulók átvételének helyi szabályai 3 2. A gimnáziumi tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai A felvétel eljárásrendje Felvétel felvételi vizsgával Felvétel felvételi vizsga nélkül a hat évfolyamos képzésre Felvétel felvételi vizsga nélkül a négy évfolyamos képzésre A gimnáziumi tanulók átvételének helyi szabályai 4 3. Különleges helyzet iskolánkban 4 4. A tanulmányok alatti helyi vizsgák A tanulmányok alatti helyi vizsga fajtái, a vizsgára kötelezettek A tanulmányok alatt helyi vizsgák részei A tanulmányok alatti helyi vizsgák követelményei A tanulmányok alatti helyi vizsgák időpontja A tanulmányok alatti helyi írásbeli és szóbeli vizsgák rendje A tanulmányok alatti helyi vizsgák előkészítése 6 5. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgáról 6 6. Záradék 6 Melléklet 1

3 A helyi szabályzat a évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Nkt), a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban R), a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja alapján készült. 1. Az általános iskolai tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai 1.1. Az általános iskolai tanulók felvételének helyi szabályai Az általános iskolai tanulók első osztályba való felvétele a rendelet (R) általános szabályai szerint történik Eljárás helyhiány esetén Az épület építészeti adottságai miatt egy tanterem befogadóképessége 32 fő. A tantermek befogadóképességéből adódó férőhely hiány esetén elutasítható a felvételi kérelem. Amennyiben az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, a jogszabályok által előírt kötelezettségei teljesítése után a különleges helyzetben lévők felvételéről dönt. Az ezt követően esetlegesen szabadon maradt férőhelyekről sorsolással rendelkezik. A sorsolás eljárásrendje A sorsolás helyszíne: A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium sorsolásra kijelölt helysége. A sorolás az érintett szülők számára nyilvános. A sorsolás kitűzött napja előtt 3 nappal a helyben szokásos módon a szülőket értesítjük a sorsolás napjáról, időpontjáról és helyszínéről a főbejáratnál elhelyezett hirdetőn, a honlapon való közzététellel, az óvodán keresztül. A sorsolás megkezdése előtt dokumentált módon bizottság alakul. A bizottság tagjait és az adminisztrációs feladatot ellátó személyt az intézmény vezetője jelöli ki írásban. A sorsolásra váró jelentkezők adatait a bizottság a sorsolás megkezdése előtt, a helyszínen ellenőrzi. A sorsolásról a sorsolás napján jegyzőkönyv készül. A sorsolás addig tart, míg a kihúzott jelentkezők száma eléri az intézmény fenntartója által meghatározott létszámhatárt A speciális ének zene csoportba való jelentkezés az első osztályos beiratkozáskor történik oly módon, hogy a szülő nyilatkozik arról, hogy kéri a gyermek felvételét a speciális ének zene csoportba és egyúttal vállalja, hogy gyermeke 1-6 évfolyam teljes ideje alatt részt vesz a speciális oktatásban. A jelentkezők körében meghallgatást szervezünk. A csoportba sorolás a felvételi döntés után történik meg. A tanulmányok alatt a speciális ének zene csoportba indokolt esetben felvételt lehet nyerni igazgatói engedély alapján, illetve különösen indokolt esetben, igazgatói engedély alapján, ki lehet iratkozni. 2

4 1.2. Az általános iskolai tanulók átvételének helyi szabályai A tanulók más iskolából való átvételéről a szülő írásbeli kérelme alapján, - a bizonyítvány bemutatásával - a tanuló tanulmányi eredményének figyelembe vételével az igazgató dönt. A két iskola tantervének eltérése esetén az iskola igazgatója különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 2. A gimnáziumi tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai 2.1. A felvétel eljárásrendje A gimnáziumba történő felvétel eljárásrendjéről a tantestület minden tanév szeptember 30-ig dönt az alábbi lehetőségeket mérlegelve: felvétel központi írásbeli vizsgával, felvétel központi írásbeli és szóbeli vizsgával, felvétel felvételi vizsga nélkül. Az épület építészeti adottságai miatt egy tanterem befogadóképessége 32 fő. A tantermek befogadóképességéből adódó férőhely hiány esetén elutasítható a felvételi kérelem Felvétel felvételi vizsgával A vizsga részei írásbeli vizsga a központi írásbeli vizsga keretében: matematika, magyar nyelv szóbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből a Nemzeti Alaptantervben meghatározott általános iskolai követelmények alapján. A szóbeli vizsga célja a tanuló tantárgyi ismereteinek, képességeinek, készségeinek, tanulási motivációjának megismerése A pontszámítás módja: A pontszámítás módja szóbeli vizsgarésszel: korábbi eredmények: 50 pont központi írásbeli vizsga: matematika 50 pont központi írásbeli vizsga: magyar nyelv 50 pont szóbeli vizsga: 50 pont A pontszámítás módja szóbeli vizsgarész nélkül: korábbi eredmények: 50 pont központi írásbeli vizsga: matematika 25 pont központi írásbeli vizsga: magyar nyelv 25 pont A felvételi eredmények értékelése a hat évfolyamos képzésre jelentkezéskor korábbi eredmények beszámításával: az ötödik osztály év végi és a hatodik osztály félévi eredményei alapján az alábbi tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv magyar irodalom történelem matematika idegen nyelv a központi írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga eredményeinek figyelembe vételével (amennyiben része a vizsgának), a különleges helyzetre tekintettel A felvételi eredmények értékelése a négy évfolyamos képzésre jelentkezéskor korábbi eredmények beszámításával: a hetedik osztály év végi és a nyolcadik osztály félévi eredményei alapján az alábbi tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és irodalom biológia történelem 3

5 matematika idegen nyelv a központi írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga eredményeinek figyelembe vételével (amennyiben része a vizsgának), a különleges helyzetre tekintettel Felvétel felvételi vizsga nélkül a hat évfolyamos képzésre Az igazgató a tanuló 5. osztály év végi, a 6. osztály félévi eredményei alapján dönt a felvételről Tantárgyi jegyek figyelembe vételével: magyar nyelv magyar irodalom történelem matematika idegen nyelv természetismeret. A különleges helyzetre tekintettel Felvétel felvételi vizsga nélkül a négy évfolyamos képzésre Az igazgató a tanuló 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi eredményei alapján dönt a felvételről. Tantárgyi jegyek figyelembe vételével: magyar nyelv (kétszeres súly) magyar irodalom történelem matematika (háromszoros súllyal) biológia földünk és környezetünk fizika kémia idegen nyelv (kétszeres súly) A különleges helyzetre tekintettel A gimnáziumi tanulók átvételének helyi szabályai A tanulók más iskolából való átvételéről a szülő írásbeli kérelme alapján, - a bizonyítvány bemutatásával - a tanuló tanulmányi eredményének figyelembe vételével az igazgató dönt. A két iskola tantervének eltérése esetén az iskola igazgatója különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 3. Különleges helyzet iskolánkban Iskolánk 8. osztályos tanulói közül felvételt nyernek azok, akiknek a 8. osztály félévi osztályzataiból számított súlyozott átlag eléri a 4,00-et és elfogadják az osztályba sorolásra vonatkozó igazgatói ajánlást. Tanulói pontegyenlőség esetén iskolánk 6. és 8. osztályos előnyben részesülnek a felvételi rangsorolásnál a más iskolából jelentkezőkkel szemben, a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontszám, az iskolánkhoz való kötődés: a jelentkező testvére iskolánk tanulója, vagy volt tanulója, a tanulmányi és sportversenyeken elért igazolt kiemelkedő eredmény, igazolt kiemelkedő művészeti tevékenység. 4

6 4. A tanulmányok alatti helyi vizsgák 4.1. A tanulmányok alatti helyi vizsga fajtái, a vizsgára kötelezettek Osztályozóvizsga: Az intézményvezető engedélyével - a rendeletben meghatározottak esetén - egy adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzat megszerzése céljából szervezhető. Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló aki magántanulóként végzi tanulmányait, előrehozott érettségi vizsga letételére kíván jelentkezni, amennyiben bemutatja a jelentkezési lap másolatát, vendégtanuló esetén - az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján - az igazgató dönt az osztályozóvizsga engedélyezéséről. A félévi osztályozó vizsgán szerzett osztályzat /vizsgajegy/ tájékoztató jellegű. A tanulónak az év végén az egész tanév anyagából kell vizsgáznia, ha a félévi vizsgajegye elégtelen volt, illetve ha félévkor nem kívánt vizsgázni. Különbözeti vizsga: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló aki más iskolatípusból, iskolából átvétellel kéri a tanulói jogviszony létesítését, az emelt szintű felkészítést más tantárgyra akarja módosítani. A különbözeti vizsgától, vagy annak valamelyik részétől az igazgató eltekinthet. Pótló vizsga: Annak a tanulónak szervezett vizsga, aki neki fel nem róható okok miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. A pótló vizsgán való részvételt kérelemre az iskola igazgatója engedélyezi. Javítóvizsga: Azoknak a tanulónak szervezett vizsga, akik a tanév végére nem teljesítik az elégséges szintet egy adott tantárgyból. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele. A javítóvizsgára kötelezett tanuló részére a szaktanár 1-1 alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít június 25.-e előtt és augusztus 23.-a után A tanulmányok alatt helyi vizsgák részei Érdemjeggyel értékelt tantárgyak esetében a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, készségtárgyak esetében a vizsga gyakorlati vizsga. A tanuló minősítéséről a vizsgabizottság dönt a szóbeli és az írásbeli teljesítmények együttes mérlegelésével. Az érdemjegy megállapításánál az írásbeli vizsga eredményét 60%, a szóbeli vizsga eredményét 40% arányban kell figyelembe venni A tanulmányok alatti helyi vizsgák követelményei A tanulmányok alatti helyi vizsga a tantárgyi követelmények teljesítését méri. A kifutó tantervvel tanuló évfolyamokon a vizsga követelményeit a tantárgy helyi tantervében szereplő követelmények határozzák meg. A 2013.szeptember 1-től életbe lépő, a Nemzeti Alaptanterv alapján készült helyi tanterv szerint tanuló évfolyamoknál a vizsgák követelményeit a tantárgyak helyi tantervében rögzített A fejlesztés várt eredményei a tanév végén tartalmazzák A tanulmányok alatti helyi vizsgák időpontja Osztályozóvizsga: az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók esetén az őszi vagy a tavaszi vizsga kezdetéig vendégtanuló és magántanuló esetén az igazgató által meghatározott időpontban.. Osztályozó vizsga az igazgató engedélyével szervezhető a tanítási év során bármikor. 5

7 Különbözeti vizsga: más iskolából történő átvétel esetén az igazgató által megjelölt időpontig, illetve annak a tanévnek a végéig, amikor a tanuló felvétele megtörtént. Emelt szintű felkészítés módosítása esetén a szaktanár által megjelölt időpontig. Az iskola igazgatója engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontokban tegyen vizsgát. Pótló vizsga: az igazgató engedélyével és az általa engedélyezett időpontban szervezhető. Javítóvizsga: augusztus közötti időpontban szervezhető, az éves munkatervben szabályozottak szerint A tanulmányok alatti helyi írásbeli és szóbeli vizsgák rendje A vizsgázásra kijelölt teremben, egy időben padonként egy tanuló tartózkodhat. Az írásbeli feladatok megoldására rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv és irodalomból 60 perc. A szóbeli vizsga időtartama tantárgyanként 10 perc. A szóbeli vizsgán a tanuló tételt húz és legalább 30 perces felkészülési idő után ad számot tudásáról. Egy tanuló számára egy napon legfeljebb két vizsga szervezhető A tanulmányok alatti helyi vizsgák előkészítése A tanulmányok alatti vizsgákat az igazgatóhelyettes II. készíti elő az igazgató megbízása alapján. A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. 5. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgáról A törvényi előírásokról az iskola igazgatója ad tájékoztatást. 6. Záradék Ezen szabályzatot a nevelőtestület március 31-ei értekezletén egyhangúlag elfogadta. Békéscsaba, március 31. Zátonyiné Fazekas Erzsébet intézményvezető 6

8 1.sz. melléklet KÉRELEM Tisztelt Igazgató Asszony! Alulírott,,..osztályos tanuló szülője azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem részére.. tantárgyból a. évfolyam(o)k anyagából osztályozóvizsga letételét engedélyezni szíveskedjen. A tantárgyat tanító szaktanár neve: Indokolás: Gyermekem a következő érettségi vizsgaidőszakban érettségi vizsgát kíván tenni. Békéscsaba, szülő 7

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től Vizsgaszabályzat Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Érvényes: 2011. január 1-től Az Intézmény vizsgaszabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata 4. számú melléklet Az iskola vizsgaszabályzata Az iskola vizsgaszabályzata 1. Az Iskola vizsgarendszere: 1.1 Érettségi vizsga: A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 3 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM MOOR A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓR 2014. 1 1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat hatálya,

Részletesebben

Pályaválasztási Teadélután

Pályaválasztási Teadélután Pályaválasztási Teadélután Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2012. október 8. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes 1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN 2 Változatlan

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a seregek ura. (Zak. 4.6) A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Szarvas,

Részletesebben