Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1

2 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része Írta: dr. Széplaki György Alkotószerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Szerkesztõ: dr. Vilcsek Béla Tördelés: Szücs Bt. Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes dr. Széplaki György ISBN A Kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97. 2

3 AJÁNLÁS Dr. Széplaki György Dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomkönyv és szöveggyûjtemény (Az integrált anyanyelvi és irodalmi program (1 8. osztály) tankönyvcsomagjának része) A tankönyv szerzõi a Világjáró címû ötödik és hatodik osztályos irodalomkönyvek folytatását írták meg a hetedik osztályosok számára. A folytatás tényébõl következik, hogy hasonló alapelveken és szerkesztéssel készült, mint elõdei. Fejezetei áttekinthetôk, elválnak egymástól a szép képekkel illusztrált irodalmi szöveganyagok, az összefüggéseket feltáró magyarázatok, az olvasniés tanulnivalók, valamint a gyakorlásra szánt feladatok. Mindemellett a tankönyv egésze igen módszeresen köti össze a különbözõ mûfajú mûveket, részben az írók személye által, részben a témák és a megoldandó, készséget fejlesztõ feladatok hasonlósága folytán. A Világjáró címû 7. osztályos irodalomtankönyv egy régebben felmerülõ tanítási alternatíva tankönyve kíván lenni. Nevezetesen a nem feltétlenül történeti rendben tanított irodalmi mûveltséganyag tankönyve. A 7. évfolyamban tanítandó mûvek zöme a 19. század irodalmából való, itt a könyvben a mûvek kiválasztása igazodik a hagyományokhoz. A szerkesztés alapelvét viszont a mûnemek és azon belül a legismertebb (tanítandó) mûfajok adják a tankönyvben. Így természetes egységet képeznek például a legszebb ódák, szerelmes versek, hazafias énekek, a novellák különbözõ válfajai, módot adva az elmélyítésre és a párhuzamos elemzésre. A tankönyv kiegészítõ, magyarázó szöveganyaga és Szöveggyûjteménye ezt a lehetõséget tovább gazdagítja, hiszen a könyvben a mûfajok és témák hasonlósága mentén világirodalmi, valamint modern, napjaink irodalmát képviselõ alkotások is találhatók. Az Írói arcképek fejezetben valamennyi kiemelt alkotó életrajza megtalálható, így az sem elképzelhetetlen, hogy a könyv anyaga tanítható a hagyományosabb történeti rendben is. Az egyes mûvekhez kapcsolt feladatsorok elsõ renden olvasásra (újraolvasásra) buzdítják a tanulókat, ugyanakkor segítik a kutató-kíváncsi kérdések megválaszolását: miért szép, mitõl szép, miért tetszik nekem? A korábbiakhoz képest a 7. osztályos tankönyvben bõségesebb a jegyzetapparátus és a mûvek történeti hátterének bemutatása. A feladatok elõtti részben a tantárgyakat, tudományterületeket, mûvészeteket összekapcsoló ismeretek találhatók, természetesen nem kötelezõen a megtanítás igényével. A bõséges feladatsorból könnyen kiválaszthatók az iskolai, az otthoni szóbeli és írásbeli feladatok. Mindezekhez járul még a speciális segítséget igénylõ gyakorlás, gyûjtés munkálkodása, a készülõ, a nyelvtani anyaggal egybeszerkesztett feladatfüzetben. A késõbbi magasabb szintû elméleti ismereteket, az egyre önállóbb egyéni olvasást is eredményesen lehet majd ezekre az alapokra építeni. A könyvben található mûelméleti alapok, a mûnemek és a mûfajok itt megjelenõ formái egyre teljesebben, részletesebben rajzolódnak ki természetesen az elõzõ évfolyamokban tanultakra épülve, a fogalomtárban pedig a három év anyaga együtt található. Egy-egy elemében, defeníciójában megjelennek a felsõbb évfolyamokban tanítandó ismeretek is. A tankönyv egészében is magában hordozza a továbbfolytatás és az elmélyítés késõbbi lehetõségeit. Hagyományos tananyaga: A lírában Janus Pannonius, Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty, Petõfi, Arany verseibõl áll, de a lírai mûfajok csoportosításában (epigramma, népdal, mûdal, szerelmi dal, óda, himnusz, elégia, rapszódia stb.) más alkotók is helyet kaptak. Az epikai mûvek sorában kaptak helyet Jókai, Mikszáth, Gárdonyi alkotásai, de nem hiányzik Kölcsey Parainesise, néhány szónoki beszéd és naplórészlet sem, melyek igen jól jellemzik a kor történeti miliõjét és hangulatát. 3

4 A dráma is elméleti bevezetéssel indul. A Bánk bán és a Liliomfi részletei pedig a drámai szöveg illusztrálását, és még inkább a korfestést szolgálják. A mûnem és a drámai szöveg sajátosságainak megismerése a 7. évfolyamban fontosabb feladat, mint egy teljes drámai mû elolvastatása. A Liliomfi esetében a mû alapján készült film forgatókönyvének részlete is megtalálható a Szöveggyûjteményben. Beszédesek a tankönyv fejezetcímei: Íz, csín, tûz vagyon a versben Nyelvében él a nemzet Színház az egész világ A Szöveggyûjtemény fejezetei általában a mûnemekhez és a mûfajokhoz igazodnak, de egy fejezete: Szabadság, szerelem! A nagy nap március 15-e köré csoportosít gazdag irodalmi és dokumentációs anyagot. A tankönyv anyagából és szerkesztésébõl is kitetszik, hogy míg az elméleti megközelítés viszonylag zárt, kész tudást ad, addig az olvasnivalók tekintetében bõséges, színes kínálatot tartalmaz a tankönyv. Nyilvánvaló célja: könyvtárlátogató, olvasó diákokat kíván nevelni. A fejezetek végéhez kapcsolt Kitekintõ olvasmányt, kutatási anyagot kínál tanárnak és diáknak egyaránt. A tanmenetjavaslatról A tanmenetjavaslat régi hagyományokat követ. Magában foglalja az egész évi részletes tanári tervet, benne a tananyag beosztását (a tankönyv kereteihez igazítva), a legfontosabb fogalmakat, ismereteket, feladatokat, és bõségesen ad a megvalósításhoz módszertani ajánlásokat. A tananyag 72 órára történõ beosztásának több oka van. Az elsõ ok a kényszerûség, hiszen az oktatási törvény kötelezõ óraszámából ennyire lehet biztosan számítani. A másodiknak a gyakorlati megfontolás az alapja: teret kell engedni a tanári szabadságnak, s ezért a lehetséges magasabb óraszámot nem kötöttük le a tervezésben. Az elmélyítés, gyakorlás céljára vagy kiegészítõ anyagok tárgyalására így annyi óra fordítható, amennyit a helyi körülmények megengednek. A tanmenet egyéni felhasználása történhet egyszerû átszámozással ill. bõvítéssel. A tankönyvhöz és tananyaghoz illeszkedõ struktúrát a tanítandó anyag logikája kívánta meg, mégsem elképzelhetetlen a más sorrendben történõ feldolgozás. A tankönyv felépítése ugyan zárt egységekben valósul meg, de ezek a kisebb egységek mentén illetve egész fejezetek sorrendjének megváltoztatásával átrendezhetõk. Ilyen jellegû mûveletekre a kollégák gyakorlatában mindig volt példa. A dolgozatok megíratásának több lehetséges idõpontját tanmenetjavaslatunk is jelzi. Hogyan tanácsos olvasni, majd használni a tervet? Egy-egy tanóra anyagát és javasolt módszereit a táblázatos megoldásban a módszertani fogalmak és kategóriák szerint rendeztük. Így mintegy az óra horizontján jelentkezõ problémákat és megoldásukat csoportosítja a tanmenet egy-egy sora. A rovatok válaszolnak a legfõbb kérdésekre: mit tanítok az adott órán, milyen módszerekkel, eszközökkel, és milyen feladatok megoldásával. Az elsõ rovatban bõséges a kiegészítõ, illetve összevethetõ anyagok választéka. (A 7. osztályosok nagyobb önállóságára számítva vagy a differenciálás lehetõségeit kihasználva érdemes a kiegészítõ anyagot osztálycsoportra tervezni.) Kirajzolódnak a lényeges elemek, láthatók az alternatívák, és pontosan mutatja a terv a tankönyvi szöveg, az ajánlott feladat helyét, számát is. (A tkv - megjelölés azért szükséges, hogy a késõbbi, bõvített változat a Feladatfüzet gyakorlatait is egyértelmûen jelezhesse.) Még a szinte változtatás nélküli felhasználás is szükségképpen alkotó jellegûvé válik, hiszen a terv egyes sorai alapján számtalan 45 perces tanórát lehet komponálni. Gondoljunk csak a sorrendiségre, az arányokra vagy a hangsúlyeltolódásokra. A gyakorlat hamar megmutatja, miben szükséges újabb és újabb variációkat létrehozni, idõszerûbb ötletekkel pótolni vagy a helyi lehetõségeket, adottságokat kihasználni. 4

5 Ha viszont a rovatokat függõlegesen nézzük végig, felfedezhetõ a témákon, sõt az egész évi tananyagon belüli elõrehaladás is. Például ahogyan egymásra épülnek a fogalmak, ismeretek (alkalmanként ezek ismétlésére is sor kerül), ahogy felkészítjük tanítványainkat egy szóbeli beszámolóra, egy újabb olvasmányra, vagy az összetettebb írásbeli feladatokra, illetve a dolgozatokra. Ezt mindenképpen érdemes átvizsgálni és legalább témánként elõre végiggondolni. Eközben és a tanórákon biztosan megszületnek az alkotó tapasztalatok. Voltaképpen alapnak szántuk a tervet, amelynek segítségével minden kolléga kialakíthatja a saját egyéni arculatú tanmenetét. Úgy véljük, a kezdetekkor érdemes ezt a segítséget nagyobb mértékben igénybe venni, majd tapasztalatból, egyre finomítva átformálni, a legjobb, a testre szabott, a saját tanítványainknak megfelelõ formát kialakítani. Ami feltétlenül megkönnyíti a tanár tervezõ munkáját, az jól látható már a külsõ szerkesztésben is. A tanév anyaga kisebb egységekre tagolódik, új ismeretek feldolgozását és gyakorló szakaszokat biztosít, ismétlõ, összefoglaló és ellenõrzõ szakasszal zárul. A leghosszabb témánál, a líránál ezt a részösszefoglalások oldják meg. A tervezésnek ezt a kisebb szakaszú ütemezését a témák, a tanórák címével még tanítványainknak is megadhatjuk. Eredményesebb lesz a munkánk, ha õk is jól látják a közös célt, a megoldandó feladatokat. Budapest, november Dr. Széplaki György és Dr. Vilcsek Béla ÉVES ÓRAKERET: ÉV ELEJI ISMÉTLÉS: ÉV VÉGI ISMÉTLÉS: DOLGOZATÍRÁS ÉS JAVÍTÁS: ÍZ, CSÍN, TÛZ VAGYON A VERSBEN: NYELVÉBEN ÉL A NEMZET: SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG: 72 ÓRA 3 ÓRA 3 ÓRA 6 ÓRA 33 ÓRA 20 ÓRA 7 ÓRA 5

6 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS (3 óra) 1. Tankönyvünk 1.: A tanulás módszerei az új tanévben. K.: Figyelemfelkeltés: a történelem, a zenetörténet, a film és a színház ismeretei gyakran kapcsolódnak ez évi tananyagunkhoz. M.: A tartalomjegyzék és a fejezetek közös áttekintése, megbeszélése. Sz.: a tankönyv képei Olv.: a bevezetõ levél önálló olvasása megbeszélése: Mi ragadta meg a figyelmedet? Hf.: A már ismert alkotók és mûvek megjelölése a tartalomjegyzékben; felkészülés beszámolóra nyári élményekbõl Tudományunk tára az elmúlt év ismereteinek felfrissítése F.: líra, epika, dráma mûfajok M.: az elõzõ tanévben megismert mûvek felidézése, besorolása a tanult mûnemekbe és mûfajokba. (A Fogalomtár használatával önállóan is lehet.) A mûnemek táblázatának elkészítése (tantermi használatra, a füzetbe). B.: beszámoló nyári olvasmányélménybõl, érdekes eseményrõl Hf.: Egy téma, amirõl szívesen írok... fogalmazás írása saját alcímmel, szabad formában. 3. Mit tanultunk az irodalmi mûvek formájáról? F.: vers, próza ritmus, rím, ütem, versláb szerkezet M.: megbeszélés összefoglaló táblai vázlat alapján. Esetleg rövid, perces feladatlap megoldása. Olv.: felolvasás a házi fogalmazási feladatokból. B.: tanári és tanulói értékelések a fogalmazásokról. Az év során feldolgozandó kötelezõ és ajánlott olvasmányok számbavétele. Jó tanácsok az ütemezéshez, felhívás a könyvtár használatára. ÍZ, CSÍN, TÛZ VAGYON A VERSBEN LÍRA (33+4 óra) 4. A líra F.: mûnem, lírai mû, líra, érzelmi-hangulati líra, gondolati líra K.: ének-zene M.: a tankönyvi bevezetõ (6. old.) szövegének közös olvasása, megbeszélése, a fejezet áttekintése, a lírai mûfajok, mûvek cím szerint; az ismeretek kiemelése. Sz.: a lírai mûnem összefoglaló táblázata Olv.: lényegkiemelés, áttekintés, tájékozódás a tankönyvben. B.: az ismert mûvekrõl könyv nélkül is! Hf.: legkedvesebb népdalom írásb.: Miért tetszik? Szób.: (szöveg, ének); a lírai mûnem sajátosságaiból az ismert példákkal.

7 Az epigramma és az ars poetica 5. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete Ki.: Búcsú Váradtól (Szgy.) F.: az epigramma M.: tanári bemutatás, magyarázat; a mû üzenete és az epigramma sajátosságai tkv. 8/1. f. Olv.: önállóan az író életrajza (Írói arcképek) A mû hangos olvasása (a memoriter elõkészítése). Í.: válogató adatgyûjtés az életrajzból. Hf.: Az epigramma mûfaji sajátosságai; íb.: az adatgyûjtés befejezése. Memoriter 6. Kazinczy Ferenc: A nagy titok Írói érdem F.: az epigramma; hegyaljai M.: Tanári bemutatás (skandálva is); önálló feladatmegoldások: a tkv. 9. old. kérdéseibõl. Sz.: tankönyvi képek Olvas ás,megbeszélés: Ki volt Kazinczy Ferenc? közös és önálló feladatmegoldás szóban a tankönyv segítségével. (A tankönyv kézikönyvszerû használata) Hf. íb. választhatóan: a) Szólj! a ki vagy elmondom. összevetése szólásokkal és közmondásokkal. b) A Jót s jól! elv igazsága saját tapasztalatból. Egy megtörtént eset leírása A pentameter és a disztichon F.: idõmérték, verslábak, hexameter, pentameter, disztichon M.: a memoriterek elmondása; a mûvek hangos olvasása (skandálva is); a ritmus lejegyzése táblán, füzetben, a tankönyvi példa feldolgozása 8/2,3. Sz.: Tábla, fólia, füzet Olv.: Játékos olvasás, ritmizálás a tkv. 11. old. epigrammáiból. B.: miért mulatságosak? A Kölcsey-epigrammák elõkészítése: tanári felolvasás, a ritmus érzékeltetésével. Hf. íb.: Miért tetszett? (Néhány mondat egy most olvasott epigrammáról) Önálló olvasásban: Kölcsey Ferenc élete (Írói arcképek) 8. Kölcsey Ferenc: Huszt Emléklapra F.: Kárpátalja, kurucok K.: földrajz, történelem M.: tanári bemutatás, értelmezõ magyarázat, megbeszélés (tkv. 10. old. feladatai); A mûvek és Kölcsey életútja beszámoló az önálló olvasásból. Olv.: A hangos, kifejezõ olvasás gyakorlása. B.: az írásbeli fogalmazások szóbeli elõkészítése. Hf.: Választható íb.: Gondolataim egy várromnál; Mirõl beszél egy régi kép? szb.: Memoriter Petõfi Sándor: A XIX. század költõi Ki.: Rongyos vitézek F.: ars poetica, hivatás, hitvallás; a lábjegyzet szavaiból. K.: Bibliai ismeretek, képzõmûvészet (ld. tkv.-i kép!) M.: tanári bemutatás, követõ olvasás; a vers utáni értelmezõ szöveg közös olvasása, megbeszélése, a tkv.-i feladatok megoldása: válogató olvasással 14/1 3.; megbeszélés, kifejtés a tkv. 14/4 5. alapján. Olv.: keresõ olvasás; idézetek; kifejezõ, hangos olvasás, a hangulat- és témaváltások kiemelése. Önálló olvasás, megbeszélés a kiegészítõ versszövegbõl: Rongyos vitézek Hf.: szb.: Petõfi hitvallása kifejtés idézetek felhasználásával. 1 2 szakasznyi memoriter.

8 11. Részösszefoglalás F.: A tanult fogalmak rendszerezése Fogalomtár, a Líra címû bevezetõ (6. old.) M.: beszámolók a megszerzett ismeretekbõl, memoriterek, kiegészítõ olvasmányokról Olv.: Kifejezõ hangos olvasások, értékeléssel Í.: az adatlap készítésének technikája közös minta készítése pl. Janus Pannoniusról Íb.: adatlapok készítésének elkezdése a tanultakról: Janus Pannonius, Kazinczy, Kölcsey és megismert mûveik. (Késõbb folytatandó, írónként legfeljebb egy-egy oldalnyi lesz az év végére.) 8 A népdal és a mûdal A szerelmi dal és a szerelmi panaszdal 12. Megrakják a tüzet... (népdal) F.: dal, népdal, mûdal, szerelmi dal, szerelmi panaszdal; metafora, párhuzam, ellentét K.: népköltészet, ének-zene tantárgy, népdal(éneklés) M.: az elméleti bevezetõ közös olvasása, megbeszélése; rögzítés vázlatban az összefüggések alapján (líra dal népdal, mûdal szerelmi dal, szerelmi panaszdal). Α népdal elolvasása, éneklése; megbeszélés a tkv. 17. old. feladata alapján. Sz.: magnó, lemezjátszó. Olv.: közös és önálló szövegolvasás, értelmezés. Í.: gyûjtés párhuzamok és ellentétek a népdalban. Hf.: elméleti ismeretek; Íb.: gyûjtés a mûfajcsoportba tartozó népdalokból (énektankönyv vagy népdalgyûjtemény). Szb.: felkészülés egy népdal elõadására. 13. Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem Ha folyóvíz vónék... (népdal) Ki.: Csokonai Vitéz Mihály: Egy Tulipánthoz (Szgy.) F.: mûdal, szerelmi dal, szerelmi panaszdal; Lilla-dalok, Lilla-ciklus; K.: ének-zene M.: tanári bemutatás, megbeszélés, a régies nyelvi formák értelmezése; Tkv. 18. o. feladatainak közös megoldása; adatlap készítése Csokonai életrajzából (Írói arcképek). Sz.: tkv.-i képek, képek Csokonairól. Olv.: tanulói felolvasások (memoriter); önálló olvasás értelmezés (Ha folyóvíz vónék...) Í.: adatgyûjtés Csokonai életrajzából tanári segítséggel. Hf.: memoriter; néhány tény Csokonai életébõl. Íb.: a Csokonai-adatlap kibõvítése. Szorg.: Csokonai: Egy Tulipánthoz önálló beszámolóra Petõfi Sándor: Reszket a bokor, mert... Ki.: Válogatás Szeretet és szerelem versei (Szgy ); Szana Tamás: Petõfiné Szendrey Júlia (20. old.) F.: népdal, mûdal, népies mûdal; Szendrey Júlia; I.: a mûfajcsoportba tartozó mûvek rendszerezése; az alkotók legfontosabb adatai. K.: Arany és Petõfi levelezése (6. oszt.) M.: tanári bemutatás, követõ olvasás; Miért szép? felfedeztetõ beszélgetés, tankönyvhasználattal (19. old.) Rögzítés: a vers szerkezete, (fokozás, ellentét, párhuzam) Adatok a Petõfi-életrajzból. Olv.: idézetek felolvasása, kifejezõ olvasás (memoriter); B.: az írásbeli hf. elõkészítése rövid levélhez témaötletek. Beszámoló önálló olvasásokból. Hf.: memoriter, a fontosabb életrajzi adatok. Í.: egy rövid levél írása, amelyre egyetlen szóval lehet válaszolni. Önálló válogatás a Szgy.-bõl ( old.)

9 A búcsúdal és a bujdosóének Elmegyek, elmegyek... Elindultam... Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm... F.: népdal, mûdal, búcsúdal, bujdosóének; vershelyzet; a lábjegyzetek szavaiból K.: ének-zene, 16. sz.-i történelem M.: a népdalok tanári és tanulói felolvasása, éneklése; megbeszélés a tkv.-i feladatok alapján; összehasonlító értelmezések mindhárom mûre vonatkoztatva. Sz.: térkép, magnó, lemezjátszó Olv.: kiemelõ, válogató olvasások a szövegek értelmezéséhez; a Bornemissza-vers olvasásának gyakorlása. B.: a saját olvasat elmondása; írásbeli hf. szóbeli elõkészítése. Í.: adatlap Bornemissza Péterrõl (Írói arcképek). Hf.: elméleti ismeretek; adatok Bornemissza Péterrõl. Íb.: Egy búcsúzásom története élmény leírása Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor F.: népdal, népies mûdal; a lábjegyzetek szavaiból K.: ének-zene, történelem M.: tanári elbeszélés a vershelyzet lehetséges történelmi hátterérõl (15 20 év katonaság, kényszer); bemutatás, követõ olvasás, szövegmagyarázat; megbeszélés a tkv. 23. old. feladatai alapján; verstani elemzés önállóan. Sz.: tkv-i kép Olv.: válogató olvasás a megbeszéléshez; kifejezõ felolvasás. Í.: önálló vázlatkészítés címszavakkal, idézetekkel. B.: történet kerekítése a vershelyzet és a vers tényei alapján (hf. elõkészítés) Hf.: elméleti ismeretek, az olvasott mûvek összehasonlítása; Íb.: történet írása a vers alapján saját címadással. 19. Részösszefoglalás F: a tanult elméleti ismeretek fogalmai I.: mûvek, írók a legfontosabb adatokkal M.: beszélgetés, összefoglaló vázlat készítése, beszámolók, feladatlap (választhatóan); mûsor memoriterekbõl; A dolgozat elõkészítése szóban: (történet írása, élmény vagy fikció, a megközelítése legyen érzelmi/értelmi.) B.: az anyaggyûjtés módszere, technikája tanári segítségadással. Hf.: felkészülés a dolgozat írására anyaggyûjtéssel Dolgozatírás, értékelés és javítás (Megíratható a következõ rész, Hazafias dal és toborzó után is, kiegészítve, bõvítve a témák sorát!) F.: cím, téma, mûfaj, szerkesztés az elõkészítõ beszélgetésben és az értékelésben is! M.: rövid szóbeli elõkészítés, a gyûjtött anyag felhasználásának lehetõségei; A dolgozatok szóbeli tanári és tanulói értékelése, felolvasás a legjobb dolgozatokból; Intõ példák tanuljunk a hibákból! A legjobbnak ítélt mû kerüljön az osztály számítógéppel szerkesztett krónikájába! Választható témák: Életem megrázó élménye Szeretném mindenkinek elmondani Életem legszebb napja Ilyen társat szeretnék stb.

10 A hazafias dal és a toborzó Petõfi Sándor: Nemzeti dal Ki.: Válogatás a Szöveggyûjteménybõl: Szabadság, szerelem! A nagy nap c. fejezet prózai és verset anyagából. Fr. Schiller: Az örömhöz (156. o.) F.: hazafias dal, toborzó; I.: március 15. kortörténet, események, Petõfi életrajzából. K.: történelem, zene (Örömóda, Marseillaise) M.: tanári elbeszélés, a történelmi események közös felidézése szemléltetéssel, zenei anyaggal. A mû bemutatása tanári és mûvészi elõadás (énekelt modern változat is). Mûértelmezés a tkv.-i szövegek és feladatok (26/1 4.) alapján, egy-egy elemében önállóan is. Sz.: tkv.-i képek, hangfelvételek Olv.: válogató és keresõ olvasások; kifejezõ, hangos olvasás (memoriter) B.: 26/3. kifejtése Í.: adatkeresés, hf. szóbeli elõkészítése, vázlat (tkv. 26/5.) Hf.: tkv. 26/5. f. írásbeli fogalmazás. Memoriter Most szép lenni katonának... Gábor Áron rézágyúja... Arany János: Nemzetõr-dal Ki.: Kossuth Lajos: Beszéd a haderõ megajánlása ügyében (Szgy. 16. old.), Petõfi 48-as versei. F.: nemzetõr; a lábjegyzetek szavaiból. K.: minden elemében szoros kapcsolatban az elõzõ órák anyagával, fõleg történelmi eseményeivel M.: beszélgetés, az új ismeret kapcsolódjon egybe az elõzõ órákon tanultakkal. A szövegek tanári, tanulói felolvasása, hangfelvétel meghallgatása, közös éneklés. A tkv.-i feladatok ( old.) megoldása közös megbeszéléssel. Sz.: tkv-i képek, hangfelvételek, ének. (Néhány könyv bemutatása a Kitekintõ anyagából 31. old.). Olv.: önálló olvasat, hangos felolvasás az ismert (énekelt) szövegekbõl. B.: összehasonlító elemzések a feladatok megoldása során, házi íb. feladat elõkészítése. Í.: adatlap Arany Jánosról Hf.: a mûfajcsoport ismeretei a tkv. és a füzet alapján, választható rövid írásbeli a tkv.-i feladatokból. Az óda és a himnusz 26. Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 2. Ki.: Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 1. (Szgy. 5. o.) F.: óda, himnusz; a lábjegyzetek szavaiból K.: történelem, zenetörténet (Kodály Zoltán) M.: a mû tanári bemutatása; közös értelmezés a lábjegyzetek használatával, a magyarázó szöveg olvasásával (önállóan is); következtetés: az óda fogalma (tkv. 34/1. f.); Sz.: tkv.-i képek, hangfelvétel B.: kifejtés (tkv. 34/3.) Olv.: Önálló feldolgozásban; Berzsenyi élete (Írói arcképek) Hangos, kifejezõ olvasás a memoriternek szánt szakaszokból. Szorg. íb.: tkv. 34/2. részleteibõl. Memoriter

11 Kölcsey Ferenc: Hymnus Ki.: Részletek a Hymnus mai értelmezéseibõl (tkv. 39. old.); F.: az óda és a himnusz; zsoltár a lábjegyzetek szavaiból K.: történelem, vallástörténet, zenetörténet (Szenczi M., Erkel) M.: tanári és mûvészi bemutatás (kórusmû is). Elõzmények, vershelyzet; a tkv.-i (36. old.) szöveg olvasása és megbeszélése, tanári magyarázatokkal. Megbeszélés, vázlatkészítés a tkv. 37/1 5. f. feldolgozásával. Verselése (tkv. 37/8. közösen, megbeszéléssel.) Sz.: tkv-i képek, hangfelvételek. Olv.: kiemelõ, válogató olvasások, a feladatok megoldása közben; kifejezõ, hangos olvasás (pl. 37/6. f.) és a teljes szöveg a memoriter elõkészítéséhez. Í.: idézetek felhasználása a vázlat készítésében. Hf. íb: tkv. 38/9. Memoriter Szorg.: a *** utáni feladatokból Vörösmarty Mihály: Szózat Ki.: Arany János: Rendületlenül (Szgy. 8. old.) F.: óda; a történelmi ismeretek fogalmaiból; K.: történelem, zenetörténet (Egressy Béni) M.: tanári és mûvészeti bemutatás (kórusmû is). Közös megbeszélés tkv. 41/1., 3. f. Önálló vázlatkészítés a tkv.-i magyarázó szöveg adataiból ( old.), Vörösmarty életrajzából (Írói arcképek) Sz.: hangfelvételek, képek, fotók Olv.: kiemelõ olvasás tkv. 41/2. f. a teljes szöveg olvasása, a memoriter elõkészítése. B.: elemzõ-értelmezõ megbeszélés (tkv. 41/4., 42/5. f.), az íb. hf. elõkészítése. Í.: adatlap Vörösmarty Mihályról Hf.: íb.: választhatóan a tkv. 41/4 5. f. alapján; és/vagy 42/7. Szb.: 42/8. szóbeli része 31. A Hymnus és a Szózat összehasonlító elemzése F.: az óda és a himnusz mûfaji sajátosságai M.: megbeszélés, közös olvasás, önálló feldolgozás; beszámoló a memoriterekbõl. Összehasonlító elemzés: A) a két mûrõl tanultak egyszerû számbavételével és összevetésével (a tkv. 42. old. feladata); B) a tkv. 39. old. és a old. szövegeinek feldolgozásával együtt. B.: szép szövegmondás memoriterek; szorg.: könyvajánlás, könyvbemutatás a Kitekintõ anyagából. Hf.: ismeretek: az óda és a himnusz; az összehasonlító vizsgálat eredményeinek rögzítése kiegészítés egyéni feladatban is.

12 Az elégia és a rapszódia 32. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez F.: Lilla-ciklus, Lilla-dalok, Elégia, (rapszódia) elégikus, allegória; a lábjegyzetek szavaiból. K.: ének-zene M.: tanári és mûvészi bemutatás (esetleg az énekelt változat megszólaltatása is), követõ olvasás, a hangvétel megfigyelése jellemzés elégikus, elégia fogalma; a mûelemzõ szöveg közös olvasása, értelmezése, megbeszélése; Közös és önálló feladatmegoldások a tkv. 48/1 4. f. Önálló vázlatkészítés (tkv. 48/5. f.) Sz.: képek, könyvek Csokonairól Olv.: keresõ, válogató olvasás (tkv. 48/1 2. f.), kifejezõ, hangos olvasás memoriter. B.: Miért szép, nekem miért tetszik? (kifejezés szóban, esetleg hf, írásban) Í.: vázlatkészítés, az adatgyûjtés befejezése a Csokonai-életrajzból (hf. is lehet!). Hf.: szb.: vershelyzet, keletkezés, életrajzi adatok; memoriter; Miért szép? szóban és/vagy írásban Berzsenyi Dániel: A közelítõ tél F.: elégia, koriambus; a lábjegyzetek szavaiból M.: tanári bemutatás, követõ olvasás; a tkv. 50/1. f. önálló megoldása, megbeszélése. Megbeszélés, kiemelõ olvasások (tkv. 50/2. f.). A verstani ismeretek a tkv. 50/3. f. alapján tanári magyarázattal. Sz.: hangfelvétel Olv.: Egy-egy szakasz kifejezõ hangos olvasása. B.: Az õsz képei Mit idéz fel az olvasóban a vers? az írásbeli hf. elõkészítése. Í.: a Berzsenyi-adatlap befejezése Hf.: Az õsz képei fogalmazás élmény vagy elképzelés alapján Petõfi Sándor: Szeptember végén Ki.:Petõfi: Pacsirtaszót hallok megint... (önálló feldolgozásban) Szana Tamás: Petõfiné Szendrey Júlia, Szabad válogatás Petõfi verseibõl (Szgy.) F.: elégia, anapesztus K.: korábbi ismeretek: Reszket a bokor, mert... M.: tanári és mûvészi bemutatás, követõ olvasás; önálló vázlatkészítés a tkv. 51. old. mûelemzõ szöveg alapján. Sz.: hangfelvétel, tkv.-i képek, könyvek, képek, Petõfi életérõl B.: összehasonlító elemzés: A közelítõ tél és a Szeptember végén (tkv. 52/2. f.) Olv.: tkv. 52/3 4.f.; ritmikus olvasás (tkv. 52/5. f.) Hf.: tkv. 52/6. írásban. Memoriter Szorg. egyéni olvasás Kosztolányi: Szeptember végén c. tanulmányából (Szgy old.)

13 Arany János: Letészem a lantot Ki.: Vörösmarty Mihály: A vén cigány; Petõfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet... F.: elégia a mûfaji sajátosságok összegezése (tkv. 55/4. f.), refrén; (a rapszódia) K.: bibliai ismeretek (lábjegyzet) M.: tanári bemutatás, közös értelmezés, önálló jegyzet készítése (tkv. 55/1. f.). Kiemelõ és válogató olvasás a megbeszéléshez (tkv. 55/2 3. f.) Sz.: tankönyvi képek B.: íb. hf. elõkészítése (tkv. 57. old. képe egyszerû leírás, a bukás tragikuma, a dicsõ napok felidézése lehetséges változatok megbeszélése. Olv.: kifejezõ hangos olvasás (tkv. 55/5.) memoriter Í.: adatlap Arany Jánosról Hf.: Gondolatok egy kép elõtt (tkv. 57. old. A világosi fegyverletétel) Memoriter Összefoglalás: A lírai mûnem F.: a mûnem összefoglaló táblázata alapján a mûfajok M.: Áttekintés a tkv. és a Szgy. mûvei mûfajuk felidézése memoriterekkel és egyes részek felolvasásával; a Fogalomtár közös és önálló használata B.: Mirõl beszél egy kép? Elõkészítõ beszélgetés a dolgozathoz. (Lehetõleg mindenki saját kép alapján készüljön a dolgozata megírásához, de felhasználhatók a tkv. képei is.) Hf.: anyaggyûjtés, felkészülés a dolgozatra Dolgozatírás, értékelés és javítás F.: cím, téma, mûfaj, szerkesztés az elõkészítõ beszélgetésben és az értékelésben is! M.: rövid szóbeli elõkészítés, a hozott kép felhasználásának módja. A dolgozatok szóbeli tanári és tanulói értékelése, felolvasás a legjobb dolgozatokból. Kis kiállítás a dolgozatokhoz kapcsolódó képekbõl. A legjobbnak ítélt mû kerüljön az osztály számítógéppel szerkesztett krónikájába! Alaptéma: Gondolatok egy kép elõtt... A címadás a választott képhez szóljon, és tükrözze a feldolgozás irányát! Jókai Mór: A kõszívû ember fiai A házi olvasmánnyal kapcsolatos megbeszélés!

14 NYELVÉBEN ÉL A NEMZET EPIKA (20 óra) 41. Epika A napló, a szónoklat és az intelem F.: epika, (líra, dráma), elbeszélõ, cselekmény, nézõpont, vers,próza M.: a tkv.-i szöveg közös olvasása, értelmezése; megbeszélés a mûnemek táblázata alapján példák keresése a tanult mûfajokra sajátosságaik Sz.: a mûnemek táblázata; az epika és mûfajai Olv. B.: A napló, a szónoklat és az intelem c. tvk.-i szöveg önálló olvasása, értelmezése közös megbeszéléssel. A fejezet áttekintése: mûvek a tkv.-i részben és a Szöveggyûjteményben. Hf.: önálló olvasmány: Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, megfigyelés: a napló mûfaji sajátosságai (történet) személyesség, idõrend Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója F.: a napló; a lábjegyzetek szavaiból. K.: történelem, földrajz M.: beszámoló az egyéni olvasmányokból; megbeszélés válogatás a tkv.-i feladatokból (66. old.) A Kazinczy-adatlap befejezése Sz.: tkv.-i képek, térkép Olv.: a tkv.-i szövegekbõl néma olvasás, értelmezés, adatkeresés. Í.: anyaggyûjtés, adatlap kiegészítése Kazinczy életrajzából (Írói arcképek) Hf.: Kazinczy portré a gyûjtött adatok és az olvasott mûvek alapján szóbeli beszámoló jegyzetbõl. Íb.: Egy vidám napom (naplórészlet) 43. Kölcsey Ferenc: A magyar nyelv ügyében F.: szónok, a szónoklat; a lábjegyzetek szavaiból. K.: történelem (reformkor) M.: tanári felolvasás, értelmezés tanári magyarázat (nemzeti cél, történelmi okok, a beszéd szerepe az országgyûlésen) A beszédrészlet összevetése a mûfaji jellemzõkkel a tkv.-i feladatok közös megoldása (67/1 2. f.) A Kölcsey-adatlap bõvítése Olv.: követõ olvasás; kiemelés, idézetkeresés (tkv. 67/2. f.) B.: az írásbeli hf. szóbeli elõkészítése; (Napjaink nyelvi jelenségei. Kit kell megszólítani? Hogyan formáljunk egy rövid meggyõzõ írásmûvet, felszólalást (?) Hf. íb.: A magyar nyelv ügyében... ma (Ahogy én látom) 44. Kölcsey Ferenc: Parainesis Ki.: Szent István: Intelmek Imre herceghez (részlet) (Szgy.) F.: intelem (parainesis), végrendelet M.: válogatása részletekbõl a kiemelt alcímek alapján tanári bemutatással és egyéni olvasással; Válogatás a tkv.-i feladatokból (71/1 4.) A Kölcsey-adatlap befejezése Olv.: egy-egy kiemelt rész kifejezõ olvasása memoriter Hf. íb.: a tkv. 72/5. f. szabad választással. Szóbeli beszámoló: Kölcsey Ferenc alakja olvasmányaim tükrében.

15 15 A regény, a verses regény és a kisregény Jókai Mór: A kõszívû ember fiai A házi olvasmány feldolgozása Ki.: Válogatás a Szabadság, szerelem! A nagy nap c. fejezet olvasmányaiból; Mikszáth Kálmán: Jókai beszél (Szgy.) Ajánlott olvasmány Jókai Mór. A nagyenyedi két fûzfa (Az elõkészítés elsõ óráját jóval korábban is megtarthatjuk, hogy kellõ idõt hagyjunk a gyengébbeknek az olvasásra. Célszerû elkezdeni legkésõbb az elõzõ fejezettel együtt, de hozzákapcsolhatjuk egy gyakorló-, olvasás-, beszéd- és íráskészség fejlesztõ órához, akár nyelvtan órához, ahol a felmerülõ nyelvi és helyesírási kérdéseket is taglalhatjuk.) M.: A tankönyvi elõzetesen és olvasás közben megoldható feladatok ( old.) olvasása, megbeszélése, biztatás a folyamatos használatra. Olvasási stratégia, ütemterv, tanácsadás, módszerek, ötletek az olvasáshoz. A feldolgozás írásos módszerének megbeszélése (füzet, olvasmánynapló, cédulázás). Sz.: a tkv.-i képek, a különbözõ kiadások képei és a történelmi dokumentumok, szemelvények a regénybõl tanári felolvasásban, részletek bemutatása a mozifilmbõl B.: A közös megbeszélés feladatai: A B) a órán. C D) a órán, önálló feladatmegoldásra javasolt: 77/3. f., 78/2. f. (íb. is) Í.: a jegyzetkészítés módszereinek megbeszélése, a folyamatos munka ellenõrzése, segítése (füzet vagy olvasmánynapló) Hf.: íb.: tkv. 77/4. f. és/vagy 78/2. f. Jókai-adatlap elkészítése (Írói arcképek) 49. Arany László: A délibábok hõse Ki.: Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin (részlet) (Szgy.) F.: verses regény, regényszerû teljesség; a lábjegyzetek szavaiból K.: történelem M.:válogatás a mû részleteibõl, tanári bemutatás, egy-egy feladat közös megoldása a mûfaj jellemzõinek megfigyelése. Javasolt önálló olvasásra is. (Gyengébb képességû osztályban elegendõ az áttekintés, tanári magyarázattal!) Olv. önálló olvasatok a verses regény egy-egy részletébõl. Í.: Arany László-adatlap készítése Hf.: íb. Az Alföld regényes rajza tkv. 83. old. feladataiból közös vagy önálló olvasás alapján.

16 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyõje (Tárgyalható a Mikszáth-novellák után is, a fejezet végén!) F.: regény, kisregény; az elõzetes feladatok szemelvényeinek szóanyagából a közös megbeszélés során feldolgozva, a regény szóanyaga önállóan M.: (Ütemtervezés az osztály olvasási szokásai, olvasási sebessége szerint.) Az elõzetes feladatok szövegei közös és önálló olvasásban, megbeszéléssel. (Az érdekességek, anekdoták felhasználhatók elbeszélésre és írásbeli feladat szerkesztésére is.) Beszámolók az 50. órán. Sz.: a tkv.-i képek, mozifilm B.: a közös megbeszélés feladatai: 51. óra: A, B) feladatsor 52. óra: C, D feladatsorok és az E) feladatsor beszámolója; önálló feladatmegoldásra javasolt: B) A történet szereplõi, D) A megjelenítés módja a legkedvesebb részek újraolvasása. Í.: Mikszáth-adatlap készítése. Hf. íb.: olvasmánynapló vagy füzetvezetés; alakrajz a legérdekesebb szereplõrõl 16 A karcolat, a tollrajz és a novella 53. Mikszáth Kálmán: A korlátfa Ki.: Anton Pavlovics Csehov: A kaméleon F.: mûfaj, átmeneti mûfaj; kisepikai mûfajok, karcolat; komikum, szatíra, gúny, irónia; a lábjegyzet szavaiból M.: tanári bemutatás, követõ olvasás, a hangnem megfigyelése; megbeszélés tkv. 95/1. f., önálló vagy közös feldolgozás a tkv. 95/3. f. alapján. Olv.: kifejezõ olvasás egyes részekbõl tkv. 95/2. f. és íb. hf. elõkészítése. Í.: Mikszáth-adatlap folytatása Hf.: A mû újraolvasása; szb: elméleti ismeretek; Íb.: 95/2. alapján saját karcolat írása. 54. Mikszáth Kálmán: A pénzügyminiszter reggelije Ki.: Mikszáth Kálmán: Jókai beszél Esterházy Péter: Termelési-regény (részlet) (Szgy.) F.: karcolat, komikum, szatíra, irónia, gúny; a lábjegyzet szavaiból. K.: történelem; napi politikai tapasztalatok. M.: tanári bemutatás, követõ olvasás, megbeszélés tkv. 98/1 2. f. alapján. Sz.: tkv.-i képek, képek Mikszáth Kálmán életébõl, a korabeli parlamentbõl. Olv.: kiemelõ, válogató olvasás tkv. 98/1. f. önálló feldolgozás a kapcsolódó kísérõ szövegekbõl a Mikszáth-adatlap parlamentbõl. Hf.: A mû újraolvasása; szb.-íb.: 98/2. f.-ból 55. Gárdonyi Géza: A tûz F.: kisepikai mûfajok, tollrajz K.: könyvtári ism. (Az én falum kötet) M.: tanári bemutatás, követõ olvasás; megbeszélés a tkv. 100/1 2. f. alapján. Gárdonyi-adatlap készítése (Írói arcképek) Sz.: képek Gárdonyiról Olv.: Válogató, keresõ olvasás tkv. 100/2. f.; önálló olvasás a mû utáni magyarázó szöveg, kifejtés: az olvasottak egybekapcsolása a mûvel. Hf.: a mû újraolvasása íb. a tkv. 100/3. f.

17 56. Gárdonyi Géza: Az ablak F.: kisepikai mûfajok, tollrajz, novellisztikus rajz M.: tanári bemutatás, követõ olvasás. Megbeszélés: miért novellisztikus rajz? (vö. tkv.-i magyarázat önálló olvasással!); megbeszélés, vita tkv. 103/2. f. alapján. Olv.: keresõ, válogató olvasás tkv. 103/1. f. közös megoldása, íb. vázlat készítése önállóan. A hf. szóbeli elõkészítése. Hf.: a mû újraolvasása; Íb.: 103/1. f. alapján, választhatóan Gárdonyi Géza: Megmutatás F.: kisepikai mûfajok, novella; komikum, (szatíra) humor; K.: néprajzi ismeretek, könyvtári ismeretek (Néprajzi lexikon) M.: tanári bemutatás, követõ olvasás. Megfigyelés: hány történet rejtõzik a novellában? Megbeszélés a tkv. 105/1. f. alapján. Tkv. 106/3. f. alapján a humor fogalmának meghatározása (Fogalomtárból is!) Sz.: tkv.-i képek a Gárdonyiadatlap befejezése. Olv.: válogató olvasás a tkv. 105/2. f. megoldásához. Í.: vázlatpontok szerkesztése. B.: Saját történet, a rajzok kikerekítése. Hf.: a mû újraolvasása; Szb.: Gárdonyi-portré gyûjtött anyagból és az olvasott mûvekbõl. Íb.: Választható feladatból 58. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány F.: kisepikai mûfajok, novella; komikum, (szatíra), humor; K.: könyvtári ismeretek, néprajzi ismeretek hiedelmek; a lábjegyzetek szavaiból M.: tanári bemutatás, követõ olvasás. Közös megbeszélésben; tkv. 110/1 2. f. és 111/4. f. Önállóan, esetleg házi feladatként: tkv. 111/ f. Sz.: a tkv.-i képek, képek Mikszáth Kálmánról Olv.: közlésformák kiemelése, hangos olvasása: leírás, (alak)rajz, párbeszéd. B.: a történet elmondása különbözõ nézõpontokból, beleképzeléssel. Az írásbeli hf. elõkészítése: Miért szép, miért tetszik nekem? Hf.: a mû újraolvasása, felkészülés hangos bemutatásra. Elméleti ismeretek: novella, a komikum és változatai. Íb.: rövid értelmezõ-értékelõ írásmû a Mikszáth-novelláról 59. Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása F.: nézõpont; a lábjegyzet szavaiból K.: könyvtári ismeretek (A jó palócok novelláskötet), néprajz (halottakkal kapcsolatos hiedelmek) M.: tanári bemutatás, követõ olvasás. A mûelemzõ szöveg önálló olvasása, majd közös megbeszélés tanári kérdésekkel. Közös megbeszélésben: tkv. 115/1 2. f. Sz.: tkv.-i kép Olv.: keresõ, válogató olvasás: tkv. 115/4 5. f. Í.: közös vázlatírás: tkv. 115/3. f. alapján. a Mikszáth-adatlap befejezése Hf.: Szorg.: a *** utáni feladat

18 60. Összefoglalás: írók, mûvek, mûfajok, korszakok M.: az adatlapok és a füzetben készült vázlatok felhasználásával áttekintõ beszélgetés, beszámoló szorgalmi feladatokból (Ellenõrzés, értékelés is lehet!) Í. B Olv.: az adatlapok sorba rendezése az írók idõrendjében következtetések levonása a korszak irodalmáról SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG DRÁMA (7+2 óra) Dráma A tragédia és a komédia (Az egész fejezet fõ célja: megismerkedni a drámai mûnem alapjaival, a drámai szöveg sajátosságaival, annak néma és hangos olvasásával. Tehát nem cél a mûvek teljes szövegének elolvastatása! Színházi elõadás megtekintése viszont kívánatos!) F.: a dráma, a drámai mûnem, színjáték (színházi elõadás), magánbeszéd (monológ), párbeszéd (dialógus), szerzõi utasítások, hármas egység, a dráma szerkezete: elõkészítés, bonyodalom, válság (konfliktus), sorsfordulat, megoldás; tragédia, komédia M.: a tkv.-i bevezetõ közös olvasása, megbeszélése, szemléltetéssel. Sz.: drámai mûvek jellemzõ részletei (felolvasásban, videofelvételen) Olv.: a drámai mû szövegének felolvasási módja példa a Toldi dramatizált részlete a bevezetõben. Hf.: rövid beszámoló írása egy színházi élményrõl. (Lehet televíziós alkotás, vagy bábelõadás, esetleg saját színjátszás élménye is!) Katona József: Bánk bán Ki.: Katona József: Bánk bán Gertrudis halála (Szgy. 60. old.), operaária (65. old.) F.: tragédia (szomorújáték) dialógus, monológ, szerzõi utasítások, drámai jambus; vándorszínészet. K.: történelem, színháztörténet; könyvtári ismeret a Kitekintõ könyvanyagából tkv old. M.: felolvasás, ismertetés a mûrõl és Katona Józsefrõl a tkv.-i összefoglaló és az Írói arcképek alapján tanári magyarázat, önálló olvasás és megbeszélés. Tnári bemutatás a dráma részletébõl megbeszélése a tkv. 125/1. f., tanulói olvasópróbák. Közös megbeszéléssel tkv. 126/2. f. A tkv. 126/3. f. megoldása közösen és önállóan. A drámai jambus tanári magyarázattal és önálló feladatmegoldással (tkv. 126/4.) Sz.: tkv.-i képek (a Szgy.-ben is!), (videofelvétel), könyvek, lexikonok, az operaária hangfelvétele Olv.: Katona József élete (önálló); a dráma egy-egy részlete hangos olvasásban, szereposztással. Í.: adatlap készítése Katona Józsefrõl Hf.: a mû története, történelmi háttere, Katona József személye; válogatott (kijelölt) részek olvasása a mû tkv.-i részleteibõl. Íb.: Mirõl szól Tiborc panasza? rövid, tényszerû fogalmazás. Szorg.: Adatgyûjtés az márc. 15-iki Bánk bán elõadásról (Szgy. és más források)

19 Szigligeti Ede: Liliomfi Ki.: Liliomfi (filmforgatókönyv részlet Szgy old.) F.: komédia (vígjáték), dialógus, monológ, szerzõi utasítások, helyzetkomikum, jellemkomikum; vándorszínészet; (forgatókönyv), filmvígjáték K.: színháztörténet, film(történet) M.: Általános ismertetés a mûrõl, az íróról tanári közlés, magyarázat, a bevezetõ szöveg közös és önálló olvasása, megbeszélése. Tanári felolvasás, egy-egy jelenet szereposztásban is, a tanulók bevonásával. Közös megoldás, megbeszéléssel: tkv. 132/1. f. Önálló feladatmegoldások: tkv. 133/2 3. f. Sz.: tkv.-i képek a Liliomfi c. film Í.: adatlap készítése Szigligetirõl Olv.: olvasópróba, egy-egy jelenetbõl változó szereposztásokban. B.: szabad szövegmondás, kis színjáték rendezése. Hf.: a jelenetek újraolvasása. elméleti anyag: a komédia mûfaji sajátosságai (tkv. 133/4. f.) íb.: Amit a jelenetek elárultak a szereplõkrõl rövid jellemzések a tkv. 133/5. f. alapján Összefoglalás: (Líra), epika, dráma a dolgozatírás elõkészítése (Ha a dolgozat az epika fejezet után következik, itt elegendõ a dráma rövid összefoglalása!) M.: áttekintõ megbeszélés lírai, epikai, drámai mûfajok és sajátosságaik. (A kisepikai mûfajok áttekintése a dolgozathoz: karcolat, [tárca] novella, tollrajz) Sz.: a mûnemek összefoglaló táblázata B.: a dolgozati témák szóbeli elõkészítése ötletbörze (Mit találtam érdemesnek a megírásra?) Stílus, hangvétel (ld. pl. a 98/1. f. jótanácsai!) Í.: írói notesz alaphelyzetek, alakrajz címszavakban gyûjtõmunka a dolgozati témákhoz Hf.: gyûjtõmunka a dolgozat mûfajához, saját választott témakörhöz Dolgozatírás, értékelés és javítás (A dolgozat megírható az epika fejezet után is!) F: cím, téma, mûfaj, szerkesztés az elõkészítõ beszélgetésben és az értékelésben is! A dolgozatok szóbeli tanári és tanulói értékelése, felolvasás a legjobb dolgozatokból. A legjobbnak ítélt mû kerüljön az osztály számítógéppel szerkesztett krónikájába! Témák: Tollhegyre való Ez azért túlzás! Így láttam Tábortûznél Csupa kacagás...stb.

20 ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (3 ÓRA) 70. Írók, mûvek idõrend M.: ismeretek, rendezése, beszélgetés beszámolók. Sz.: adatlapok, szemléltetõ- és munkaeszköz a tankönyv teljes anyagával! B. Í.: a korszak írói irodalomtörténeti, történeti rendben az adatlapok összesítõje. 71. Mûvek, mûfajok M.: megbeszélés. (A példák felsorolása az idén tanult anyagból legyen!) Sz.: a mûnemek összefoglaló táblázata B.: Ami a legjobban tetszett... Ami nem tetszett... Amit nehéznek találtam... Amit szívesen folytatnék... (Minden vélekedést szakszerû indoklással kérünk.) Hf.: készülõdés mûsorórára memoriterek, szép, érdekes, izgalmas, mulatságos, tragikus stb. részetek, dramatizált jelenetek felolvasása, eljátszása a tanult mûvekbõl Mûsoróra M.: az osztály bemutatkozása: memoriterek, felolvasások, jelenet (Rendezõ legyen!). Az osztály krónikájának bemutatása. Ajánlatok: nyári olvasmányok, programok, kirándulások, táborok

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI ALSÓ TAGOZAT 3. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom Tankönyvek és munkafüzetek A megújult HÉTSZÍNVIRÁG

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola Helyi tanterv Közismereti program Szakiskola Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA... 3 KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)... 4 Célok és feladatok... 4 Időkeret, óraszámok...

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Magyar Tudományos Akadémia textológiai bizottságának közremûködésével összeállította PÉTER LÁSZLÓ A Függeléket KULCSÁR PÉTER (latin) KOVÁCS ILONA (francia)

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15.

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. Természetismeret 1. Egy többfordulós feladatlap megoldása A feladatlapot keresd a mellékletek

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Kommunikáció magyar nyelv és irodalom SZAKISKOLA 9 10. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 1 Célok Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben