A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve"

Átírás

1 A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008.

2 Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai évfolyam évfolyam A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Az iskolában meghirdetett irányultságokra történő jelentkezés és az irányultságváltás elvei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulmányi munka értékelése Az ellenőrzés, értékelés formái, kritériumai A magatartás értékelése A szorgalom értékelése A szöveges értékelés kategóriái Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása A tanulók fizikai állapotának mérése A kommunikáció tantárgy helyi tanterve Az emelt szintű angol nyelv tantárgy helyi tanterve A matematika-informatika irányultság helyi tanterve A rajz-kézműves irányultság helyi tanterve A sport tantárgy helyi tanterve 1-8 évfolyam A testnevelés-tánc moduljának helyi tanterve 5-8. évfolyam A nem szakrendszerű oktatás fejlesztési feladatai és módszerei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök jegyzéke A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

3 Intézményünk az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján készítette el helyi tantervét. 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai évfolyam Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Kötelező órák Magyar nyelv+irodalom 4+4, ,5+4 Informatika Matematika Idegen nyelv Ének-zene Rajz Környezet Technika Testnevelés Összes kötelező ,5+1 Választható órák EMELT ANGOL CS Angol nyelv Kommunikáció-dráma Kommunikáció- nyelv, és beszédfejlesztés INFORM-MAT. CS Informatika Matematika RAJZ-KÉZM. CS Rajz Technika ÁLTALÁNOS CS diff. képességfejlesztés Sport Összes választható:

4 évfolyam Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Kötelező órák Magyar nyelv és kommunikáció Magyar irodalom és dráma 3 2,5 2 2 Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret Fizika ,5 Ember- és környezettan Földrajz 0 0 1,5 1,5 Ének-zene Vizuális kultúra és médiaismeret Technika és életvitel 0,5 0,5 1 1 Testnevelés 2.5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 Osztályfőnöki Egészségtan 0,5 0,5 Összesen: 23+0,5 23+0,5 25+0,5 25+0,5 Kötelezően választott órák Matematika Informatika alkalmazása Szabadon választott órák Irányultságok: Emelt angol nyelv Rajz-kézműves: rajz technika Informatika: informatika matematika Általános képzés: sport Választott összesen 1 vagy 2 1 vagy 2 3 vagy 4 3 vagy 4 A tánc oktatását a testnevelés órák keretében végezzük Az etika és a hon- és népismeret modulok oktatása az osztályfőnöki órák keretében valósul meg. Minden tantárgyban jelen van a tanítás tanulásának oktatása. 7. és 8. évfolyamon a +0,5 testnevelés óra blokkosított formában is megjelenhet a tanév folyamán (témahetek, egészségnevelési projektek). Az iskolában az alapozó szakaszon (az 5-6. évfolyamban) a kötelező és választható tanórai foglalkozások huszonöt százalékában (heti hét órában) folyik nem szakrendszerű oktatás, a következő tantárgyak tanóráin: magyar nyelv és 4

5 irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. Az 5-6 évfolyam valamennyi tanulója részesül nem szakrendszerű oktatásban. Az ember-és környezettan nevű tantárgy keretében - élve a tantárgy komplexitásának lehetőségével - a kémia, biológia tananyagot szabad tömbösítési rendszerben kívánjuk oktatni a hetedik és nyolcadik évfolyamokon. 2. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a leendő elsős szülőket minden tanév előtt, az első szülői értekezleten (júniusban) tájékoztatjuk. A 2-8. évfolyamon az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a tanév kötelező taneszköz-listájáról. A taneszközök beszerzése szeptember 15. napjáig a szülők kötelessége. A taneszközlistákat honlapunkon is közzé tesszük. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: Gazdaságosan és hatékonyan lehessen használni a tanév folyamán. Megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak. Motiválja a tanulót a tanulmányaiban történő előrehaladásra. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei: Tankönyvcsaládok alkalmazására törekszünk az egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiban és az osztályok felmenő rendszerében is. A tananyag felépítése, mennyisége, mélysége feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak. Hatékony módszereket adjon a tananyag eredményes elsajátításához. Adjon lehetőséget a tananyag sokoldalú megközelítésére, a differenciálásra (minőségi, mennyiségi). 5

6 Nyújtson lehetőséget a differenciált képességfejlesztéssel a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Érdeklődést felkeltő, színes képanyagával a konkrét és szemléletes gondolkodásmódnak megfeleljen, ösztönzően hasson a tanulóra. Sokféle tevékenységre, tapasztalati-megfigyelési módszerekre építve adjon lehetőséget az összefüggések meglátására, következtetések levonására. A kreatív fejlesztést szolgálja. Feladattal adjon lehetőséget az algoritmusok alkalmazására, begyakorlására. Játékos, ötletes feladatokkal kellően motiválja a tanulókat a tevékenység elvégzésére. A többféle feladattípussal váljon lehetővé a színes gyakorlás. Adjon lehetőséget a tantárgyi integrációra évfolyam számára igazi munkáltató tankönyv legyen, a tanulók alapkészségeinek fejlesztését szolgálja. Törekedjen a tudományágat kisiskolás számára leegyszerűsített formában, érthető utasításokkal, definíciókkal átadni, az így szerzett ismeretek tovább bővíthetők legyenek. Építeni lehessen az így megszerzett tudásra a következő évfolyamokon. Nyelvtanilag legyen pontos. Rendszeres ismétléssel adjon lehetőséget a rögzítésre, hiányok pótlására, az alkalmazható tudás megszerzésére. A visszatérő és ismétlődő feladattípusokkal megvalósítható legyen az önállóságra szoktatás. A tankönyv adjon lehetőséget az önellenőrzésre. Tartós legyen, formai megjelenése a jól használhatóságot szolgálja. 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 1. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 6

7 2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az osztályozott tantárgyból legalább az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A szövegesen értékelt tantárgyaknál a pedagógusok a fejlesztendő területek kijelölésével minden esetben engedélyezik a továbbhaladást. 3. Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén egy vagy két elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 4. Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, akkor a tantestület döntést hoz az évfolyamismétlés kérdésében a következők szerint: Az év végi osztályozó értekezleten az osztályfőnök tájékoztatja a tantestületet, hogy az osztályába járó tanuló három vagy annál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Elmond minden olyan információt, melyet szükségesnek tart a tantestület döntéséhez. A tantestület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy a) a tanuló augusztus hónapban javítóvizsgát tehet b) a tanuló az évfolyamot megismételni köteles. 5. Az osztályozott tantárgyakból a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; magántanuló volt. 6. Az első-harmadik évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. 7

8 4. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérheti gyermeke felvételét az iskolába. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a gyermek lakcímkártyáját; a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt); a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; a gyermek lakcímkártyáját; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 4.1 Az iskolában meghirdetett irányultságokra történő jelentkezés és az irányultságváltás elvei 1. Az első-harmadik osztályba történő jelentkezéskor a szülők megjelölhetik azt az irányultságot, melyre gyermeküket járatni szeretnék. Ezek: kommunikációangol, matematika-informatika, rajz-kézműves. 8

9 2. Első-nyolcadik évfolyamon irányultságváltásra, a szülő kérésére a tanév folyamán az igazgató engedélyével van lehetőség. Ebben az esetben, döntése előtt az igazgató kikéri az osztálytanító, a tantárgyat tanító pedagógus, és az alsó tagozatos igazgatóhelyettes véleményét. 3. A negyedik-nyolcadik évfolyamba rajz-kézműves és matematika-informatika irányultságra történő felvételről a szülő kérésének figyelembevételével az igazgató dönt. A döntés meghozatala előtt az igazgató kikéri a kérdéses munkaközösség, a leendő osztályfőnök és az igazgatóhelyettes véleményét. 4. A negyedik-nyolcadik évfolyamba, emelt szintű idegen nyelv képzésre jelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie a kérdéses nyelvből. 5. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 1. Az értékelés mindig legyen: személyre szóló, tárgyszerű, érveken alapuló, ösztönző hatású, önállóságot erősítő, nyilvános, folyamatos és kiszámítható. 2. Az egyes tanulók teljesítményének és előrehaladásának értékelése a szaktanár feladata. Az értékelés alapján nyert információk a diák, a tanár és a szülő tájékoztatására szolgálnak. 3. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. 4. A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia és földrajz ellenőrzésénél: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóban. 9

10 6. A tanulók szóbeli megnyilvánulásának formái: beszélgetés, vita, kommunikációs helyzetgyakorlat (idegen nyelv, dráma), kiselőadás, szóbeli beszámoló vagy felelet. Kiselőadás és felelet előtt, legkésőbb az ilyen szóbeli megnyilvánulás előtti tanórán a pedagógus, a témakör pontos megjelölésével jelzi a tanulónak, hogy meg kívánja hallgatni. 7. Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva szóban vagy írásban ellenőrizzük a tanulókat. 8. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 5.1 A tanulmányi munka értékelése 1. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. 2. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: Az első-harmadik évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. A negyedik- nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben magyar nyelv és kommunikáció, magyar irodalom és dráma, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, fizika, ember- és környezettan, földrajz, testnevelés, tantárgyakból érdemjegyekkel minősítjük évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók teljesítményükről százalékos értékelést kapnak. Az első, a második és a harmadik évfolyamon félévkor és év végén, valamint a negyedik évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 10

11 A negyedik évfolyamon év végén, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét az osztályozott tantárgyakból osztályzattal minősítjük. A nem szakrendszerű oktatásban a munka értékelése során évi négy alkalommal kompetencia-feltérképezést tartunk, mellyel megállapítjuk tanulóink fejlesztendő területeit. Az eredményeket %-os formában rögzítjük és nem számítjuk bele a szakórák osztályzataiba. Az integrált modulok értékelése a befogadó tárgy záró értékelésébe számít bele. Az egészségtan modul értékelése a részt vett, nem vett részt kategóriákkal történik. 3. A szöveges értékeléssel értékelt tantárgyakból a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 4. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 5. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden osztályozott tantárgyból minden tanulónak legalább három érdemjegyet kell szereznie egy félévben. 6. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a Tájékoztató füzeten keresztül. A Tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök a félév vége előtt egy hónappal ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja Az ellenőrzés, értékelés formái, kritériumai 1. Szóbeli ellenőrzés és értékelés Beszélgetés, kérdés-válasz, összefüggő felelet, hangos olvasás mérése. Értékelés szóban és/vagy írásban érdemjeggyel. 11

12 Fokozatai: jeles: önállóan, összefüggően pár percig beszél az adott, témáról. jó: egy-két kérdés segítségével beszél az adott témáról. közepes: kérdésekre tud válaszolni. elégséges: a továbbhaladáshoz szükséges tananyagot kérdések segítségével tudja elmondani. elégtelen: a továbbhaladáshoz szükséges tananyagot nem tudja elmondani. 2. Írásbeli ellenőrzés és értékelés a) hibátlan házi feladatok és feladatmegoldások Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy érdemjeggyel. b) röpdolgozat Nem előre bejelentett írásbeli felelet a továbbhaladáshoz szükséges tananyagból. A feladat végrehajtási határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított röpdolgozatot hazaviheti, nála maradhat. Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy érdemjeggyel. c) írásbeli felelet Legkésőbb az előző órán bejelentett írásbeli felelet az elmúlt legfeljebb három óra tananyagából. A feladat végrehajtási határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított írásbeli feleletet hazaviheti, nála maradhat. d) témazáró dolgozat Előre bejelentett, a témakör egészét érintő írásbeli dolgozat. A feladat végrehajtási ideje egy tanóra. Kijavítási határideje két hét. A tanuló a kijavított témazáró dolgozatot nem viheti haza, de a szülő szülői értekezleten és/vagy fogadóórán megtekintheti. A dolgozatok megőrzési ideje a következő tanévkezdés. Egy tanulócsoport egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet nem írhat. e) év eleji, félévi, év végi felmérés Kritériumait lásd d) pontban. f) fogalmazás Előre bejelentett összefüggő írásbeli munka. A feladat végrehajtási ideje egy tanóra. A fogalmazás értékelése az irodalom tantárgyhoz, a helyesírásé a nyelvtan tantárgyhoz kerül a naplóba. A fogalmazásokat a tanuló nem viheti haza, de a szülő 12

13 fogadóórán és/vagy szülői értekezleten megtekintheti. A fogalmazások megőrzési ideje a következő tanévkezdés. A tananyaghoz kapcsolódó otthoni fogalmazásokat szóban vagy írásban értékeljük. g) tollbamondás A helyesírás felméréséhez adott (esetleg összefüggő) szöveg diktálása. Legfeljebb húsz perces. A tanuló a kijavított tollbamondást hazaviheti, nála maradhat. Az érdemjegy a nyelvtan tantárgyhoz kerül a naplóba. Fokozatai: Teljesítmény Érdemjegy 20 hibapontnál több elégtelen (1) hibapont elégséges (2) 8-12 hibapont közepes (3) 4-7 hibapont jó (4) 0-3 hibapont jeles (5) 3. A gyakorlati jellegű feladatok ellenőrzése és értékelése a) kiselőadás Előző órán, vagy korábban megadott téma alapján történő önálló, otthoni felkészülés és bemutatása, előadása tanórán. b) gyűjtőmunka, kutatómunka Előző órán, vagy korábban megadott témában önálló gyűjtés, kutatás, könyvtári, internetes munka, vetített előadás bemutatása tanórán. c) Tárgy, makett, könyv, kép bemutatása tanórán d) Gyakorlatsor bemutatása Előre megadott és begyakoroltatott mozdulatsor, melynek értékelése pontosan meghatározott és a tanulók számára kihirdetett szempontok alapján történik. e) Versenyeken való részvétel, helyezések értékelése Iskolai tantárgyi versenyen részt vett első három helyezettet tantárgyi ötössel, városi versenyen részt vett első tíz helyezettet szaktanári dicsérettel, megyei, országos versenyen részt vett tanulót osztályfőnöki vagy igazgatói dicsérettel jutalmazzuk. 13

14 4. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: Matematika, fizika, ember- és környezettan tantárgyak esetében a felső tagozaton, természetismeret: Teljesítmény Érdemjegy 0-30 %: elégtelen (1) %: elégséges (2) %: közepes (3) %: jó (4) %: jeles (5) Idegen nyelv esetében: Teljesítmény Érdemjegy 0-60 % elégtelen (1) 61-70% elégséges (2) 71-80% közepes (3) 81-90% jó (4) % jeles (5) Magyar nyelv és kommunikáció, magyar irodalom és dráma, történelem, földrajz: Teljesítmény Érdemjegy 0-50 % elégtelen (1) 51-70% elégséges (2) 71-80% közepes (3) 81-90% jó (4) % jeles (5) 5. Az írásbeli munkák kijavítására és kiosztására a megíratást követő két tanítási héten belül sor kerül. 14

15 6. A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 4. évfolyam 5-8. évfolyam Szöveges értékeléssel Ének-zene Rajz Technika Ének-zene Technika és életvitel Vizuális kultúra és médiaismeret Érdemjeggyel Magyar nyelv+irodalom Matematika Idegen nyelv Környezet Testnevelés Informatika Magyar nyelv és kommunikáció Magyar irodalom és dráma Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret Ember- és környezettan Fizika Földrajz Testnevelés 7. Az osztályozott tantárgyakból kapott évközi érdemjegyek tájékoztató jellegűek. Az év végi osztályzatok meghatározásánál nem első sorban az érdemjegyek átlagát veszi figyelembe az értékelő szaktanár, de az év végi jegy nem lehet kisebb, mint az érdemjegyek átlagának egészrésze. 8. Az angol nyelvet emelt szinten tanulók 7. évfolyamon a tanév második félévében vizsgát tesznek, melynek követelménye a tantervben pontosan meghatározott. 5.2 A magatartás értékelése 1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 2. A ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 15

16 3. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 4. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 5. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; kötelességtudó, feladatait teljesíti; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intője vagy megrovása. Változó (3) az a tanuló, aki. az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; feladatait nem minden esetben teljesíti; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 16

