ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS"

Átírás

1 magyar1-4.qxd :39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1

2 magyar1-4.qxd :39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97. 2

3 magyar1-4.qxd :39 Page 3 BEVEZETÉS Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program jellemzõi Az általános iskola nyolc évfolyamára kidolgozott programban az ismeretek, fogalmak, készségek, képességek, tudatosan felépített rendszert alkotnak. A tantárgy részterületei nem egymástól függetlenül, hanem egymást erõsítve, integráltan kapcsolódnak egymáshoz. A tanulás a személyiség aktivitásán alapul, az ismeretek és fogalmak megértését és megjegyzését azok gyakorlati alkalmazása követi. A tanulási folyamatban a fogalomalakítás gyakorta tapasztalatokon alapul, s ez a tapasztalatgyûjtés, a fogalom jellemzõ jegyeinek megfigyelése, gyûjtése hosszabb idõt vesz igénybe (pl. hangtanulás, betûtanulás, szövegelemzési mûveletek, mondatfajták, igemódok, írásbeli szövegalkotás stb.). A program nagy súlyt fektet a kommunikációs képességek fejlesztésére, a tanulás tanítására, az önálló ismeretszerzés képességének, a gondolkodás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére a kognitív kompetencia megalapozására. A szociális kompetencia megalapozása a szociális motívumok, szokások és magatartásformák alakításával történik. A személyes kompetencia alapozása és alakítása ugyancsak motívumok, képességek és az éntudat fejlesztése révén valósul meg. Kompetencia és személyiség A kompetenciák a személyiség komponensei (komponensrendszerei), amelyek meghatározott funkciót szolgáló motívum- és képességrendszerek (Nagy József, 2002, 32. old.). A motívum a személyiségnek olyan szükségállapota, belsõ késztetése, amely az embert cselekvésre ösztönzi. A motívumok belsõ dinamikus hajtóerõk azonban külsõ irányító mechanizmusok hatására alakulnak. A pedagógus feladata, hogy interakciók szervezésével segítse a motívumok fejlõdését, rendszerré szervezõdését. Nemcsak arra kell keresni a választ, hogy miképpen lehet rábírni a gyerekeket a tanulásra, hanem arra is, hogyan lehet elõsegíteni a kognitív, személyes és szociális motívumok fejlõdését. A cél csak az lehet, hogy az egyén valamennyi cselevése, tevékenysége belsõ késztetés belsõ motiváció hatására valósuljon meg. A képességek társadalmi és természeti környezetben az egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, az új ismereteknek a már meglévõkkel való összekapcsolását segítik. Alkotóelemeik: ismeretek, készségek, rutinok. SZEMÉLYES KOMPETENCIA KOGNITÍV KOMPETENCIA SZOCIÁLIS KOMPETENCIA SPECIÁLIS KOMPETENCIÁK A személyiség funkcionális modellje (Nagy József, 2002) Az ábra azt bizonyítja, hogy az egyes kompetenciák egymás nélkül nem mûködhetnek, illetve a kognitív kompetencia a többi kompetencia része, kiszolgálója. 3

4 magyar1-4.qxd :39 Page 4 A kognitív kompetencia az információfeldolgozást (az információk vételét, kódolását, átalakítását, létrehozását, közlését, tárolását) megvalósító pszichikus komponensrendszer. Kognitív motívumok: megismerési vágy (ingerszükséglet, kíváncsiság, érdeklõdés), játékszeretet és alkotásvágy, tanulási sikervágy és kudarcfélelem, tanulási elismerésvágy, kötelességtudat, igényszint, ambíció. Kognitív képességek: tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás), kognitív kommunikáció (ábraolvasás és ábrázolás, tapasztalati és értelmezõ nyelvtudás, beszéd és beszédértés, írás és olvasás, formalizált kommunikáció), gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás), tanulás (tanulási módok: szándékos, szándéktalan; ismeretszerzõ; felfedezõ; játékos; alkotó; tapasztalati; értelmezõ, önálló; szociális). A szociális kompetencia teljes rendszer, az ember nem valamely részfunkciója, hanem alapvetõ, egzisztenciális funkciója. A szociális viselkedéshez szükséges komponensfajták (szükségletek, hajlamok, attitûdök, meggyõzõdések, rutinok, szokások, minták, készségek, ismeretek) készletébõl, az ember képességeitõl függõen alakul az aktuális helyzetnek megfelelõ viselkedés, miközben módosulhatnak a komponensek, gazdagodhatnak a komponenskészletek, fejlõdhetnek a szociális és kognitív képességek. (Nagy József, 2002) Szociális motívumok: szociális hajlamok (személyes kötõdés, hovatartozás: család, csoport, haza) attitûdök, meggyõzõdések, szokások, magatartásminták, szociális értékrend. Szociális képességek: szociális kommunikáció ~, kontaktuskezelés ~, kötõdés ~, segítés ~, együttmûködés ~, vezetés ~, versengés ~. A személyes kompetencia mindazoknak a komponenseknek és szabályozóknak a rendszere, amelyek információhasznosítással lehetõvé teszik a személyes érdek érvényesítését szociális kölcsönhatások nélkül (is). (Nagy József, 2002) Személyes motívumok: biológiai szükségletek, komfortszükséglet, mozgásszükséglet, élményszükséglet, önvédelmi motívumok (egészségvédõ, identitásvédõ) szuverenitás motívumai (szabadságvágy, önállósulási és öntevékenységi vágy), önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom, ambíció), egyéni világtudat, éntudat. 4

5 magyar1-4.qxd :39 Page 5 Személyes képességek önkiszolgálási (testi-, önellátási-, befogadó-, önkifejezési) önvédelmi (egészségvédõ-, identitásvédõ) szuverenitás, önreflektív képességek (önértékelõ, önmegismerõ, önfejlesztõ) szokások, minták, készségek, ismeretek. A speciális kompetenciák a személyiség fejlõdése során általános kompetenciákból képzõdnek, motívumok, speciális képességek, szokások, minták, készségek és ismeretek meghatározott rendszerei. Valamennyi speciális kompetencia közös alapja az alkotóképesség és a kompetenciának megfelelõ tehetség. (Nagy József, 2002) A fentiek alapján a nevelés nem lehet más, mint a kompetenciák fejlõdésének segítése. Ha a kompetenciák fejlesztését tekintjük a nevelés feladatának, akkor a személyiségfejlesztés négyfajta konkrét feladatát kapjuk. Mivel a kompetenciák pszichikus komponensrendszerek, amelyek a pszichikus komponensfajták komponenskészletei révén érvényesülnek, ezért a részfeladatok is elvileg jól meghatározhatók. A képességek fejlesztése a pszichikus komponensfajták: motívumok, szokások, minták, készségek, ismeretek gyarapítása, rendszerré fejlesztése. A kompetenciamodell segítségével a nevelési feladatok a kialakítandó, fejlesztendõ pszichikus rendszerek, komponensek formájában adhatók meg, amelyek kialakulása értékelhetõ. Ezáltal a kompetenciák és komponenseik válnak kiinduló nevelési feladatokká. Az elvégzendõ feladatokat is annak alapján kell kiválasztani, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a személyiség fejlõdéséhez. Az Integrált magyar nyelv és irodalom tantervét e szempontok alapján állítottuk össze. A tartalmakhoz hozzárendeltük a tanulói tevékenységeket. E tevékenységek értékeléséhez fogalmaztuk meg a szempontokat, s végül követelmények helyett a kompetenciákat alkotó motívumok, szokások, minták, készségek, ismeretek szintjét írtuk le. Az értékelés szempontjai és területei egyúttal a tanulói teljesítmények szöveges értékelésére is alkalmasak. Felhasznált és ajánlott szakirodalom: Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 Nagy József: XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, Budapest, 2002 Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztõ pedagógiai programok készítéséhez, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged,

6 magyar1-4.qxd :39 Page 6 1. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Célok és feladatok A helyes beszédlégzés, a pontos artikuláció, a helyes köznyelvi kiejtés, a jó ritmusú, közepes tempójú érthetõ és tagolt beszéd kialakítása A szókincs folyamatos bõvítése A verbális és nem verbális nyelvi jelek használatának összehangolása Érzelmek kifejezése némajátékkal A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése drámajátékkal Az alapvetõ kommunikációs helyzetek viselkedési szabályainak a megismerése és alkalmazása A mindennapi kommunikáció nyelvi fordulatainak megértése és alkalmazása szerepjátékokban, valamint a mindennapi élethelyzetekben Az iskolán kívüli közösségi viselkedés szabályainak megismerése és alkalmazása A színházlátogatással kapcsolatos kommunikációs helyzetek gyakorlása. A színház életének alapszintû megismerése, a drámajáték elõkészítése A szóbeli élménybeszámoló gyakorlása Óraszám A beszédkészség fejlesztése, a szóbeli szövegek megértése és alkotása folyamatosan történik, a program integrált volta egyébként is megköveteli, hogy a fejlesztésre minden órán sor kerüljön. Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok helyesejtés, beszédkészség, nyelvhelyesség, szövegértés, információs és kommunikációs kultúra, testi és lelki egészség, tanulási képesség énkép és önismeret, Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek 6

7 magyar1-4.qxd :39 Page 7 1. altéma: Beszédmûvelés Tartalom Helyes beszédlégzés Hangok, hangkapcsolatok szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák, versek helyes ejtése. A beszéd fontosabb zenei eszközeinek (hangsúly, hangerõ, hanglejtés, szünet, tempó alkalmazása A beszédet kísérõ nem nyelvi jelek (arcjáték, tekintet, mozdulatok, testtartás, térközszabályozás) használata A beszéd tartalmának a megértése A mindennapi nyelvi érintkezés formáinak ismerete, a tanító utasításainak a követése Népi játékok tanulása és játszása Egyszerû népmese dramatikus feldolgozása Szókincsfejlesztés Prioritások (tapasztalati úton történõ megfigyeléssel) hang, magánhangzó, mássalhangzó, tempó, ritmus, szünet, hangerõ, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, térkihasználás, szereplõ, párbeszéd, jelmez Tanulói tevékenységek Helyes légvétel, gazdálkodás a levegõvel, helyes hangindítás Szövegmentes egyszerû és összetett légzõgyakorlatok. Szöveges légzõgyakorlatok Helyesejtési gyakorlatok: hangképzés (artikuláció), a beszédhangok idõtartama. Nyelvtörõk tanulása és mondása a pontos artikuláció gyakorlására Szöveges kiejtési gyakorlatok: szó- és mondathangsúly, hanglejtés Mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok: hangerõ, hangszín, hangmagasság változtatása Ritmus és tempógyakorlatok: mondókák, versek tanulása, elõadása A fentiek alkalmazása hangos olvasáskor és felolvasáskor Szövegmondás önállóan és közösen Beszédértési és társalgási gyakorlatok a mindennapi élet és az olvasmányok témáiból A mindennapi élet és az olvasmányok témáihoz kapcsolódó fantázia- és improvizációs gyakorlatok Érzelmek kifejezése némajátékkal Önismereti gyakorlatok Bábjáték, dramatikus játék, szerepjáték A szókincs bõvítése, pontosítása szómagyarázattal 7

8 magyar1-4.qxd :39 Page 8 2. altéma: Szóbeli szövegek megértése és alkotása Tartalom A szóbeli bemutatkozás és bemutatás alapvetõ illemszabályai, nyelvi és nem nyelvi eszközei Az udvarias köszönés nyelvi formái, a köszönést kísérõ nem nyelvi jelek (gyermekeknek és felnõtteknek címezve) A társak és az iskolában dolgozó, valamint a lakóhelyen élõ felnõttek udvarias megszólítása Az udvarias szóbeli kérés egyszerû nyelvi formái Szóbeli meghívás a társaknak és a családtagoknak címezve A szóbeli köszöntés formái a társaknak és a családtagoknak címezve A beszélgetéshez kapcsolódó egyszerûbb illemszabályok (beszélgetés a mesékrõl, a mindennapi élet és az iskolai élet eseményeirõl) Memoriterek tanulása (vers, próza) Kommunikációs helyzetek a mindennapi életben és az iskolában Élménybeszámoló szóban (a mindennapi és a közösségi élettel, az olvasmányokkal kapcsolatos élményekrõl) Tanulói tevékenységek Kommunikációs gyakorlatok: bemutatkozás, bemutatás, köszönés, visszaköszönés, megszólítás, kérés, kérdezés, válaszadás, ajándékozás, köszöntés Felelgetõs mondókák elõadása párokban, együttmûködés társakkal Önismereti gyakorlatok Szerepjátékok az olvasmányok és a mindennapi élet helyzeteihez kapcsolódóan Szövegolvasás, szövegértelmezés a tanító kérdései alapján Történetmesélés a mindennapi élet és az olvasmányok témáihoz kapcsolódóan. Memoritermondás Beszélgetés kötött és választott témáról Szómagyarázat, szó- és kifejezésgyûjtés Prioritások (tapasztalati úton való megismeréssel) bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás, meghívás Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni, amit már tud, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. Az értékelés szempontjait ismerjék a tanulók. Ennek alapján végezzenek a tanulók önértékelést. Az értékelés területei: kommunikáció beszéd: hangok, hangkapcsolatok ejtése, aktív és passzív szókincs, beszéd, részvétel páros és csoportos kommunikációban, verbális és nem verbális jelek értése és használata, memoriter, beszédértés, együttmûködési készség, önismeret. 8

9 magyar1-4.qxd :39 Page 9 Beszédkészség, olvasás, írás. A tanulók megfigyelése, az olvasás és az írás elõkészítése Célok és feladatok A beszéd, valamint a beszédészlelés és beszédértés fejlesztése Az olvasás-írás iránti kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklõdés megalapozása Az általános és a speciális részkészségek kialakítása, fejlesztése A nyelvi tudatosság fejlesztése: annak tudatosítása, hogy beszédünk mondatokból áll, a mondatok szavakra bonthatók, illetõleg a szavak mondatokká fûzhetõk össze A szavak szótagolása, a szótagok összerakása szavakká A szavak hangokra bontása, a hangok összerakása szavakká A hangok sorrendjének a megfigyelése a szavakban (szerialitás) A hangok helyének megfigyeltetése beszédben A megfigyelõképesség fejlesztése, összehasonlítások Az írástanulás elõkészítése. A finommotorika, a szem-kéz koordináció fejlesztése A helyes írásszokások (testtartás, ceruzafogás, füzetcsúsztatás, írásfegyelem, önellenõrzés) megalapozása A betûelemek megtanítása, írása, kapcsolása Óraszám Az elõkészítõ szakasz hathetes, 51 óra. Párhuzamosan folyik az olvasás és az írás elõkészítése és a beszédfejlesztés. A szakasz központi feladata a nyelvi tudatosság fejlesztése, ez analizáló (felbontó) és szintetizáló (építõ) gyakorlatokat jelent, melyeket késõbb is folytatni kell. Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok helyesejtés, beszédkészség, nyelvhelyesség, szövegértés, szövegalkotás, testi és lelki egészség, énkép és önismeret, információs és kommunikációs kultúra, tanulási képesség. Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek 9

10 magyar1-4.qxd :39 Page 10 Tartalom A gyermekek megfigyelése: beszéd, beszédészlelés, beszédértés Általános részkészségek: logika (egészrész viszonyok, nem-faj viszonyok, a dolgok tulajdonságai, hasonlóságok és különbségek, formák felismerése, számfogalom, azonosságtudat), figyelem (egymásutá-niság követése), tempó, ritmus, emlékezet, érzelem, képzelet; speciális részkészségek: kommunikációs magatartás kialakítása, jelfunkció tudatosítása, relációs szókincs fejlesztése A nyelvi tudatosság tapasztalati megalapozása Az olvasás-írás haladási irányának tudatosítása. A megfelelõ kommunikációs magatartás kialakítása az olvasás, írás céljának a tudatosításával Az olvasás-írás iránti érdeklõdés, elõzetes ismeretek, élmények felmérése. Pozitív attitûd kialakítása Az írástanulás elõkészítése. A finommozgások fejlesztése, a szem és a kéz mozgásának összehangolása; alakfelismerés A betûelemek megtanítása, írása és kapcsolása Prioritások (tapasztalati úton való megismeréssel) a hang, szótag, szó, mondat használata, a jelek szerepe, az olvasás és az írás célja, az olvasásírás iránya, az irányokat és térbeli relációkat kifejezõ szavak, a betûelemek neve Tanulói tevékenységek A beszédészlelés és -értés fejlesztése mesehallgatással, kötetlen és irányított beszélgetéssel Utánmondás, versmondás, mondókák, dalok, népi gyermekjátékok, mesék elõadása, eljátszása, bábozása Tárgyak, képek összehasonlítása, csoportosítása, felsorolása emlékezetbõl, sorozat folytatása, memóriajáték Egyszerû jelek, gesztusok értelmezése Tájékozódási gyakorlatok: testsémán: kezesség, irányok; térben és síkban. A relációs szókincs megtanulása A hang, szótag, szó, mondat tapasztalati úton való megismerése, használata A hangok érzékeltetése hangutánzással, a szavak elsõ hangjainak felismerése, szavak szótagolása, szavak hangokra bontása tanítói segítséggel és segítség nélkül A beszéd mondatokra, a mondatok szavakra, a szavak szótagokra és hangokra bontása; a hangok és szótagok összerakása szavakká, a szavak összefûzése mondatokká, néhány mondat összekapcsolása tanítói segítséggel Képolvasás, mondatalkotás a képek alapján, szógyûjtés, jelentésük megbeszélése Beszélgetés a képrõl, a kép esetleges mögöttes tartalmáról Beszélgetés az olvasással, könyvekkel kapcsolatos élményekrõl, tapasztalatokról Könyvek nézegetése, kedvenc könyv bemutatása Nagymozgásos gyakorlatok, játékos kéztorna a kéz izmainak erõsítésére és lazítására A betûelemek saját testtel való megformálása, kijárása, finommozgás-fejlesztõ gyakorlatok, különbözõ formák megtapasztalása, létrehozása kirakással, hajlítással. Vázolás a levegõben és vízszintes síkban nagy alakban, majd fokozatosan csökkenõ méretben Tájékozódás a vonalrendszerben. A betûelemek írása, összekapcsolása folyamatos kézcsúsztatással A helyes testtartás és írásszokások elsajátítása 10

11 magyar1-4.qxd :39 Page 11 Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni amit már tud, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. Az értékelés szempontjait ismerjék a tanulók. Ennek alapján végezzenek a tanulók önértékelést. Az értékelés területei: beszédészlelés, beszédértés, beszéd, beszédlégzés, helyes hangképzés, hangok felismerése, hanganalízis, szótagolás, szóalkotás szótagokból, hangokból, mondatalkotás, mondatfûzés, nyelvhelyesség, helyes testtartás, ceruzafogás, helyes vonalvezetés, együttmûködési készség, önismeret. Olvasás, írás. Az olvasás, írás jelrendszerének megtanulása Célok és feladatok Az olvasás jelrendszerének az elsajátítása. A hangok és írott jeleik, a kis nyomtatott betûk megismerése, gyors betûfelismerés Az összeolvasás megtanítása: szótagolva, hangos olvasással A hangos olvasás elsajátítása és fejlesztése A néma olvasás megalapozása Az értelmes (értõ) olvasás elsajátítása A súlyos olvasástechnikai hibák megelõzése, korrekciója Az olvasási kedv, a könyvek iránti érdeklõdés megerõsítése Az írással kapcsolatos pozitív attitûd kialakítása Az írott kisbetûk alakításának és kapcsolásának elsajátítása Az írástechnika fejlesztése, a lendületes, összerendezett írásmozgás kialakítása, a helyes írásszokások kialakítása Az olvasható, lendületes, folyamatos, tetszetõs kézírás megalapozása Az írás eszközjellegû használatának a megalapozása Óraszám 162 óra. Az írástanítás párhuzamos az olvasástanítással, a kisbetûket kb. február végéig tanítjuk. Az írás a körformára alapuló c-s kötéses álló írás. Az írott betûformát a nyomtatottból vezetjük le, a betûelemekkel magyarázzuk. 11

12 magyar1-4.qxd :39 Page 12 Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok információs és kommunikációs kultúra, testi és lelki egészség, tanulási képesség. Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek Tartalom Az olvasás jelrendszerének az elsajátítása: a hangok és a betûk megtanítása; az összeolvasás megtanítása Szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek hangos és néma olvasása Az olvasástechnika gyakorlása különbözõ nyelvi szinteken A súlyos olvasástechnikai hibák megelõzése, korrekciója A mondatzáró írásjelek használatának a megfigyeltetése, az írásjelek nevének megtanulása: pont, kérdõjel, felkiáltójel, vesszõ Az írott kisbetûk alakításának és kapcsolásának az elsajátítása Az írott kisbetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása, az írásszokások formálása Prioritások az idõtartam és jelölése, a leggyakoribb írásjelek, néhány nyelvtani és irodalmi fogalom tapasztalati úton való megismerése: rövid, hosszú hang, magánhangzó, mássalhangzó, betû, írásjegy, egy-, két-, háromjegyû betû, kisbetû, szótag, szó, mondat, szöveg, mese, vers, kiszámoló, mondóka, találós kérdés, közmondás, szólás Tanulói tevékenységek Hangleválasztás, szótagolás, hangokra bontás, a hang helyének megállapítása A rövid és hosszú hangok megkülönböztetése. Játékos hang- és betûfelismerési gyakorlatok. A hangok és betûk differenciálása. Hangösszevonás, összeolvasás A hangoknak megfelelõ kisbetûk használatának gyakorlása, a betûknek megfelelõ hangok helyes kiejtése A betûk összeolvasása: szótagolással, majd egybeejtéssel Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése Rövid szövegek hangos, szótagoló olvasása A hangos olvasás gyakorlása, az olvasás pontosságának fejlesztése az Olvasó-lapok használatával Tipikus és egyéni olvasási hibák korrigálása A néma olvasás megalapozása követõ olvasással és feladatok megoldásával Mesék, versek meghallgatása, olvasása, mesélés, versmondás. Az elolvasott történet elmondása kérdések segítségével vagy anélkül Szövegértési gyakorlatok: rajz, színezés, feladatmegoldás, válaszadás szóban vagy írásban. Mimetikus és dramatikus játék, verstanulás utánmondással Tájékozódási és iránygyakorlatok, játékos torna A betûk vázolása, írása, összekapcsolása Szavak hang- és betûsorának megfigyeltetése, reprodukálása Különbözõ írásformák: másolás, tollbamondás, emlékezetbõl írás gyakorlása. Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása Az írás összekapcsolása az olvasás és a helyes kiejtés gyakorlásával Önellenõrzés, hibajavítás tanítói segítséggel 12

13 magyar1-4.qxd :39 Page 13 Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni, amit már tud, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. Az értékelés szempontjait ismerjék a tanulók. Ennek alapján végezzenek a tanulók önértékelést. Az értékelés területei: betûolvasás, szótagolás, szóolvasás, szószerkezet-olvasás, mondatolvasás, szövegolvasás: hangos, néma, felolvasás (mese, szöveg) hallgatása, olvasottak/hallottak megértése, helyes testtartás, ceruzafogás, betûírás: a betûk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetõsség, a betûk arányai, a hosszanti vonalak párhuzamossága, a betûk vonalfolytonossága, szóírás: kapcsolás, szóköz megtartása (betûnyi), ékezetek, mondatírás: a margó megtartása, szövegírás: arányos elhelyezés, tisztaság, rendezettség, együttmûködési készség, önismeret. A tanítási-tanulási folyamatban szükség van rendszeres diagnosztikus értékelésre is, mely a pillanatnyi helyzetet tárja fel, arra ad választ, mit tud a tanuló, hol vannak hiányosságok, mely területeken szükséges a fejlesztés. A tanév végén szükséges a szummatív értékelés. Olvasás, írás. Szövegolvasás, a nyomtatott és írott nagybetûk tanulása Célok és feladatok Az olvasástechnika fejlesztése: a hangos és a néma olvasás technikájának az elsajátítása A pontos olvasás elsajátítása az olvasási hibák megelõzésével és korrekciójával A szövegértõ olvasás megalapozása a jelentéskeresõ, jelentésteremtõ beállítódás kialakításával A szövegértés bizonyítása a kérdésekre adott válaszokkal, illetve a szószerinti megértést bizonyító feladatok megoldásával A gyermekek érdeklõdéséhez és fejlettségi szintjéhez igazodó rövid, egyszerû szövegek néma olvasása Ismerkedés szépirodalmi és ismeretterjesztõ szövegekkel Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton Az irodalom mint mûvészet befogadásának megalapozása. A mûélvezet alapozása Az esztétikai fogékonyság, az ízlés formálása A költõi nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértésük megalapozása A tanulási képesség, a kreativitás fejlesztése Az irodalmi mûvekben megjelenõ emberi, erkölcsi és esztétikai értékek iránti érzékenység formálása. Alapvetõ erkölcsi fogalmak (jó, rossz) és esztétikai minõségek (szép, csúnya) gyakorlati megtapasztalása 13

14 magyar1-4.qxd :39 Page 14 Óraszám 84 óra Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok információs és kommunikációs kultúra, testi és lelki egészség, tanulási képesség, beszédértés, hangos olvasás néma olvasás, helyesírás Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, döntési képesség, lényegkiemelõ képesség, kritikai gondolkodás szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek, szabálykövetõ magatartás Tartalom Az olvasástechnika fejlesztése szavak, mondatok, szövegek hangos olvasásának a gyakorlásával. A súlyos olvasástechnikai hibák (betûtévesztés, betûkihagyás, betûbetoldás, betûcsere, mást olvasás) megelõzése és korrekciója Az értõ olvasás alapozása a hangos és néma olvasás gyakorlásával. Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése Próza és vers különbsége A nyomtatott és írott nagybetûk elsajátítása A nagybetûk alakításának, kapcsolásának és használatának megtanítása Az írástechnika fejlesztése különbözõ írásformák (másolás, tollbamondás, emlékezetbõl, illetve önálló írás) differenciált alkalmazásával Az olvashatóságot zavaró írástechnikai hibák (alakítás, kapcsolás, betûtévesztés, -kihagyás, -betoldás, -csere) megelõzése és korrekciója. A helyes írásszokások megerõsítése Tanulói tevékenységek Szavak, mondatok, szövegek hangos olvasása. Válogató olvasás, dramatizáló olvasás Az olvasási hibák differenciált, tréningszerû korrekciója A tanítói felolvasás figyelmes hallgatása Szövegértési gyakorlatok: rajz, színezés, kérdések megválaszolása, szereplõk, helyszín megnevezése, az események elmondása. A szereplõk tulajdonságainak a felismerése Új cím adása A történet megváltoztatása, új befejezés kitalálása A mesékben ábrázolt szereplõk, helyszínek és események elképzelése, megjelenítése bábozással, mimetizálással, dramatikus játékkal, mozgással, vizuális ábrázolással Az olvasottakhoz kapcsolódó személyes élmények, tapasztalatok felidézése és megosztása Tartalommondás kérdések segítségével. Kérdések megfogalmazása, illetve véleményalkotás az olvasottakkal kapcsolatban Mesemondás, képrõl való beszélgetés, történetmondás Versek hangulatának felismerése, ritmizálás tanítói segítséggel Egyéni olvasmányélmények megosztása 14

15 magyar1-4.qxd :39 Page 15 Prioritások nagybetû (tapasztalati úton való megismeréssel) mese, szereplõ, tulajdonság, esemény, közmondás, találós kérdés, próza, szomorú, vidám hangulat, vers, versszak, verssor, ritmus; a mindennapi élettel, élethelyzetekkel, a kulturált viselkedéssel, az egészséges táplálkozással, az életmóddal, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos elemi ismeretek Ismerettartalmú szövegek olvasása, feldolgozása, lényeges információk, adatok kiemelése tanítói segítséggel Az írott nagybetûk vázolása, írása, kapcsolása, használata az írásmunkákban Szavak, szókapcsolatok, mondatok írása másolással, tollbamondással, emlékezetbõl vagy önállóan Különbözõ írásformák használata (pl. válogató, átalakító, rendezõ, kiegészítõ másolás, látó-halló tollbamondás) Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni, amit már tud, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. Az értékelés szempontjait ismerjék a tanulók. Ennek alapján végezzenek a tanulók önértékelést. Az értékelés területei: a hangosan vagy némán olvasottak megértése, az ezt igazoló feladatok megoldása, helyes testtartás, ceruzafogás, a betûk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetõsség, tisztaság, rendezettség, együttmûködési készség, önismeret. A tanítási-tanulási folyamatban szükség van rendszeres diagnosztikus értékelésre is, mely a pillanatnyi helyzetet tárja fel, arra ad választ, mit tud a tanuló, hol vannak hiányosságok, mely területeken szükséges a fejlesztés. A tanév végén szükséges a szummatív értékelés. Anyanyelvünk alapjai Célok és feladatok A nyelvi tudatosság fejlesztése A hang, a szó, a mondat és a szöveg tapasztalati úton való megismerése A mondatok helyes hanglejtésének a megfigyelése A rövid és hosszú magánhangzók, a j és az ly írásának gyakorlása Az elválasztás szabályainak tapasztalati úton való megismerése Az írásbeli nyelvhasználat megalapozása Folyamatos fejlesztés Óraszám 15

16 magyar1-4.qxd :39 Page 16 Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok információs és kommunikációs kultúra, tanulási képesség, helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, szabálykövetõ magatartás, lényegkiemelõ képesség szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek Tartalom A mondatok hanglejtésének, hangsúlyozásának a megfigyelése A mondatkezdõ nagybetû és a mondatvégi írásjelek megfigyelése A szavak jelentésének értelmezése szövegben A magánhangzók és kiejtésük megfigyelése A mássalhangzók és kiejtésük megfigyelése A j és az ly írásának gyakorlása Szavak elválasztása a szótagolás segítségével Kulcselemek (tapasztalati úton való megismeréssel) rövid hang, hosszú hang, magánhangzó, mássalhangzó, betû, írásjegy, egyjegyû betû, kétjegyû betû, háromjegyû betû, kisbetû, nagybetû, szótag, szó, mondat, szöveg, elválasztás, pont, kérdõjel, felkiáltójel Tanulói tevékenységek Kiejtési gyakorlatok: a hangok idõtartamának megfigyelése Artikulációs gyakorlatok: magánhangzók, mássalhangzók képzése (van akadály a hang útjában, nincs akadály a hang útjában) Betû és írásjegy felismerése és megnevezése Egyjegyû, kétjegyû, háromjegyû betûk felismerése (másolás, szógyûjtés) Kisbetû, nagybetû helyes használata a szavak írásakor (másolás, tollbamondás) Szótag, szó megkülönböztetése Szövegelemzés: mondatok felismerése szövegben Szövegelemzés: a szöveget alkotó mondatok számának megállapítása. Szöveg mondatokra tagolása A mondatvégi írásjelek helyes használata írásban (másolás, tollbamondás) Szógyûjtés, másolás, tollbamondás a j és az ly írásának gyakorlására Mondatok felolvasása helyes, a mondatvégi írásjelnek megfelelõ hanglejtéssel Szótagolás 16

17 magyar1-4.qxd :39 Page 17 Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni, amit már tud, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. A téma a többi témával integráltan valósítható meg, ezért az értékelést is azokkal egységben lehet megvalósítani. Az értékelés területei: hang betû megkülönböztetése, egy-, két-, háromjegyû betûk, magánhangzók, mássalhangzók, rövid, hosszú hangok és betûk, szótag, szó, a szóhatárok jelölése írásban (különírás), mondat mondatvégi írásjel (.!?), szöveg, helyesírás: magánhangzók, mássalhangzók idõtartama, j és ly, mondatkezdõ nagybetû. A tanulási képesség fejlesztése Célok és feladatok A tanulók olvasási szokásainak megismerése és fejlesztése A könyv- és könyvtárhasználati képességek megalapozása A gyermekújságok megismerése Az önálló ismeretszerzés megalapozása Folyamatos fejlesztés Óraszám Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák megalapozása Kiemelt fejlesztési feladatok információs és kommunikációs kultúra, tanulási képesség. Kulcskompetenciák személyes kompetencia: életvezetési attitûdök, szokások, éntudat kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, lényegkiemelõ képesség, komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek, döntési képesség szociális kompetencia: együttmûködési motívumok, szokások, készségek 17

18 magyar1-4.qxd :39 Page 18 Tartalom A tankönyvhasználat tanulása: a tartalomjegyzék használata A füzetvezetés alapjainak a megismerése A tanulók olvasási, televíziózási, rádiózási szokásainak megismerése. Ismerkedés néhány gyermekfolyóirattal, egy-két televíziós és rádiós ismeretterjesztõ gyermekmûsorral Látogatás a könyvtárban: a könyvtárhasználat alapjai Az olvasmány- és filmélmények megosztása Tanulói tevékenységek Látogatás a könyvtárban. Ismerkedés a gyermekeknek készült könyvek fajtáival Könyvek válogatása, csoportosítása, tájékozódás a tartalomjegyzék alapján Gyermeklexikon megismerése. Szómagyarázat készítése a gyermeklexikon segítségével Újságok, folyóiratok lapozgatása, olvasgatása Szóbeli élménybeszámoló olvasmány- és filmélményekrõl Prioritások könyv, tankönyv, tartalomjegyzék, gyermekmûsor, gyermekkönyv, gyermekújság, könyvtár Értékelés Folyamatos megfigyelés alapján folyamatos személyre szóló, formáló-segítõ értékelés szóban: megerõsíteni, visszaigazolni, amit már tud, valamint a helyes szokásokat, útmutatást adni tudásának, teljesítményének növelésére, illetve a szokások alakítására. Az egyéni értékelés mellett az egész osztályra kiterjedõ teljes körû értékelés is szükséges. Az értékelés területei: füzetvezetés, tájékozódás tankönyvben, más könyvben könyvtárlátogatás, olvasási szokások 18

19 magyar1-4.qxd :39 Page 19 Az ismeretek, készségek, képességek szintjei Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Minimális szint Ismeri a helyes légzéstechnikát, a légzõgyakorlatok közben általában helyesen alkalmazza. Beszéde érthetõ, de nehezen követhetõ, nem szívesen, keveset beszél. Aktív szókincse szûkös, de nem gátolja a megértést. Passzív szókincse kicsi, de biztosítja az olvasottak megértését. Törekszik a szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hangsúlyozására, a megfelelõ hangerõre és beszédtempóra. Megérti az egyszerû szóbeli közléseket. Ismeri a mindennapi kommunikáció alapformáit, és kisebb hibákkal alkalmazza õket az alábbi helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás. Tudja értelmezni az egyszerû, nem verbális jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tud 2-3 mondatot alkotni szóban élmény és olvasmány alapján. Nem mindig képes együttmûködni társaival: mindenkihez egyformán szól ugyan, de másokat nem hallgat meg, csak maga akar beszélni, vagy ritkán szólal meg. Az átlagos vagy annál magasabb szint Helyes a légzéstechnikája beszéd közben. Beszéde egyenes vonalú, jól követhetõ, szívesen, a helyzethez illõen szólal meg. Aktív szókincse gazdag, szóhasználata igényes, a témához illeszkedõ. Passzív szókincse biztosítja a szövegek megértését, az új szavakat tudja értelmezni a szövegkörnyezet segítségével. Helyesen hangsúlyozza a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat. Kellõ hangerõvel és tempóban beszél. Megérti a szóbeli közléseket. Hibátlanul alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás. Tudja értelmezni a nem verbális kommunikációs jeleket a mindennapi helyzetekben. Tud összefüggõen, követhetõen beszélni élményeirõl, olvasmányairól. Érzékeli a beszédpartner változását, képes meghallgatni partnerét, átadni neki a szót. Olvasás, irodalom A továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek, készségek, jártasságok Néhány betû (2-3) felismerésében bizonytalan, vagy csak lassan ismeri fel õket. A hang betû azonosítás lassú. Artikulációja a problémás esetekben bizonytalan (idõtartam) Tanítói segítséggel tudja javítani hibáit. A hangkapcsolatok ejtésekor néhány, számára problémás esetben bizonytalan vagy hibázik (hiátus, hasonulások, összeolvadás, rövidülés, kivetés). Bizonytalan a szótagolásban. A szótagolva írt szavakat/szószerkezeteket/mondatokat nehezen olvassa. Az átlagos vagy annál magasabb szintû ismeretek, készségek, jártasságok Minden betût ismer, gyors a hang betû azonosítás. Artikulációja tiszta, érthetõ, az idõtartam érzékeltetése hibátlan. Hibáit önmagától felismeri és javítja. A hangkapcsolatok ejtése általában megfelelõ. Az esetek többségében jól szótagol. A szótagolva írt szavakat/szószerkezeteket/mondatokat folyamatosan olvassa. Gyakorolt szövegeket folyamatosan, helyes tagolással olvas. Verset, mondókát hibátlanul, érthetõen mond. 19

20 magyar1-4.qxd :39 Page 20 Gyakorolt szövegeket nehezen, rosszul tagolva olvas. Verset, mondókát pontatlanul, nehezen érthetõen mond. A vers ritmusát érzékeli. A tanító felolvasását érdeklõdõen követi. Mesék, versek dramatikus elõadásában passzív szerepet vállal, nem szólal meg. Felismeri a versszakot, a verssort és a ritmust. A tanító felolvasását tartósan követi, a hallottakra reagál. Szívesen vesz részt mesék, versek dramatikus elõadásában. Írás A továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek, készségek, jártasságok, kompetenciák A vonalrendszerben tanítói segítséggel tud tájékozódni. A tanult betûket többnyire jól írja, felismeri õket írott és nyomtatott alakban is. A hang-betû azonosítása többnyire jó. Másolással szavakat, mondatokat több hibával ír. Tollbamondással szavakat, mondatokat több hibával ír. Írástechnikai hibáit tanítói segítséggel tudja javítani. Átlagos vagy annál magasabb szintû ismeretek, készségek, jártasságok, kompetenciák A vonalrendszerben önállóan tud tájékozódni. A tanult betûket le tudja írni helyesen. A hang betû kapcsolat biztos. Másolással szavakat, mondatokat hibátlanul ír. Tollbamondással szavakat, mondatokat hibátlanul ír. Írástechnikai hibáit önállóan tudja javítani. Írott szövegek megértése és alkotása A továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek, készségek, jártasságok, kompetenciák Szavak/szószerkezetek/mondatok jelentését csak többszöri elolvasás után érti meg. Szövegek jelentését csak globálisan érti. Néma olvasással csak bizonyos jelentéseket ért meg (szó, szószerkezet, mondat, szöveg szintjén). Önálló írása nehezen olvasható, alig érthetõ. Szöveget (kérés, üzenet, mese) tanítói segítséggel képes írni. Átlagos vagy annál magasabb szintû ismeretek, készségek, jártasságok, kompetenciák Szavak/szószerkezetek/mondatok jelentését érti. Szövegek jelentését elsõ olvasás/hallás után érti. Néma olvasással érti a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, rövid szövegeket. Önálló írása (szavak, mondatok) olvasható, érthetõ. Szöveget (kérés, üzenet, mese) képes önállóan is írni. 20

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal 1. Értékelés 4. oldal 1.1. Szöveges értékelés 4. oldal 1.2. Magatartás értékelés szempontjai 5. oldal 1.3. A tanuláshoz

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1-2. évfolyam Célok és feladatok: A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Alapelvek, célok Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Magyar nyelv. és irodalom. 1-4. évfolyam

Magyar nyelv. és irodalom. 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok, feladatok Az általános

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei:

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: 8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: oldalszám Magyar nyelv és irodalom 91. Matematika 130. Környezetismeret 165. Vizuális kultúra 195. Technika, életvitel és gyakorlat 258. Ének-zene A változat

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

5. Tantárgyak tartalma és követelményei

5. Tantárgyak tartalma és követelményei Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 5. Tantárgyak tartalma és követelményei 5.1 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 5.1.1 Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam Éves óraszám: 288 (144 olvasás, 144 írás);

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ 51/2012 2 (7.A) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. Iskolánk, ezen rendelet alapján a magyar nyelv és magyar irodalom

Részletesebben

1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI

1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI 1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Elsődleges célunk az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános

Részletesebben

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. MATEMATIKA 43. ERKÖLCSTAN 88. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 2. évfolyama számára A kerettantervhez

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi

Részletesebben

Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti. Alsó tagozatos kerettanterv

Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti. Alsó tagozatos kerettanterv Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti Alsó tagozatos kerettanterv 1-4. évfolyam - 101 - Tartalomjegyzék Alsó tagozatos kerettanterv...- 101 - Tartalomjegyzék... - 102 - Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Magyar nyelv. magyar irodalom

Magyar nyelv. magyar irodalom Magyar nyelv és magyar irodalom 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A magyar nyelv és magyar irodalom tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Tankönyvkiadó kerettantervének felhasználásával Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben