Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol"

Átírás

1 IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. ( (3. Témakör Tananyag ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélménye k. Tájékozódás a tudás, a képességek és a készségek szintjén. Válogatás a Mf. feladatai közül a tanulók képességeinek megfelelően. Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása, értése. Fogalmak, ismeretek A 7. évfolyamon tanult művek, műnemek és műfajok fő jellegzetességei. A hangos olvasás értékelési szempontjainak ismerete: tempó, folyamatosság, kifejezőség vagy egyhangúság, hibatévesztés, írásjelek érzékeltetése, hallhatóság. Készség-és képességfejlesztési célok Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési képesség fejlesztése. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. A 7. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Az eddig tanult irodalmi ismeretek, memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, Megjegyzés A 7. évfolyam év végi felmérésének eredményeire és feladataira érdemes támaszkodni és visszautalni az év eleji ismétlés, felmérés során. Ajánlatos minden gyereknek mérőlapot készíteni egész évre pl. a 6. évfolyamos kézikönyvben található minta alapján. 1

2 fejlesztése. minden tanítási órán, tréningszerűen. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: a Mf. végén lévő szövegeiből válogatás. Ajánlott szöveg az olvasáshoz: Tolnai Ottó: Galambtojásnyi, Krúdy Gyula: Felhő. A szövegértéshez feladatlap az Irodalom feladatlapban. Óra Témakör Tananyag 5. ÉDES, ÉKES ANYANYELVÜNK Illyés Gyula: Magyar beszéd, Tolnai Ottó: Galambtojásnyi, Krúdy Gyula: Felhő. Tk o. Fogalmak, ismeretek Az epikai művek formai jellemzőinek ismerete. Próza, tételmondat. Készség-és képességfejlesztési célok A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és a nyelvi élmények iránti fogékonyság erősítése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az írók, költők korábban olvasott, a nyelvről szóló műveinek közös felidézése. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. A tanulócsoport nyelvi szokásainak megbeszélése. A hangos olvasás gyakorlása, beszélgetés a nyelvi szokásokról. Megjegyzés A tankönyv felépítésének, a fősáv és oldalsáv szerepének a megismertetése az első órákon kiemelt feladatunk. Óra Témakör Tananyag 6. (4. MŰVÉSZI TÖREKVÉSEK A 19. SZÁZAD MÁSODIK ÉS A 20. SZÁZAD ELSŐ Fogalmak, ismeretek A 19. század második és a 20. század első felének művészet-felfogása, a századforduló, a megjelenő új művészi törekvések Készség-és képességfejlesztési célok Kapcsolódási pontok és különbségek felismerése a különböző művészeti irányzatok alkotásai Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Érvek és ellenérvek megfogalmazása egy-egy művészeti törekvés jellemzőiről. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, Megjegyzés Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: : Egy avantgárd 2

3 7. (5. 8. (5. FELÉBEN Lázadás és formabontás Tk o. Lázadás és formabontás Tk o. Számonkérés háttere. A korszakban megjelenő legfontosabb irányzatok rövid jellemzése, néhány alkotás az irányzatok szemléltetésére. A szimbolizmus, az impresz-szionizmus, a szecesszió és az avantgárd fogalma, legfontosabb irányzatai. A képvers mint kifejezési forma, Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút. A realizmus és a naturalizmus fogalma. között. Az összehasonlító képesség fejlesztése a különböző irányzatok bemutatásával. Kapcsolódási pontok és különbségek felismerése a különböző művészeti irányzatok alkotásai között. Az összehasonlító képesség fejlesztése a különböző irányzatok bemutatásával. a vélemények szembesítése. Az avantgárd fogalmának értelmezése tanári segítséggel, a jellemzők ábrázolása gondolattérképpel. Néhány sajátosság megnevezése. Képvers írása szabadon választott témában. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód feltárása, értelmezése. A különböző irányzatok bemutatása csoportmunkában (prezentációk készítése, értékelése, összehasonlításuk táblázatos formában. A tapasztalatok közös megbeszélése. A különböző irányzatok bemutatása egyéni munkában, összehasonlításuk táblázatos formában. irányzat részletes bemutatása : A különböző stílusirányzatok összehasonlítása. Kiegészítő anyag: Avantgarde alkotók vallomásai az írásról Tk. 14. o. 3

4 Óra Témakör Tananyag 9. ( (6. AZ EMBERNEK, MÍG CSAK VAN EMBER, MEGÁLLNI NEM LEHET - VÁLOGATÁS A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK IRODALMÁBÓL A Nyugat vonzásában - egy folyóirat születése Tk. 16. o. Ady Endre életútja Tk o. Fogalmak, ismeretek A Nyugat arculata, jelentősége, legfontosabb alkotói. Készség-és képességfejlesztési célok A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. A szövegalkotás képességének fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az alkotói szabadság, a nemzedék fogalmának értelmezése tanári irányítással. Az életút elolvasása, a tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. Térképhasználat a munkafüzet feladata segítségével. Megjegyzés 4

5 11. (7. Útmutató - kalauz az Ady-versekhez Hitvallás és küldetéstudat Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én Tk o. Ady Endre pályaképe, költői hitvallása, küldetéstudata. A motívum, a szimbólum. Góg és Magóg fia vagyok én Az olvasottak alkotó továbbgondolása, a megszerzett ismeretek önálló alkalmazásának képessége. A motívum, a szimbólum költészeti jelenségének, Ady jelképrendszerének megbeszélése. Óra Témakör Tananyag 12. (7. Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse Tk. 23. o. Fogalmak, ismeretek Sem utódja, sem boldog őse Nyelvi alakzatok, költői kifejezőeszközök. Készség-és képességfejlesztési célok Képesség gondolati egységek belső szerkezetének felismerésére. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Megjegyzés Kiegészítő anyag: Az Értől az Oceánig Tk. 24. o. 13. (8. Látomásszerű tájversek Ady Endre: A magyar Ugaron Tk o. A magyar Ugaron Ady verseskötetei. A metonímia. Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése (pl.: könyvtári kutatómunka során. A történelmi ismeretek felelevenítése, a korabeli Magyarország elmaradottságának bemutatása. Memoriter. A szóképek, nyelvi alakzatok, a rímelés és a verselési mód felismerésének fejlesztése. A szóképek, alakzatok, a rím és a verselés felismerése. 5

6 14. (8. Élet-halál versek Ady Endre: Párisban járt az ősz Tk o. Párisban járt az ősz A szinesztézia. A szókincs bővítése, árnyalása, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található új kifejezések felhasználásával. Az önkifejezés képességének kiteljesítése. A költői szöveg- és képalkotás vizsgálata. A versben megjelenő képek, alakzatok felismerésének, megnevezésének, szerepének és hangulati hatásának gyakorlása. A versbeli hangulatok (idilli, elégikus rész megfigyelése. A stilisztikai eszközök versbeli szerepének felismerése. Memoriter. Óra Témakör Tananyag 15. ( ( (10. Szerelmes versek Ady Endre: Lédával a bálban Tk o. Ady Endre: Őrizem a szemed Tk o. Forradalmi versek Ady Endre: Dózsa György unokája Tk o. Fogalmak, ismeretek Lédával a bálban Az áthajlás. Őrizem a szemed Dózsa György unokája Készség-és képességfejlesztési célok A műelemzés képességének fejlesztése. A műelemzés képességének fejlesztése. Az önkifejezés képességének kiteljesítése. A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az áthajlás szerepének vizsgálata. A versbeli ellentét (ifjú pár - fekete pár felismerése. Lírai művek közös és önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása különböző munkaformákban és feladattípusokkal. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. A vers alapmotívumainak felismerése és értelmezése. Kutatómunka a könyvtárban: a Dózsa György vezette parasztfelkelés. Megjegyzés Memoriter. Ajánlatos az egyik verset előzetes olvasásra feladni. Kiegészítő anyag: 6

7 Magyarság-versek Ady Endre: A fölföldobott kő Tk o. A föl-földobott kő A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek ritmikus hangoztatásával. Képesség az irodalmi alkotás szerkezeti sajátosságainak a felismerésére. Az alkotások szerkezeti sajátosságainak felismerése, a jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. A Tűz csiholója Tk o. Memoriter. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Kis Adyszöveggyűjtemény Tk o. Óra Témakör Tananyag 18. ( (12. Részösszefoglalás A munkafüzet feladatai Számonkérés I. irodalmi dolgozat írása Fogalmak, ismeretek Verselemzés Készség-és képességfejlesztési célok A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek, a memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli és műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Szóbeli és/vagy írásbeli ellenőrzés. A memoriterek számonkérése. Fogalmazás írására két-három oldal terjedelemben Ady Endre Megjegyzés KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Kis Adyszöveggyűjtemény Tk o. Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: Ady Endre utóélete (kortársak, utódok, visszaemlékezések Javítás nyelvtanórán. 7

8 ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. költészetének egyik motívumáról. Óra Témakör Tananyag 21. ( (14. Móricz Zsigmond életútja Tk o. Móricz Zsigmond: Hét krajcár Tk o. Fogalmak, ismeretek Móricz Zsigmond életútja Móricz Zsigmond pályaképe, novellái. Hét krajcár. A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont. Készség-és képességfejlesztési célok A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. A szövegalkotás képességének fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Az összehasonlító képesség fejlesztése tematikai, szerkezeti szempontok összevetése során. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése prózai művek olvasása során. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az életút elolvasása, feldolgozása insert-módszer segítségével. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. A művek által megjelenített konfliktusok, problémák azonosítása, átélése, empátia. Az elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása előre megadott szempontok alapján. A tapasztalatok megbeszélése, vita. A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont értelmezése. Művek összehasonlítása adott tematikai, szerkezeti szempontok alapján. Megjegyzés Könyvajánló: Móricztól Móriczról 8

9 Óra Témakör Tananyag 24. ( (16. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig A regény műfaja. A regény ideje és tere. Tk o. Szereplők, jellemek. Tk o. Fogalmak, ismeretek Móricz Zsigmond regényírói stílusa. Légy jó mindhalálig A regény fogalmának bővítése. A regény kora és tere. A regény helyszínei. Az idő és a tér mozzanatai. Szereplők, jellemzések, sorsok. Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása az olvasott művekben. Készség-és képességfejlesztési célok Hatékony, önálló tanulás a szótárak, a lexikonok, az internet kereső programjainak felhasználásával. A digitális kompetencia fejlesztése. A szövegértő képesség, a megfelelő hatékonyságú műveletvégzés, valamint a szerzett információ felhasználása képességének fejlesztése. A kifejezőképesség fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztése. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A regény önálló elolvasása előtt megfigyelési szempontok, feladatok adása. Jegyzetek készítése csoportban vagy egyénileg. A regény műfaji sajátosságainak felfedezése, megnevezése. A mű feldolgozása tanári irányítással. Műrészletek felolvasása. A szereplők viselkedésének a megfigyelése. A főszereplő életútjának nyomon követése. A mellékszereplők főhőshöz fűződő viszonyának megítélése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról. Gyakorlatok a jellemzési eljárásokra, (pl.: beleképzeléses módszerrel, Ki vagyok én? formában. A szereplők tulajdonságainak értékelése. Az érzelmek kifejezésének megfigyelése. Lehetőség szerint a regényből készült film megtekintése. Megjegyzés Ajánlatos a Tk. és a Mf. feladatait már az olvasás során előzetes feladatként feladni. 9

10 Óra Témakör Tananyag ( (18. A regény cselekménye és szerkezete. A helyzet, a helyszín, a szereplők, a cselekményelemek ismerete, az idő- és eseményszerkezet követése. Tk o. Összefoglalás A munkafüzet feladatai Fogalmak, ismeretek A regény cselekménye és szerkezete. Az olvasottak reprodukálásának módjai. Helyzetek, konfliktusok. A dramatikus feldolgozás lehetőségei. Készség-és képességfejlesztési célok A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztése elbeszélés és leírás készítése során Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A regény cselekményének és szerkezetének, valamint motívumainak, azok szerepének megfigyelése változatos munkaformákban. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A regény dramatikus feldolgozása: például egész csoportos improvizáció a pakk felbontásáról. A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek, a memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli és műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Szövegalkotási gyakorlatok, (pl.: szövegek mondatainak időrendi sorrendbe állítása. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Megjegyzés Kiegészítő anyag: Részlet a regényből Tk o. Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: : Nyilas Misi életrajza (elképzelt : A kollégium házirendjének elkészítése Kiegészítő anyag: Móricz Zsigmond: Árvácska Tk o. 10

11 Óra Témakör Tananyag 29. (19. Témazáró dolgozat Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Megjegyzés A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 30. ( (21. Babits Mihály: Curriculum vitae Tk o. Babits Mihály: Messze, messze Tk o. Babits Mihály: Hazám! Tk o. Curriculum vitae. Önéletrajz. Babits Mihály pályaképe. Messze, messze Impresszionista stílusjegyek. Hazám! A hangos olvasási képesség fejlesztése az életrajz részeinek felolvasása során. Képesség szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése. Az állóképszerűség, a rímelés és a verselési mód felismerésének fejlesztése. A műelemzés képességének fejlesztése. Képesség az irodalmi alkotás szerkezeti sajátosságainak a felismerésére. A hangos olvasás gyakorlása különféle olvasási fajtákban. A jegyzetelés és a vázlatkészítés gyakorlása. A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Gondolattérkép készítése. Szövegalkotási gyakorlatok. Az impresszionizmus jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban. Az állóképszerűség, a rímelés és a verselési mód felismerésének gyakorlása. Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. Az ismétlés szerepének felismerése. Ajánlatos előzetes olvasásra feladni az önéletrajzot. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Babits Mihály: Balázsolás Tk o. 11

12 Óra Témakör Tananyag 32. ( (23. Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel Tk o. Kosztolányi Dezső életútja Tk. 67. o. Fogalmak, ismeretek Magyar táj, magyar ecsettel A szonett. Kosztolányi Dezső életútja Készség-és képességfejlesztési célok Képesség az irodalmi alkotás felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának felismerésére. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Gyakorlatok a vers felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának vizsgálatára. Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. Megjegyzés Kiegészítő anyag: Juhász Gyula: Milyen volt Tk. 66. o. Juhász Gyula: Tiszai csönd Tk. 95. o. 34. (24. Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (Mint aki a sínek közé esett ; Kip-kop, köveznek; Mostan színes tintákról álmodom Tk o. A szegény kisgyermek panaszai A versciklus. Képesség az irodalmi alkotások képeinek, idősíkjainak, motívumainak felismerésére. Gyakorlatok a különböző idősíkok felismerésére. A versek motívumainak megkeresése és értelmezése. A versek szerkezetének vizsgálata. 12

13 Óra Témakör Tananyag 35. ( ( ( (28. Kosztolányi Dezső: Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka Tk o. Tóth Árpád pályaképe Körúti hajnal Tk o. Karinthy Frigyes életútja Így írtok ti Tk o. Félévi szövegértés Fogalmak, ismeretek Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka Körúti hajnal A paródia. A karikatúra Készség-és képességfejlesztési célok A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Képesség az irodalmi alkotás motívumainak, nyelvi sajátosságainak felismerésére. Képesség az irodalmi alkotás szervezőelemeinek felismerésére. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése prózai művek olvasása során. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A novella elolvasása, feldolgozása insert-módszer segítségével. A motívum, a cselekmény idejének, helyének felismerése a mozaikokban. A novella nyelvezetének vizsgálata. Gyakorlatok a vers szervezőelemeinek a megfigyelésére. Gyűjtőmunka a szinesztézia köréből. A humor forrásának megfogalmazása. Az epikus művek elemzésének elmélyítése. A művek közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. A dolgozatban megjelenített tevékenységek: Információk azonosítása és kikeresése. Lexikai jelentés ismerete / kikövetkeztetése. Az anaforákhoz és kataforákhoz tartozó antecedensek Megjegyzés Kiegészítő anyag: Tóth Árpád: Rozskenyér Tk. 79. o. A holdkóros apród története Tk o. A szövegértéshez feladatlap az Irodalom feladatlapban. 13

14 megkeresése (behatárolása. Nem szó szerinti jelentéssíkok. Óra Témakör Tananyag 39. ( ( (30. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Tk o. Krúdy Gyula: Szegény ember malaca Tk o. Összefoglalás Tk. 97. o. Fogalmak, ismeretek A humoreszk Szegény ember malaca Készség-és képességfejlesztési célok Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése prózai művek olvasása során. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A humor forrásának megfogalmazása. Az epikus művek elemzésének elmélyítése a tankönyvben megadott szempontsor alapján. A novella szerkezetének a vizsgálata a bekezdések szerepének a megfigyelése során. Kifejezések magyarázata. A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Megjegyzés Kiegészítő anyag 14

15 41. (31. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. Óra Témakör Tananyag 42. ( ( (33. Tamási Áron: Szép Domokos Anna Tk o. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Tk o. József Attila életútja Tk o. Szeretném, ha Fogalmak, ismeretek A novella. A regény. Készség-és képességfejlesztési célok Az összehasonlító képesség fejlesztése tematikai, szerkezeti szempontok összevetése során. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. Képesség az irodalmi alkotás motívumainak, nyelvi sajátosságainak felismerésére. A szövegalkotás képességének fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Népmesei, népballadai jegyek keresése a novellában. A mű kifejezésmódbeli, műfaji jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése. Lehetőség szerint a regényből készült film vagy abból részletek megtekintése. A regény szókincsének megfigyelése páros és önálló munkában. A saját és a regény szókincsének összevetése. A regény részleteinek dramatizálása. Páros jelenetek alko-tása, amelyben előre meghatározott mondatok hangozhatnak el. Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. Megjegyzés Kiegészítő anyag Kiegészítő anyag: Curriculum vitae (a munkafüzetben 15

16 vadalmafa lennék! Tk o. készítésével. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. Óra Témakör Tananyag 45. ( ( (35. A lázadó ifjú József Attila: Tiszta szívvel Tk o. A Mama-versek József Attila: Anyám, Mama Tk o. Szerelmes versek Mikor az uccán átment a kedves, Ringató Tk o. Fogalmak, ismeretek Helyzetdal (szereplíra. Készség-és képességfejlesztési célok Képesség az irodalmi alkotás műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének felismerésére. Képesség az irodalmi alkotás motívumainak, szervezőelemeinek, költői kifejezőeszközeinek a felismerésére. Képesség a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének felismerésére az irodalmi alkotásban. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Gyakorlatok a vers műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének vizsgálatára. Gyakorlatok az irodalmi alkotás motívumainak, szervezőelemeinek, költői kifejezőeszközeinek a vizsgálatára. Gyakorlatok a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének vizsgálatára az irodalmi alkotásban. Megjegyzés Memoriter. Memoriter. 16

17 48. (36. Költészet és történelem Levegőt! Lírai számvetés Születésnapomra Tk o. Képesség a vers szerkezeti egységeinek, kulcsszavainak, zeneiségét biztosító tényezőinek, hangvételének a felismerésére. Gyakorlatok a vers szerkezeti egységeinek, kulcsszavainak, zeneiségét biztosító tényezőinek, hangvételének a felismerésére. A vers írásképének a vizsgálata. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Kis József Attilaszöveggyűjtemény Tk o. Óra Témakör Tananyag 49. (37. Radnóti Miklós életútja Tk o. Nem tudhatom Tk o. Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. A szövegalkotás képességének fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Az összehasonlító képesség fejlesztése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. Párhuzam vonása Vörösmarty Szózata és Radnóti verse között. Megjegyzés Memoriter. Kiegészítő anyag: Hetedik ecloga Tk o. 17

18 50. (38. Radnóti Miklós: Tétova óda Tk o. Razglednicák Tk o. Az óda műfaji jellemzői. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. Képesség a vers alkotóelemeinek egymásra tett hatásának felismerésére. Az óda műfaji jellemzőinek a vizsgálata. Gyakorlatok annak felismerésére, hogy a vers szerkezete, gondolatai, költői képei, verselése és rímelése milyen szerepet tölt be a versbeli harmónia és nyugalom megteremtésében. A reális, az expresszionista és az idillikus vonások megkeresése és felismerése. Az alliterációk és jelzők hangulati szerepének a bemutatása. Óra Témakör Tananyag 51. (38. Összefoglalás Tk o. Fogalmak, ismeretek Készség-és képességfejlesztési célok A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Megjegyzés 18

19 52. (39. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. Házi dolgozat: II. irodalmi dolgozat írása Önéletrajz írása. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Fogalmazás írására két-három oldal terjedelemben önéletrajz témában. Javítás nyelvtanórán. MEGJEGYZÉS A TANMENETHEZ: A sorszám nélküli órák javasolt órák, amennyiben az iskolában 74 vagy akár több órában dolgozzák fel az irodalmi tananyagot, illetve a pedagógus a hangsúlyokat el kívánja tolni a modernebb irodalom irányába. (További alternatívákat, ötleteket l. az órabeosztásra az óravázlatoknál. Óra Témakör, tananyag Fogalmak, ismeretek MODERN IDŐK A némafilm mint DRÁMA ÉS FILM önálló kifejezési Chaplin: Modern idők forma. Tk némafilm, arcjáték, gesztusok, SZATÍRA Chaplin: Modern idők Tk A filmnyelv megismert elemeinek Készség- és képességfejlesztési célok Filmbeli, képi narratívák követése, belső összefüggéseinek, motívumrendszerének feltárása. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. A megfigyelt művészi kifejezésmódok, Ajánlott tevékenységi formák, módszertani javaslatok Ötletbörze, előzetes tanulói tevékenységre épített csoportmunka (pl. körforgó / ablakok, nézőpontváltó elbeszélés (RAFT. kilépőkártya. Kreatív csoportmunka, bemutatók, projektindítás Megjegyzés Bővebben l. az óravázlatok között. Bővebben l. az óravázlatok között. 19

20 40. Shakespeare: Rómeó és Júlia Tk Mf Shakespeare: Rómeó és Júlia Tk Mf Shakespeare: Rómeó és Júlia (F. Zeffirelli, B. Luhrman, filmek Tk (szélső sáv Mf. 90. alkalmazása. jelenet, forgatókönyv, mozgásterv DRÁMAI SZERKEZET, felvonás, szín, prológus, motívum, szerepkör, KOMIKUM MONOLÓG, DIALÓGUS, TRAGÉDIA, színpadi, rendezői utasítások, átirat A tragikus szerelmi motívum az irodalomban és filmen. stíluseszközök alkalmazása kreatív feladatokban. Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, végigkövetése drámákban. A drámai beszédhelyzet sajátos kifejező eszközeinek interpretációja és alkalmazása. Irodalmi művekben, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének (projektmunka. Önálló olvasás ( olvasónapló jellegű feldolgozás, kooperatív csoportmunka / frontális munka; differenciált páros-csoportos munka (pl. sarkok. útlevél, jellemtérkép, ablakok, körforgó, a feldolgozás módjának függvényében. Kreatív írás (irodalmi levél, átirat átdolgozás, nézőpontváltó elbeszélés, kettéosztott napló, kérdezzük a szerzőt, csoportmunka (pl. sarkok. útlevél, jellemtérkép, frontális megbeszélés ( akadémikus vita Csoportos vagy frontális munka, reflexió (a választott iránynak megfelelően; A és B feldolg.; az előző órákon alkalmazott módszerek folytatása a befogadás, haladási tempó szintjének megfelelően Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez az óravázlatok között. A feldolgozás (megközelítés alapelveiről, a differenciálás lehetőségeiről l. az óravázlatoknál. A munkafüzet feladatihoz jól használható az aktív tábla. A csoportmunkák / frontális megbeszélések eredményének rögzítéséhez jól használhatók a munkafüzetben megjelenített grafikus szervezők. A differenciálás lehetőségeiről, illetve a reflexió formáiról és irányairól l. az óravázlatoknál. 20

21 ÖSSZEFOGLALÁS Egy Shakespeare-dráma bemutatása papír alapú vagy digitális tablón, vagy egy szatirikus némafilm-ötlet kidolgozása Tk ÉRTÉKELÉS 43. IRODALOM ÉS TÖRTÉNELEM SZEMELVÉNYEK AZ 1945 UTÁNI MAGYAR IRODALOMBÓL A megszerzett ismeretek, megismert fogalmak alkalmazása egy másik mű feldolgozása vagy önálló produktum létrehozása során. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről, filmalkotásokról. A magyar irodalom nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló összefoglalása. fordulat, diktatúra, felfogása, értelmezése és megvitatása. Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása önállóan vagy csoportmunkával, az összegyűjtött anyagról szóbeli és/vagy írásos beszámoló készítése. Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggésekre. Projektmunka egyéni, páros, vagy csoportos munkavégzés. A tanulók órai (egyéni és csoportban nyújtott teljesítménye, a tanulói produktumok alapján (szóbeli beszámolók, házi olvasmányokat, filmeket bemutató rövid olvasóés filmnaplók, fogalmazások, kiselőadások, ajánlások, egyéni portfoliók stb. illetve projektmunka. Szakaszos szövegfeldolgozás, jelölés ( insert, grafikai szervezők használatával egyéni, páros vagy kiscsoportos feladatok / frontális munka; az A projektmunka szempontjaihoz l.. a tankönyvi ábrát. A projekt felölelhet hosszabb időszakot, tanórán kívüli és tanórai munka kombinációival. Az értékelés nem szükségszerűen külön óra, lehet maga is folyamatként része a munkafolyamatoknak. Érdemes figyelembe venni a tanulók és a csoportok önértékelését, pl. önértékelő lapok alkalmazásával. A témához tartozó tananyag korántsem biztos, hogy elvégezhető minden csoportban 1 tanóra 21

22 OLVASÓK, ÍRÓK, POLITIKUSOK IRODALMI ÉLET MAGYARORSZÁGON A HÁBORÚ UTÁN Tk Mf OLVASÓK, ÍRÓK, POLITIKUSOK IRODALMI ÉLET MAGYARORSZÁGON A HÁBORÚ UTÁN Tk FEGYVERESEK ÉS FEGYVERTELENEK Sánta Ferenc: Nácik rendszerváltás A korszak történetének rövid áttekintése (irodalmi szempontból; csomópontok, belső korszakolás as, 70-es, 80- as évek; irodalom és más médiumok (agitációs és propagandairodalom; a tankönyvi ismeretek személyessé tétele, elhelyezése a családi, lakóhelyi stb. környezet által teremtett kontextusban. fasizmus, diktatúra, náci, elbeszélő Személyes tapasztalatok felhasználása a tanulásban; figyelem az irodalom társadalmi beágyazottságára. Irodalmi filmekben emberi művekben, megjelenő kapcsolatok, ismeretek megosztására épülő kooperatív csoportmunka. Önálló (egyéni, páros, kiscsoportos kutatómunka, információk átadása (kiselőadás, beszámoló, csoportos munka; tabló, prezentáció készítése stb. Szakaszos szövegolvasás, szövegfeldolgozás (jelölés, insert ; önálló kutatómunka, az keretében. Szükség esetén érdemes két (több órára tervezni. Az ismeretek perszonalizálására szánt (sorszám nélkül megadott óra szervezhető projekt keretében. (L. az óravázlatoknál. Az óra szervezhető szabályos tanítási óraként, de eloszthatók egyes órákra az otthoni munka (projekt lépései. A tk o. 5. feladatához mintaként szolgálhat a mf o. feladatsora. (A feldolgozás előzménye lehet annak soron kívüli, korábbi elvégzése, esetleg érdeklődő tanulókkal, szakkör stb. keretében. A tankönyv 149. o. lapszél feladatai kiadhatók előzetes 22

23 Örkény István: In memoriam dr. K. H. G. Tk A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése, azonosítása, szerepének, tartalmának értékelése elbeszélő művekben. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben. Fegyveresek és fegyvertelenek, erősek és kiszolgáltatottak kapcsolata a háborús határhelyzetben A humánum megjelenése és távlatai A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben. cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének felfogása, értelmezése és megvitatása. Különféle olvasók véleményének, attitűdjének fölismerése az elemzett művekben. Konfliktusforrások (pl. kulturális, világlátás- és életformabeli, az életkorból és a személyiségből adódó különbségek, ezekből fakadó ellentétek felfedezése, megfigyelése. Állásfoglalás. problémafelvetés, saját álláspont megfogalmazása mű interpretációja, az arra való reflektálás során; önálló problémafelvetés. információk megosztása az olvasathoz és az interpretációhoz kapcsolódóan; jellemrajz (ábra, táblázat; kreatív szövegalkotási feladatok ( belső hangok, irodalmi interjú, nézőpontváltó elbeszélés RAFT, átirat egyéni, páros, kiscsoportos munkával, különböző módszerekkel (pl. vak kéz, ablakok, kettéosztott napló, levelezés stb.. Szövegolvasás, önálló olvasat és interpretáció kialakítása grafikus szervezők (tankönyvi és saját készítésű ábrák segítségével, egyéni, páros, csoportos vagy frontális munkával; érvelés, vita különböző munkaformákban, módszerekkel (frontális vita, egyéni, kiscsoportos munka, pl. sarkok ; állásfoglalás vitás kérdésekben, ezekhez kapcsolódóan önálló problémafelvetés. feladatokként érdeklődő tanulóknak. Az elbeszélés feldolgozására a tankönyvi feladatokra építve érdemes inkább két órát szánni. Az egyperces terjedelme azt sugallja, hogy a feldolgozás beleférhet egy tanítási órába, esetleg házi feladatokkal. Ugyanakkor nehezebben olvasó, kevésbé motivált csoportoknál több időt is igénybe vehet. Az ábrák használatához (tankönyvi, saját igen hasznos segédeszköz lehet az aktív tábla. 23

24 Őrkény István írói portréja Mf Kertész Imre: Sorstalanság (részlet Tk Portré, életút, művek, stílusirányzat, egyperces, groteszk; az egyperces novella műfajának, jellemzőinek megismerése példákon keresztül; az életrajzi tények és narratívák megismerése, értékelése, használata; nézőpontok felismerése, azonosítása. A holokauszt mint irodalmi téma; a megközelítés lehetőségei. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről, filmalkotásokról különféle idézési módok alkalmazásával, például egyenes és függő idézet, teljes mondat, kulcsszó stb. idézésével. Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben; egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor szemében. Ismeretek felidézése (egyéni, páros vagy csoportos munka, önálló kutatómunka, az információk megosztása (referátum, kiselőadás, beszámoló, írásos közzététel stb.; szakaszos szövegfeldolgozás, jelölés-cédulázás; érvelés, kreatív írásfeladatok nézőpontváltás, szerepjáték, átirat; problémafelvetés ábra felhasználásával, szövegek összevetése ábra, táblázat segítségével, képi információk gyűjtése és interpretációja, reflektálás ezekre; reflektálás véleményekre egyéni, páros és csoportos munkaformákban, kooperatív csoportmunkával különféle módszerek felhasználásával. Részletek szakaszos feldolgozása T táblázat segítségével, jelölés (insert; akadémikus (frontális vagy csoportmunkára épített vita, érvelés; fiktív interjú, riport. Az óra több helyre is beilleszthető a tanulási folyamatban. Nem is feltétlenül szükséges szabályos, teljes tanóraként szervezni megvalósítható projektszerűen, illetve a tanulás folyamatában lépésekben, több óra részeként. A teljes regény befogadása jóval érettebb olvasóknak is gondot jelenthet, ne várjuk el a tanulóktól;ł az érdeklődőket biztassuk az elolvasására. A részletek olvasatát, 24

25 44. AZ ÖTVENES ÉVEK GÖRBE TÜKÖRBEN Szabó Pál: Falusi történet Tk Bacsó Péter: A Tanú (részletek Tk SZATÍRA, jellemrajz, szatirikusság, paródia, elbeszélés, epikus szerkezeti elemek, csattanó A humor szerepe a társadalmi életben és az emberi kapcsolatokban. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben. A szatíra mint látásmód; szatíra az irodalomban és filmen. Film és regény A befogadás tapasztalatainak tudatosítása, a téma, az írói látásmód és álláspont megértése. A karikatúra, paródia eszközeinek megismerése és alkalmazása. Az olvasott művek elhelyezése a korban; korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben. Irodalmi szereplők jellemének megítélése, érvelés a saját álláspont mellett a szöveg felhasználásával. A karikatúra, paródia eszközeinek azonosítása és alkalmazása. Az egyes kompozíciós Szakaszos szövegolvasás, szövegfeldolgozás (jelölés, insert ; önálló kutatómunka, az információk megosztása az olvasathoz és az interpretációhoz kapcsolódóan; információgyűjtés, álláspont kialakítása, érvelés (vita, frontális és csoportos munkában, különféle munkamódszerekkel; kreatív írás különféle munkaformákban és módszerekkel jellemrajz ( káderlap ; átirat, nézőpontváltó elbeszélés, fiktív folytatás. Szövegolvasás, jelölés, kreatív írásos feladatok (egyéni, páros, csoportos munka; projekt, kooperáció, differenciálás! szövegkiegészítés, belső interpretációját ugyanakkor még a kevésbé motivált diákok számára is megkönnyítik a tankönyvi feladatok. A téma kényes, ugyanakkor nehezen megkerülhető a magyar társadalomban. A szöveg terjedelme, illetve az interpretáció és a reflexió szerteágazó lehetőségei indokolják, hogy a művet több tanítási órán keresztül is tárgyaljuk, különösen olyan csoportokban, ahol több a nehezen olvasó, kevésbé motivált diák. A film és regény összehasonlítása, ha a filmrészleteket közösen (is meg akarjuk nézni, több 25

26 Bacsó Péter: A Tanú (részletek Faludy György: Pokolbéli víg napjaim (részlet Tk Mf (kapcsolata, összehasonlítása. Rajk-per, szatíra, napló, levél, interjú, emlékirat, lexikoncikk, ismeretterjesztő irodalom, dokumentumfilm. Események irodalmi és nem irodalmi szöveges, illetve filmes megjelenítése, irodalmi és nem irodalmi elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, végigkövetése filmben, nagyobb terjedelmű epikai művekben. Irodalmi és filmszereplők jellemének megítélése, érvelés a saját álláspont mellett a szöveg felhasználásával. korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben. Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben és más műfajú prózai alkotásokban. Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggésekre. hangok, forgatókönyv (mozgásterv, rendezői utasítások, átirat-változat; vázlat, gondolkodásterv készítése ábra segítségével. Szakaszos szövegfeldolgozás, információk kiemelése-rendezése, szövegek és szövegtípusok összevetése: jelölés-cédulázás, T táblázat készítése, állítások elemzése, szöveganalízis ; önálló kutatómunka, problémafelvetés, az információk megosztása ábra, táblázat felhasználásával, szövegek összevetése ábra, táblázat segítségével. Kreatív írásfeladatok érvelés, órát is igénybe vehet. Az érdeklődőbb tanulóknak ajánlhatjuk, vagy tanórán kívüli vetítés keretében közösen is megnézhetjük a filmet. A témát feldolgozhatjuk projektszerűen, illetve a tanulás folyamatában lépésekben, több óra részeként. A munkát végezhetjük páros/kiscsoportos formában, érdeklődő tanulókkal. A témát feldolgozhatjuk projektszerűen, illetve a tanulás folyamatában lépésekben, több óra részeként. A munkát végezhetjük páros/kiscsoportos formában, érdeklődő tanulókkal. 26

27 KUCKÓ HOGYAN OLVASSUNK VERSET? Weöres Sándor: Bóbita (részletek Tk szövegműfajok kapcsolata, változatai. Ifjúsági és gyermekirodalom, szimultán ritmus, ereszkedő és emelkedő sorok, sormetszet, csonka sorok és verslábak, nyelvi-költői szabadság. A gyermekversek jellegzetességei, hatáskeltő eszközei; ritmusformák és gyakorlatok. A szöveg hangzásának és írott képének összefüggése, az illusztráció, a tipográfiai eszközök szerepének átlátása. (A képversnek mint sajátos formának megismerése és értelmezése. álláspont kifejtése, érvek felvonultatása kutatómunkával, a meglévő ismeretek felhasználásával. Képi információk gyűjtése és interpretációja, reflektálás ezekre; reflektálás véleményekre egyéni, páros és csoportos munkaformákban, kooperatív csoportmunkával különféle módszerek felhasználásával. Ritmusgyakorlatok, jelölés frontális, egyéni, páros vagy kiscsoportos munka egymás tanítása, információ megosztására épített kooperáció; önálló kutatómunka, az eredmények bemutatása (írásos beszámoló, kiselőadás stb.; érvelés különféle munkaformákban és módszerekkel. Az óra nagyon hasznos lehet a későbbi tanulmányokhoz, versolvasáshoz. Megtartása leginkább tanórai vagy szakköri keretben képzelhető el, otthoni munkaként nehezen végezhető. (Természetesen elvégezhető úgy, hogy egy meghatározott időszakban egy-egy óra elején, végén ráhangolás-levezetés gyanánt végzünk feladatokat, és nem egyben próbáljuk meg elvégezni az egészet. 27

28 ÖSSZEFOGLALÁS Tk ÉRTÉKELÉS Témazáró dolgozat A megszerzett ismeretek, megismert fogalmak alkalmazása egy másik mű feldolgozása vagy önálló produktum létrehozása során. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről, filmalkotásokról. A teljes feladatlap megoldása a témakör egészének feldolgozását igényli. Más megoldás esetén érdemes a feladatokból válogatni. Olvasmányválasztás indoklása néhány szempont felsorolásával. Vizsgálódás a népszerű irodalom műfajaiban: a lektűr hatáskeltő eszközeinek megismerése. Toposzok, sémák és sablonok fölismerése és szerepének értékelése a szórakoztató irodalmi és filmalkotásokban. Projektmunka egyéni, páros, vagy csoportos munkavégzés. (Ismertető, történetpiramis, kreatív írásos feladatok különféle munkaformákban és módszerekkel. A tanulók órai (egyéni és csoportban nyújtott teljesítménye, a tanulói produktumok (feladatlap, szóbeli beszámolók, önálló, páros vagy csoportos produktumok, kiselőadások, ajánlások, egyéni portfoliók stb. illetve projektmunka. A téma részben nyelvi téma az érettségi követelmények pl. a verstant a nyelvi tananyaghoz sorolják, ezért a nyelvi órákra is bevihetünk feladatokat belőle. A projektmunka szempontjaihoz l. a tankönyvi ábrákat. A projekt felölelhet hosszabb időszakot, folyhat párhuzamosan a feldolgozással, tanórán kívüli és tanórai munka kombinációival. A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. A feladatlap megíratható páros, csoportos munkával, nem is feltétlenül kell órán megtenni. Ebben 28

29 45. NEM LEHET, HOGY EZ BÖRTÖN LENNE 1956-TÓL A RENDSZERVÁLTÁSIG Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Tk Korképek Petri György: Mondogatnivaló Tk LÍRAI SZERKEZET, retorika, alakzatok, felépítés, jelentés. A forradalom az irodalomban; az írók, költők szerepvállalása. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása lírai művekben. A mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor szemében. korkép, (irodalmi kordokumentum, epigramma, ráolvasás, közéleti irodalmiság, szamizdat A közéleti irodalmiság megjelenési formái; a Nézőpontok, érzelmi meghatározottság azonosítása, nézőpontváltások megfigyelése. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. Műfaji változatok sajátosságainak megfigyelése, a műfaji Szövegolvasás, jelölés, elsődleges olvasat és interpretáció ábra, T táblázat segítségével frontális, egyéni, páros vagy csoportos munka, differenciált/kooperatív munkaformákban; véleményalkotás, érvelés különböző munkaformákban, írásban és szóban. Fiktív szövegkiegészítés (anaforák, belső hangok, belső monológ, magyarázat ábra alapján; saját álláspont megfogalmazása, érvelés, vita különféle munkaformákban és módszerekkel. az esetben fontos, hogy az értékelés része legyen a párok/csoportok önértékelése. A vers terjedelme és az interpretáció, reflexió szerteágazó lehetőségei indokolják, hogy a verset akár több órában dolgozzuk fel, különösen olyan csoportokban, ahol sok a kevésbé érdeklődő, kevésbé jól olvasó diák. Az olvasatot és az interpretációt segítik a tankönyv ábrái, táblázatai és a szélső sáv kiegészítései, feladatai. A mű feldolgozása a vers rövidsége, illetve formai, tartalmi kötődései miatt elhelyezhető pl. az Illyés-vers vagy a Hajnóczy-novella feldolgozása mellé, ha ezeket több órában 29

30 46. Hajnóczy Péter: Munkaterápia Tk korképet adó művek jellemzői Korképek az 1970-es évekből. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása lírai művekben. Állatmese, átirat, paródia, szatíra. Korképek az 1970-es évekből. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben jellemzők, a lírai beszédhelyzet jelentésformáló szerepének tudatosítása. Egymástól lényegesen különböző esztétikai normákhoz kapcsolódó művek összehasonlítása. Epikus műfaji változatok összehasonlítása, jellemző kifejező eszközeik megfigyelése. Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben. Konfliktusforrások (pl. kulturális, világlátás- és életformabeli, az életkorból és a személyiségből adódó különbségek, ezekből Szövegolvasás, jelölés; információk gyűjtése a szövegből és elrendezése ábra, táblázat segítségével (frontális vagy egyéni, páros, csoportos munka, kooperatív csoportmunka; önálló gyűjtő-, kutatómunka, az információk megosztása (kooperatív csoportmunka, beszámoló stb.. Önálló álláspont megfogalmazása, konstruktív vita, érvelés különféle módszerekkel (pl. ablakok, érvek kártyán. Kreatív szövegalkotási feladatok (nézőpontváltó elbeszélés, átirat, önálló alkotás megadott műfajban különböző munkaformákban és módszerekkel. tárgyaljuk. A novella feldolgozását tervezhetjük több órára, házi feladatokkal kiegészítve. Érdeklődő csoportokban motiváló lehet más, hasonló típusú Hajnóczy-novellák feldolgozása akár tanórán kívül, pl. projektmunkával. 30

31 Nyelvünk erdőzúgása Sütő András: Jön az erdő (részlet Tk Nyelvművelés, nyelvi hiba, nyelvi változatok A határon túli magyar irodalomból változó határok, kisebbségi lét, az anyanyelv őrzése. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben. fakadó ellentétek felfedezése, megfigyelése irodalmi művekben. Nyelvi jelenségek felfedezése, tudatos megközelítése. Az irodalmi műben megjelenő tartalmak (kérdések, problémafelvetés, jelenségek perszonalizálása, újraértelmezése a saját nyelvi környezetben, a környezet, az anyanyelv kontextusában. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése a szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány szavas megfogalmazásával. A szűkebb és tágabb környezetben megjelenő nyelvváltozatok (dialektusok, réteg- és Szövegolvasás, jelölés, szövegfeldolgozás (olvasat ábra segítségével; epikus szerkezet feltárása, bemutatása ábra alapján; információk gyűjtése a szövegből és elrendezése táblázat segítségével, jelentések feltárása (interpretáció ábra segítségével (frontális vagy egyéni, páros, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. Önálló álláspont megfogalmazása, konstruktív vita, érvelés különféle módszerekkel (pl. ablakok, érvek kártyán. Projektmunka önálló gyűjtés, kutatás, információk rendezése, megosztása választott formában (bemutató, előadás, beszámoló, portfolió stb.. Az irodalmi szöveg felvet nyelvi témákat is. A lapszél feladatsorának elvégzése nagyon tanulságos lehet a tanulók nyelvszemléletének formálásában, illetve kapcsolható a nyelvi tananyaghoz. A feladatsor végezhető több lépésben, projektszerűen, több tanórán keresztül, akár nyelvi órák beépítésével. 31

32 Cseh Tamás: Hadiösvény (részletek Tk Menni kéne Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai Leírás, szabály, rend. A befogadás szintjeinek (olvasat, interpretáció, reflexió felépítése és tudatosítása elbeszélő művekben. Rock and roll, beat, pop, popkultúra, hippi csoportnyelvi sajátosságok megfigyelése, gyűjtése. Példák keresése a nyelvhelyesség kérdéseiben. Alapvető nyelvhelyességi hibák, hibatípusok megnevezése, felismerése idegen és saját szövegben. Irodalmi, kulturális jelenségek megfigyelése folyamatában; önértelmezés, önreflexió. A személyes, egyéni ízlés szerepének bemutatása egy-egy Önálló gyűjtőmunka, információk rendszerezése és megosztása táblázat, jelölés, diagram segítségével; szövegolvasás, jelölés. Önálló álláspont kialakítása, konstruktív vita, érvelés különféle munkaformákban, módszerekkel. Szövegalkotás megadott szövegműfajban (egyéni, páros, csoportos feladat, kooperáció. Ötletbörze, az információk, adatok rendezése (táblázat készítése, kreatív szövegalkotás (egyéni, páros, csoportos feladat, különféle módszerekkel; projektmunka. Szövegolvasás, jelölés; önálló álláspont kialakítása, konstruktív vita, érvelés különféle A részlet feldolgozása a benne rejlő probléma révén összekapcsolható a Déry-regény részletének, illetve az ahhoz kapcsolódó jelenség megismerésével. Ehhez kiindulási alapot kínál a lapszél feladatsora. A feladatsor és a két mű gondolatvilágának összevetése elvégezhető projektszerűen, kooperatív munkával. A téma szerteágazó lehetőségeket kínál a vizsgálódásra az 32

33 popfesztiválról (részletek Tk KUCKÓ Festett világ Áprily Lajos, Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes versei Tk A popzene térhódítása a nyugati világban és Magyarországon; divat, kultusz, önkifejezés. LÍRAI SZERKEZET, retorika, alakzatok, felépítés, jelentés, impresszió, pillanatkép, METAFORA A természet a 20. század második felének magyar költészetében metaforikus alkotás, jelenség megítélésében, választott példákon (kritikák, csoportos feldolgozás, vita keresztül. Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggésekre. Néhány alapvető irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. Lírai képek interpretációja, képalkotás lírai jellegű megszólalásban. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése a szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány munkaformákban, módszerekkel. Kreatív szövegalkotás (egyéni, páros, csoportos feladat, különféle módszerekkel; projektmunka. Önálló kutató- és gyűjtőmunka, információk rendszerezése és megosztása különféle módszerekkel. Szövegolvasás szerkezeti ábra készítése, jelölés, cédulázás, részletek kiemelése. Érvelés, saját álláspont kifejtése különböző munkaformákban, módszerekkel. Kreatív szövegalkotás ábra ( szövegpiramis felhasználásával. irodalom határterületeire sorolt (népszerű műfajokban (pl. dalszövegek. A hozzá kapcsolódó jelenségek (koncert, divat, viselkedésformák vélhetően minden generáció számára aktuális problémákat vetnek fel. A feldolgozása szerencsésebb lehet a tankönyvi részletekből, feladatokból indított projektek formájában. Az óra nagyon hasznos lehet a későbbi tanulmányokhoz, versolvasáshoz. Megtartása leginkább tanórai vagy szakköri keretben képzelhető el, otthoni munkaként nehezen végezhető. (Természetesen 33

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola Helyi tanterv Közismereti program Szakiskola Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA... 3 KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)... 4 Célok és feladatok... 4 Időkeret, óraszámok...

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

BEVEZETÉS. A tantárgy célja

BEVEZETÉS. A tantárgy célja BEVEZETÉS A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. Biztos és állandó értékeket közvetít, kapcsolatot

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK 3 évfolyamos szakiskolai képzés Szakiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: Testnevelés 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra*

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Kommunikáció magyar nyelv és irodalom SZAKISKOLA 9 10. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 1 Célok Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához

KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához Burai Lászlóné dr. Faragó Attiláné KÉZIKÖNYV a 3. osztályos HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv és munkafüzet használatához hetszinvirag.indd 1 6/10/14 8:51 AM Szerzők BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ Korrektor

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor.

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor. Magyar nyelv és irodalom A MINTA ÖSSZETÉTELE A magyar nyelv és irodalom vizsgája a jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendben lezajlott. 571 középszintű írásbeli vizsgát tett tanuló eredményét értékeltük,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt)

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Az iskola világa az irodalomban és a valóságban Az egyes csoportok témái: 1. A mi gimnáziumunk: a Móricz 2. Varázsló-

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben