Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ministerstvo školstva Slovenskej republiky"

Átírás

1 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Vzdelávací štandard Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským M ű velődési sztenderd MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMBÓL a magyar tanítási nyelvű alapiskolák alsó tagozata számára Vypracovala: Mgr. Anastázia KISSOVÁ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MGR. KISS ANASZTÁZIA Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 23. júla 2001 pod číslom 780/ s platnosťou od 1. septembra 2001 Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma július 23-án 780/ szám alatt szeptember 1-jei hatállyal

2 Bevezető Az alapdokumentum a tantárgy részterületeit, a részterületek érintkezési pontjait, az óraszámot figyelembe véve rögzíti a korszerű anyanyelvi ismeretanyagot. Két részből áll: I. ból, II. ből. I. A törzsanyag alapvető ismereteket rögzít, olyan ismereteket, amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk az adott osztályban a tantárgy egy-egy részterületéből mint kötelező tananyagból. A törzsanyag minden tanuló számára kötelező: kijelölésénél figyelembe vettük a tanulók mentális fejlettségét. II. A tanulók ismereteire és készségeire vonatkozó követelményeket fogalmazza meg. Segítségével diagnosztizálható - megfigyelhető, érzékelhető és értékelhető - a tanulók ismeret és készségszintjének fejlettsége, intelektuális képességeinek mélysége. A sztenderd részterületei: A) Beszédművelés, szóbeli és írásbeli kifejezés 1) beszédművelés 2) kommunikáció, illem 3) szóbeli szövegalkotás 1., 2. évfolyamban 4) írásbeli kifejezés (fogalmazás) 3., 4. évfolyamban B) Olvasás és irodalmi nevelés 1) olvasástechnika, szövegértés, elemzés 2) irodalmi ismeretek 3) kultúrális szokások kialakítása C) Írás, íráshasználat 1., 2. évfolyamban 1) írástechnika: betű és számalakok 2) íráshigiéniai és írástechnikai szabályok 3) esztétikai követelmények - külalak D) Nyelvtan és helyesírás 1) nyelvtani alapfogalmak, terminológia 2) helyesírás, grammatikai műveletek 3) a helyesírási ismeretek felhasználása 3

3 A) Beszédművelés, szóbeli és írásbeli kifejezés T örzsanyag 1. osztály 1. A helyes beszédlégzés, a hangok tiszta ejtése, az időtartam megkülön-böztetése beszéd - és versmondás közben 2. A helyes hangsúly, hangerő gyakorlása szósorok utánmondásával 3. A napszaknak és alkalomnak megfelelő köszönés gyermeknek, felnőttnek 4. A bemutatkozás 5. Egyszerű kérdések megfogalmazása és megválaszolása 1. A tanuló beszéd és vermondás közben jól gazdálkodjék a levegővel. 2. Ejtse tisztán a hangokat. 3. Beszéd - és olvasás közben meg tudja különböztetni a rövid - és hosszú magán - illetve mássalhangzókat. 4. Mondanivalóját hangosan, értelmesen közölje. 5. Ismerje a napszaknak és alkalomnak megfelelő köszönési formákat. B) Olvasás és irodalmi nevelés Olvasás T örzsanyag 1. Légzésgyakorlatok 2. Helyes hangképzés hangos olvasás során 3. Betűtanulás, betűfelismerés 4. A betűk emlékezetben való rögzítése 5. Egy - és többszótagú szavak összeolvasása 6. Rövid mondatok, rövid szövegrészletek hangos olvasása 7. A szavak, mondatok folyékony olvasásának gyakorlása - betűtévesztés, betűcsere elkerülése 8. A mondatzáró és mondaton belüli írásjelek jelzése szünettel A tanulók mentális korának megfelelő mondókák, versek memorizálása 10. A néma olvasás gyakorlása 1. A tanuló ismer legalább három mesét. 2. Meg tudja nevezni az ismert mese néhány szereplőjét. 3. Meg tudja nevezni legalább két könyv íróját és címét. 4. Emlékezetből tud legalább: verset mondókát - és 2-3 kiszámolót. 4

4 Irodalmi nevelés 1. Az olvasás iránti igény felkeltése 2. Az irodalmi szövegek szemléltető anyagának megbeszélése; illusztráció és szöveg összehasonlítása 3. A cím vizsgálata a cím és a szöveg kapcsolata 4. Irodalmi szövegek elemzése: a szereplők, az események felsorolása, új kifejezések, fogalmak értelmezése 5. Foglalkozás a verssel: a versek, mondókák, kiszámolók ritmusának megfigyelése. A ritmus érzékeltetése tapssal, lépéssel, kopogással, dobolással, stb. 6. Versek, mondókák, kiszámolók előadása emlékezetből 7. Egyszerű szövegek, verses mesék dramatizálása 8. A verssel foglalkozva megismerik és használják a következő fogalmakat: vers, költő, kiszámoló 9. Prózai szöveggel foglalkozva megismerik és használják a következő fogalmakat: cím, író, mese, a mese szereplői, könyv, meséskönyv, könyvtár, újság, televízió, rádió, színház 10. Könyvtárlátogatás az iskolai könyvtárban Olvasás közben a tanuló jól gazdálkodik a levegővel. Felismeri a magyar ábécé betűit. Helyesen artikulálja a magyar ábécé hangsorát. Ismeri a magyar ábécé hangállományát: - a kis- és nagybetűket, - valamint a nyomtatott és írott betűket. Ismeri a betű és hang kapcsolatát. A betűket helyesen kapcsolja szótagokká, szavakká. Átlátja az egész szót - szóképekben olvas. Folyékonyan olvas, az író - illetve beszélő - szándékát érzékeltetni tudja a rövid kijelentő és kérdő modatok olvasásakor. A némán olvasott rövid szöveg megértését bizonyítani tudja: meg tudja nevezni a szöveg szereplőit, a szereplőkkel kapcsolatos eseményeket. C) Írás és íráshasználat, a helyesírás megalapozása T örzsanyag 1. Az írásmozgás technikai feltételeinek kialakítása: arány - irány - a megfelelő mérettartás gyakorlása 2. Tájékozódás az írólapon és a füzetben 3. Betűelemek gyakorlása 4. Betűírás: kis- és nagybetűk írása 5. Az írásjelek: a pont, vessző, felkiáltójel, kérdőjel írása és szerepének megismerése 6. Szavak írása a tanult betűkkel 7. Rövid mondatok írása a tanult betűkkel 8. A mondatkezdő nagybetű. Tulajdonnevek írása. Az ábécé nagybetűinek írása 9. Az íráshigiéniai szokások kialakítása: a) helyes testtartás írás közben; 5

5 b) a füzet helyes elhelyezése; c) a ceruza, illetve a toll helyes tartása; d) az optimális távolság meghatározása a füzet és a szem között. A távolságtartás gyakorlása; e) az íróeszközök rendben tartása Az íráshigiéniai szokások gyakorlása, automatizálása 10. Az írásesztétikai szokások kialakítása - normalizált alakú betűk és számok írása - a betűk azonos dölésszögének gyakorlása (70-72 ) 11. A folyamatos írás gyakorlása 12. A helyesírás megalapozása - a magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése; - a rövid és a hosszú magánhangzók megkülönböztetése; - az ékezet szerepe; - másolás írott és nyomtatott szövegről; - tollbamondás (8-10 szó, ill. 2, 3, 4 szavas mondatok); - mondatok kiegészítése; - a képen látható állatok, tárgyak nevének leírása; - a leírt szöveg ellenőrzése (önellenőrzés); - a j - ly -os szavak megfigyeltetése, másolása; - az elválasztás eseteinek megfigyeltetése. Sorvégi szóelválasztás a füzet-ben A tanuló jól tájékozódik az írólapon. Szabályosan alakítja a kis- és nagy ábécé betűit. Ismeri az íráshigiéniai szabályokat és igyekszik azokat megtartani. Szabályosan, olvashatóan, kellő gyorsasággal: - másol rövid írott szöveget és számjegyeket; - másol rövid nyomtatott szöveget és számjegyeket; - tollbamondás után leírja az ismert rövid szavakat, az egyszerű mondatokat, a számjegyeket. Szabályosan írja a mondatkezdő nagybetűt, a tulajdonneveket, az ábécé nagybetűit. Írás közben eleget tesz az írásra vonatkozó esztétikai és minőségi követelményeknek. Szabályosan írja a mondatvégi írásjeleket. Írószereit, füzeteit rendben tartja. A) Beszédművelés, szóbeli és írásbeli kifejezés 2. osztály 1. A hangok, szósorok helyes artikulálása 2. A beszélő (az író) szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel beszéd és olvasás közben 3. A tudakozódás, válaszadás, köszönetnyilvánítás helyes formáinak gyakorlása 4. A jókívánságok kifejezésének, az ajándék átadásának megfelelő nyelvi formái 5. Kérdések megfogalmazása a mesével (olvasmánnyal) és a mese (olvasmány) szereplőivel kapcsolatban 6. A mese vagy olvasmány eseménysorának elmondása 4-6 mondatban 7. Történetalkotás képről, képsorról 6

6 8. Az udvarias telefonálás szabályai Beszéd és olvasás közben pontosan megkülönbözteti a magánhangzók és mássalhangzók időtartamát. Helyes artikulációval ejtse a hangsorokat, szósorokat. Beszéd és olvasás közben érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel. Ismerje a tájékoztatáskérés és megköszönés helyes formáit, a jókívánságok kifejezésének, az ajándék átadásának, a köszönetnyilvánításnak helyes nyelvi formáit. El tudja mondani a mese vagy olvasmány eseménysorát 4-6 mondatban. Önállóan 4-6 mondatban tudjon beszélni egyéni vagy közös élményéről. B) Olvasás és irodalmi nevelés Olvasás 1. A szavak tiszta ejtése; a hangok időtartamának pontos érzékeltetése 2. A mondatok helyes hangsúlyozásának gyakorlása; a mondatvégi írásjel érzékeltetése hanglejtéssel 3. A tartalomnak megfelelő tempó és hangerő gyakorlása 4. A folyamatos, pontos olvasás gyakorlása - tempójának közelítése a természetes beszéd tempójához 5. A néma olvasás gyakorlása 6. A szövegértés bizonyításának gyakorlása: a szereplők megnevezése, az események színhelyének és idejének megjelölése 7. Az olvasmány szerepek szerinti olvasása 8. A szereplőkre, eseméynekre vonatkozó, kérdések megválaszolásának gyakorlása: visszakeresés a szövegben 9. Versek, mondókák, közmondások memorizálása 1. A tanuló jól gazdálkodik a levegővel. 2. Olvasás közben pontosan érzékelteti a magán- és mássalhangzók rövidségét, illetve hosszúságát. 3. Helyesen hangsúlyoz, érzékelteti a mondatvégi írásjeleket. 4. Hangos ill. néma olvasás után bizonyítani tudja, hogy érti a szöveget: - megnevezi a szereplőket - ismerteti a szereplőkhöz tartozó eseményeket; az események színhelyét és idejét. 5. Hangos olvasás közben nem hagy ki betűt, nem kezdi újra a megkezdett szót. 6. Tud tájékozódni a szövegben. Irodalmi nevelés 1. A népmese és a műmese megkülönböztető jegyei 2. A mese jellemzői: a helyszín, a próbatételek, a kezdő és befejező nyelvi fordulatok 3. Az elolvasott mesék szereplőinek csoportosítása: csodás lények, emberek, állatok, növények 7

7 4. A szöveg hangulatának megfigyelése 5. A próza és a vers megkülönböztető jegyei 6. A verssorok összecsengésének megfigyelése 7. A verssel foglalkozva használják a következő fogalmakat: vers, verssor, rím, költő, rímelő sorok 8. A mesével foglalkozva használják a következő fogalmakat: mese, mesehős, mesefilm, népmese, műmese 9. Gyermeklapok (TÜCSÖK) lapozgatása, olvasása 10. Könyvtárlátogatás: ismerkedés a könyvtárral, könyvkölcsönzés 11. Az Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikon használata A tanuló meg tudja különböztetni a prózát a verstől. Ismer 3-4 mesét. Meg tudja nevezni az ismert mesék szereplőit; jó és rossz tulajdonságait. Ismerje a mese kezdő és befejező nyelvi fordulatait. Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. Emlékezetből tud: 5-6 verset; 3-4 mondókát; 6-7 közmondást. Elolvas néhány rövidebb meséskönyvet. Használja az Ablak-Zsiráf gyermeklexikont. C) Írás és íráshasználat 1. A kis- és nagy ábécé betűinek írása formacsoportok szerint 2. A nyomtatott nagy ábécé betűinek írása 3. Az arab számok írása 4. Az írástechnikai hibák (alakítás, kapcsolás) kiküszöbölése 5. Az írás tervszerű feljesztése másolással, tollbamondással, emlékezetből írással 6. Az írásmunka külalakja - szabályos alakítás és kapcsolás gyakorlása, egyenletes betűnagyság 7. Az írásmunka ellenőrzése A tanuló írás közben helyes testtartással ül. A füzetet szabályosan helyezi maga elé. Helyesen (szabályosan) tartja a tollat. A 2. osztályra vonatkozó paramétereket megtartva a tanuló írja és kösse szabályosan: - az írott ábécé kis- és nagybetűit, - a nyomtatott nagy ábécé betűit. Tudjon helyesen, megfelelő gyorsasággal, szabályos betűformákkal - másolni, - rövid tollbamondást írni. Tegyen eleget a betűformákra és betűkapcsolásra vonatkozó követel-ményeknek: - betűnagyság, - betűméret, - folyamatos írás, - betűkapcsolás, - azonos dőlésszög, - szabályos szóköz. Az írásmunka külalakja tiszta és tetszetős legyen. 8

8 Minta alapján javítsa saját írásmunkáját. D) Nyelvtan és helyesírás A hang és betű 1. A hang és betű különbsége 2. A betűk rendje (a teljes ábécé). A szavak betűrendi besorolása 3. A magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése 4. A rövid és hosszú magánhangzók 5. Az ékezet értelemváltoztató szerepe 6. Az egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű mássalhangzók 7. A rövid és hosszú mássalhangzók 8. A j hang kétféle jelölése. A leggyakoribb ly-os szavak írásmódja Szótagolás, a szavak elválasztása 1. Az egy és több szótagból álló szavak megfigyelése 2. A szótagolás lehetséges változatai 3. Az 1. osztályban tanultak tudatosítása 4. A pontos szótagolás alkalmazása a helyesírásban A szó jelentése és szerkezete 1. A mondat szavakból áll 2. A köznév és tulajdonnév megkülönböztetése 3. A szófaji kategóriák előkészítése szavak gyűjtésével 4. A szavak szerkezete: a szótő és a toldalék fogalma Mondatok a beszédben és az írásban 1. A mondatkezdő nagybetű és a mondatzáró írásjel 2. A mondat fajai: kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat 3. A mondatfajták helyesírásának gyakorlása K övetelmények A tanuló ismerje az anyanyelv és idegen nyelv fogalmát. Ismerje a mondatkezdő nagybetűt, a mondatzáró írásjelet. Fel tudja sorolni a magyar ábécét; csoportosítja időtartamuk szerint a magán- ás mássalhangzókat. Ismerje fel és nevezze meg az egyszerű mondat fajait Tudja a szavakat csoportosítani kérdések alapján: Ki? Mi? Milyen? Mit csinál? Helyesen írja le saját, szülei, testvérei nevét; a környezetében előforduló települések nevét, földrajzi neveket; Ismeri a szótag fogalmát; a szavakat szótagokra bontja. Ismeri a szótő és toldalék fogalmát Csoportosítja a szavakat a j-ly szerint. Javaslat: 8 tollbamondás megírása, rendszeres másolás; A tollbamondás hosszúsága:20-25 szó. 9

9 3. osztály A) Beszédművelés; a szóbeli és írásbeli kifejezés gyakorlása Beszédművelés 1. A helyes beszédtechnika (légzéstechnika, hangadás, kiejtés, beszédritmusok) gyakorlása nyyelvtörők, bővülő mondatrészek utánmondásával 2. A helyes beszédművészet (hangsúly, hanglejtés, hangszín, hangerő, hangfekvés, beszédsebesség, szünet) gyakorlása szósorok, versek, szövegrészletek utánmondásával 3. A helyes metakommunikáció (testtartás, gesztusok) és beszédstílus gyakorlása mesék, meserészletek dramatizálása során Szóbeli és írásbeli kifejezés fejlesztése (fogalmazás) T örzsanyag 1. A köszönés, a bemutatkozás, a kérés, a segítségkérés, a tudakozódás, a segítség megköszönésének gyakorlása a társas beszédszituációkban 2. Meserészlet, a mese elmondása "mesélő" stílusban 3. Félbehagyott mese, vagy történet folytatása, befejezése 4. Történet alkotása képről, képsorról. 5. Az írásbeli szövegalkotás előkészítése és az alábbiak megfigyeltetése, vizsgálata - A cím és a tartalom kapcsolata. - Címvariáció (összeállítás az olvasókönyv tartalomjegyzéke alapján, Ki?, Mi?,Milyen? stb. kérdések alapján) 6. A címadás gyakorlása 7. Anyaggyűjtés tapasztalat, megfigyelés, emlékezés, elképzelés, olvasás alapján 8. A lényeges és a lényegtelen dolgok megkülönböztetése 9. Irodalmi szemelvényekben a bevezető és a befejező mondatok vizsgálata 10. Tematikus kép alapján előzmény, következmény megfogalmazása (megfelelő pedagógiai ráhatással) 11. Az elbeszélő fogalmazás írásának előkészítése - Olvasmányok (részletek) és fogalmazások elbeszélő részleteinek elemzése - Címadás vagy címválasztás - Anyaggyűjtés - Vázlatkészítés - Az események leírása időrendben - hármas tagolás tanítása 12. Elbeszélő fogalmazások írása (kép, képsor, közös élmények alapján) A tanuló tagolja helyesen mondanivalóját. Nevelői minta alapján ejtse helyesen a hangkapcsolatokat. Szövegmondáskor, párbeszédek rögtönzésekor stb. legyen képes a beszédszünetek megtartására. Olvasáskor, versmondáskor érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel, hangerővel. A tanult verseket, szövegrészeket mondja el a tartalomnak megfelelő tempóban, helyes hangsúllyal és artikulációval. 10

10 Megfelelő nyelvi formában fejezze ki jókívánságait, köszönje meg a tájékoztatást, a vendéglátást, a kapott ajándékot. Vázlat alapján el tudja mondani az olvasottakat tömören. Összefüggően be tud számolni közös vagy egyéni élményeiről. Alapos előkészítés után tudjon a tanuló elbeszélést írni: - képsor - és közös élmény alapján. Tudjon fogalmazásának címet adni. A foglamazása legyen a címnek megfelelő. Az elbeszélés tartalmazza az események: - színhelyét, - idejét, - időrendjét. A mondatok helyes tartalmi kapcsolatban legyenek egymással. A foglamazás terjedelme 7-8 mondat legyen. B) Olvasás és irodalmi nevelés Olvasás T örzsanyag 1. Az olvasástechnika fejlesztése, a hangos olvasás gyakorlása 2. A szavak tiszta ejtése. A hangkapcsolati törvényszerűségek megtartása 3. Néma olvasás gyakorlása 4. Versek felolvasása a vers tartalmának és hangulatának érzékeltetésével 5. Szövegértés bizonyítása a feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával Irodalmi nevelés T örzsanyag 1. A nép és műköltészeti alkotások közötti különbség kiemelése 2. Foglalkozás a műköltészeti alkotásokkal (írók, költők szerepe) 3. A szöveg tagolása a szereplők, a fontosabb események vagy ezek helyszíne, időrendje figyelembevételével 4. A vers alapgondolatának, hangulatának megfigyelése 5. A vers építőelemeinek (versszak, verssor) megfigyelése 6. Versmondás 7. Foglakozás a népköltészeti alkotásokkal (keletkezésük) 8. A népmesék, a népmondák, a népdalok, a közmondások és szólások, a találós kérdések műfaji megfigyeltetése 9. A népmesék fajai közül: a tündér-, az állat-, a tréfás mesék jellegzetességeinek vizsgálata 10. Gyermeklapokkal való foglalkozás - néhány rovat megfigyelése 11. Kölcsönzés és önálló tájékozódás a könyvtárban Olvasson folyamatosan. Hangos olvasása legyen szöveghű, a természetes beszéd ütemének megfelelő. 11

11 Némán olvasson 1 oldal terjedelmű szépirodalmi és ½ oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveget. Felolvasáskor minta alapján (pedagógus, magnetofon) alkalmazza a begyakorolt beszédművelési eszközöket (hangerő, hanglejtés, hangsúly stb.). A szépirodalmi szöveg megértését bizonyítsa: - nevezze meg a szereplőket - az események idejét, színhelyét, sorrendjét. A tanuló a népköltészeti alkotások közül ismerje a népmeséket, a népdalokat, a népmondákat, a közmondásokat és szólásokat, a találós kérdéseket. Tudja, hogy a népmesék lehetnek: tündér-, állat-, tréfás mesék. Tudja, hogy a népköltészeti alkotások a nép széles rétegében keletkeztek, élőszóban terjedtek, ezért gyakran változtak. Meg tudja különböztetni a nép és műköltészeti alkotásokat. Tudja, hogy a prózát írók, a verset költők írják. Tudja, hogy a versszakok verssorokból épülnek fel, hogy a versszakokban érezhető a ritmus. Ismeri: Petőfi Sándor, Arany János, Weöres Sándor nevét és egy-egy versét. Ismerje néhány szlovákiai magyar költő nevét és egy-egy versét. Tagja valamelyik könyvtárnak. Olvasónaplót vezet. Feljegyzi legalább 3 könyv címét, íróját és a szereplőket. Tudja használni a gyermeklexikont,és olvasója valamilyen gyermeklapnak (pl. Tücsök). C) Nyelvtan és helyesírás 1. A 2. osztály tananyagának rendszerező áttekintése 2. A kijelentő és felkiáltó, kérdő, felszólító, óhajtó mondatok 3. A tagadószók (nem, sem) és a tiltószók (ne, se) különírása 4. Az írásjelek használatának gyakorlása 5. Mondatok bővítése, mondatok szűkítése 6. Mondatok átalakítása (közlésből - felkiáltás stb.) 7. Mondatok sorrendbe állítása 8. Az írás lendületének fokozása. A másolás tökéletesítése 9. Helyesírás - fokozott teljesítményre törekedve 10. Önellenőrzés, hibajavítás 11. Szótani ismeretek - A szó alakja, jelentése - A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak 12. Az ige fogalma, felismerése Az igeidő: jelen, múlt, jövő idő Az igekötő az ige előtt, az ige után, ha az ige és az igekötő között más szó van 13. Névszók fogalma 14. A főnév: a főnév fogalma. A köznév és tulajdonnév megkülönböztetése. A tulajdonnév néhány változata: személyek neve, állatok neve; a tanulók tankönyveiben, olvasmányaiban előforduló földrajzi nevek, intézmények, címek 15. A köznevekhez kapcsolódó határozott névelő (a, az) 16. A főnév többes száma 17. A melléknév: a melléknév fogalma. A tulajdonság néhány változata (milyen?, mekkora?); az emberek, állatok jellemző tulajdonságai stb. 12

12 18. A melléknév fokozása 19. A magánhangzók időtartamának jelölése a melléknév végén (-ó,-ő,-ú, -ű) 20. A számnév: a számnév fogalma, fajtái, néhány határozatlan számnév fokozása 21. A keltezés írásmódja 22. Helyesírás - A múlt idő helyesírása. - Az igekötős igék helyesírása. - Az igekötős igék jövő idejű alakjainak írása, az igekötő elválasztása, egybeírás, különírás gyakorlása. - A tulajdonnevek helyesírása. - A tankönyvekben, olvasmányokban előforduló családnevek hagyományos írása. - A több elemű tulajdonnevek gyakoribb típusainak (utcák, iskolák) nevének írásmódja. - A névelő különírása. K övetelmények Ismerje fel és nevezze meg a: - kijelentő, - kérdő, - felkiáltó, - felszólító, - óhajtó mondatot. Biztonságosan használja a megfeleő mondatzáró írásjelet. Ismerje: - az ige fogalmát, - az igeidőket, - az igeragozást(kijelentő m.,jelen i.,alanyi ragozás), - az igekötős igéket. Írja helyesen: - az igeidőket, - az igekötőket. Ismerje: - a főnév fogalmát, - a főnév fajtáit, - a tulajdonnév néhány változatát (személyek neve, állatok neve, egyszerű földrajzi nevek), - a köznévhez kapcsolódó határozott névelőt. Írja helyesen a begyakorolt tulajdonneveket. Ismerje: - a melléknév fogalmát, - a fokozott melléknevet. Ismerje: - a számnév, tőszámnév, sorszámnév fogalmát, - a keltezés írásmódját. Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja. 8 ellenőrző tollbamondás megírása javasolt. 13

13 A tollbamondás hosszúsága:25-30 szó. A) Beszédművelés, szóbeli és írásbeli kifejezés Beszédművelés 4. osztály 1. A helyes beszédtechnikai és beszédművészeti normák gyakorlása beszéd, vers és prózamondás közben 2. A helyes metakommunikációs jelek (testtartás, arckifejezés, tekintet), beszédstílus gyakorlása vers és prózamondás közben Szóbeli és írásbeli kifejezés (fogalmazás) 1. Párbeszédek megvalósítása 2. Mese, monda, elbeszélés dramatizálása 3. Szövegek tömörítő, ill. részletező elmondása 4. Az irodalmi mű szavainak, kifejezéseinek beépítése az egyéni szókincsbe 5. Olvasott esemény elmondása meghatározott beszédhelyzetben (pl. valamelyik szereplő személyében) 6. Mesealkotás 7. Az írásbeli kifejezés fejlesztése - az előző évfolyamban a mondatok alkotásáról, összefüggéséről, az elbeszélés írásáról tanult ismeretek elmélyítése 8. Elbeszélő fogalmazások írása közös és egyéni élmények alapján 9. A leíró fogalmazás tanítása bemutatása 10. Olvasmányok leíró részleteinek megfigyelése, elemzése 11. Címadás vagy címválasztás 12. A leírás anyagának elrendezése 13. Külső és belső tulajdonságok 14. Személyek, tárgyak, állatok, növények, táj szemléletes, hangulatos leírá-sa 15. Önellenőrzés (szóismétlés elkerülése) 16. A levélírás tanítása - bemutatás 17. A levélírás szerkesztési és formai ismereteinek elsajátítása 18. A boríték címzése 19. A tanuló élethelyzetéhez illeszkedő levél megírása 20. Üdvözletírás K övetelmények A tanuló beszéde, vers és prózamondása feleljen meg a beszédművelés és helyesejtés normáinak. Mesék, mondák, történetek elmondásakor tudjon párbeszédet beépíteni mondanivalójába. Összefüggően mondja el az olvasott meséket, mondákat, történeteket. Kellő előkészítés után tudja használni az irodalmi művek szavait. Élményeit legyen képes elmondani: - részletezően 14

14 - tömörítve Alkosson véleményt a szépirodalmi műről. Előkészítés után tudjon a tanuló elbeszélést írni. Előkészítés után, közvetlen megfigyelés alapján tudjon leírást készíteni személyekről, tárgyakról, állatokról stb. A fogalmazás terjedelme kb mondat legyen. Előkészítés után tudjon levelet, üdvözletet írni, borítékot, üdvözlőlapot címezni. Használjon gyermeklexikonokat. Váljon szokásává az önellenőrzés. 2 ellenőrző dolgozat megírása javasolt.(1 elbeszélés, 1 leírás) B) Olvasás és irodalmi nevelés 1. Az olvasástechnika fejlesztése, a hangos olvasás fejlesztése 2. Terjedelmesebb szöveg olvasása némán 3. A beszédművelés és az olvasástechnika anyagának együttes megvalósítása 4. Szókincsfejlesztés, lexikonok, értelmező szótárak használata 5. Szövegértés bizonyítása a feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával 6. Ismeretterjesztő szövegekkel való foglalkozás 7. A lényeges információk kiemelése, az összefüggések felismerése 8. Vázlatkészítés 9. Foglalkozás a népköltészettel (a 3. évfolyamban tanultak elmélyítése), új műfajok: - legenda, - monda megismerése 10. Mesemondás. Az előző osztályokban tanultak átismétlése, kibővítése a népmesékről 11. Foglalkozás a műköltészeti alkotásokkal (a 3. évfolyamban tanultak rendszerezése). Új műfajok: műmese, novella (elbeszélés) megismerése 12. Az író ill. a költő szándékának felismerése, megfogalmazása 13. Foglalkozás a verssel: - a rímelő sorok szótagszámának jelölése, a rímpárok kikeresése, a költői kép kikeresése; - a jellegzetes nyelvi eszközök felismerése: rokon értelmű szavak; - hangutánzó szavak 14. Versmondás - előadás 15. Önművelés 16. Beszámoló kedvenc könyvről (Mi miért tetszett?) 17. Olvasónapló vezetése A tanuló hangos olvasása legyen folyamatos, a természetes beszéd ütemének megfelelő. Olvasson a tanuló némán 1½ oldal terjedelmű irodalmi szöveget, illetve 1 oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveget. Olvasás közben tudja használni a lexikont, az értelmező szótárt. Bizonyítsa a szépirodalmi szöveg megértését: - nevezze meg a szereplőket - értékelje magatartásukat, tetteiket - írja le az események színhelyét, idejét, sorrendjét. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését: emelje ki a szövegből a lényeges információkat. 15

15 Önállóan tagolja a szöveget, készítsen vázlatot. Tudja, hogy a versre: - a kötött forma (verssor, versszak), - a rímelő sorok, - a ritmus jellemző. Felismeri: rokon értelmű szavak, hangutánzó szavak. Tudja, hogy a mondák: - földrajzi helyhez, - személyekhez, - eseményekhez fűződnek. Fel tudja sorolni a népmesék, mondák, dalok jellemző jegyeit. Különbséget tud tenni a műmese és a népmese között. Vegye észre a mese és a monda közötti különbséget. Vegye észre a monda és a legenda közötti különbséget. Ismerje a legenda fogalmát. (szentekről szóló történet) A műköltészeti prózai műfajok közül felismeri az elbeszélést is. Ismerje történelmünk néhány kiemelkedő eseményét, személyiségét. Ismerje Arany János, Móra Ferenc, Jókai Mór, József Attila, Ady Endre, Benedek Elek, Fekete István nevét és egy-egy művét. Használja a lexikonokat, szótárakat. Szeresse a könyveket, gyermeklapokat. C) Nyelvtan és helyesírás 1. Szótani ismeretek - A 2-3. osztály nyelvtani anyagának bővítése (hang és betű) - A 3. osztály szótani anyagának bővítése: szó szókincs, szótárak, a szó jelentése, a hangutánzó és hangulatfestő szavak - A szó és toldalékai. A szótő és toldalékok megkülönböztetése 2. Szófajokról szerzett ismeretek bővítése - Ige, igeragozás, igeidők, igemódok - Az igekötős igék - A felszólító mód esetei - A főnév toldalékai - A melléknév fokozása - A melléknevek helyesírásáról (i - képzős melléknevek legegyszerűbb esetei) - A számnevek helyesírása - A névmás foglama, fajtái 3. Helyesírás - A 3. osztály helyesírási anyagának bővítése (a tudatos helyesírás megalapozása) - A felszólító módú igealak - A névszók helyes toldalékolása 4. Mondattani ismeretek - A 2-3. osztályban tanult mondatfajták rendszerező áttekintése tartalom szerint 16

16 - Mondatok csoportosítása minőségük szerint 5. Ismétlő, rendszerező gyakorlatok - Mondattani, szótani, hangtani ismeretek gyakorlása 6. Helyesírási gyakorlatok, tollbamondás A 4. évfolyamban a nyelvtan és helyesírás keretén belül a tanulók olyan alapismeretre, készségre tegyenek szert, amelyre hatékonyan épülhet az 5. évfolyam tananyaga. Ismerje fel és nevezze meg: az igét, az ige személyragjait, az igeidőket, az igemódokat, az igekötős igéket, a névszók fogalmát és fajtáit. Ismerje a mondatfajtákat tartalom és minőség szerint A tanulók ösztönös nyelvhasználata váljék tudatossá (alapozó jellegű helyesírási gyakorlatok segítségével). Elméleti ismereteit gyakorlatban is érvényesíti. 10 tollbamondás megírása javasolt. A tollbamondás terjedelme: szó. Magyarázat: Csupán alapismereteket adunk. További ismeretszerzés az 5. évfolyamban. Módszertani útmutatás a művelődési sztenderd alkalmazásához Ez a módszertani anyag elsősorban az alsó tagozatos pedagógusok számára készült, és a tantárgybizottságok munkájához hivatott segítséget nyújtani. A pedagógusokkal szemben az az elvárás, hogy a művelődési sztenderddel kapcsolatos tapasztalataikat kölcsönösen kicseréljék, hiszen az iskolai gyakorlatban teljesen új, soha nem alkalmazott pedagógiai dokumentummal állunk szemben, amelynek remélt haszna többé-kevésbé hipotetikus elképzeléseken alapszik. Feltételezzük, hogy a sztenderd gyakorlati alkalmazására csak fokozatosan kerül sor, és ugyanez érvényes egyes funkcióinak gyakorlati megvalósítására is. Az első évben például a tanmenetek elkészítésekor, esetleg az írásbeli felmérők összeállításakor, illetve a tanulók és az osztályok év végi értékelésekor vehető figyelembe; később pedig jobban elmélyülhetünk felhasználásában. A sztenderd alkalmazását propagálni kell, de nem lehet senkire sem ráerőszakolni. Valószínűleg sok az olyan pedagógus, aki a többéves gyakorlat alapján magában hordozza a sztenderd követelményeit, egyéni elvárásai egyeznek ezekkel. Másrészt viszont a legtapasztaltabb pedagógus is elfeledkezhet valamiről, illetve némely ismeret fontosságát alábecsülheti. Éppen ezért gondoljuk, hogy a sztenderdnek minden pedagógus, minden használója számára van jelentősége. A sztenderd pedagógusok általi alkalmazásának formái Az iskolaév megkezdése előtt a pedagógus tanmenetet készít, amelyben feltünteti az általa tanított évfolyamokban átvételre szánt anyagot. A tanterv és a tankönyv mellett a sztenderd kell, hogy legyen a tervezés alapja, hiszen annak követelményrendszere csak a törzsanyagot veszi figyelembe, míg a tankönyv kiegészítő anyagot is tartalmazhat. Ez az eljárás annál is inkább ésszerű, ugyanis egy esetleges ellenőrzés (belső vagy külső) a jövőben a sztenderdet veszi majd alapul. 17

17 Minden pedagógus fő feladata az, hogy tudja meghatározni: a sztenderd melyik követelményét szeretné az adott órán megvalósítani; esetleg csak belefogni valamelyikbe, és a későbbiek folyamán teljesíteni. Ha így tervezi meg óráját, kevésbé valószínű, hogy akaratlanul a kiegészítő anyaggal is foglalkozzék, megterhelje tanulóit, illetve a törzsanyag alapos elsajátíttatásának rovására cselekedjék. Nem elég az anyagot csak átvenni, a sztenderdben feltüntetett tananyagot a kívánt szinten minden tanulóval meg kell tanítani. Ezért gondoljuk, hogy tervezéskor hasznos és szükséges a sztenderd követelményeire építeni. Nagy segítséget nyújthat a sztenderd az írásbeli felmérők előkészítésekor. Itt már alapos mérlegelés tárgya kell, hogy legyen: a sztenderd melyik követelményének teljesítéséről kívánunk tájékozódni. Javasoljuk, hogy először jelöljük meg a tananyaggal kapcsolatos összes követelményt, majd próbáljuk meg lehetőség szerint mindet feladatokba foglalni. Feltétlenül javasolnánk a sztenderd figyelembevételét az egyes témaköröket záró összefoglaló ismétlések során. A sztenderd iskolavezetés általi felhasználásának lehetőségei és a felhasználás metodikája Az iskolavezetés a tanmenetek ellenőrzésekor veheti igénybe a sztenderdet. Segítségével megállapíthatja, hogy a tanmenetek milyen mértékben tartalmazzák a törzsanyagot, illetve a törzsanyag - kiegészítő anyag arányáról is képet kaphat. A tanulmányi eredmények belső ellenőrzése az iskolavezetés legfontosabb kötelességei közé tartozik. Ő felel az eredményekért, amelyeket az iskola elér, ezért az oktatás minőségének ellenőrzése napi feladatai közé tartozik. A tanulók magyar nyelvi és irodalmi tudásszintjével kapcsolatos követelmények a sztenderdben nyomon követhetők, és tudás-szintmérő tesztek segítségével ellenőrizhető teljesítésük. Ha ilyen tesztek nem állnak a vezetés rendelkezésére, felkérhetik a tantárgybizottságot kidolgozásukra. Feltételezhetően más iskolák is hasonlóképpen fognak eljárni, miközben a járási módszertani megbízott koordinálná a munkát. Így lehetővé válik, hogy az egyes iskolák kölcsönösen kicseréljék a teszteket. Meggyőződésünk, hogy az ilyen jellegű aktivitás fellendíti az oktatás színvonalát. A sztenderd és a rá épülő tudásszintmérő tesztek a tanulóknak speciális osztályokba történő besorolásakor is hasznosíthatók, a tanulók tudásszintjének objektív eszközei lehetnek. A sztenderdnek a járási módszertani megbízottak és iskolai ellenőrző szervek általi felhasználása és annak metodikája A módszertani megbízott személye alatt tapasztalt és szakmailag-módszertanilag képzett pedagógust értünk, aki többek között felelős a járásbeli alsó tagozatos pedagógusok továbbképzéséért; segít a tanítási folyamatban felmerülő problémák megoldásában; tökéletesen ismeri a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos művelődési sztenderdet. Meghívott lektor segítségével vagy önállóan biztosítja, hogy a sztenderd gondolata, funkciója, felhasználási lehetőségei, helyes értelmezése úgy jusson el a pedagógusokhoz,hogy azok a sztenderdet a gyakorlatban önállóan és alkotóan felhasználhassák. Gondoskodnia kell arról, hogy a pedagógusok között a sztenderd alkalmazásával kapcsolatos rendszeres tapasztalatcsere biztosítva legyen. Külön figyelmet kell szentelnie a követelményrendszer teljesítésének, ellenőrzésének szervezésére az egyes iskolákban. A sztenderdben megfogalmazott követelmények ismeretében irányítja a központi tudásszintmérő teszteket kiegészítő helyi tesztek kidolgozását. A sztenderddel vagy a tesztek módosításával kapcsolatban szerzett tapasztalataival időről-időre tájékoztatja az Állami Pedagógiai Intézet szakdolgózóját. Az iskolai tanfelügyelő munkája során aránylag gyakran kerül majd kapcsolatba a sztenderddel. Lehetséges, hogy többször fogja használni, mint a tantervet, mert a sztenderd közelebb áll a tanmenethez, a pedagógus tantervéhez, amely szerint annak munkája ellenőrizhető és 18

18 értékelhető. Annak ellenére, hogy feltételezhetők a sztenderd követelményei alapján központilag kidolgozott tesztek a tanulók tudásszintjének mérésére az egyes témakörökből, a tanfelügyelőnek ismernie kell a témakörrel kapcsolatos követelményeket. A tanmenetek, iskolatervek minőségének ellenőrzésekor is hatékony segítséget nyújthat a sztenderd alapos ismerete. A sztenderd szülők általi felhasználásának lehetőségei Ez a legkevésbé megvizsgált terület. Első lépésként javasoljuk a sztenderd alapelveinek és céljainak össz-szülői értekezleten történő ismertetését. Tapasztalataink szerint a szülők igénylik a lehető legpontosabb tájékoztatást. A szülő segítsége csak akkor lehet hatékony, ha pontosan tudja, mit követelnek gyermekétől az iskolában. A sztenderd ezt a tájékoztató funkciót betölti a szülők felé is. Feltételezzük, hogy a sztenderd segítségével közelebb kerül egymáshoz pedagógus és szülő, egyúttal az iskolában végzett munka megítélése is tárgyilagosabb és megalapozottabb lesz. Ez a módszertani anyag a sztenderd használóinak szóló ajánlásokat tartalmaz. Nyitottnak hisszük, amely fokozatosan kiegészíthető. Feltételezzük, hogy néhány elképzelésünk gyakorlati alkalmazása csődöt mond, nincs ugyanis olyan módszertan, amely szubjektív jellegéből kifolyólag kötelező érvényű lenne. Főleg olyan, amely a gyakorlatban eddig ismeretlen pedagógiai dokumentummal kapcsolatos ajánlásokat tartalmaz. Ennek ellenére bízunk benne, hogy ezt az anyagot áttanulmányozzák, a gyakorlatban alkalmazzák, és szükség esetén saját feltételeikhez igazítják. 19

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szóbeli közlés megértése 2.A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 3.A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Irásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1-2. évfolyam Célok és feladatok: A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Výstupný vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Výstupný vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Výstupný vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Exemplifikációs

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A tanterv lefedi a NAT magyar nyelv és irodalom, és az ember és társadalom műveltségterület követelményrendszerét. A tantárgy

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A változat Készítette: Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Alapelvek, célok Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, elsajátítását, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

5. Tantárgyak tartalma és követelményei

5. Tantárgyak tartalma és követelményei Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 5. Tantárgyak tartalma és követelményei 5.1 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 5.1.1 Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam Éves óraszám: 288 (144 olvasás, 144 írás);

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ 51/2012 2 (7.A) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. Iskolánk, ezen rendelet alapján a magyar nyelv és magyar irodalom

Részletesebben