17 igazolatlanul mulasztott; osztályfőnöki intője van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 6. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 5.3 A szorgalom értékelése 1. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 2. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 3. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 4. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 17

18 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; a tanórákon többnyire aktív; többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait többnyire nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 18

19 5. A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 6. Azt a tanulót, aki képességihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 5.4 A szöveges értékelés kategóriái 1. osztály év végi szöveges értékelés Magatartás Több társával jó a viszonya. Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot. Társaival nehezen találja a közös hangot. Konfliktusait önállóan oldja meg. Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul. Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy agresszívvá válik. Pedagógusai kérését mindig betartja. Pedagógusai kéréseit általában betartja. Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be. Felszereléseit rendben tartja. Felszereléseit segítséggel tudja rendben tartani. Szorgalom A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát. Önállóan még nem kapcsolódik be az osztály munkájába. A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát. Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg. 19

20 Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg. Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg. Szorgalmi feladatokat szívesen vállal. Szorgalmi feladatokat külön még nem vállal. Magyar nyelv és irdalom Olvasás Hangos olvasása kifejező, pontos. Hangos olvasása megfelelő. Hangos olvasása fejlesztésre szorul. Az olvasott szöveget biztosan megérti. Az olvasott szöveg megértésében bizonytalan. Az olvasott szöveget nehezen érti meg. Írás Igényesen, megfelelően, hibátlanul ír. Kevés hibával képes írni. Sok hibával, esetleg szabálytalan betűalakítással vagy kötéssel, de képes írni. Nem tud még írni, állandó fejlesztésre szorul. Matematika Számfogalma biztos 0-20-ig. Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. Matematikai műveleteket hibátlanul végez. Matematikai műveleteket kevés hibával végez. Matematikai műveleteket sok hibával végez. Képes matematikai tudását, új ismereteit önállóan alkalmazni. Kis segítséggel képes matematikai ismereteit alkalmazni. Matematikai ismereteinek alkalmazásához sok segítséget vesz igénybe. Még nem tud önállóan számolni, rendszeres fejlesztésre szorul. Számfogalma biztos 0-10-ig. Számfogalma bizonytalan 0-10-ig. Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat képes önállóan megoldani. 20

21 Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat kis segítséggel képes megoldani. Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat sok segítséggel képes megoldani. Ének-zene Szívesen énekel egyedül vagy társaival együtt, szereti a körjátékokat. Bíztatásra énekel, szereti a körjátékokat. Testnevelés Örömmel, szívesen mozog, a szabályokat elfogadja, betartja. A mozgásra bíztatni, ösztönözni, a szabályok betartására figyelmeztetni kell. Örömmel szívesen mozog, a szabályok betartására figyelmeztetni kell. A mozgásra bíztatni, ösztönözni kell, a szabályokat elfogadja, betartja. Rajz és vizuális kultúra Szívesen rajzol, fest. Bíztatásra rajzol, fest. Térépítése, téralakítása, környezetalakítása kifejező. Térépítése, téralakítása, környezetalakítása fejlődik. Színhasználata, színérzékenysége ízléses, igényes. Színhasználata, színérzékenysége fejlődik. Egyéni kifejezésmódja fantáziadús, ötletes. Egyéni kifejezésmódja fejlődik. Kreativitása, vizuális kifejezése gazdag. Kreativitása, vizuális kifejezése fejlődik. Technika Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja. Az eszközök használatában segítséget igényel. Eszközhasználata nehézkes. 21

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai 13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai a) A házi feladat szabályai 5.16. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Kivonat az iskola Pedagógiai Programjának Ellenőrzési és értékelési rendszer c. fejezetéből) 1. A nevelőtestület által elfogadott folyamatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖ- TELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRA- SZÁMAIK (ÓRATERV) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Jogszabályi háttér 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, többek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY Tartalom Az iskola helyi tanterve I. Finanszírozandó ok, német nemzetiségi oktatás esetén csoportos napközivel. II. Összesített óraterv: az iskola évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam 2. B Tartalomjegyzék I. 1 Az Olasz Program főbb jellemzői... 2 I. 2 Az Olasz Program és a hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben