ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV"

Átírás

1 HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített Az iskola elemekből című helyi tantervének kerettantervi átdolgozott változata.

2 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK (AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS) TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM Tantárgyak Az évfolyamok óraszáma Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Természetismeret Biológia, ,5 1,5 egészségtan Természetismeret fizika ,5 1,5 Természetismeret - kémia Földrajz ,5 1,5 1,5 Ének-zene Rajz és kézművesség 1,5 1, Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki Egészségfejlesztés, mentálhigiéne Tantervi modulok Tánc és dráma Ismerkedés az informatikával Hon- és népismeret Médiaismeret ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kötött óraszám Szabadon tervezhető 1 1 1,5 1, ,5 1,5 Kötelező óraszám ,5 22, ,5 27,5 Nem kötelező 2 2 2,25 2,25 6,25 6,25 8,25 8, bek. Hab. Rehab ,37 5 Összes ,1 25 3, ,1 25 3,75 3,75 4, ,8 75 4,125 39,87 5 Összesítő a tanulócsoportok heti óraterheléséről Tanulócsoportok órái Heti kötelező tanóra ,5 22, ,5 27,5 Nem kötelező, választható 2 2 2,25 2,25 6,25 6,25 8,25 8,25 tanóra Habilitációs, rehabilitációs óra 3 3 3,37 3,37 3,75 3,75 4,12 4, Tanórán kívüli tevékenységek Összes óra hetente , , , ,87 5

3 3 HELYI TANTERVI ÓRATERV Tantárgy ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra Heti óra Éves óra Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Rajz Életvitel gy.» Testnevelés Egészségfejlesztés, mentálhigiéne * Nem kötelező, válaszható időkeret terhére összesen 2 óra 0,5 0,5 0,5 0,5 Szabadon tervezhető helyi tantervi tanóra * 1 1 Fel nem használt, nem kötelező 1 1 Kötelező óra Habilitáció, rehabilitáció 3 3 Összes óra testnevelés, rajz és kézművesség mentálhigiénés nevelés» tananyag összevonás rajz- és kézművesség és életvitel-, gyakorlati ismeretek tantárgynál

4 HELYI TANTERVI ÓRATERV 4 Tantárgy ÉVFOLYAMOK 3. OSZTÁLY 4. OSZTÁLY Heti óra Éves óra Heti óra Éves óra Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Rajz kézművesség Életvitel gyakorlati ismeretek Testnevelés Ismerkedés az informatikával* Egészségfejlesztés, mentálhigiéne Nem kötelező, válaszható időkeret terhére összesen 2,25 óra * 0,5 0,5 Szabadon tervezhető helyi tantervi tanóra 0,5 1 0,5 1 Fel nem használt, nem kötelező 1,5 1,5 Kötelező óra 22,5 22,5 Tantervi modulok ismerkedés az informatikával Habilitáció, rehabilitáció 3,375 3,375 Összes óra 28,125 28,125 Ismerkedés az informatikával testnevelés mentálhigiénés nevelés

5 5 HELYI TANTERVI ÓRATERV Tantárgy ÉVFOLYAMOK 5. OSZTÁLY 6. OSZTÁLY Heti óra Éves óra Heti óra Éves óra Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem és társadalmi ismeretek Természeti ismeretek Földrajz» Ének-zene Rajz-kézművesség Életvitel gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Osztályfőnöki Egészségfejlesztés, mentálhigiéne Nem kötelező» Választható tanórai időkeret Terhére 6,25 óra 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fel nem használt, nem kötelező 4,5 4,5 Szabadon tervezhető 1-1 óra 1 1 Kötelező óra Tantervi modulok Ismerkedés az informatikával» Hon és népismeret» Tánc és dráma»

6 6 HELYI TANTERVI ÓRATERV Tantárgy ÉVFOLYAMOK 7. OSZTÁLY 8. OSZTÁLY Heti óra Éves óra Heti óra Éves óra Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem és társadalmi ismeretek Informatika Természetismeret, biológia, 1,5 55 1,5 55 egészségtan Természetismeret fizika, kémia 1,5 55 1,5 55 Földrajz * Ének-zene Rajz kézművesség Életvitel gyak.ism Testnevelés és sport * Osztályfőnöki Egészségfejlesztés, mentálhigiéne Nem kötelező választható * időkeret terhére 8,25 óra Szabadon tervezhető 1,5 óra 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 Fel nem használt, nem kötelező 7 7 Kötelező óra 27,5 27,5 Tantervi modulok tánc dráma 1 37 Hon és népismeret * Médiaismeret bek. Habilitáció, rehabilitáció 4,125 óra 4 4 Összes óra 39,875 39,875 földrajz, testnevelés és sport, hon- és népismeret mentálhigiénés nevelés, tánc és dráma, médiaismeret

7 7 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-8. évfolyam Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám Éves óraszám Témakörök Évfolyamok Témakörök Kommunikáció Nyelvi ismeretek Nyelvtani ismeretek Olvasás, szövegértés Olvasás, ismerkedés az irodalommal Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Írás, íráshasználat Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás Dráma modul 18 Médiaismeret modul 18 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyamig Bevezető A tantárgy tananyagát négy témakör tartalmazza. Ezek szerves egységet alkotnak. Komplex feldolgozás történik az órákon. A kommunikáció az alsó szakaszban a tanóra egy-egy egységeként (kb perces terjedelemben) jelenik meg. Az elsajátított tananyag begyakorlása, alkalmazása spontán helyzetekben történik. A nyelvi ismeretek, helyesírás témakör tananyagát az 1-2. évfolyamon az olvasás, szövegértés és íráshasználat témaköri egységekben szerepeltetjük, de a 3-4. évfolyamon önálló tanegységként van jelen. A kezdő szakaszban a magyar nyelv és irodalom tantárgy gerincét az olvasás-írás jelrendszerének elsajátítása adja, így ezek mellé rendeljük a másik két témakört. A jelrendszer elsajátításának ütemét a tanulók képességéhez igazítjuk, ezért követelménye először a 2. évfolyamon jelentkezik, lehetőséget adva a hosszabb érési időre.

8 8 Egy-egy arra rászoruló tanulónál a továbbiakban is megállapítható (egyéni elbírálás alapján) egyéni haladási ütem az egyéni fejlesztés és felzárkóztatás biztosításával. A tananyag-feldolgozás részletes óratervét a tanmenetekben kell meghatározni. Célok Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. A kommunikációs igény motiválása. A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. A szövegértő képesség megalapozása. Kommunikáció különböző csatornák igénybevételével. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Feladatok A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós készséget és a beszédértést. Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat. Gyakoroltassa az érthető, megközelíthetően természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehetőségét. Csökkentse a meglévő nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejlődés zavarainak következményeit. Fejlesztendő készséget, képességek, attitűdök Kommunikáció Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége. Beszédkészség. A beszédmegértési képesség és a szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Szocializációs, együttműködési készség.

9 9 Nyelvi ismeretek A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Olvasás, szövegértés Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuomotoros koordináció). A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei. Szövegértő-elemző képesség. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gyermeklexikonok használatában jártasság. Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet. Írás, íráshasználat Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek síkban, térben való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem, differenciálás képessége. Az íráskészség fejlesztése, eszközszintű használatának képessége. Önellenőrzés, hibajavítás képességének szokása. Írásbeli szövegalkotás képessége. Kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatok 1-4. osztály Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: - vizuális észlelés - akusztikus észlelés - beszédmodoros észlelés Téri tájékozódás fejlesztése. Grafomotoros készséges fejlesztése osztály Az olvasott szavak és a közöttük lévő grammatikai viszonyok felismertetése osztály Szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztése. Helyesírási szokások megerősítése. Ellenőrzés, értékelés A tanulók értékelése, ellenőrzése az alsó szakaszban címen szerepel, lásd 15. oldaltól.

10 10 1. évfolyam Célok témakörönként A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek felmérés és szükség szerinti fejlesztése. A kommunikációs igény motiválása. Nyelvhasználat megalapozása, kifejezőkészség fejlesztése. Az olvasási-írási jelrendszer egy részének megismertetése. Értő olvasás elemi szintű kialakítása. Összerendezett írásmozgás elérése. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök Kommunikáció, beszéd Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. Hallási differenciáló képesség. Beszédkészség. A beszédhelyzetekhez alkalmazkodó hangerő, beszédritmus kialakítása. A beszédmegértési képesség, szókincs gyarapítása, fejlettségnek megfelelő témában. Nyelvi ismeretek, helyesírás A beszéd hangjainak felismerési képessége. Magánhangzók időtartamának érzékelése. Zöngés-zöngétlen hangok felismerése, differenciálása. Helyesírási készség alapozása. (Kiejtés szerinti alapelv.) Olvasás-szövegértés, irodalmi ismeretek alapozása Az olvasási folyamat határképességei: Vizuális-akusztikus-kinesztéziás megfigyelő és differenciáló képesség, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás, lateralitás, soralkotás képessége. Az olvasás technikai jellegű készségei: - betűismeret (felismerés, hangoztatás, differenciálás) - összeolvasás (szótag, szó), hangos olvasás (szavak, mondatok, rövid szövegek). Olvasottak megértésének képessége: bizonyítási technikák használata segítséggel. Gyermekmondókák, versek (mozgással, játékkal kísérve) készségszintű ismerete. Írás-íráshasználat Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek síkban, térben való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem, differenciálás képessége. Írás technikai jellegű készségei: - betűalakítás, - betűkapcsolás, - vonalközbe helyezés. Íráskészség: másolás, írottról, nyomtatottról.

11 11 Fejlesztési feladatok Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. Íráselőkészítés gyakorlatai, a kéz ügyesítése, az írásmozgás fejlesztése, szem-kéz koordináció kialakítása. A vizuális, az akusztikus figyelem és differenciáló képesség fejlesztése. A fonetikus észlelés, az optikus differenciáló képesség fejlesztése, gyakorlaton hanganalizálásra. Témakör Kommunikáció Beszéd Nyelvi ismeretek, helyesírás Tartalom Beszédlégzés, tiszta hangoztatás, helyes ejtés, beszédritmus. Szókincsgyarapítás. Passzív szókincs aktivizálása. Mondatok alkotása segítséggel. A társas érintkezés gyakran használt formulái: gyermekek, felnőttek megszólítása, bemutatkozás, köszönési formák, kérés. Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Hang, betű, beszédhangok felismerése szavakban. Magánhangzók és mássalhangzók időtartama, ejtésük, jelölésük írásban. Zöngés-zöngétlen hangok felismerése, differenciálása. Szótagokból szavak összeállítása, szavak szótagokra bontása ritmizálással. Mondatkezdés, -zárás, nevek kezdőbetűinek jelölése. A kiejtés elvén alapuló szavak, rövid mondatok megfigyelése, helyesírása másolással. Olvasás-szövegértés, olvasási képesség, irodalmi ismeretek alapozása A vizuális-akusztikus-kinesztéziás érzékelés, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás, lateralitás, soralkotás. A választott anyanyelv-tanítási módszernek megfelelően az olvasási jelrendszer egy részének és technikájának elsajátítása. Szótagok, szavak, tőmondatok hangos olvasása. Értő olvasás alapozása a tanult betűkre szerkesztett szavakon, szövegeken. Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Versek, mesék, gyermekjátékok, mondókák. Írás-íráshasználat Az írástanulás előkészítése. Tér- és síkbeli tájékozódás, irányok, relációs helyzetek, vonalköz. Szem-kéz koordináció. Vonalvezetési gyakorlatok. Betűelemek, tanult betűk alakítása, kapcsolása. Írás vonalközbe. Füzethasználat. A tanult betűk írása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok írása.

12 12 Tevékenység Légzőgyakorlatok, artikulációs gyakorlatok, játékos hangutánzások mondókákkal, rövid versekkel. Hangfelismerési gyakorlatok, hallási differenciálás (mondókák, kiszámolók). Beszédhelyzetek: megfelelő beszédritmus, hangerő alkalmazása. Szókincsbővítés, szómagyarázatok szituációhoz igazodóan. Eseményekről, eseményképekről mondatok alkotása. A társas érintkezés mindennapos formáinak változatos helyzetben történő gyakorlása (bemutatkozás, köszönés, kérdezés, válaszadás, megszólítás). Szavakban magánhangzók időtartamának helyes ejtése, minta, utánzás. Zöngés-zöngétlen ejtés megfigyelésének játékos gyakorlatai. Szavak elemzése, helyesírása másolással. Vizuális akusztikus kinesztésziás érzékelés, differenciálás. Akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Emlékezetfejlesztő gyakorlatok. Soralkotás, szerialitás gyakorlatai. Hanganalízis, hangösszevonás. Betűfelismerés, hangoztatás. Betűk, hangok váltogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók időtartama, mássalhangzók zöngéssége) Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos olvasása, a tanult betűkészlet alapján. Tartalommegértés kialakítása. Szavak, mondatok jelentésének értelmezése képek, rajzok segítségével (hangos olvasás után). Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történő feladatmegoldással (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). A tanult mondókák, versek ritmizálása, közös és egyéni mondogatása mozgással, játékkal kísérve. Képes mesekönyvekkel ismerkedés, használat módja (osztály szabadpolc). Téri és síkbeli tájékozódás gyakorlatai, relációk értelmezése, vonalközben tájékozódás. Szem-kéz koordinációs gyakorlatok. Soralkotási, sorváltási tevékenységek. Betűelemek vázolása, írása, kapcsolása: mozgással kísérve, ráírással, mintha utáni írással. A tanult betűk írása, szabályos vonalvezetés, kapcsolás kialakítása: mozgással kísérve, ráírással, minta utáni írással, minta utáni másolással. Szavak, rövid mondatok másolása írottról. Másolás nyomtatottról írottra. Feladatok a mondatkezdő betű, a mondatvégi írásjel segítséggel történő jelölésre. Rendezett írásképre, tiszta munkára ösztönzés.

13 13 2. évfolyam Célok témakörönként Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. Mondatalkotás, -bővítés. Kérdésekre tartalomhoz kapcsolódó, rövid mondatokban megfogalmazott válaszadás. Közlésigény erősítése. A nyelvhasználat és a helyesírás fejlesztése. Tőmondatok helyesírásának alapozása. Egyszerű mondat szavakra tagolása. Az olvasás teljes jelrendszerének megtanulása, differenciált módon a képességek függvényében. Olvasmányok tartalmának feldolgozása, írásbeli feladatok megoldása segítséggel. Az írás teljes jelrendszerének megtanulása (betűalakítás, kapcsolás), másolás, látó-halló tollbamondással szavak, rövid mondatok írása. Az írás lendületének, tempójának fokozása. Írásos feladatok megoldása segítséggel. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök Kommunikáció, beszéd A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége, időtartam, hangsúly. Szóbeli kifejezés képességének fejlesztése, szómagyarázatok, mondatalkotás. Kommunikációs készség fejlesztése: kapcsolatfelvétel, kérdés, válasz, kérés, felszólítás, üzenetközvetítés. Nyelvi ismeretek, helyesírás Helyesírási készség fejlesztése: mondatírás alapozása, egyszerű mondat szavakra tagolása, mondatkezdés, zárás előkészítés után. Vizuális-akusztikus differenciáló képesség fejlesztése: hasonló hangzású, hasonló alakú betűk megkülönböztetése. Relációs szavak. Olvasás, szövegértés A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei, szavak, rövid szövegek szótagoló, ill. szóképes olvasása. Értő olvasás képességének alapozása: néma értő olvasási képesség / megértés bizonyítása különböző technikákkal. Szövegértő elemző képesség: főbb szereplők, főbb események kiemelése. Írás, íráshasználat Az íráskészség fejlesztése, szavak, mondatok írása másolással, látó-halló tollbamondás. Eszközszintű íráshasználat készségének alapozása. Önellenőrzés képességének alapozása.

14 14 Fejlesztési feladatok - Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetben. - Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet fejlesztésre. - Írásmozgás fejlesztése, a kéz ügyesítése, szem-kéz koordináció fejlesztése. - Vizuális, akusztikus figyelem és differenciálás képességének fejlesztése. - Aktív és passzív szókincs erősítése, gazdagítása. Témakör Kommunikáció, köznyelvi kiejtés, beszéd, szóbeli szövegalkotás Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás, szövegértés, olvasási képesség, irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat Tartalom Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hanglejtés, hangerő. A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Mondatok tartalmi bővítése, pontosítása ki?, hol?, mit?, mikor? Kérdésekre válaszoló szavakkal. Új szavak, kifejezések magyarázata. Kommunikációs helyzetek bővítése: kérdés, válaszadás, kérés, felszólítás, kapcsolatfelvétel, üzenetközvetítés. Szövegalkotás megalapozása, képsorról, eseményekről, élményekről mondatok alkotása. Időrend megállapítása. Az ábécé (magánhangzók, mássalhangzók). Hangok időtartama, jelölésük. Hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg differenciálása. Hasonló hangzású, hasonló alakú betűk megkülönböztetése. Relációs szavak. Mondatok, nevek helyesírása, az ly jelölése a tanult szavakban. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetű, mondathatár jelölése írásban. Mondat szavakra tagolása segítséggel. A választott módszernek megfelelően az olvasás teljes jelrendszere, technikája (ütemes szótagolás, szóképes olvasás). Értő olvasás a tanult betűkre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdésekre beszámolás. Néma olvasás után megértés bizonyítása. Olvasmányok feldolgozása irányítással. Cím, főbb szereplők, főbb események. Tartalom megértés: olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása segítséggel, irányítással. Ismerkedés a gyermekkönyvekkel, az olvasás megszerettetése. Tartalomjegyzék funkciójának megismertetése. Versek, mesék, mondókák, nyelvtörők, közmondások, szólák. Az írás teljes jelrendszere. Szavak, mondatok, rövid szövegek másolása írottról, nyomtatottról. Szavak, mondatok látó-halló tollbamondás utáni írása. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Önellenőrzés, hibajavítás bevezetése. Rendezett, tiszta írásmunka. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása segítséggel.

15 15 Tevékenységek Gyakorlatok a helyes artikuláció, hangsúly, hangerő, beszédtempó kialakítása. Játékos szituációkon keresztül a helyzethez alkalmazkodó kommunikációs formák gyakorlása. Bekapcsolódás a mindennapi társas érintkezésbe, beszélgetésekbe. Egyszerű kommunikációs helyzetekben kérdezés, válaszadás, üzenetek átadása. Mondatok alkotása, bővítése ki? hol? mit? mikor? Kérdésekre. Szókincsbővítés, szómagyarázatok, új kifejezések alkalmazása, szógyűjtések, mondatbővítések kérdések segítségével más tantárgyak szakszavainak használata. Eseményekről, élményekről, képekről mondatok alkotása az időrend betartásával. Gyakorlatok a hallási, látási figyelem és emlékezet fejlesztésére. Tájékozódási gyakorlatok térben, síkban, testen irányok, arányok megfigyelése, a megfelelő nyelvi kifejezések használata. Szavak hangokra bontása, helyes ejtés, hangok időtartama. Betűk felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történő rendezésük, válogatásuk, csoportosításuk. Betűkből szavak alkotása, hiányzó betűk pótlása. Vizuális és akusztikus differenciálási gyakorlatok: hasonló alakú, hasonló hangzású betűkkel. Mondathelyesírás: kezdés, zárás tudatosítása, gyakorlása. Mondat szavakra tagolása segítséggel (szóvonal, ujjon számlálás). Olvasás teljes jelrendszerének megtanulása (kis és nagy betűk). Szótagok, szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, ill. lassú szóképes formában. Hangos olvasás gyakorlása változatos formában, pl. párbeszéd olvasása, válogató olvasás. Technikai, grammatikai szempontok szerint: szöveghű olvasásra törekvés, hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. Fontosabb szereplők, fontosabb események kiemelése. Némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, válaszadással, tartalom megbeszélésével). Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok instrukciójának, megoldásmódjának értelmezése. Gyakorlatok: jelek, piktogramok felismerése, értelmezése, rajzos utasítások értelmezése. Fenti feladatoknál: tartalommegértés ellenőrzése, feladatok megoldása segítséggel, irányítással. Mondókák, versek ritmizálása, mesék, olvasmányok dramatizálása. Ismerkedés a gyermeklexikonnal (Ablak-Zsiráf lexikon). Gyermekirodalommal ismerkedés: Gőgös Gúnár Gedeon, Dörmögő Dömötör (osztálykönyvespolc működtetése). Az írás teljes jelrendszerének megtanulása (kis és nagybetűk) Másolás írottról, nyomtatottról. Látási hallási előkészítéssel szavak, rövid mondatok írása, tollbamondással. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Nevek, mondatok helyesírásának és a j hang kétféle jelölésének változatos formában történő gyakorlása.

16 16 Írásnál közös hallási megfigyelés, elemzés. Az önellenőrzés funkciójának értelmezése, technikájának bevezetése. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatokban az írástechnika alkalmazása segítséggel. Rendezett, tiszta füzetvezetés. Tanulás, füzet, könyv használata, együttműködés. Követelmények Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készség területén, tudjon bekapcsolódni beszélhetésekbe kérdésekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tudja elmondani saját személyi adatait. Napszaknak megfelelően tudjon köszönni. Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes szavakat hangokra bontani, betűkből szavakat alkotni. Tudja leírni nevét (családi és utónév). Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat: előkészítés mellett alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, legyen ismerete a j hang kétféle jelölésről begyakorolt szókészletben. Ismerje az olvasás teljes jelrendszerét. Tudjon olvasni szavakat, mondatokat, rövid szövegeket ütemes szótagoló, ill. lassú szóképes formában. Némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések segítségével számoljon be. Főbb szereplők, főbb események megnevezése. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására segítséggel előkészítéssel. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. Ismerje az írás teljes jelrendszerét. A kis- és nagybetűket megfelelően alakítsa és kapcsolja. (Vonalközbe helyezés). Írásképe legyen rendezett, olvasható. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról előkészítéssel, tudjon 3-4 betűből álló szavakat tollbamondás után leírni. Begyakorolt szavakat emlékezetből írjon. Mondatkezdésnél, nevek írásánál használja a nagybetűt.

17 3. osztály 17 Célok témakörönként Az összefüggő beszéd fejlesztése, az életkornak megfelelő témákban. Kommunikációs helyzetek ismeretének bővítése. Nyelvhasználat pontosítása, fejlesztése, helyesírási alapozás. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Szóképes, ill. folyamatos olvasás kialakítása. Szöveghű olvasásra törekvés. A szövegértő képesség megalapozása. Feladatmegoldásoknál az önállóság fejlesztése. Lendületes, esztétikus íráskép elérése, rövid szövegek írása másolással. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök Kommunikáció Szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Páros és csoportos kommunikációban való részvétel képessége (megszólítás, kérés, véleménynyilvánítás). Nyelvi ismeretek, helyesírás A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A tanult elemi helyesírási szabályok alkalmazásának képessége (mondatok helyesírása, magánhangzók-mássalhangzók hosszúságának jelölése, szótagolása). Olvasás, szövegértés Készségszintű hangos olvasás: szöveghű olvasásra törekvés, hangerő, hangsúly tempó. Szövegértő képesség alapozása, megértés bizonyítása, feladatmegoldási készség fokozása. Gyermeklexikonok használatában jártasság. Írás, íráshasználat Írástechnika automatikus alkalmazásának képessége. Önellenőrzés, hibajavítás képességének szokása. Fejlesztési feladatok A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, gyakorlása. Tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszdében. Aktív és passzív szókincs gazdagítása. Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írásmozgás tempójának, rendezettségének, a helyesírás biztonságának kialakítása.

18 18 Témakör Kommunikáció, Beszéd Nyelvi ismeretek, Helyesírás Olvasás, szövegértés, Olvasási képesség Írás, íráshasználat Tartalom Beszédtechnikát fejlesztő gyakorlatok, Helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincs gyarapítása, új kifejezések, fogalmak, szavak csoportosítása segítséggel. Szóbeli szövegalkotás, közlés (képről). A társas érintkezés alapvető nyelvi formái, egyszerű utasítások követése, megszólítás, kérés, megbeszélés. Beszédhelyzetnek megfelelő szövegalkotás. Az ábécé ismerete. Betűrend. Magánhangzók, mássalhangzók. Szavak jelentése: ki?, mi?, mit csinál? kérdésekre felelő szavak értelmezése, csoportosítása. Szótagolás, elválasztás. Mondatfajták felismerése a beszélő szándéka szerint (közlés, kérdés, felkiáltás, óhajtás). Mondatok helyesírása: mondat szavakra tagolása, mondatkezdő nagybetű, írásjel alkalmazása. Nevek írása. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése, j-ly jelölése a begyakorolt szókészletben. Gyakran használt hibajavító jelek ismerete. Szóképes (folyamatos) hangos olvasás. Hangsúly, hanglejtés, hangerő érzékeltetése. Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Tartalom elmondása. Cím, szereplők, helyszín, tartalom. Cselekmény időrendje irányítással. Megértés bizonyítása, feladatmegoldás. Párbeszédes olvasás, dramatizálás. Rajzos vázlatkészítés bevezetése. Vers felismerése. Vers-szöveg megkülönböztetése. A mesék jellemzői. Könyvtárhasználat. Tartalomjegyzék funkciója, keresés. Írástechnika fejlesztése. Egyvonalas füzetbe írásra áttérés. Tollal írás bevezetése. Rövid szöveg másolása, írás tollbamondás után, emlékezetből. A tanult helyesírási szabályok felhasználása. Önellenőrzés, hibajavítás. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal. Tevékenységek Beszédtechnikai gyakorlatok, logopédiai elemekkel. Kiejtési tréningek. A beszédritmus gyakorlása. Szógyűjtések, szómagyarázatok. Szókincsgyarapítás. Kommunikációs helyzetgyakorlatok: utasítások végrehajtása, megszólítás, kérés, megbeszélés és társalgási formulák gyakorlása. Bekapcsolódás beszélgetésbe: tematikus társalgás. Összefüggő szóbeli szövegalkotás eseményképekről. Betűrendbe sorolás (névsor, lexikonhasználat). Hangok csoportosítása (magánhangzók, mássalhangzók) az ejtés időtartama szerint. Szócsoportosítási gyakorlatok: kérdések segítségével, jelentésük szerint.

19 19 Szavak szótagolásának, elválasztásának gyakorlása. Csoportosításuk szótagszám szerint. Mondatfajták felismerése, megfigyelése beszédben, olvasott szövegben. (Mondatvégi írásjelek megfigyelése.) A tanult helyesírási szabályok változatos feladatmegoldásokkal történő begyakorlása, alkalmazása. Önellenőrzés, hibajavítás. Hangos olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok: felolvasás helyes hangerővel, hangsúllyal, tempóval, szöveghű olvasás kialakítása. Párbeszédes olvasás: megértésen alapuló önállóság fejlesztése. Néma, értő olvasás után beszámolás az olvasottak tartalmáról. Szövegértést bizonyító feladatok megoldása. Válogató olvasás. Információkereső technikák gyakorlása az olvasmányokban. Olvasmányok dramatizálása. A versek jellemzőinek megfigyelése, felismerése (versszak, ritmus, rím). Versek ritmizálása. Gyermeklexikonok használata. Írástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok: másolás írottról, nyomtatottról. Rövid mondatok írása látási, hallási előkészítéssel, tollbamondás után, emlékezetből. Önellenőrzés, hibajavítás begyakorlása, alkalmazása. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. Követelmény Beszédtechnikája legyen megfelelő a tempó, a hangerő területén, a hangok hosszúságának érzékeltetésében. Összefüggő szóbeli szöveget tudjon kevés segítséggel alkotni. Ismerje és alkalmazza a társas érintkezés tanult formáit. Ismerje az ábécét. Tudja csoportosítani a hangokat. (Magán-, mássalhangzók). Tanult kérdésekre tudjon szavakat csoportosítani. Ismerje fel a mondatokat beszélő szándék szerint (a tanult esetekben). A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket tudja alkalmazni. Legyen képes szóképes ill. folyamatos, lehetőleg szöveghű olvasásra, megfelelő hangsúlyozásra. Némán olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról segítséggel tudjon beszámolni. Tartalommegértést bizonyító feladatot tudjon megoldani előkészítés után. Automatikus írástechnikával rendelkezzen. Legyen képes szövegek másolni. Hallási megfigyelés alapján tollbamondással szavakat, rövid mondatokat tudjon írni. Emlékezetből írásra legyen képes. Írásos feladatokat fokozódó önállósággal tudjon megoldani.

20 4. osztály Célok témakörönként Mindennapi kommunikációs helyzetekben egyre nagyobb önállóság. Kiejtés, szóelemzés, mondattani ismeretek alkalmazása a helyesírásban, igényes nyelvhasználat alapozása. Kifejező, lehetőleg szöveghű olvasás. Néma olvasással tartalommegértés, feladatmegoldásban megértés bizonyítása. Egyéni, rendezett írásmóddal az írás eszközszintű használata. 20 Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök Kommunikáció Nyelvi magatartási formák készségszintű alkalmazása a mindennapi helyzetekben. Szocializációs, együttműködési készség. Szóbeli szövegalkotásra való képesség (4-5 összefüggő mondat, megfelelő szókincs). Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Nyelvi ismeretek Gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Szabályok alkalmazásának képessége. Helyesírási készség. Közlési helyzetekhez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség. Olvasás-szövegértés Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet. Készségszintű hangos olvasás. Néma olvasással a tartalom megértésére való képesség. Szövegelemző készség: tények, adatok kiemelése, tömörítés, tagolás. Ismeretszerzési, tanulási képesség. A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. Írás-íráshasználat Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás készsége. Írás eszközszintű használatának képessége, írásos feladatok megoldásánál. Önellenőrzés, önjavítás képessége. Írásbeli szövegalkotás képessége. Fejlesztési feladatok Önismeret erősítése, véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, gyakorlása. Aktív, passzív szókincs gazdagítása. Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. A néma értő olvasást követő feladatok megoldása (szövegértés biztosítása) Verbális emlékezet, akaratlagos figyelem fejlesztése. A nyelvtani ismeretek elsajátításával kapcsolatos gyakorlatok.

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben