Természet- és társadalomismeret

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természet- és társadalomismeret"

Átírás

1 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek): széleskörûen tájékozott korának megfelelôen tájékozott tájékozatlan az alapvetô adatokat sem tudja Ok-okozati összefüggések felismerése (az aktuális tananyagnak megfelelôen pl. halmazállapot változásai, évszakok idôjárás) biztosan felismeri segítséggel ismeri fel nem ismeri fel Mérôeszközök használata: pontos, önálló pontatlan, de önálló nem képes önálló munkára Gyûjtômunka: rendszeresen végez idônként végez sohasem végez Munkavégzése: gondos, igényes önálló, kis segítségre szorul sok segítségre szorul Természet- és társadalomismereti tudás összegzése: érdeklôdô, tudását folyamatosan gyarapítja és ismereteit önállóan alkalmazza érdeklôdô, de tudásában kevés hiányosság fellelhetô tudásában sok a hiányosság, így önálló munkája nehézkes csekély tudása és a szorgalom hiánya miatt önálló munkára képtelen, fejlesztésre szorul 31

2 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 32 Rajz és vizuális kultúra A hatos színkör ismeretében: biztos bizonytalan nem tudja Képi megjelenítése (forma, méret): kifejezô, pontos felismerhetô, de pontatlan nehezen felismerhetô az ábrázolás Térkitöltés: bátran használja ki a teret bátortalan, sok a kihasználatlan tér önállótlan, aránytalan Élettelen tárgyak ábrázolása: pontos, érzékletes felületes, pontatlan nem ismerhetô fel Élôlények ábrázolása: érzékletes, élethû, pontos felületes, pontatlan, de felismerhetô nem ismerhetô fel Eszközhasználata: helyes, biztonságos bizonytalan, csak gyakori segítséggel használja jól eszközeit helytelenül használja eszközeit Munkavégzés: gondos, igényes, önálló elnagyolt, felületes, segítségre szorul önállótlan, sok segítséget igényel Technika és életvitel Tájékozottsága: kiemelkedô korának megfelelô hiányos A tanult fogalmak ismerete: biztos felszínes nagyon hiányos 32

3 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 33 Kreativitása, alkotókészsége: sok önálló ötlete van kevés önálló ötlete van nincs önálló elképzelése Szerszám- és eszközhasználata: biztonságos, helyes megfelelô segítséggel dolgozik Felszerelése: hiánytalan néha hiányos legtöbbször hiányos Környezetének tisztasága: gondos, figyel rá általában figyel rá figyelmetlen, rendetlen Munkavégzése: pontos, gondos pontatlan egyedül nem képes rá Munkája: igényes, szép, tetszetôs kevés hiba összecsapott, rendetlen Ének zene Éneklése: önállóan énekel csak társaival énekel Hallása: kiváló jó pontatlan A ritmuselemeket: felismeri, jól alkalmazza felismeri, de hibásan alkalmazza nem ismeri fel Hang tisztasága: tiszta, pontos 1-2 hang elcsúszik nagyon hamis Dalismerete: tudja nem tudja Kézjelek ismerete: ismeri, használja ismeri, nem használja nem ismeri 33

4 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 34 Szolmizálás: biztos kevés hiba sok hiba önállóan nem tudja Zenehallgatás: érdeklôdéssel, örömmel hallgatja csak meghallgatja nem érdekli Testnevelés és sport Órai hozzáállása: aktív, öntevékeny csak bíztatásra tevékeny nem szívesen vesz részt Társaihoz való viszonya: együttmûködô, segítôkész, megértô közömbös, kívülálló elutasító Felszerelése: tiszta, rendes megfelelô hiányos soha nincs Rendgyakorlatok: helyesen, biztosan végzi kissé bizonytalan hiányosan végzi nem tudja elvégezni Mozgása: ügyes, összerendezett rendezetlen lassú Viselkedése: sportszerû változó rendbontó Atlétika Futómozgása: helyes, rendezett fejlesztésre szorul Futóképessége: kiváló jó gyenge nagyon gyenge Gyorsasága: kiváló, gyors jó lassú nagyon lassú 34

5 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 35 Ugrás: mozgáskoordinációja jó mozgáskoordinációja fejlesztésre szorul Kislabdahajítás: végrehajtása szabályos fejlesztésre szorul Torna Tornaelemek végrehajtása: szabályos, pontos kevés hiba nem tudja végrehajtani Labdagyakorlatok Labdakezelése: dicséretes jó gyenge Labdadobása: pontos pontatlan erôtlen Labdaelkapása: biztos bizonytalan fél a labdától Labdavezetése: biztos, folyamatos kevés megszakítás gyenge Testnevelési játékok Játék közben: a szabályokat betartja figyelmeztetésre tartja be nem tartja be Hozzáállása a csapatjátékokhoz: aktív, örömteli passzív csapatjátékra való készsége, hozzáállása rossz 35

6 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 36 V. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSI MINTÁK (SZÜLÔKNEK, GYERMEKEKNEK, CSALÁDNAK) A LXXIX. tv. alapján pl. Kiss Péter 1. osztályos tanuló az elvárásokat: kiválóan teljesítette vagy jól teljesítette vagy megfelelôen teljesítette. Lehetôségünk van kiegészítésekkel élni. Pl. Kiss Péter dicséretet érdemel: matematikából és testnevelésbôl; további rendszeres gyakorlást igényel: magyar nyelvtanból. Amennyiben nem megfelelô eredményeket ért el a tanuló, az alábbiakat írhatjuk: Pl: Szabó Erzsébet 2. osztályos tanuló további rendszeres felzárkóztatásra szorul. A felzárkóztatáshoz az alábbi segítséget kapja az iskolától: (Pl. egyéni fejlesztés tantárgyból; fejlesztô foglalkozás tantárgyból stb.) Szöveges értékelési minták Második osztályos szöveges értékelési minta a szülônek magyar nyelv és irodalomból: Zsófi túl sokat beszél, de nem a lényeges mondanivalót emeli ki. Véleményét igyekszik érvekkel alátámasztani. Beszéde kissé hadaró, emiatt nem mindig érthetô jól. Hangos olvasása kissé kapkodó. Szövegértéshez kevés segítséget igényel. Önállóan dolgozik. Sokat és szívesen olvas. Zsófi szívesen számol be társainak olvasmányélményei- 36

7 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 37 rôl. Verstanulása pontos, de a hangsúlyozása hibás. A nyelvtani szabályokat kevés hibával alkalmazza. A mondatfajtákat kevés hibával ismeri fel. Önellenôrzése elfogadható. Írása elsietett, kissé rendezetlen. Másolásaiban sok a hiba. Tollbamondásaiban jobban figyel, keveset téveszt. Írásbeli munkái elfogadhatóak. Társaival tanulási helyzetekben is nagyon jó a kapcsolata, kezdeményezôkészsége serkentôleg hat társaira. Szívesen végeznek vele csoportmunkát. Rövidebben: Beszéde: megfelelô, hadaró. Szókincse gazdag. Hangos olvasása: akadozva olvas. Szövegértése: jó, kevés segítséget igényel a lényegkiemelésben. Vers- és memoritertanulása: megfelelô. Önálló véleményalkotása: bizonytalan. A magyar nyelvtani szabályok alkalmazása: megfelelô. Írásbeli munkái: elfogadhatóak. Második osztályos szöveges értékelési minta a tanulónak Matematika Balázs, számfogalmad a 100 as számkörben kialakult, de a mûveletek végzésében sok hibát látok. Különösen az osztás és a pótlás okoz számodra nehézséget. Örülök, hogy a római számokat hibátlanul ismered és alkalmazod. Szöveges feladataid megoldása nagyon hiányos, ritkán ellenôrzöd megoldásaid helyességét. Balázs, számításaidhoz túl sokszor kérsz segítséget, önállótlan vagy, pedig tudsz logikusan gondolkodni! Gratulálok szép, rendezett füzetvezetésedhez! Másfajta stílusban: Balázs, jelenlegi matematikatudásodról ennyit állapíthatok meg: Számfogalmad: kialakult. Mûveletek végzése: sok hibával elsôsorban az osztást és a pótlást kell gyakorolnod. 37

8 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 38 Szöveges feladatok megoldása: segítséggel oldod meg. A római számok ismerete: biztos. Logikus gondolkodás: segítséggel képes vagy rá. Órai munkavégzésed: sok segítséget igényelsz. Önellenôrzés: csak felszólításra ellenôrzöd számításaidat. Füzetvezetés: gondos, precíz. Remélem, a következô értékelésed nagyobb örömet szerez valamenynyiünknek. Második osztályos szöveges értékelési minta a családnak Természet- és társadalomismeret Kedves Kovács család! Gyermekük, Ádám a tanult fogalmakat biztosan tudja és alkalmazza. Különösen az állatok világában, szokásaiban nagyon tájékozott. Ismeretei társadalomismeretbôl is széles körûek, pl. közlekedés, a fôváros nevezetességei. Az ok-okozati összefüggéseket biztosan felismeri, pl. az idôjárás hatásai, halmazállapot-változások. Ebben bizonyára nagy szerepe van a sok közös kirándulásnak, barangolásnak a természetben. Ádám rendszeresen ismerteti gyûjtômunkáit. A mérôeszközöket még nem használja önállóan. Munkái többnyire igényesek, tetszetôsek. Ádám idônként beszámol arról is, hogyan tanul otthon szüleivel. Örülök, hogy alapos, jó módszert találtak. Gratulálok a családnak az iskolával való jó kapcsolatához, amelyet Ádám szép eredményei is tükröznek! 38

9 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 39 Másfajta technikával: Kedves Kovács család! Ádám fogalomismerete: biztos. Tájékozódása a természetismeretben: széleskörûen tájékozott, fôleg az állatok világában. Összefüggések felismerése: biztosan felismeri ez a családi kirándulások érdeme is. Gyûjtômunkát rendszeresen végez Ádám. Mérôeszközök használatában: önállótlan. Munkavégzése, füzetvezetése: igényes, tetszetôs. Gondos. A családban a tanulási szokások jól kialakultak. Gratulálok! 39

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Megyeri Józsefné Szabó Ágnes, Papp Gabriella

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS BESZ X.2.1.1 AdP A modult készítette: Csájiné

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 1. Pedagógiai értékelés A minőség legjobban bevált mérőeszközei

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség Gyarmathy_DigitalSNItehet.qxd 2011.03.03. 12:05 Page 79 GYARMATHY ÉVA A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség A digitális kor újrarendezi a képességeket, és megváltoztatja az értékek egy

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben