Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához"

Átírás

1 Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához KK_enabecem_ujtord.indd 1 8/28/13 9:34 AM

2 Írta és összeállította ESZTERGÁLYOSNÉ FÖLDESI KATALIN a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2007-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette BENKŐNÉ NYÍRŐ JUDIT Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet AP ISBN Esztergályosné Földesi Katalin, kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Tördelés, nyomdai előkészítés Névery Tibor (TypoStúdió Kkt.) Terjedelem: 18,03 A/5 ív Tömeg: 336 g KK_enabecem_ujtord.indd :38

3 BEVEZETŐ A nemzeti alaptantervben és a kerettantervben is fontos helyet kap az anyanyelv irodalom fejezet, amelyben az alkotók kiemelik: az anyanyelvi nevelés leghangsúlyosabb területe az értelmes, szép beszéd, az olvasás és az írás eszközszintű használatának, az ehhez szükséges alapvető képességeknek és készségeknek a kifejlesztése. Az irodalmi nevelés elsődleges feladata az irodalomolvasás megszerettetése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése. Meghatározza a fejlesztési követelményeket és az óratervet. KERETTANTERVI IDŐKERETEK Tematikai egység/fejlesztési cél Kerettantervi óraszám* az 1 2. évfolyamon Javasolt óraszám az 1. évfolyamon 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 33 óra 15 óra 2. Olvasás, az írott szöveg megértése Az olvasástanulás előkészítése Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása A szövegértő olvasás előkészítése 25 óra 70 óra 105 óra 25 óra 70 óra 20 óra 3. Írás Az írástanítás előkészítése az írás megtanulásának technikai alapozása Az írott betűalakok tanítása írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Az írástechnika fejlesztése az eszközszintű írás előkészítése 20 óra 50 óra 52 óra 20 óra 50 óra 15 óra 4. A tanulási képesség fejlesztése 17 óra 7 óra 5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 20 óra 42 óra 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 15 óra 5 óra 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 5 óra 227 óra** + 25 óra szabad órakeret Összesen 252 óra * Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóvá ha gyá sának rendjéről 2. (5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai egy sé gei ben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti. ** A keret tanterv által előírt tartalmak a tantárgy számára rendelkezésre álló időkeret 90%-át fedik le. Az 1. és a 2. év - folyamon heti 7 (évi 252) órás időkerettel rendelkező Magyar nyelv és irodalom tantárgy kerettanterve tehát évi 25 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül. A pedagógusok megtölthetik ezt az időkeretet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal, de dönthetnek úgy is, hogy a helyi tantervben nem írnak elő további tananyagot, hanem az egyes te matikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése vagy a ké pes sé gek fejlesztése céljából. Lehetőség van arra is, hogy a kötelező órák mellé a szabadon tervezhető órakeretből is felhasználjanak a pedagógusok például 1 órát a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításához. Ekkor a heti óraszám 8 órára növekszik, az éves óraszám 288 óra lesz, vagyis összesen 36 órával több fordítható a tananyag elsajátítására, a gyakorlásra, illetve további tananyagrészek feldolgozására. 3 KK_enabecem_ujtord.indd :03

4 KERETTANTERV 1. ÉVFOLYAM Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Iskolaérettség. Órakeret 15 óra A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása képek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével. Mondatok alkotása képek, képsorok alapján. Páros és csoportos beszélgetés. Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása, és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit, a kérdésekre értelmesen válaszol; használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, alkalmazkodik azok szabályaihoz. Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika. Vizuális kultúra: képek, képi kompozíciók. Dráma és tánc: szituációs játékok. Erkölcstan: én és környezetem, bemutatkozás, önismeret. Bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Iskolaérettség. Olvasás, az írott szöveg megértése 1. az olvasástanulás előkészítése Az olvasástanulás előkészítése. Órakeret 25 óra Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet megteremtése. Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás, megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, nyelvhasználati szabályok, kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs, nyelvi tudatosság). Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget illetően; részképességei elérték a szükséges szintet. Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó. Vizuális kultúra: ábra, illusztráció, reprodukció. Ének-zene: ritmus, tempó, dallam. Matematika; testnevelés és sport: irányok azonosítása, megnevezése. 4 KK_enabecem_ujtord.indd :03

5 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Olvasás, az írott szöveg megértése 2. az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása Iskolaérettség. Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítása. Órakeret 70 óra Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az olvasásra vonatkozó szókincs, pl. szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. Az olvasás funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. Betűfelismerés, betű-hang, fonémagraféma azonosítási szabályok, automatizált képesség. Biztonságos betű-összevonási képesség. Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűit; ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; biztos betűfelismerési, -összevonási képességgel rendelkezik; ismeri az olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkorának megfelelőek; biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, életkori sajátosságainak megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. Vizuális kultúra: betűtípus, betűforma. Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, összefoglalás. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Olvasás, az írott szöveg megértése 3. a szövegértő olvasás előkészítése Biztos betűfelismerési, -összevonási képesség. A szövegértő olvasás előkészítése. Órakeret 20 óra Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő szintjén. Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következtetések levonása. Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése (pl. történetek a családi élet eseményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről). A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret fejlesztése. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló ismert és begyakorolt rövid szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel, felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja olvasási hibáit, a szöveg megértésének bizonyítása az életkornak megfelelő szinten. Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel. Matematika; környezetismeret: szóbeli szövegértés. Vizuális kultúra: az olvasott/felolvasott szöveghez kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 5 KK_enabecem_ujtord.indd :03

6 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Iskolaérettség. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 5 óra Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, a játék, a ritmus és a zene révén. Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, mondóka, mese, szereplő). Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Tapasztalatszerzés a verses és a prózai szövegek formájának különbségeiről. Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelése; szereplőinek, főbb eseményeinek megnevezése (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, mesefeldolgozásai). A szereplők cselekedeteinek, tulajdonságainak megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése. Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; néhány verset, mondókát elmond fejből; dramatikus játékokban együttműködik a társakkal. Mese, vers, versszak, verssor; szereplő. Dráma és tánc: dramatikus és improvizációs játékok. Ének-zene: ritmus, ismétlődések. Erkölcstan: én és szűkebb közösségeim. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az írástanítás előkészítése az írás megtanulásának technikai alapozása Iskolaérettség. Órakeret 20 óra A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, hallás fejlesztése. Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások). Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Hangok helyének, időtartamának megfigyelése szavakban. Analizáló, szintetizáló feladatok végzése. Tájékozódás térben, síkban. A füzet és az írószerek használata. Finommozgások, mozgáskoordináció fejlesztése. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). A tanuló nyitott, motivált, érdeklődő az írás tanulásában; előzetes képességei és ismeretei megfelelőek az írástanulás megkezdéséhez; finommotorikája, szem-kéz koordinációja megfelelő szintű; tisztában van az írás alapvető funkcióival a mindennapi életben. Életvitel és gyakorlat: a finommozgások fejlesztése (pl. gyurmázással). Vizuális kultúra: a finommozgások fejlesztése rajzolással, festéssel, mintázással. Erkölcstan: az írott nyelvi kommunikációs viselkedés szabályai. Kulcsfogalmak/ fogalmak Betűelem. Ének-zene: hallásfejlesztés. 6 KK_enabecem_ujtord.indd :03

7 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Az írott betűalakok tanítása írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Iskolaérettség. Órakeret 50 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása. A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. Betűkapcsolatok, rövid szavak írása. A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írása. Hat betűnél nem hosszabb szavak látóhalló tollbamondásra írása. Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz. Vizuális kultúra: irányváltásokat segítő vonalkombinációk (vonalkötegek, vonalgombolyagok stb.) használata. Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az írástechnika fejlesztése az eszközszintű írás előkészítése A magyar ábécé írott betűinek használata. Órakeret 15 óra Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése. Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok írásakor. Az íráshasználat normáinak megtartása. Elvárható tempójú írás. Szavak, szószerkezetek, mondatok leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). Kulcsfogalmak/ fogalmak Kisbetű, nagybetű; margó. A tanuló másoláskor nem vét írástechnikai hibát; a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt; ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Vizuális kultúra: térérzékelés, finommotorika, esztétikai igényesség. Testnevelés és sport: harmonikus mozgás. Ének-zene: tempó, ritmus. 7 KK_enabecem_ujtord.indd :03

8 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Iskolaérettség. A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 7 óra A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése. Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (beszélgetés a tanulás szerepéről, fontosságáról, könyvtárlátogatás). Egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések levonása. Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdekében. A kép és a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatása. Könyvek, gyermekújságok jellemző részeinek (pl. tartalomjegyzék) megfigyelése. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tanuló a tanító irányításával motiváltan tanul; a tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több érzékszervet is használ; szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 2-3 mondóka, Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Weöres Sándor egy költeménye; kortárs magyar lírikusok műveiből egy alkotás. Könyvtár, tartalomjegyzék, gyermekújság. Matematika; környezetismeret: önálló tanulás. Vizuális kultúra: kép és szöveg kompozíciós kapcsolatának elemzése. A TANÍTÁS TARTALMA I. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése a) A beszéd és a beszédértés fejlesztése: Légző-, artikulációs, időtartam- és helyes kiejtési gya korlatok. Mondókák, versek, gyermekdalok, találós kérdések tanulása, mondása. Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, bábozás, szerepjátékok. Témakörös szógyűjtésekkel szókincsfejlesztő gyakorlatok, képolvasás, mesemondás. Mesehallgatás, szóbeli feladatadás, utasítás szövegének értelmezése, üzenet átadása. b) Az olvasás és az írás megtanulását előkészítő tevékenységek és gyakorlatok: Tapasztalatszerzés a szövegről, a mondatról, a szóról és a hangról. Hangok helyének, időtartamának megfigyelése a szavakban. Hang kiemelése a szóból, önálló hangoztatása és összekapcsolása más hanggal. Analizáló-szintetizáló feladatok: mondatok, szavak felbontása, szótagolás, szóalkotások, szavak kiegészítése, mondatalkotások. Tájékozódás a térben, a síkban, a testsémán. Relációkat, térben vagy sík ban elfoglalt helyet, helyzetet kifejező szavak ismertetése, értelmezése. c) Az írástanulás technikai alapozása: A füzet és az írószerek használatának gyakorlása, finommozgásokat, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. 8 KK_enabecem_ujtord.indd :03

9 II. Az olvasás, szövegértés képességének fejlesztése a) Betűismertetés és olvasásgyakorlás 1. A beszéd és a beszédértés fejlesztése: Artikulációs és légzőgyakorlatok. Szavak, szókapcsola tok, mondatok helyes kiejtése. Szavak értelmezése, mondatalkotások. Képolvasás. Beszélgetés képekről, eseményekről. Válaszadás kérdésekre. Szóban elhangzó utasítások végrehajtása. Mese tartalmának követése hallás után. 2. Betűismertetés: Hang kiemelése szóból; a hang és betű azonosítása; a hallási, a látási kép és a beszédmozgás kapcsolatának kiépítése és megerősítése. 3. Olvasási gyakorlatok: Betű felismerése betűsorban, betűcsoportban, szavakban; a betűk összeolvasása; szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid, egyszerű, néhány mondatos szövegek szótagoló, majd folyamatos elolvasásának gyakorlásával az olvasási készség fejlesztése. Az olvasottak megértésének ellenőrzése egyszerű feladatok megoldásával. 4. Tapasztalatszerzés az anyanyelvi ismeretek körében: A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang és a betű felismerése és megnevezése. Megfigyelések a hangok képzéséről és fajtáiról, a szöveg és a mondat tagoltságáról (mondathatár, szavak különírása). Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása: hangok időtartamának jelölése, mondatkezdés és -zárás, nagy kezdőbe tűs szavak. b) Irodalomolvasás 1. Az értő olvasás fejlesztése: Rövid mesék, versek, történetek, sorolók, gyermekjátékok olvasása a nép költészet és a műköltészet köréből. Szövegértést fejlesztő feladatok: Szereplő, helyszín események megfigyelése. Szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. Az olvasmány tartalmára irányuló kérdések megválaszolása. Az olvasmány címének, hangulatának, a ver sek és a prózai szövegek formájának, a versek rímeinek megfigyelése. Nevelési feladatok: Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva az időjárás és a természet változásainak, az emberek, az állatok és a növények életének megfigyelése. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A család és a gyermek kapcsolatrendszerének megfigyelése és elemzése. Az egymás iránti szeretet, elfogadás, tapintat, felelősség tudatosítása, az ehhez kapcsolódó magatartásformák bemutatása. Szociális képességek fejlesztése, technikák tanulása: Érzelmek kifejezése mimiká val, mozdulattal. Mimetikus játékok, együttműködés a társakkal (felelgetős mondókák elmondása, események eljátszása, élethelyzetek megelevenítése, szerepjátékok, bábos megjelenítések). Köszönés, bemutatkozás, kérés, ajándékozás, köszöntés, megköszönés. Az önálló tanulás képességének fejlesztése: az önálló feladatmegoldás technikája, lépései. A verstanulás módja. A gyermeklexikon használata. Látogatás a könyvtárban. A könyvtárhasználat megfigyelése. Búvárkodás a könyvek között. 2. Az olvasástechnika fejlesztése: Szövegek ismételt hangos és néma olvasásával az olvasás pontos ságának, folyamatosságának, tempójának fejlesztése. (A felolvasás hangzásával az élőbeszéd lejtéséhez kell közelíteni.) Kiegészítő anyag: Az olvasmányok tartalmának elmondása; állatok bemutatása az olvasottak alap ján; történet alkotása képsor segítségével; párbeszéd felolvasása szerepek szerint; a telefonálás modellezése adott szituációban. 3. Memoriterek tanulása: Egy, megérett a meggy (mondóka); Gyertek haza, ludaim! (gyermekjáték); Csiga (népköltés); találós kérdések; Kölcsey Ferenc: Himnusz (1. vsz.); Móra Ferenc: Zengő ABC; Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők; Petőfi Sándor: Mi kék az ég!, Nemzeti dal (1. vsz.); Weöres Sándor: Szunnyadj, kisbaba, Száncsengő, Tekereg a szél. (A felsoroltak javaslatként kezelendők!) 9 KK_enabecem_ujtord.indd :03

10 III. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése a) Az írott betűalakok tanulása: Az írott kis- és nagybetűk alkotása és kapcsolása. Gyakorlás betűk, betűkapcsolások, rövid szavak írásával. A hangok időtartamának jelölése. b) Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok: Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írásának gyakorlásához. 6 betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondása, írása. Rövid szavak írása emlékezetből. Kiegészítő anyag: Rövid mondatok írása tollbamondás után és emlékezetből. Szavak írása betűrendben. Betűpótló, ékezetpótló feladatok. Szavak elválasztása a sor végén. IV. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések A tanulás folyamatának szükség szerinti pontjain az elsajátított tananyag logikai rögzítése. A tanulás folyamatát követő formatív célú, a tematikus egységek végén szummatív jellegű tájékoztatás a tanulók előrehaladásáról. Tantárgyi követelmények a tanév végén A tanuló törekszik az érthető, értelmes beszédre. Nyelvi hibáit tanítói segítséggel javítja. Alkalmazza a köszönés, a kérés és a megköszönés tanult nyelvi fordulatait. Megérti az egyszerű utasításokat és szóbeli közléseket. Segítségadással beszámol olvasmányai tartalmáról, élményeiről. Fejből tud (öt-hat) verset, (két-három) mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést. Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el a memoritereket. A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás útján megérti. Képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani. Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási hibáit segítségadás mellett javítja. A könyvekre vigyáz. Tudja, hogy mire való a könyvtár, és ott hogyan kell viselkedni. Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait. Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat betűcsere, betűkihagyás nélkül másol nyomtatott mintáról is. Jelöli a mondatkezdést és -zárást. Gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt. Ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját. Tapasztalati alapon megkülönbözteti a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, hangot és betűt. A szavakat szótagokra tudja bontani. Játékokban, feladatmegoldásban, közös tevékenységben együttműködő. Felnőtt-gyerek kapcsola tokat bemutató helyzetekben megkülönbözteti a szereplők helyes és helytelen cselekedeteit. A pedagógus szabadsága A pedagógus hivatásának legszebb és legizgalmasabb feladata a kisgyermekek bevezetése a betűk világába. Szinte varázslat a gyerekek számára, hogy a beszéd jelekkel is helyettesíthető, s a jelek megfejtésére ő is képessé válhat. Napjainkban többféle olvasástanítási módszerrel készült tankönyv kapható a tankönyvpiacon. Megnőtt a pedagógus szabadsága. Gazdag kínálatból választhat az elképzeléseinek megfelelő tan - eszközök közül. Hiszen minden tanító csak azzal a tankönyvvel tud majd eredményesen tanítani, amelynek pedagógiai koncepciójával azonosul, módszereivel egyetért és a gyakorlatban jól alkalmazza. Ez a szabadság óriási felelősség is egyben! Jóllehet, többféle olvasástanítási módszerrel próbálkoztak már kutatóink és tanítóink, mégsem megnyugtató a tanulók olvasási készsége. Elégedetlen a tanulók hangos és értő olvasásával a társadalom nagy része, szülők, tanítók, de nem állunk előkelő helyen a nemzetközi IEA-felmérések alapján sem. Ennek egyik oka az, hogy a hang- és betűtanítás időszakában a tanulók egy 10 KK_enabecem_ujtord.indd :03

11 része nehezen tanul meg olvasni. Az olvasási nehézségekkel küzdő tanulók helyesírása is gyenge, bizonytalan. Okai: beszédhallásuk fejletlen, szóelemző képességük nem megfelelő, egyszerre szavakat, szószerkezeteket akarunk olvastatni (ld. globális olvasástanítás, szóképes előprogram). A gyors és látványos fejlődés érdekében latens módon akarják sikerélményhez juttatni a tanulókat. Ez legtöbbször csak kvázi olvasáshoz vezet: felületességhez, figyelmetlenséghez, pontatlan olvasáshoz. Mit kínál az Apáczai Kiadó AZ ÉN ÁBÉCÉM első évfolyamos tankönyvcsaládja? Nem törekszünk gyors és látványos látszateredményekre, sokkal inkább a kis lépésekben megalapozott tartós és biztos tudásra. Nem az olvasás elsajátításának siettetése a célunk, hanem az, hogy a gyerekek szívesen vegyék kezükbe a könyvet, és örömüket leljék az olvasásban. Olyan olvasástanítási módszert választottunk, amely leginkább megfelel a magyar nyelv sajátossá gainak, a helyesírás szabályainak és a 6 éves kisgyermek életkori sajátosságainak. Ez a jól bevált hangoz ta tóelemző-összetevő módszer. Miben új, mennyiben más ez a tankönyvcsalád az analitikus módszert alkalmazó könyvekhez képest? A szóképes előprogram helyett amely idegen az analitikus-szintetikus módszertől az előkészítő idő - szakban játékos hangutánzó és hangösszevonási gyakorlatokat alkalmazunk. Ennek során megismerkednek a gyerekek a hangokkal. Egyúttal jó átmenetet teremt az óvoda és az iskola között is, mintegy bevezeti a gyerekeket a komoly iskolai munkába. Megtanítja a gyerekeket a hangok összevonására: lerakjuk az összeolvasás alapjait. Ha egy kisgyermek gond nélkül tud két hangot összevonni, akkor már képes hangot betűvel, betűvel hangot és betűt betűvel összeolvasni. S ha ezt tudja, akkor már tud olvasni, mert ismeri két hang (két betű) összeolvasásának technikáját, az olvasás elemi szintjének alapjait. Tankönyvcsaládunk mássága és egyik legfőbb értéke, hogy az első félévben szótagolva tanít olvasni. Miért térnek vissza a szerzők a szótagoló olvasástanításhoz? A magyar pedagógiában komoly hagyományai vannak a szótagoló olvasástanításnak, amellyel nemzedékek tanultak meg pontosan olvasni és helyesen írni. A magyar nyelv sajátosságaihoz legjobban a hangoztató-elemző olvasástanítás igazodik. A gyermek kezdetben a két-három betűből álló szótagokat sokkal könnyebben összeolvassa, mint a hosszabb szavakat, amelyeket sem látószögével, sem értelmével nem tud (könnyedén) átlátni. A szótagolással alapozzuk a helyesírási készséget is. A biztos szótagolás az alapja a tiszta hangoztatásnak, a szóelemzésnek, tehát a helyesírás alapozásának is! Természetesen a népköltészeti alkotásokat (találós kérdéseket, mondókákat, nyelvtörőket, szólásokat stb.), a mű köl té s zeti alkotásokat, verseket viszont csak összefüggően írtuk le. Két okból: mert ritmusát, költészeti értékeit csak így lehet maradéktalanul élvezni, mert a bátrabbak és jobbak számára így adunk lehetőséget a folyamatos olvasásra való fokozatos áttérésre. Miért szeretik a kis elsősök AZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyvcsaládunkat? Olyan esztétikus, szemet-lelket gyönyörködtető Ábécés- és Olvasókönyvet, Gyöngybetűk és Szépen, helyesen! írás munkafüzetet, valamint gyakorló taneszközöket adunk a kis elsősök kezébe, amelyekbe beleszeret minden gyermek. Olyan tankönyveket készítettünk, amelyek az első lapjuktól az utolsóig hívogatják a gyermeket a színes, megnyerő rajzaikkal, mert a 6-7 évesek világát képeztük le számukra. Könyveink a gyermekről és a gyermekhez szólnak. A vidám állatkák, játékok, mese- és rajzfigurák mindmind ismerősként csa logatják a gyermekeket a betűk birodalmába. 11 KK_enabecem_ujtord.indd :03

12 Miről szól az ANYANYELVI KÉZIKÖNYV? Kézikönyvünk a tankönyvcsalád tanítási gyakorlatban való alkalmazásához ad segítséget. Felépítése követi a tanítás kronológiáját. Sok célszerű és változatos technikai fogást ajánl a készségek fejlesztésére. Tartalmazza a hangtanítás, hangösszevonás, betűtanítás, írástanítás, helyesírás-alapozás, szöveg- és versfeldolgozás metodikai eljárásait. Részletes óraleírásokban ad mintát a gyakorlati teendők megvalósításához. AP ELSŐ Esztergályos Jenő OLVASÓKÖNYVEM Németh Lászlóné Seregélyné Szabó Klára OLVASÁSFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN! 12 KK_enabecem_ujtord.indd :03

13 AZ 1. ÉVFOLYAMOS TANKÖNYVCSALÁD TAGJAI I. Az én ábécém (136 oldal) Az én ábécém munkáltató munkafüzet ARANY ÁBÉCÉ olvasókönyv Gyöngybetűk írás munkafüzet (mellékletekkel korongok, szócsíkok) + demonstrációs betűhívóképek (38 db) } Mássalhangzók hangutánzóképei (10 db) Tanítói taneszközö k Kisbetűs írásfüzetem (48 oldal) Írólapok az írott kisbetűk vázolásához (+számokhoz!) (60 db) Első írásfüzetem a kisbetűkhöz Betűzgető Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Tanítói szemléltetőkészlet Az én ábécémhez (Tematikus képek applikációs képek fóliasorozat) Tanítói betűtartó készlet Tanulói betűtartó készlet betűkkel II. Első olvasókönyvem (112 oldal) Szépen, helyesen! írás munkafüzet Nagybetűs írásfüzetem Olvasásfüzet Nagybetűs írólapok Betűfaló gyakorló olvasókönyv Első írásfüzetem a nagybetűkhöz AZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyvi rendeletnek való megfeleltetése I. Tartós tankönyv: új borítóval, felújított grafikákkal. II. Módszere: A hangoztató-elemző-összetevő módszer megtartja a munkáltatást. A munkáltatás eszközei: piros-zöld korongok a hangok megjelenítéséhez szótagkártyák (1, 2, 3, 4 szótagú szavakhoz) betűsín, betűtartó, betűk javasolt eszközök: számolópálcikák (vagy hurkapálcák), számkártyák a sorrendiség jelöléséhez. III. Tartalmi változások: 1. Új hívóképek: ~ sapka helyett sál sapka sál ~ dob helyett dió dob dió (A hangfelismerésnél maradt a dob hangja!) 2. Az előkészítő időszak tagoltabb lett: ~ egyszerre 3-3 hang megismerésével, felismerésével foglalkozunk ~ a hangokra bontás feladatai egyszerűsödtek, kikerültek a hosszú szavak (tolltar tó, repülőgép stb.) 3. Megjelenik: ~ a relációs alapfogalmak gyakoroltatása képek segítségével (alatt, fölött, mellett, előtt stb.) ~ irányok gyakoroltatása ~ utánzómozgások ~ testrészek megnevezése játékosan 13 KK_enabecem_ujtord.indd :03

14 4. Minden betűnél: ~ vers ~ mondóka ~ nyelvtörő 5. A tankönyv TARTÓS kivitele miatt több a betűsínbe kirakandó feladat. (Ezek megkönnyítik majd az ún. akaratlagos írást. Kevesebb lesz a betűkihagyás, betűtévesztés.) 6. Új típusú feladatokkal bővült a tankönyv tartalma: ~ A szövegben való eligazodást segítik a sor-oszlop kódos feladatok, melyek a be tű, szó, szókapcsolat, mondat szintjén is megjelennek. ~ Új, szövegértést, szövegfeldolgozást segítő feladatok: Szakaszos olvasás Képsor segítségével szövegalkotás Megadott szavak felhasználása a képről történő szövegalkotáskor Képolvasás kérdések segítségével Kiejtés, szómagyarázat (előkészíti a lexikonhasználatot) 7. Rövid hétköznapi szövegekkel bővült a tankönyv tananyagtartalma. A tankönyvcsalád többi tagját is hozzáalakítottuk az alaptankönyvek változásaihoz! AZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyv felépítése, módszere és az alkalmazott eljárások Tartós tankönyvünk tartalmazza az előkészítő időszakra a hangtanulás, hangösszevonás felada tait. AZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyvünk visszatérés a régi, jól bevált hangoztató-elemző-összetevő mód szerhez. Amint azt már az előzőekben is hangsúlyoztuk: SZÓTAGOLVA tanítja olvasni a tanulókat. Ennek során az élőbeszédet bontjuk mondatokra, szavakra, hangokra alkotóelemekre, utána a hangokat vissza is helyezzük az egészbe. Tehát nem elszigetelt hangokat tanítunk, hanem a természetes környezetükből (az élőbeszédből) emeljük ki azokat. Az összetevéssel pedig világossá válik, hogy az elemek együtt alkotják az élőbeszédet. Különösen nagy hangsúlyt kap a hangok tiszta hangoztatása, ejtése. ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK: 1. Tematikus képről szövegalkotás 2. Szógyűjtés: a tanult hangot tartalmazó szavak keresése 3. A hang leválasztása a szóból 4. Hangok összevonása 5. Hang és betű kapcsolata 6. Betűk összeolvasása 7. Nagy- és kisbetűk egyeztetése 8. 1, 2 és többtagú szavak olvastatása, szótaghatárok megfigyeltetése 9. Szószerkezet 10. Mondat 11. Szöveg olvasása A tanítás egységei 1. Az olvasás-írás előkészítése 2. Kis- és nagybetűk megismertetése, olvastatása 3. Olvasás, írás gyakoroltatása A betűtanítás sorrendje a, i, í, m, o, ó, e, l, u, ú, t, á, r, ü, ű, é, v, ö, ő, n, s, z, c, b, k, h, j, p, g, d, f, sz, gy, zs, cs, ny, ty, ly, x, y, dz, dzs, w, q 14 KK_enabecem_ujtord.indd :03

15 AZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyv tananyagának elrendezése 1. Az olvasás előkészítése: hangleválasztás hangösszevonás hanganalízis 2. Betűtanítás 3. Olvasás: szótag szó szószerkezet mondatok nyelvtörők mondókák szöveg olvasása AZ ÉN ÁBÉCÉM két ünnepet is felölel: a MIKULÁST és a KARÁCSONYT. Egy-egy irodalmi értékű vers, ének és képzőművészeti alkotás kelti fel az ünnepek iránti érdeklődést, segíti megérteni tartalmát, mondanivalóját. AZ ÉN ÁBÉCÉM munkáltató munkafüzet Az én ábécém tartós tankönyvhöz készült munkáltató munkafüzet. A hangoztató-elemző-összetevő módszer alkalmazásával megteremtjük a munkáltatás lehetőségét a tanulók számára. A munkafüzetben nagyrészt a tankönyvben lévő feladatok munkáltató változata található (Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Rajzold le! stb.). A munkafüzetbe beleírhat, összeköthet, színezhet, rajzolhat stb. a gyerek; ezáltal megérti a feladatok lényegét. A tanító a gyerekek képességeinek megfelelően választhat feladattípust a tankönyvből, valamint a munkafüzetből, ezáltal is érvényesül az egyéni fejlesztés, a differenciálás. A munkafüzet tananyaga elvezeti az 1. évfolyamos tanulókat az előkészítő időszaktól kezdve a betűtanulás végéig. Jól kiegészíti Az én ábécém tartós tankönyv tananyagát. Minden betűhöz verseket, mondókákat tettünk, melyek megtanítása fejleszti a tanulók emlékezőképességét, valamint alkalmasak az ún. betűvadászat -ra, tehát segítik a betűk felismerését. Terjedelme 72 oldal. Színes, gyermekközeli ábrái segítik a feladatok megismerését, megoldását, a biztonságos, sikeres tanulást. Betűzgető Gyakorlófüzet, amely a betűk, szavak, mondatok olvasásának gyakorlására készült. A két, három, négy és több betűből álló szóoszlopok mindig a könnyebbtől a nehezebb felé vezetik a be tűzgető tanulókat. A Kösd össze!, Rajzold le! feladatok megoldásával az értő olvasást fejlesztjük. A Színezd ki! gyakorlatok az adott hangot (betűt) magába foglaló rajzok megtalálását és kiszínezését kérik a gyerekektől. A gyakorló olvasókönyv jól hasznosítható az első évfolyamos olvasásórákon a különböző képességű ta nulók felzárkóztatására és differenciált foglalkoztatására. Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Az 1. évfolyamos anyag az alapvető szó, szókapcsolat, mondat értelmezésével kezdődik: a Rajzold le!, Húzd alá!, Kösd össze!, Egészítsd ki!, Tedd igazzá! típusú feladatok megoldatásával. Ezek után a szövegek értelmeztetése következik a hozzájuk kapcsolódó feleletválasztásos feladatokkal, melyek egyben szókincsfejlesztésül is szolgálnak. Játékleírások és értelmezésük zárja a sort. 15 KK_enabecem_ujtord.indd :03

16 A Gyöngybetűk írás munkafüzet felépítése, módszerek, eljárások I. Előkészítő rész 1. Színezési feladatok a könnyed, laza ujj- és kézmozgás, a helyes ceruzafogás megtanítására! 2. Irányok megfigyeltetése 3. Betűelemek vázolása, írása 4. Tollbamondás II. Betűírás 1. Kisbetűk írása 2. Szóírás: a) alsó ívelés: mi, mű b) felső ívelés: én, ám c) alsó hurokvonal: ujj, ég, ágy d) felső hurokvonal: él, ők ül e) c-s kötés: uccu, ad, ló, sár 3. Mondatok írása 4. Tollbamondás Tartalma: az előkészítő időszakban színezés, a betűelemek vázolása, alakítása, kapcsolása. A továbbiakban az írott kisbetűk tanítása következik az olvasókönyv betűtanításával párhuzamosan. Az íráskészség alapozása változatos feladatokkal történik, melynek során az írás eszközszintű használatáig juttatja el a gyereket. Kétféle felmérőlapot tartalmaz. Betűírásnál alkalmazott eljárások, feladatok Egy-egy betűnél megtalálható: 1. Hívókép kiegészítve az írott betűformával 2. Mindig a betűelem vázolásával kezdünk 3. Betűírás négyzetrácsba kétféle méretben 4. Betűírás vonalas rendszerbe 5. Szóírás (az új betű kapcsolása) 6. Másolás írottról, nyomtatottról 7. Emlékezetből írás (akaratlagos), a kép neve 8. Tollbamondás Minden oldalon található egy sor a tollbamondás részére. Ez kezdődhet már a betűelemekkel, majd a betűk, szavak, szószerkezetek és a mondatok tollbamondása következik. Az írás munkafüzetben is megvalósult a magán- és mássalhangzók megkülönböztetése színekkel: mássalhangzó zöld magánhangzó piros Betűhívóképek A/4-es méretű, színes, dekoratív tanítói taneszközök. Az osztályok homlokfalára kitéve könnyítik a betűkkel való ismerkedést, a betűk megtanulását. Egyik oldalon a nyomtatott kis- és nagybetűk, a hívókép és a hívókép neve szerepel, amíg a másik oldalon még az írott kis- és nagybetűk is megtalálhatók. Mássalhangzók hangutánzó képei A betűhívóképekkel azonos méretű és kivitelezésű eseményképek, melyeket a játékos hangképzési, hangösszevonási feladatokban használunk. 16 KK_enabecem_ujtord.indd :03

17 Kisbetűs írásfüzetem A tanév elején a betűelemek vázolását, írását gyakoroltatja, majd a betűk vázolását, írását segíti. Szó-, majd mondatszinten történik később az írás gyakorlása. Négyszín colorban készült. Első olvasókönyvem A 2., 3., 4. évfolyamos HÉTSZÍN-sorozat első tagja. Fokozatosan vezeti át a gyermeket a szótagoló olvasásról a folyamatos olvasásra, a nagyméretű betűk olvasásáról a kisebb méretű betűkre. Esztétikus, színes illuszt rációkkal a gyerekekhez közel álló stílusban készült. Hat fejezete a gyermekek számára érdekes, vonzó témá kat ölel fel. I. fejezet: Búcsú a téltől IV. fejezet: Barátaink: az állatok, a fák, a virágok II. fejezet: Meséről mesére V. fejezet: A család III. fejezet: Víg tavasz, virághintő VI. fejezet: Koszorús nyár, kalászdöntő VII. fejezet: Ünnepek, jeles napok A KERETTANTERVNEK megfelelő változások az ELSŐ OLVASÓKÖNYVEM tankönyvben 1. Megújult kivitel Felújított illusztrációk 2. Tartalmi változások: ~ A régi, jól bevált olvasmányok mellett helyet kaptak a mai magyar írók, költők írásai, versei, alkotásai (Kiss Ottó, Nyulász Péter, Tóth Krisztina, Berg Judit). ~ Több ismeretközlő szöveg található (pl. Lovak) ~ Kétszintű szövegfeldolgozás: A tankönyvben rendkívül fontos szerepet kapott a differenciálás miatt a hosszabb mesék és olvasmányok rövidített és eredeti változatának a feldolgozása (A telhetetlen kutya). ~ Szakaszos olvasás (Az oroszlán és az egér) ~ Bábozás, bábkészítés: Bálint Ágnes Mazsola című művét játsszák el a gyerekek a saját maguk által készített bábukkal, amelyeket a könyv két-két oldalán színes fotókon keresztül mutatunk be. ~ A szótagoló olvasás időtartamát megnyújtottuk. ~ Betartjuk a fokozatosság elvét: Eleinte a 2 tagú, majd később a 3-4 szótagú szavakat is folyékonyan írjuk. Így vezetjük át a szó - tagolásból a szóképekben való olvasásra a tanulókat. A hosszabb szavakat kékkel szedtük, hogy színnel is segítsük a gyerekek olvasásgyakorlását (Gergő és az alma). 17 KK_enabecem_ujtord.indd :03

18 Betűfaló gyakorló olvasókönyv Mondókákat, találós kérdéseket, meséket, ismeretterjesztő szövegeket tartalmaz. 88 oldalas, színes, válto zatos. A szövegfeldolgozást kérdések, feladatok könnyítik, segítik a műfaji sajátosságoknak megfelelően. Fejezetei: I. Évszakok vándorlása II. Barátaink, az állatok Apró élőlények Madarakról Szépen, helyesen! A munkafüzet a kisbetűk írásának ismétlése közben alapozza az elemi helyesírási készséget is. Ezt követően az írott nagybetűket tanítja, az azonos betűelemet tartalmazó betűket csoportokban. Négy felmérés anyaga segíti a tudásszint felmérését és egy alapszókészlet, mely a gyakorlást szolgálja. Nagybetűs írásfüzetem Olvasásfüzet A Nagybetűs írásfüzetem 55 oldalon segíti az írott nagybetűk csoportonkénti és egyenkénti írásának taní tását. A betűalakítások és -kapcsolások mellett a szószintű, mondatszintű feladatokon keresztül jutnak el a másoláson, tollbamondáson át az emlékezetből írásig. A másik 33 oldal pedig a 2. évfolyamos olvasás munkafüzet előfutára. Különböző típusú feladatokkal segíti az olvas mányok feldolgozását. Kedves, színes illusztrációk teszik változatossá a taneszköz használatát. Felmérések 1. évfolyamon a felmérések időpontját ugyanúgy nem szabad meghatározni, mint a betűtanulás befejezésének időpontját. Mindig az osztály képessége dönti el, hogy milyen ütemben haladunk! Ezért a FELMÉRÉSEK időpontjait a betűtanuláshoz kötöttük, pl.: a v betű tanulása után. Négy mérőlapot terveztünk A és B változatban, melyek szinkronban vannak az időszakos követelményekkel. Értékelésük segítséget nyújt a szöveges értékelés megfogalmazásához, hogy hol áll, hol tart a tanuló a tanulás folyamatában. Tanítói szemléltetőkészlet Az én ábécémhez Tartalma: 44 db nagyméretű tematikus kép, amely tartalmában azonos a tankönyvben található tematikus képekkel; fóliázott kivitelű. Mérete: A/2 (54 x 42 cm) 236 db szó értékű applikációs kép fóliázott kivitelben, amelyek segítik a szótagolást, hangokra bontást, szó és kép egyeztetését. Mérete: 10 x 14 cm 35 lapból álló, írásvetítőn megjeleníthető fóliasorozat. A tankönyv valamennyi ellenőrzésre váró feladatát tartalmazza a tanító és a gyerekek számára. Mérete: A/4 18 KK_enabecem_ujtord.indd :03

19 MIRE ÉPÜL AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDUNK? A HANGOZTATÓ-ELEMZŐ-ÖSSZETEVŐ MÓDSZER LÉNYEGE A tematikus képről alkotott mondatok közül kiválasztjuk a betű megtanításához megfelelőt. Felbontjuk sza vakra, majd a kiválasztott szót eltörjük szótagokra és a szótagból leválasztjuk, kiemeljük a megtanítandó han got. Ez az analízis. Majd elvégeztetjük a szintézist: a szó egészét elemeiből, az egyes hangokból és betűkből, szótagokból rakatjuk össze a tanulókkal. Egyenként sajátítják el az olvasás jelrendszerének minden elemét. Fokozatosan a hangok összevonása, összeolvasása, a betűk összekapcsolása révén jutnak el a szótagoló olvasáson keresztül a folya matos olvasásig. A hangoztató-elemző-összetevő módszerrel az olvasástanulás fázisai a kö vet kezők a) Hangtanulás hangösszevonás: az anyanyelv fonémáinak tudatos elsajátítása, megkülönböztetése, felismerése, ejtése, a hangok kapcsolása. b) Betűtanulás betűkapcsolás: az ábécé kis- és nagybetűinek megtanulása, a betűk szótagokká, szavakká kapcsolása útján az olvasás technikájának megalapozása. c) Szövegolvasás: olvasott szavak, rövid szövegek értelmezése, tartalmi feldolgozása. A szintetikus módszer és a szótagoló olvasás előnyei: Sokrétűen fejleszti a tiszta fonémaejtést és fonémahallást. Nagy gondot fordít a vizuális-akusztikus-motoros ingerek összekapcsolására. Szótagolással fejleszti az analizáló-szintetizáló képességet. A szótagoló olvasás során egyszerre csak 2-3 betűt kell átlátni és összevonni, nem az egész szót. A szótagoló olvasás elősegíti a szabályos szóelválasztást. Nagyon jól alapozza a szóelemzés elvére épülő helyesírást. A hang- és betűtanítás A betűtanítás időszakában ELŐSZÖR MINDIG A HANGOT TANÍTSUK MEG, S CSAK UTÁNA ISMER TETJÜK MEG A TANULÓKKAL A BETŰT, VÉGÜL PEDIG A(Z ÍROTT) BETŰT ÍRATJUK. A) A hang megtanítása A BETŰ TEMATIKUS KÉPÉNEK szabad szemlélése, önkéntes megnyilatkozások. A tanulókkal IRÁNYÍTOTT kérdésekkel beszélgetünk a tematikus képről. A példamondat kiemelése. Pl.: A maci mesét hallgat. A mondat szavakra bontása. Ujjaikon megszámolják a mondat szavait: 1, 2, 3, 4 szó. Élőmondat az osztály előtt. Egy-egy tanuló mond egy-egy szót. Egy ötödik tanuló bekapcsolja az élőszavakat, a tanulók gombján csavarint egyet, mint a magnón, amire a szó gazdája mondja a szavát: 1., 2., 3., 4. stb. szót. A hang megtanításához szükséges szó: MACI kiemelése, lépjen ki az 1. és a 3., 4. szó. Menjenek a he lyükre! Mondja ki a szavát a 2. szó gazdája! MACI. TÖRJÜK EL (szótagoljuk el) a szót! Hány szótagból áll? Mondjuk ki az első szótagot! MA Válasszuk le az autó hangját! a Mi maradt? m Az M HANG HANGOZTATÁSA osztállyal csoportonként egyenként tiszta hangoztatás! 19 KK_enabecem_ujtord.indd :03

20 A TANÍTÓ ÁLTAL MONDOTT SZAVAKBAN KERESIK MEG A TANULÓK az m hangot: szó elején: méz, magas, mókus stb. szó végén: köröm, lám, rím, malom stb. szó belsejében: Kálmán, Emma stb. Aki megtalálja, átbújhat a társai által tartott kiskapun, miközben hangoztatja az általa mondott szót. A tanulók önállóan keresik az m hangot a szavakban. Ha találtak, azt is mondják meg, hol halljuk a szóban! Álljon fel az a tanuló, akinek a nevében előfordul az ÚJ HANG! (Marika, Misi, Miklós, Móric, Samu, Emi stb.) B) A betű megtanítása A MACI KÉPÉT FELTESSZÜK A MÁGNESTÁBLÁRA. Fehér krétával aláírjuk a nevét. Az ismert betűket i, a felfedeztetjük, kiemeljük, letöröljük, a c (hangot) betűt csak megemlítjük, tö röljük. Milyen hanggal kezdődött a MACI neve? Az m átírása zöld színessel. A(z) m hang és a betű egyeztetése. Az m megnevezése, hangoztatása: osztállyal, csoporttal, egyénenként. A padtársak szembefordulnak egymással és megfigyelik a helyes artikulációt: szájmozgást, tiszta hangoztatást társuknál. A nagy M betű melléírása, bemutatása. A kis- és nagybetű egyeztetése, hasonlóság, különbség. Kinek a kereszt- és vezetékneve kezdődik M-mel? Milán, Márta, Miklós, Mihály, Melinda, Móric stb. A hívókép visszahelyezése a falra. A kis m és a nagy M keresése az osztályban található feliratokban. A továbbiakban AZ ÉN ÁBÉCÉM olvasókönyv gyakorlatai alapján történik a betűk olvastatása. Ezek a gyakorlatok a könnyebbtől a nehezebb felé haladás sorrendjében a következők: 1. Tárgyképek nevének szótagokra bontása; hangokra bontás; az új hang helyén álló megfordítása. 2. Betűsorból az új betű megkeresése, betűfelismerés. 3. Betű és hang egyeztetése (Melyik kép nevében hallod?), megkülönböztetése. 4. Kis- és nagybetű egyeztetése. Az első mássalhangzó után bővül. 5. Betűösszevonás rajzosan, játékos formában. 6. Szóolvasás: 1, 2, 3 stb. tagú szavak. 7. Szó és kép egyeztetése. 8. Mondat- és kép egyeztetése. 9. Mondat- és feleletválasztás. 10. Szöveg olvasása. 11. Megértés ellenőrzése rajzoltatással. 20 KK_enabecem_ujtord.indd :03

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges ja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Éves óraszám: 288 (180 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás); Heti óraszám: 8. Tematikai egység címe 288 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

1. évfolyam. Témakörök

1. évfolyam. Témakörök 1. évfolyam Témakörök Javasolt óraszámok 7 óra/hét (252óra) Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 30 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése

Részletesebben

TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT

TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgyak elsődleges célja az anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok, feladatok Az általános

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Tankönyvkiadó kerettantervének felhasználásával Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat

Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat Középkerti Általános Iskola Helyi tanterv alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei:

8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: 8. melléklet Alsós kötelező tantárgyak tantervei: oldalszám Magyar nyelv és irodalom 91. Matematika 130. Környezetismeret 165. Vizuális kultúra 195. Technika, életvitel és gyakorlat 258. Ének-zene A változat

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat 3.1 Az alsó tagozat helyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. MATEMATIKA 43. ERKÖLCSTAN 88. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat 3.1 Az alsó tagozat helyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ 51/2012 2 (7.A) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. Iskolánk, ezen rendelet alapján a magyar nyelv és magyar irodalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Örömhír Budapest ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMOK HELYI TANTERV. Hatályos 2016.

Örömhír Budapest ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMOK HELYI TANTERV. Hatályos 2016. Örömhír Budapest ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMOK HELYI TANTERV Hatályos 2016. szeptember 1-től 1 Iskolánk helyi tantervként teljes mértékben a kerettantervet

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok*

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Alapelvek, célok Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) számú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

5. Tantárgyak tartalma és követelményei

5. Tantárgyak tartalma és követelményei Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 5. Tantárgyak tartalma és követelményei 5.1 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 5.1.1 Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam Éves óraszám: 288 (144 olvasás, 144 írás);

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM I VIII. évfolyam A helyi tantervünk a kerettanterv A változata alapján készült. A tárgy tanítását meghatározza az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia. Anyanyelvi kommunikáció

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPORTTAGOZAT 1-4.DOC TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés Tankönyvválasztás szempontjai évfolyam...

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPORTTAGOZAT 1-4.DOC TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés Tankönyvválasztás szempontjai évfolyam... TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Tankönyvválasztás szempontjai... 3 1 2. évfolyam... 3 Fejlesztési feladatok és óraszámok... 4 1. évfolyam... 5 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása...

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 2. évfolyama számára A kerettantervhez

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 1. 8 288 2. 8 288 3. 7 252 4. 7 252 Érvénybe lép: a 2013-14-es tanévtől 1

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti. Alsó tagozatos kerettanterv

Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti. Alsó tagozatos kerettanterv Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti Alsó tagozatos kerettanterv 1-4. évfolyam - 101 - Tartalomjegyzék Alsó tagozatos kerettanterv...- 101 - Tartalomjegyzék... - 102 - Magyar

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák évfolyama számára A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (9-9-8) óraszámokkal

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák évfolyama számára A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (9-9-8) óraszámokkal Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 2 3. évfolyama számára A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (9-9-8) óraszámokkal Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMMI helyi tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános

Részletesebben

1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI

1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI 1. számú melléklet AZ ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYI PROGRAMJAI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Elsődleges célunk az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 1183 BUDAPEST, GYÖNGYVIRÁG U. 41. OM: 035136 1 Tartalomjegyzék: oldal A választott kerettantervvel kapcsolatos információk Magyar nyelv

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom Helyi tanterv 1-4. évfolyam. Helyi tanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom Helyi tanterv 1-4. évfolyam. Helyi tanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Helyi tanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Helyi tanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Györffy István Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Székhely 5300 Karcag, József Attila utca 1. Karcag, 2015. Kovács Miklós Istvánné igazgató 1 TARTALOM MAGYAR

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok. Magyar 1. évfolyam

Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évf. Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évfolyam Köznevelési típusú sportiskolai osztályok részére Összeállította: Harthné Kiss

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évf. Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évfolyam Köznevelési típusú sportiskolai osztályok részére Összeállította: Harthné Kiss

Részletesebben

MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam

MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 1. évfolyamon 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 30 óra 2. Írás Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam... 6 1 2. évfolyam... 7 1. évfolyam... 9 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi

Részletesebben

Magyar nyelv. és irodalom. 1-4. évfolyam

Magyar nyelv. és irodalom. 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003

BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évf. Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évfolyam Általános tantervű osztályok részére Összeállította: Harthné Kiss Valéria Zsirai

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évf. Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1.-4. évfolyam Általános tantervű osztályok részére Összeállította: Harthné Kiss Valéria Zsirai

Részletesebben