TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD"

Átírás

1 TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002

2 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus

3 BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési folyamatában rendkívül fontos az érzelmi azonosulás. Ezen alapul, hogy a könyv fõszereplõje Regõ, aki szintén most indul iskolába. Õ a kisdiák társa, akivel együtt tanul meg írni, olvasni. Az elõkészítõ és a betûtanulási idõszak eseményképei Regõ életéhez kapcsolódnak, de olyan témákat érintenek, amelyek minden gyerek számára természetes helyzetek. Az eseményképek témái hónapról hónapra követik a természeti változásokat, felelevenítik a társadalmi élet ünnepeit, szokásait. A tanulók így jutnak egyre bõvebb ismeretekhez. Az olvasókönyv egységei 1. Az olvasás és írás elõkészítése 2. Kis és nagy nyomtatott betûk olvasásának tanulása, 2. kisbetûk írása 3. Szövegek olvasása, nagybetûk írása 20 óra olvasás 20 óra írás 54 óra olvasás 54 óra írás 74 óra olvasás 74 óra írás szeptember október-január január-június A betûtanulási idõszakaszban az olvasókönyv feladatai pontosan követik a betûtanítás algoritmusát. (Betûelemzés, betûfelismerés, összeolvasás, egyre hosszabb egységek olvasása). A szemelvénygyûjtemény olvasmányai magyar klasszikus és mai szerzõk munkái. Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatvégzésre történõ felszólításokat Regõ révén ismerik meg a tanulók. Az utasítások szövegét lila szín jelöli. A könyvhöz kapcsolódik az munkafüzet. A munkafüzet a legnagyobb hangsúlyt az elõkészítési idõszakra helyezi. Iránygyakorlatok, részletek megfigyelésére, felidézésére vonatkozó feladatok, szemmozgást és finommozgást fejlesztõ feladatok segítik az olvasás és írás elõkészítését. A szövegfeldolgozási gyakorlatok nem érintik az olvasókönyv minden szövegét. A tanulócsoport elõrehaladásának megfelelõen a tanítók állíthatják össze a tanulók szövegértését legjobban fejlesztõ feladatsorokat. Az írásfüzet a betûelemek és a betûk vázolását, írását segíti elõírt mintákkal. A másolás, tollbamondás, emlékezetbõl történõ írás és egyéb írásgyakorlást segítõ feladatok végzéséhez szükséges egy vonalas füzet vezetése. A tanmenetjavaslatban a dõlt betûvel szedett óraszámok az ra vonatkoznak. 3

4 TANMENETJAVASLAT 1. Az olvasás és írás elõkészítése Óra Bemutatkozom Mondatalkotás a képrõl: Regõ és barátai bemutatkoznak.. Köszönés, bemutatkozás. Mondatalkotás az olvasókönyvi képrõl. Ismerkedõ játék: Körbe ülnek a gyerekek. Mindenki megmondja a saját nevét, a többiek megjegyzik. Néhány perc elteltével a játékvezetõ rámutat valakire, az õ nevét kell a többieknek felidézni. Verstanulás: Három csillag... Képek és árnyképek azonosítása, formák megfigyelése, összehasonlítása. A helyes testtartás, ceruzafogás, kéztartás bemutatása, gyakorlása. Szabad rajzolás (pl. óvodai jelek) során a kéztartás korrigálása. A vonalrendszer megismertetése A kuckóm Mondatalkotás képrõl: Regõ szobájának bemutatása. Beszélgetés a gyerekek közvetlen környezetérõl, kedvenc játékairól.. Mondatalkotás a képrõl. Hangok (m, r, z) tiszta hangoztatása utánzással. Hangösszevonási gyakorlat: áz, zá, ám, má, ár, rá. Azonosulásra épülõ lazító gyakorlat: mi vagyunk a polcon lévõ játékok, amik megelevenednek, hangokat adnak. Tapsra megszûnik a varázslat, a játékok mozdulatlanok lesznek. A polcon lévõ tárgyak helyének meghatározása (alatt, fölött, mellett, között). Irányok gyakorlása. Válaszadás kérdésekre. (Hol van? Mit csinál?) Szavak szótagok szerinti lejárása. A polc oldallapjait utánozva az álló egyenes vázolása írólapra. Az álló egyenesbõl rajzok alakítása. Testtartás, ceruzafogás korrigálása. Az álló egyenes vázolása, írása vonalrendszerbe. 4

5 Így jutok az iskolába Mondatalkotás képrõl: út az iskoláig. Beszélgetés a biztonságos gyalogos közlekedés szabályairól. Az iskolai termem Mondatalkotás képrõl: Regõ óvodai terme és tanterme. Beszélgetés a gyerekek óvodai terme és a tanterem közötti hasonlóságokról és eltérésekrõl. Az iskolám udvara Mondatalkotás képrõl: az iskolaudvaron. Hasonlóságok, különbségek megfigyelése; térszemlélet fejlesztése. Mondatalkotás a képrõl, saját élmények elmondása. A gyalogos közlekedés szabályainak megbeszélése. Szituációs játék: közlekedés az utcán, átkelés az úttesten. Hangok tiszta ejtése utánzással (e, n, v, zs). Hangösszevonási gyakorlatok: en, ne ev, ve, ezs, zse. Vers tanulása: Csöpp kis Márta. Járás irányok szerinti gyakorlása a versnek megfelelõen: Egy, kettõ Egyéni beszámolók az óvodai termek berendezésérõl, jellemzõirõl. Szavak hangoztatása, szótagokra, majd hangokra bontás. Korongokkal a hangok számának jelölése. Az ó helye a szóban. Hangösszevonási gyakorlat: ól, ló, ób, bó, ós, só. Szógyûjtés: ó-val kezdõdõ szavak. Vers tanulása: Dalocska. Az olvasókönyvi kép és a saját iskolaudvar közötti különbségek felsorolása Szavak gyûjtése a képrõl. Hangoztatás, hangösszevonási gyakorlat: az, za, am, ma, ar, ra. Közös játék, a szabálytudat, fejlesztése: Benn a bárány, kinn a farkas. Kiszámoló tanulása: Ecc, pecc... Irányok gyakorlása. Képek összehasonlítása, az eltérések felsorolása. Szavak szótagok szerinti lekopogása. Irányok gyakorlása. Képek összehasonlítása. Az eltérések felsorolása. Válaszadás kérdésekre emlékezet alapján: Mi van a falon? Mi van az asztalon? Szavak szótagolás szerinti eltapsolása. Irányok gyakorlása: alatt, fölött, mellett, között. Válaszadás kérdésekre kép alapján: Hol van? Mi van a alatt, fölött, mellett, között? Szavak szótagok szerinti eltapsolása. Élõ és élettelen csoportosítása. A kijelölt gyalogátkelõhely jelét utánozva fekvõ egyenesek vázolása írólapra. A fekvõ egyenesbõl rajzok alakítása. Testtartás, ceruzafogás korrigálása. A fekvõ egyenesek írása a vonalrendszerbe. A ferde egyenesbõl rajzok alakítása. A testtartás, ceruzafogás korrigálása. Ferde egyenes vázolása, írása. Sorritmus írása álló, fekvõ, ferde egyenesekkel. A kapu vonalát utánozva felsõ ívelés vázolása, írása. A felsõ ívelésbõl rajzok alakítása. A betûelemek írása látó-halló tollbamondás után. 5

6 Az én napom Mondatalkotás képrõl: Regõ egy napja. Beszélgetés a helyes napirend kialakításáról. Bevásárolunk Mondatalkotás a képrõl: bevásárlás. Áruféleségek csoportosítása: péksütemények, gyümölcsök. Beszámoló egyéni élményekrõl. A születésnapom Mondatalkotás a képrõl. Beszámoló egyéni élményekrõl. A napi cselekvések felsorolása, beszámoló a napi teendõkrõl. Szavak bontása szótagokra, majd hangokra, jelölés korongokkal. Adott hangok helyének jelölése korongfordítással. Hangoztatás, hangösszevonási gyakorlat: ét, té, ész, szé, éh, hé. Memóriajáték: Reggel felkelek... Folytatni kell a mondatot reggeli cselekvésekkel úgy, hogy mindenki megismétli az elhangzott szavakat, majd bõvíti a sort egy szóval. Mondatalkotás az eseményképrõl. Egyéni beszámolók a vásárlási szokásokról. Szavak bontása szótagokra, majd hangokra, a hangok számának jelölése korongokkal. Adott hangok helyének jelölése korongfordítással. Hangösszevonási gyakorlat: ip, pi, ig, gi, isz, szi. Eladó és vásárló közötti párbeszéd eljátszása. Mondatalkotás az eseményképrõl. Beszámoló egyéni élményekrõl. Szavak eltapsolása. Válaszadás kérdésre kép alapján: Mit csinál Regõ? Események megfelelõ idõrendjének megállapítása, jelölése nyíllal. Szavak tapsolása szótagok szerint. Szavak hangsúlyos felsorolása. Élelmiszerek csoportosítása (péksütemény, gyümölcs, hús). Válaszadás kérdésekre kép alapján: Ki van a képen? Hol van? Mi van a pulton? Szavak eltapsolása. Válaszadás kérdésekre emlékezet alapján: Mit kapott Regõ? Az alsó ívelésbõl rajzok alakítása. A reggelizõ csésze vonalát utánozva az alsó ívelés vázolása, írása. A betûelemek írása látó-halló tollbamondás után. A horogvonalból rajzok alakítása. A fogas vonalát utánozva a horogvonal vázolása, írása. Betûelemek írásának gyakorlása. A hullámvonalból rajzok alakítása. A szalagot utánozva a hullámvonal vázolása, írása. 6

7 Beszélgetés az udvarias köszöntésrõl, a helyes viselkedésrõl vendégségben. Szavak szótagokra, majd hangokra bontása, jelölés korongokkal, az a helye a szóban. Hangösszevonási gyakorlat: úf, fú, új, jú, úd, dú. Verstanulás: születésnapi köszöntõ. Kommunikációs játék: születésnapi köszöntés elmondása, fogadása. Kedvenceim Mondatalkotás a képrõl: gondoskodás a kisállatokról. Beszámoló egyéni élményekrõl. Háziállatok Mondatalkotás a képrõl: a háziállatok. Beszélgetés a háziállatok és a hobbiállatok közötti különbségekrõl. Mondatalkotás az eseményképrõl. Egyéni beszámoló a kisállatok gondozásáról, a velük való bánásmódról. Szavak bontása szótagokra, majd hangokra, jelölés korongokkal. Adott hangok helyének jelölése korongfordítással. Hangoztatás, hangösszevonás: ic, ci, isz, szi. Verstanulás: A kutya-tár. Mondatalkotás az eseményképrõl. Beszámoló egyéni élményekrõl. Szavak bontása szótagokra, majd hangokra, jelölés korongokkal. Adott hangok helyének jelölése korongfordítással. Verstanulás: Kot-kot-kot; szerepek szerinti elmondás. Azonos formák felismerése, jelölése. Szavak felsorolása növekvõ majd csökkenõ hangerõvel. Azonos formák felismerése. Ábra megfigyelése, tájékozódás az ábrán. Válaszadás kérdésekre emlékezet alapján. Csoportosítás adott szempont szerint: háziállatok, nem háziállatok. Ábra megfigyelése, tájékozódás a képen. A tortát utánozva a kör vázolása, írása. A macska farkát utánozva a nyitott kör vázolása, írása. A madarakat utánozva a felsõ hurokvonal vázolása, írása. Az alsó hurokvonal vázolása, írása. A betûelemek írása tollbamondás után. 7

8 2. Kis és nagy nyomtatott betûk olvasásának tanulása, kisbetûk írása Óra Betûtanulás: á, Á az á helyes hangoztatása. kirándulás az õszi erdõben. Érzelmek kifejezése az á eltérõ hangoztatásával (csodálkozás, bánat, öröm, ásítás). Hívókép: ág; á hang leválasztása. á, Á keresése a versrészletben. Szavak bontása szótagokra, hangokra. Az á helye a szavakban. Szógyûjtés: á a szó elején, végén, a szóban; Á-val kezdõdõ nevek. Mondatalkotás a szavakkal. Betûtanulás: m, M a m helyes hangoztatása. nézelõdés a játéküzletben. Beszélgetés a helyes viselkedésrõl az üzletekben. m, M keresése a versrészletben. Az ám, má összeolvasása. Szavak bontása szótagokra, hangokra. A m helye a szavakban. Szógyûjtés: m a szó elején, végén, A m különféle hangoztatása: meglepetés, dõdõ nevek. a szóban; M-mel kez- valami ízlik, mérgelõdés. Hívókép: mackó; m hang leválasztása. Szóalkotás ám, má betûkapcsolatokkal. Mondatalkotás a szavakkal. Betûtanulás: l, L l, L keresése a versrészletben. a l helyes hangoztatása. Az ál, lá összeolvasása. Szavak, betûsorok ol- séta az õszi utcán. vasása a megismert Hívókép: levél, a l hang betûkkel, a szavak jelentésének leválasztása. Szavak bontása szótagokra, hangokra. A l helye a szavakban. Az á vázolása, írása, kapcsolása. Az m vázolása, írása, kapcsolása. A l vázolása, írása, kapcsolása. 8

9 Betûtanulás: z, Z Betûtanulás: e, E i gyakorlatok a megismert betûkkel a z helyes hangoztatása. iskolai ünnepségen. Beszélgetés a helyes viselkedésmódról az ünnepségeken. Hívókép: zászló, a z hang leválasztása. az e helyes hangoztatása. esik az esõ. Beszélgetés az õszi idõjárásról. Hívókép: esernyõ, az e hang leválasztása. Verstanulás: Mese. Artikulációs gyakorlatok. Kijelentések alkotása adott szavakkal. A kijelentés megfelelõ hanglejtése, a mondatvégi írásjele. z, Z keresése a versrészletben. Szavak, betûsorok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szavak bontása szótagokra, hangokra. A z helye a szavakban. Kijelentések alkotása adott szavakkal. e, E keresése a versrészletben. Szavak, betûsorok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szavak bontása szótagokra, hangokra. Az e helye a szavakban. A felkiáltás helyes hanglejtése, hangsúlya; mondatvégi írásjele. Kijelentések és felkiáltás olvasása. Betûfelismerési feladatok az Omf.: 13. oldal alapján. Betûkártyákkal szóalkotási gyakorlatok. gyakorlás Betûfelismerési feladatok az Omf.: 14. oldal alapján. Betûkártyákkal szóalkotási gyakorlatok. A z vázolása, írása, kapcsolása. Szavak írása. Az e vázolása, írása, kapcsolása. Szavak másolása írott és nyomtatott alakról. Szavak másolása nyomtatott szövegrõl: mez, áll, láz, emel, lemez. Szavak írása látóhalló tollbamondás után. 9

10 Betûtanulás: t, T Betûtanulás: s, S Betûtanulás: a, A a t helyes hangoztatása. az állatok õszi készülõdése. Beszélgetés az állatok õszi viselkedésérõl. Hívókép: tücsök, a t hang leválasztása. a s helyes hangoztatása. sünt találnak a gyerekek. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: sün, a s hang leválasztása. Verstanulás: Seholsincs országban. az a helyes hangoztatása. Hangdifferenciálás: a - á almaszedés. t, T keresése a versrészletben. Szavak, szókapcsolat olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szavak bontása szótagokra, hangokra. A t helye a szavakban. A kérdés helyes hanglejtése, hangsúlya; mondatvégi írásjele. Kérdõ mondatok olvasása. s, S keresése a versrészletben. Szavak olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szavak bontása szótagokra, hangokra. A s helye a szavakban. Szógyûjtés: s a szó elején, végén, a szóban; nevek S-sel. Kijelentõ, kérdõ és felkiáltó mondat olvasása. Szituációs játék a mondatoknak megfelelõen. a keresése a versrészletben. Szavak, szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének A t vázolása, írása, kapcsolása. Szavak írása. A s vázolása, írása, kapcsolása. Szavak másolása. Az a vázolása, írása, kapcsolása. Szavak másolása. Szavak írása a - á magánhangzóval: al - ál, sas - sás. 10

11 Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: alma, az a hang leválasztása. Szavak bontása szótagokra, hangokra. A s helye a szavakban. Szógyûjtés: a a szó elején, végén, a szóban; nevek A-val. Mondatalkotás a szavakkal i gyakorlatok Hangsúlygyakorlatok. Szöveg olvasása: Laza a támla! A sorváltás gyakorlása. Szókapcsolatok másolása nyomtatott szövegrõl. Válaszadás kérdésekre: Mit talált Tamás? Mire állt Tamás? Mi történt vele? Szerinted hol lehetett az alma? A történet önálló befejezése Betûtanulás: b, B a b helyes hangoztatása. b, B, keresése a versrészletben. A b vázolása, írása, kapcsolása. Szavak, szókapcsolatok másolása. õsz a vízparton. Hívókép: béka, a b hang leválasztása. Szavak, személynév, szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: Az almás tál. Válaszadás kérdésekre: Milyen a tál? Mi van a tálban? Betûtanulás: í, i, Í, I Artikulációs gyakorlat, hangok idõtartama; az í, i helyes hangoztatása. a gyerekek iránytûvel tájékozódnak. Beszámoló egyéni élményekrõl: eltévedtünk. i keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Az í, i vázolása, írása, kapcsolása. Szavak másolása. 11

12 Hívókép: írás, iránytû; az í, i hang leválasztása. Kérdések olvasása. Válaszok megfogalmazása a kérdésekre Gyakorló feladatok Hangsúlygyakorlat Betûfelismerési gyakorlatok. Szavak alkotása betûkártyákkal. Mondatalkotás a szavakkal. Képek nevének leírása. A kis és nagy nyomtatott betûk felismerése szótagkártyákon. Képek és a nevek elsõ szótagjának párosítása az Omf. 16. oldal alapján Gyakorló feladatok Hangerõgyakorlat Szavak olvasása a tábláról. A tanult betûk írott és nyomtatott alakjának felismerése szókártyák alapján. Szavak írása látóhalló tollbamondás után. Szópiramis szavainak olvasása. Véleményalkotás állításokról (igaz hamis) az Omf. 17. oldal alapján Betûtanulás: r, R a r helyes hangoztatása. r, R, keresése a versrészletben. A r vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: r - l. õsz az erdõben. Hívókép: róka, a r hang leválasztása. szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Szövegolvasás: Rita barátra talál. Szavak írása r-rel, l-lel: sár - sál, tár - tál. Válaszadás kérdésre: Kik a történet szereplõi? Mire írt Rita? Omf. 20. oldal 12

13 Betûtanulás: v, V a v helyes hangoztatása. a madarak viselkedése õsszel. Beszélgetés a velünk telelõ madarakról. Hívókép: varjú, a v hang leválasztása v keresése a versrészletben. Szavak, személynév, szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel. Mondatalkotás a szavakkal, szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Vilma sála. A v vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása. Szavak írása látóhalló tollbamondás után. Válaszadás kérdésekre: Ki varrta a sálat? Hol viseli Vilma? Az események sorrendje Betûtanulás: ó, o, Ó, O az ó, o helyes hangoztatása. o keresése a versrészletben. Az ó, o vázolása, írása. Szavak másolása. madár és háziállat élõhelye. Beszélgetés az állatok élõhelyérõl. Hívókép: ól, odú, az ó, o hang leválasztása. szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Ottó lova. Válaszadás kérdésekre: Hol áll a ló? Mit evett? Ki a lovasa? Betûtanulás: k, K a k helyes hangoztatása. k keresése a versrészletben. A k vázolása, írása. Szavak írása. a gyerekek otthon vacsoráznak. Beszélgetés a helyes táplálkozásról, a kenyér az étrendben. szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. 13

14 Hívókép: kenyér, a k hang leválasztása. Szöveg olvasása: Kakaska levese. Válaszadás kérdésekre. Véleményalkotás állításokról az Omf. 19. oldal alapján Betûtanulás: é, É az é helyes hangoztatása. esti lefekvés. Beszélgetés a lefekvés idejérõl, a lefekvés elõtti teendõkrõl. Hívókép: éjszaka, az é hang leválasztása. é, É keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása a megismert betûkkel, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Éva és az esti mese. Az é vázolása, írása. Szavak másolása. Szavak írása e - é magánhangzókkal: mez - méz, kert - kért.. Válaszadás kérdésekre: Mire vár Éva? Mirõl szól a mese? Gyakorló feladatok Ritmusgyakorlatok. Szövegtanulás: Kakaska levese. A tanult betûk felismerése, szóalkotás betûkártyákkal. Az adott betûk helyének jelölése szavakban. Mondatalkotás a szavakkal. Szókapcsolatok másolása nyomtatott szövegrõl. Szavak, szókapcsolatok olvasása. Feladatok megoldása csoportmunkában. Omf oldal gyakorlás a megismert betûkkel Hangerõgyakorlat. Mondatok önálló olvasása. A megértés igazolása önálló feladatvégzéssel. Omf oldal Rövid mondatok írása látó-halló tollbamondás után. A kezdõbetûk megkülönböztetése színes ceruzával Betûtanulás: n, N a n helyes hangoztatása. n keresése a versrészletben. Az n vázolása, írása. Szavak másolása. 14

15 a gyerekek nagyítóval figyelik a gyûjtött terméseket, leveleket. Beszámoló egyéni élményekrõl. olvasása, a szavak jelentésének Nevek olvasása; az én nevem, a társaim neve; (vezeték- és utónevek), bemutatkozás. Szavak írása tollbamondás után. Hívókép: nagyító, a n hang leválasztása. Szöveg olvasása: A róka és a kakas. Válaszadás kérdésekre az Omf. 24. oldal alapján Betûtanulás: c, C a c helyes hangoztatása. öltözködés. Beszélgetés az idõjárásnak megfelelõ öltözködésrõl. Hívókép: cipõ, a c hang leválasztása. c keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Beszélgetés az itt telelõ madarak táplálkozásáról. Szöveg olvasása: Cili cinkét etet. A c vázolása, írása. Szavak másolása. Képek nevének leírása. Válaszadás kérdésekre feleletválasztással. Omf. 25. oldal Betûtanulás: f, F a f helyes hangoztatása. f keresése a versrészletben. A f vázolása, írása. Szavak másolása, írása emlékezet alapján. házi hangverseny. Hívókép: furulya, a f hang leválasztása. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: A folt. Válaszadás kérdésekre: Mit festettek? Milyen lett a kabát? 15

16 Betûtanulás: d, D Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok Betûtanulás: j, J a d helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: d - t. dióverés. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: dió, a d hang leválasztása. Hangsúlygyakorlatok.. Ritmusgyakorlatok. a j helyes hangoztatása. korcsolyázás a jégen. Beszámoló egyéni élményekrõl, beszélgetés a téli sportok veszélyeirõl. Hívókép: jégcsap, a j hang leválasztása. d, D keresése a versrészletben szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Diós rétes. Az események helyes sorrendjének megállapítása. Omf.26. oldal Szavak, mondatok olvasása a megismert betûkkel. A mondatok megértésének igazolása önálló feladatvégzéssel. Omf. 27. oldal Egyéni hangos olvasás. j, J keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Felszólítások olvasása. A felszólítás hanglejtése, mondatvégi írásjele. Felszólítások, utasítások önálló megfogalmazása. A d vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása. Szavak írása tollbamondás után. Betûpótlás: d / t. Képek nevének leírása. Rövid mondatok írása a képekhez kapcsolódóan. A kezdõbetû megkülönböztetése színes ceruzával. Mondatok másolása nyomtatott szövegrõl. A kezdõbetû megkülönböztetése. A j vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása. 16

17 Betûtanulás: ú, u, Ú, U az ú, u helyes hangoztatása. utazás a nagyszülõkhöz. Beszámoló egyéni élményekrõl, beszélgetés a nagyszülõk iránti tiszteletrõl. Hívókép: út, utazás az ú, u hang leválasztása. Betûtanulás: sz, Sz a sz helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: sz - c. szánkózás. A sz vázolása, írása. Szavak másolása. gyakorlatok Betûtanulás: h, H Beszámoló egyéni élményekrõl, beszélgetés a téli sportok veszélyeirõl. Hívókép: szánkó, a sz hang leválasztása. Hangsúlygyakorlatok. a h helyes hangoztatása. hóember építése. Beszámoló egyéni élményekrõl. ú keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Mamóka jó unokája. Válaszadás kérdésekre: Hol él Tomi nagymamája? Hogyan segített Tomi és Ubul? sz, Sz keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Beszélgetés a Mikulásról. Szöveg olvasása: Érkezik a Mikulás! Válaszadás kérdésekre az Omf. 28. oldal feladatai alapján. Egyéni hangos olvasás. Gyakorló feladatok. h, H keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Az ú, u vázolása, írása. Szavak másolása. Szókapcsolatok írása látó-halló tollbamondás után. A h vázolása, írása. Szókapcsolatok másolása. 17

18 Betûtanulás: g, G Betûtanulás: õ, ö, Õ, Ö Betûtanulás: cs, Cs Hívókép: hóember, a h hang leválasztása. a g helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: g - k. gesztenyesütés. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: gesztenye, a g hang leválasztása. az ö, õ helyes hangoztatása. gondoskodás az õzekrõl télen. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: õz, öt az õ, ö hang leválasztása. Verstanulás: Õzgidácska. a cs helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: cs - sz. Szöveg olvasása: Hóember az udvaron. A szöveg szereplõinek és helyszínének felsorolása. Rajz készítése a szöveg alapján a hóemberrõl. g, G keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szógyûjtési feladatok. Szöveg olvasása: Az éhes kisegér. A szöveg szereplõinek és helyszínének felsorolása. õ, ö keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Beszélgetés a biztonságos téli játékról. Szöveg olvasása: Bele a hóba! A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása az Omf. 29. oldal alapján. cs, Cs keresése a versrészletben Szógyûjtés cs kezdõhanggal. A g vázolása, írása. Szavak másolása. Betûpótlás: g / k. Az õ, ö vázolása, írása. Szókapcsolatok másolása. A cs vázolása, írása. Szavak másolása. Szavak írása cs és sz betûvel. 18

19 gyakorlás Betûtanulás: p, P Betûtanulás: û, ü, Û, Ü csillagok megfigyelése. Beszélgetés a csillagokról, arról, hogy mikor láthatóak. Hívókép: csillag, a cs hang leválasztása. Hangerõgyakorlatok. Verstanulás: Nagy a hó... a p helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlatok: p b. a pók hálót szõ. Hívókép: pók, a p hang leválasztása. az û,ü helyes hangoztatása. ünnepelés, mulatság karácsonykor és szilveszterkor. Beszámoló egyéni élményekrõl. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: A téli éjszaka. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása; azonos szótagszámú szavak felsorolása. Mondatok önálló olvasása, értelmezése. Rajz készítése a mondatoknak megfelelõen az Omf. 30. oldal alapján. p keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: Pásztorjáték. A szereplõk felsorolása, olvasás szerepek szerint. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása az Omf. 31. oldal alapján. Dramatikus játék. ü keresése a versrészletben. Szavak, személynév, szókapcsolatok olvasása karban. A szavak jelentésének magyarázata pármunkában. Mondatok írása látó-halló tollbamondás után. A kezdõbetû megkülönböztetése. A p vázolása, írása. Szavak írása. Betûpótlás: b / p. Az û, ü vázolása, írása. Szavak írása. Látó-halló tollbamondás. 19

20 gyakorlás Betûtanulás: zs, Zs Betûtanulás: ny, Ny Hívókép: ûr, üveg, az û, ü hang leválasztása. Ritmusgyakorlatok. a zs helyes hangoztatása. Hangdifferenciálás: zs s. kirándulás. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: zsák, a zs hang leválasztása. a ny helyes hangoztatása. nyulak megfigyelése. Beszámoló egyéni élményekrõl. Hívókép: nyúl, a ny hang leválasztása. Szöveg olvasása: Újévi köszöntõ. A köszöntõ tanulása. Szavak, mondatok olvasása a tábláról. Önálló feladatmegoldás az Omf. 32. oldala alapján. zs, Zs keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: Egy zsák mák. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása az Omf. 33. oldal alapján. ny, Ny keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: A nyúl meg a káposzta. szerepek szerint. Válaszadás kérdésekre: Miért bízta a sün a nyúlra a káposztát? Mi a véleményed a nyúl viselkedésérõl? Önálló feladatmegoldás az Omf. 33. oldala alapján. Képek nevének írása. Mondatalkotás a szavakkal. A zs vázolása, írása. Szavak, szókapcsolatok másolása. A ny vázolása, írása. Szavak írása. 20

21 Betûtanulás: ty, Ty Betûtanulás: ly, Ly gyakorlás Betûtanulás: gy, Gy a ty helyes hangoztatása. Hangdifferenciálási gyakorlat: ty - gy. a tyúk megfigyelése. Beszélgetés a baromfiudvar állatairól. Hívókép: tyúk, a ty hang leválasztása. Verstanulás: Van nekem... az ly helyes hangoztatása. a rókalyuk, a róka élõhelye. Beszélgetés a vadon élõ állatok élõhelyérõl. Hívókép: lyuk, az ly hang leválasztása.. Hangsúlygyakorlatok. a gy helyes hangoztatása. ty keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Tyúkocska. Szómagyarázat: kendermagos, pettyegetett. ly, Ly keresése a versrészletben. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Beszélgetés a könyvtár használatáról. Szöveg olvasása: Olyan érdekes! A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása az Omf. 34. oldal alapján. Szituációs játék: párbeszéd a könyvtárossal. Szavak, mondatok olvasása a tábláról. Feladatok a mondatokhoz kapcsolódóan. gy, Gy keresése a versrészletben. A ty vázolása, írása. Szavak írása. Látó-halló tollbamondás. Az ly vázolása, írása. Szavak írása. Az ly-s szavak másolása az olvasókönyv alapján. A gy vázolása, írása. Szavak írása. Látó-halló tollbamondás. 21

22 gyíkok a terráriumban. szókapcsolatok olvasása. Szavak írása gy és ty betûvel. Beszélgetés a gyík élõhelyérõl, tulajdonságairól. Hívókép: gyík, a gy hang leválasztása. Mondatalkotás a szavakkal. Beszélgetés a múzeumról. Szöveg olvasása: Gyûjtemények a múzeumban. A szöveghez kapcsolódó feladat: a múzeumban látott dolgok kiválasztása, felsorolása Betûtanulás: dz, Dz a dz helyes hangoztatása. dz, Dz keresése a versrészletben. A dz vázolása, írása. Szavak másolása. bodzaszörpöt isznak a gyerekek. Beszélgetés a megfelelõ minõségû és mennyiségû folyadékfogyasztásról. Hívókép: bodza, a dz hang leválasztása. szókapcsolatok olvasása, a szavak jelentésének Szöveg olvasása: Az edzésen. Válaszadás kérdésekre: Mikor van edzés? Milyen az edzõ? Miért kell ilyennek lennie? Betûtanulás: dzs, Dzs a dzs helyes hangoztatása. dzs keresése a versrészletben. A dzs vázolása, írása. Szavak írása. vásárlás az üzletben, dzsekit vásárolnak. Beszélgetés az idõjárásnak megfelelõ öltözködésrõl. Hívókép: dzseki, a dzs hang leválasztása. szókapcsolatok olvasása. Mondatalkotás a szókapcsolatokkal. Szöveg olvasása: Ó, a maharadzsa! Szómagyarázat: maharadzsa, felleg, falánk. A szöveg tanulása. 22

23 Betûtanulás: w, W, x, X, y, Y, q, Q A w, x, y, q vázolása, írása, kapcsolása. gyakorlatok Önálló hangos olvasás A magyar ábécé Félévi felmérés A betûknek megfelelõ hangok tiszta ejtése. Hangerõgyakorlat. Hangsúly-, hangerõgyakorlatok. Az ábécé hangjainak tiszta ejtése. Az ábécérend tanulása. Artikulációs gyakorlatok. A versrészlet olvasása, értelmezése. olvasása. A személyek rövid bemutatása. Szógyûjtés a ritka betûkkel. Válaszadás kérdésekre a megfelelõ szavak lemásolásával az Omf. 36. oldal alapján. Mondatok önálló olvasása, értelmezése. Omf. 35. oldal Meseolvasó-verseny: szabadon választott mese olvasása felkészülés után. Mesekönyvek bemutatása. A betûrend felolvasása. Tájékozódás az Ablak-zsiráf gyermeklexikonban. Szócikkek keresése. Szómagyarázatok olvasása, feladatok megoldása az Omf. 37. oldal alapján. Hangos olvasás. Félévi felmérés Néma olvasás, önálló feladatvégzés. Javasolt felmérõlap: Tudásszintmérõ feladatlap, Szövegértés 1. osztály (Mozaik Kiadó) Mondatok írása látó-halló tollbamondás után. Hiányos mondatok pótlása, leírása. Másolás az Ablakzsiráf lexikonból. Másolás nyomtatott szövegrõl. látó-halló tollbamondás után. 23

24 3. Szövegek olvasása, nagybetûk írása Óra Olvassunk együtt! Artikulációs gyakorlatok. Könyvek bemutatása. Egyéni felolvasás egyik kedvenc könyvbõl. Látó-halló tollbamondás. A könyvek adatai Január - A télrõl ezt tudom Hangerõgyakorlatok. Válaszadás kérdésekre. Omf. 38. oldal Az A vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok másolása Török Sándor: Andris Idõországban Kiejtésgyakorlatok. A mese szereplõinek és helyszínének megnevezése. Az Á vázolása, írása. Nevek, szavak, szókapcsolatok másolása Nemes Nagy Ágnes: A toronyóra és a rossz óra Hangutánzó gyakorlatok. Verstanulás. A vers tartalmának megfogalmazása. A vers ritmusának és sorvégi szavainak megfigyelése. A/Á-val kezdõdõ köznevek és tulajdonnevek kiegészítése, majd leírása Osvát Erzsébet: Vége a napnak Hangszíngyakorlatok. Válaszadás kérdésekre: Milyen állatoktól búcsúzott el a Nap? A V vázolása, írása. Nevek, mondat másolása. A találós kérdés olvasása László Gyula: Csodahét. A versszakok, sorok számának, a sorvégi szavaknak a megfigyelése. Az U, Ú vázolása, írása. Nevek, mondat másolása. Önálló feladatmegoldás az Omf. 39. oldal alapján Fehér Klára: Évszakok Artikulációs gyakorlatok. Az évszakok jellemzõinek felsorolása. Az Û, Ü vázolása, írása. Nevek, mondat másolása Milne: Vége Hangsúlygyakorlatok. Verstanulás. A versszakok, a sorok számának megfigyelése. Nevek, mondatok írása a tanult nagybetûkkel látó-halló tollbamondás után Február ismeretterjesztõ szöveg Kiejtésgyakorlatok. Válaszadás kérdésekre az Omf. 40. oldal alapján. Az Ó, O vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mon- 24

25 Herman Ottó: A cinege beszéde A farsang Vidor Miklós: Bolond-bál Móricz Zsigmond: Iciri-piciri A róka meg a holló Weöres Sándor: A medve töprengése Hangszíngyakorlatok, hangutánzás. A C vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Hangszíngyakorlatok, hangutánzás. A vers hangulatának megfelelõ hangszín, hanglejtés. Móricz Zsigmond: A török és a tehenek Hangsúlygyakorlatok. Verstanulás. A G vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Ritmusgyakorlatok. Hangszíngyakorlatok, hangutánzás. A vers tartalmának megállapítása. Szómagyarázat: szétfürkésszek-e. A versszakok, szótagszám megfigyelése. Kérdésre válasz felolvasása: Melyik állatról szól a szöveg? Mivel táplálkozik a cinege? Mit mond, ha nem talál semmit? A vers szereplõinek felsorolása. Válaszadás kérdésekre az Omf. 41. oldal alapján. A sorvégi szavak megfigyelése. A szólások, szólásmagyarázatok olvasása. Mondatok kiegészítése az Omf. 42. oldal feladatai alapján. Kifejezések értelmezése. Válaszadás kérdésekre az Omf. 43. oldal alapján. Válaszadás kérdésekre, feladatok az Omf. 44. oldal alapján. Szólásmagyarázat olvasása. A mese dramatizálása. Dramatikus játék. A sajtot osztó róka Kiejtésgyakorlatok Önálló feladatmegoldás az Omf. 45. oldal alapján. A mese eljátszása síkbábokkal. gyakorlás A S vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Hangerõgyakorlatok. Mese szereplõinek megjelölése alapján a mese kitalálása, felolvasása. datok másolása. A Cs vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Az Õ, Ö vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Nevek másolása nagy nyomtatott betûs szóalakokról. (OTTÓ, GÉZA, ÖDÖN stb.) A Gy vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Nevek másolása csoportosítással C / O / G kezdõbetû alapján. Személynevek és köznevek gyûjtése, leírás látó-halló 25

26 Két kicsi kecske Miért haragszik a kutya a nyúlra? A kiskutya meg a szamár A kismalac és a farkasok gyakorlás Március ismeretterjesztõ szöveg Kányádi Sándor: Kelj föl, nap Fazekas Anna: Sándor, József, Benedek A nyúl meg a tavaszi hó Kiejtésgyakorlatok. A Sz vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Kiejtésgyakorlatok. A ts, tsz hangkapcsolat helyes ejtése. A Z vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Kiejtésgyakorlatok. A Zs vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Kifejezõgyakorlatok. A T vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Kifejezõgyakorlatok. Kiejtésgyakorlatok. Hangsúlygyakorlatok. Verstanulás Hangsúlygyakorlatok. Pitty-potty és littylotty Hangszíngyakorlatok. szerepek szerint. tollbamondás után. Folyamatos olvasás. Véleményalkotás a szereplõk viselkedésérõl. Dramatikus játék. Szó- és szólásmagyarázat. A mese eljátszása síkbábokkal. Kifejezések magyarázata. A szereplõk tulajdonságai. Feladatok az Omf. 46. oldal alapján. Véleményalkotás állításokról. A szereplõkre jellemzõ mondatok kiválasztása az Omf. 47. oldal alapján. Egyéni hangos olvasás. A hibák megbeszélése, korrigálása. Mondatok kiegészítése a március jellemzõirõl. Feladatmegoldás az Omf. 48. oldal alapján. Szómagyarázat: déli verõ, kikelet. Sorvégi szavak megfigyelése. A szereplõk megnevezése. Állításokról véleményalkotás az Omf. 49. oldal alapján. A víz halmazállapotának változásai a természetben. A szereplõ tulajdonságainak megjelenítése. A családtagok nevének leírása. Mondatok írása a nevekkel. A Ty vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A F vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Az Í, I vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A J vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. 26

27 Kinek köszönt a szegény ember? gyakorlás Csanádi Imre: Pesti verebek Gyárfás Endre: Tavaszi párbeszéd Nemzeti ünnepünk - ismeretterjesztõ szöveg Petõfi Sándor: Nemzeti dal (részlet) Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) gyakorlás Hát a tizedik hová lett? Kiejtésgyakorlatok. A K vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Válogató másolás I / J / K kezdõbetûvel. Kifejezõgyakorlatok. Mondatok másolása nyomtatott szövegrõl. Ritmusgyakorlatok. A L vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Ritmusgyakorlatok. Verstanulás. Hangerõgyakorlatok. A versrészlet tanulása. Nevek, mondatok írása I, K, L kezdõbetûvel. Hangszíngyakorlatok. A versrészlet tanulása. A mi hazánk Magyarország ismeretterjesztõ szöveg. Hangsúlygyakorlatok. A Szózat elsõ versszakának tanulása. A H vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Kiejtésgyakorlatok. Hangsúlygyakorlatok. Szólásmagyarázat. A találós kérdés olvasása. Szólásmagyarázatok. Szereplõk megnevezése az Omf. 50. oldal alapján. Kifejezõ hangos olvasás. A hibák korrigálása. A vers hangulata. Szómagyarázat: neszez, platán. Találós kérdés olvasása. Párbeszédes olvasás. A vers elmondása bábbal. Válaszadás kérdésre: Kik voltak a márciusi ifjak? A versrészlet értelmezése. Szómagyarázat: balsors, megbünhõdte. Válaszadás kérdésre: Mi Magyarország fõvárosa? Mi a különbség a város és a falu között? A zászló és a címer bemutatása. Válogatás az olvasott szövegek közül. Kifejezõ hangos olvasás egyénileg. A szereplõkhöz kapcsolódó mondatok kivá- Az Ly vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Mondatok írása látó-halló tollbamondás után. Mondatok írása hosszú mássalhangzós szavakkal. A D vázolása, írása. Nevek, szókapcso- 27

28 A róka és a kácsák Kifejezõgyakorlatok. A háziállatok beszéde Gárdonyi Géza: Nagyapó Gárdonyi Géza: Cifra mese gyakorlás Április ismeretterjesztõ szöveg Kányádi Sándor: Április hónapja Húsvét ismeretterjesztõ szöveg Hangutánzó gyakorlatok. Kiejtésgyakorlatok. Verstanulás: Mártonka levele. Nyelvtörõk elmondása. Kifejezõgyakorlatok. Kiejtésgyakorlatok. A M vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Ritmusgyakorlatok. Ritmusgyakorlatok. Verstanulás: Öntözõ versike. Móra Ferenc: Megjöttek a fecskéink! Beszédtempógyakorlatok. lasztása. Feladatok az Omf. 52. oldala alapján. Párbeszédes olvasás. A mese eljátszása másfajta csalogatással. A mondatok olvasása a szereplõkre jellemzõ hangsúllyal. Találós kérdés olvasása. A mese dramatizálása. Válaszadás, a szereplõk tulajdonságai az Omf. 53. oldal alapján. Szómagyarázat: cifra, szûcs, versfaragó, elõtalál. A szereplõk megnevezése. Szöveghû olvasás. Az olvasási tempó fejlesztése. Válaszadás kérdésekre: Milyen állatokat említ a szöveg? Milyen növényt? Szólásmagyarázat. Önálló feladatmegoldás az Omf. 54. oldal alapján. A vers jellemzõi. A húsvéti szokások felsorolása. Találós kérdés olvasása. A párbeszéd olvasása. Feladatmegoldás az Omf. 55. oldal alapján. latok, mondatok másolása. A P vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A R vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A B vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Nevek írása P, R, B kezdõbetûvel. Másolás nyomtatott szövegrõl, elválasztás. A N vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A Ny vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Személynevek írása M, N, Ny kezdõbetûvel. Válogató másolás: személynevek, állatnevek M, N, Ny kezdõbetûvel Benedek Elek: Mit Kiejtésgyakor- Felolvasás szerepek sze- Az E vázolása, írá- 28

29 238. mond a fecske? latok. rint. Jelenet eljátszása a mesébõl Mészöly Miklós: Pipiske és a fûszál Szõke József: A szépséges pillangó Osvát Erzsébet: Kiskelepek gyakorlás A testünk ismeretterjesztõ szöveg Fecske Csaba: Hapci! gyakorlás Május ismeretterjesztõ szöveg Ágai Ágnes: Maradj... A szénégetõ és az õzgida Hangszíngyakorlatok. Kifejezõgyakorlatok. Beszédtempógyakorlatok. Kifejezõgyakorlatok. Hangsúlygyakorlatok. Sebõk Éva: Beteglátogatás Hangszíngyakorlatok. Ritmusgyakorlatok. Válogató másolás: valós állítások leírása. Kifejezõgyakorlatok. Kiejtésgyakorlatok. Verstanulás: egyéni választás az anyák napjához kapcsolódó versek közül. A vers leírása emlékezetbõl. Hangsúlygyakorlatok. Mondatok kiegészítése, feladatok önálló megoldása az Omf. 56. oldal alapján. A pillangók fejlõdési szakaszai. A pillangó tulajdonságainak felsorolása. Véleményalkotás állításokról. Feladatok megoldása az Omf. 57. oldal alapján. Pontos, kifejezõ olvasás gyakorlása. Válaszadás kérdésekre: Hogyan õrizhetõ meg az egészség? Mi a helyes viselkedés betegség esetén? sa. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. Az É vázolása, írása. Nevek, szókapcsolatok, mondatok másolása. A nagybetûk írásának gyakorlása. Az X, Y vázolása, írása. A Q, W vázolása, írása. A testrészek nevének leírása. Mondatok írása a szavakkal. Szerepek szerinti olvasás Válogató másolás nyomtatott szövegrõl: fiúnevek leírása a nevek közül. A vers tartalmának megfogalmazása. Szómagyarázat: bacilus. Szöveghû olvasás megfelelõ tempóval és hangerõvel. Válogatás az olvasott mesék közül. Válaszadás kérdésekre: Milyen virágokat említ a szöveg? Mikor ünnepeljük az édesanyákat? A vers hangulata. Szómagyarázat: szénégetõ. Hiányos mondatok kiegészítése. Szótagoló írás. Elválasztás gyakorlása: két magán- 29

30 Az események sorrendje. Feladatok megoldása az Omf. 58. oldal alapján. hangzó között Csoóri Sándor: Esti párbeszéd Hangsúlygyakorlatok. Párbeszédes olvasás. A sorvégi szavak, a ritmus megfigyelése. Elválasztás gyakorlása: magánhangzó után mássalhangzó Puskin: A kis fa Kiejtésgyakorlatok. Találós kérdés olvasása. Önálló feladatmegoldás az Omf. 59. oldalán. Elválasztás gyakorlása: mássalhangzók között A békák és a gólya Hangszíngyakorlatok. Párbeszédes olvasás hangutánzással. Az elválasztási esetek gyakorlása Kányádi Sándor: Szúnyogkirálynõ szerencséje Kiejtésgyakorlatok. Verstanulás: A béka-király. A tápláléklánc felismerése a szövegben. Feladatok megoldása az Omf. 60. oldalán. Az elválasztási esetek gyakorlása gyakorlás Kifejezõgyakorlatok. Pontos, kifejezõ hangos olvasás. Az elválasztási esetek gyakorlása Benedek Elek: A prücsök krajcárkája Kiejtésgyakorlatok. Szómagyarázat, az események sorrendje, Omf. 61. oldal feladatainak megoldása. Szógyûjtés: j-vel, lynal írt szavak írása A pünkösd ismeretterjesztõ szöveg Hangsúlygyakorlatok. Válaszadás kérdésekre az Omf. 62. oldal alapján. J-vel, ly-nal írt szavak válogató másolása Janikovszky Éva: Várjuk az óvodásokat i tempógyakorlatok. A történet helyszínének, szereplõinek megnevezése. Szógyûjtés: Mit csinál? Mondatalkotás a szavakkal Móra Ferenc: Az én titkaim Hangerõgyakorlatok. Válaszadás kérdésre: Hogyan épülnek fel a mesék, történetek, versek? Mondatok írása látó-halló tollbamondás után. Találós kérdés olvasása gyakorlás Kifejezõgyakorlatok. Szöveghû, kifejezõ olvasás gyakorlása az ismert szövegek alapján. A hibák korrigálása. Mondatok másolása tagolás után Június ismeretterjesztõ szöveg Weöres Sándor: Kiejtésgyakorlatok. Verstanulás. Kifejezés magyarázata: gyümölcsérlelõ. Mondatok írása látó-halló tollbamondás után. 30

31 Barangolók Sebõk Éva: Gyümölcs i tempó gyakorlatok. A szövegben említett gyümölcsök felsorolása. Mondatok másolása tagolás után Év végi felmérés Kifejezõgyakorlatok. Hangos olvasás Másolás nyomtatott szövegrõl. Mondatok tagolása szavakra Év végi felmérés ok. Önálló feladatmegoldás. Javasolt: Tudásszintmérõ feladatlapok, Szövegértés 1. osztály (Mozaik Kiadó) Mondatok írása tollbamondás után Fecske Csaba: Jó leszek! Hangsúlygyakorlatok. Válaszadás kérdésre: Milyen ígéreteket sorol fel a vers szereplõje? Kérdések írása kijelentésekhez Weöres Sándor: Déli felhõk Ritmusgyakorlatok A vers felhõalakjainak felsorolása. Válogató másolás: a vers tulajdonnevei Zelk Zoltán: Vakáció Ritmusgyakorlatok. Vége az évnek Omf. 63. oldal Városnevek írása Mesemondóverseny Kifejezõgyakorlatok. Szabadon választott mese elmondása. Játékos feladatok. Kedvenc mesekönyvek bemutatása. 31

32 KÖRNYEZETISMERET Óra Tananyag Módszer Tevékenység 1. Az iskola és az otthon összehasonlítása - a helyes napirend kialakítása 2. Az iskola közvetlen környezetének bemutatása 3. Tárgyak, élettelen dolgok tulajdonságai 4. Az életjelenségek: táplálkozás, mozgás, növekedés, fejlõdés, szaporodás 5. Otthontól az iskoláig - a gyalogos közlekedés szabályai, - a tömegközlekedési eszközök használata 6. Az õszi természet megfigyelése: - az idõjárás jellemzõi, - a növények jellemzõi. Az õszi hónapok nevei 7. Õszi termések, gyümölcsök 8. Az állatok élõhelye - vadon élõ állatok 9. Az állatok élõhelye - háziállatok Beszámoló Megfigyelés, állítások megfogalmazása Megfigyelés, válogatás, csoportosítás Megfigyelés, a tapasztalatok felsorolása Megfigyelés, válogatás, szituációs játék Megfigyelés, tapasztalatok rögzítése rajzban Megfigyelés, érzékelõ játékok Csoportosítás - élõhelyek, állatok. Megfigyelés - hová bújnak el az állatok õsszel (avar, faodú, fakéreg) - fészkek üresek Megfigyelés, tapasztalatok rögzítése rajzban Az iskola helyiségeinek, funkcióinak bemutatása Séta az iskolaudvaron, tárgyak, élõlények megnevezése Otthonról hozott játékok tulajdonságainak felsorolása - szín, forma, anyag Kisgyermekkori saját képek, otthoni kedvenc állatok vagy növények fotóinak elõzetes gyûjtése. Növény növekedésének, állatok és az ember mozgásának, táplálkozásának eljátszása Séta az iskola körül, közlekedési jelzések jelentésének megbeszélése Tanulmányi séta Elõzetes gyûjtõmunka - gesztenye, dió, mogyoró. Tapintódoboz használata - makk, alma, dió, szilva, szõlõ. Íz érzékelés becsukott szemmel - alma, szõlõ Képek elõzetes gyûjtése állatokról, élõhelyekrõl. Tanulmányi séta az iskola körül Tanulmányi séta egy háztáji gazdaságba. Megfigyelési szempontok: szõrösök és tollasok, ólban, házban, istállóban élõk. 32

33 Tananyag Módszer Tevékenység 10. Az emlõs állatok és a madarak testfelépítése, szaporodása 11. Õszi munkák a kertben és a ház körül. Gyümölcsök tárolása 12. Az emberek öltözködése õsszel 13. Gondoskodás a velünk telelõ madarakról 14. Az õszrõl tanultak összefoglalása, rendszerezése 15. A téli természet megfigyelése: - az idõjárás jellemzõi, - változás a növényeken. A téli hónapok nevei 16. A lombhullató és az örökzöld növények jellemzõi. Karácsony ünnepe Megfigyelés, tapasztalatok rendszerezése (testrészek, kültakaró, szaporodás), csoportosítás Elõzetes ismeretek, tapasztalatok felelevenítése, összefüggések felismertetése, rajzban rögzítése Megfigyelés, beszámoló. Szituációs játék Megfigyelés, bemutatás - néhány madárfaj. Csoportosítás: - elköltözõ - itt telelõ, - táplálékok Rendszerezés, csoportosítás, tapasztalatok rögzítése rajzban, játék Megfigyelés, a tapasztalatok rögzítése rajzban Megfigyelés, összehasonlítás: - lombhullató, örökzöld; - különbözõ örökzöldek levele, termése Ismerkedés élõ állatokkal (pl.: tengeri malac, kanári) több érzékszerv segítségével (látás, hallás, szaglás, tapintás) Állati élõ sarok kialakítása az osztályban Növényi élõ sarok kialakítása az osztályban. Képek elõzetes gyûjtése, rendszerezése. Lekvár és befõtt polc berendezése az osztályban Beszélgetés - megfelelõ öltözékek, az öltözékek anyaga. Házi divatbemutató Séta az iskola melletti parkba vagy játszótérre - papírgurigatávcsõ használata. Madárkalács, madáretetõ készítése, feltöltése. Olvasszunk marhafaggyút, amelybe keverjünk napraforgót és tökmagot! Öntsük bele egy konzerves dobozba és hagyjuk megszilárdulni! Utána vegyük ki egészben, fûzzünk át rajta egy zsineget és akasszuk ki egy fára! Idõjárási elemek utánzása hanggal és mozdulatokkal (szél, esõ). Õszi tabló készítése. Vivaldi: Négy évszak (Õsz) meghallgatása Tanulmányi séta Lombhullató és örökzöld levelek és tobozok elõzetes gyûjtése. Séta az iskola körül. Beszélgetés - karácsony ünnepe. Luca-búza ültetése 33

34 Tananyag Módszer Tevékenység 17. A vadon élõ állatok téli táplálkozása. Az állatok nyomai 18. Téli madarak az ember közelében, védekezés a hideg ellen 19. A természet megjelenése az ember használati tárgyain 20. A tél végének jellemzõ változásai 21. A télrõl tanultak összefoglalása 22. A tavaszi természet megfigyelése: - az idõjárás jellemzõi, - változás a növényeken 23. A tavasz jellemzõ színei, hagjai. A tavaszi hónapok neve. 24. A víz halmazállapotváltozása. A víz fontossága az ember életében Megfigyelés, tapasztalatok megfogalmazása, rendszerezés, játék Megfigyelés: - madarak az ember közelében, - madarak formája, színei. Tapasztalatok rendszerezése, összehasonlítás Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás Megfigyelés, kísérlet, tapasztalatok megfogalmazása, következtetés Ismeretek rendszerezése, pontosítása, játék Megfigyelés, a tapasztalatok rögzítése rajzban, játék Megfigyelés: - tavaszi hangok, színek, - rügyek. A tapasztalatok rögzítése rajzban. Játék Kísérlet, megfigyelés. A tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Szituációs játék Képek elõzetes gyûjtése, majd párosítása (állat, táplálék). Séta az iskola körül - nyomok keresése, azonosítása sárban vagy hóban (kutya, macska, fekete rigó, veréb). A gyûjtögetõ, rejtegetõ kis mókus játék a szabadban (Játék 1.) Madarakról szóló könyvek elõzetes begyûjtése. Madarak elõzetes megfigyelése. Házi divatbemutató. Beszélgetés - téli sportok veszélyei Látogatás a helyi múzeumba - régi tárgyak bemutatása. Beszélgetés - az emberek élete és a természet kapcsolata Beszélgetés - évszakok, napszakok sorrendje, idõtartama. Séta az iskola körül: - Növények fejlõdési állapota, - állatok viselkedése, - kísérlet elvégzése Téli tabló készítése. Csoportos feladatok, játék: - a téli idõjárás, - a növények jellemzõi, - az állatok viselkedése. Vivaldi: Négy évszak (Tél) meghallgatása Tanulmányi séta. Gyûjtsünk hangokat! - (Játék 2.) Séta az iskola melletti parkban vagy játszótéren - papírgurigatávcsõ használata. Tavaszi paletta - (Játék 3.). Vivaldi: Négy évszak (Tavasz) Fagyasztás, olvasztás, forralás (elõzetesen otthon, az olvasztást, forralást az iskolában újra). Játék és beszámoló: a víz felhasználása 34

35 Tananyag Módszer Tevékenység 25. Lágyszárú és fásszárú növények jellemzõi: - méret, - növényi részek 26. Az állatok jellemzõ tavaszi viselkedése 27. A fecskék és a gólyák hazatérése 28. Tavaszi természetköszöntõ ünnepek - Húsvét, Madarak és Fák napja 29. A tavaszról tanultak öszszefoglalása 30. Az emberi test felépítése, a test mérhetõ adatai, ritmusai 31. A helyes és gyakori tisztálkodás. Betegség, beteglátogatás Megfigyelés, összehasonlítás. Játék Megfigyelés. Tapasztalatok szóbeli megfogalmazása Közvetlen tapasztalati megfigyelés. Játék Megfigyelés, összehasonlítás - tojások mintázata, tavaszi természet jellemzõi - eredményének rajzban, festésben való kifejezése Az ismeretek rendszerezése, csoportosítása. Játék Megfigyelés, összehasonlítás - testalkat, magasság, szem, haj, bõr színe Tapasztalatok felelevenítése, összehasonlítása. Megfigyelés. Szituációs játék. Virágos képek, könyvek elõzetes gyûjtése. Séta az iskola körül: - élõ fás és lágy szárú növény több érzékszervvel való felfedezése (látás, tapintás, szaglás) - Az én fám - (Játék 4.) Kirándulás egy állatkertbe, fûvészkertbe vagy erdõbe: - fészkén ülõ madárpár megfigyelése (papírguriga-távcsõ használata), - fészeképítés ágakból, szénából, - emlõsök bundaváltásának megfigyelése Iskola környéki fecske vagy gólyafészek meglátogatása. Gólyakelepelés, fiókaetetés eljátszása (Játék 5.) Festett tojások vagy tojásminták elõzetes gyûjtése. Beszélgetés - tavaszi ünnepek, természetvédelem. Tojás festése Tavaszi képek elõzetes gyûjtése. Tavaszi tabló készítése, csoportos feladatok: - a tavaszi idõjárás, - a növények változásának, az állatok viselkedésének játékos bemutatása Mérés: - magasság - légzés, pulzusszám (nyugalom, kevés és sok mozgás után) A tapasztalatok megbeszélése, rögzítése Helyes és helytelen tisztálkodási szokások megbeszélése, eljátszása. Betegségek, balesetek okainak megbeszélése, eljátszása. Segítségkérés, mentõk hívása - játék 35

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak Földvári Erika munkafüzet elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az én napom 1. Mély belégzés után számolj hangosan 20-ig! 10-nél vehetsz újra lélegzetet! 2. Mit csinál a fiú? Tapsold el a szavakat!

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda TANMENETJAVASLAT a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz Írta: Bauer Melinda Felelõs szerkesztõ: Ballér Judit Bauer Melinda, 2001

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi 55 4. 4. 3. 3. Szeptember 2. 2. 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás).

Részletesebben

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése I. ELÕKÉSZÍTÕ IDÕSZK TNMENETJVSLT Hónap szept. 1. 1. 2 3. 4 5. tanulók beszédének megfigyelése. (Bemutatkozás. Ki kísért el?) Hívogat az iskola... (óvodás játékok) tanulók beszédének megfigyelése Óvoda

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben