Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára."

Átírás

1 Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék feltérképezése (testnevelés, szabadidős) tevékenységeken keresztül. Bemutatkozó gyakorlatokon keresztül fejlesztjük a relációs szókincset, konkretizáljuk a jobbbal irányokat. pl. Zsipp-zsupp játék (a játék leírása a kézikönyvben). Szabadon választott formarajzon (pl. óvodai jel) keresztül megfigyeljük az írásban felvett testhelyzetet és ceruzafogást. Hibás szituációban korrigálunk. Bemutatjuk az írásórán használatos eszközöket és füzeteket, taneszközöket, azok használatát. Térérzékelési és téri tájékozódási játékok. Relációs szókincs fejlesztése. Térészlelés fejlesztése, térbeli irányok, viszonyok megismertetése. Névjegykártya-készítés, bemutatkozás. Hol a helyem a padsorban/csoportban? Minek hol a helye a tanteremben? Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. A téri és síkbeli reprodukáló képességhez szükséges szókincs és beszédértés megalapozása. Testséma, lateralitás. Relációs szókincs (alatta, mögötte, felette stb.) 2. Tájékozódás a szűkebb (tantermi) környezetben. Névjegykártyakészítés. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Térbeli tájékozódás fejlesztése, helyes testtartás és ceruzafogás kialakítása és szükség esetén korrekciója. Egyéni feladat: saját névjegykártya készítése az óvodai jellel vagy betűsorral.

2 3. Tájékozódás a tágabb (iskolaépület) térben. Rajzos szimbólum készítés. A tanterem és az iskola fontosabb terei és helyiségei. Megközelítési útvonalának bemutatása és egymáshoz való viszonyuk felmérése. Az osztály jelének/szimbólumának elkészítése. A csoportalkotás és a csoportmunka technikája. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Térbeli tájékozódás fejlesztése, helyes testtartás és ceruzafogás kialakítása és szükség esetén korrekciója. Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. 4. Ez vagyok én Szóbeli utasításra a saját testen a testrészek megmutatása. A mozgás ritmusos követése mondókával: Itt a szemem, itt a szám. Csukott szemmel is elvégeztetjük a gyakorlatot. Csoportmunka: nagy csomagolópapíron zsírkrétával a csoportok egy-egy tagját körülrajzoljuk. A testrészeket, ruházatot közösen berajzolják és színezik. 5. Oldaliság (lateralitás). Keresztcsatornákra irányuló mozgássorok, pozitúrautánzásos feladatok. Meghatározott testrész feszítése-lazítása. A test középvonalának meghatározása, keresztező gyakorlatok. Szem-kéz koordináció, célkontrollfeladat. Jobb és bal tenyérnyomat készítése kétféle festékkel. A kész nyomat átalakítása belelátás útján ujjfestéssel. A saját maguk alkotta fantáziakép elnevezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Saját testen való tájékozódás, testséma, testérzet kialakítása és tudsatosítása. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. A jobb és bal oldali testfél tudatosítása és differenciálása. Testtudat, testsématudatosítás. A bal és jobb fogalmának differenciálása.

3 6. Mintázások és formarajzok. Kiegészítéses feladatok. 7. Függőleges/álló egyenesek. Tájékozódás a hármas vonalközben. Gyurmából elkészítjük a formarajzok térbeli makettjét (csiga, szőlőfürt, alma, körte, gomba, stb.). A vázolófüzetben kiegészítjük a figurákat a hiányzó elemekkel. Formarajzokat készítünk. Színezéssel, satírozással díszítjük. Finommozgás és taktilis észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció tudatosítása, alakészlelés, formaállandóság, helyes testhelyzet és ceruzafogás kialakítása. Taktilis észlelés fejlesztése, alakészlelés, alakállandóság, rész-egész viszonyának meghatározása. Írás munkafüzet 2. és 3. oldal feladatai. A képen megjelenő függőleges és vízszintes egyenesek követése fonalragasztással. A látási figyelem és a tapintásos észlelés fejlesztése, a vizuális ritmus folytatása, az absztrahálóképesség fejlesztése, a kicsinyítés-nagyítás képességének fejlesztése. Mozgásirányok verbalizálása egy időben a kivitelezett mozgással. A hármas vonalköz szimbólumának értelmezése. A függőleges/álló egyenes betűelemek vázolása és vonalközbe helyezése. Mf oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. A taktilis és vizuális észlelés, alak és fomaállandóság fejlesztése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Függőleges/álló egyenes betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. Szókincsbővítés a munkafolyamat instrukcióinak szókészletével (gömbölyítsétek, lapítsátok, sodorjátok, csipkedjétek). lépéseinek betartásával a függőleges/álló egyenes betűelemek vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, álló egyenes.

4 8. Ferde egyenesek és a sátorvonal. A logikai készletből tetszőleges figura megalkotása (ház, vonat, vár, emberke). Azonos formák keresése, a síkidom körvonalának letapogatása és verbalizálása. Azonosságok, különbségek jegyeinek megfogalmazása. Az alkotott forma részeinek meghatározása (Milyen elemekból áll a kisvonat? Milyen egyenesekből áll a háromszög?). A ferde egyenesek vázolása, vonalközbe helyezése. Kicsinyítése és kapcsolása. Ritmikus sorok írása. Irányok (jobbra ferdén fel, jobbra ferdén le) értelmezése, a szóbeli instrukció követése és kivitelezése. Mf.5. oldal feladatai. 9. Horogvonal Az írásban részt vevő izomcsoportok (nyak, hát, váll, karok) légzéssel kapcsolt feszítő-lazító és átmozgató gyakorlatai. A mozgáskoordináció fejlesztése, síkbeli tájékozódás, vizuális figyelem: azonosságok, különbségek. Síkbeli irányok megfogalmazása és az instrukcióknak megfelelő kivitelezése. A képen elrejtett horogvonalak megtalálása. A horogvonal vázolása, írása és kapcsolása az ajánlott módszertani elvek mentén. Mf. 6. oldal. Az írástanítás előkészítése - technikai alapozása. Ferde egyenesek és a sátorvonal betűelemek vázolása és vonalközbe helyezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Horogvonal betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. lépéseinek betartásával ferde egyenesek és kapcsolt ferde egyenesek (sátorvonal) betűelemek vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, ferde egyenesek. lépéseinek betartásával a horogvonal vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, horogvonal.

5 10. Kapuvonal (szimpla felső ívelés) A kéz és az ujjak célzott tornája ujjsoroló mondókákkal. Ujjsoroló mondókák: Ujjaimat mozgatom ; Gyülekeznek a felhők stb. Ritmikus beszéddel követett mozgások. A felső ívelés (kapuvonal) vázolása, írása és kapcsolása; kicsinyítése és ritmikus sorok írása. Több elem kapcsolása és írása a kézcsúsztatás és a könnyed vonalvezetés elsajátítása érdekében. Mf. 7. oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Kapuvonal betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. lépéseinek betartásával a kapuvonal vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, kapuvonal. 11. Csészevonal (szimpla alsó ívelés). A beszéd tempójának változása és a mozgástempó összehangolása (lassúgyors): Lassan jár a csiga-biga A mozgás eltérő tempójának érzékeltetése. Az alsó ívelés (csészevonal) vázolása és írása, kicsinyítése. Azonosságok és különbségek észlelése, a vizuális figyelem és elemzőkészség fejlesztése, formaéeszlelés. Mf. 8. oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Csészevonal betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. lépéseinek betartásával a csészevonal vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, csészevonal.

6 12. Gyakorlóóra. A tanult betűelemek gyakorlása. A látási és mozgásos érzetek közötti kapcsolat fejlesztése, a látási és tapintási érzetek közötti kapcsolat fejlesztése, az átfordítási képesség fejlesztése. A különféle szenzoros csatornákon érkező ingerek verbalizálása. Például: a tanult betűelemekből a gyerek hátára rajzolunk egyet, amit ő megnevez és leír (padsoronkénti versenyfeladat). Érdes felületű betűelemforma csukott szemmel történő meghatározása és írása. Betűelemmátrixok kitöltése. A betűelemsorok dekódolása és olvasása. Másolásos és diktálásos feladatok a tanult betűelemekből. Mf. 9. oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Gyakorlóóra. 13. Kör A kör alakú tárgyak felfedezése és rajzos megjelenítése. A körforma kialakítása mozgással, különféle körzések, forgások. Csukott szemmel kör alakú tárgyak válogatása. A kör vázolása és írása; kicsinyítése és ritmikus sorok írása. Mf. 10. oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Kör betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. lépéseinek betartásával a kör vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, kör.

7 14. C vonal (nyitott kör) 15. Fecskevonal (felső hurokvonal). 16. Gyakorlóóra. A tanult betűelemek gyakorlása. A kör alakjának felidézése a tárgyi környezetben. Szabályértelmezés a körjáték során: Kerek a káposzta. Alaklátás és formaállandóság, rész-egész viszonya, kiegészítéses feladatok. A nyitott kör vázolása, írása és kapcsolása. A nyitott körök kicsinyítése és ritmikus sorok írása. A cés kötés több elemen keresztül történő folyamatos írása. Mf. 11. oldal. A relációs szókincs bővítése kiscsoportos és páros feladatokkal. Az együttműködési stratégiák kialakítása, kooperáció. A felső hurok (fecskevonal) Mf. 12. oldal. A betűelemsorok dekódolása és olvasása. A tanult betűelemek írásának gyakorlása másolási és diktálásos feladatok során (páros gyakorlatok). Az analizálószintetizáló képesség fejlesztése, sorrendiség, átfordítási képesség. Helyes testtartás és eszközhasználat kialakítása. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. C vonal (nyitott kör) betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Fecskevonal (felső hurokvonal) betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. lépéseinek betartásával a C vonal/nyitott kör vázolása és vonalközbe, illetve kapcsolása helyezése. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, nyitott kör/c vonal. lépéseinek betartásával a fecskevonal (felső hurokvonal) vázolása és vonalközbe helyezése, illetve kapcsolása. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, fecskevonal (felső hurokvonal). Gyakorlóóra.

8 17. Hullámvonal A hullámmozgás követése hosszan hangoztatott hangokkal magasan és mélyen. A vizuális észlelés, a szemmozgás és szemfixáció tudatos működése, mozgásutánzás. Figyeljünk a kézcsúsztatás és az írásnyomaték helyes beállítására. Hullámvonal vázolása és írása. Mf. 13. oldal. 18. Cseppvonal (alsó hurokvonal) A térbeli és síkbeli reprodukálóképesség, a sorrendiség, vizuális emlékezet fejlesztése. Adj hozzá egy mozdulatot! mozdulatsorok reprodukálása. Vizuális minták (forma, méret, szín szempontjából) szóbeli felidézése. Több elemből álló (különböző formájú, nagyságú, színű pl. logikai készlet) vizuális minta felidézése és írása. Az alsó hurok-/cseppvonal Mf. 14. oldal. 19. Játék, gyakorlás Mozgásos percek: az ujjak mozgékonyságának fokozására szolgáló gyakorlatok. Vizuális és auditív figyelem és emlékezet fejlesztése másolási és diktálásos mintakövető feladatokkal. Mozgássorok utánzása ritmussal kísérve. Hallási emlékezet fejlesztése hangsorok, dallamok felidézésével. A tanult betűelemek írásának gyakorlása. Mf. 15. oldal. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Hullámvonal betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Cseppvonal/alsó hurokvonal betűelem vázolása és vonalközbe helyezése. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. lépéseinek betartásával a hullámvonal vázolása és vonalközbe. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, hullámvonal. lépéseinek betartásával a cseppvonal (alsó hurokvonal) vonal vázolása és vonalközbe. Fogalmak: vonalrendszer, betűelem, cseppvonal. Gyakorlóóra.

9 20. Gyakorlás, felmérés. Az analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése, sorrendiség, az átfordítóképesség fejlesztése. Feladatértés hallás után. A betűelemek dekódolása és olvasása. A betűelemek dekódolása és olvasása. Megadott szempontrendszer szerint (helyes ceruzafogás, vonalvezetés, grafomotórium, vizuális figyelem és emlékezet) egyéni célzott megfigyelése. Az esetleges elakadásoknál a további teendők meghatározása. Az írástanítás előkészítése technikai alapozása. Kontrollmérés, tudáspróba. 21. Az a betű vázolása és írása. Az a tanult betűelem felismerése a betűben, a tanult betű önmagához való kapcsolása. Szabályos betűalakítás és betű-kapcsolás. Mf. 16. oldal. lépéseinek betartásával az a betű vázolása és vonalközbe helyezése. Fogalmak: írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kisbetű, kapcsolás. 22. Az i, í betűk A tanult betűelem felismerése a betűben. A hangok időtartamának jelölése, időtartam-differenciálás. Az azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében, egymáshoz, illetve az a betűhöz kapcsoltan. Mf. 17. oldal. lépéseinek betartásával az i, í betűk A tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó.

10 23. Az m betű vázolása és írása. 24. Az l betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben, a betű Lendületes írásmozgás gyakorlása, kézcsúsztatás. Alak-háttér differenciálás, hangkereső feladatok. 2, 3 betűs szótagok és szavak írása másolással. Mf oldal. A tanult betűelem felismerése a betűben, a tanult betű Másolással írottról írott alakra, nyomtatottról írottra, illetve diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Hiányzó betűk pótlásos feladata. A különféle kapcsolódások gyakorlása lendületes vonalvezetéssel. Megfelelő írásszokások automatizálása. Mf oldal. lépéseinek betartásával a m tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó. lépéseinek betartásával a l tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű. 25. Az o, ó betű vázolása és írása A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam-differenciálás, az azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében, egymáshoz kapcsolásuk. A hangok időtartamának jelölése, időtartam-differenciálás. A különféle kapcsolódások gyakorlása lendületes vonalvezetéssel. Mf oldal. lépéseinek betartásával az o, ó betűk A tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű.

11 26. Az e betű vázolása és írása 27. Az a, o, ó betűk differenciálása írásban 28. A t betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. Az l betűvel való azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében, egymáshoz kapcsolásuk. Analizáló és szintetizáló készség fejlesztése betűpótló és rajzos szóértelmező feladatokkal. Az e betű kapcsolása a tanult betűkhöz. Írott és nyomtatott alakról másolás, diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2 szavak írása. Mf oldal. Az a, o, ó betűk vonalvezetési és kapcsolási azonosságainak és különbségeinek megfigyelése és szabályos kivitelezése. A vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése kiegészítéses feladatokkal. 2-3 betűs szótagok és szavak másolása írott és nyomtatott alakokról. Főfogalom alá rendelő rajzos szóértelmező feladat. Mf. 26. oldal. A tanult betűelem felismerése a betűben. Hangkeresés a szavakban, hanganalízis, fonématudatosság. Az t betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Rajzos kiegészítő feladat. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2 szavak írása. Mf oldal. lépéseinek betartásával az e tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű. Differenciáló óra. lépéseinek betartásával a t tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű.

12 29. A z betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. A z betű Tájékozódás a síkban: jobb és bal irányok. Másolással, diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2 szavak írása. Mf oldal. lépéseinek betartásával a z tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű. 30. Szavak betűkre bontása. A tanult betűkbőlszóalkotás. A szótagolás és az elválasztás gyakorlása. A tanult betűkből alkotott szavak analízis és szintézis feladatai (betűkből szavak alkotása, szavak betűkre/hangokra bontása). Szavak szótagokra bontása, a szavak elválasztásának gyakorlása. Mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták. Gyakorlás. Fogalmak: betű, hang, szótag, szó. 31. Az n betű vázolása és írása. Vizuális figyelem fejlesztése azonosságok és különbségek keresésével. A tanult betűelem felismerése a betűben. Az n betű betűkhöz kapcsolása. Másolással (írott és nyomtatott alakról), diktálással betű, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2+2, 1+2 szavak írása. Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-tatás). Mf oldal. lépéseinek betartásával a n tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű.

13 32. Az s betű vázolása és írása. Alak-háttér felismerés, hangkereső feladatok. A tanult betűelem felismerése a betűben. A s betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Betűkből szavak alkotása: szintetizáló feladat útján. Írott alakú szókapcsolatok másolása. Mf oldal. 33. Gyakorlóóra. A tanult betűk írása, egymáshoz kapcsolása. A különféle kapcsolódások gyakorlása lendületes vonalvezetéssel. Megfelelő írásszokások automatizálása. Betű-, szótag- és szóírás a tanult betűkkel másolás és hallás után. Szóalkotó gyakorlatok, rajzos értelmező feladatok. Mf. 35. oldal. 34. A k betű vázolása és írása. Hanganalízis, fonématudatosság hangkereső feladatokkal. A tanult betűelemek felismerése a betűben. A k betű betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betű-, szótag- és szó/szókapcsolat írás a tanult betűk felhasználásával. Szóalkotó feladatok.szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2, 2+3 betűs szavak írása. Mf oldal. Az írott betűalakok tanítása lépéseinek betartásával a s tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat. Gyakorlóóra. lépéseinek betartásával a k tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat.

14 35. Az á betű vázolása és írása. 36. Differncialó óra: l, t, k betűk írott alakjaival. A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam-differenciálás. Az a betűvel való azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében. Az á betű a már eddig tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Keresztrejtvény-feladat. Mf. 38. oldal. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Másolás írott és nyomtatott alakokról, rajzos értelmezési feladat. Mf. 39. oldal. előkészítése lépéseinek betartásával az á tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat. Differenciáló óra. 37. A p betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. A p betű Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Kép segítségével szógyűjtés, szavak emlékezetből írása. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2 szavak írása. Finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése színezéses feladattal. Mf oldal. lépéseinek betartásával a p tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat.

15 38. Differenciáló óra: á, ó betűk írott alakjaival. Gyakorlás. 39. Az u, ú betű 40. Az o, ó és u, ú betűk a szavak végén. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Másolás írott és nyomtatott alakokról, emlékezetből írás képek segítségével. Mf. 42. oldal. A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam-differenciálás, auditív észlelés fejlesztése. Az u, ú betű a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Rajzos szókincsbővítő feladatok. Mf oldal. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése a magánhangzók időtartamának érzékeltetése kiejtésben és írásban. Az o,ó és u, ú betűk helyesírására vonatkozó szabályok megismerése és gyakorlása betűpótló feladatokkal. Látó, halló tollbamondás. Szókapcsolatok másolása, páros gyakorlatok. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Differenciáló óra. lépéseinek betartásával az u, ú betűk A tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat. Gyakorlóóra.

16 41. Differenciáló óra: m, n, p betűk írott alakjaival. Gyakorlás. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése kódos színezős feladattal. Szópiramis másolása, helyes írástechnika és eszközhasználat begyakorlása. Az írástempó fokozása. Másolás írott és nyomtatott alakokról, kognitívkészség-fejlesztő rajzos feladat. Mf. 45. oldal. Differenciáló óra. 42. A j betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. A j betű Helyes írástechnika, kézcsúsztatás begyakorlása. Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Látó és halló tollbamondás. Keresztrejvényfeladatok. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2 szavak írása. Mf oldal. lépéseinek betartásával a j tanult betűelem felismerése a Fogalmak: kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat.

17 43. Gyakorlóóra. Az u-ó, t-j betűk differenciálása írásos feladatokon keresztül. A tanult betűk írása, egymáshoz kapcsolása. A különféle kapcsolódások gyakorlása lendületes vonalvezetéssel. Megfelelő írásszokások automatizálása. Betű-, szótag- és szóírás a tanult betűkkel másolás és hallás után. Betűpótló feladatok. Szóalkotó gyakorlatok, rajzos értelmező feladatok. Halló, látó tollbamondás. Mf. 48. oldal. Gyakorlóóra. Kontrollmérések, tudáspróba. A kiértékelést követően a felmerülő problémák egyéni korrekciója. 44. Az sz betű vázolása és írása. 45. Az é betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. Az s és z betűvel való azonosságok megfigyelése a betűk kapcsolásának vonalvezetésében. Az sz betű a már tanult Szópárok írása másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Emlékezetből írás képek segítségével. Mf oldal. A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam-differenciálás. Az e, á és l betűvel való azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében. Az é betű a már tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Mf. 51. oldal. lépéseinek betartásával az sz Fogalmak: kétjegyű betű, kisbetű, szótag, szó, írott és nyomtatott betű, szókapcsolat. lépéseinek betartásával az é

18 46. Szavak betűkre bontása. A tanult betűkbőlszóalkotás. A szótagolás és az elválasztás gyakorlása. A tanult betűkből alkotott szavak analízis és szintézis feladatai (betűkből szavak alkotása, szavak betűkre/hangokra bontása). Szavak szótagokra bontása, a szavak elválasztásának gyakorlása. Mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták. Gyakorlás. Fogalmak: betű, hang, szótag, szó. 47. A v betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. Az u betűvel való azonosságok és különbségek megfigyelése a betűk vonalvezetésében. A v betű a már tanult Írott és nyomtatott alakról történő másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Betűpótló feladatok, vizuális figyelem és emlékezet fejlesztésére irányuló másolási feladat, szem-kéz koordinációs gyakorlat. Mf oldal. lépéseinek betartásával a v 48. A c betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. A c betű Az é, á, i, í, betűk differenciálása. Másolással, diktálással betű, szótag és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Logikailag összetartozó szókapcsolatok kialakítása és másolása, szóalkotás, emlékezetből írás képek segítségével. Írástechnika: kézcsúsztatás és megfelelő írásnyomaték kialakítása. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2 szavak írása. lépéseinek betartásával a c

19 49. Differenciáló óra: u, v betűk írott alakjaival. Gyakorlás. 50. A h betű vázolása és írása. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése szókapcsolatok másolásával. Szópiramis másolása, helyes írástechnika és eszközhasználat begyakorlása. Az írástempó fokozása. Másolás írott és nyomtatott alakokról, téri tájékozódást fejlesztő rajzos feladat, szókincsbővítés. Mf. 56. oldal. A tanult betűelemek felismerése a betűben. A h betű önmagához és a már tanult Auditív figyelem fejlesztése hangkereső feladattal, fonématudatoság. Szópiramisírás, rajzos feladat. Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2, 2+3 betűs szavak írása. Mf oldal. Differenciáló óra. lépéseinek betartásával a h

20 51. Az ö, ő betű A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam-differenciálás. Az ö, ő betű a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Látó és halló tollbamondás. Mf. 59. oldal. lépéseinek betartásával az ö,ő betűk A 52. A toldalékos szavak Analizáló és szintetizáló készség fejlesztése. Toldalékolt szavakban a szótő megkeresése és a toldalék megnevezése. Toldalékos szavak alkotása. A szótagolás és az elválasztás gyakorlása. 53. Differenciáló óra: h, l, k betűk írott alakjaival. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése betűrácsos feladattal. Szókapcsolatok másolása, helyes írástechnika és eszközhasználat begyakorlása. Az írástempó fokozása. Másolás írott és nyomtatott alakokról, kognitívkészségfejlesztő rajzos feladat. Mf. 60. oldal. Mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták. Fogalmak: szótő és toldalék. Differenciáló óra.

21 54. A d betű vázolása és írása. A tanult betűelemek felismerése a betűben. A d betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Emlékezetből írás képek segtségével, Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2, 2+3 betűs szavak írása. Mf.: oldal. Az írott betűalakok tanítása lépéseinek betartásával a d 55. Differenciáló óra: o- ö, ó-ő betűk írott alakjaival. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Időtartam érzékeltetése és jelölése szóban és írásban. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Betűpótlásos feladatok. Szókapcsolatok másolása írott és nyomtatott alakról, helyes írástechnika és eszközhasználat begyakorlása. Az írástempó fokozása. Mf. 63. oldal. Differenciáló óra. 56. Gyakorlóóra. A tanult betűk írása, egymáshoz kapcsolása, a d-p betűk differenciálása az írás folyamatában. Betű-, szótag- és szóírás a tanult betűkkel másolás és hallás után. Betűpótló gyakorlatok, szavak írása képről. Magadott betűcsoport szavakká rendezése. Látó és halló tollbamondás. Mf. 64. oldal. Gyakorlóóra, kontrollmérés, tudáspróba.

22 57. Az r betű vázolása és írása. A tanult betűelemek felismerése a betűben. Az r betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szótagokból szvak alkotása és írása, összetartozó fogalmak párosítása és írása, páros feladat az emlézetből történő írásra, írástechika fejlesztését célzó feladatok. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2, 2+3 betűs szavak írása. Mf. 66. oldal. lépéseinek betartásával az r 58. Az ü, ű betű A tanult betűelem felismerése a betűben, időtartam differenciálás. Az azonosságok és különbségek megfigyelése ü, ű betűk vonalvezetésében. Az ü, ű betű a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Látó, halló tollbamondás. Mf. 67. oldal. lépéseinek betartásával az ü,ű betűk A 59. Helyesírást gyakorló óra Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése, a magánhangzók időtartamának érzékeltetése kiejtésben és írásban. Az o, ó és u, ú, ü, ű betűk helyesírására vonatkozó szabályok megismerése és gyakorlása betűpótló feladatokkal. Toldalékos szavak alkotása: a szótő vagy a toldalékok megadásával. Látó, halló tollbamondás. Szókapcsolatok másolása, páros gyakorlatok. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Gyakorlás. Fogalmak: betű, hang, szótag, szó, szótő, toldalék.

23 60. Az f betű vázolása és írása. 61. Differenciáló óra: u- ü, ú-ű betűk írott alakjaival. A tanult betűelemek felismerése a betűben. Az f betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szókapcsolatok másolása, összetartozó fogalmak megtalálása és írása. Emlékezetből írás képek segítségével. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2, 2+3 betűs szavak írása. Mf oldal. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Időtartam érzékeltetése és jelölése szóban és írásban. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Betűpótlásos feladatok, szóalkotási feladatok. Szókapcsolatok másolása írott és nyomtatott alakról, helyes írástechnika és eszközhasználat begyakorlása. Az írástempó fokozása. Mf. 70. oldal. lépéseinek betartásával az f betűk A Differenciáló óra. 62. A g betű vázolása és írása. A tanult betűelem felismerése a betűben. A g betű Másolással, diktálással, emlékezetből betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 2+2, 1+2, 3, 3+2 szavak írása. Mf. 71. oldal. lépéseinek betartásával a g betűk A

24 63. Az ny betű vázolása és írása, kettőzése. A tanult betűelem felismerése a betűben. Az ny betű a már tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betűés szóírás a tanult betűk felhasználásával. Képről szókapcsolat írása. Mf. 72. oldal. lépéseinek betartásával az ny Fogalom: kétjegyű betű. 64. A cs betű vázolása és írása. 65. Helyesírást gyakorló óra A tanult betűelem felismerése a betűben. A c és s betűvel való azonosságok megfigyelése a betűk kapcsolásának vonalvezetésében. A cs betű a már tanult Másolással, diktálással betű-, szótag- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Írástechnika célzott kontrollja: írástempó, nyomaték, kézcsúsztatás, helyes testtartás rögzítése. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2+2, 1+2, 3+2 betűs szavak írása. Mf. 73. oldal. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése a magánhangzók időtartamának érzékeltetése kiejtésben és írásban. Az o, ó és u, ú, ü,ű betűk helyesírására vonatkozó szabályok megismerése és gyakorlása betűpótló feladatokkal. Toldalékos szavak alkotása: a szótő vagy a toldalékok megadásával. Látó, halló tollbamondás. Szókapcsolatok másolása, páros gyakorlatok. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása lépéseinek betartásával a cs Fogalom: kétjegyű betű. Gyakorlás. Fogalmak: betű, hang, szótag, szó, szótő, toldalék.

25 66. A b betű vázolása és írása. 67. A ty betű vázolása és írása 68. Differenciáló óra: b, l, h betűk írott alakjaival. A tanult betűelemek felismerése a betűben. A b betű önmagához és a már tanult Másolással, diktálással betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. A tanult betűk azonosítása, írása és differenciálása. Szavak alkotása szótagokból. Válogató másolás, szavak írása másolás, diktálás és képek alapján. betűrács feladat. Mf oldal. A ty betű a már tanult betűkhöz kapcsolása, kettőzése. A tanult betű/elem felismerése a betűben. Szótagolás, elválasztás. Szavak képpel történő egyeztetése és leírása. Rajzos szövegértési feladatok. Másolással, diktálással, emlékezetből betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2+2, 1+2, 3+2 betűs szavak írása. Mf oldal. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése hangkereső feladatokkal. Betűpótló gyakorlatok. Másolás írott és nyomtatott alakokról, kognitívkészség-fejlesztő rajzos feladat. Mf. 78. oldal. lépéseinek betartásával a b lépéseinek betartásával a b Differenciáló óra.

26 69. A zs betű vázolása és írása A zs betű kettőzése, a tanult betűelem felismerése a betűben. A zs betű a már tanult Másolással, diktálással betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Látó, halló tollbamondás. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2 + 2, 1 + 2, betűs szavak írása. Mf. 79. oldal. lépéseinek betartásával a zs Fogalom: kétjegyű betű. 70. A gy betű vázolása és írása A gy betű vázolása és írása, kettőzése, a tanult betűelem felismerése a betűben. A gy betű a már tanult Másolással, diktálással betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Írástechnika célzott fejlesztése: korrekció. Mf. 80. oldal. lépéseinek betartásával a gy Fogalom: kétjegyű betű. 71. Differenciáló óra: sz, cs, zs betűk írott alakjaival. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése hangés betűkereső feladattal. Betűpótló feladatok. Másolás írott és nyomtatott alakokról, emlékezetből írás képek segítségével. Mf. 81. oldal. Differenciáló óra.

27 72. A dz betű vázolása és írása A tanult betűelem felismerése a betűben. A dz betű a már tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betűés szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2+2, 1+2, 3+2 betűs szavak írása. Mf. 82. oldal. lépéseinek betartásával a dz 73. Helyesírást gyakorló óra 74. Differenciáló óra: a gy, ny betűk írott alakjaival. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése a magánhangzók időtartamának érzékeltetése kiejtésben és írásban. Az o, ó és u, ú, ü, ű betűk helyesírására vonatkozó szabályok megismerése és gyakorlása betűpótló feladatokkal. Toldalékos szavak alkotása: a szótő vagy a toldalékok megadásával. Látó, halló tollbamondás. Szókapcsolatok másolása, páros gyakorlatok. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése hangés betűkereső feladattal. Betűpótló feladatok. Válogató másolás írott és nyomtatott alakokról, csoportosítás. Mf. 83. oldal. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Gyakorlás. Fogalmak: betű, hang, szótag, szó, szótő, toldalék. Differenciáló óra.

28 75. Az ly betű vázolása és írása Az ly betű vázolása és írása, kettőzése, a tanult betűelem felismerése a betűben. Az ly betű a már tanult Másolással, diktálással betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. A j és ly betűk vizuális differenciálása, helyesírásfejlesztés. Szógyűjtés, válogató másolás, másolás írott és nyomtatott alakokról, emlékezetből írás képek segítségével. Mf oldal. lépéseinek betartásával az ly 76. Differenciáló óra: kétjegyű mássalhangzók írott alakjaival. 77. A j és ly betűs szavak helyesírása Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása (sz, zs, cs, gy, ty, ny, gy). Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Szótagokból szavak alkotása, másolás írott és nyomtatott alakokról. Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése titkosírásos feladattal. Mf. 86. oldal. A j és a ly betűs szavak írása közötti különbség. Az alapvető szókészlet kialakítása és írásának begyakorlása. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Differenciáló óra. Gyakorlóóra.

29 78. A dzs betű vázolása és írása. A dzs betű vázolása és írása, a tanult betűelem felismerése a betűben. A dzs betű a már tanult Másolással, diktálással, emlékezetből betű- és szóírás a tanult betűk felhasználásával. Szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2 + 2, 1 + 2, betűs szavak írása. Mf. 87. oldal. lépéseinek betartásával a dzs Fogalom: háromjegyű betű. 79. Differenciáló óra: ly, ty betűk írott alakjaival. Az írásban téveszthető vonalvezetésű betűk differenciálása. Az azonosságok és különbségek észlelése, megfogalmazása és gyakorlása. Szabályos betűalakok kivitelezése, különböző kötésmódok tudatosítása és begyakorlása. Auditív figyelem és emlékezet fejlesztése hangés betűkereső feladattal. Másolás írott alakokról, emlékezetből való írás a képek segítségével. Mf. 88. oldal. Differenciáló óra. 80. Az x, q betűk vázolása és írása A tanult betűelem felismerése a betűben. Az x és q betű a már tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betűés szóírás a tanult betűk felhasználásával. Mf. 89. oldal lépéseinek betartásával az x, q betűk A

30 81. A w és y betűk vázolása és írása A tanult betűelem felismerése a betűben. Az w és y betű a már tanult betűkhöz kapcsolása. Másolással, diktálással betűés szóírás a tanult betűk felhasználásával. Mf.: 90.oldal lépéseinek betartásával az w, y betűk A 82. Gyakorlóóra. A tanult betűk azonosítása, írása és differenciálása. Auditív figyelem fejlesztése, betűpótló feladat, szókincsbővítés. A kisbetűs magyar ábécé ismerete, nyomtatott alakról írottra való átfordítása. Mf oldal. A kisbetűk ismeretének, írásának, differenciálásának felmérése. Szótagok, szavak írása másolással, diktálásssal, képről emlékezetből. Az íráskészség és technika értékelése a megadott szempontok szerint. 83. I, Í, A betűk Tulajdonnevek írása. Betűpótló feladatok, másolási gyakorlatok, szókincsbővítés. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Mf oldal. lépéseinek betartásával az A, I,Í betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 84. M, O, Ó betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással, válogató másolás. Mondatok írása másolással, rajzos szövegértési gyakorlat. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Mf oldal. lépéseinek betartásával az M, O, Ó betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

31 85. E, T, Z betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Szótagokból szavak alkotása. Mondatok írása másolással, diktálással. Mf oldal. lépéseinek betartásával az E, T, Z betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 86. Gyakorlóóra Tulajdonnevek írása a tanult betűkkel, válogató másolás, az adott szavakkal mondat alkotásosos feladatok. Másolás, látó, halló tollbamondás. Az írástechnika és tempó kontrollja: helyes testtartás, nyomaték és kézcsúsztatás ellenőrzése. Az esztétikus íráskép és elrendezés tudatosítása. 87. N, S, L betűk Tulajdonnevek írása betűpótló feladatokkal, másolással és diktálással. Összetartozó mondatrészek kapcsolása és leírása, tulajdonnevek gyűjtése, szólásmagyarázat. Mf oldal. 88. Gyakorlóóra Differenciáló feladatok az I (nagy i ) és l (kis l) betűk megkülönböztetésére. Tulajdonnevek írása a tanult betűkkel, válogató másolás, mondatok szavakra bontása. Mf oldal. Gyakorlóóra. lépéseinek betartásával az N, S, L betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. Gyakorlóóra.

32 89. K, Á betűk Tulajdonnevek írása betűpótló feladatokkal, másolással és diktálással. Mondatkiegészítő feladatok, szótagokból szavak alkotása, szókincs- és kifejezőkészség-fejlesztő gyakorlatok. Mf oldal. lépéseinek betartásával a K, Á betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 90. P, U, Ú betűk Tulajdonnevek írása betűpótló feladatokkal, másolással és diktálással. Mondatkiegészítő és alkotó feladatok, szótagokból szavak alkotása, szókincs- és kifejezőkészség-fejlesztő gyakorlatok. Mf oldal. lépéseinek betartásával a P, U,Ú betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 91. Helyesírást gyakorló óra Mondatok írásának gyakorlása szópótló kiegészítéses feladatokkal. Mondatkezdő nagybetű és az írásjel biztos alkalmazásának gyakorlása. A kijelentő mondatok írása. Szavakból mondatok alkotása. Szóhatárok megtalálása az összefüggően leírt mondatban. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Mondat, mondatfajták, kijelentő mondat, mondatvégi írásjel. 92. J, É betűk vázolása és írása. Tulajdonnevek írása betűpótló feladatokkal, másolással és diktálással. Másolás írott és nyomtatott alakokról, látó, halló tollbamondás. Mondatok szavakra bontása/tagolása. Kifejezőkészség-fejlesztő gyakorlatok, írás emlékezetből. Mf oldal. lépéseinek betartásával a J, É betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

33 93. V, C betűk vázolása és írása. Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Mondatkiegészítéses gyakorlatok. Mondatok írása másolással, diktálással. Mf oldal. lépéseinek betartásával a C, V betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 94. H, Ö, Ő betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. Másolás írott és nyomtatott alakokról, látó, halló tollbamondás. Mondatkiegészítő feladatok, írás emlékezetből. Betűpótló feladatok, válogató másolás. Kifejezőkészségfejlesztő gyakorlatok. Mf oldal. 95. Gyakorlóóra Tulajdonnevek írása a tanult betűkkel, válogató másolás, az adott szavakkal mondatalkotásos feladatok. Másolás, látó, halló tollbamondás. Az írástechnika kontrollja: helyes testtartás, nyomaték és kézcsúsztatás ellenőrzése. Az esztétikus íráskép és elrendezés tudatosítása. lépéseinek betartásával a H, Ö,Ő betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. Gyakorlóóra. 96. D, Sz betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Szótagokból szavak alkotása. Mondatok írása másolással, diktálással. Szövegértési feladat. Mf oldal. lépéseinek betartásával a D, Sz betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

34 97. Helyesírást gyakorló óra 98. R, Ü, Ű betűk Mondatok írásának gyakorlása szópótló kiegészítéses feladatokkal. Mondatkezdő nagybetű és az írásjel biztos alkalmazásának gyakorlása. Szavakból mondatok alkotása. Szóhatárok megtalálása az összefüggően leírt mondatban. Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Mondatok logikailag helyes befejezése és leírása. Mondatok írása másolással, diktálással. Mf oldal. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Mondat, írásjel, szavak, szótagok. lépéseinek betartásával az R, Ü,Ű betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. 99. Helyesírást gyakorló óra Mondatok írásának gyakorlása szópótló kiegészítéses feladatokkal. Mondatkezdő nagybetű és az írásjel biztos alkalmazásnak gyakorlása. A kérdő mondatok írása. Szavakból mondatok alkotása. Szóhatárok megtalálása az összefüggően leírt mondatban. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Mondat, mondatfajták, kérdő mondat, mondatvégi írásjel F, G betűk vázolása és írása. Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Szógyűjtés, válogató másolás, mondatok szavakra bontása. Mondatok kiegészítése és írása másolással, diktálással. Mf oldal. lépéseinek betartásával az F, G betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

35 101. Ny, Cs betűk 102. B, Ty betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Tollbamondás párokban, betűpótló feladatok, szógyűjtés, írás emlékezetből. Mf oldal. Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Betűpótló feladatok, szótagokból szavak, szavakból mondatok alkotása. Mondatok írása másolással, diktálással és emlékezetből a kép segítségével. Mf oldal. lépéseinek betartásával az Ny, Cs betűk vázolása és írása. A tanult betű Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel. lépéseinek betartásával a B, Ty betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel Gyakorlóóra Tulajdonnevek írása a tanult betűkkel, válogató másolás, az adott szavakkal mondatalkotásos feladatok. Másolás, látó, halló tollbamondás. Az írástechnika és tempó kontrollja: helyes testtartás, nyomaték és kézcsúsztatás ellenőrzése. Az esztétikus íráskép és elrendezés tudatosítása. Gyakorlóóra, kontrollmérés, tudáspróba.

36 104. Zs, Gy betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. A mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása. Mondatok írása másolással, diktálással, képről, emlékezetből páros feladatok. Mf oldal. lépéseinek betartásával a Zs, Gy betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel Dz, Ly betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. Mondatok írása másolással, diktálással. Mf oldal. lépéseinek betartásával a Dz, Ly betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel Gyakorlóóra. A j, ly betűs szavak írásának gyakorlása. A tanult nagybetűk írásának begyakorlása másolással, diktálással a tulajdonnevek írásán keresztül. Betűpótló gyakorlatok, betűrendbe sorolás, összetartozó szavak keresése, válogató másolása. Mf oldal Dzs, X, Q betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. Mondatok szavakra bontása és írása másolással, diktálással. Mf oldal. Gyakorlóóra. lépéseinek betartásával a Dzs, X, Q betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

37 108. Y, W betűk Tulajdonnevek írása másolással és diktálással. Mondatok írása szópótlással, másolással, diktálással. Mf oldal. lépéseinek betartásával az Y, W betűk A tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása. Fogalmak: nagybetű, mondat, írásjel.

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus hónap hét óra szakasz időterv Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus (készségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás) tematika téma (beszéd, olvasás, írás) készségfejlesztési cél beszéd beszédkészség-fejlesztés,

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

1. évfolyam. Témakörök

1. évfolyam. Témakörök 1. évfolyam Témakörök Javasolt óraszámok 7 óra/hét (252óra) Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 30 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv

Egyéni fejlesztési terv Egyéni fejlesztési terv Összeállította: Szabó Ottilia, Nemzeti Tankönyvkiadó Intézmény Tanuló Neve: Címe: Neve: Osztályfoka: Születési hely, idı: Anyja neve: Gondviselı: Lakcím, telefonszám: Fejlesztési

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Éves óraszám: 288 (180 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás); Heti óraszám: 8. Tematikai egység címe 288 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei:

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: 8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: oldalszám Magyar nyelv és irodalom 91. Matematika 130. Környezetismeret 165. Vizuális kultúra 195. Technika, életvitel és gyakorlat 258. Ének-zene A változat

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció,

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Részletes ismertető az Írás munkafüzet 3. osztályosoknak taneszközről (FI /1)

Részletes ismertető az Írás munkafüzet 3. osztályosoknak taneszközről (FI /1) Részletes ismertető az Írás munkafüzet 3. osztályosoknak taneszközről (FI-501010305/1) A tankönyvi koncepció, a tankönyvcsalád elemei Az Írás 3. munkafüzet a vele integrált Nyelvtan (Anyanyelv és kommunikáció)

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Írás munkafüzet 3. osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomjegyzék Ceruzaforgató... 4 Ismét együtt! Ismételjünk!... 6 Légy szemfüles!... 8 Alsó ívelés, felső

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét.

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét. A fejj llesz ttő ttevékenység nap llózása Név: XY F 810, 811 4. b Fejlesztendő terület Észlelés Fejlesztő tevékenység tapasztalatai Auditív, vizuális észlelés pontatlan Hallási differenciálás gyenge Beszédészlelés,

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat

Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 2. sz. melléklet Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 288 óra 8 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése,

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Tankönyvkiadó kerettantervének felhasználásával Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el!

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el! munkafüzet 2. osztályosoknak Jelmagyarázat Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat Olvasd el! Beszéljétek meg! Jelöld számozással! Eszterházy

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges ja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok, feladatok Az általános

Részletesebben

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 1/1. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2012. augusztus

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben