Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél."

Átírás

1 Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt Sok hang képzése hibás. A hantok ejtésénél logopédiai segítségre szorul. A tanult betk felismerése Minden bett biztosan felismer és A tanult betket jól ismeri fel. A tanult betket 1-2 tévesztéssel A tanult betket nem ismeri fel. megnevez. felismeri és megnevezi. Olvasás Szótagolva jól olvas. Szótagolva lassan olvas. Szótagolva nagyon lassan olvas. Betzgetve olvas. Fejleszteni kell. Szövegalkotása Gondolatait összefüggen, választékosan fogalmazza meg. Szókincse gazdag. Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Kérdésekre segítséggel tudja kifejezni magát. Nehezen fejezi ki magát. Szóban bátortalan, bíztatást igényel. Szövegértés Szövegértése hibátlan, mondatokat is ért. Szövegértésében kisebb hibák Szövegértésre vonatkozó feladatokat Az olvasott szöveget nem érti. elfordulnak. tanítói segítséggel old meg. Betkapcsolás, betalakítás Betkapcsolásnál, betalakításnál vonatvezetése szabályos, lendületes. Betkapcsolásnál, betalakításnál vonalvezetése szabályos. Betkapcsolása, betalakítása több esetben bizonytalan. Betkapcsolása szabálytalan, írása nehezen olvasható. Írásmozgása biztos. Írásmozgása jó. Írástempó Írástempója gyors, lendületes. Irtástempója gyors. Írástempója megfelel. Írástempója nagyon lassú. Másolás Írott és nyomtatott szövegrl egyaránt hibátlanul másol. Írott és nyomtatott szövegrl kevés hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl több hibával másol. Írott és nyomtatott szövegrl való másolása fejlesztést igényel. Képek nevének önálló leírása Képek nevének önálló leírása pontos. Képek nevének leírásánál keveset hibázik. Képek nevének leírásánál több hibát ejt. Képek nevének leírásánál segítséget igényel. Tollbamondás Tollbamondásnál hibátlanul ír. Tollbamondásnál apróbb hibával ír. Tollbamondásnál több hibával ír. Tollbamondásnál nagyon pontatlanul ír.

2 Matematika 1. osztály Teljesítmény Számfogalom Számfogalma biztosan kialakult a 10- Számok nagyság szerinti összehasonlítása relációs jelek Számok írása, olvasása Páros, páratlan Mveletvégzés Számok bontása Számszomszédok Sorozat folytatása Helyzetfelismer, problémamegoldó képessége, kreativitása es számkörben. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket hibátlanul alkalmazza. Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat. Páros, páratlan számokat biztosan felismeri. Önállóan, hibátlanul tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben. Önállóan és hibátlanul bontja a számokat a 10-es számkörben. Számszomszédokat teljes önállósággal felismeri. A megkezdett sorozatokat önállóan felismeri és a szabálynak megfelelen folytatja. Gondolkodása logikus, fejlett. Számfogalma jó a 10-es számkörben Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket jól alkalmazza. Jól alakítja és felismeri a számok nevét és jelét. Páros, páratlan számokat kevés hibával felismeri. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat kevés hibával végzi. A számok bontását a 10-es számkörben kevés hibával végzi. Számszomszédokat jól felismeri. A megkezdett sorozatokat felismeri és alkalmazza a szabályt. Az összefüggéseket könnyen felismeri. Számfogalma bizonytalan a 10-es számkörben. Számok nagyság szerinti összehasonlításánál a relációs jeleket téveszti A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan. Páros, páratlan számokat segítséggel felismeri. A 10-es számkörben való összeadásokat és kivonásokat több hibával végzi. A számok bontását a 10-es számkörben több hibával végzi. Számszomszédokat csak számegyenes segítségével ismeri fel. A megkezdett sorozatokat segítséggel ismeri fel. Az összefüggések felismeréséhez tanítói segítséget igényel. Számfogalma kialakulatlan. Számok nagyság szerinti összehasonlításál a relációs jeleket nem tudj alkalmazni. A számokat nem ismeri, lejegyezni még nem tudja. Páros, páratlan számokat segítséggel sem ismeri fel. Összeadásra és kivonásra a 10-es számkörben segítséggel sem képes. A számok bontására a 10-es számkörben segítséggel sem képes. Számszomszédokat nem ismeri. A megkezdett sorozatok folytatására nem képes. Az összefüggéseket nem ismeri fel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon Órai munka Matematika órákon aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. lassú. Feladattudata még nem alakult ki.

3 Környezetismeret 1.osztály Teljesítmény A tanuló ismeretei A tanult témakörökben ismeretei széleskörek, biztosak. A tanult témakörökben ismeretei jók. A tanult témakörökben ismeretei átlagosak. A tanult témakörökben ismeretei hiányosak. Él-élettelen természet, évszakok Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei széleskörek, Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei pontosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei átlagosak. Él-élettelen természetrl, évszakokról ismeretei hiányosak. sokoldalúan tájékozott. Közlekedés A gyalogos közlekedés alapvet szabályait biztosan tudja. A gyalogos közlekedés alapvet szabályait jól ismeri. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei átlagosak. A gyalogos közlekedés szabályaira vonatkozó ismeretei hiányosak. Megfigyelései Megfigyelései pontosak. Gyjtmunkában aktív, öntevékeny. Megfigyelései kevésbé pontosak. Gyjtmunkát idszakosan végez. Megfigyelései átlagosak. Gyjtmunkát keveset végez. Megfigyelései felületesek. Gyjtmunkát nem végez. Érzékszerveink Biztosan ismeri, megnevezi. Ismeri, megnevezi. Megfelelen ismeri. Ismerete hiányos.

4 Ének 1.osztály Teljesítmény A dalok ismerete Hibátlanul, kifejezen tudja. Kifejezen tudja. Segítséggel sem szívesen énekel. A dalokat nem tudja. Ritmusgyakorlatok A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket kevés hibával felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképleteket segítséggel felismeri. A tanult ritmusértékeket, ritmusképletek felismerésében fejlesztést igényel. Dalok játékai Ismeri, tudja. A játékokban bizonytalan. A játékokat nem tudja. Nem vesz részt a közös játékokban. Órai munka Szívesen, lelkesen énekel. A megadott szempontok szerint énekel. Nehezen, de bevonható az éneklésbe. Nem énekel.

5 Rajz 1.osztály Teljesítmény Órai munka Szeret rajzolni. Szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elképzeléseit Színek ismerete, Biztos, bátran használja a színeket. A színeket kevésbé használja. A rajzai szépek, kifejezek, Rajzai színtelenek, egyhangúak. ábrázolása kivitelezésre kevesebb gondot fordít. Eszközhasználat Ügyesen bánik az eszközökkel. Jól bánik az eszközökkel. Megfelelen bánik az eszközökkel. Eszközhasználata fejlesztést igényel. Ábrázolása Életkoránál jobb szint. Bátran megvalósítja saját elképzeléseit. Ábrázolása életkorának megfelel. Ábrázolásai hiányosak, befejetlenek. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak, igényesek. Szépek. Megfelelek. Rendezetlenek.

6 Technika 1.osztály Teljesítmény Technikai fogalmak Biztos. Jó. Megfelel. Hiányos. ismerete Munkavégzése Megfigyelései, vizuális memóriája pontos, megbízható Megfigyelései, vizuális memóriája jó. Megfigyelései, vizuális memóriája átlagos. Megfigyelései, vizuális memóriája gyenge. Eszközhasználata Biztonságos, helyes. Jó. Megfelel. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Ötletesek, kreatívak, pontosak. Szépek. Esztétikai szempontból Elfogadhatatlanok. kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Rendezetlen, idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

7 Testnevelés 1.osztály Teljesítmény Viselkedése Sportszer. Együttmköd. Közömbös. Rendbontó. Rendgyakorlatok Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Kissé bizonytalanul hajtja végre. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helye ütemre végzi, pontosan. Az ütem betartása nélkül végzi. Bátortalanul, pontatlanul hajtja végre. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Futó-fogói játékok Ügyes, pontos. Jól játszik. Megfelelen játszik. Fejlesztést igényel. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Többször hiányos. Rendszeresen nincs.

8 Idegen nyelv 1. osztály Teljesítmény Beszédkészség Beszédértés A tanult dalokat, mondókákat A tanult mondókákat, dalokat kis A tanult mondókákat, dalokat A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. segítséggel tudja. hiányosan, pontatlanul ismeri. tudja. Felismeri és megérti a tanult Kis segítséggel ismeri és érti a tanult Részben ismeri fel és érti meg a tanult Nem ismeri fel és nem érti meg a szavakat. szavakat. szavakat. tanult szavakat. Órai munkája Órán aktív, öntevékeny. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan.

9 Magyar 1. osztály ÉVVÉGE Teljesítmény A tanuló beszéde Tiszta, érthet. Néhány hang képzése bizonytalan. Az alábbi hangokat hibásan ejti: Szóbeli kifejezkészsége Szókincse gazdag, választékos. Beszéde, szókincse korának Szóbeli szövegalkotása Szívesen mond mesét és verset társainak. Gondolatait összefüggen fogalmazza meg. megfelel. A tanult verseket, meséket kevés hibával idézi fel. Hangképzési hibája van. Szóban nehezen fejezi ki magát. A tanult verseket, meséket segítséggel idézi fel. Beszédtempója Beszédtempója jó ütem Beszédtempója megfelel. Beszédtempója gyors. Beszédtempója lassú, elnyújtott. Sok hangképzési hibája van. Beszéde rendszeres korrekciót igényel. Szókincse szegényes. A verseket, meséket nehezen tanulja meg. Beszédtempója hadaró. Hangos olvasás Folyamatos, kifejez. Folyamatos, kevés hibával. Megfelel, több hibával. Kicsit lassú. Akadozó, nehézkes. Betzve, akadozva olvas. Hangos olvasása fejlesztésre szorul. Betismerete Biztos, pontos, hibátlan. Pontos. 1-1 esetben néha bizonytalan. Bizonytalan. Nagyon hiányos. Szótagolás Pontos, hibátlan. Szótagolása jó, a szavak részekre bontásában önálló. Szótagolása megfelel, a szavak részekre bontásában segítséget igényel. Mondattagolás Mondattagolása biztos. Mondattagolása jó. Mondattagolása bizonytalan, Szövegértés Szövegfeldolgozás Betalakítás Kifogástalan, képes rövid szöveg néma olvasására és megértésére. A szövegértést bizonyító feladatokat hibátlanul oldja meg. Betalakítása, kapcsolása szabályos, pontos. segítséget igényel. A szavak szótagokra bontásában fejlesztésre szorul. Mondattagolásában fejlesztésre szorul. Kis segítséget igényel. Megfelel. Nem felel meg, nem érti az olvasott Szövegértési feladataiban kevés hiba van. Betalakítása, kapcsolása kicsit pontatlan. A szöveg megértését ellenrz feladatokat sok hibával oldja meg. Betalakítása, kapcsolása több esetben pontatlan. szöveget. Nem képes a szöveg megértését ellenrz feladatok megoldására. Betalakítása, kapcsolása szabálytalan, nehezen felismerhet. Figyel-

10 men kívül hagyja a vonalrendszert. Teljesítmény Másolás írott szövegrl Írott szövegrl hibátlanul másol. Írott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Írott szövegrl sok hibával másol. Írott szövegrl való másolása nem megfelel, fejlesztést igényel. Másolás nyomtatott szövegrl Nyomtatott szövegrl hibátlanul másol. Nyomtatott szövegrl apróbb pontatlansággal másol. Nyomtatott szövegrl sok hibával másol. Nyomtatott szövegrl való másolása rendkívül pontatlan, fejlesztést igényel. Emlékezetbl írás Emlékezetbl való írása hibátlan. Emlékezetbl való írásában kevés Emlékezetbl való írásában sok hiba Emlékezetbl való írásra nem képes. hiba van. van. Tollbamondás utáni írás Tollbamondás utáni írása hibátlan. Tollbamondás után kevés hibával ír. Tollbamondás után sok hibával ír. Tollbamondás utáni írásra nem képes. Írásbeli munkájának külalakja Írásbeli munkái szépek, tetszetsek, külalakja esztétikus. Írásbeli munkái szépek, rendezettek. Írásbeli munkái elfogadhatóak, megfelelek. Írásbeli munkái rendetlenek, igénytelenek. Írástempója Írástempója gyors, lendületes. Írástempója jó. Írástempója kicsit lassú. Írástempója nagyon lassú. Írástempója változó. Írástempója kapkodó. önellenrzés Önellenrzése pontos, figyelmes, rendszeres. Önellenrzése néha pontatlan. Önellenrzése rendszertelen, többször pontatlan. Önellenrzést figyelmetlenül végzi, elmulasztja.

11 Matematika 1. osztály Teljesítmény Számfogalom Számok nagyság szerinti összehasonlítása Számfogalma kialakult a 20-as Számfogalma jó a 20-as számkörben Számfogalma bizonytalan a 20-as Számfogalma nem alakult ki a 20- számkörben. számkörben. as számkörben. A relációs jeleket pontosan helyesen A relációs jeleket apróbb A számok nagyság szerinti összehasonlításakor A relációs jeleket nem tuja alkalmazza. pontatlansággal alkalmazza. 1-2 esetben téveszt. alkalmazni. Páros-, páratlan számok Páros, páratlan számokat biztosan Páros, páratlan számokat felismeri. Páros, páratlan számokat kis Páros, páratlan számok felismeri. segítséggel felismeri. felismerésében bizonytalan. Mveletvégzés Önállóan, hibátlanul tud mveleteket A 20-as számkörben való összeadás- A 20-as számkörben való összeadás- Segítséggel tud összeadni és végezni a 20-as számkörben. nál és kivonásnál kevés hibával nál és kivonásnál több hibával kivonni a 20-as számkörben. számol. számol. Számok bontása Önállóan és hibátlanul bontja a A számok bontását a 20-as A számok bontását a 20-as A számok bontására a 20-as szám- számokat a 20-as számkörben. számkörben kevés hibával végzi. számkörben több hibával végzi. körben nem képes, fejlesztést igényel. Számszomszédok Számszomszédokat teljes Számszomszédokat felismeri. Számszomszédokat csak A számszomszédokat nem ismeri. önállósággal biztosan felismeri. számegyenes segítségével ismeri fel. Sorozat folytatása Önállóan képes egy sorozat szabály- A megkezdett sorozatokat felismeri Csak segítséggel ismeri fel a A megkezdett számsorozatok szerségének felismerésére és és a szabályt alkalmazva képes sorozatok összefüggéseit és folytatására nem képes. képes önállóan további elemeket további elemeket képezni. segítséggel képez újabb számokat a képezni folytatáshoz. Gépjátékok Önállóan képes a gépjátékok Segítséggel felismeri a Segítséggel felismeri a Szabályjáték megoldására nem összefüggéseinek felismerésére és a szabályjátékok összefüggéseit és szabályjátékok összefüggéseit és képes. táblázat kiegészítésére az adott hibátlanul kiszámítja a további kevés hibával kiszámítja a további szabály szerint. eseteket. eseteket.

12 Teljesítmény Szöveges feladatok megoldása A szöveges feladatok összefüggéseit önállóan felismeri, önállóan képes mveletekkel tervet készíteni és azokat megoldani. A szöveges feladatok összefüggéseit kis segítséggel ismeri fel, önállóan kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel ismeri fel, s kiszámítja a szöveges feladat megoldási tervét. A szöveges feladatok összefüggéseit nem ismeri fel, még nem tud szöveges faladatot megoldani. Helyzetfelismer, Gondolkodása logikus, fejlett. Az összefüggéseket könnyen Az összefüggések felismeréséhez Az összefüggéseket nem ismeri fel. problémamegoldó képessége, kreativitása felismeri. tanítói segítséget igényel. Feladatmegoldási tempója Feladatmegoldási tempója gyors. Feladatmegoldási tempója jó ütem. Feladatmegoldási tempója lassú. Feladatmegoldási tempója nagyon lassú. Órai munka Matematika órákon többnyire aktív, segíti társait. Matematika órákon többnyire aktív. Matematika órákon teljesítménye hullámzó. Feladattudata még nem alakult ki.

13 Környezetismeret 1. osztály Teljesítmény Fogalomismeret Biztos. Jó. Átlagos. Bizonytalan Él-élettelen természetrl Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. való ismeretei Évszakokról való Széleskörek, sokoldalúan tájékozott. Többrétek, tájékozott. Megfelelek. Hiányosak. ismeretei A gyalogos közlekedés Pontosan ismeri Jól ismeri. Életkorának megfelelen ismeri. Nem megfelelen ismeri. szabályait Megfigyelései Pontosak. Jók. Kevésbé pontosak. Pontatlanok. Gyjtmunkája Rendszeres. Idszakos. Kevés gyjtmunkát végez. Nem végez gyjtmunkát.

14 Ének 1.osztály Teljesítmény Órai aktivitása Nagyon szeret énekelni. Szívesen énekel. Nehezen bevonható a közös Nem szívesen énekel. éneklésbe. Dalismeret A tanult dalokat kifejezen, pontos tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat jó tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat kevés hibával énekli hallás után. A tanult dalokat segítséggel énekli hallás után. Dallami és ritmikai ismeretek Hibátlanul ismeri, olvassa. Kevés hibával ismeri fel. Több hibával ismeri fel, és olvassa. Hiányosan ismeri, olvasásukra csak segítséggel képes. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

15 Rajz 1.osztály Teljesítmény Órai aktivitása Nagyon szeret rajzolni, szívesen Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. megvalósítja saját ötleteit, elkézeléseit. Színismeret Biztos, bátran használja a színeket. Pontos, jól használja a színeket. Megfelelen használja a színeket. Pontatlan. Ábrázolása Életkoránál magasabb szint. Életkorának megfelel. Idnként hiányos. A rajzai kifejezek, de a kivitelezésre kevesebb gondot Hiányos. Munkái befejezetlenek. fordít. Eszközhasználata Ügyesen bánik az eszközökkel. Jó. Bizonytalan. Fejlesztést igényel. Munkadarabjai Szépek, esztétikusak. Szívesen megfalósítja saját Szépek, igényesek. Megfelelek. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. elképzeléseit. Felszerelése Rendezett, hiánytalan. Hiánytalan. Idnkét hiányos. Rendszerint hiányos.

16 Technika 1. osztály Teljesítmény Technikai fogalmak Biztos. Jó. Hiányos Nagyon hiányos. ismerete Eszközhasználata Biztos Korának megfelel. Megfelel, néha bizonytalan. Bizonytalan, állandó segítségre szorul. Munkadarabjai Pontosak, esztétikusak. Sok önálló ötlete van. Szépek. Többnyire pontatlanok. Esztétikai szempontból kifogásolhatóak. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

17 Testnevelés 1.osztály Teljesítmény Rendgyakorlatok végzése Helyesen, biztosan hajtja végre. Utasításnak megfelelen, jól hajtja Bizonytalanul végzi. Nem tudja végrehajtani. végre. Gimnasztikai gyakorlatok Helyesen, ütembe végzi. Ütemre végzi. Ütem betartás nélkül végzi. Mozgáskoordinációja rendezetlen. Labdajáték Különösen ügyes. Szívesen vesz részt labdajátékokban. Megfelelen játszik. Mozgása fejlesztést igényel. Sor- és váltóverseny Ügyes, pontos. Jól tudja. Megfelelen végzi. Fejlesztést igényel. Mozgása Összerendezett. Rendezett. Rendezetlen. Összerendezetlen. Órai munkája, aktivitása Órán aktív, fegyelmezett, szabálykövet. A szabályokat betartja. Órán aktív, fegyelmezett. A szabályokat betartja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése idnként rendbontó. A szabályokat néha figyelmen kívül hagyja. Órán fegyelmezetlen. Viselkedése rendbontó. A szabályokat nem tarja be. Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Hiánytalan. Idnként hiányos. Rendszerint hiányos.

18 Idegen nyelv 1. osztály Teljesítmény Kiejtés, Beszédkészség Beszédértés Órai munkája Helyesen képzi a magyartól eltér A magyartól eltér A magyartól eltér Hibásan ejti a tanult szavakat. hangkapcsolatokat hangkapcsolatokat megközelítleg hangkapcsolatokat több hibával ejti. A tanult dalokat, mondókákat Ismeri a tanult dalokat, mondókákat. jól ejti. A tanult dalokat, mondókákat egyáltalán nem ismeri, nem tudja A tanult dalokat, mondókákat kis hiányosan csak segítséggel ismeri elmondani. hiányossággal tudja. fel. Felismeri és megérti a tanult Felismeri és kis segítséggel megérti A tanult szavak többségét érti. A tanult szavakat nem ismeri fel. szavakat, kifejezéseket. Követi és a tanult szavakat, kifejezéseket. Tanári segítséggel végrehajtja az Nem érti az utasításokat. pontosan végrehajtja az utasításokat Segítséggel követi az utasításokat. utasításokat. Órán aktív, öntevékeny Órán aktív. Órán passzív, csak tanári Órán passzív, nem vesz részt az óra segítséggel végzi a munkáját. munkájában. Figyelme szétszórt.

19 Els évfolyam A teljesítményének, negyedéves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasít, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése Figyelme Munkatempó, munkavégzés MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Példamutató, pontos. Képes önálló feladatvégzésre. Érdekld, aktív. Önfegyelme kialakult, Viselkedése példamutató. Képes hosszabb koncentrálásra gyors lendületes Választékosan beszél. Jó. Feladatait elvégzi, kis segítséget igényel. Érdekld, passzív. Az alapvet szabályokat ismeri, de hiányosan alkalmazza. Viselkedése jó. Jó. Koncentrálása életkorának megfelel. jó pontatlan Rövid mondatokat használ. Változó. Feladatvégzése önállótlan. Közömbös Az alapvet szabályokat hiányosan ismeri. Viselkedése változó. Rövid ideig tartó. megfelel lassú Nyelvtani szabályokat hibásan használja. Hanyag, érdektelen, feladatait nem végzi el. Érdektelen Az alapvet szabályokat ne ismeri. Viselkedése rendbontó. Szétszórt, változó. nagyon lassú Kérdések segítségével fejezi ki magát. Hangfelismerés hangösszeolvasás biztos Keveset téveszt Sokat téveszt Nem ismeri fel, nem képes rá. Betfelismerés Biztos, hibátlan Kevés hibával Sokat hibázik Egyenlre nem képes felismerni Betösszeolvasás Hibátlan, gyors Kevés hibával Sok hibával Még nem tud összeolvasni ÍRÁS Térirány felismerés Betalakítása, kapcsolása biztos szabályos lendületes pontos ütem Kicsit bizonytalan Kevés hibával jó tempóban Nagyon bizonytalan Sok hibával, görcsös, laza, lassú tempóban. Nem ismeri fel Nem képes írni. Ceruzafogása szabálytalan. Másolás írottról hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes Másolás hibátlan kevés hiba sok hiba nem képes nyomtatottról Külalakja szép, rendezett rendezett rendezetlen rendezetlen, maszatos MATEMATIKA Számfogalma 0-5-ig kialakult jó bizonytalan nem alakult ki Számok írása pontos, biztos kialakult, jó. bizonytalan, sokat téveszt Mveleti jelek biztosan értelmezi jól értelmezi téveszti értelmezése értelmezése hibás +, - Relációs jelek viszonyítások, biztosan alkalmazza. jól alkalmazza. nem képes számokat írni. nem tudja értelmezni nem tud viszonyítani nem ismeri a jeleket

20 Számsorrend biztos kevés hibával sok hibával nem képes sort alkotni Számok bontása biztos pontos jó kisebb hibával megfelel csak segítséggel Segítséggel sem képes rá. KÖRNYEZET Közvetlen környezetébl való ismeretei TESTNEVELÉS Tanórai fegyelme Nevel utasításai Térbeli tájékozódása, mozgása Egyensúly feladatok megoldása Labdás gyakorlatok -széleskörek -érdekld típus fegyelmezett betartja fejlett pontos, összerendezett könnyedén pontosan old meg -életkorának megfelel fegyelmezett jó pontatlan összerendezett félénken, kicsit pontatlanul old meg -életkorától elmarad, tájékozatlan többször nem tartja be megfelel összerendezetlen ügyetlen, segítséggel old meg Ismeretei nagyon hiányosak gyakran nem tartja be, rendbontó fejlesztést igényel fejlesztésre szorul különösen ügyes. ügyes megfelel gyakorolnia kell Utánzó mozgások Helyesen végzi. Jól végzi. Kivés hibával végzi. Fejlesztést igényel. ÉNEK Ritmusérzéke dalfelismerése Ritmusérzéke pontos. A tanult dalokat biztosan Ritmusérzéke pontatlan. A tanult dalokat pontatlanul Ritmusérzéke fejletlen. A tanult dalokat téveszti. Fejlesztést igényel. A tanult dalokat nem ismeri. RAJZ Kézügyessége Ábrázolása TECHNIKA Kézügyessége, munkái IDEGEN NYELV Beszédkészség Beszédértés Órai munkája tudja és ismeri. Fejlett. Ceruzafogása biztos, szabályos Szívesen rajzol. Figurái arányosak, színesek. Fejlett, ügyes. Szépek, pontosak. A tanult dalokat, mondókákat tudja. Felismeri és megérti a tanult szavakat. Órán aktív, öntevékeny. tudja és ismeri. Jó. Ceruzafogása pontosítást igényel. Szeret rajzolni. Figurái szabálytalanok, de színesek. Ügyes. Kisebb segítséget igényel. A tanult mondókákat, dalokat kis segítséggel tudja. Kis segítséggel ismeri és érti a tanult szavakat. Bekapcsolódik az órai munkába, és aktívan vesz részt. Megfejel. Ceruzafogása szabálytalan. Rajzai befejezetlenek, aránytalanok, színtelenek. Ügyetlen. Csak segítséggel képes munkáit elvégezni. A tanult mondókákat, dalokat hiányosan, pontatlanul ismeri. Részben ismeri fel és érti meg a tanult szavakat. Passzív, csak tanítási segítséggel végzi munkáját. Figyelme szétszórt. Fejletlen, életkorától elmarad. Ceruzafogása szabálytalan. Nem szívesen rajzol. Ábrázolása képi megoldása fejletlen. Fejlesztést igényel. Görcsös. A tanult mondókákat, dalokat nem tudja. Nem ismeri fel és nem érti meg a tanult szavakat. Passzív, nem vesz részt az órai munkában. Érdektelen. Bátortalan. Debrecen, 20,.. PH.. Tanító Látta (szül, gondvisel)

21 Els évfolyam A tanuló teljesítményének, háromnegyed-éves szöveges értékelése..tanuló tanév Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelen teljesített barátkozó zárkózott Változó, türelmetlen. udvarias visszahúzódó de Nehezen segítkész segítkész. alkalmazkodó. Felzárkóztatásra szorul Elutasító, durva. Nem képes alkalmazkodni. Tanuláshoz, iskolához való viszonya. Viselkedése MAGYAR Szóbeli kifejezképessége Szókincse Hangos olvasás Szövegértése ÍRÁS Írásmód, külalak Példamutató. Képes önálló feladatvégzésre. Példamutató, órán aktív Választékos, kifejez. Szókincse gazdag. Folyamatosan kifejezen olvas. Kifogástalan, mondatokat is érti. Betalakítása szabályos. Külalakja szép, rendezett. Jó. Kis segítséggel képes önálló feladat elvégzésére. Jó. Órán bátortalan. Rövid mondatokat használ. Szókincse egyszer Szóképekben olvas. Kis pontatlansággal érti. Betalakítása pontos. Külalakja rendezett. Megfelel. Csak segítséggel képes a feladatra. Megfelel. Figyelme elkalandozik, többször nem figyel. Kérdések segítségével fejezi ki magát. Szókincse szegényes. Szótagolva, akadozva olvas. Megfelel. Több hibával hiányosa érti Betalakítása szabálytalan. Külalakja rendezetlen Hanyag, érdektelen. Segítséggel sem képes feladatvégzésre Rendbontó. Rossz példát mutat társainak. Nehezen fejezi ki magát. Szókincse hiányos, kevés. Gyengén olvas, gyakorolnia kell. Nem felel meg. Betalakítása fejlesztésre szorul. Külalakja igénytelen. Írástempója Lendületes, gyors. Határozott Lassú, bizonytalan. Fejlesztend Másolás írottról hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend Másolás hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend nyomtatottról Tollbamondás hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend után Emlékezetbl hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztend MATEMATIKA Számfogalma biztos jó bizonytalan még nem alakult ki Számok írása diktálás után Számok bontása Mveletek szóban (összeadás, kivonás) Mveletek írásban (összeadás, kivonás) Logikai gondolkodása Feladatmegoldási tempója KÖRNYEZET Ember- és társadalom Természetismeret Közvetlen környezet ismerete Gyjtmunkát hibátlan kevés hibát ejt sokat téveszt nem tudja írni Hibátlanul, önállóan pontosan tudja Kevés hibával Több hibával, csak eszköz segítségével végzi. Sok hibával számol. Eszközzel sem tudja. Önállóan pontosan tudja A mveleteket kevés hibával végzi. Fejlesztend. Önállóan pontosan A mveleteket Sok hibával számol. Fejlesztend. tudja kevés hibával végzi. Fejlett. Képes Az összefüggéseket Az összefüggéseket összefüggések kis segítséggel csak tanítói segítséggel megoldására. felismeri. ismeri fel. Gyors, pontos. Jó ütem Lassú Nagyon lassú Ismeretei széleskörek, biztosak Ismeretei jók. Kisebb pontosításra szorul. Ismeretei átlagosak Az összefüggéseket nem ismeri fel. Ismeretei hiányosak biztos jó megfelel Hiányosságai vannak Aktívan, Idszakosan végez Keveset végez Nem végez öntevékenyen végez.

22 TESTNEVELÉS Tanórai munka Aktív, fegyelmezett fegyelmezett többször fegyelmezetlen A tanórai utasításokat nem tartja be, rendbontó Labdajáték különösen ügyes ügyes megfelel fejlesztést igényel Gimnasztikai feladatokat helyesen végzi ütembetartás nélkül végzi pontatlanul végzi mozgáskoordinációj a rendezetlen Eszközhasználat pontosan használja jól használja megfelelen fejlesztést igényel használja Felszerelése hiánytalan, hiánytalan többször hiányos rendszeresen nincs rendezett ÉNEK tudja kevés hibával. sok hibával tudja nem tudja Daléneklés Ritmusgyakorlatok pontos kevés hiba több hiba nem tudja RAJZ Rajzolás, festés Ábrázolása térkitöltése Bátran használja a színeket Ábrázolása arányos, térkitöltése optimális Jól használja a színeket Ábrázolása arányos, térkitöltése jó Átlagosan rajzol Ábrázolása aránytalan, térkitöltése hiányos Kevés színt használ Ábrái hiányosak, térkitöltése szegényes TECHNIKA Vizuális memória Pontos, megbízható jó átlagos gyenge Olló, ecsetkezelés pontos jó nehézkes Fejlesztend Munkadarabjai Pontos, esztétikus szépek pontatlanok Elfogadható IDEGEN NYELV Kiejtés, Beszédkészség Beszédértés Órai munkája Helyesen képzi a magyartól eltér hangkapcsolatokat Ismeri a tanult dalokat, mondókákat. Felismeri és megérti a tanult szavakat, kifejezéseket. Követi és pontosan végrehajtja az utasításokat A magyartól eltér hangkapcsolatokat megközelítleg jól ejti. A tanult dalokat, mondókákat kis hiányossággal tudja. Felismeri és kis segítséggel megérti a tanult szavakat, kifejezéseket. Segítséggel követi az utasításokat. A magyartól eltér hangkapcsolatokat több hibával ejti. A tanult dalokat, mondókákat hiányosan csak segítséggel ismeri fel. A tanult szavak többségét érti. Tanári segítséggel végrehajtja az utasításokat. Órán aktív, öntevékeny Órán aktív. Órán passzív, csak tanári segítséggel végzi a munkáját. Figyelme szétszórt. Hibásan ejti a tanult szavakat. A tanult dalokat, mondókákat egyáltalán nem ismeri, nem tudja elmondani. A tanult szavakat nem ismeri fel. Nem érti az utasításokat. Órán passzív, nem vesz részt az óra munkájában. Debrecen, 20,.. PH.. Tanító Látta (szül, gondvisel)

23 Tanév: Szöveges értékelés 2. osztály negyedéves Név: oszt.: Magatartás, szorgalom Társas kapcsolata kezdeményez, segítkész elfogadó, közömbös visszahúzódó visszahúzódó Tanórai fegyelme követend, példás jó változó gyakran rendbontó, fegyelmezetlen Tanórán kívüli fegyelme példamutató jó változó felháborodást vált ki Munkához való viszonya Magyar Hangos olvasás példás, mindig elvégzi kötelességét, gyakran végez szorgalmi munkát folyamatos, hibátlan, kifejez jó, néha elfelejti szóképes, kevés hibával Szövegértés pontos pontatlan, 1-2 hibát ejt Memoriter Írás Másolása írottról, nyomtatottról pontos, gyorsan megjegyzi jó, segítséget igényel megfelel, néha megfeledkezik róla akadozva, sok hibával sok segítséget igényel csak segítséggel képes hibátlan néhány hibát vét több hibával dolgozik hanyag, sokszor vagy egyáltalán nem készíti el feladatait betzgetve nem érti amit olvas nehezen jegyez meg szöveget sok hibával dolgozik Tollbamondás utáni írása hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik sokszor téveszt Mondatkezd nagybett mindig alkalmazza néha elfelejti gyakran elfelejti sokszor téveszt Mondatzáró írásjelet mindig alkalmazza néha elfelejti gyakran elfelejti sokszor téveszt A tanult j- és ly-os szavakat hibátlanul írja kevés hibával írja sok hibával képes leírni nem tesz különbséget Betrend ismeri, tudja kevés hibával tudja segítséggel tudja nem tudja Matematika Számfogalom kialakult, biztos bizonytalan nagyon bizonytalan még kialakulatlan Számok viszonyítása hibátlan néha hibázik sokat hibázik nem tudja viszonyítani Számsorozat szabályai felismeri kevés segítséggel ismeri fel Összeadás, kivonás 100-as számkörben Szöveges feladatok megoldása gyors, hibátlan hibátlan kevés hibával dolgozik kis segítséggel tudja megoldani Nyitott mondatokat önállóan megoldja kevés segítséggel tudja A tanult mértékegységeket Természetismeret Iskola és környéke Közlekedés ismeri, tudja alkalmazni, átváltani hibátlanul felsorolja, megfogalmazza fontosabb szabályait ismeri, alkalmazza ismeri, kevés segítséggel tudja átváltani kevés hibával felsorolja ismeretei kicsit hiányosak sok segítséget igényel sok hibával dolgozik sok segítséggel tudja megoldani sok segítséggel tudja megoldani ismeri, az átváltásban sok segítséget igényel segítséggel nevezi meg ismeri, nem alkalmazza nem látja az összefüggést, szabályosságot nem képes megoldani nem képes megoldani nem képes megoldani nem ismeri, nem tudja alkalmazni nem ismeri, nem tudja megfogalmazni nem ismeri Lakóhelyrl ismeretei alaposak kicsit hiányosak többnyire hiányosak nagyon hiányosak Gyjtmunkát rendszeresen végez idnként végez rendszertelen nem végez Rajz és vizuális kultúra Rajzeszközök használata változatos, sokféle átlagos, megszokott néhányat használ csak nagyon keveset használ

24 Rajztechnikák alkalmazása változatos, sokféle jó néhányat alkalmaz csak nagyon keveset alkalmaz Tér kihasználása egyedi jó, átlagos megfelel nem megfelel Színhasználat izgalmas, szokatlan, egyéni jól használja a színeket kevés színnel dolgozik komor színeket használ Felszerelése rendezett, hiánytalan hiánytalan idnkén hiányos rendszerint hiányos Technika Eszköz és szerszám használata biztonságosan, helyesen használja jól használja bizonytalanul használja Anyagismerete pontosan dolgozik jól dolgozik megfelelen dolgozik Munkavégzése önálló, precíz, kitartó néha segítségre szorul Munkadarabjai Ének A tanult hangjegyeket Ritmusértékeket Kottaképrl a ritmust Dalokat Testnevelés tiszták, pontosak, tetszetsek pontosan le tudja jegyezni a vonalrendszerbe felismeri, pontosan le tudja jegyezni pontosan meg tudja szólaltatni pontosan ismeriénekli könnyen abbahagyja munkáját helytelenül használja gyengén dolgozik felületes kicsit pontatlanok nagyon pontatlanok maszatos, rendezetlen le tudja jegyezni a vonalrendszerbe felismeri, le tudja jegyezni meg tudja szólaltatni ismeri-énekli segítségre szorul felismeri, segítséggel tudja jegyzi le felismeri, segítséggel tudja megszólaltatni ismeri, de csak társasággal énekli nem tudja elhelyezni nem ismeri fel, nem tudja lejegyezni nem tudja szövegismeretei nagyon hiányosak Mozgása gyors, rendezett jó megfelel koordinálatlan, lassú Feladatokat, szabályokat pontosan elvégzi, mindig betartja pontosan végzi, néha nem tartja be pontatlanul végzi, néha nem tartja be Járás-, futásgyakorlatokat pontosan végzi kis hibával végzi többször hibásan hajtja végre Labdás feladatokat pontosan, ügyesen végzi kis hibával végzi többször hibásan hajtja végre ügyetlenül hajtja végre ügyetlenül hajtja végre ügyetlenül hajtja végre Fogó-futó játékok ügyes, pontos jól játszik megfelelen játszik fejlesztést igényel Felszerelése rendezett, hiánytalan rendezett, néha hiányos Idegen nyelv Kiejtés Beszédértés Helyesen képzi a magyartól eltér hangkapcsolatokat. Pontosan ismeri és érti a tanult szavakat, kifejezéseket. A magyartól eltér hangkapcsolatokat néhány hibával képzi. Kevés hibával ismeri és érti a tanult szavakat, kifejezéseket. Órai munka Órán aktív Bekapcsolódik a munkába. hiányos A magyartól eltér hangkapcsolatokat több hibával ejti. Hiányosan ismeri és érti a szavakat, kifejezéseket. Figyelme szétszórt, csak segítséggel boldogul. rendezetlen, hiányos Hibásan ejti a szavakat. Nem érti a tanult szavakat. Passzív, érdektelen. Passzív, bátortalan... szül tanító Debrecen,

25 FÉLÉV 2. osztály Magyar nyelv és irodalom TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Hangok ejtése Hangok ejtése tiszta, érthet Hangok ejtésében 1-2 artikulációs hibát ejt. KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Hangok ejtésénél idnként vét, segítséggel javítja. Hangok ejtésénél sok hibát ejt. Beszédhibás. Szókincse Szókincse gazdag, választékos Beszéde, életkorának megfelel. Szókincse átalagos. Szókincse hiányos, szegényes. Nehezen fejezi ki magát. Beszéde Beszéde értelmes. Kifejezkészsége jó. Beszéde átlagos. Rövid mondatokban beszél. Nehezen szólal meg, nem szívesen beszél. Szöveg tartalmának visszamondása Hangos olvasása Szövegértése Verstanulás, memoriter Nyelvtani ismeretek Szavak hangokra bontása Anyanyelvi szabályok ismerete, alkalmazása Írás Betkapcsolás, betalakítás Másolás nyomtatott szövegbl Másolás írott szövegbl. Szövegvisszamondásában összefügg mondatokat használ. Hangos olvasása folyamatos, kifejez. Szépen és szívesen olvas. Szövegértése pontos, feladatmegoldása hibátlan. Szövegvisszamondásában mondatai nem minden esetben összefüggek. Hangos olvasása folyamatos, kevés hibával olvas. Szövegértése pontosítást igényel, kisebb hibával old meg feladatokat. Versmondása pontos, biztos. Versmondása pontosításra szorul. Szívesen tanul meg és ad el verseket társainak. Szavak hangokra bontásában pontos. Szavak hangokra bontásában 1-2 hibát ejt. A tanult anyanyelvi szabályokat hibátlanul ismeri és alkalmazza. Betkapcsolása, betalakítása hibátlan és szabályos. Másolása nyomtatott szövegbl hibátlan. Másolása írott szövegbl hibátlan. A tanult anyanyelvi szabályokat kevés hibával alkalmazza. Betkapcsolásánál, betalakításánál 1-2 hibát ejt. Másolásában nyomtatott szövegnél 1-2 hibát ejt. Másolása írott szövegbl 1-2 hibát ejt. Szövegvisszamondására csak tanítói segítségével képes. Hangos olvasásnál szólamokban olvas. Szövegértése sok segítséget igényel, feladatmegoldásai hibásak. Versmondása pontatlan. Nem szívesen szerepel társai eltt. Szavak hangokra bontásában sok hibával dolgozik. A tanult anyanyelvi szabályokban sokat hibázik. Betkapcsolásában, betalakításában sokat hibázik. Másolása nyomtatott szövegnél sok hibát ejt Másolása írott szövegbl sok hibát ejt. Szövegvisszamondásra képtelen. Hangos olvasásnál szótagolva olvas. Hangos olvasása akadozó, nehézkes. Az olvasott szöveget nem érti, szövegértésre vonatkozó feladatok megoldására nem képes. Versmondásra nem képes. A verseket nem tanulja meg. Szavak hangokra bontására képtelen. A tanult anyanyelvi szabályokat nem tudja alkalmazni. Betkapcsolása, betalakítása szabálytalan. Másolása nyomtatott szövegrl képtelen. Másolása írott szövegbl elfogadhatatlan.

26 TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Tollbamondás utáni írás FÉLÉV 2. osztály KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Tollbamondás után hibátlanul ír. Tollbamondás után kevés hibával ír. Tollbamondás után sok hibával ír. Tollbamondás után írásra képtelen, rengeteg hibával ír, állandó fejlesztést igényel. Emlékezetbl való írása Emlékezetbl való írásánál hibátlan. Emlékezetbl való írásánál kevés hibát ejt. Külalakja Írásbeli munkájának külalakja szép, esztétikus. Munkájában igényes. Írásbeli munkájának külalakja tiszta, áttekinthet. Emlékezetbl való írásánál sok hibát ejt. Írásbeli munkájának külalakja nehezen olvasható, te tiszta. Emlékezetbl való írásra képtelen. Írásbeli munkája olvashatatlan, külalakja rendezetlen, igénytelen és felületes.

27 FÉLÉV 2. osztály Matematika TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Számfogalom, számok nagyságszerinti összehasonlítása Számjegyek írása, olvasása, matematikai jelek felismerése Mvelet fogalom 100-as számkörben Számok bontása Számok sorba rendezése, számszomszédok, sorozatok folyatatása Szöveges feladatok értelmezése, megoldása Helyzetfelismer képessége és problémamegoldó képessége A szabvány mértékegységek felismerése és használata KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Számfogalma, számok nagyságszerinti összehasonítása 100-as számkörben biztos, stabil Számjegyek írása, olvasása, matematikai jelek felismerése pontos, rendezett. A tanult mveleteket 100-as számkörben önállóan, pontosan értelmezi, pontosan oldja meg. Számok bontásában önállóan hibátlanul dolgozik. Számok sorba rendezése, számszomszédok, sorozatok folyatatása pontos. Szabályok felismerése biztos folytatása hibátlan. Szöveges feladatok összefüggéseit önállóan felismeri, pontosan oldja meg. Helyzetfelismer képessége gyors, határozott, probléma-megoldó képessége logikus. A szabvány mértékegységek felismerése biztos, használata pontos. Számfogalma, számok nagyságszerinti összehasonlításában 1-2 hibát ejt. Számjegyek írásában, olvasásában, matematikai jelek felismerésében 1-2 hibát ejt. A tanult mveleteket 100-as számkörben önállóan értelmezi 1-2 hibával oldja meg. Számok bontását önállóan értelmezi, megoldásában 1-2 hibát ejt. Számok sorba rendezésében, a számszomszédok, sorozatok felismerésében és folytatásában 1-2 hibát ejt. Szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel ismeri fel, biztosan megoldja. Helyzetfelismer képessége pontos, határozott, problémamegoldó képessége segítséget igényel. A szabvány mértékegységek felismerése, használata pontosításra szorul. Számfogalma, számok nagyságszerinti összehasonlítása hiányos. Számjegyek írása, olvasása, matematikai jelek felismerése elfogadható. A tanult mveleteket 100-as számkörben tanítói segítséggel értelmezi és oldja meg. Számok bontásában tanítói segítséget igényel. Számok sorba rendezése pontatlan, számszomszédok, sorozatok felismerése, folyatatása segítséget igényel. Szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel ismeri fel, megoldásában sokat hibázik Helyzetfelismer képessége irányításra szorul. A szabvány mértékegységek felismerésében, megoldásában csak tanítói segítséggel boldogul. Számfogalma, számok nagyságszerinti összehasonlítására kialakulatlan. Számjegyek írása, olvasása, matematikai jelek felismerése segítséggel is nehézkes. A tanult mveleteket 100-as számkörben segítséggel sem tudja értelmezni és megoldani. Számok bontását segítség útján sem képes értelmezni. Számok sorba rendezése hibás, sorozatok folyatatására nem képes. Szöveges feladatok összefüggéseit segítséggel sem ismeri fel, megoldására nem képes. Helyzetfelismer képessége kialakulatlan. A szabvány mértékegységeket nem ismeri fel, használatára nem képes.

28 TERÜLAT Írásbeli munkája TELJSÍTMÉNY Feladatmegoldási tempója FÉLÉV 2. osztály KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Írásbeli munkája tiszta, áttekinthet. Feladatmegoldási tempója gyors, határozott. Írásbeli munkája áttekinthet. Írásbeli munkája pontatlan, hibás. Írásbeli munkája áttekinthetetlen. Feladatmegoldási tempója határozott. Feladatmegoldási tempója lassú, nehézkes. Órai munkája Órai munkája folyamatosan aktív. Órai munkája többnyire aktív. Órai munkája bátortalan, nem mindig figyel. Matematikai tudás összegzése A tanult ismereteket képes önállón, pontosan alkalmazni feladatmegoldásában. A tanult ismereteket kevés számítási hibával alkalmazza. Az ismeretei hiányosak, sok hibával számol. Feladatmegoldási tempója elfogadhatatlan, lassú. Órai munkája passzív, érdektelen. Ismeretei hiányosak. Önálló számításokra nem képes, állandó fejlesztést igényel.

29 FÉLÉV 2. osztály Környezetismeret TELJSÍTMÉNY KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL TERÜLAT A tanult fogalmak ismerete A tanult fogalmak ismerete biztos A tanult fogalmak ismeretében apróbb pontosításokra szorul A tanult fogalmak ismeretében több hiányossága van. A tanult fogalmakat nem ismeri Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek) Ok, okozati összefüggések felismerésében. Órai munka Alapismeretek elsajátításában a személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek témakörében széleskören tájékozott. Az ok-okozati összefüggéseket biztosan felismeri. Az adott témakörben tájékozott. Érdekld, tudását folyamatosan gyarapítja, ismereteit önállóan alkalmazza. Tájékozódási alapismeretek elsajátításában, a személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek témakörében korának megfelelen tájékozott. Az ok-okozati összefüggések felismerésében apróbb pontosításra szorul. Az adott témakörben többnyire tájékozott. Érdekld, de tudásában kevés hiányosság fellelhet. Tájékozódási alapismeretek elsajátításában, a személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek témakörében ismeretei hiányosak. Az ok-okozati összefüggések felismerésében irányításra szorul. Az adott témakört hiányosan tudja. Tudásában sok a hiányosság, így önálló munkája nehézkes. Tájékozatlan az alapismeretek elsajátításában. Ezen belül a személyes adatok, iskola, közlekedési ismeretek témakörét nem tudja. Az ok-okozati összefüggéseket nem ismeri fel. Az adott témakört nem ismeri. Csekély tudása és a szorgalma hiánya miatt önálló munkára képtelen, fejlesztést igényel.

30 FÉLÉV 2. osztály Ének-zene TERÜLAT Dalismeret TELJSÍTMÉNY KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL A tanult dalokat kifejezen, megfelel tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat jól, kifejezen jó tempóban énekli hallás után. A tanult dalokat kevés hibával énekli hallás után. A tanult dalokat segítséggel tudja énekli. Dallam és ritmikai ismeret A tanult dallami és ritmikai elemeket hibátlanul ismeri, olvassa. A tanult dallami és ritmikai elemeket kevés hibával ismeri fel és olvassa. A tanult dallami és ritmikai elemeket sok hibával ismeri fel és olvassa. A tanult dallami és ritmikai elemeket hiányosan ismeri és olvasásra csak segítséggel képes. Órai munka Énekórákon szívesen, lelkesen énekel. Énekórákon a megadott szempontok szerint jól énekel. Énekórákon nehezen énekel, de bevonható a közös éneklésbe. Énekórákon egyáltalán nem szeret énekelni

31 FÉLÉV 2. osztály Rajz TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Órai aktivitása Színismeret Ábrázolás KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Szeret rajzolni. Szívesen megvalósítja saját ötleteit, elképzeléseit. A színek ismerete biztos, bátran használja a színeket. Ábrázolása életkoránál magasabb szint. Szeret rajzolni. Kevésbé szeret rajzolni. Nem szívesen rajzol. A színek ismerete pontos. A rajzai kifejezek, de a színezésre, kivitelezésre kevesebb gondot fordít A rajzai színtelenek, egyhangúak. Ábrázolása szemléletes. Ábrázolása életkorának megfelel. Ábrázolásai hiányosak, munkái befejezetlenek. Eszközhasználat Ügyesen bánik az eszközökkel. Jól bánik az eszközökkel. Bizonytalanul bánik az eszközökkel. Eszközhasználata fejlesztést igényel. Munkadarab Munkadarabjai szépek, esztétikusak. Munkadarabjai szépek. Munkái megfelelek. Munkái nem megfelelek.

32 FÉLÉV 2. osztály Technika TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Technika és életvitel területén Fogalmi ismerete Munkadarabjai Technika és életvitel területén anyagismerete alapos. KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Az elkészített munkadarab pontos, esztétikai szempontból kifogástalan. Technika és életvitel területén anyagismerete jó. Az elkészített munkadarabjai szépek. Technika és életvitel területén anyagismerete átlagos. Az elkészített munkadarabjai pontatlanok. Technika és életvitel területén anyagismerete hiányos. Az elkészített munkadarabjai elfogadhatatlanok. Eszközhasználata Eszközhasználata fejlett. Eszközhasználata gondos. Eszközhasználata megfelel. Eszközhasználata pontatlan. Felszerelése Felszerelése rendezett, hiánytalan. Felszerelése hiánytalan. Felszerelése hiányos. Felszerelése rendezetlen hiányos, egyáltalán nincs.

33 FÉLÉV 2. osztály Testnevelés TELJSÍTMÉNY KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL TERÜLAT Órai aktivitása Órán aktív, fegyelmezett. Órán fegyelmezett. Órán fegyelmezetlen. Órán rendbontó, a tanári utasításokat nem tartja be. Mozgása Mozgása összerendezett. Mozgása rendezett. Mozgása összerendezetlen. Mozgása fejlesztésre szorul. Gimnasztikai feladatok A gimnasztikai feladatokat helyesen végzi. A gimnasztikai feladatokat jól végzi. A gimnasztikai gyakorlatokat megfelelen végzi. A gimnasztikai gyakorlatokat pontatlanul végzi. Sor- és váltóverseny Ügyes, pontos. Jól tudja. Megfelelen végzi. Fejlesztést igényel. Labdajátékok Labdajátékokban különösen ügyes. Labdajátékokban ügyes. Labdajátékokban irányítást igényel. Labdajátékokban tanári irányítást igényel. Felszerelés Felszerelése rendezett, hiánytalan. Felszerelése idnként hiányos. Felszerelése többször hiányzik. Felszerelése rendszeresen hiányzik.

34 FÉLÉV 2. osztály Idegen nyelv TELJSÍTMÉNY TERÜLAT Kiejtés Beszédértés KIVÁLÓ JÓ MEGFELELT FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL Helyesen képzi a magyartól eltér hangkapcsolatokat. Pontosan ismeri és érti a tanult szavakat, kifejezéseket. A magyartól eltér hangkapcsolatokat néhány hibával képzi. Kevés hibával ismeri és érti a tanult szavakat, kifejezéseket. A magyartól eltér hangkapcsolatokat több hibával ejti. Hiányosan ismeri és érti a szavakat, kifejezéseket. Órai munka Órán aktív Bekapcsolódik a munkába. Figyelme szétszórt, csak segítséggel boldogul. Hibásan ejti a szavakat. Nem érti a tanult szavakat. Passzív, érdektelen. Passzív, bátortalan.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam 2. B Tartalomjegyzék I. 1 Az Olasz Program főbb jellemzői... 2 I. 2 Az Olasz Program és a hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

3. negyedévi értékelés

3. negyedévi értékelés Magyar irodalom 3. negyedévi értékelés 1. Olvasása felkészülés után kifejező, folyamatos, hibátlan folya matos, kevés hibát vét újraolvas szavakat, sok hibával olvas akadozó, szóképekben olvas 2. Szókincse

Részletesebben

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Helyi Tanterv Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 8 LEGITIMÁCIÓS LAP Elfogadó Elfogadás helye Nevelőtestület (Kötv. 44.. 1.pont 57..(1) bek. A.pont) Szülők közössége (Kötv.

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alsó tagozatának fejlesztési és értékelési szempontrendszere A 2003-ban kialakított kompetencia-központú szempontrendszer 2011-ben felújított változata KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

3. Melléklet Értékelési szabályzat

3. Melléklet Értékelési szabályzat 3. Melléklet Értékelési szabályzat A tanulók félévi és év végi érdemjegyeinek lezárását egyértelművé, a tanulók számára követhetővé kívánjuk tenni, ezért pedagógiai programunkban és vizsgaszabályzatunkban

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM Melléklet: A SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM HELYI TANTERVE Készült: 2010-ben. 1 AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST 2005. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közreműködött: Brassói Sándor Friss Péter

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben