Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév"

Átírás

1 Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek, Kecskeméti út 41.

2 Magyar 5. osztály Témakör Óraszám Téma: A tanítási óra anyaga Új ismeretszerzés Képességfejlesztés Feladatok Módszerek IKT eszközök Év eleji ismétlés 1. ismétlés Hangos olvasási hangos olvasás, Egyéni Olvasmány az készség egyéni olvasás olvasásáról 2. ismétlés Hangos olvasási írás, másolás Barátkozás a készség könyvekkel 3. ismétlés Hangos olvasási tollbamondás Egyéni készség Mesevilág 4. Mese Fehérlófia A kérdő mondat helyes intonációjának 5. Ismétlés: a szófajok melléknevek, igék 6. A fabula Főnév, melléknév, ige Mesevilág 7. a népmese Számok írása Dátum írása La Fontaine: A holló meg a róka Tündérszép Ilona és Árgyélus a népmese A kérdő mondat helyes intonációjának A kérdő mondat helyes intonációjának A mondatfajták intonációjának olvasás során 8. Csalimese Csalimese A mondatfajták intonációjának gondolattérkép készítése A Fehérlófia c. műből keresni főnevet, melléknevet, igét. A holló meg a róka c. műből keresni főnevet, melléknevet, igét. Számok írásának Dátum írásának A tartalom felmondása CD-lejátszón meghallgatjuk Csoportmunka Csoportmunka Hangos könyvbe meghallgatjuk

3 9. A feltámadt leány Cigány népmese A toldalékolása és a névmások Magyar népdalok 10. Kesergő dal Erdő nincsen zöld ág nélkül Amerre én járok 11. Népdalok Dal régies kifejezések 12. szerelmi dalok A szótagolás, és az elválasztás Aki dudás akar lenni Tizenhárom küllő Dal Nehezebben érthető, régies kifejezések Hej, halászok, halászok Összefoglalás 13. Az igék Az ige, igemódok, igeidők 14. Az igekötős igék Az igekötős igék és a névszók olvasás gondolattérkép során segítségével A mondatfajták A intonációjának toldalékolása és a olvasás névmások során ismétlése a szövegen keresztül éneklési készség A toldalékolásának előadási készség előadási készség Nehezebben érthető olvasási készség megbeszélése régies kifejezések éneklési készség A szótagolás, és az elválasztás A hosszú Az ige ismétlése Csoportmunka magánhangzót a meséken tartalmazó keresztül írásának (igemódok, igeidők) A hosszú Az igekötős igék magánhangzót és a névszók tartalmazó ismétlése a Interneten keresni régies at, kifejezéseket mai jelentésükkel együtt.

4 15. Témazáró dolgozat Petőfi Sándor 16. Életrajz Az egyszerű mondat írása Petőfi Sándor: 17. keletkezési körülmények Az összetett mondatalkotás. 18. Nyelvezet A tagmondatok 19. Az ütemhangsúlyos verselés Nyelvi kommunikáció Petőfi élete ének A rím A nyelv és a beszéd 21. írásának népdalokon keresztül. A hosszú magánhangzót tartalmazó írásának Sándor A hosszú Az egyszerű mássalhangzót mondat írásának tartalmazó írásának A A hosszú keletkezése mássalhangzót tartalmazó írásának A A hosszú műfaja, mássalhangzót nyelvezete tartalmazó írásának 1. ének Az A közlő ábrázoló ütemhangsúlyos kommunikáció verselés Nyelvi képességének kommunikáció 1. A közlő ábrázoló kommunikáció képességének 3. ének őseink beszéde, A közlő ábrázoló kommunikáció képességének Az összetett mondatalkotás. A tagmondatok megfigyelése Nyelvi kommunikációs feladatok A nyelv és a beszéd őseink beszéde Az interneten keresni Petőfi Sándor életrajzához információkat Csoportmunka projektoron kivetíteni éneket az

5 Petőfi Sándor: Petőfi Sándor: Petőfi Sándor: párhuzam ének A metafora Az anyanyelv meghatározása ének A megszemélyesítés Az írás jellemzése: tárgyírás, képírás, fogalomírás Anyanyelvünk helyes ejtés képességének A szótagírás képességének ének A költői jelző A szótagírás A költői eszközök képességének írása ének fordulat Hangsúly és hanglejtés képességeinek ének A helyes kiejtés Hangsúly és hanglejtés képességeinek ének Az obsitos A névmások Hangsúly hanglejtés képességeinek ének A költői eszközök A gesztikuláció képességének ének Hangos olvasás A helyes kiejtés, légzés A képességének és gesztikuláció Az anyanyelv meghatározása Az írás jellemzése: tárgyírás, képírás, fogalomírás A költői eszközök írása az eddig tanult énekekből. Párhuzamot keresni más művekkel A helyes kiejtés, légzés a 8 ének felolvasásakor A névmások keresése az énekekben A 11. ének másolása A helyes kiejtés, légzés a 8 ének projektor Csoportmunka projektor

6 Petőfi Sándor: Petőfi Sándor: ének A jellem A gesztikuláció képességének 31. Részösszefoglalás Testbeszéd Részösszefoglalás Testbeszéd 32. Részösszefoglalás Az egyjelentésű 33. Részösszefoglalás A többjelentésű ének Elbeszélés Az azonos alakú Előadási képesség A helyes másolás képességének A helyes másolás képességének íráskészség felolvasásakor A kifejező olvasás Testbeszéddel előadni az énekeket Az egyjelentésű keresése az énekekben Az énekek hangos olvasása, majd a többjelentésű keresése Az azonos alakú keresése az énekben. Csoportmunka Projektor Csoport munka ének Elbeszélés az elbeszélésben A hasonló alakú helyesírási készség fejlesztés A hasonló alakú írása A hasonló alakú keresése az énekben Petőfi Sándor: ének az idő múlása A rokon értelmű ének A griffmadár Az ellentétes jelentésű Íráskészség A rokon értelmű Íráskészség Az ellentétes A rokon értelmű keresése az énekben Az ellentétes jelentésű keresése Projektor

7 ének Mese és valóság A hangutánzó ének Az óriások földjén A hangulatfestő jelentésű Íráskészség A hangutánzó Íráskészség A hangulatfestő A hangutánzó keresése A hangulatfestő keresése Csoport munka Petőfi Sándor: ének A boszorkányok földjén Ellentétes jelentésű Íráskészség Ellentétes jelentésű Ellentétes jelentésű keresése projektor ének. A temetőben Rokon értelmű helyesírási készség fejlesztés Rokon értelmű Rokon értelmű keresése ének Az öreg halász helyesírási készség fejlesztés Rokon értelmű azonos alakú keresése. Részösszefoglalás 43. Részösszefoglalás A szótő és a toldalékok elválasztása 44. Részösszefoglalás A képzők és a jelek Íráskészség olvasási készség A szótő és a toldalékok elválasztása A képzők és a jelek megfigyelése Csoportmunka projektor 45. Részösszefoglalás Kommunikációs A képzők és a

8 Petőfi Sándor: Petőfi Sándor: készség jelek tudatosítása ének Az Óperenciás Íráskészség A képzők és jelek tenger ének Tündérország olvasási készség A kapuja szerkezetének A szerkezetének ének Tündérországban Kommunikációs A A készség szóelemre szóelemre bontása bontásának ének Végszó Íráskészség A toldalékok A toldalékok fajtái 50. Összefoglalás Az igei személyragok olvasási készség 51. összefoglalás Kommunikációs készség 52. Témazáró dolgozat Pető Sándor: fi 53. Témazáró dolgozat 54. Témazáró dolgozat 55. DVD lejátszón megtekinteni Önálló gondolkodási készség Önálló gondolkodási készség Megfigyelő képesség fajtáinak Az igei személyragok alkalmazása Az igei személyragok Elméleti kérdések Petőfi Sándor: c művéből Fogalmazásírás Fogalmazásírás Csoportmunka projektor Az internetet keresni adatokat tündérországról Csoportmunka projektor DVD lejátszón megtekinteni

9 Nem mese az gyermek Jankovics Marcell: c. rajzfilmjét 56. DVD lejátszón megtekinteni Jankovics Marcell: c. rajzfilmjét 57. A rajzfilm összehasonlítása az elbeszélő költeménnyel 58. Petőfi Sándor: Egy estém otthon 59. Petőfi Sándor: Az Alföld Megfigyelő képesség Megfigyelő képesség életkép Olvasási készség A versek helyes hangsúlyozása tájlíra Kommunikációs készség A szülőföld bemutatása vélemény megfogalmazás alapján. önálló Az időmértékes verselés Az verselés időmértékes 60. Petőfi Sándor: A Az egyszerű Az egyszerű Csoport négyökrös szekér Hangulati jelenet írásának keresése a munka Az egyszerű műben Arany János 61. Arany János: Az összetett Olvasási készség Az összetett CD-n Jankovics Marcell: János vitéz c. rajzfilmjét DVD lejátszón megtekinteni Jankovics Marcell: János vitéz c. rajzfilmjét. DVD lejátszón megtekinteni Jankovics Marcell: János vitéz c. rajzfilmjét.

10 költészete Családi kör A versek helyes hangsúlyozása Eredetről, teremtésről, Mítoszokról 62. Arany János: Családi kör 63. Arany János és Petőfi Sándor költészetében 64. Arany János: Rege a csodaszarvasról Keretes szerkezet Szólások, közmondások Hun-magyar monda A hangok és a betűk 65. Ég szülte földet Népi imádság Zenei hangok és zörejek a beszédben 66. Kalevala: A világ Eposz keletkezése A beszélőszervek működése Eposz 67. Odüsszeusz Odüsszeusz harca az egyszemű óriással A zöngehangok és a zöngés hangok Önálló gondolkodási készség A szólások és közmondások íráskészségének Olvasási készség A hosszú és rövid helyes ejtése Kommunikációs készség Az imádság megfogalmazása Önálló gondolkodási készség A hangos olvasási készség keresése a műben. Az egyszerű és összetett keresése a műben A szólások és közmondások A hangok és a betűk megfigyelése Zenei hangok és zörejek a beszédben A beszélőszervek működése A zöngehangok és a zöngés hangok osztály munka meghallgatni a verset projektor 68. Odüsszeusz Odüsszeusz harca az egyszemű óriással A zöngétlen hang A hangos olvasási készség A zöngétlen hang

11 69. Többet ésszel, mint erővel A beszélő szervek működésének összefoglalása A Biblia 70. Az Ószövetség Mózes A rövid és a hosszú 71. Az Ószövetség A Teremtés története A Az íráskészség A régies szövegek olvasásának A régies szövegek olvasásának Az eddig tanultak A rövid és a hosszú A projektor 72. Az Ószövetség József története A A Biblia 73. Az Újszövetség Az evangélium A magas és mély 74. Az Újszövetség Jézus személye A legalsó, középső, felső nyelvállású 75. Az Újszövetség Jézus csodatételei Az ajakkerekítéses és az ajakréses A Biblia 76. Istenes vers József Attila: Isten A illeszkedése A régies szövegek olvasásának Olvasási készség Az íráskészség Kommunikációs készség A A magas és mély A legalsó, középső, nyelvállású felső Az ajakkerekítéses és az ajakréses A A íráskészségének illeszkedése 77. A tíz parancsolat A tíz parancsolat A A DVD lejátszón bibliai történeteket megnézni projektor

12 értelmezése a mai életben íráskészségének 78. összefoglalás Eposz, rege, monda, Biblia A 79. Mássalhangzók A rövid és a hosszú 80. Mássalhangzók A zöngés és a zöngétlen Kommunikációs készség Gondolkodási készség A zöngés és a zöngétlen íráskészségének 81. Mássalhangzók Gyakorlás Kommunikációs készség Gyakorlás 82. Összefoglalás A rövid és a hosszú íráskészségének 83. Összefoglalás Gondolkodási készség Összefoglalás A rövid és a hosszú az Istenes versben. A zöngés és a zöngétlen a bibliai szövegben Gyakorlás az irodalmi szövegekben. A rövid és a hosszú. A zöngés és a zöngétlen projektor a bibliai szövegben 84. Összefoglalás Helyesírási készség A a írása Olvasni jó 85. Jókai Mór: Novella Kommunikációs A magyar projektor

13 Melyiket a kilenc közül i A magyar helyesírás alapja készség helyesírás alapjai 86. Novella Fekete István: Tölgyfa A kiejtés szerinti írásmód 87. Lázár Ervin: Szamárfül Valóság mese, A szótövek írása Az íráskészség Olvasási készség A kiejtés szerinti írásmód A szótövek írása Csoport munka Házi olvasmány 88. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Ifjúsági regény, A toldalékok írása Kommunikációs készség A írása toldalékok projektor 89. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 90. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Házi olvasmány 91. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 92. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 93. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Az ellenfelek Az íráskészség A szóelemzés Csoport A szóelemzés elve elve munka Jellemek Olvasási készség A zöngésség A zöngésség szerinti részleges osztály munka szerinti részleges hasonulás hasonulás Humor és Az íráskészség A képzés helye komolyság a szerinti részleges A képzés helye képzés helye hasonulás szerinti részleges szerinti részleges hasonulás hasonulás írása A Pál utcaiak Olvasási készség Az írásban jelölt Csoport Az írásban jelölt teljes hasonulás munka teljes hasonulás Összefoglalás Helyesírási készség Az írásban nem Az írásban nem jelölt teljes osztály munka jelölt teljes írásban nem jelölt hasonulás hasonulás teljes hasonulás projektor

14 Házi olvasmány 94. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk DVD lejátszón való megnézése 95. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk DVD lejátszón való megnézése 96. Összehasonlítás Az olvasott regény és a film összehasonlítás a. Mássalhangzó 97. Mássalhangzó Az összeolvadás törvények törvények 98. Mássalhangzó törvények 99. Mássalhangzó törvények A mássalhangzó rövidülés és a mássalhangzó kiesés Megfigyelő képesség Megfigyelő képesség Önálló gondolkodási készség Gondolkodási készség Helyesírási készség Gyakorlás Az íráskészség Érveket írni a film és az olvasás mellett. Az összeolvadásra at keresni Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényből. A mássalhangzó rövidülés és a mássalhangzó kiesésre at keresni Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényből. A mássalhangzó törvényekre példát keresni Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényből. Csoport munka Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk DVD lejátszón való megnézése Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk DVD lejátszón való megnézése Ajánlott 100. Mark Twain: Mark Twain: Olvasási készség A hagyomány DVD lejátszón

15 olvasmány Koldus és királyfi Koldus és királyfi c. regényből részlet. Az epizód A hagyomány 101. Tom találkozása Edward királyfival elve A regény Az egyszerűsítés elve elve részleteket megnézni Kommunikációs készség Az egyszerűsítés elve Ajánlott olvasmány Év végi összefoglalás 102. Tom találkozása Edward királyfival 103. Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg, részlet 104. Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg, részlet 105. Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg, részlet 106. A mesevilág és a magyar népdalok összefoglalása Szerkezete Az elválasztás Cselekmény Az összetett elválasztása Meseregény A mássalhangzó törvények Jelképes figurák Az egyszerű és összetett elválasztása Az egyszerű és összetett elválasztásának Gondolkodási készség Olvasási készség Kommunikációs készség Az egyszerű és összetett elválasztása íráskészség Az íráskészség Az elválasztás Az összetett Csoport munka elválasztása a mű alapján A mássalhangzó törvények a mű alapján Az egyszerű és összetett elválasztásának A hangalak és jelentés Csoport munka DVD lejátszón részleteket megnézni projektor 107. Petőfi Sándor: összefoglalása A szerkezetének Olvasási készség A A helyes szerkezetének

16 Év dolgozatírás végi 108. Monda, biblia, regény összefoglalása 109. Év végi dolgozatírás 110. Év végi dolgozatírás 111. Év végi dolgozatírás hangsúlyozása. A Önálló és a gondolkodási készség Elméleti kérdések Önálló gondolkodási készség Fogalmazásírás Az íráskészség fogalmazásíráson keresztül Fogalmazásírás Az íráskészség fogalmazásíráson keresztül. A és a osztály munka Elméleti kérdések Fogalmazásírás Fogalmazásírás projektor

17 ÓRAVÁZLAT Készítette: Váraljai Tímea Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája Tantárgy: Magyar irodalom Osztály: 5. osztály Téma: Petőfi Sándor: XXV. rész Fejlesztendő készségek, képességek: Képzési feladatok: - Készségfejlesztés (gondolkodás, önálló véleményalkotás, jövőbeli képzelet, logikus gondolkodás) Oktatási feladatok: - Ismerje a mű íróját, műfaját, keletkezésének idejét - Tudja a cselekményét az I-XXIV. résznek - Költői eszközök felismerése: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, ismétlés, költői kérdés - Tudjon önállóan 5 mondatot összefüggően megfogalmazni és elmondani Munkaformák: - frontális - egyéni - páros - kooperatív csoportmunka Szemléltetés: - borítékok, névkártyák - projektor - CD lejátszó Didaktikai feladatok: - alkalmazó ellenőrzés - új ismeretszerzés - alkalmazó rögzítés Szakirodalom: Alföldy Jenő: Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó.

18 Az óra menete Mozzanat Feladat Módszer Eszköz Idő I. Szervezési feladatok II. Előkészítés a, Alkalmazó ellenőrzés b, Ki vagyok én? c, Kit ábrázol a kép? Az osztályterem szellőztetése. A borítékok kikészítése. Írásvetítő, CDlejátszó beállítása. Ki írta a János vitézt? Mikor írta? Mi a műfaja? Ki a főszereplője? Hogy hívták Jancsi szerelmét? Miért megy el otthonról Jancsi? Hatalmas országom van! Sok kincsem van. A népem nagyon szeret. Van egy szomorúságom: elrabolták a lányomat! (Franciaország királya) (Óriás) 5-6 mondatban leírni, hogy miért akarták az óriások t királyuknak. Milyennek látták Jancsit? d, Tanári Kérdés Hová vitte az óriás a XXIV. részben t? (Tündérországba) Milyennek képzeled Tündérországot? páros munka Minden asztalon van egy boríték 2 gyereknek. A borítékban található kérdéseket kell feltenni a padtársnak. Ha helyesen válaszolt ő kérdezi a következő kérdést, ha nem még egy kérdést tart. Névkártya A ből egy szereplőt bemutatni tulajdonságai alapján, de a nevét nem mondhatja meg! aki kitalálta az gondol egy következő szereplőre! egyéni munka Egy képet mutatok projektorral az óriásról osztály munka Egyéni feladat Füzetbe tulajdonságokat írni 3 perc 5 perc 5 perc 4 perc

19 Írj róla minél több tulajdonságot! Tündérországról! III, Új ismeretszerzés Kérdéseket feltenni egymásnak a XXIV. énekből, miután hangosan egy tanuló felolvasta. IV. Alkalmazó Rajzoljátok le a rögzítés XXIV. rész a, egymás utáni Gondolattérkép eseményeit, majd a készítése csoportból egy ember elmondja a rajzuk alapján a rész tartalmát. b, Jóslás Mi lesz a János vitéz befejezése? A XXIV. éneket egy tanuló felolvassa. A rész végén az osztálynak kérdéseket kell feltenni egymásnak a tartalmából! Csoportmunka A XXIV rész tartalmának lerajzolása. Csoportmunka Leírják, lerajzolják. majd 5 perc 8 perc 8 perc V, Értékelés Csoportok értékelése A tanulók értékelése az órán nyújtott teljesítményük alapján. VI, feladat Házi Rajzold Tündérország belsejét elképzelésed szerint. le 5 perc

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

a KOMP 3. Szövegértés

a KOMP 3. Szövegértés TANMENETI AJÁNLÁS a KOMP 3. Szövegértés tankönyveihez Mondaton innen, mondaton túl Olvasókönyv 3., 1 2. kötet Kreatív írás Fogalmazás tankönyv 3. Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás tankönyv 3. Hó

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)

KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet 2014 HELYI TANTERV Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 2.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalom KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben