Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók"

Átírás

1 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók

2 TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló Sajátos nevelési igényű tanuló: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: Intézményünk alapító okirata alapján: Sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátásának feltételei: Személyi feltételek: Tárgyi feltételek: Dokumentumok: Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák a kötelező tanórákon túl: Enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók ellátása: Intézményünkben teljes illetve részleges integráció valósul meg: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók rehabilitációs órái: Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelmi-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók ellátása: Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: Beszédfogyatékos Hiba! A könyvjelző nem létezik Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátása: Fejlesztés kiemelt feladatai: Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelménye: Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák értékelése: Értékelő lap:

3 1. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK: 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki sajátos nevelési igényű tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló kiemelten tehetséges tanuló. 1.2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 1.3 Sajátos nevelési igényű tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 1.4 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 2. INTÉZMÉNYÜNK ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPJÁN: azon sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja, akik a szakértői vélemény alapján enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), autizmus spektrum zavarral 2

4 vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelmi-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd és a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat. 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ÉS A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI: 3.1 Személyi feltételek: E tanulók ellátását részben a főállású gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakos), részben külsős szakemberek foglalkoztatásával tudjuk biztosítani: Gyógypedagógus látja el az: enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavarral) küzdő tanulók rehabilitációs foglalkoztatását. Gyógypedagógus, szükség esetén nyelv - és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens látja el a: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását. Külsős szakemberek látják el a: egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók rehabilitációs foglalkoztatását. 3.2 Tárgyi feltételek: fejlesztő tanterem fejlesztőjátékok fejlesztőeszközök speciális szakkönyvek, tankönyvek foglalkoztató füzetek, segédletek számítógép 3

5 írásvetítő interaktív tábla fénymásoló 3.3 Dokumentumok: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői vélemény. Nevelési Tanácsadó szakvélemény. Haladási és mulasztási napló. Egyéni fejlesztési tervek. Pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap. Mentesítő határozatok. Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. Speciális tanterv (Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve). Helyi tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez, oktatásához. Nevelőtestület által összeállított és elfogadott továbbhaladási feltételek dokumentuma osztályfokra, tantárgyakra lebontva a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak. 3.4 Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák a kötelező tanórákon túl: Heti óraszám: Köznevelési Törvényben, illetve a szakértői véleményben foglaltak szerint. Helye: fejlesztő tanterem vagy, tornaterem vagy osztályterem. Időpontjai: tanév elején elkészített órarend szerint. Csoportok: 1-8 fős csoportok A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 4

6 4. ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS (TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT) TANULÓK ELLÁTÁSA: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi általános iskolában integrált keretek között tanulhatnak. Abban az esetben van erre lehetősége a tanulónak, illetve az iskola akkor veheti fel, ha a Tanulásképességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság diagnózisában szerepel, hogy az adott tanuló integrált keretek közt nevelhető-oktatható. Tanulási képességüknek fejlesztéséhez a pedagógiai, gyógypedagógiai eszközök, a tanuló állapotához alkalmazkodó tananyag, taneszköz rendszer, tanulási tempó, tanulási környezet, egyéni fejlesztő eljárások, megfelelően képzett szakember szükséges. A tanulásban akadályozott tanuló, tanulók nevelése-oktatása során figyelembe vesszük a Nat-ot, Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervét, Eltérő tanterv követelményeit, az Irányelvekben foglaltakat, biztosítjuk számára, számukra a speciális tankönyveket, segédleteket. Tanulásban akadályozott tanuló, tanulók óraszáma és órarendje megegyezik a befogadókéval, és ehhez külön tevődik hozzá a rehabilitáció időkerete, melyet a szakértői vélemény, köznevelési törvény tartalmaz. 4.1 Intézményünkben teljes illetve részleges integráció valósul meg: Teljes integráció a tiszasasi és a szelevényi tagintézményben történik, melyet az alacsonyabb osztálylétszám tesz lehetővé. Ezekben az iskolákban tanuló tanulók nevelését, oktatását fokozott gyógypedagógusi segítségnyújtással, gyógypedagógussal konzultálva valósítjuk meg. A többségi pedagógusok differenciált tanulásszervezéssel, egyéni fejlesztési terv alapján, a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveinek szem előtt tartásával, illetve az Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervének figyelembevételével neveljük, oktatjuk az arra rászorult tanulót, tanulókat. A cserkeszőlői iskolában részleges vagy teljes integráció történik, attól függően, hogy az adott tanuló milyen készségekkel, képességekkel, egyéni adottságokkal, felkészültséggel, ismeretekkel kezdi meg az adott tanévet. Teljes integráció esetén: 5

7 A tanuló, tanulók nevelését, oktatását fokozott gyógypedagógusi segítségnyújtással, gyógypedagógussal konzultálva valósítjuk meg. A többségi pedagógusok differenciált tanulásszervezéssel, egyéni fejlesztési terv alapján, a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveinek szem előtt tartásával, illetve az Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervének figyelembevételével nevelik, oktatják az arra rászorult tanulót, tanulókat. Részleges integráció esetén: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulónak az alsó és felső tagozatban a magyar nyelv és irodalom vagy a matematika tantárgyat gyógypedagógus oktatja. Hogy teljes vagy részleges integráció történik, illetve mely tantárgyat tanulja szegregáltan a tanuló, tanulók, azt az igazgató, gyógypedagógus, szaktanár dönti el a szakértői vélemény és az előzetes gyermekismeret alapján. Az adott tantárgy oktatása: többségi órarend szerint, Nat-ban foglaltak figyelembevétele alapján, Eltérő tanterv követelményszintje alapján, helyi tanterve alapján, egyéni tanmenet alapján, speciális tankönyvek segítségével, a többi tanulótól külön, a fejlesztő tanteremben a tantárgyi értékelés a többségi értékelési szempont, százalék, érdemjegy szerint történik a tananyagot az osztálynaplóban fekete színnel írjuk. A többi tantárgy oktatása: A többi tanulóval együtt tanulja, figyelembe véve a tanuló befogadóképességét, figyelembe véve a Nat-ban foglaltakat, a Helyi tantervét, az Eltérő tanterv követelményszintjét, melyet a differenciálás módszerével valósítunk meg, és a tanmenetben jelöljük a tananyageltérést. A szaktanárok a tanuló részére egyéni fejlesztési tervet készítenek az általuk tanított tantárgyra vonatkozólag. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók tanóra- típusai: 6

8 Közvetlen óra: Gyógypedagógus által irányított ismeretelsajátítás. A tanuló ekkor külön teremben ismerkedik meg az adott tantárgy tananyagával (magyar nyelv és irodalom vagy matematika). Integrált tanórák: A tanuló az osztályában az ép értelmű társaival együtt tanulva ismerkedik meg az adott tantárgy tananyagával. Önálló, közvetett óra: A tanulásban akadályozott tanuló ilyenkor önállóan dolgozik a gyógypedagógus által összeállított feladatokon a többi tanulóval az osztályban. E tanóratípusban a tanuló heti öt óra esetén két órában, heti négy óra esetén egy órában vesz részt. Tantárgyi értékelés: A többségi értékelési szempont, százalék, érdemjegy szerint az osztályfoknak megfelelő formában történik (szöveges, ill. érdemjegy). 4.2 Enyhén értelmi fogyatékos tanulók rehabilitációs órái: Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rehabilitációs órákon vesz részt a kötelező tanórai foglalkozásokon túl. Korrekciós, nevelési, és egyéb javaslatokat a szakértői vélemény írja elő. Cél: A tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, az eszköztudás fejlesztése, a felzárkóztatás, a tanulási technikák elsajátíttatása, a szociális képességek fejlesztése. Feladat: kognitív műveletek minőségének javítása: mozgás, látásérzékelés, hallásérzékelés, figyelem, emlékezet fejlesztése, kognitív folyamatok mozgásának irányítása: absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás kialakítása, erősítése, eredményes tanuláshoz szükséges tanulói magatartás alakítása, figyelem fejlesztése: megfigyelőképesség, a terjedelem, tartósság fejlesztése, motoros és orientációs képességek fejlesztése: térészlelés, téri tájékozódás, relációs szókincs, sorrendiség, téri analógiák, síkban való tájékozódás, grafomotorika, idői tájékozódás fejlesztése, 7

9 kognitív képességek fejlesztése: fogalomalkotás, problémamegoldás, kognitív képességek alapműveleteinek fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése: közlés képességének, az írás és olvasás eszközszintű használatának, szövegértés, szókincsbővítés, beszédaktivitás fejlesztése, szociális képességek fejlesztése: szociális kompetencia, globális és egyéni értékrend kialakítása. 5. EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (SÚLYOS TANULÁSI, FIGYELMI-VAGY MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSI ZAVARRAL) KÜZDŐ, AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSA: Rehabilitációs foglalkoztatáson vesznek részt a kötelező tanórákon túl. A szakértői vélemény tartalmaz korrekciós, nevelési, és egyéb javaslatokat. A többségi pedagógusok a nevelés, oktatás során szem előtt tartják a Szakértői véleményben foglaltakat, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit, illetve a tanuló egyéni sajátosságait és ezek alapján készít a szaktanár egyéni fejlesztési tervet. 5.1 Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: Csoportjába azon tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, a tanulás iránti motiváció és kudarctűrő képesség növelése, a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 8

10 Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz diszlexia diszortográfia diszkalkúlia diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok hiperaktivitás és figyelemzavar szocio-adaptív folyamatok zavarai. Rehabilitációs órák célja, feladatai: Diszlexia az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. Cél: A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Feladat: a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, a rövidtávú emlékezet, az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, a testséma biztonságának kialakítása, az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel, az olvasási készség folyamatos gondozása, a kompenzáló technikák megtanítása, alkalmazásának gyakorlása, a szövegértés fejlesztése, az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. Diszortográfia a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával. Cél: A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készséget, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. Feladat: 9

11 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, a rövidtávú emlékezet fejlesztése, a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. Diszgráfia az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. Cél: A fejlesztőmunka specifikus írászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. Feladat: a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, a testséma biztonságának kialakítása, a vizuomotoros koordináció fejlesztése, az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás), a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, a sikertudat kialakítása. Diszkalkúlia a számolási képesség specifikus zavara. Cél: A fejlesztőmunka specifikus számolási zavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készségeit, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. Feladat: a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, a segítő, kompenzáló eszközök használatának megtanítása, gyakorlása, 10

12 a fogalmak, így a szám-és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használat, a képi, vizuális megerősítés, a diszkalkúlia reedukáció felhasználása, az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. Hiperaktivitás és figyelemzavarok azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. Cél: A figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. Feladat: speciális figyelem-tréning, a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, fokozott egyéni bánásmód, az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, motiválás, sikerélmény biztosítása, figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, együttműködés a családdal és más szakemberekkel. Szocio adaptív folyamatok zavarai - az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. Cél: A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkonroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. Feladat: kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek rendszeres alkalmazása az önértékelési képesség fejlesztése, 11

13 a sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása, együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 5.2 Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók: Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. Rehabilitációs órák célja, feladatai: Cél: Szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. Feladat: a szociális/kommunikációs alapkészségek fejlesztés,e az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés rendezése, az adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása, a kognitív fejlesztés: elemi ismeretek, fogalmak; elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása; általánosítás képességének fejlesztése; problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; egyeztetés válogatás soralkotás figyelem emlékezet okokozati összefüggések, a számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemeinek, műveleteinek elsajátíttatása, gyakorlása, az olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elsajátíttatása, gyakorlása, a tájékozódás kialakítása térben, időben, emberi viszonylatokban, a tananyag elsajátításának segítése. 12

14 6. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSA: Fejlesztő foglalkoztatáson vesznek részt a szakvélemény alapján. Ha a tanuló több területen mutat elmaradást, akkor minimum heti 2 órán kell részt vennie. 6.1 Fejlesztés kiemelt feladatai: Olvasás, szövegértés, írás-helyesírás nehézséggel küzdő tanulók esetén: Mozgásfejlesztés: nagymozgások fejlesztése, testfogalom kialakítása, egyensúly gyakorlatok, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: testrészek ismerete, lateralitás, egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások. Percepciófejlesztés: vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság fejlesztése, tapintásos észlelés fejlesztése, térészlelés térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése, hallási észlelés, hangzási analízis, szintézis fejlesztése. Verbális fejlesztés: hallási figyelem fejlesztése, légzőgyakorlatok, szókincsbővítés, szógyűjtési gyakorlatok, szómagyarázatok, szójátékok. Emlékezetfejlesztés: vizuális emlékezet fejlesztése, auditív emlékezet fejlesztése, formaemlékezet fejlesztése. Olvasás, írás újratanítása, gyakoroltatása Meixner féle módszerrel. Helyesírás fejlesztése, gyakorlása szakkönyvek, fejlesztőfüzetek alkalmazásával. Osztályfoknak megfelelő továbbhaladási feltételekben foglalt tananyag gyakorlása, ill. kondicionálása. Számolási nehézséggel küzdő tanulók esetén: percepciófejlesztés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés, testkép fejlesztés, gondolkodásfejlesztés: soralkotás, sorba rendezés, számfogalom kialakítása és bővítése, mennyiségi relációk gyakorlása, fejszámolás gyakorlása, írásbeli műveletek algoritmusának elsajátíttatása, gyakorlása, 13

15 szorzó - és bennfoglaló tábla tanulása, gyakorlása, szöveges feladatok gyakorlása, osztályfoknak megfelelő továbbhaladási feltételekben foglalt tananyag gyakorlása, ill. kondicionálása. 7. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYE: Kellő segítség és kompenzatórikus eszközök igénybevételével, valamint a tantestület által kidolgozott és elfogadott sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelményrendszer figyelembevételével a pedagógiai szakaszhoz rendelt továbbhaladási feltételek teljesítése szükséges a magasabb osztályfokra lépéshez. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló szakértői véleményében egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből javasolják a tanuló értékelés és minősítés alóli mentesítését, abban az esetben ezt az igazgató határozathozatallal érvényesíti. A határozatot kapja: szülő, osztályfőnök, szaktanár, gyógypedagógus, irattár. E határozat azonban nem mentesíti a tanulót a tantárgy, illetve a tantárgyrész tanulása, teljesítése alól. Ez azt jelenti, hogy a tantestület által kidolgozott, elfogadott sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelményrendszerét kell teljesíteni ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessen. Ha ezt nem teljesíti, abban az esetben pótvizsgára bocsájtható az adott tantárgyból. A mentesített tantárgyból, tantárgyrészből a tanév folyamán százalékos értékelést kap a tanuló, illetve félévkor és év végén szöveges értékelést a szaktanártól értékelő lapon. Amennyiben a szülő nem kíván élni a mentesítés jogával, abban az esetben írásos kérelemmel fordulhat az igazgató felé. Kérelmének elfogadásáról, ill. elutasításáról az igazgató, a szaktanár, a gyógypedagógus közösen dönt. Kérelmet nem nyújthat be a szülő a gyermeke rehabilitációs foglalkoztató, fejlesztő foglalkoztató órák alóli mentesítésére. Ezek az órák a tanuló részéről kötelező érvényű mindaddig, még a szakértői bizottság másképp nem határoz. 14

16 8. REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÓ ÓRÁK ÉRTÉKELÉSE: Az ellátásban részt vevő tanuló teljesítményéről félévente írásban tájékoztatja a gyógypedagógus a szülőket az alábbi értékelő lapon. 8.1 Értékelő lap: 1. osztály Név: A magatartás értékelése: Pedagógushoz való viszonya: őszinte, tisztelettudó, udvarias, ritkán vét az illemszabályok ellen, ritkán elutasító, bizalmatlan, időnként tiszteletlen, Órai munkája: gyakran elutasító, tiszteletlen, udvariatlan aktív, segítő, jó, változó, zavaró Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán többször nagyon gyakran Szabályokat: betartja ritkán téveszti gyakran nem tartja be nem tartja be A szorgalom értékelése: Munkavégzése: önálló, igyekszik minél kevesebb hibával dolgozni, motivációt nem igényel, legtöbbször kitartó, kevés segítséget, motivációt igényel, változó, bizonytalan, sok a pontatlanság, állandó segítségre szorul Munkavégzés üteme: gyors jó kicsit lassú lassú, lemaradó Füzetvezetése: tetszetős, szép, tiszta kicsit rendezetlen, nem tetszetős rendezetlen, rendetlen Szorgalmi feladatokat: szívesen végzi biztatásra végzi nehezen végzi soha nem végzi 15

17 A tanuló beszéde és szóbeli kommunikációja: Hangok ejtése és képzése: pontos, szabályos néhány hangot pontatlanul ejt vagy képez sok hang képzése hibás Hangsúlyozása: kifejező átlagos monoton rosszul hangsúlyoz Hangerő: megfelelő túl hangos halk bátortalan Szóbeli kifejezőkészsége: választékos érthető átlagos gátlásos Kommunikációja: tekintettartással kommunikál nem minden esetben néz folyamatosan arra, akivel beszél nem néz rá arra, akivel beszél udvariasan fogalmazza meg kérdéseit, közlendőjét gyakran használ udvariatlan nyelvi formákat Beszédtempó: megfelelő lassú, elnyújtott lassú, akadozó gyors, kapkodó Hangos olvasás: Betűismerete: hibátlan téveszti a betűket több betűt kihagy betűket cserél fel vagy fel sem ismeri a betűket Összeolvasás: hibátlan kevés hibával sok hibával nem tud még összeolvasni Olvasási technikája: folyamatosan olvas szótagolva olvas - betűzve olvas - nem olvas Olvasási tempója: jó, megfelelő gyors lassú Hangsúlyozása: szép, kifejező monoton rosszul hangsúlyoz 16

18 Szövegértése: biztos kicsit bizonytalan sok a hiba nem érti az olvasottakat Írás: Betűismerete: biztos téveszt keveri a betűket nem ismeri fel a betűket Betűalakítása: szabályos, pontos változó felismerhetetlen Betűkapcsolása: szabályos változó szabálytalan Másolás írott szövegről: hibátlan kevés hibával hibás Másolás nyomtatott szövegről: hibátlan kevés hibával hibás Képek nevének önálló leírása: hibátlan kevés hibával nem tudja leírni Írástempó: gyors megfelelő lassú Tollbamondás utáni írás: hibátlan kevés hibával sok hibával Emlékezet utáni írás: hibátlan kevés hibával sok hibával Külalak: - igényes, tetszetős, szép megfelelő - még megfelelő - igénytelen, állandó fejlesztést igényel Matematika: Számfogalma 10-ig: kialakult bizonytalan kialakulatlan Számfogalma 20-ig: kialakult bizonytalan kialakulatlan Számjegyek írása, olvasása: tudja téveszti nem tudja Számok sorba rendezését megadott szempont szerint: hibátlanul tudja kevés hibával tudja sok hibával tudja nem tudja 17

19 Matematikai jelek felismerése, alkalmazása: biztosan tudja bizonytalan nem tudja A tanult műveletek végzése: hibátlan kevés hibával sok hibával, vagy nem tudja Hiányos műveletek kiegészítése: hibátlanul végzi kevés hibával végzi sok hibával végzi nem képes rá Szöveges feladatok összefüggéseit: önállóan felismeri segítséggel felismeri nem ismeri fel Szöveges feladatok megoldása: biztos kevés hibával sok hibával/hiányosan nem képes megoldani Szaktanári értékelés a minősítés és értékelés alól mentesített tantárgyból, tantárgyrészből: 2. osztály Név: A magatartás értékelése: Pedagógushoz való viszonya: őszinte, tisztelettudó, udvarias, ritkán vét az illemszabályok ellen, ritkán elutasító, bizalmatlan, időnként tiszteletlen, gyakran elutasító, tiszteletlen, udvariatlan Órai munkája: aktív, segítő, jó, változó, zavaró Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán többször nagyon gyakran Szabályokat: betartja ritkán téveszti gyakran nem tartja be nem tartja be A szorgalom értékelése: Munkavégzése: önálló, igyekszik minél kevesebb hibával dolgozni, motivációt nem igényel, legtöbbször kitartó, kevés segítséget, motivációt igényel, változó, bizonytalan, sok a pontatlanság, állandó segítségre szorul 18

20 Munkavégzés üteme: gyors jó kicsit lassú lassú, lemaradó Füzetvezetése: tetszetős, szép, tiszta kicsit rendezetlen, nem tetszetős rendezetlen, rendetlen Szorgalmi feladatokat: szívesen végzi biztatásra végzi nehezen végzi A tanuló beszéde és szóbeli kommunikációja: Beszéde: értelmes, választékos elfogadható, megfelelő rövid mondatokban fejezi ki magát nehezen érthető, érthetetlen Szókincse: gazdag átlagos hiányos, szegényes Kommunikáció, kapcsolatteremtés: kezdeményező bekapcsolódik a kommunikációba gátlásos, nehezen teremt kapcsolatot Gondolatok kifejezése: választékos, pontos, értelmes kissé nehézkes/pontatlan keresi a szavakat nehezen szólal meg/nem szívesen beszél Olvasás: Hangos olvasás: folyamatos, kifejező folyamatos, kevés hibával szótagolva olvas betűzve, akadozva olvas nem olvassa össze jól a betűket Szövegértése: biztos kis segítséget igényel sok segítséget igényel nem érti az olvasottakat Önálló véleményalkotása az olvasmányairól, az olvasott szövegekről: véleményét bátran, érvekkel alátámasztva alkotja meg véleménye hiányos/bizonytalan, de a szövegtől nem szakad el véleményét nehezen tudja elmondani/nem kapcsolódik teljesen a szöveghez nem képes még önálló véleményalkotásra Tartalommondása: lényegre törő, összefüggő, élményszerű kérdések segítségével mond tartalmat sok segítséggel mondja el az olvasott szöveg tartalmáról nem tud beszámolni Nyelvtani ismeretek: 19

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 4 sz. MELLÉKLET A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási magatartási - beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt,

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 6 2 Az iskolában folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben