TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM"

Átírás

1 Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új olvasókönyvvel és Munkafüzettel A tankönyv és a munkafüzet felépítése, fejezetei Szinetár György: Szeptemberi csengetés (Ok. 6. o.) Ráhangolás az iskolakezdésre Új osztálytárs fogadása Marék Veronika: Bagollyal nyaraltunk (Ok. 4. o.) - kérdések alapján válaszok kikeresése, olvasástechnika fejlesztése hangos olvasással Nagy Katalin: Vicces osztály (Ok. 7. o.) - Folyékony olvasás gyakorlása Mi lehet vicces? - következtetés a címből Ismerkedés az új olvasókönyvvel és munkafüzettel A tankönyv és a munkafüzet felépítése, fejezetei Szinetár György: Szeptemberi csengetés (Ok. 6.o. ) Ráhangolás az iskolakezdésre Kiskun Farkas László: Levél a táborból (Ok. 6.o. ) - A vers hangulata Új osztálytárs fogadása Marék Veronika: Bagollyal nyaraltunk (Ok. 4. o. ) - kérdések alapján válaszok kikeresése, olvasástechnika fejlesztése hangos olvasással Nagy Katalin: Vicces osztály (Ok. 7. o.) Folyékony olvasás gyakorlása Mi lehet vicces? - következtetés a címből Ismerkedés az új olvasókönyvvel és munkafüzettel A tanulók beszédének megfigyelése a nyári élmények elmondásakor Szinetár György: Szeptemberi csengetés (Ok. 6. o.) - A vers hangulata: az iskolatársakkal való találkozás öröme Aktív és passzív szókincs folyamatos gyarapítása különféle szövegekből más tantárgyakban előforduló szakkifejezésekkel Kiskun Farkas László: Levél a táborból (Ok. 6. o.) - a vers hangulatának megbeszélése, elemzése Marék Veronika: Bagollyal nyaraltunk (Ok. 4. o.) - válaszadás kérdésekre Események sorrendbe állítása: mondatbővítés az olvasmány alapján A helyes beszédlégzés gyakorlása mondatpiramis segítségével Olvasástechnika fejlesztése: a mondatvégi írásjelek szem előtt tartása hangos olvasáskor Egyéni élmények a táborozásról Párbeszéd a mindennapi kommunikációban Nagy Katalin: Vicces osztály (Ok. 7. o.) Folyékony olvasás gyakorlása: a mondatfajták helyes hangsúlyozása Vicces hír megfogalmazása az olvasmányhoz

2 2. Gárdonyi Géza: Az iskola (Ok. 9. o.) - a régi és a mostani iskola, iskolások összehasonlítása kérdések segítségével, olvasástechnika fejlesztése, hosszabb mondatok folyékony olvasása Gárdonyi Géza: Az iskola (Ok. 9. o.) - A régi iskola megismerése és az iskolások életének nehézségei Az olvasástechnika fejlesztése hangos olvasással Új fogalom: vigyázó, tollszedés Gárdonyi Géza: Az iskola (Ok. 9. o.) Információgyűjtés az olvasmányból Kötetlen beszélgetés Hagyományok, jogok és kötelességek Olvasástechnika fejlesztése: összetett mondatok folyékony, lendületes olvasása helyes szünettartással az iskolai élet meghatározói, feladatok Méhes György: A galamb, a gombfoci meg a trükkök (Ok. 10. o.) - a szöveg hangulata Az iskolai élet jellemzői A hangsúlyos olvasás gyakorlása Méhes György: A galamb, a gombfoci meg a trükkök (Ok. 10. o.) - Az iskolai élet vidámságai Szinonima a címhez Hangsúlyos olvasás Jó tanácsok a tanuláshoz Rövid tartalomelmondás vázlat alapján Méhes György: A galamb, a gombfoci meg a trükkök (Ok. 10. o.) - A szereplők tulajdonságainak szétválogatása Beszédművelés: mondatok felolvasása helyes hangsúlyozással, hanglejtéssel, a párbeszédes részeknél mimika alkalmazása Tömör tartalomelmondás kulcsszavak segítségével Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk (részlet) (Ok. 11. o.) - A kifejező versolvasás gyakorlása, a vers hangulatának érzékeltetése Bálint Tibor: Ha Simonnak hatalma volna (Ok. 12. o.) - a főszereplő tulajdonságainak megvitatása, lényegkiemelés kérdések segítségével Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk (részlet) (Ok.11. o.) - Az iskolába kerülés első élménye: érzelmek a versben. Bálint Tibor: Ha Simonnak hatalma volna (Ok. 12. o.) Erkölcsi értékítélet a főszerepelő viselkedéséről (A kapott hatalmat, lehetőséget, hasznos dolgokra, társaink és magunk javára, örömére használjuk fel!) Cselekvések kikeresése a történetből - ezekhez szinonimagyűjtés, a szövegre vonatkozó, megfelelő közmondás kiválasztása Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk (részlet) (Ok. 11. o. ) - versolvasás a hangulat tükrözésével, az iskola, a tanterem jellemzői, Bálint Tibor: Ha Simonnak hatalma volna (Ok. 12. o.) Szóbeli összehasonlítás, szókincsbővítés: szó- és közmondás-magyarázat Cselekvések és tulajdonságok kikeresése a történetből Rokon értelmű kifejezések gyűjtése Rövid fogalmazás a füzetbe A Magyar értelmező kéziszótár és O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című könyvének használata

3 3.-4. Móra Ferenc: Szeptemberi emlék (Ok. 14. o.) - részenkénti szövegfeldolgozás, hiányos szöveg kiegészítése az olvasott alapján, régies kifejezések gyűjtése Móra Ferenc: Szeptemberi emlék (Ok. 14. o.) Az olvasmány megértésének bizonyítása kérdésekre adott válaszokkal - igaz-hamis állítások szétválogatása A tudásvágy képes legyőzni az akadályokat Ok-okozati összefüggés megláttatása Új fogalom: pedellus Móra Ferenc: Szeptemberi emlék (Ok. 14. o.) Az olvasmány megértésének bizonyítása - igaz-hamis állítások szétválogatása A szereplők tulajdonságai Írói kifejezések keresése a szövegből Összefüggő beszéd gyakorlása a tartalom részletes elmondásával Móricz Zsigmond: Fillentő (részlet, Ok. 16. o.) - nehéz gyermeksors megismerése, Lényegkiemelés gyakorlása feleletválasztással, részenkénti szövegfeldolgozás Október 6. Az aradi vértanúk kivégzésének napja Németh Tibor: Az aradi vértanúk (Ok. 124, 151. o.) a tábornokok neveivel való ismerkedés, kikeresés aláhúzással, a szöveghű hangos olvasás gyakorlása Móricz Zsigmond: Fillentő (részlet, Ok. 16. o.) Nehéz gyermeksors jellemzői Rokon értelmű szavak, mesére is jellemző kifejezések gyűjtése A főszereplő jelleme: viszonya környezetéhez Az elbeszélés tagolásának megfigyelése Október 6. Az aradi vértanúk kivégzésének napja Németh Tibor: Az aradi vértanúk (Ok. 124, 151. o.) - A 13 honvédtábornok végső helytállásának, viselkedésének példája A tábornokok neveinek kiírása a füzetbe Móricz Zsigmond: Fillentő (részlet, Ok.16. o.) A gyerekek élete régen és most - összehasonlítás Lényegkiemelés Mondatok kiegészítése Az elbeszélés tagolása Az elbeszélés befejezésének megváltoztatása önálló elképzelés alapján Október 6. Az aradi vértanúk kivégzésének napja Németh Tibor: Az aradi vértanúk (Ok. 124, 151. o.) - A tábornokok neveinek összegyűjtése és megtanulása, véleményalkotás Év eleji felmérés hangos olvasással: Gergő juhász kanala (Ok. 42. o.) - az olvasás folyamatossága, pontossága Év eleji felmérés néma olvasással: Móra Ferenc: Az aranyalma válaszadás kérdésekre, illusztráció készítése Év eleji felmérés hangos olvasással: Gergő juhász kanala (Ok. 42. o.) - az olvasás technikájának felmérése Év eleji felmérés néma olvasással: Móra Ferenc: Az aranyalma - A mese önálló megértésének és feldolgozásának ellenőrzése Év eleji felmérés hangos olvasással: Gergő juhász kanala (Ok. 42. o.) - az olvasás folyamatosságának, tempójának, pontosságának megfigyelése Év eleji felmérés néma olvasással: Móra Ferenc: Az aranyalma - válaszadás kérdésekre, rövid vázlat kiegészítése Mondatmagyarázat: rokon értelmű szavak gyűjtése,szólások kikeresése az olvasmányból

4 O K T Ó B E R 1. MESEVÁR - Szemerkényi Ágnes: Hogyan születtek a népmesék? (Ok. 18. o.) - a népköltészetről, népmesékről, népi játékokról, népdalok felelevenítése, híres mesegyűjtők arcképe A szúnyog meg a ló (észt népmese, Ok. 20. o.) - Szóbeli válaszadás a kérdésekre Az olvasás gyakorlása helyes hangúlyozással, helyes hanglejtéssel A szúnyogra és a lóra vonatkozó tulajdonságok kiválasztása, osztályozása Az ember a legerősebb (magyar népmese, Ok. 22. o.) A mese részenkénti feldolgozása Párbeszédek olvasásának gyakorlása Kérdésfeltevés gyakorlása MESEVÁR - Szemerkényi Ágnes: Hogyan születtek a népmesék? (Ok. 18. o.) A népköltészeti téma bevezetése A népköltészetről eddig tanultak felelevenítése A mesék keletkezésének körülményei, továbbélésük, mesegyűjtőink A szúnyog meg a ló (észt népmese, Ok. 20. o.) A népmesék fajtái, Az állatmese jellemzői, Tulajdonságok rendezése, Az állatmese tanulsága (A népi mondóka mint népköltészeti műfaj) Az ember a legerősebb (magyar népmese, Ok. 22. o.) - A mese feldolgozása Az állatszereplők és az ember viszonya (Az embert esze, találékony-sága segítette a medve legyőzéséhez.) Helyes hanglejtés, hangsúlyolvasás a párbeszédben MESEVÁR - Szemerkényi Ágnes: Hogyan születtek a népmesék? (Ok. 18. o.) Népköltészeti alkotások, prózai és verses művek a magyar és más népek költészetében Népmesék, mondák, népdalok, népi játékok, népszokások, szólások, közmondások - felsorolás, címek összegyűjtése A szúnyog meg a ló (észt népmese, Ok. 20. o.) Hiányos vázlat kiegészítse Véleményalkotás a követendő és elkerülendő emberi tulajdonságokkal felruházott állatszereplőkről Beszédművelés: hosszú mássalhangzós szavak helyes ejtése, a népi mondóka ritmizálása, ritmusnak megfelelő elmondása. Az ember a legerősebb (magyar népmese, Ok. 22. o.) - A mese megértésének ellenőrzése kérdések alapján Szómagyarázatok (Magyar értelmező kéziszótár használata) Szólásértelmezés (átvitt értelmű jelentés) Beszédművelés: a mese párbeszédeinek olvasása helyes hanglejtéssel: érzelmek kifejezése A mese dramatizálása 2. Többet ésszel, mint erővel (magyar népmese, Ok. 24. o.) -,,furfang,,,furfangosság, eszesség - szómagyarázat, közmondásmagyarázat Többet ésszel, mint erővel (magyar népmese, Ok. 24. o.) A furfangosság kifejezése a mesékben A közmondás mint népköltészeti műfaj - sajátosságai, ismérvei Többet ésszel, mint erővel (magyar népmese, Ok. 24. o.) A mese fő eseményeinek megkeresése, jelölése Címadás szinonimák alkalmazása Eszességgel, okossággal kapcsolatos közmondások Az aranyparázs (magyar népmese, Ok. 26. o.) - a szereplők tulajdonságai, a testvéri szeretet, a jó jutalma és a kapzsi büntetése A mese reprodukciója kérdések alapján A mesék kezdete és befejezése Az aranyparázs (magyar népmese, Ok. 26. o.) A meseszereplők jelleme A kapzsiság méltó büntetésének kifejezése a mesében Események tömör elmondása A mesék jellemzői Az aranyparázs (magyar népmese, Ok. 26. o.) Belépő tevékenységek, Lényeges események kiemelése, Közös vázlatkészítés tanítói segítséggel A folyamatos beszéd gyakorlása a mese eseménysorának elmondásával A mesék jellemző elemei, szerkezeti felépítése, nyelvi jellemzői

5 A kiskondás (magyar népmese, Ok. 28. o.) - az olvasás technikájának fejlesztése, szünettartás gyakorlása mondaton belül és a mondatok között Mesekezdés, mesebefejezés, meseszámok A kiskondás (magyar népmese, Ok. 28. o.) A tündérmese jellemzői A mesék terjedése, meseváltozatok Jellegzetes mesekezdések, mesebefejezések, állandó szókapcsolatok Meseszámok, A jótett jutalma A kiskondás (magyar népmese, Ok. 28. o.) Mesefajta felismerése, meseszámok keresése Állandó szókapcsolatok gyűjtése Szünetek helyes megtartása meseolvasáskor Dramatikus játék (hangerő, hangsúly, mozgás, mimika) Mondanivaló megfogalmazása 3 A csodakantár (magyar népmese, Ok. 30. o.) - csodás elemek megismerése a mesékben, részenkénti szövegfeldolgozás, Hiányos vázlat kiegészítése mondatbefejezéssel Az olvasás technikájának fejlesztése A rátóti csikótojás (magyar népmese, Ok. 32. o.) - kérdésfeltevés gyakorlása, tartalomelmondás a cselekvéssor gyakorlásával, hangsúlyos olvasás A bugyuta ember (felvidéki népmese, Ok. 34. o.) A vicc és a humor összehasonlítása, a szereplők megfigyelése, események elmondása szószerkezetek segítségével A csodakantár (magyar népmese, Ok. 30. o.) Csodás elemek, mesei fordulatok a tündérmesékben Írói eszköz a mesében: a hasonlat Az összetett mondatok helyes tagolása, szünettartás A rátóti csikótojás (magyar népmese, Ok. 32. o) A tréfás mese jellemzői (A találós kérdés mint népköltészeti műfaj), tömörítő tartalomelmondás Olvasásgyakorlás helyes hangsúlyolvasással, hanglejtéssel A bugyuta ember (felvidéki népmese, Ok. 34. o.) A humor forrása a tréfás mesében A szereplők viselkedése Szólásmagyarázat Tömörítő tartalomelmondás A csodakantár (magyar népmese, Ok. 30. o.) Események időrendi sorrendbe állítása; vázlatkészítés Jellemző szófordulatok gyűjtése Csodás elemek felsorolása A mese olvasása helyes tagolással Dramatizálás A rátóti csikótojás (magyar népmese, Ok. 32. o.) A mese helyszínei Vázlatírás képek alapján, rövid tartalomelmondás Hír megfogalmazása Kérdő mondatok olvasása helyes hanglejtéssel A bugyuta ember (felvidéki népmese, Ok. 34. o.) A mese jellemzőinek összegyűjtése A tréfás mese jellemzői Szólásmagyarázat A mese párbeszédek nélküli elmondása Több szempont figyelembe vétele a szereplők viselkedésében Dramatikus játék (hangsúly, mimika)

6 4. A kisnyúl (magyar népmese, Ok. 36. o.) - a láncmese hangulatának érzékeltetése, a szöveghű hangos olvasás fejlesztése, szituációs játék A kisnyúl (magyar népmese) Ok. 36. o. A láncmese fogalma, jellemzői, bejezése, anyanyelvünk játékosságainak megfigyelése A kisnyúl (magyar népmese, Ok. 36. o.) A mese szereplői Beszédművelés: a mese párbeszédeinek olvasása helyes hanglejtéssel, érzelmek kifejezése Dramatikus játék Almát szemétér (Kárpátaljai magyar népmese, Ok. 35. o.) - kérdésmegválaszolás, a fiú és a lány tulajdonságai Népies kifejezések - szómagyarázat Mészöly Miklós: Palkó és a szamara ( Ok. 37. o.) - a szereplők tulajdonságai, az utánzás fogalma Különböző mondattartalmak érzékeltetése olvasáskor Almát szemétér (Kárpátaljai magyar népmese, Ok. 35. o.) A reális mese jellemzői Az ismétlődő részek szerepe a mesében Népies kifejezések A mese részekre bontása vázlat alapján Mészöly Miklós: Palkó és a szamara (Ok. 37. o.) A műfaji megbeszélések A történet befejezése többféleképpen Az olvasás technikájának fejlesztés Almát szemétér (Kárpátaljai magyar népmese, Ok. 35. o.) Kérdésfeltevés rajz alapján Belépő tevékenységek Közmondások jelentésének megbeszélése A mese kibővítése párbeszédekkel Érzelmek, emberi kapcsolatok érzékeltetése Mészöly Miklós: Palkó és a szamara ( Ok. 37. o.) - A szereplők jellemzése Dramatizálás, a mese befejezése többféleképpen a fantázia szerepe a játékban N O V E M B E R 1. Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró ( Ok. 38. o.) Az összetett mondatok helyes tagolása Részenkénti szövegfeldolgozás A bíró jó tulajdonságai Mátyás király meg az igazmondó juhász (népmonda, Ok. 40. o.) A párbeszéd kifejező olvasása, a szereplők csoportosítása tulajdonságaik alapján Vázlatpontok befejezése Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró (Ok. 38. o.) Mesei jellegzetességek felismerése a műmesében A bíró igazságossága, szerénysége, önzetlensége Mátyás király meg az igazmondó juhász (népmonda, Ok. 40. o.) A mondáról tanultak felelevenítése A személyhez fűződő monda A juhász jellempróbái A 3-as szám megjelenése a mondában Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró (Ok. 38. o.) Az olvasmány tagolása, vázlatának megírása A mese lényegét megfogalmazó közmondás keresése Mátyás király meg az igazmondó juhász (népmonda, Ok. 40. o.) A szöveg tagolása a vázlatpontoknak megfelelően Szereplők és tulajdonságaik párosítása Az olvasmány szerepek szerinti kifejező olvasása, eljátszása Móra Ferenc: Kevély Kereki (Ok. 44.o.) Lényegkiemelés kérdésekre Szöveg rendszerezése a téma alapján Köszönési formák Szókincsbővítés párosítással Móra Ferenc: Kevély Kereki (Ok. 44. o.) Az olvasmány szerkezeti felépítése (Petőfi Sándor személyéhez fűződő monda) Köszönés - illemtan Szókincsbővítés helyes szóválasztással Cselekmények időrendbe állítása. Móra Ferenc: Kevély Kereki (Ok. 44. o.) Kommunikáció (illem): A köszönés Véleményalkotás Kereki viselkedéséről Szókincsgyarapítás rokon értelmű szavak keresésével Események sorrendbe állítása, vázlatírás Petőfi és Kereki párbeszédének eljátszása

7 2. Benedek Elek: Szent Anna tava (Ok. 46. o.) - a monda és a legenda fogalma, szómagyarázat A kifejező olvasás gyakorlása Tiszán innen, Dunán túl..., Hej, halászok, halászok... (népdalok, Ok o.) A dallam megfigyelése A népdal feldolgozása kérdések segítségével A népdal előadása Felszállott a páva (népdal, Ok. 50. o.) A ritmus, rím megfigyelése Tiszta hangképzés, helyes artikuláció, kifejező, hangsúlyos olvasás 3. Szólásmagyarázatok (Ok. 52. o.) A szólások eredete Szólás párosítása a magyarázattal Népi játékok (Ok. 51. o.) A népi játékok ritmusa Népi játékok bemutatása A népköltészetről tanultak összefoglalása (Ok o.), Témazáró felmérés A mesefajták felismerése A mesék legfontosabb jellemzői Igaz-hamis állítások mesékről Kedvenc mese illusztrációja Közmondások, szólások összepárosítása rajzokkal Benedek Elek: Szent Anna tava( Ok. 46. o.) - a monda és a legenda keveredése az olvasmányban Olvasástechnika fejlesztése - olvasás gyakorlása, a magánhangzók időtartamának helyes ejtése, a hangulat érzékeltetése Tiszán innen, Dunán túl, Hej, halászok, halászok (népdalok, Ok o.) A népdalok keletkezése, tartalmi-formai jellegzetességeik, változataik (A népdal gyakran kezdődik természeti képpel: a dallama együtt születik a szöveggel.) A népdal megtanulása Felszállott a páva (népdal, Ok. 50. o.) A hangsúlyos verselés ritmusának felismerése, a népdal ennek megfelelő olvasása, mondása A népdalok előadásmódja Új fogalom: vármegye Szólásmagyarázatok (Ok. 52. o.) Szólások eredete, átvitt értelmezésük Népi játékok (Ok. 51. o.) A népi játékok keletkezése, fajtái A népköltészet verses formája A népköltészetről tanultak összefoglalása (Ok o.), Témazáró felmérés A tanult népköltészeti alkotások jellegzetességei, felismerésük Mesefajták (tündér-, állat-, tréfás, reális, lánc) felismerése, megkülönböztetése Népköltészet - műköltészet Benedek Elek: Szent Anna tava (Ok. 46. o.) Olvasástechnika fejlesztése - pontos artikuláció, a hosszú magán- és mássalhangzók helyes ejtése, érzelmeket kifejező olvasás Műfaji megbeszélés Tiszán innen, Dunán túl, Hej, halászok, halászok (népdalok, Ok o.) A népdal feldolgozása kérdések segítségével A tartalom és a dallam megfigyelése Népdaléneklés Felszállott a páva (népdal, Ok. 50. o.) Szóértelmezés Hangsúlyos szótagok megkeresés Zenehallgatás Szólásmagyarázatok (Ok. 52. o.) Szólások gyűjtése Történet alkotása egy-egy szóláshoz Népi játékok (Ok. 51. o.) A játékok eljátszása Játékok gyűjtése A népköltészetről tanultak összefoglalása (Ok o.), Témazáró felmérés Rendszerezés, Igaz állítások mesékről Szólások felismerése rajz alapján, összekeveredett közmondások rendezése Próbálkozás meseírással, A mesék jellegzetességeinek illusztrálása (mesekezdés, befejezés, állandó szókapcsolatok, próbák, a jó tett jutalma, a rossz méltó büntetése stb.), részletek kifejező olvasásával Tantárgyi kapcsolódások (zene, rajz )

8 Mesegyűjtemények, verseskötetek keresése a szabadpolcon 4. A SZERETET - AZ ÉLET Hárs László: Az egyetlen tündér (részlet, Ok. 54. o.) A szeretet fogalma, családi kapcsolatok A szövegértés képességének fejlesztése Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön I. fejezet: Szépen szóló muzsika ( Ok. 56. o.) Lényegkiemelés gyakorlása feleletválasztással A szöveg hangulatának érzékeltetése olvasáskor Igaz-hamis állítások Gergőről Tömörítő tartalomelmondás szószerkezetek segítségével Szinetár György: Atsip sé aksój (Ok. 59. o.) Kérdések megválaszolása, a megfelelő közmondás kiválasztása, szinonimák párosítása Hiányos vázlat kiegészítése mondatbefejezéssel A SZERETET - AZ ÉLET Hárs László: Az egyetlen tündér (részlet, Ok. 54. o.) A fejezetcím értelmezése A szeretet formái: embertársi, baráti, rokoni, testvéri, szülői, nagyszülői szeretet, szerelem A mű szerzője Ismerkedés az ifjúsági regénnyel Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön I. fejezet: Szépen szóló muzsika (Ok. 56. o.) A testvéri szeretet, Gergő tulajdonságai és cselekedetei ( ige, melléknév) Szöveghű olvasás Tömörítő tartalomelmondás cselekvéssor segítségével Szinetár György: Atsip sé aksój (Ok. 59. o.) A barátság fontossága: a baráti önzetlenség, mások sikerének öröme Közmondások a barátságról Szókincsfejlesztés - a barátság szinonimái Vázlatírás a szövegfeldolgozás alapján A SZERETET - AZ ÉLET Hárs László: Az egyetlen tündér (részlet, Ok. 54. o.) Kötetlen beszélgetés, az olvasmány feldolgozása kérdések alapján, Rajzolás Néhány adat megismerése az olvasott művek szerzőjéről, Ifjúsági regénnyel való ismerkedés, rövid szerkezeti felépítés megbeszélése, annak meghatározói Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön I. fejezet: Szépen szóló muzsika (Ok. 56. o.) Lényegkiemelés Tulajdonságok gyűjtése Érzelmeket kifejező mondatfelolvasás Tartalommondás Szinetár György: Atsip sé aksój (Ok. 59. o.) Válaszok önálló kikeresése az olvasmányból Közmondás felismerése, értelmezése Tömörítés, vázlatkészítés Változatos kifejezések használata, az összefüggő beszéd csiszolása tartalommondáskor

9 TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Hónap XII. 1. Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet,ok. 60. o.) Lényegkiemelés feleletválasztással, válogató olvasás Advent megünneplése (Részlet Steinert Ágnes: Karácsony című albumából), Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet, Ok o.) - adventi szokások felsorolása, versolvasás a hangulat tükrözésével Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet, Ok. 60. o.) - A róka titkának értelmezése tanítói kérdésekkel (A barátság a szeretet és az összetartozás mellett a másik iránt érzett felelősséget is jelenti.) Advent megünneplése (Részlet Steinert Ágnes: Karácsony című albumából), Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet, Ok o.) Az advent, mint ünnep, eredete, jelentése (Lexikonhasználat), Adventi koszorú készítése és elhelyezése az osztályban Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet, Ok. 60. o.) - A róka titkának értelmezése tanítói kérdésekkel, Nyomatékosítás Ajánlás a teljes regény megismerésére Összehasonlítások, különbségek kiemelése Advent megünneplése (Részlet Steinert Ágnes: Karácsony című albumából), Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet, Ok o.) - Ismeretszerzés a tankönyvből, Adventi szokások felelevenítése Verstanulás Csukás István: Játszani is csak komolyan lehet (Ok. 61. o.) Lényegkiemelés feleletválasztással, igaz-hamis állítások csoportosítása az illemszabályokról 2. G. Barta Ágnes: Komoly dolog, Britt G. Hallqvist: Pufi, Siv Wider-berg: Szerelem, Ingrid Sjöstrand: Mikor usziból jövet (Ok. 63., 64. o.), Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre a szerelem fogalma, Csukás István: Játszani is csak komolyan lehet (Ok. 61. o.) Lényegkiemelés Játékszabályok betartása Illemszabályok G. Barta Ágnes: Komoly dolog, Britt G. Hallqvist: Pufi, Siv Wider-berg: Szerelem, Ingrid Sjöstrand: Mikor usziból jövet (Ok. 63., 64. o.), Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre A szerelem érzése kiskamaszkorban Csukás István: Játszani is csak komolyan lehet (Ok. 61. o.) - Beszélgetés, véleménynyilvánítás Lényegkiemelés aláhúzással, Szabálytalanságok, illetlenségek felfedezése rajzon, Játéktanulás G. Barta Ágnes: Komoly dolog, Britt G. Hallqvist: Pufi, Siv Wider-berg: Szerelem, Ingrid Sjöstrand: Mikor usziból jövet (Ok. 63., 64. o.), Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre Kötetlen beszélgetés az olvasottakról - egyéni

10 szókincsbővítés, Olvasás gyakorlása helyes hangsúlyolvasással Móra Ferenc: Történet a másik csalóról (Ok. 65. o.) - Párbeszéd olvasásának gyakorlása, Hiányos vázlat kiegészítése mondatbefejezéssel, Írói kifejezések párosítása köznapival Nagy László: Itthon vagyok (Ok. 68. o.) - a vers hangulata, rím, ritmus Kifejező, hangsúlyos versolvasás, a költemény részenkénti feldolgozása, tagolása Szinonimagyűjtés, Kifejező olvasás Móra Ferenc: Történet a másik csalóról (Ok. 65. o.) - A szegénység, a testvéri szeretet és a segítő jóindulat kifejeződése az elbeszélésben, Hiányos vázlat kiegészítése Nagy László: Itthon vagyok (Ok. 68. o.) A békés otthon és az édesanya szerepe, fontossága életünkben, kötődés hozzájuk A vers tagolása, költői kifejezőeszközök, rímek keresése élmények, Olvasmányélmények megosztása egymással, Olvasás gyakorlása a hangulat kifejezésével Móra Ferenc: Történet a másik csalóról (Ok. 65. o.) - Az olvasmány részekre bontása a vázlatpontok szerint, Kérdések megfogalmazása, Írói kifejezések gyűjtése, Az elbeszélés szerepek szerinti felolvasása Nagy László: Itthon vagyok (Ok. 68. o.) A vers tagolása, mondanivalója, Helyes beszédlégzés, Megszemélyesítés, ellentét, jelzős szerkezetek a versben, A rímelő sorok megkeresése, Hangsúlyos szótagok jelölése a versben 3. Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! (részlet, Ok. 70. o.), Örülj, hogy lány! (részlet, Ok. 71. o.), Bari Károly: Fiúaltató (Ok. 69. o.) - a család fogalma, szerepe, családtagok, Tulajdonságok szétválogatása, Rímek megfigyelése A vers hangulata Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek, Csoóri Sándor: Kicsi néném (részlet, Ok. 76. o.) Tulajdonságok csoportosítása, szinonimák párosítása, Kifejező versolvasás Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami (részlet, Ok. 75. o.) Szokások a családban - felnőttek és gyerekek szokásainak összehasonlítása Egyéni olvasás Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! (részlet, Ok. 70. o.), Örülj, hogy lány! (részlet, Ok. 71. o.), Bari Károly: Fiúaltató (Ok. 69. o.) Élmények kistestvér születéséről a családban A versek érzései, rímei, Kisbabákra jellemző tulajdonságok, Illusztráció Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek, Csoóri Sándor: Kicsi néném (részlet, Ok. 76. o.) Családi összetartozás érzésének kifejeződése prózában és versben, Szinonimák felsorolása, Verstanulás Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami (részlet, Ok. 75. o.) A család mindennapjai, A gyerekek helye a családban, Gyerekekre jellemző tulajdonságok, Szókincsbővítés, Olvasástechnika fejlesztése Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! (részlet, Ok. 70. o.), Örülj, hogy lány! (részlet, Ok. 71. o.), Bari Károly: Fiúaltató (Ok. 69. o.) - családi kapcsolatok jellemzői, Fiúk és lányok külső és belső tulajdonságai, Rímkeresés, Illusztráció készítése a családról Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek, Csoóri Sándor: Kicsi néném (részlet, Ok. 76. o.) Belépő tevékenységek, Az olvasmány címének értelmezése, Tulajdonságok keresése, Szinonimák gyűjtése (Magyar Szinonimaszótár használata), Kifejező versmondás, Saját élmények, képek, film az elmúlt évekből Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami (részlet, Ok. 75. o.) - Irányított beszélgetés, Problémák felvetése - problémák a családban, mások véleményének meghallgatása, Aktív és passzív szókincs gyarapítása, Válogató olvasás I. 1. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? (Ok. 79. o.)

11 (Ok. 79. o.) - Az olvasmány megértésének bizonyítása, lényegkiemelés feleletválasztással Hangos olvasás gyakorlása, Tömörítő tartalommondás szószerkezetek segítségével József Attila: Mama (Ok. 76. o.) - az édesanyára jellemző tulajdonságok kiválasztása, Rímkeresés, Hiányzó verssorok pótlása a vers alapján Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk (Ok. 82. o.) - Az olvasástechnika fejlesztése néma olvasással Írói kifejezések párosítása köznapival Lényegkiemelés feleletválasztással Vázlatpontok kiegészítése (Ok. 79. o.) - szövegértő olvasás Az édesapai szeretet, a szereplők jellemzése, Hangos olvasás, Tömörítő tartalommondás József Attila: Mama (Ok. 76. o.) Az édesanya hiányának kifejeződése a versben A vers szerkezete, szemléletes kifejezőeszközei Összecsengés a verssorok végén (páros rím) Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk (Ok. 82. o.) A másik javára való lemondás jó érzése A kenyér megbecsülése, fontossága életünkben Írói kifejezések Vázlatírás Hangsúlyos olvasás Az olvasmány megértésének bizonyítása önálló válaszadással, Hiányos vázlat kiegészítése, lényegkiemelés, Beszélgetés a szereplőkről - a gazdag úr és a csizmadia összehasonlítása Kifejező, hangos olvasás gyakorlása, Tömörítő tartalommondás eseménysor segítségével József Attila: Mama (Ok. 76. o.) Válaszadás kérdésekre, Jellemző tulajdonságok szétválogatása, Hiányos mondatok kiegészítése, Rímek, költői képek keresése, Verstanulás, Szereplők viselkedésének megfigyelése, értékelése Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk (Ok. 82. o.) - Szereplők, helyszín, lényeg megláttatása, Vázlatírás képek segítségével, Köznapi szavak keresése az írói kifejezések mellé, Válogató olvasás megadott szempontok szerint, Dramatikus játék, Az értelmező olvasás továbbfejlesztése kérdések segítségével 2. Félévi felmérés, hangos olvasással - A balatoni kecskekörmök mondája (népmonda,ok o.) - megadott szempontok szerint Félévi felmérés, hangos olvasással - A balatoni kecskekörmök mondája (népmonda, Ok o.) - megadott szempontok szerint Félévi felmérés, hangos olvasással - A balatoni kecskekörmök mondája (népmonda, Ok. 169.o.) - megadott szempontok szerint Félévi felmérés, néma olvasással - Arany László: A szürke ló (magyar népmese) - Válaszadás kérdésekre, Vázlatpontok kiegészítése, Írói kifejezések kiválasztása a hétköznapiak közül Szólások és magyarázatok párosítása Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa (Ok. 84. o.) - lényegkiemelés feleletválasztással, A tisztelet jellemzőinek kiválasztása,.hangsúlyos, hangos olvasás Félévi felmérés, néma olvasással - Arany László: A szürke ló (magyar népmese) Az olvasmány önálló feldolgozása 2. sz. felmérőlap Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa (Ok. 84. o.) - A nagyszülők, idős emberek tisztelete, segítése, Lényegkiemelés, Szöveghű olvasás a hangulat kifejezésével Félévi felmérés, néma olvasással - Arany László: A szürke ló (magyar népmese) Önálló válaszadás kérdésekre, Vázlatpontok megfogalmazása, Írói kifejezések gyűjtése, Szólásmagyarázat önállóan Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa (Ok. 84. o.) Önálló válaszadás kérdésekre, Példák felsorolása a tiszteletadásra, Igaz állítások kiválasztása, Kifejezések mondatba foglalása, Érzelmeket kifejező olvasás, helyes hangsúlyozás

12 3 Születésnapi kívánság - Erich Kästner: A két Lotti (részlet, Ok. 78. o.) - az elbeszélésre jellemző jegyek kiválasztása A regény ismertetése Kívánság a mesékben és a valós életben Összefoglalás - Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért (Ok. 77. o.) Gyermekekre jellemző kifejezések kikeresése, Érzelmeket kifejező olvasás Születésnapi kívánság Erich Kästner: A két Lotti (részlet, Ok. 78. o.) Rokoni kapcsolatok, Kívánságaink teljesülése A regény és az elbeszélés műfajának összehasonlítása Összefoglalás - Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért (Ok. 77. o.) - A szeretet, megértés, összetartozás kifejeződése a fejezet olvasmányaiban, Gyermeki magatartásformák, A vers gondolatai, mondanivalója Születésnapi kívánság Erich Kästner: A két Lotti (részlet, Ok. 78. o.) A teljes regény megismerése önálló olvasással Ifjúsági regényről való beszélgetés, Kívánságaink - óhajtó mondatok, A könyv és az élet kapcsolata Összefoglalás - Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért (Ok. 77. o.) Rendszerezés, Jellemek vizsgálata, Válogató olvasás különböző szempontok szerint II. A HAZA MINDEN ELŐTT - Bevezetés a XVIII. sz. történelmi eseményeibe (Ok. 87. o.) - történelmi személyek kikeresése, aláhúzása a szövegben Legfontosabb történelmi események Jobbágyok,nemesek szómagyarázat Szavak összekevert betűiből tulajdonságok kirakása 1. Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek (Tücsök című havilap, 18. o.) - hangos és néma olvasás gyakorlása, a hópelyhek tulajdonságai, Szinonimák párosítása, Illusztráció készítése a téli tájról A HAZA MINDEN ELŐTT - Bevezetés a XVIII. sz. történelmi eseményeibe (Ok. 87. o.) A 3. osztályban megismert történelmi események felelevenítése, új korszak megismerése, az emberek helyzete Időszalag használata Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek (Tücsök című havilap, 18. o.) - a szövegértő olvasás fejlesztése, a város és a falu összehasonlítása télen,,,j/ly -os szavak helyesírása, szinonimák, Téli sportok, játékok Tömörítő tartalomelmondás A HAZA MINDEN ELŐTT - Bevezetés a XVIII. sz. történelmi eseményeibe (Ok. 87. o.) Személyek, események, évszámok párosítása A nemesek és a jobbágyok életének összehasonlítása, A magyar nemzet nagy történelmi eseményei, Kiemelkedő személyek, tetteik, életük, hatásuk Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek (Tücsök című havilap, 18. o.) részenkénti szövegfeldolgozás, a hópelyhek cselekvései Közmondás, szólás keresése a kíváncsisággal kapcsolatosan, szinonimagyűjtés A szöveg reprodukciója R. Várkonyi Ágnes: Elfogás és szabadulás (Ok. 90. o.) - Tömör válaszok a feltett kérdésekre, Az olvasástechnika fejlesztése - hangos olvasás Hegedüs Géza: Rákóczi átlépi a magyar határt (Ok. 92. o.) - Rákóczi tulajdonságai, A fegyverek neveinek kikeresése a szövegből, Az olvasmány szövegének a tagolása vázlatpontok segítségével R. Várkonyi Ágnes: Elfogás és szabadulás (Ok. 90. o.) - Ismeretek gyűjtése, lényeges események kiemelése, Az olvasástechnika fejlesztése - hangos és néma olvasás Hegedüs Géza: Rákóczi átlépi a magyar határt (Ok. 92. o.) - II. Rákóczi Ferenc alakja, jelleme, Rákóczi cselekedetei, életének legfontosabb eseményei Vázlatírás mondatbefejezéssel R. Várkonyi Ágnes: Elfogás és szabadulás (Ok. 90. o.) - Ismeretek gyűjtése a szövegből önállóan, Olvasástechnika - néma olvasás Beszédművelés - a szökés történetének részletező elmondása Hegedüs Géza: Rákóczi átlépi a magyar határt (Ok. 92. o.) - részekre bontás, vázlatírás, Rákóczira jellemző cselekedetek kiemelése a szövegből, Esze Tamás és Rákóczi Ferenc összehasonlítása, Rákóczi beszédének megfigyelése, megtanulása, Prózai szövegből memoriter fejlesztése

13 2 Jókai Mór: Munkács hős lelkű asszonya (Ok. 88. o.) - válaszadás kérdésekre feleletválasztással - Zrínyi Ilona tulajdonságai Olvasástechnika - a szünettartás gyakorlása Jókai Mór: Munkács hős lelkű asszonya (Ok. 88. o.) - Zrínyi Ilona alakja, jelleme Igaz-hamis állítások Összetett mondatok helyes tagolása Jókai Mór: Munkács hős lelkű asszonya (Ok. 88. o.) - a főszereplő jellemzése Igaz-hamis állítások Bővülő mondatok folyékony olvasása, megfelelő gazdálkodás a levegővel Móra Ferenc: A kóchuszár (Ok. 94. o.) - szómagyarázat, Válaszadás kérdésekre feleletválasztással, Tulajdonságok csoportosítása, Vázlatbefejezés, Az olvasási tempó fokozása Elindultam szép hazámbul (népdal), A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda, Ok. 98. o.) - népdal hangulatának megfigyelése, Rímelő szavak kikeresése a népdalból, Válaszadás kérdésekre, A monda fogalma, Szinonimák párosítása Móra Ferenc: A kóchuszár (Ok. 94. o.) Bercsényi Miklós, kuruc vezér alakja, Mike emberi ragaszkodása Bercsényihez, Írói képek, Új fogalmak: kóchuszár, sujtás, tarsoly Rövid vázlatírás, Az olvasás tempójának fokozása Elindultam szép hazámbul (népdal), A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda, Ok. 98. o.) - A népdal jellemzőinek megfigyelése, Rím és ütem, Rákóczi és Mikes Kelemen kapcsolatának kifejeződése a mondában, Monda jellemzői, szinonimák, Új fogalom: Rodostó Móra Ferenc: A kóchuszár (Ok. 94. o.) - válaszadás kérdésekre, A történet helyszínei, Az olvasmány vázlatának megírása képek segítségével, Írói képek a szövegben, Tartalommondás az egyes szereplők nevében, Az olvasás tempójának fokozása Elindultam szép hazámbul (népdal), A rodostói kakukk (Gulácsi népmonda, Ok. 98. o.) - A népdal hangulata, kifejezőeszközei, A népdal megtanulása, Válaszadás kérdésekre, Az olvasmány részekre bontása, Rokon értelmű szavak gyűjtése, Népdalok éneklése, hangos elmondása 3. Megjártam a hadak útját (népdal), Krúdy Gyula: Rákóczi harangja (Ok o.) - olvasástechnika fejlesztése, hangsúlyos olvasás, Rákóczi tetteinek felelevenítése, A kuruc sereg fegyverei, Rímelő szavak keresése a népdalból Megjártam a hadak útját (népdal), Krúdy Gyula: Rákóczi harangja (Ok o.) A bujdosóélet megismerése a népdalból, A népdal ütemre bontása, ennek megfelelő hangsúlyos olvasás, Rákóczi nevének továbbélése, emlékének megőrzése, Igaz-hamis állítások a kuruc seregről, Új fogalom: tárogató Megjártam a hadak útját (népdal), Krúdy Gyula: Rákóczi harangja (Ok o.) A népdal rímelésének megfigyelése, hangsúlyos szótagok keresése, A népdal megtanulása, Kuruc kori dalok megismerése, Lényegkiemelés kérdések segítségével, Közmondások a kuruc seregre vonatkozólag A Rákóczi-szabadságharcról tanultak összefoglalása, gyakorlás (Ok o.), Témazáró felmérés helyes válaszok kiválogatása, kifejező hangos olvasás, Igaz-hamis állítások, Kedvenc népdalhoz illusztráció készítése A Rákóczi-szabadságharcról tanultak összefoglalása, gyakorlás (Ok o.), Témazáró felmérés Összegzés, rendszerezés, Kifejező versmondás és olvasás, Az összefüggő beszéd fejlesztése, A tanult népdalok eléneklése, A meghallgatott dalokhoz illusztráció készítése A Rákóczi-szabadságharcról tanultak összefoglalása, gyakorlás (Ok o.), Témazáró felmérés Jelölés időszalagon, Kifejező versmondás, Szóbeli válaszadás kérdésekre, Rejtvény, Párosítás, Zenehallgatás, éneklés, Két népdal összehasonlítása, illusztráció készítése

14 Eric Knight: Lassie hazatér - a kötelező olvasmány feldolgozása, megbeszélése - a szereplők felsorolása, tulajdonságai Lassie külső, belső jegyei, tulajdonságai Lényegkiemelés felelet-kiválasztással Igaz-hamis állítások Szinonima-párosítás, Szöveg-kiegészítés Kedvenc fejezet, részlet illusztrációja Eric Knight: Lassie hazatér - a kötelező olvasmány feldolgozása, megbeszélése - a szereplők jellemző tulajdonságai Lassie szerethetősége, a hozzá való ragaszkodás Lényegkiemelés, történetmondás Vázlatpontok alapján tömör tartalomelmondás Szinonimák, közmondások csoportosítása Illusztráció-készítés Eric Knight: Lassie hazatér a kötelező olvasmány feldolgozása, megbeszélése Lényegkiemelés szöveg kiegészítésével, Szöveg rendszerezése a téma alapján, Szinonimák gyűjtése, Írói kifejezések párosítása köznapival, Események tömör elmondása, Illusztráció készítése az egyes fejezetekhez Kidolgozta: Mgr. Illés Anikó

15

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul.

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. SZERB NÉPISMERET A hazai szerb nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355.

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. I. Ráhangolódás az énekórára (6 perc) Állatokról szóló dalcsokor éneklése - Gólya, gólya gilice - Katalinka szállj el

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 3.osztály. Heti 1 óra

RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 3.osztály. Heti 1 óra RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 3.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Nevelési fejlesztési cél: Az önismeret erősítése és az önelfogadás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2010. március 22. ma Varázsbirodalmak 1 1-2. Tündérszép

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben