TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Szövegértés-szövegalkotás Évfolyam: 1./a osztály Pedagógus: Göldner Tiborné I. negyedév Idő hét/ 1. hét/ Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák Beszédértés, beszédfejlesztés: A tanulók beszédének megfigyelése. Bemutatkozás, ki kísért el, ki vár? Ceruzafogás megfigyelése. Rajzkészítés: Milyennek láttad az iskolát? Beszédértés, beszédfejlesztés: Beszélgetés képről, óvodai élet felidézése. Meseolvasás, mondókák, játékok. Ismerkedés az utasítások jelével. Tárgyak helyének meghatározása: előtte, mögötte, mellette, alatta. Jobb kéz, jobb láb, jobb oldal. Mese a három pillangóról- mesemondás képsor segítségével. Színek felismerése, színezés. Beszéd érthetőségének fejlesztése, beszédbátorság, beszédkedv fejlesztése. Beszédkedv, beszédbátorság, a beszéd érthetősége. Térérzékelés fejlesztése. Pontos ceruzafogás elsajátítása. Helyes testtartás írás, rajzolás közben. Laza ceruzatartás. Frontális. Frontális. Módszerek, eljárások, eszközök Kötetlen beszélgetés a tanulók életkörülményeiről, családjáról, iskolai élethez való hozzáállásáról. Beszélgetés az óvodáról. Mondókák, versek mondása, körjátékok. Térérzékelést fejlesztő játékok. Körvonalas rajzok színezése. Ujjmondókák tanulása, mondogatása a kéz izmainak lazítása érdekében.

2 5-6. Az iskolában. Az óvoda és az iskola összehasonlítása. Hasonlóságok, különbségek a környezetben, tevékenységben, napirendben. A tanulók beszédének megfigyelése. Minek hol a helye? Közvetlen környezet megfigyelése, bejárása. Képek helyének keresése: alatta, fölötte, előtte, mögötte, mellette. Mi való az iskolatáskába? Feladatmegoldás színezéssel. A beszéd helyes üteme. Beszédbátorság, érthetőség. Szókincsbővítés. Összehasonlítás. Térérzékelés fejlesztése. Mesemondás. Beszéltetés a tankönyv képéről, saját tapasztalatokról. Manó ABC 2. hét 7-9. Színezési gyakorlat. Ceruzafogás megfigyelése. Légző gyakorlat bevezetése. Verstanulás. Mesemondás: A kecskegida és a farkas. Beszélgetés a családról. Kinek mi a feladata a családban? Családrajz készítése. A család tagjainak bemutatása. Pontos ceruzafogás, helyes testtartás. Beszéd érthetőségének fejlesztése. Beszédértés, beszédbátorság. Helyes beszédlégzés elsajátítása. A családon belüli hatékony részvétel segítése. Esztétika, művészi tudatosság fejlesztése. Mesemondás. Beszámoló saját rajz alapján. Rajzfilm: Magyar népmesék Mesekép színezése. Ceruzafogás javítása. Légző gyakorlat. Versmondás. Mesemondás: Hófehérke és a hét törpe. Beszélgetés: Egy napom története. Akusztikai gyakorlat. Pontos ceruzafogás, helyes testtartás. Beszéd érthetőségének fejlesztése. Beszédértés, beszédbátorság. Helyes beszédlégzés versmondás közben. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Hanghallás fejlesztése. Mesemondás. Természetes hangok megfigyelése. Különböző hanghatások keltése.

3 hét Képolvasás: Egy nap története. Képsor követése szemmel, ujjal. Irányok megállapítása, helyes irány követése az olvasási tevékenység alatt. Rajzos napirend készítése. A közösen megbeszélt jelek alkalmazása. Légző gyakorlat, magánhangzók ejtése. Versmondás. Mesemondás: A kismalac és a farkasok. A mese eljátszása. Akusztikai gyakorlat. Képolvasás, képsor követése ujjal, szemmel. Mesebefejezés a kép alapján szóban, rajzzal. Mesekép színezése. Légző gyakorlat, magánhangzók ejtése. Verstanulás. Mesemondás összefüggő képsor alapján. Akusztikai gyakorlat: zörejek felismerése. A hangforrás helyének megállapítása. Egy, két és többtagú szavak gyűjtése. Irányok megállapítása. A jó időbeosztás fontossága. Helyes ceruzafogás, testtartás. Társas kapcsolatok, összetartás fejlesztése. Hanghallás fejlesztése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Helyes ceruzafogás, testtartás. Összefüggő szöveg alkotása. Hanghallás fejlesztése. Térérzékelés fejlesztése. Csoport Ritmikus hangsor ismétlése postásjáték. Rajzolás, színezés. Rajzfilm. Hófehérke és a hét törpe Mesemondás. Mesedramatizálás. Postásjáték. Rajzolás, színezés. Kedvenc meseszereplőről való beszélgetés. Mondatalkotás képekről. Irányított mesélés. Térérzékelést fejlesztő gyakorlatok: merre néz a kiskakas? Szótagolás taps segítségével. Vonalvezetési gyakorlat. Álló egyenes vázolása, írása. Helyes ceruzafogás, testtartás.

4 Légző gyakorlat magánhangzók ejtése, a hét napjai. Versmondás, mondókák. Mesemondás. Akusztikai gyakorlat: zörejek felismerése. A hangforrás helyének megállapítása. Olvasás szövegértés: Szavak szótagokra bontása. Mássalhangzók megfigyelése: m, c. Hangoztatás, szógyűjtés, a hang helyének keresése a szóban. Melyik szóban hallod a hangot? Kerítés, létra, háztető vonalvezetési gyakorlatok, vonaltartás megfigyelése. Fekvő egyenes vázolása. Légző gyakorlat. Magánhangzók ejtése. Mondókák. Játékos hangutánzási feladatok. Mássalhangzók tanulása hangutánzással. (r, p) Fekvő egyenes írása. Légző gyakorlat. Játékos hangutánzás. Mássalhangzók tanulása hangutánzással (d, cs). A hangok helyének keresése. Ferde egyenes vázolása, írása. Helyes beszédlégzés, artikuláció. A hangok tiszta ejtése. A figyelem tudatosságának, tartósságának fejlesztése. Elemi tanulási szokások kialakítása. Finommozgások fejlesztése. Helyes beszédlégzés, a hangok tiszta ejtése. Szókincsbővítés. Finommozgások fejlesztése. Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének fejlesztése. A figyelem tudatosságának, tartósságának fejlesztése. Finommozgások fejlesztése. Tájékozódás a vonalrendszerben. Mondókák mondása ütemesen, szótagolva. Körjátékok, hozzájuk kiszámolók mondása. Játék: Erre csörög Írás előkészítő feladatok. Ujjmondókák, kézlazító gyakorlatok. Hangok, zörejek. Manó muzsika Mondókák ritmizálása. Hangok helyének jelölése karika színezésével. Ujjerősítő mozgások mondókákkal. Hangok, zörejek. Első daloskönyvem CD Visszhangjáték. A tanult mássalhangzók jelölése karikázással. Ujjmondókák. Manó ABC

5 Légző gyakorlat. Játékos hangutánzás. Versmondás. Mássalhangzók tanulása (f, s) hangutánzással. Hol hallod? Szógyűjtés, hangok helyének keresése. Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének fejlesztése. Finommozgások, mozgáskoordináció fejlesztése. Koncentrálóképesség. Visszhangjáték. Szógyűjtés. Verstanulás, versmondás. Ujjmondókák. Írás előkészítő feladatok. Manó ABC Horogvonal vázolása. Légző gyakorlat. Hangok ejtése. Visszhangjáték. Mesemondás. Játékos hangtanulás ( sz, z ). Szógyűjtés, a hangok helyének keresése. Hangok tiszta ejtése. Finommozgások, mozgáskoordináció. Koncentrálóképesség, figyelem. Szógyűjtés. Hangfelismerő gyakorlatok. Ujjmondókák. 5. hét Horogvonal vázolása, írása. Légző gyakorlat. Magánhangzók hangoztatása. Soroló tanulása. Mesemondás. Játékos hangkeresési gyakorlatok. Hangok helyének megállapítása hangzás után. Csészevonal vázolása, írása. Légző gyakorlat. Magán-, mássalhangzók hangoztatása. Hangutánzással a hangok tiszta ejtése. Szókincsbővítés. Koncentrálóképesség, figyelem. Írás megalapozása. Hangok tiszta ejtése. Koncentrálóképesség, figyelem. Páros Páros Szógyűjtések. Írás előkészítő feladatok. Sordísz folytatása (kételemű). Új sordísz kitalálása. Manó ABC Tematikus szógyűjtések.

6 Játékos hangkeresési gyakorlatok. Hangok helyének megállapítása hangzás után. Írás megalapozása. Hangfelismerési játékok. Az én ábécém hét Kapuvonal vázolása. Sordísz színezése. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Kiszámolók, mondókák. Körjáték. Szótagolási gyakorlatok. Szavak szétválogatása szótagszám szerint. Szótagok lejegyzése Kapuvonal vázolása, írása. Kapuvonal összekapcsolása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Haza, hazaszeretet, hősök, vértanúk emléke. Felkészülés az iskolai megemlékezésre. Hangok képzésének megfigyelése. Szógyűjtés, szótagokra bontás. Fecskevonal vázolása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Légző gyakorlat magánhangzók ejtésével. Mondókák, ritmizálás. Szavak szótagokra bontása, szótagok hangokra bontása tevékenykedtetéssel. Fecskevonal vázolása, írása. Hangok tiszta ejtése. Szókincsbővítés. Betűelemek vázolásával az írás megalapozása. Koncentrálóképesség, figyelem fejlesztése. A közösségi összetartozást megalapozó értékek elfogadása. Szókincsbővítés. Digitális kompetencia. A hangok tiszta ejtése. Olvasás alapozása. Írás megalapozása. Hangok tiszta ejtése. Hangok tudatos elkülönítése az olvasás megalapozásához. Digitális kompetencia Koncentrálóképesség, a figyelem fejlesztése. Írásmozgások fejlesztése. Páros Szótagokra lépés, tapsolás. Tapsolás után szótagok kirakása pálcikákkal. Ujjmondókák. Íráselemek írása nagyban, levegőbe, lapra. Emlékek felidézése. Manó ABC Ujjmondókák. Betűelemek vázolása. Játék: Ki ismer engem? Interaktív tananyag: hangok a szavakban. Szótagolás tapssal, szótagok kirakása pálcikákkal, hangok kirakása korongokkal. Szótagok, hangok lejegyzése. Az én ábécém

7 hét Beszédfejlesztés, beszédművelés: Légző gyakorlat magánhangzókkal. Soroló. Ritmusgyakorlatok. Irányok. Szavak szótagokra bontása, szótagok hangokra bontása. Hangoztatás, lejegyzés. Képek csoportosítása hasonló tulajdonságok alapján. Keresd az ugyanolyant! Színező feladat. Fecskevonal vázolása, írása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Légző gyakorlat hangok ejtésével, számolással. Ritmusgyakorlat. Drámajáték: Hol az orrod, hol a füled? Egy, kettő, Peti, Kati. Szavak szótagokra bontása, szótagok hangokra bontása. Kirakás, lejegyzés. Hangok megfigyelése: halk, hangos. Keresd az ugyanolyant! Képek csoportosítása tulajdonságaik alapján. Színezés. Hangok tiszta ejtése. Szókincsbővítés. Szerialitás. Koncentrálóképesség, figyelem. Csoportosítás. Írásmozgások fejlesztése. Hangok tiszta ejtése. Beszédlégzés. Mozgáskoordináció fejlesztése. Memória, figyelemösszpontosítás. Koncentráció, figyelem. Digitális kompetencia. Páros Verstanulás. Szótagolás tapssal, kirakás. Hangokra bontás, kirakás, lejegyzés. Interaktív tananyag: csoportosítás. Manó ábécé Drámajáték. Tevékenykedtetés. Manómuzsika Fordított fecskevonal vázolása, írása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Légző gyakorlat hangok ejtésével, hónapok sorolásával. Soroló. Ritmusgyakorlat nevekkel Szavak szótagokra bontása, szótagok hangokra bontása. Képek differenciálása: keresd az ugyanolyant! Írásmozgások. Beszédfejlesztés. Hangok tiszta ejtése. Mozgáskoordináció, memória, figyelem. Olvasás megalapozása. Írásmozgások fejlesztése. Osztály Drámajáték. Szótagok, hangok kirakása pálcikával, koronggal.

8 hét Hullámvonal vázolása, írása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Mondatalkotási gyakorlatok. Gyűjtőfogalom keresése. Ritmusgyakorlat. Szavak hangokra bontása, hangok lejegyzése. Hangösszevonási gyakorlat két hanggal, magán-, mássalhangzó. Karika vázolása. Színezési gyakorlat. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Tematikus kép: osztályterem. Képolvasás. Ajakartikulációs gyakorlatok bevezetése. Háromütemű ritmusgyakorlat. Magánhangzók leválasztása, hangoztatása, megfigyelése. Szógyűjtés az adott magánhangzóval. Hangösszevonási gyakorlat két hanggal. Karika írása. Színezés, rajzolás. Beszédfejlesztés, beszédművelés: október 23.-ra emlékezés. Ajakartikulációs gyakorlatok. Légző gyakorlat. Négyütemű ritmusgyakorlat. Magánhangzók leválasztása. Szógyűjtés az adott magánhangzókkal. Hangösszevonás két hanggal. Magánhangzók keresése a szavakban. Hangösszevonással az összeolvasás képességének megalapozása. Szóbeli szövegalkotási képesség fejlesztése. Betűelemek írásával az írás megalapozása. Helyes artikuláció. Beszédkészség fejlesztése. Társas kapcsolatok fejlesztése. Összeolvasás képességének megalapozása. Írás megalapozása. Közösségi tudat erősítése. Hazaszeretet, a hősök tisztelete. Helyes artikuláció. Beszédkészség fejlesztése. Koncentrálóképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Osztály Páros Osztály Osztály Hangöszszevonás képek segítségével. Hangokra bontás korong, pálcika segítségével. Hangok megfigyelése. Első daloskönyvem (CD) Mondatok alkotása képről. A mondatok szavakra bontása, a szavak szótagolása. Hangleválasztás. Játékos hangfelismerési gyakorlat. Az én ábécém, magánhangzók. Drámajáték. Hangok megfigyelése: Első daloskönyvem CD Szótagok, hangok kirakása pálcikákkal, korongokkal. Vázoló lap.

9 9. hét Cicavonal vázolása. Keresd az ugyanolyant! Színezési feladat. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Téma: kirándulás, szüneti élmények. Légző gyakorlat, magánhangzók hangoztatása. Artikulációs gyakorlat. Ritmus gyakorlat. Képolvasás: kirándul a család. Mondatok alkotása a kép alapján. Tematikus szógyűjtés. Szavak szótagolása, hangok jelölése, adott hang helyének jelölése. Hangösszevonás két hanggal. Összekapcsolt cicavonal vázolása. Beszédfejlesztés, beszédművelés: Légző gyakorlat. Verstanulás, ritmizálás. (W. S. : Galagonya) Tematikus szógyűjtés (ősz). Gyűjtött szavak mondatba foglalása, történetalkotás. Hangösszevonás gyakorlása. Szótagolás, hangok helyének keresése, jelölése. Összekapcsolt cicavonal írása. Az olvasás képességének megalapozása. Írásmozgások fejlesztése. Szóbeli kommunikáció fejlesztése. Természetszeretetre, természetvédelemre nevelés. Hangok tiszta ejtése, helyes artikuláció. Szókincsbővítés. Helyes hanganalízissel a helyesírás alapozása. A helyes légzés, hangadás, artikuláció fejlesztése. Szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Hangösszevonással az összeolvasás képességének alapozása. Helyesírás alapozása. Írásmozgások fejlesztése. Osztály Osztály Feladatlap. Történet alkotása. Drámajáték. Szótagok kirakása pálcikákkal, Hangok kirakása korongokkal, a magánhangzó helyének jelölése korong átfordításával. Ujjmondókák, betűelem bejárása. Az én ábécém Hangöszszevonás képek segítségével. Magán és mássalhangzók jelölése színekkel. Munkálkodás a tankönyvvel, ellenőrzés digitális tananyag segítségével. Az én ábécém

10 hét Beszédfejlesztés, beszédművelés: Helyes ejtési gyakorlatok: légzés, hangadás, artikuláció. Versmondás helyes ejtéssel, megfelelő levegővétellel. Tematikus képről mondatok alkotása. (Kirándulás) Mondatok szavakra bontása. Szótagolás gyakorlása. Hangösszevonási gyakorlatok két és három hanggal. Szavak mondatba foglalása. Betűelemek összekapcsolása. Helyes ejtési gyakorlatok. Beszélgetés, tematikus szógyűjtés: gyümölcsök, szüret. Ritmusgyakorlat gyümölcsök nevével. Az a, A betűk megismerése. Az írott kis a betű vázolása, írása. Légző gyakorlat. Ritmus gyakorlat. Tematikus képről szógyűjtés, mondatalkotás, szövegalkotás. Egyéni élmények: ki mit csinál otthon a szabadidejében? Az i, I, í, Í betűk megismerése, elkülönítése. Hang és betűdifferenciálás. A helyes légzés, hangadás, artikuláció fejlesztése. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Szövegalkotás. Az olvasás készségének megalapozása a hangok összevonásának gyakorlásával. Íráskészség megalapozása. Hangok tiszta ejtése. Szókincsfejlesztés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az olvasás készségének megalapozása hang és betű összevonásával. Helyes artikuláció, időtartam jelölés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. A szabadidő helyes eltöltése. Olvasás készség megalapozása. Íráskészség megalapozása. Osztály Páros Osztály Verstanulás. Mondatok alkotása a tankönyv képéről. Feladatlapos munka: Kösd a képet a szótag-számot jelző ábrához. Hangösszevonás képek segítségével. Digitális tananyag: Az én ábécém Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyelése hívóképen. A megismert betűk keresése betűsorban, versben. Hang és betűdifferenciálás. Írott kisbetű elemeire bontása. Hang és betű egyeztetése. Nyomtatott betűalakok megfigyeltetése betű hívóképen. Betűsorban és versben a megismert betűk keresése. Nyomtatott és írott betűk közötti azonosságok és különbségek megfigyelése.

11 hét Írott kis i, í betűk megfigyelése. Azonosságok és különbségek keresése. A betűk vázolása és írása. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlat. Szavak, mondatok gyűjtése tematikus képről (Esti mese). Az m, M betűk megismerése. Hang és betűolvasás. Írott kis m betű megismerése, betűelemekre bontása, vázolása. Légző gyakorlat. Időtartam gyakorlatok. Versmondás helyes artikulációval. Az eddig tanult betűk olvasásának gyakorlása. Hang és betű összevonása. Betű és betű összevonása. A szótagoló olvasás technikájának megismerése, gyakorlása. Írott kis m betű írása, kapcsolása az eddig tanult betűkhöz. Légző gyakorlat. Verstanulás. Szavak, mondatok gyűjtése tematikus képről: Indulás az iskolába. Szövegalkotás: egyéni élmények. Az o, ó hang megfigyelése. Szókincsbővítés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése. Olvasáskészség megalapozása. Íráskészség megalapozása. Helyes artikuláció, időtartam. Az olvasás képességének megalapozása a betűk összevonásával. Íráskészség megalapozása. Szókincsbővítés. Pontos, árnyalt önkifejezés fejlesztése. Az olvasás képességének megalapozása a hangbetűegyeztetéssel, a betűk felismerésével. Osztály Osztály Páros Osztály Páros Digitális tananyag: Az én ábécém Mesemondás. Hang és betű egyeztetése. Betűkeresés betűsorban és versben. Hang és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűk közötti azonosságok és különbségek keresése. Digitális tananyag: Az én ábécém, Gyöngybetűk Betűk keresése betűhalmazban: feladatlapos Kis és nagybetűk párosítása. Szótagok megfelelő képhez kötése. Szavak, képek egymáshoz rendelése. Szókirakás betűsínbe. Betűk keresése versben és betűhalmazban. Nyomtatott és írott betűforma közötti hasonlóságok és különbségek. Az írott kisbetű elemeire

12 hét A hang helyének keresése, jelölése szavakban. Hang és betűegyeztetés. Az o, O, ó, Ó betűk megismerése. Írott kis o, ó betűk vázolása, írása. Légző gyakorlat. Négyelemű ritmus gyakorlat. Szó- és mondatalkotás. Verstanulás. Az ismert betűk összeolvasása. Szótag és szóolvasás. Az ismert betűk írásának, kapcsolásának gyakorlása. Légző gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Helyes ejtés. Tematikus képről mondatok alkotása. Esik az eső. Képelemzés, szógyűjtés. Verstanulás. Az e hang megfigyelése, helyének megkeresése szavakban. Az e, E betű tudatosítása. Az e betű vázolása. Íráskészség megalapozása. Szókincsbővítés. Az olvasás képességének fejlesztése. Íráskészség megalapozása. Helyes, tiszta hangképzés. Szókincsbővítés. Szövegalkotás képességének fejlesztése. Természettudományos kompetencia fejlesztése. Olvasás megalapozása. Írás alapozása. Osztály Páros Osztály bontása, betűelemek megnevezése. Digitális tananyag: Az én ábécém, Gyöngybetűk Szósorok olvastatása. Kép-szóegyeztetés. Szó jelentésének lerajzoltatása. Szóhalmazból adott szó képének kiválasztása. Digitális tananyag: Az én ábécém, Gyöngybetűk Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése.

13 Légző gyakorlat. Kedvenc meséink. Mesemondás, dramatizálás. Hangok, szótagok keresése szavakban. Betűk összeolvasása. Szótagok, szavak olvasása. Az e betű írása, kapcsolása, rövid, kéthárom betűs szavak írása. Légző gyakorlat. Szövegalkotás kép segítségével: Vásárban, búcsúban. Egyéni élmények elmondása. Mondatok gyűjtése, tematikus szógyűjtés. Az l, L betűk megismerése. Feladatok megoldása. Kapcsolása más ismert betűkhöz. Az írott kis l betű vázolása. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. Beleérző képesség fejlesztése. Kommunikáció. Olvasáskészség fejlesztése. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Közösségi tudat erősítése. Olvasáskészség fejlesztése. Koncentrálóképesség. Írás megalapozása. Osztály Páros Osztály Páros Mesedramatizálás. Betűvadászat versben. Szógyűjtés az e hanggal. Szótagok olvasása, kiegészítése szavakká. Szavak szótagoló olvasása. Szavak kirakása betűsínbe. Digitális tananyag: Az én ábécém, Gyöngybetűk Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése.

14 Idő hét/ 13. hét II. negyedév Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák Légző gyakorlat: magánhangzók ejtése, a hét napjai. Verstanulás a hóemberről. Beszélgetés a télről, a decemberi ünnepekről. Kép és szó egyeztetése. Szavak olvasása, kirakása a kivágott betűkből. Írott kis l betű vázolása, írása. Szavak másolása írott és nyomtatott alakról. Artikulációs és ritmus gyakorlatok. Tematikus képről mondatok alkotása: Este otthon (apa újságot olvas) Kedvelt gyermekújságok. Az u, ú betűk megismerése. Kapcsolása az eddig megismert mássalhangzókhoz. Szótagok és szavak olvasása. Az u, ú betűk vázolása. A helyes beszédlégzés, artikuláció fejlesztése. Befogadás, saját élmény társításának képessége. Hang és betű azonosságának felismerése. Betűk szavakká rendezése a szó jelentésének megértésével. Olvasási képesség fejlesztése 2-3 betűből álló szavak esetében. Szókincsbővítés. Pontos, árnyalt önkifejezés fejlesztése. Saját élmény elmondása. Beszédbátorság, kommunikáció fejlesztése. A tanult betűk felismerése szövegkörnyezetben. Olvasott szöveg megértése. Írás megalapozása. Frontális osztály Frontális irányítással végzett egyéni Osztály Módszerek, eljárások, eszközök Nyomtatott és írott szóalak egyeztetése, másolása. Két- és többtagú szavak másolása nyomtatottról. Szóalkotás betűkből, szóírás. Az én ábécém Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém

15 hét Versmondás, ének: Várjuk a mikulást. Beszélgetés: ki hogyan várja az ünnepet, mit tudunk a Mikulás-nap eredetéről? Szótagok és szavak olvasásának gyakorlása. Szavak kirakása betűkből. Szóteremtés megadott betűkből. Másolás írottról, nyomtatottról. Légző gyakorlat. Versmondás: hangsúly és hanglejtés gyakorlása. Tematikus képről mondatok alkotása: Iskola utáni pihenés. Saját élmények elmondása. Szógyűjtés a t hanggal. T, t betűk megismerése. Kapcsolása magánhangzókhoz. Szavak olvasása. Az írott kis t betű vázolása, írása. Másolás írottról. Légző gyakorlat. Ritmusgyakorlat nevekkel. Verstanulás: nyelvtörő. Tematikus képről Versek, dalok felidézése. Saját élmény társítása a témához. Emlékek felidézése. A családi összetartozás élményének átélése. Közösségtudat erősítése. A hallási és látási megfigyelőképesség fejlesztése a beszédhangok és betűk megfeleltetésével. Tiszta hangzóejtés. A magyar nyelvnek megfelelő hangsúly és hanglejtés. Szóbeli szövegalkotás adott témáról, egyéni élmény társítása. Hang és betű azonossága. Olvasási képesség 2-3 és több betűből álló szavak olvasására. Tiszta hangzóejtés fejlesztése. Aktív szókincs mozgósítása a témával kapcsolatban. Szókincsbővítés. Osztály Páros Osztály Osztály Nyomtatott és írott szóalak egyeztetése, másolása Két- és többtagú szavak másolása nyomtatottról. Szóalkotás betűkből, szóírás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Manó ábécé Szövegalkotás képről.

16 hét mondatok alkotása: Kerti munkálatok. Saját élmény mesélése. Mondat szavakra tagolása, á hang megfigyelése, szógyűjtés, szómagyarázat. Az á betű megismerése, megfigyelése, kapcsolása a tanult mássalhangzókhoz. Betűvadászat. Szavak és mondatok olvasása. Az írott kis á betű vázolása és írása. Kérdés helyes hanglejtése. Verstanulás, versmondás helyes artikulációval. Szavak kirakása betűkből. Szavak jelentésének lerajzolása. Feleletválasztás. Szavak másolása írott és nyomtatott alakról. Légző gyakorlat. Nyelvtörő tanulása. Beszélgetés az utazásról, saját élmények elmondása. Utazás repülővel: mi volt a legérdekesebb? Szavak gyűjtése és csoportosítása az utazással kapcsolatban. Megfigyelőképesség fejlesztése. Fonémahallás, azonosítás és megkülönböztetés. Az olvasottak értelmezése. Írás megalapozása. A magyar nyelv sajátosságainak megfigyelése. Pontos hangzóejtés. Betűk szavakká rendezése a szó jelentésének megértésével. Az olvasottak értelmezése, alkalmazása. Betűk alakítása és kapcsolása, íráskészség fejlesztése. Pontos hangzóejtés. Beszédkészség fejlesztése, aktív szókincs mozgósítása, szókincsbővítés. Fonémahallás, azonosítás és megkülönböztetés. Frontális osztály Páros Egyéni Frontális osztály Egyéni Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Nyomtatott és írott szóalak egyeztetése, másolása. Két- és többtagú szavak másolása nyomtatottról. Szóalkotás betűkből, szóírás. Manó ábécé Mondat és kép egyeztetése összekötéssel. Versek tanulása után mondással.

17 Az R, r betűk megismerése, differenciálás: r- l. Összeolvasása a magánhangzókkal. Szavak olvasása. Az írott kis r betű vázolása, írása. Szavak írása. Légző gyakorlat. Tematikus képről mondatok alkotása: játszó gyerekek. Legkedvesebb játékok elmesélése. A közös játék öröme. Ü, ű betűk megismerése, megkülönböztetése az u, ú betűktől. Betű felismerési gyakorlatok. Az ü, ű betűk vázolása, írása. Másolás nyomtatottról. Légző gyakorlat. Nyelvtörő tanulása, mondogatása. Tematikus képről mondatok alkotása: Eredményhirdetés. Sportversenyek: egyéni élmények elmondása. É betű megismerése. Szavak, mondatok olvasása: kijelentő, kérdő. Hang és betű azonossága. Tiszta hangzóejtés. Mondatalkotás. Gondolatok pontos, mások számára is élvezetes közlése. Formafelismerés. Hang és betű azonossága. Hangok és betűk sorrendjének megfeleltetése. Tiszta és pontos hangzóejtés. Szóbeli szövegalkotás adott témáról és saját élményről. Olvasási képesség fejlesztése szavak és rövid mondatok esetében. Irányított önálló Osztály Frontálisan irányított egyéni Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Fólia Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése.

18 16. hét hét Az é betű vázolása, írása. Szavak másolása írottról és nyomtatottról. Beszélgetés a Karácsonyról. Az ünnep eredete, hagyományok. Bajai szokások Karácsonykor. Családi ünneplési szokások. Ki miért várja az ünnepet? Versek, dalok az ünneppel kapcsolatban. Betlehemi játék-iskolai ünnepség. Társasjáték csoportokban: készségfejlesztő játékok. Légző gyakorlat. Versmondás helyes ejtéssel. Tematikus képről mondatok alkotása: családi ünnepek. Saját élmény megfogalmazása a témával kapcsolatban. V betű megismerése. Szavak, mondatok olvasása. A v betű vázolása, írása. Másolás írott és nyomtatott szavakról. Az ünnep hagyományainak megismerése. Azonosságtudat fejlesztése a szűkebb környezettel, a városunkkal. A családhoz, közösséghez tartozás élménye. Közös játék, szabálytudat fejlesztése. Hangzók tiszta ejtése. Szóbeli szövegalkotás adott témáról és saját élményről. Hang és betű azonosítása. Olvasáskészség fejlesztése szavak és rövid mondatok olvasásával. Osztály Csoport Osztály Frontálisan irányított egyéni Páros Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az én ábécém Fólia Rajzkészítés. Beszélgetés a bajai ünnepi hagyományokról. Zenehallgatás. Közös játék csoportokban. 1. Daloskönyvem CD Helyismeret tananyag feldolgozása H Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém

19 Beszélgetés szabadon választott témáról. Ritmus gyakorlat (négyelemű, keresztezéssel). Légző gyakorlat. Versmondás helyes kiejtéssel. Betűpótlás, szóolvasás. Kérdés-felelet olvasása. Szövegolvasás. Szótagokból szavak alkotása, másolás nyomtatottról Olvasási képesség mérése. Verstanulás, versmondás. Pontos, a hallgató számára érthető, élvezhető szóbeli szöveg alkotása. Helyes artikuláció. Olvasási készség fejlesztése. Frontálisan irányított egyéni Páros Frontálisan irányított egyéni Összefüggő mondatok olvasása eseményképpel illusztrálva. Mondat és kép egyeztetése összekötéssel. Szóalkotás szótagokból, szó írása. Az én ábécém Tevékenykedés feladatlapon hét Olvasás gyakorlása. Eddig tanult betűk írásának, kapcsolásának gyakorlása. Magánhangzók hosszúságának jelölése. Légző gyakorlat. Versmondás. Eseményképről mondatok és szöveg alkotása: kirándulás az erdőben. Egyéni élmények társítása. Az ö, ő betűk megismerése, kapcsolása a tanult mássalhangzókhoz. Betűdifferenciálás: ó-ő. Szavak és mondatok olvasása. Az olvasástechnika fejlesztése. Tanulási képesség fejlesztése. Elemi ismeretek szerzése az anyanyelvről. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Beszédbátorság. Az élő környezet megfigyelése, védelme. Tanulási képesség fejlesztése. Olvasási képesség. Szövegértés. Differenciált egyéni Differenciált egyéni Páros Differenciált munkálkodás az Egeres könyvben, a Szépen, helyesen! munkafüzetben. Hang és betű egyeztetése. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Kép és mondat egyeztetése. Az

20 hét Az ö, ő betű vázolása, írása. Másolás írottról, nyomtatottról. Légző gyakorlat. Eseményképről szavak, mondatok gyűjtése. Szavak tematikus csoportosítása: árucikkek. Szövegalkotás képről: vásárlás. Saját élmény elmondása. A N, n betű megismerése, kapcsolása magánhangzókhoz. M-n differenciálása. Mondatok, szöveg olvasása. Az n vázolása, írása. Másolás írottról, nyomtatottról. Verstanulás. Mesemondás. Hangok helyének keresése szavakban. Szavak, mondatok, szöveg olvasása. A tanult betűk, betűkapcsolatok írásának gyakorlása. Mássalhangzók hosszúságának jelölése. Tematikus képről mondatok alkotása: Öltözködés. Időjárásnak megfelelő öltözködés. Hangsúly és hanglejtés gyakorlása mondatok olvasásával. Íráskészség. Szóbeli kifejezőképesség. A kulturált nyelvi magatartás megalapozása. A kritikai érzék fejlesztése. Az udvarias vásárlás szabályai. Önálló tanulási képesség fejlesztése. Önálló verstanulási technikák. A szókincs gyarapítása. Szavak, szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. Elemi ismeretek szerzése az anyanyelvről. Az érthető, értelmes beszéd képességének fejlesztése. Az évszakok jellemzői, az időjárásnak megfelelő öltözködés. Differenciált egyéni Páros Differenciált egyéni Páros Differenciált egyéni írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Rövid szöveg olvasása szótagolva. A szöveg tagoltságának megfigyelése. Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása. Az én ábécém Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Nyelvi hibák javítása tanítói segítséggel. Tapasztalatszerzés a versek és a pró-

21 Az s, S betűk megismerése. Szavak szótagokra bontása. Feleletválasztás szósorból. Szövegolvasás. Az s betű vázolása, írása. Szótagokból szóalkotás. Másolás nyomtatottról. Légző gyakorlat. Verstanulás. Mesemondás: Öreg néne őzikéje. Tematikus képről mondatok alkotása: Ünnep Az z, Z betűk megismerése. Válogató olvasás. Gyakorlás: Mondat és szöveg olvasása. A z betű vázolása és írása. Betűkből szóalkotás. Szókapcsolatok teremtése. Légző gyakorlat. Versmondás. Beszélgetés szabadon választott témáról. Szavak, mondatok, szöveg olvasásának gyakorlása. Másolás írott és nyomtatott szavakról. Hangok hosszúságának jelölése. A szintetizáló képesség fejlesztése Az érthető, értelmes beszéd képességének fejlesztése. Gondoskodás másokról. Családi, nemzeti és egyházi ünnepek. Ezek jelentősége életünkben. Az érthető, értelmes beszéd képességének fejlesztése. Ismeretek szerzése az anyanyelvről. Frontálisan irányított egyéni Páros Frontális osztály Differenciált egyéni Páros zai szövegek formájának különbségeiről, a versek rímeiről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Az én ábécém Mese tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Az én ábécém Differenciált munkálkodás az Egeres könyvben és a Szépen, helyesen munkafüzetben.

22 20. hét Légző gyakorlat. Tematikus képről mondatok alkotása: Hogyan tölti a család a szabadidejét? Saját tapasztalatok felidézése. Az c, C betűk megismerése. Versmondás: Ence-Bence Mondatok olvasásának gyakorlása. A c betű írása, kapcsolása. Másolás nyomtatottról, írottról. Tematikus képről mondatok alkotása: Cirkuszban Élménybeszámoló, verstanulás. A b, B betűk megismerése. Szótagokból szóalkotás. Gyakorlás; szövegolvasás: Bea babát altat A b betű vázolása, írása. Gyakorlás: másolás, tollbamondás. Az érthető, értelmes beszéd képességének fejlesztése. A szkozás, kikapcsolódás, pihenés fontossága. Különböző magatartásformák megidézése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Frontális osztály Egyéni Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Betűkapcsolás. Az én ábécém Szövegalkotás képről. Szerepjátékok. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szótagolt szöveg olvasása. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése Betűkapcsolás. Az én ábécém, Gyöngybetűk

23 Február 21. hét Légző gyakorlat. Versmondás. Beszélgetés szabadon választott témáról. Szavak, mondatok, szöveg olvasásának gyakorlása. Másolás írott és nyomtatott szavakról. Hangok hosszúságának jelölése. Nagymozgások: bébi fóka, gyík, kukac. Ritmusgyakorlat: balkéz nyitott, jobb kéz nyit, zár. Spontán megnyilatkozások (hét végi élmények). Légző gyakorlat: gyertyafújás. Verstanulás: A bohóc Beszélgetés képről: Könyvtárban. Mondatok alkotása, szógyűjtés. A K, k betűk megismerése. Az érthető, értelmes beszéd képességének fejlesztése. Ismeretek szerzése az anyanyelvről. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség. Könyvtárhasználat. Viselkedés a könyvtárban. Olvasási képesség megalapozása. Frontális osztály Differenciált egyéni Páros Frontálisan irányított egyéni Páros Differenciált munkálkodás az Egeres könyvben és a Szépen, helyesen munkafüzetben. Képolvasás. Betűvadászat. Szólánc. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése A k vázolása, írása. Mozgások, ritmus gyakorlása. Beszélgetés (spontán). Légző gyakorlat. Vers továbbtanulása. Beszélgetés (irányított): háziállatok gondozása, etetése. Felelősség az állatok iránt. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Rászorulók támogatása. Háziállatok gondozása, védelme. Frontálisan irányított egyéni Páros Szövegalkotás, beszélgetés. Szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása.

24 Szövegfeldolgozás: Kati, Kálmán etet. Szöveggel való tevékenykedés fejlesztése. Az én ábécém Gyakorlás. Szókeresés, másolás nyomtatottról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Íráskészség, helyesírás fejlesztése Beszélgetés: (irányított): nálunk élő vadállatok. Mondóka: Kiskertemben uborka. Légző gyakorlat, helyes ejtési gyakorlat. Szövegfeldolgozás: A róka és a kakas. Olvasás gyakorlása, tartalom mesélése saját szavakkal. Kódváltás: rajzold le! Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Helyes hangképzés. Szövegértés képességének fejlesztése. Lényegkiemelés. Kooperatív páros Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. A szöveg tartalmára irányuló kérdésekre válaszadás. Az én ábécém Gyakorlás, másolás. A? és a! jel írása. 22. hét Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Téli vers, mondóka mondása. Beszélgetés: spontán, irányított: Mi a jó a télben? Képolvasás: Hóember építése. Mondatok, szavak gyűjtése. Saját élmény felidézése a témával kapcsolatban. H, h betű megismerése. Szavak, mondatok olvasása. Szavak, szókapcsolatok, rövid szöveg megértésének bizonyítása feladatok megoldásával. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Az időjárás és a természet változásainak megfigyelése. Olvasáskészség fejlesztése. Kooperatív páros Differenciált egyéni Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése.

25 A h betű vázolása, írása, kapcsolása más betűkhöz. Mozgások, ritmus gyakorlása. Az én ábécém, Gyöngybetűk Légző gyakorlat. Versmondás. Irányított beszélgetés: A vadon élő állatok élete télen. Madáretetés. Nyelvi tapasztalatszerzés: az ékezet jelentésmódosító szerepe. A tél című szöveg olvasása, feldolgozása. Írás emlékezetből. Szósor tagolása szavakra, másolás nyomtatottról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Helyes ejtési gyakorlat. Bújj, bújj zöld ág dal, játék. Irányított beszélgetés: Közlekedés, járművek, jelzőlámpa. J, j betű megismerése. Szóolvasás. Mondat értelmezése színezéssel. A j betű vázolása, írása. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. A lényeg kiemelésének képessége. Analizáló képesség fejlesztése Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. A helyes közlekedés szabályai. A lényeg kiemelésének képessége. Analizáló képesség fejlesztése. Differenciált csoport Páros Frontálisan irányított egyéni Kooperatív páros Helyes ejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szósor tagolása emlékezetből. Az én ábécém, Gyöngybetűk Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóalkotás szótagokból.

26 Mozgások, ritmus gyakorlása. 23. hét hét Légző gyakorlat. Helyes ejtési gyakorlat. Artikulációs gyakorlat. Spontán beszélgetés. Játék. Mondatok olvasása. Kérdésekre válasz keresése. Nyelvi tapasztalatszerzés: Hosszú, rövid mássalhangzók megfigyelése, szavak kirakása betűkből. Szótagok pótlása betűkirakással. Másolás írott és nyomtatott betűs szavakról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Beszélgetés: Ki segít a vásárlásban? Szituációs játék: Vásárlás. Szövegfeldolgozás: Jutka és Jenő vásárol. Szótagokból szavak alkotása. Mondatok kiegészítése. Mozgások, ritmus gyakorlása. A postások munkája. Beszélgetés. Szituációs játék: Levelet hozott a postás. Képolvasás, szógyűjtés. Verstanulás. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Együttműködés a társakkal játék közben. A lényeg kiemelésének képessége. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Szerepjátékban különféle magatartásformák megidézése, empátia fejlesztése. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Szituációnak megfelelő mondatok alkotása. A köszönés és megköszönés különböző formái. Kooperatív páros Egyéni és páros differenciált Csoportos játék. Kooperatív páros és csoport Differenciált egyéni Csoport Páros Frontálisan irányított egyéni Ismerkedés a szöveggel játék közben. Szövegértést segítő feladatok. Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása. Egeres könyv, Szépen, helyesen! Az én ábécém, Gyöngybetűk Szituációs játék. Helyes ejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás szakaszos olvasással. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szóalkotás. Mondatok kiegészítése. Az én ábécém, Gyöngybetűk Szituációs játék. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség.

27 P, p betű megismerése. b-p differenciálása. Szó, Szókapcsolat, mondat olvasása. A p betű vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása írott betűkről. Mozgások, ritmus gyakorlása Írásmozgások fejlesztése. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóalkotás szótagokból. Az én ábécém Beszélgetés szabadon választott témáról. Légző gyakorlat. Verstanulás, helyes versmondás. P betű gyakorlása. Hangkeresés. Szövegfeldolgozás: Mit hozott a postás? Írás emlékezetből, tollbamondás. Másolás nyomtatottról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Páros Helyes ejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szóalkotás. Versmondás helyes hangsúlyozással. Az én ábécém, Egereskönyv, Gyöngybetűk Légző gyakorlat. Verstanulás. Képolvasás: Zöldséges boltban. Szituációs játék: zöldségvásárlás. G, g betű megismerése. K-g hang differenciálása. Szavak olvasásának gyakorlása. A g betű vázolása, írása, kapcsolása más betűkhöz. Másolás írottról. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. A verstanulás lépései. Növények megfigyelése. Olvasáskészség fejlesztése. Csoport Beszédfejlesztés. Szóalkotás szótagokból. Ékezetek jelentést módosító szerepe. A k és g hangok megkülönböztetése Szavak szótagolása.

28 Március 25. hét Nagymozgások: labdás gurulás, leguán, ebihal. Ritmusgyakorlat: jobb kéz, balkéz felváltva nyit, zár. Élménybeszámoló. Mesemondás: A három pillangó. Mondatok olvasása. Szövegfeldolgozás: Gabi mesél Szókapcsolatok, szavak másolása nyomtatottról. Szavak írása emlékezetből. Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Versmondás helyes ejtéssel. Tematikus képről mondatok alkotása. Szógyűjtés: hangszerek. D, d betű megismerése. Szavak olvasása. A d betű vázolása, írása. Mozgások, ritmus gyakorlása. Mozgásfejlesztés. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. A zene szerepe az emberek életében. Olvasáskészség fejlesztése. Differenciált egyéni Páros Frontálisan irányított egyéni Mese tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Rövid mondatok írása. Gyöngybetűk, Az én ábécém Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. A b és d hangok megkülönböztetése szavakban (aláhúzással, összekötéssel). Az én ábécém Verstanulás, versmondás gyakorlása. Gyakorlás. Érthető, értelmes beszéd fejlesztése. Helyes hanglejtés, artikuláció. Olvasáskészség, szövegértés fejlesztése. Differenciált egyéni Kooperatív páros és csoport Szójátékok.

29 Szavak, mondatok, szöveg olvasása. B-d differenciálása. 26. hét Gyakorlás. Írás emlékezetből. Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Versmondás. Beszélgetés, képolvasás: Az erdők élete. A favágók munkája. Az erdők megóvásának fontossága. F betű megismerése. Szavak, mondatok, szöveg olvasása. F-v differenciálása. Az f betű vázolása, írása. Másolás írottról, nyomtatottról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Szóbeli kifejezőkészség. A szókincs gazdagítása. A természeti környezet megóvása. A fizikai munka megbecsülése. Olvasáskészség fejlesztése. Differenciált egyéni Kooperatív csoport Az f és v hangok megkülönböztetése szavakban (aláhúzással, összekötéssel). Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása. A történet tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Tartalom elmondása. Az én ábécém A tél örömei. Kötetlen beszélgetés. Képolvasás: Hóemberépítés, szánkózás. Versmondás helyes ejtéssel. Sz betű megismerése. A kétjegyű mássalhangzó. A kétjegyű mássalhangzó hosszúságának jelölése. Az sz betű vázolása, írása. Szavak másolása írottról, nyomtatottról. Írott, szöveges utasítás megértése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, szókincs gazdagítása. Baleseti veszélyforrások játék közben, azok elkerülése. Nyelvi tapasztalatszerzés. Kooperatív páros Differenciált egyéni Párválasztó játék a betűk gyakorlására. Képek és szavak párosítása. Csoportosítás adott szempont alapján. A mássalhangzók jelentésmódosító szerepének megfigyelése szópárokon. Mondatba foglalás. Az én ábécém

30 Nyelvi játékok: A hosszú mássalhangzók jelentésmódosító szerepe. Azonos előtagú összetett szavak. Szövegfeldolgozás: Szalad a szánkó. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása. Válogató másolás. Mondatírás. Az március 15-i forradalom megünneplése. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, szókincs gazdagítása. Kreativitás fejlesztése. Tudatos nyelvhasználat alapozása. Az időjárás és természet változásainak megfigyelése Páros Differenciált egyéni Szókártyák válogatása, csoportosítása. A történet tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása Tartalom elmondása. Szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Rövid mondatok írása. 27. hét Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Mondóka tanulása: Gyerekek Dal, játék: Csön-csön, gyűrű. Tematikus képről mondatok alkotása: A gyűrű A gy betű megismerése. Szavak olvasása, kiegészítése. Gyöngyi gyűrűje című szöveg feldolgozása. A gy betű vázolása, írása. Másolás nyomtatott szavakról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat. Mondókák tanulása, mondása: Zsófi, Zsiga Hátamon a zsákom. Mondatok, szöveg alkotása tematikus képről: állatkertben. Mozgásfejlesztés. Beszédfejlesztés. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A valódi érték fogalma. Mozgásfejlesztés. Szókincs gazdagítása. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Távoli tájak állatai. Páros Differenciált Kooperatív páros Közös játék. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása. A helyes ejtés, légvétel, artikuláció gyakorlása mondókákkal. Szövegértést segítő feladatok.

31 A zs betű tanulása. Szavak, szókapcsolatok olvasása. Szövegfeldolgozás: A kis vizsla. Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása. 28. hét A zs betű vázolása, írása. Másolás írottról, nyomtatottról. Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat: mondókák, versek helyes kiejtéssel: Csigabiga, Csigabiga gyere ki. Mondatok, szöveg alkotása: Kirándulás, csiga Cs betű megismerése. Szótagok, szavak, szókapcsolatok olvasása. Mondatok kiegészítése a hiányzó szavakkal. A cs betű vázolása, írása. Másolás írott és nyomtatott betűs szavakról. Szituációs játék: telefonálás. Csaba telefonál című szöveg feldolgozása. Események sorrendje. Állítások. Válogató másolás. Írás emlékezetből. Szótagoló másolás. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Szókincs gazdagítása. Olvasáskészség fejlesztése. A telefonálás illemszabályai. Páros munka, csoport Páros Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása a c és cs differenciálása. Egereskönyv. Szavak pótlása képek segítségével. Szövegértést segítő feladatok. Az én ábécém Események sorba állítása számozással. Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása. Szituációs játék. Gyöngybetűk

32 Mozgások, ritmus gyakorlása. Légző gyakorlat verssel, mondókákkal. Ének, játék: Nyuszi ül a fűben. Irányított beszélgetés: vadon élő állatok. A Ny, ny betű megismerése. Szavak, szókapcsolatok olvasása. Ny-gy, ny-n differenciálása. A ny betű vázolása, írása. Szavak másolása nyomtatottról, írottról. Írás tollbamondás után. Mozgásfejlesztés. Verstanulás lépései, technikái. A vadon élő állatok szerepe életünkben. Kártételük, hasznuk. Csoportmunka, páros Közös játék. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Feladatok megoldása, olvasás gyakorlása páros és csoportmunkában. Egereskönyv Az én ábécém Az én ábécém Háromelemű ritmusgyakorlat Beszélgetés szabadon választott témáról. Irányított beszélgetés: élőlények. Szógyűjtés, csoportosítás. Versmondás. A gomba alatt-mesemondás. Gyakorlás. Szavak olvasása, kirakása betűkből. Másolás nyomtatottról, írottról. Írás tollbamondás után és emlékezetből. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Szókincs bővítése. Olvasáskészség fejlesztése. Helyesírási készség fejlesztése. Csoportmunka, páros A helyes ejtés, légvétel, artikuláció gyakorlása mondókákkal. Szövegértést segítő feladatok, feladatlapos Szókereső játék párban. Tárlatlátogatás.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése I. ELÕKÉSZÍTÕ IDÕSZK TNMENETJVSLT Hónap szept. 1. 1. 2 3. 4 5. tanulók beszédének megfigyelése. (Bemutatkozás. Ki kísért el?) Hívogat az iskola... (óvodás játékok) tanulók beszédének megfigyelése Óvoda

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG ALSÓ TAGOZAT, 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 1. hét 8 óra TANMENET SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Kompetenciaterület A 1. osztály 2013-2014 Varjú Ágnes szaktanár Svéda István igazgató Nagy Gusztávné szakmai vezető 2. hét 8 óra SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁs

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv)

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Kropfné Knipp Mária tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Célcsoport: 1. osztály (általános iskola) Téma besorolás: - műveltségterület anyanyelv - tantárgy

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben