TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás."

Átírás

1 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása. 6. óra Év eleji felmérés 7. óra Tananyag, fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. Az anyanyelv fogalma Mondat és szó fogalma. Betû és hang fogalma. A betûrend fogalma, szerepe. A magánhangzók és mássalhangzók fogalma. A rövid és a hosszú magánhangzók. megkülönböztetése. Tanulói tevékenység Szavak, rövid mondatok másolása. A szavak különírása a mondatban. A mondat szavakra tagolása. A mondatkezdõ nagybetûk és a mondatvégi írásjelek pótlása. A beszélt vagy írott nyelvbõl nyelvi tények kiemelése, irányított megfigyelése. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása. Meglévõ ismeretek felidézése, alkalmazása. Hang és betû megkülönböztetése. Az ábécé másolása, hiányzó betûk pótlása. Szavak (nevek, címek...) betûrendbe sorolása. Keresgélés betûrend szerint az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban. A magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése tapasztalati úton. A magánhangzók idõtartamának megfigyelése, az idõtartamnak megfelelõ csoportosítás, jelölés. A magánhangzók helyes ejtése. Megfigyelés, elvonatkoztatás, szabályalkotás. Tanulói teljesítmény Tudja, hogy magyar nyelven beszélünk, ez az anyanyelvünk. A tanuló tapasztalati úton megkülönbözteti a szót, mondatot, szöveget. A mondatot alkotó szavakat külön írja. A mondatot nagy kezdõbetûvel kezdi és írásjellel zárja. Fel tudja sorolni a magyar ábécé betûit. Képes a társak nevének, egyszerû szavaknak a betûrendbe sorolására. Meg tudja különböztetni a magán- és mássalhangzókat.

2 113 A magánhangzók hosszúságának helyes ejtése és írása óra A mássalhangzók csoportosítása. A mássalhangzók idõtartamának jelölése óra i, í a szavakban és a szavak végén. Az o, ó, ö, õ a szavakban és a szavak végén. A magánhangzók pontos jelölése. Az u, ú, ü, û a szavakban és a szavak végén. A kivételek. A magánhangzók idõtartamának helyes jelölése. Egyjegyû, kétjegyû, háromjegyû mássalhangzók. A rövid és a hosszú egyjegyû mássalhangzós szavak. A rövid és a hosszú kétjegyû mássalhangzós szavak. Vizuális megfigyelés. Szószintû gyakorlatok: másolás, tollbamondás, ékezetpótlás, kiegészítés, hibakeresés, nyelvi játékok. Helyesejtési gyakorlatok. Rövid és hosszú mássalhangzós szavak hangoztatása. Szabályalkotás, kivételek gyûjtése. Mondatalkotás a megfigyelt szavakkal. A kiejtés szerinti írás elvének alkalmazása. Az ékezet jelentésmódosító szerepének felismerése (kar kár, ver vér, tör tõr, öt õt, török tõrök, huzat húzat, szurok szúrok, tanulok tanulók...). Egyjegû, kétjegyû, háromjegyû mássalhangzók megkülönböztetése, felismerése a szavakban. Hosszú egyjegyû mássalhangzót tartalmazó szavak másolása, írása tollbamondás után. Hosszú kétjegyû mássalhangzós szavak írásának gyakorlása. A mássalhangzók idõtartamának megfelelõ hangoztatás, helyesejtési, beszédmûvelési gyakorlatok. A kiejtés elvének alkalmazása szópárok összehasonlításával (szál száll, megy meggy). Mondatalkotás a megadott szópárokkal, hosszú vagy rövid mássalhangzó pótlása a mondatban. Az írásbeli munkák ellenõrzése önállóan vagy tanítói segítséggel, a hibák javítása. A begyakorolt szókészlet szavaiban hibátlanul (legfeljebb 1-2 hibával) jelöli a magánhangzók hosszúságát másolás és látó halló tollbamondás során. Felismeri a szavakban a rövid és a hosszú, egyjegyû és kétjegyû mássalhangzókat. Helyesen jelöli a mássalhangzók hosszúságát másolás során. Kevés hibát vét a begyakorolt szókészlet hosszú mássalhangzós szavainak (látó halló) tollbamondás utáni írásakor.

3 114 A j hang kétféle jelölése óra Gyakorlás 21. óra 2. sz. felmérés 22. óra A szótagolás és az elválasztás óra A j hangot j és ly betûvel jelöljük. J és ly nevekben, szócsaládokban, szó elején és végén. A hangokról és a betûkrõl tanultak gyakorlása. A szótag A szótagolás szabálya. Hány szótagra bontható a szó? Elválasztás szomszédos magánhangzók között. Elválasztás magán- és mássalhangzók találkozásánál. Elválasztás hosszú egyjegyû és hosszú kétjegyû mássalhangzó között. A hagyomány elvének alkalmazása. Szavak gyûjtése, csoportosítása, analóg sorok összeállítása (tejtermékek, szócsaládok, madarak nevei, -ály végû szavak stb.). Szavak másolása, látó halló tollbamondása. A szavakban a j hang megfelelõ betûjelének pótlása. A Helyesírási szójegyzék használata. Megfigyelés, rögzítés, felidézés, alkalmazás. Az írásbeli munkák ellenõrzése önállóan vagy tanítói segítséggel, a hibák javítása. Az ismeretek alkalmazása önálló feladatmegoldással. A rövid és a hosszú hangok helyes jelölése, csoportosítások, betûpótlás, hibakeresés. Szavak szótagokra bontása. Szótagolási gyakorlatok (versek, mondókák). A szavak szótagszámának meghatározása: egytagú, kéttagú, többtagú szavak. Szavak csoportosítása szótagszám szerint. A különbözõ elválasztási esetek megfigyelése, szabály megfogalmazása tanítói segítséggel. Szavak leírása elválasztva, a szabályok alkalmazásával. Szótagokból szavak alkotása. Elválasztási hibák javítása, indoklás. Típushibák javítása, gyakorlása (e-dzés, bo-dza) A többtagú szavak elválasztásának gyakorlása. Kb begyakorolt szóban helyesen jelöli a j hangot. Hibáit tanítói segítséggel javítani tudja. A magán- és mássalhangzók helyes jelölése a begyakorolt szókészlet szavaiban. Az egytagú szavakat felismeri. A két és háromtagú szavakat helyesen szótagolja és választja el. Az elválasztási szabályokat helyesen alkalmazza.

4 sz. felmérés (félévi) 31. óra A szavak Mit tudsz már a szavakról? óra A szóelemek óra A kiejtéstõl eltérõ helyesírású szavak óra Minden szó jelent valamit. A szó beszédünk legkisebb értelmes egysége. A szótõ A toldalék A toldalék szerepe mondatalkotáskor. A -t toldalékos szavak (Kit? Mit?). A -ból, -bõl, -ról, -rõl, -tól, -tõl told. szavak. A -ban, -ben, -ba, -be toldalékos szavak. A -val, -vel toldalékos szavak. (hasonulás) A szóelemzés elve. -lj-vel írjuk -nj-vel, -nyj-vel írjuk -dj-vel, -gyj-vel írjuk -tj-vel írjuk -ts-sel, -tsd-vel írjuk tsz-szel, gysz-szel, dsz-szel írjuk Mondatok szavakra tagolása. Mondat kiegészítése szavakkal. Szóalkotás betûkbõl, szótagokból. Szavak jelentésének vizsgálata, szómagyarázat szóban, rajzzal stb. Szótárhasználat. Szótõ és toldalék fogalmának tisztázása, a szótõ és a toldalék megkülönböztetése egyszerû szavakban. Az egyszerû toldalékos szavak felismerése a mondatban, szövegben. A toldalék szerepének megfigyeltetése, felismerése. Szavak toldalékolása, toldalékos szavak írása, mondatba foglalásuk. Szótõkeresõ gyakorlatok. A toldalékok helyes alkalmazása, nyelvhelyességi gyakorlatok (-ban, -ben, -ba, -be). A -val, -vel toldalékos szavak helyesírása. Szópárok jelentésének és helyesírásának összehasonlítása (vasal vassal...) Az írás közben elõforduló hibák javítása. A kiejtés és az írásmód összehasonlítása. A szóelemzés elvének alkalmazása. Szótõkeresõ gyakorlatok. Szavak gyûjtése, átalakítása (ken kenje, ad adjon), a szótõ utolsó és a toldalék elsõ betûjének pótlása, hibakeresés, tollbamondás, ellenõrzés, a hibák javítása. Szavak pótlása mondatokban. Memóriafejlesztõ gyakorlatok. Tudja, hogy a szóalakhoz jelentés társul. Értelmezi a szavak jelentését. Az egyszerû szavakat felbontja szótõre és toldalékra. A begyakorolt toldalékos szavakat helyesen írja. Hibáit tanítói segítséggel javítani tudja. A begyakorolt szókészlet szavaiban a kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatokat helyesen jelöli másolás és tollbamondás során. Hibáit tanítói útmutatással javítja.

5 116 Gyakorlás óra dt-vel írjuk A szótõ és a toldalék Kiejtéstõl eltérõ helyesírású szavak felismerése a mondatban hangoztatás után, az eltérést okozó hangkapcsolatok jelölése. Szavak toldalékolása, szótõ és toldalék elválasztása, megnevezése. Toldalékok, toldalékos szavak pótlása a mondatban. A kiejtéstõl eltérõ írásmódú szavak helyesírásának gyakorlása. Szógyûjtés, csoportosítás megadott szempontok szerint. Az egyszerû toldalékos szó szótövét és toldalékát felismeri, megnevezi. A begyakorolt szókészlet toldalékos szavait helyesen írja. Témazáró felmérés (4. sz. felmérés) 53. óra A mondat A mondatfajták óra A mondat gondolatközlõ szerepe, jellemzõi a beszédben és az írásban. Mondatok alkotása. A mondat helyesírása. A mondatvégi írásjelek. A beszélõ szándéka. A szándék és a mondatfajták kapcsolata. A kijelentõ mondat. A kérdõ mondat. Az -e kérdõszavas szerkezet. A felkiáltó mondat. (Választható) Az óhajtó mondat. (Választható) A bárcsak, bár óhajtó szók. A felszólító mondat. (Választható) Gondolatok közlése mondattal. Mondatírás másolással, tollbamondással és emlékezetbõl. Mondatok tagolása szavakra. Mondatalkotás szóban és írásban megadott szempontok szerint. A közölnivaló mondatokra tagolása. Kérdés, felelet. A helyes kérdésfeltevés gyakorlása, a kérdõ mondat helyes hanglejtése. Az -e kérdõszócska helyes használata. Különbözõ érzelmek kifejezése a felkiáltó mondattal. Közlés érzelmi töltésessel. Kérés, felszólítás, tiltás kifejezése felszólító mondattal. Különbözõ fajtájú mondatok alkotása, keresése, átalakítása. Változatos mondatfajták használata a beszédben és írásban. Mondatok bõvítése, szûkítése. A tanult mondatfajták meghatározása, a mondatvégi írásjelek pótlása. A mondatkezdõ nagybetû és a mondatvégi írásjel készségszintû alkalmazása. A szavakat különírja a mondatban. A tanult mondatfajtákat felismeri, megnevezi. Kijelentõ és kérdõ mondatokat alkot, átalakít. A mondatvégi írásjeleket helyesen pótolja egyszerû, könnyen felismerhetõ (és tanult) fajtájú mondatok végén.

6 sz. felmérés 68. óra Tanév végi ismétlés óra 6. sz. felmérés (tanév végi) 73. óra Játék a betûkkel, szavakkal 74. óra A mondat. A szó szerkezete. A betûk/hangok, szótagok. Nyelvhelyességi gyakorlatok, helyes mondatszerkesztés, összefüggõ mondatok alkotása. Az eddig tanult ismeretek alkalmazása, eszközszintû használata a szóbeli és írásbeli feladatok megoldása során. Önálló feladatmegoldások. A szófajokat és a fogalmazást elõkészítõ gyakorlatok (szavak csoportosítása, összefüggõ mondatok alkotása). Nyelvi játékok, rejtvények, nyelvtani Ki, mit tud?. Széles körû anyanyelvi tapasztalatokra épülõ elemi ismeretekkel rendelkezik a hangokról, szóról, mondatról, szövegrõl. A tanult szabályokat felidézi és alkalmazza tanítói segítséggel vagy önállóan. Hibáit önállóan vagy segítséggel javítani tudja.

7 osztály Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét Témakör, óraszám Év eleji ismétlés 1 6. óra Tanév eleji felmérés 7. óra A mondatfajták óra A mondatfajták gyakorlása óra Tananyag, fogalmak, ismeretek Tájékozódás a tanév elején. A beszéd és az írás A mondatról, a szavakról és a hangokról, betûkrõl tanultak ismétlése. A 2. osztály tananyagának rendszerezõ áttekintése. Helyesírási gyakorlás. A kijelentõ és a kérdõ mondat (ismétlés) A felkiáltó mondat Az óhajtó mondat A felszólító mondat Tanulói tevékenység A szövegrõl, mondatról, szavakról tanultak felidézése, rendszerezése. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása szavak, mondatok, szöveg szintjén. Tagolatlan szöveg mondatokra bontása. A mondathoz és a szavakhoz kapcsolódó helyesírási gyakorlatok. Szótagolás, elválasztás, betûrend Kijelentõ és kérdõ mondatok alkotása. A kérdõ mondatok helyes hangsúlyozása. A beszélõi szándék megfigyelése a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatban. A különbözõ mondatfajták felismerése szövegkörnyezetben, megkülönböztetése a beszélõ szándéka szerint. Mondatfajták variálása különbözõ beszédhelyzetekben vagy a hiányzó mondatvégi írásjelek pótlása az egyszerû mondatok végén. Különbözõ fajtájú mondatok alkotása, felismerése szövegben. Mondatvégi írásjelek pótlása, a mondatok helyes hangsúlyozása. Mondatátalakítások. Tanulói teljesítmény A tanuló tudja felidézni és alkalmazni a 2. osztályos nyelvtani és helyesírási ismereteket. A tanult mondatfajtákat felismeri, megnevezi. Kijelentõ, kérdõ, felkiáltó, felszólító, óhajtó mondatokat alkot, átalakít. A mondatvégi írásjeleket helyesen pótolja egyszerû, könnyen felismerhetõ fajtájú mondatok végén. Ismeri és alkalmazza a mondat helyesírására vonatkozó szabályokat.

8 119 A szavak óra A szófajok óra A fõnév óra A fõnév fajtái óra A fõnevek toldalékos alakjai óra A szó fogalma, jelentése A rokon értelmû szavak Az ellentétes jelentésû szavak Szavak csoportosítása, a szófaj fogalmának elõkészítése. A fõnév fogalma, felismerése. A köznév és tulajdonnév fogalma, megkülönböztetése. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. A fõnév egyes és többes száma, a többes szám jele. Ragos fõnevek: -t rag -ból, -bõl, -ról, -rõl, -tól, -tõl ragos fõnév -ban, -ben, -ba, -be ragos fõnevek Szavak jelentésének vizsgálata, szótárhasználat Rokon értelmû szavak gyûjtése, szerepének megfigyeltetése. Szókincsbõvítés, árnyaltabb kifejezésmód a rokon értelmû szavakkal. Szócsaládok összeállítása. Ellentétes jelentésû szópárok gyûjtése, szabályjátékok. Mondatkiegészítés. Szavak csoportosítása jelentésük szerint. A szófajok összehasonlító áttekintése. Fõnevek felismerése szócsoportokban, mondatokban és szövegben. Fõnevek gyûjtése tematikus csoportosítással. Köznevek és tulajdonnevek felismerése, csoportosítása, gyûjtése. A tanuló környezetében elõforduló tulajdonnevek (személyek, állatnevek, a környék földrajzi nevei, ismert címek) írása, másolás, tollbamondás után. Válogatás, betûpótlás, csoportosítás. Nyelvi szabályjátékok. A szótõ és a rag elhatárolása. Szótõ és toldalékok felismerése, megnevezése. A többes szám jele. A leggyakoribb fõnévragok felismerése, a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályok alkalmazása. Fõnevek ragos alakjainak írása. Toldalékos szavak szófajának megnevezése. Ragos fõnevek gyûjtése kérdésekre. Mondatalkotások ragos fõnevekkel. Ismeri az egyszerû szavak jelentését. Ismert, a tanuló szókincsét képezõ egyszerû szavakat rokon értelmû ill. ellentétes jelentésû megfelelõjével helyettesíti. Felismeri és megnevezi a fõneveket ismert szövegkörnyezetben. Ismeri a fõnév fogalmát. Felismeri a köznevet és a tulajdonnevet. A tulajdonnevet nagy-, a köznevet kisbetûvel kezdi. A toldalékos fõnév toldalékát leválasztja, a toldalékos fõnevet felismeri. Fõnevekhez toldalékokat illeszt. A gyakorolt, ismert toldalékos fõneveket helyesen írja.

9 120 A névelõ (Választható) A névelõs fõnevek óra Összefoglalás 38. óra Témazáró felmérés 39. óra Az ige óra Az ige ragozása óra Az igeidõk óra Az igék helyesírása óra A határozott és a határozatlan névelõ. A fõnévrõl tanultak összefoglalása, rendszerezése. Az ige fogalma, jelentése. Az ige cselekvést, történést, létezést kifejezõ szó. Az igék felismerése, ragozása. Az egyes és többes szám fogalma, személyragok. Az igealakokhoz kapcsolódó személyes névmások. Az igeidõk a jelen idõ a múlt idõ a jelen idõ A fõnévi igenév Az -ít, -ul, -ül végû igék. A névelõk helyes használata, hangsúlyozása. A névelõ különírása. Hiányzó névelõk pótlása mondatokban. Mondatalkotások névelõs fõnevekkel. A tanultak alkalmazása. A fõnévrõl szerezett ismeretek rendszerezése. A fõnév helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. Az igék felismerése szócsoportokban, mondatokban és szövegben. Igék gyûjtése tematikus csoportosítással. Az ige személyragjának leválasztása az igetõrõl. A cselekvõ számának és személyének megnevezése. Szóelemzõ gyakorlatok az igetõ és a toldalék elhatárolására. Megkezdett ragozási sorok folytatása. A cselekvés, történés, létezés ideje, a múlt idõ jele, a jövõ idõ kifejezésének lehetõségei a magyar nyelvben. Az igeidõk helyes használata és írása. Szövegek átalakítása az igeidõk megváltoztatásával. A jövõ idejû szerkezet felismerése, írása. A múlt idejû igék helyesírásának gyakorlása. A fõnév -t ragjának és a múlt idõ jelének megkülönböztetése szövegben. A magánhangzók idõtartamának helyes jelölése az igékben. Ismeri a névelõ fogalmát. A határozott névelõket helyesen használja beszédben és írásban. A fõnevekhez kapcsolódó helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Hibáit a tanító utasításának megfelelõen javítja. Ismeri az ige fogalmát, szövegben, szóhalmazban kiválasztja. Megkezdett ragozási sort folytat, személyragokat leválaszt. Megnevezi a cselekvõ számát és személyét. A különbözõ idejû igéket felismeri, a múlt idõ jelét helyesen használja. A fog segédigés jövõ idejû igealakot helyesen írja. A gyakorolt igéket helyesen írja.

10 121 Az igekötõk óra Összefoglalás 59. óra Témazáró felmérés 60. óra A melléknév óra A melléknév fokozása óra A melléknevek helyesírása óra A gyakori igekötõk megismerése, használata. Az igekötõ jelentésmódosító szerepe. Az igekötõs igék helyesírása: Az igekötõ az ige elõtt áll Az igekötõ az ige után áll Az igekötõ és az ige között más szó áll Az igérõl tanultak összefoglalása, rendszerezése A melléknév fogalma, jelentése. A melléknevek felismerése, megfelelõ használata. A fokozott melléknevek felismerése: alapfokú középfokú felsõfokú A fokozás jele. A melléknevek helyesírása õ, ú, û a melléknevek végén j és ly a melléknevekben Az igekötõ jelentésmódosító szerepének megfigyelése. Az igekötõk helyes használata és írásmódjának gyakorlása. Az igekötõs igék felismerése, elválasztásuk. Adott ige mondatba helyezése változó igekötõkkel. Az igekötõs ige helyesírásának gyakorlása a felszólító mondatokban. A tanultak alkalmazása, igék elemzése megadott szempontok szerint. Az ige helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. A melléknevek szerepének megfigyelése beszédünkben és írásunkban. Melléknevek felismerése szócsoportokban, mondatokban és szövegben. Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. A fokozott melléknevek helyes használata és írása. A fokozott melléknevek szóelemzõ írása. A szótõ és a toldalék elhatárolása a melléknevek fokozott alakjaiban. Helyesírási problémát tartalmazó melléknevek másolása, tollbamondása. A szótõ és a toldalék elhatárolása a melléknevek ragos alakjaiban. Az -an, -en ragos melléknevek szóelemzõ írása. A magánhangzók idõtartamának jelölése a melléknevek végén. Ly betût tartalmazó melléknevek írása. A gyakori igekötõket felismeri. Az igekötõs igék különbözõ írásmódjára vonatkozó szabályokat helyesen alkalmazza. Az igével kapcsolatos szabályokat felidézi, alkalmazza. A mellékneveket felismeri. Szóhalmazban, ismert szövegben kiválasztja. A közép- és felsõfokú mellékneveket helyesen írja, a fokozás jelét felismeri. Helyesen jelöli a melléknevek végén az ó, õ, ú, û hangokat, a j hangot helyesen írja a begyakorolt esetekben.

11 122 Összefoglalás 68. óra 69. óra Tanév végi ismétlés óra A melléknévrõl tanultak összefoglalása, rendszerezése. Témazáró felmérés: A melléknév Tanév végi rendszerezõ ismétlés. A szófaji ismeretek áttekintése, összefoglalása. Tanév végi felmérés 72. óra Nyelvi játékok, rejtvények, vetélkedõk. Ki tud többet nyelvtanból? óra A tanultak rendszerezése, alkalmazása. Az melléknév helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. Mellékneves szókapcsolatok gyûjtése. A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. A szófajok felismerése és értelmezése a tanult szempontok szerint köznyelvi és irodalmi szövegekben. Hiányos szövegek kiegészítése a megfelelõ szavakkal, szóalakokkal. Szókapcsolatok, mondatok, szövegek szerkesztése a tanult szófajok nyelvtani és helyesírási ismereteinek alkalmazásával.

12 osztály Éves óraszám: 74 2 óra/hét Témakör, óraszám Év eleji ismétlés 1 6. óra Év eleji felmérés 7. óra Mibõl épül fel beszédünk és írásunk? 8. óra A szöveg óra A mondat óra Tananyag, fogalmak, ismeretek Szöveg, mondat, mondatfajta, szó, szófajok, szótag, hang/betû, toldalékok A nyelvi építkezés elemei: szöveg, mondat, szó, hang/betû. A szöveg mondatainak tartalmi kapcsolata. A mondat szórendje A mondatfajták Tanulói tevékenység A második és harmadik osztályban tanultak felidézése. Mondatalkotás, kiegészítés, mondatfajta vizsgálata. Mondatok tagolása, szógyûjtés, szavak szófajának meghatározása. Szótagolás, elválasztás, a hangok hosszúságának megállapítása, betûpótlások. Betûkbõl, szótagokból szavak alkotása, mondatba foglalásuk. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása Szavak alkotása a megadott hangokból/betûkbõl. Az alkotott szavak jelentésének értelmezése. Tagolatlan mondat szavakra bontása. Mondatok alkotása szavakból. Összefüggõ mondatokból szöveg alkotása. Szöveg és mondathalmaz összehasonlítása. Szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával. A szövegbe nem illõ mondatok kiválasztása. Szövegalkotás megadott mondatok témához illõ folytatásával. A szavak sorrendje a mondatban. A helyes szórend megállapítása. A különbözõ mondatfajták felismerése, a beszélõ szándé- Tanulói teljesítmény A tanuló a tanult nyelvtani és helyesírási ismereteket felidézi és alkalmazza szóbeli és írásbeli munkái során. Elemi ismeretekkel rendelkezik a szöveg, mondat, szó, szófajok, szóelemek, betûk, hangok fogalomkörében. Ismeri a betû/hang, szótag, szó, mondat, szöveg fogalmát, egyszerû összefüggéseket megfogalmaz. Tudja, hogy a szöveg mondatai között tartalmi összefüggés van. Megkülönbözteti a szöveget a mondatok halmazától. Néhány mondatos szöveget alkot szóban/írásban. Ismeri és alkalmazza a mondat helyesírásának alapvetõ szabályait.

13 124 A szavak Az egyszerû és az összetett szavak óra A szófajok A névszók A fõnév óra A kijelentõ, a kérdõ, a felkiáltó, az óhajtó és a felszólító mondat. Az állító és a tagadó (tiltó) mondat. Tagadó- és tiltószók. Az összetett szó fogalma Az összetett szavak elválasztása A köznév és a tulajdonnév fogalma, helyesírása A tulajdonnevek fajtái: személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, cím, márka. A ragos fõnév a -val, -vel ragos fõnevek helyesírása; A névutó A határozott és határozatlan névelõ. kának megfelelõ mondat megfogalmazása, kiválasztása. Mondatvégi írásjelek pótlása. A különbözõ fajtájú mondatok felolvasása helyes ejtéssel, hanglejtéssel. Az állító és a tagadó mondatok összehasonlítása. Állítások tagadása, ellentétek megfogalmazása tagadással. Megegyezõ tartalom kifejezése állítással és tagadással. Tiltó mondatok fogalmazása. Az állító és a tagadó mondatok, és a különbözõ mondatfajták összefüggései. Összetett szavak alkotása egyszerû szavak összekapcsolásával. Az összetett szó elõ- vagy utótagjának pótlása. Összetett szavak gyûjtése szövegben, felbontásuk egyszerû szavakra. Az összetett szavak elválasztásának gyakorlása. A fõnevek felismerése jelentésük alapján, csoportosításuk: köznevek, tulajdonnevek. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása: szógyûjtés, hibajavítás, mondatalkotás, tollbamondás, betûpótlás, csoportosítás. Az egyes tulajdonnév-fajtákhoz fûzõdõ helyesírási szabályok alkalmazása. A hagyomány elvének alkalmazás egyes családnevek írásakor. A fõnevek toldalékolása, a többes számú és a ragos fõnevek felismerése és helyesírása. Mondatalkotás során ügyel a szórendre. Megadott szavakból megfelelõ szórend szerint mondatot alkot. Felismeri a különbözõ mondatfajtákat, megválasztja a mondatfajtának megfelelõ írásjelet. Gondolatait állító és tagadó mondattal is ki tudja fejezni. A mondatokat helyes hangsúllyal, hanglejtéssel olvassa (mondja). Az összetett szavakat felismeri a szövegben, egyszerû szavakból összetett szót alkot. Ismeri és alkalmazza az összetett szavak elválasztási szabályait Ismeri a fõnév fogalmát, fajtáit. Alkalmazza a gyakori, ismert tulajdonnevek helyesírására vonatkozó szabályokat. Helyesen írja a ragos névszókat, a névutós fõneveket. Helyesen használja a határozott és határozatlan névelõt.

14 125 Felmérés: a fõnév 25. óra A melléknév óra A melléknév jelentése, fokozása, ragos melléknév. A tulajdonnévbõl -i képzõvel képzett melléknév. Rokon értelmû és ellentétes jelentésû fõnevek. A névutó és névelõ helyes használata. Névutós szerkezetek alkotása, mondatba foglalás. A melléknév felismerése, szerepe a beszédben és írásban. A melléknevek fokozása. A melléknevek helyesírásának gyakorlása (szóvégi ú, û; ly a melléknevekben). Melléknevek képzése tulajdonnévbõl, helyesírásuk. Rokon értelmû és ellentétes jelentésû melléknevek gyûjtése. Ismeri a melléknév fogalmát, a tanító által kiválasztott szövegben felismeri a melléknevet. Helyesen írja a fokozott mellékneveket. A számnév óra A számnév fogalma, a határozott, a határozatlan számnév. A határozott számnév fajtái: sorszámnév, tõszámnév, törtszámnév. A keltezés; A toldalékos számnév. A számnév jelentése, felismerése, használata. A számnevek írása számjegygyel és betûvel, toldalékos alakja. A keltezés helyesírásának gyakorlása. Ismeri a számnév fogalmát, fajtáit, helyesen írja a ragos számneveket, a keltezést. Rendszerezés: névszók 36. óra 37. óra Az ige (Ismétlés) óra A dologfogalmat, tulajdonságot, mennyiséget megnevezõ szófajok közös neve: névszók 3. sz. felmérés: a melléknév és a számnév Az ige jelentése: cselekvés, történés, létezés. Az ige ragozása, a személyragok. A személyragok szerepe. A névszókról tanultak gyakorlása, ismétlése, rendszerezése. A névszókhoz kapcsolódó helyesírási szabályok alkalmazása. Szószerkezetek alkotása, gyûjtése. Az ige felismerése, gyûjtése, csoportosítása jelentés szerint. Rokon értelmû és ellentétes jelentésû igék gyûjtése. Az ige ragozása, a személyragok leválasztása. Ismeri a névszó fogalmát. Ismeri az ige fogalmát, szövegben, szóhalmazban felismeri az igét.

15 126 Az igemódok A kijelentõ és a feltételes mód óra A felszólító mód A felszólító módú igék helyesírása óra Az igeidõk: a jelen, a múlt és a jövõ idõ. Az igekötõs igék és helyesírásuk. Gyakoribb igekötõk A kijelentõ módú ige A feltételes módú ige A feltételes mód jele A múlt idejû feltételes módú ige (összetett igealak). A felszólító mód (kérés, felszólítás, parancs) A felszólító mód jele. A felszólító módú igék helyesírása. A cselekvõ számának és személyének megállapítása. Mondatok igéinek átalakítása megadott számú/személyûvé. Az ige idejének megállapítása. A múlt idejû igék jelének helyes megválasztása, pótlása. A jövõ idõ kifejezése változatos formában. A mondatok igéinek átalakítása megadott igeidõbe. A szöveg igéinek csoportosítása igeidõ szerint. Az igekötõ jelentésmódosító szerepének megfigyelése. Igekötõs igék gyûjtése a szövegben, a gyakoribb igekötõk felismerése. Az igekötõs igék helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása. A kijelentõ és feltételes módú igék szerepe a mondatban. A kijelentõ és feltételes módú igék felismerése, igeidõ meghatározása, ragozásuk. A feltételes módú igék jelének felismerése, leválasztása. Kijelentõ módú ige átalakítása feltételes módúvá. A feltételes módú, E/1. személyû, alanyi ragozású igék helyes használatának gyakorlása (tudnék, adnék...). Igemódok és mondatfajták összefüggéseinek vizsgálata. A felszólító módú ige szerepének megfigyelése. Felszólítások, kérések fogalmazása felszólító módú igék felhasználásával. Meghatározza az ige idejét, a cselekvõ számát és személyét. Tudja alkalmazni a múlt idõ jelének helyesírására vonatkozó szabályt. Helyesen írja és használja a jövõ idejû igealakot. Megkezdett ragozási sor folytat, a személyragokat felismeri, leválasztja. Ismeri és alkalmazza az igekötõs igék háromféle írásmódját. Felismeri a gyakori igekötõket. Írásbeli munkáit ellenõrzi, javítja. Az igemódokat megkülönbözteti. Felismeri a szövegben a kijelentõ és a feltételes módú igét. Ismeri a módjeleket. Helyesen írja a múlt idejû feltételes módú igealakot. Felismeri a felszólító módú igét a szövegben. Helyesen használja a felszólító módú igéket kérések, utasí-

16 127 Az -l, -d, -gy, -n, -ny végû igék felszólító módú alakja. Az -s, -sz, -z, -dz végû igék felszólító módú alakja. A -t végû igék felszólító módú alakja. A d, gy, l, n, ny végû igék felszólító módú alakjának helyesírása. A kiejtés és az írásmód összehasonlítása (összeolvadás a kiejtésben). A szóelemzés elvének alkalmazása, szótõkeresés. A felszólító mód jelének módosulása bizonyos tõvégi mássalhangzók hatására. Az s, sz, z, dz végû igék helyesírása (írásban is jelölt teljes hasonulás): mossa, így ejtjük, így írjuk. A t végû igék felszólító módú alakjának helyesírása: ss-t, ssz-et hallunk és írunk, vagy cs-t, ccs-t hallunk, és ts-et írunk. Analóg példák gyûjtése, szóelemzés, igék átalakítása, mondatba foglalás. Válogató másolás szövegbõl, szóhalmazból. tások megfogalmazása során. A begyakorolt kiejtéstõl eltérõ írású felszólító módú igéket helyesen írja, alkalmazza a szóelemzést. A felszólító mód gyakoribb módosulási eseteit ismeri, és a begyakorolt felszólító módú igéket helyesen írja. Írásbeli munkáit önállóan vagy tanítói irányítással ellenõrzi, hibáit javítja. Az igérõl tanultak gyakorlása óra A felszólító módú ige ragozása, a rövidebb és a hosszabb alak E/2 ben. Igemódok és igeidõk Igemódok és mondatfajták kapcsolata. Igeidõk, igemódok, ragozás, igekötõs igék. A rövidebb és a hosszabb alak keletkezése, elemzése (elmarad a módjel add vagy a személyrag adj) átalakítása, használata. A felszólító módú ige helyes használata a beszédben. Nyelvhelyességi gyakorlatok: suk, sük. Az igemódok használatának, helyesírásának gyakorlása, felismerés, megnevezés. Az írásmunkák önellenõrzése, a hibák javítása. Az igék felismerése szövegben, gyûjtés, csoportosítás megadott szempontok szerint. Igék elemzése komplex módon: jelentés, igeidõ, igemód, Mondatban, szövegben felismeri az igét, egyszerû elemzésre képes.

17 128 Felmérés: az ige 64. óra Tanév végi ismétlés Az alsó tagozatos nyelvtani anyag ismétlése, rendszerezése óra Tanév végi felmérés 73. óra Nyelvi játékok 74. óra Mit tanultunk a mondatokról? Mit tanultunk a szavakról? A szófajok A szóelemek Mit tanultunk a hangokról, betûkrõl, szótagokról? a cselekvõ száma, személye szerint. Analóg feladatok megoldása, szabályszerûség felismerése. Igék írása tollbamondás után és emlékezetbõl. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása. Az alsó tagozatos tananyag komplex alkalmazása. A mondat fajtájának meghatározása. Szavak szófajának felismerése, megnevezése mondatban, szövegben az ismert szófajok körében. Csoportosítások megadott szempontok szerint. A tanult helyesírási szabályok alkalmazása. Igék és névszók szóelemzése. Szószerkezetek alkotása, gyûjtése. A tanult szóelemek, toldalékok felismerése. Szószerkezetek gyûjtése, alkotása. Rokon értelmû és ellentétes jelentésû szavak gyûjtése. A tanult helyesírási szabályok felidézése, alkalmazása. Önálló feladat- és problémamegoldás, ellenõrzés, javítás Anyanyelvi Ki, mit tud?, keresztrejtvény, fejtörõk; szólások, közmondások kiegészítése, kitalálása. Alkalmazza az igék helyesírására vonatkozó tanult szabályokat. A tanultakat felidézi, alkalmazza. Felismeri a mondatok fajtáit Felismeri, megnevezi a tanult szófajokat mondatban, szövegben. Egyszerû csoportosításokat, szóelemzéseket végez. Szószerkezeteket gyûjt, alkot a tanult szófajok körében. Helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom Olvasás 2. osztály 1. Ismert típusú írott utasítások megértésé, végrehajtása 2. Ismert és begyakorolt, rövid szövegek pontos, biztonságos és folyamatos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A nyelvtan és helyesírás tanításához

A nyelvtan és helyesírás tanításához Szilágyi Ferencné Kézikönyv A nyelvtan és helyesírás tanításához 3. évfolyam AP030332_Nyelvtan3 kk.indd 1 2014.05.30. 12:27 Szerző SzILÁGyI FERENCNÉ AP 030332 ISBN 978 963 465 987 7 Szilágyi Ferencné,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szilágyi Ferencné KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szerző Szilágyi Ferencné AP 040332 ISBN 978-963-465-988-4 Szilágyi Ferencné, 2010 3. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Minimumkövetelmények 1. évfolyam

Minimumkövetelmények 1. évfolyam MAGYARNYELV ÉS IRODALOM A tanuló képes legyen: Minimumkövetelmények 1. évfolyam egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Tanítói útmutató, módszertan

Tanítói útmutató, módszertan Tanítói útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben