2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban"

Átírás

1 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek az iskolai rendszer egészére érvényes általános követelményrendszere. Ennek az összetevői az általános fejlesztési követelmények: 1. A szóbeli közlés megértése 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 3.A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Irásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése A négy fejlesztési követelményben jól megragadható az anyanyelvi nevelés egyik már korábban taglalt alapelve, a felfogó- és közlőképesség együttes fejlesztésének igénye. A szóbeli közlés megértése, valamint a szövegolvasás képességének alakítása a felfogó képesség fejlesztéséhez sorolható, míg a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, valamint az írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése a közlőképesség fejlesztéseként értelmezhető A következő alfejezet az osztályokra / évfolyamokra lebontott részletes követelményeket, illetve a tanulási tevékenységeket mutatja be. Ez utóbbi rész azokat a lehetőségeket, módozatokat tartalmazza, amelyek révén megvalósíthatók az adott osztály számára, az adott nyelvhasználati módot érintő részletes fejlesztési kovetelmények. Az első rész, a tantárgyi tanterv részleges, csak az I. és a III. osztályra vonatkoztatott tervet tartalmazza. Ennek logikáját nemcsak a helyszűke, hanem az is magyarázza, 1

2 hogy ez utóbbi két osztályra vonatkozó évi, ill. félévi pedagógus terveket mutatok be a következő alfejezetekben. I. OSZTÁLY RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK 1. A szóbeli közlés megértése I. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 1.1 a szóbeli közlés jelentéstartalmának megértésére 1.2. nyelvtanilag helyes mondatok felismerésére, az elhangzott mondatban előforduló nyelvhelyességi hibák érzékelésére 1.3. a mondatok szavakra bontására, meghatározni a szavak jelentéstartalmát megadott mondatban 1.4. a szavakat szótagokra, a szótagokat pedig hangokra bontani a beszédviselkedés megfigyelése konkrét kommunikációs helyzetben párbeszéd megfigyelése, megértése, folytatása és kezdeményezése a kommunikáció szabályai szerint, helyzetgyakorlatok végzése 2-3 mondatos szövegekbe foglalt eseménymozzanatok felismerése bemutatott képsorok alapján a megértést igazoló tevékenységi formákban való részvétel (visszamesélés, dramatizálás, bábjáték, rajz ) a nonverbális eszköztár (gesztusok, mimika, tekintet és testbeszéd) felfedezését, megértését, elsajátítását szolgáló gyakorlatok az elhangzott szöveg tartalmához nem illő verbális és nonverbális elemek felismerése hibás nyelvtani szerkezetű mondatok kijavítása feladatok során (szórend, szünettartás, toldalékolás, egyeztetések: személy, szám, igeidők) szavak jelentéstartalmának megváltoztatása hangok, illetve szótagok kicserélével szavak helyettesítése rokon értelmű megfelelőikkel adott mondatban tartalmilag nem odaillő szó felismerése (a szómagyarázat különböző lehetőségeivel) szavak szótagokra bontása játékos gyakorlatok a szótagok helyének felismerésére különböző szavakban 2

3 hangleválasztási gyakorlatok szavakban, a hallott hang helyének megállapítása magánhangzók és mássalhangzók köznyelvi normának megfelelő ejtése hangösszevonási gyakorlatok 1.5. érdeklődéssel követni a konkrét kommunikációs helyzeteket és azokban aktívan résztvenni párbeszéd: tanuló-tanuló, tanulótanító szerepjátékok: beszéló-hallgató helyzetjátékok : időszerű témával csoportjáték: megadott témával 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése I. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 2.1. helyesen és érthetően beszélni meghatározott beszédhelyzetekben 2.2. a beszédhelyzetnek megfelelő mondatok alkotására 2.3. az új szavak integrálására az aktív szókincsbe 2.4. érdeklődéssel részt venni a konkrét beszédhelyzetekben személyes élmények elmesélése szövegalkotási gyakorlatok konkrét helyzetekben (képek alapján, megadott szavakkal), helyes hangsúlyozás versmondás, dramatizálás, visszamesélés hangszín, hangerő, hanglejtés, beszédritmus fejlesztését célzó játékos gyakorlatok végzése mondatok szavakra bontása szavak mondattá fűzése, játékos gyakorlatokkal a mondat jelentéstartalmának megváltoztatása (tömörítés, bővítés) mondatalkotás az új szavakkal szóalkotási gyakorlatok játékos gyakorlatok rokon éretelmű és ellentétes értelmű szavakkal saját vélemény megfogalmazása az olvasott szöveggel kapcsolatosan 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése I. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 3.1. elsajátítani az olvasás jelrendszerét, szavak, szószerkezetek olvasására hang és betű megfeleltetése a beszéd hangjainak és azok írásjegyeinek megismerése (kisbetűk, nagybetűk, írásjelek) szóképek és tárgyképek megfeleltetése 3

4 szótagok, szavak hangsorának és betűsorának elemzése, a hangzók helyének pontos jelölése hangösszevonási gyakorlatok egytagú valamint több tagból álló szavak, szószerkezetek olvasása előzetes felkészüléssel és első látásra 3.2. mondatok olvasására, megértésére rövid mondatok olvasása játékos olvasási gyakorlatok elolvasott mondatok jelentésének visszajelzése rajzban kérdés, válasz megfogalmazása rövid szöveg és azt kísérő képsor alapján 3.3. rövid szöveg olvasására, globális megértésére egyéni ritmusban helyesen olvasni rövid szöveget szövegek közötti eltérések észlelése rövid mesék olvasása, visszamesélése kérdések alapján versek, prózai szövegek olvasása versek, prózai alkotások közötti különbségek megfigyeltetése helyesejtési normáknak megfelelő olvasási gyakorlatok 3.4. érdeklődéssel olvasni tájékozódási gyakorlatok a könyvekben beszélgetés a könyvről, könyvtárlátogatás, egyéni könyvtár bemutatása 4. Irásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése Részletes fejlesztési követelmények I. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 4.1. az írott betűk alakítására, kapcsolására, szótagok, szavak írására előkészítő, formafelismerő gyakorlatok a folyamatos kézcsúsztatás és betűíráshoz szükséges mozgáselemek, testhelyzet gyakorlása írófelületen való tájékozódás az íráselemek vázolása, írása, kapcsolása betűkapcsolás gyakorlása, szótagok, szavak írása a beszédhangok időtartamának írásban való helyes jelölése másolás, átírás, látó-halló tollbamondás 4

5 4.2. nyelvtanilag helyes mondatok írására, szerkesztésére 4.3. szabályos betűalakításra és kapcsolásra, lendületes vonalvezetésre, gondos íráskép kialakítására 4.4. az írás hasznosságát megérteni és elfogadni a mondatok szerkezeti felépítésének megfigyelése, szóhatárok jelölése, írásjelek használata szóhalmaz mondattá fűzése mondatkiegészítés előzetes megbeszélés vagy kép alapján a különböző mondatfajták jelölését, az írásjelek helyes használatát célzó feladatok a mondat tartalma és írott formája közötti összefüggés felismerését célzó gyakorlatok végzése másolás, átírás, tollbamondás (kijelentő, kérdő mondatok) betűk, szavak kalligrafikus írása, (forma, mérettartás) az írásmunka formai elemeinek betartását szolgáló gyakorlatok (sorkihasználás, szóköz betartása, vonalhatárok követése, tetszetős elhelyezés a lapon) szabályos írásminta utánzása, nyomtatott írásminta átírása helyesírást, önellenőrzést, önálló hibajavítást fejlesztő gyakorlatok írásmunkák bemutatása, kiállítása, pozitív értékelése rejtvények megoldása, üdvözletek, üzenetek közös megfogalmazása, leírása, keresztrejtvények Szóbeli kommunikáció Közlés: a mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak alkalmazása konkrét helyzetekben (csoporttevékenységek, gyermekjátékok, helyzetgyakorlatok) A beszéd elemei (mondat, szó) fogalmak megalapozása (elméleti meghatározás, szabálymegfogalmazás nélkül) A szó-mint kommunikációs elem (az elsajátított szavak beépítése a köznyelvi beszédbe a tanulási tevékenységek, illetve a játékok során ) A mondat. Egyszerű és bővített mondatok. A párbeszéd, beszélgetés két vagy több személy között Szöveg utánmondása, reprodukálása Megnyilvánulási formák: A tanuló kérdezzen, illetve válaszoljon kérdésekre - vegyen részt csoportos beszélgetéseken 5

6 - használja a helyes köszönési és megszólítási formákat - tudjon röviden bemutatkozni és bemutatni családját (családnév, keresztnév, lakhely, szülők foglalkozása) - vegyen részt csoportjátékokban - legyen képes egyéni véleménynyilvánításra Az írott beszéd Az írástanulás folyamata Az előkészítő időszak: az óvodában tanult betűelemek felidézése, új betűelemek vázolása, írása Betűtanulás: a magyar ábécé kis-, és nagybetűinek írása Szavak írása: egytagú és többtagú szavak írása, szótagolási gyakorlatok (szavak elválasztása a sorok végén) Kijelentő és kérdő mondatok írása Írásminták elhelyezése a lapon (keltezés, cím, bekezdések) Helyesírás: hangok időtartamának helyes jelölése a szavakban, mondatkezdő nagybetű alkalmazása, személynevek, állatnevek, helységnevek Írásjelek használata: pont, kérdőjel, párbeszédjel Megvalósítási módok - másolás, átírás: betűk, szótagok, szavak, mondatok, párbeszéd - tollbamondás: szavak, rövid mondatok (legtöbb 15 szó) Nem használjuk a tanév folyamán az alábbi fogalmi megnevezéseket: rokon-, ellentétes értelmű, azonos alakú szavak, kijelentő-, kérdő-, felkiáltó-, felszólító mondat, tulajdonnév. 6

7 III. OSZTÁLY RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK 1. A szóbeli közlés megértése III. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 1.1.a szóbeli közlés lényeges információinak a beszéd megfigyelése konkrét felismerésére, igazodni a köznyelvi kiejtés kommunikációs helyzetben normáihoz különböző beszédhelyzetek felismerése, kérdések és válaszok megfogalmazása párbeszéd megfigyelése, megértése, folytatása és kezdeményezése a kommunikáció szabályai szerint, helyzetgyakorlatok végzése a megértést igazoló tevékenységi formák (visszamesélés, dramatizálás, bábjáték, rajz ) alkalmazása a nonverbális eszköztár felfedezését, megértését, elsajátítását szolgáló gyakorlatok (gesztusok, mimika, tekintet és testbeszéd) magánhangzók és mássalhangzók köznyelvi kiejtés normái szerinti hangejtése beszédlégzés, artikuláció, gyorsasági gyakorlatok, időtartam, ritmusgyakorlatok, hangsúly 1.2. a kommunikációs célnak megfelelő mondatszerkesztés, átalakítás mondatok felismerésére megadott szempont szerint mondatok, találós kérdések, mondókák kiegészítése megfelelő szavakkal 1.3. értelmezni a hallott szöveg szavait különkülön témához kötött szavak, és szövegösszefüggésben szókapcsolatok gyűjtése szóalkotási gyakorlatok megadott szótagból kiindulva rokon értelmű szavak, hangutánzó szavak, jelzős szerkezetek adott mondatban tartalmilag nem odaillő szó felismerése a szómagyarázat különböző lehetőségeivel szavak helyettesítése azok rokon értelmű megfelelőivel szavak jelentéstartalmának megváltoztatása hangok, illetve szótagok kicserélével 1.4. érdeklődéssel követni a konkrét párbeszéd rögtönzése 7

8 kommunikációs helyzeteket szerepjátékok, helyzetjátékok, csoportjátékok megadott témával önálló véleményalkotás 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése III. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 2.1. megfelelő nyelvi formában kifejezni gondolataikat 2.2. a verbális szövegalkotásban a logikai/időrendi/térbeli sorrend felismerésére, alkalmazására 2.3. nyelvtanilag helyes mondatok alkotására, az új szavak értelmezésére, integrálására az aktív szókincsbe 2.4. aktívan résztvenni a konkrét kommunikációs helyzetekben szövegalkotási gyakorlatok konkrét helyzetekben (képek alapján, megadott szavakkal) versmondás, dramatizálás, visszamesélés köszönés, bemutatkozás, kérés, tudakozódás stb. gyakorlása személyes élmények elmesélése képek, képsorok időrendi sorrendbe való állítása ok-okozati összefüggések felismertetését szolgáló gyakorlatok leírás alkotása visszamesélés átélt események időrendi sorrendben való elmondása a hallott témától tartalmilag eltérő mondatalkotás az új szavakkal a mondat jelentés tartalmának megváltoztatása (tömörítés, bővítés) megadott szavakkal tartalmilag összefüggő mondatok alkotása szógyűjtés, szómagyarázat, szemléltetés, szótárhasználat dramatizálás, bábozás szóbeli megnyilvánulás valós élethelyzetekben saját vélemény megfogalmazása 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése III. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 3.1. szövegek olvasására megszakítás nélkül szöveghű olvasás egyéni ritmusban helyesen olvasni rövid szöveget hangos olvasási gyakorlatok figyelembe véve a helyesejtést 8

9 3.2. a szöveg tartalmi összetevőinek felismerésére 3.3. a szövegfeldolgozás műveletrendjének alkalmazására tanítói segítséggel olvasási tempó fokozását célzó gyakorlatok szövegértést bizonyító gyakorlatok megoldása szövegértést bizonyító gyakorlatok megoldása lényeges gondolatok kiemelése, összefüggések felfedezése szöveg tagolási gyakorlatok sajátos szerkezetük szerint műfajt felismertető gyakorlatok (elbeszélő, ismeretterjesztő, lírai alkotások) tartalmi és formai, jellegzetességek vizsgálata prózai és lírai alkotások kifejezőeszközeinek megfigyeltetése szöveg tagolása szereplők, a fontosabb események vagy ezek helyszíne, időrendje figyelembe vételével gondolategységek lényegének megfogalmazása, ok-okozati összefüggések felismerése 3.4. érdeklődést mutatni az olvasás iránt beszélgetés a könyvről, könyvtárlátogatás, egyéni könyvtár bemutatása olvasónapló vezetése irányított ismeretszerzés (gyermeklexikonok, használatával) szótárak 4.Irásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése III. osztály végére a tanulók legyenek képesek: 4.1. egyéni írásmód kialakítására, az íráshasználat általános elveinek tiszteletben tartásával (dőlés, betűarányok, olvashatóság, gazdaságosság) az írás eszközszintű használatát fejlesztő gyakorlatok prózai szövegrészek, versszakok írása szövegek másolása meghatározott időtartam alatt betűk, szavak kalligrafikus írása, (forma, mérettartás) az írásmunka formai elemeinek betartását szolgáló gyakorlatok az írástempót fokozó gyakorlatok 9

10 4.2. rövid terjedelmű szöveg alkotására tanítói segítséggel (elbeszélés, leírás) 4.3. az írásjelek és a nyelvhelyességi szabályok alapszintű alkalmazására mondatkiegészítés előzetes megbeszélés alapján hiányos szövegek kiegészítése megfelelő szavakkal a szöveg lényeges gondolatainak leírása tömörítés, bővítés, egyéni vélemény megfogalmazása megfigyelés alapján személyek, tárgyak, állatok leírása levélírás, a levél formai jellemzőinek ismeretében mondatfajták felismerését és rendszerezését szolgáló gyakorlatok mondatvégi írásjelek helyes használatára irányuló gyakorlatok a tanult szófajok helyesírása helyesírást, önellenőrzést, önálló hibajavítást fejlesztő gyakorlatok hibák irányított javítása az egyezményes javítási jelek használatával 4.4. érdeklődést tanusítani az írás iránt írásmunkák bemutatása, kiállítása, pozitív értékelése TANULÁSI TARTALMAK (III. OSZT) 1. Olvasási készség fejlesztése A könyv: címlap, lap, oldal, számozás, tartalomjegyzék, különböző betűtípusok Szövegek műfaja: leírás, elbeszélés, ismeretközlés, történelmi tárgyú olvasmányok, lírai alkotások Szövegek olvasása (legtöbb szót tartalmazó szöveg) Szereplők felismerése, csoportosítása Szövegek tagolása, logikai egységekre bontása, lényeges gondolatok kiemelése, tömörítés A szövegtartalom megértése (logikai, időbeli, térbeli összefüggések) 2. Kommunikációs képesség fejlesztése 2.1.Szóbeli kommunikáció Közlés igazodás a köznyelvi kiejtés normáihoz A párbeszéd beszélgetés két vagy több személy között - párbeszéd kezdeményezése, folytatása, befejezése - párbeszéd konkrét helyzetekben Szövegek utánmondása, reprodukálása és alkotása A kommunikációs szempontnak megfelelő, helyes mondatok alkotása Az új szavak tisztázása és beépítése az aktív szókincsbe Megnyilvánulási formák: 10

11 2.2 Az írott beszéd tudjon köszönni, bemutatkozni, bemutatni más személyt és tárgyakat, kérni, tudakozódni kérdezzen, illetve válaszoljon kérdésekre kezdeményezzen, vegyen részt csoportos beszélgetésben legyen képes egyéni vélemény nyilvánításra tudjon rövid történetet mondani/mesélni képek, képsorok, vázlatpontok alapján Elhelyezés Egyéni írásmód kialakítása az íráshasználat általános elveinek tiszteletben tarásával Az írás elhelyezése a lapon (keltezés, cím, szerző, bekezdések, szóköz betartása) Kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító mondatok, rövid szövegek írása Szótagolás sorvégeken Helyesírás A hangok időtartamának helyes jelölése a szavakban, szóvégeken A névszók helyesírása A névszók (főnév, melléknév, számnév) fogalma, fajaik A ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től, -ba, -be, -ban, -ben, -ja, -je helyes alkalmazása Az ige helyesírása Az ige fogalma, igeidők, igeragozás, igekötős igék Az ul. ül, -ít, - dt, -dj helyes alkalmazása A j-ly helyes jelölése Írásjelek Írásjelek használata: pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, párbeszéd jele Megvalósítási módok: - tollbamondás - rövid terjedelmű szövegalkotás képek/képsorok, kérdések, vázlatpontok alapján - levélírás 11

12 2.2. A pedagógus tantervei ÉVI ÜTEMTERV ANYANYELVBŐL -- III. OSZTÁLY 2003/2004-ES TANÉV Tanítási egység I. A pirosító kedvű oda már Fejlesztési követelmény 1.1, 1.3, , 2.4, , 3.2, 3.3 II. Csak tiszta forrásból 1.1, 1.3, , 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 III. Mesék útján barangolva 1.1, 1.3, , 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 IV. A mese nem hal meg soha 1.1, 1.3, , 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 V. Száll a madár ágról ágra 1.1, 1.3, , 2.2, , 3.1, , VI. Mese vagy valóság? 1.1, 1.2, , 2.3, , 3.3 VII. Ha a világ rigó lenne 1.1, 1.3, , 3.2,3.3 Tartalmak Óra - szám -verstani ismeretek (költő, versszak, verssor, hangulat, szóképek, stílusalakzatok) -természetleírások a prózai alkotások nyelvi 8 kifejező eszközei -vers és próza összehasonlítása -magyar népmesék tartalmi és formai jellegzetességei (cím, mesefaj, mesehős, mesei fordulat, meseszám) 8 -esemény tagolása, mesemondás -közmondások, szólások -más népek meséi tartalmi-formai jegyeinek vizsgálata: hely, idő, cselekmény, szereplők -magyar népmesékkel való összevetés 12 -tagolás,egys. bontás, kiemelés, tömörítés -műköltészet tartalmi-formai sajátosságai, a népköltészeti alkotásokkal való 10 összehasonlítás, szövegtart. megértése -magyar népmondák valóságtartalma és mesei elemei -mondák fajtái: eredetmonda, történelmi és természetmagyarázó mondák -ismerettartalmú szövegek globális és szintetikus elemzése -természetleírások, földrajzi felfedezések, történelmi és tudományos érdekességek,... -logikai egységre bontás -változatos tematikájú gyermekversek: családról, állatokról, történelmi alakokról, -a jó versmondás követelményei VIII. Ismétlés, rendszerezés 10 IX. Felmérés 5 X. Nyelvi játékok 6 XI. Házi olvasmányok 2.4, 3.4 Csipike,Kincskeresö kisködmön 10 XII. Beszédünk és írásunk 1.1, 1.2, 2.3 Szöveg, mondat 4.1, 4.3 Szó -szöveg - nem szöveg -mondat tartalmi felosztása -mondat fő részei, bővítményei -mondatbővítés-szűkítés -szófajok: névszók(fn, mn,szn- fogalma, faja, helyesírása) ige- fogalma, ideje, ragozás, igekötő

13 14 Tanítási egység Fejlesztési követelmény Tartalmak Óra - szám 4.3, 4.1 -Szavak, mondatok helyesírása 4 XIII. Helyesírási gyakorlatok -szótagolás sorvégeken -a ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től, -ba, -be, - ban, -ben, -ja, -je helyes alkalmazása -az ul, -ül, -ít, -dt, -dj helyesírása -a j,-ly helyes jelölése -a.,?! _alkalmazása XIV. Ismétlés, felmérés 8 XV. Helyes beszéd 1.1, 2.1, 2.4 -köznyelvi kiejtés normái -élménybeszámolók, köszönés, 5 bemutatkozás, kérés, tudakozódás, vers- és mesemondás,párbeszéd XVI. Szövegszerkesztés 4.1, 4.2, elbeszélő fogalmazás szerkezeti és tartalmi elemei: -címadás, előzmény, esemény, következmény, szerkezet 25 -leírás: növény, állat, eseménysor elemei -a levél: megszólítás, elhelyezés, hangnem, elköszönés 5 XVII. Javítás, értékelés 13

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 1183 BUDAPEST, GYÖNGYVIRÁG U. 41. OM: 035136 1 Tartalomjegyzék: oldal A választott kerettantervvel kapcsolatos információk Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben