MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET"

Átírás

1 COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA

2 OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó és feldolgozandó történeteket. A történetek évszakonkénti elosztása: Évkezdés, tanév eleji ismétlés 12 óra A természet változásai ősszel óra 41 óra A természet változásai télen óra 42 óra A természet változásai tavasszal 37 óra A természet változásai nyáron 12 óra Összesen: 144 óra A óraszámok tartalmazzák a gyakorlásra és a felmérésekre szánt órákat is. NYELVTAN A tankönyv két félévre bontja a megtanulandó ismereteket. Az első féléves anyag az alábbi témaköröket tartalmazza: Hangok és betűk 3 óra A magánhangzók időtartama 11 óra A mássalhangzók időtartama 4 óra A szó jelentése 5 óra Szótagolás, elválasztás 5 óra A könyv a második félévben az alábbi témákat öleli fel: Szótő, toldalék 2 óra A kérdőszavakra válaszoló szavak toldalékai 5 óra Másképpen ejtjük, másképpen írjuk 8 óra Mondatfajták. 5 óra Tanév végi ismétlés 2 óra Gyakorlásra,, témazárók megára és javítására szánt órák: 22 óra ÍRÁS órák anyaga a órák tematikájához kapcsolódik 36 óra Összesen: 72 óra 2

3 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter: Két-három szabadon választott népköltészeti alkotás, József Attila: Altató; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, Weöres Sándor: Galagonya, Buba éneke Óra 1. Hangképzési A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése 2. Hangképzési A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése 3. Szöveg nélküli és szöveges légző Légző hangadás nélkül Vers tanulása Tanév eleji ismétlés; gyakorlás Napló egy hétről 1. Tanév eleji ismétlés; gyakorlás Napló egy hétről 2. Nyári élmények; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz A vers hangulata, tartalma Az értelmező hangos folyamatos Az értelmező hangos folyamatos Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása Az értelmező hangos folyamatos Esztétikai - művészeti nézőpont megalapozása, Az aktív szókincs gazdagítása helyes Hangok, betűk A hang keletkezése, a betű és a hang közötti különbségek; A betű a hang írott képe A betűrend A magyar ábécé betűinek sorrendje; A betűrendben való szabályai Szavak a a betűrendnek megfelelően Magánhangzók, mássalhangzók A hangok képzése közötti különbségek felismerése A hangok csoportosítása Lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Problémamegoldó képesség hosszú hangok, magán- és mássalhangzók. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Az önállóság, kritikai készség Írás és használat Betűalakítási A magyar ábécé kisbetűinek másolása a vonalrendszerbe; Helyes betűalakítás A magyar ábécé nagybetűinek másolása a vonalrendszerbe; Helyes betűalakítás Betűkapcsolási Szavak a betűrendben: Helyes betűalakítás és betűkapcsolás Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció fejlesztése, a különböző tudáselemek összekapcsolása. 3

4 4. Szöveg nélküli és szöveges légző Légző hangadás nélkül Vers tanulása 5. Légző hangadás nélkül 6. Légző hangadás nélkül A vers tanulása. 7. Légző hangadás nélkül Szituációs játék: Hogyan magyarázkodott Füllentős a tanító néninek? A hazug bojtár A mese tartalmának, lényegének elmondása. Úszóöv A hangos tanév eleji felmérése Válaszadás kérdésekre Darázs Endre: Iskolába hívogató A vers hangulata; a rímek megfigyelése Füllentős A néma tanév eleji felmérése; Válaszadás kérdésekre; véleményalkotás a főszereplő viselkedéséről Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása Az értelmező hangos folyamatos Esztétikai - művészeti nézőpont megalapozása, Az aktív szókincs gazdagítása. Az értelmező hangos folyamatos Kommunikációs magatartásmódok gyakorlása Esztétikai-művészeti nézőpont megalapozása Rövid szépirodalmi szöveg önálló megértése csendes sal. Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. A s magatartásmódok helyes Gyakorló feladatok a magánhangzók és mássalhangzók felismerésére, pontos megnevezésére; Szavak csoportosítása a mássalhangzók alapján A magánhangzók időtartama; Az időtartam jelölése; Az időtartam módosíthatja a szó jelentését O, ó a szavak végén Szógyűjtési feladatok, A szóvégi ó mindig hosszú, kivéve no, nono O, ó a szavakban Szógyűjtési feladatok a helyesi szójegyzék alapján; Szavak csoportosítása Nyelvi problémaészlelés folyamatos Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Problémamegoldó képesség, nyelvi problémaészlelés folyamatos Írás és használat Személynevek a betűrendben Helyes betűalakítás és betűkapcsolás Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A problémamegoldó képesség nyelvi problémaészlelés folyamatos Szópárok gyűjtése: eltérő a magánhangzó: dong döng, tor tör, kor kör, sor-sör, A szavak másolása a magánhangzók kiemelése után Látó-halló tollbamondás: magánhangzók a szavak végén Mondatalkotás két kiválasztott szóval, a mondat lea látóhalló tollbamondás után Zöngészöngétlen mássalhangzóval kezdődő szópárok megfigyelése, másolása, Mondatalkotás a szavakkal, a szójelentések magyarázata Fér-vér, képgép, Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció A problémamegoldó képesség Különböző tudáselemek összekapcsolása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, a megfigyelése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése, törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A problémamegoldó képesség fejlesztése, a megszerzett tudás alkalmazása Az jelrendszerének a megismerése, a kiejtés és az megfelelésének, a megfigyelése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése, törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Nyelvi adatokkal műveletek végzése. 4

5 8. Légző egy hang hosszan tartásával 9. Légzőgyakorlat egy hang hosszan tartásával 10. Légzőgyakorlat egy hang hosszan tartásával Szituációs játék: a gyerekek hogyan adták át az ennivalókat a kis bicebócának Az olvasókönyv Az események helyszínének megnevezése, a szereplők tulajdonságainak felsorolása Az ékezet tréfája Mondatkiegészí tések a cselekmény fő jellemzőivel A kis bicebóca Az események sorrendje A hangos értő gyakorlása Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. Az aktív szókincs gazdagítása. A hangos értő gyakorlása Dramatizált részletek előadása. Egyéni közlési stratégia kialakítása, s magatartásmódok A hangos értő gyakorlása Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. Az önállóság, kritikai készség, s magatartásmódok helyes ő a szavak végén Szógyűjtési feladatok, Az ő-végű szavak csoportosítása jelentés szerint A szóvégi ő mindig hosszú Ö, ő a szavakban A szavak jelentésének változása az ö és ő változásával; Szavak csoportosítása U, ú a szavak végén Szavak csoportosítása; Szójelentések magyarázata; A szavak végén az ú legtöbbször hosszú; a kivételek felsorolása Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Írás és használat Látó-halló tollbamondás; szavak a a mássalhangzó időtartamának változásával; Mondatalkotás a szavakkal A lyuk szócsalád szavainak másolása, mondatalkotás a szavakkal Írás emlékezetből; tanult vers első versszakának a Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az aktív szókincs gazdagítása. A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Figyelem, koncentráció, emlékezet 5

6 helyes Írás és használat 11. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel 12. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel 13. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel A kis bicebóca ebédje Véleményalkotás a szereplők viselkedéséről Olvasásgyakorlás A természet változásai szeptemberben Ítéletalkotás állításokról A hangos értő gyakorlása A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az értelmező hangos folyamatos A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Rövid szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez, egyéni közlési stratégia kialakítása, önállóság, kritikai készség, környezettudatos magatartás. U, ú a szavakban Szógyűjtési feladatok ú-val kezdődő, ú/u-t tartalmazó szavak körében Ü, ű a szó végén Szógyűjtési feladatok; Szavak válogató másolása; A szavak végén az ű legtöbbször hosszú, a kivételek felsorolása Ü, ű a szavakban Szógyűjtési feladatok ű/ü-t tartalmazó szavak körében a helyesi szójegyzék alapján Nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi problémaészlelés folyamatos Nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos Összetett szavak a válogató másolással Szóhalmazból adott szavak ellentétének kiválasztása, le emlékezetből. Szógyűjtési gyakorlat: egy szóhoz minél több rokon értelmű változat keresése, mondatalkotás három-négy szóval A mondatok lea látó-halló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés. Az önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a problémamegoldó képesség Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása. 6

7 14. A vers első két sorának a egy levegővétellel 15. A vers első versszakának a egy levegővétellel. A vers eljátszása szerepek szerint 16. Szókapcsolatok a egy levegővétellel Itt van az ősz, itt van újra A vers hangulatának érzékelése; a rímek megfigyelése A tücsök meg a légy lakodalma A szereplők megnevezése Világgá ment a nyár A szereplők megnevezése Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Az esztétikai-művészeti nézőpont megalapozása. Népi játékok, dramatizált formák (pl. meserészletek) a, illetve előadása. Az esztétikai nézőpont megalapozása. beszédlégzésre és hangoztatásra, különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása A hangos értő gyakorlása A történet főszereplőinek azonosítása. A s magatartásmódok gyakorlása, önállóság, kritikai készség, Az aktív szókincs gazdagítása. helyes I, í a szavakban Szógyűjtési feladatok: í-vel írt szavak; Ferdül ferdít mintára szópárok a, a végződések magánhangzóinak megfigyelése Gyakorló feladatok a magánhangzókkal kapcsolatos ismeretek köréből; Ékezetek pótlása, szóalkotás, betűpótlás A mássalhangzók időtartama Az időtartam jelölése; Az időtartam megváltoztathatja a szó jelentését Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia, változó helyzetekben A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása különféle közlési helyzetek felismerése és Írás és használat J-s, ly-os szavak a, az ellentétes jelentésű szavak párosítása pl.: mély-sekély Szavak lea szótagolva, a szótaghatár mássalhangzók között van; pl.: áldjon, kiadta, mindjárt, egyszerre, csöngettyű Az elválasztás gyakorlása; szavak elválasztása hosszú mássalhangzónál. pl.: hoszszabbít, sülylyedtek, fonynyadjon Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A problémamegoldó képesség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, változó helyzetekben, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. 7

8 helyes Írás és használat 17. Szókapcsolatok a egy levegővétellel Mozgásutánzás: a tölgyfa növekedése 18. Szókapcsolatok a egy levegővétellel 19. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel A tölgyfa és a mogyoróboko r A szereplők tulajdonságai Az ökörnyál A természeti jelenség magyarázata Az alma meg a kerti manó A szereplők megjelenésének sorrendje Dramatizált részletek előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, önállóság, kritikai készség. Rövid szépirodalmi szöveg önálló megértése csendes sal. A történet főszereplőinek azonosítása. Törekvés a történet idejének azonosítására. A s magatartásmódok gyakorlása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, önállóság, kritikai készség. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Környezettudatos magatartás. Különböző tudáselemek összekapcsolása. Gyakorló feladatok a mássalhangzók időtartamának helyes jelölésére Kétjegyű mássalhangzók hosszúságának beli jelölése Azonos hangot jelölő betűk: j, ly Szavak csoportosítása, szósorok kiegészítése; Gyakorló feladatok J és ly betűvel írt szavak a, hiányos szavak kiegészítése a megfelelő betűvel fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. A problémamegoldó képesség, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, döntési képesség fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia változó helyzetekben, döntési képesség Felmérés: Az technika elsajátításának szintjének, a helyesi készség fejlettségének vizsgálata másolás, tollbamondás alapján. Toldalékos szavak másolása az aktuális olvasmány első bekezdéséből Kérdések megfogalmazása a szavaknak megfelelően Mondatalkotás a tanult toldalékos szavakkal A mondatok lea látó-halló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, változó helyzetekben, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, önállóság, kritikai készség Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az önállóság, kritikai készség Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A tanult anyag belső összefüggéseinek Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 8

9 helyes Írás és használat 20. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel Szövegrészlet a szerepek szerint 21. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel 22. Hangképzési A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése Néma : Mesemorzsa Az események helyes sorrendje; a szereplők megnevezése Mókusok, ki a házból! Válaszadás kérdésekre; a játékosok elhelyezkedésének rajza A természet változásai októberben Az október jellegzetességei, az őszi természeti változások megnevezése Rövid szépirodalmi szövegek Az esztétikai nézőpont megalapozása Az aktív szókincs gazdagítása, problémamegoldó képesség Népi játékok a, illetve előadása. Az önállóság, kritikai készség, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Rövid szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek A hangos értő gyakorlása A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. A hangokról és a betűkről tanult ismeretek összefoglalása, rendszerezése A szó jelentése Minden szónak van jelentése Szavak csoportosítása jelentés alapján Az egyszerű szavak Szavak a meghatározás alapján A tanult anyag belső összefüggéseinek fejlesztése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. Prózai szöveg a emlékezetből. pl. olvasmányból választott három mondat. Bővülő szószerkezetek alkotása, megvitatása, majd másolása a tábláról A tanult helyesi ismereteknek megfelelő szavak a látó-halló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az emlékezet A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. fejlesztése, a nyelvi adatokkal műveletek végzése. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. 9

10 23. Hangképzési, szavak tiszta ejtése 24. Artikulációs 25. Mondatpárok egymásnak történő elmondása helyes artikulációval Móra Ferenc: A cinege cipője A vers eseményeinek felismerése; a szereplők tulajdonságai Öregapó madarai A vándormadarak megnevezése Isten veled, gólyamadár! A madarak vándorlásának ismertetése Rövid szépirodalmi szövegek A hangos értő gyakorlása Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Dramatizált részletek előadása Az esztétikai nézőpont megalapozása. A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Rövid szépirodalmi szövegek Környezettudatos magatartás. A hangos értő gyakorlása Történetek főszereplőinek azonosítása. Környezettudatos magatartás, nemzettudat formálása. A s magatartásmódok helyes Az összetett szavak Összetett szavak alkotása képek, egyszerű szavak alapján Az összetett szavak elválasztásának szabálya Gyakorló feladatok Szavak helyesa A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), Nyelvi adatokkal műveletek végzése. fejlesztése, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, a nyelvi problémaészlelés folyamatos Írás és használat Félévi felmérés: Az kép, az rendezettségének, esztétikájának felmérése helyesi készség szintjének felmérése mondatok másolásával és tollbamondással Válogató másolás: másképp ejtjük, másképp írjuk kapcsolat a szavakban Mondatalkotás a szavakkal Tollbamondás: az eddig tanult betűkapcsolatokat tartalmazó szavak Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, 10

11 26. A vers első szakaszának elmondása helyes kiejtéssel 27. Versrészlet elmondása helyes hangképzéssel 28. Egyéni élmény elmondása helyes hangképzéssel Simkó Tibor: Károgós A vers hangulata, szómagyarázatok A gombakirály Vázlatnak megfelelő szövegrészek felismerése A mazsola Válaszadás kérdésekre A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Az aktív szókincs gazdagítása, önállóság, kritikai készség Rövid szépirodalmi alkotás a. A hangos értő gyakorlása Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása Rövid szépirodalmi szövegek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Különböző tudáselemek összekapcsolása. helyes Az ellentétes jelentésű szavak Ellentétes jelentésű szópárokat Mondatalkotás a szavakkal Rokon értelmű szavak Szavak gyűjtése, csoportosítása Gyakorló feladatok Helyesi Különböző tudáselemek összekapcsolása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Az önállóság, kritikai készség, nyelvi problémaészlelés folyamatos Az aktív szókincs gazdagítása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. változó helyzetekben, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Írás és használat Szövegrészlet másolása az olvasókönyvből Szógyűjtési feladatok a tanult helyesi ismereteknek megfelelően Mondatalkotás, a mondatok lea emlékezetből Válogató másolás adott szempont alapján pl.: cselekvést jelentő szavak Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Koncentráció, emlékezet Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az önállóság, kritikai készség, megszerzett tudás alkalmazása 11

12 29. Szavak a tiszta ejtéssel 30. Szavak a tiszta ejtéssel A magas és a mély magánhangzók helyes képzése 31. Szavak a tiszta ejtéssel A rövid magánhangzók helyes képzése 32. Szavak a tiszta ejtéssel A hosszú magánhangzók helyes képzése A szelídgesztenye A szövegben rejlő ismeretek felsorolása, adatok Olvasásgyakorlás: Szilvalekvár főzése; Események felsorolása Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél A vers hangulata A makk-vitéz Válaszadás kérdésekre A hangos értő gyakorlása Dramatizált részletek előadása. A s magatartásmódok gyakorlása, esztétikai nézőpont megalapozása. Az aktív szókincs gazdagítása. Rövid szépirodalmi alkotás a. Törekvés a történet eseményeinek azonosítására. Az aktív szókincs gazdagítása, i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s magatartásmódok gyakorlása, Az aktív szókincs gazdagítása, különböző tudáselemek összekapcsolása. Az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. esztétikai nézőpont megalapozása, Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. Az aktív szókincs gazdagítása. helyes Szótagolás A szótagolás szabályai Szavak szótagolt a Gyakorló feladatok Szavak csoportosítása a szótagolás alapján Szavak szótagolt és folyamatos a Elválasztás Az elválasztás szabályai A szótagolás és elválasztás közötti különbség Gyakorló feladatok Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat Írás és használat Kijelentő mondatok a válogató másolással Egyszerű kijelentő mondatok a tollbamondás után Kérdő mondatok a válogató másolással Egyszerű kérdő mondatok a tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, 12

13 helyes Írás és használat 33. Szavak a tiszta ejtéssel; A vers első versszakának kifejező fela 34. Hangerő ; szósorok a növekvő hangerővel 35. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve Szituációs játék: a fiú próbálgatja a kalapot Petőfi Sándor: Anyám tyúkja A vers hangulata, mondanivalója Nagyapó Vázlat kiegészítése, a szereplők tulajdonságainak felismerése A mindentudó kalap A szereplők tulajdonsága A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Ismerkedés lírai művekkel. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, egyéni közlési stratégia kialakítása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Vázlat bővítése megadott szempontok szerint. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben A s magatartásmódok gyakorlása, egyéni közlési stratégia kialakítása. Az aktív szókincs gazdagítása, önállóság, kritikai készség, s magatartásmódok Szótő, toldalék A szótő és a toldalék megkülönböztetése Szótő, toldalék jelölése a szavakban A hol, hová kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa fejlesztése, lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése. fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a tanult anyag belső összefüggéseinek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Szócsoportok a a formailag hasonló betűk helyes ára, mondatok alkotása, másolása Szócsoportok a a hangzásban hasonló betűk helyes ára, mondatok alkotása, másolása Gyakorlás a tanulócsoport igényeinek megfelelően Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, A tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia 13

14 helyes Írás és használat 36. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve: pl. -Te voltál! - Nem én voltam. 37. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve Szituációs játék gyalogos közlekedési helyzetnek megfelelen 38. Versrészlet a helyes ejtéssel Csapatkapitány-választás; Válaszadás kérdésekre A szereplők tulajdonságai Közlekedj biztonságosan! A gyalogos közlekedés szabályainak felsorolása Szőlőcsősz Válaszadás kérdésekre; a játékosok elhelyezkedése Az esztétikai nézőpont megalapozása, nemzettudat formálása, hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás. Rövid nem szépirodalmi szöveg A hangos értő gyakorlása Különféle dramatikus formák kipróbálása. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, A kooperativitás, tolerancia, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Népi játék a, illetve előadása. A s magatartásmódok gyakorlása, különböző tudáselemek összekapcsolása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, Az aktív szókincs gazdagítása. A mikor, meddig, kihez, hányszor kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa A honnan, miből, kiről, miről, kitől, mitől kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa A kivel, mivel, kivé, mivé kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa hosszú hangok, magán- és mássalhangzók ). A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos Tanév végi felmérés Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az megfelelésének, helyesi szabály megismerése, 14

15 39. Hosszú és rövid magánhangzók helyes ejtése 40. Az olvasmány első mondatának magánhangzós a, a hangok helyes ejtése 41. Az olvasmány néhány szavának előzetes hangos a A természet változásai novemberben Etessétek a madarakat! Hamis állítások igazzá tétele A kékcinke Feleletválasztó feladatok Velünk élő állatok; A kutyám Válaszadás kérdésekre; a szöveg lényeges gondolatai Vázlat kiegészítése Rövid nem szépirodalmi szöveg A hangos értő gyakorlása Az esztétikai nézőpont megalapozása. A környezettudatos magatartás, problémamegoldó képesség Rövid nem szépirodalmi szöveg Kapcsolat a természeti környezethez. Környezettudatos magatartás, problémamegoldó képesség Rövid szépirodalmi szöveg a. Környezettudatos magatartás, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. helyes Helyesi a toldalékos szavak körében A tanult ismeretek alkalmazása Gyakorló feladatok A toldalékos szavakkal kapcsolatos ismeretek, A helyes gyakorlása Összefoglalás, rendszerezés Az eddig tanult ismeretek rendszerezése Helyesi A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása Írás és használat 15

16 42. Az olvasmány néhány szavának előzetes hangos a 43. Bővülő szószerkezetek a 44. Szópiramis szavainak a 45. Szókapcsolatok hangos a A Mitvisz meg a fiai Válaszadás kérdésekre Micó Kifejezések magyarázata; Vázlat kiegészítése Egerek Megfelelő címek választása Események sorrendje A szereplők tulajdonságai A naplopó medve Az állatok viselkedése télen Az aktív szókincs gazdagítása, különböző tudáselemek összekapcsolása, s magatartásmódok A hangos értőő Vázlatok bővítése megadott szempontok szerint. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szöveggel összefüggésben. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s magatartásmódok gyakorlása, egyéni közlési stratégia kialakítása. A hangos értő gyakorlása A s magatartásmódok gyakorlása, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, különféle közlési helyzetek felismerése és Rövid népköltészeti alkotás a. A s magatartásmódok Az aktív szókincs gazdagítása, egyéni közlési stratégia kialakítása, különböző tudáselemek összekapcsolása. helyes Félévi felmérés A felmérés javítása A felmérésnél tapasztalt típushibák korrigálása Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: tj, tyj kapcsolat Helyesi változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Írás és használat 16

17 46. Ritmus A róka A szereplők tulajdonságai; dramatikus játék 47. Vers kifejező olvsasása 48. Hangsúly Mondatpárok hangsúlyos a Eleanor F.: Lefekvés előtt Beszámoló egyéni élményekről; a vers hangulata József Attila: Altató A vers hangulata, mondanivalója, nyelvi eszközei 49. Hangképzési, artikulációs Olvasásgyakorlás Hangos gyakorlása A s magatartásmódok Az aktív szókincs gazdagítása, egyéni közlési stratégia kialakítása. Különböző tudáselemek összekapcsolása. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Ismerkedés változatos ritmikai formálású lírai művekkel. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Az értelmező hangos folyamatos A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. helyes Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat Helyesi Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: nj, nyj kapcsolat Helyesi Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: lj, llj kapcsolat Helyesi Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: tsz, dsz, gysz kapcsolat Helyesi Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Írás és használat 17

18 helyes Írás és használat 50. Szósorok fela a szöveg szavai alapján 51. Hangsúly 52. Egy mondat a különféle hangnemben 53. Mondóka a jelölt hangsúlynak megfelelően A disznóölés A munkálatok sorrendje A kis gömböc A mese szereplőinek, eseményeinek felsorolása, a tartalom elmondása Beszélgetés az egészséges táplálkozásról Csoszogi, az öreg suszter Válaszadás kérdésekre, A szöveg lényegének megértése Kifejezések magyarázata Harangozás Állítások igazságának eldöntése Rövid nem szépirodalmi szöveg Az aktív szókincs gazdagítása, hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás, különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid népköltészeti alkotás a. A tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Az aktív szókincs gazdagítása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Dramatizált részletek előadása. Az önállóság, kritikai készség, problémamegoldó képesség A cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. Népi játék a, illetve előadása. Különböző tudáselemek összekapcsolása, s magatartásmódok Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: ts, ds, gys kapcsolat Helyesi Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dt kapcsolat Helyesi Gyakorló feladatok a hangkapcsolatok ára Helyesi A mondat, mondattartalmak A mondatok csoportosítása a tartalomnak megfelelően Mondatvégi jelek megfigyelése Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A nyelvi adatokkal műveletek végzése. A tanult anyag belső összefüggéseinek A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. 18

19 54. A téli hónapok nevének a jelölt hangsúlynak megfelelően 55. Egy mondat a különféle hangnemben 56. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 57. Hangképzési : hosszú mássalhangzók a szavakban A természet változásai decemberben A decemberi természet bemutatása; a fő változások ismertetése Szabó Lőrinc: Esik a hó A vers nyelvi eszközeinek felismerése megszemélyesítés; Kifejezések magyarázata Kíváncsi hópelyhek Válaszadás kérdésekre; Szereplők megnevezése A tulipán A növények télen Rövid nem szépirodalmi szöveg Törekvés a történet eseményeinek azonosítására. Környezettudatos magatartás A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Az egyéni közlési stratégia kialakítása. Az aktív szókincs gazdagítása. A hangos értő gyakorlása Történetek főszereplőinek azonosítása. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s magatartásmódok Rövid nem szépirodalmi szöveg Kapcsolat a természeti környezethez. Különböző tudáselemek összekapcsolása. helyes A szöveg A szöveg jellemzőinek megfigyelése A kijelentő mondat fogalma A kijelentő mondat hanglejtése, mondatvégi jele A kijelentő mondat felismerése A kijelentő mondat felismerése, megnevezése Helyesi Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, különféle közlési helyzetek felismerése és A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs magatartásmódok A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs magatartásmódok A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Írás és használat 19

20 58. Szócsoportok a a jelölt hangsúlynak megfelelően 59. Összetett szavak hangos a 61. Az első versszak hangsúlyos a Kányádi Sándor: Ez a tél A vers tartalmának megfogalmazása Rókáné meg a vadgalamb A szereplők megnevezése, tulajdonságaik 60. Vers ritmikus a Olvasásgyakorlás Ünnepeink, szokásaink decemberben Beszélgetés a családi hagyományokról Fésűs Éva: December, december A vers hangulata, tartalma A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Dramatizált részletek előadása. Az egyéni közlési stratégia kialakítása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Az értelmező hangos folyamatos A tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Az aktív szókincs gazdagítása. helyes A kérdő mondat fogalma A kérdő mondat hanglejtése A kérdő mondat formai jegyei Helyesi A kérdő mondat felismerése Gyakorló feladatok a kijelentő és a kérdő mondat felismerésére A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs magatartásmódok A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs magatartásmódok A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs magatartásmódok A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. A megszerzett tudás alkalmazása Az önállóság, kritikai készség A tanult anyag belső összefüggéseinek Írás és használat 20

21 helyes Írás és használat 62. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 63. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 64. Egy mondat a különféle hangnemben 65. Mondatok elmondása egymásnak felelgetve Karácsonyfák útja A mese lényegének bemutatása Szegény Dzsoni és Árnika A tizenkét nagyon testvérrel találkozunk, és Árnika jól leteremti őket Címválasztás; Vázlat kiegészítése Hogyan tanultam meg olvasni? Válaszadás kérdésekre; Események helyes időrendje; Tartalomelmondás szókapcsolatok alapján Szembekötős Mondatok kiegészítése; Igaz állítások felismerése Az aktív szókincs gazdagítása, s magatartásmódok gyakorlása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés kialakítása. Vázlatok bővítése megadott szempontok szerint. A cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés Rövid szépirodalmi szövegek Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. A mű közvetlenül adódó jelentésének megfogalmazása; az egyéni közlési stratégia kialakítása. Az aktív szókincs gazdagítása. Népi játék a, illetve előadása. Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. Kezdeményező képesség, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A mondatokról tanultak rendszerezése A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése Felmérés: a kijelentő és a kérdő mondat felismerése A mondatok helyesa A felmérés javítása Tanév végi ismétlés: a magánhangzók, mássalhangzók A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, megszerzett tudás alkalmazása Kommunikációs magatartásmódok A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, megszerzett tudás alkalmazása Kommunikációs magatartásmódok A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Az önállóság, kritikai készség A tanult anyag belső összefüggéseinek A tanult anyag belső összefüggéseinek A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. 21

22 helyes Írás és használat 66. Ritmus kopogással, mozgással, mozgás nélkül Szavak ritmusának kopogása 67. Ellentétes jelentésű melléknévpárok a 68. A vers tartalmának megfelelő hangsúlyos a 69. Az évszakok neveinek ritmusos elmondása, mozgással A természet változásai januárban Az állatok élete télen A kérkedő nyúl A főszereplő tulajdonságainak bemutatása Osvát Erzsébet: Jókedvű köszöntő A vers hangulata Emlékszel, fiam? A természeti változások bemutatása Rövid nem szépirodalmi szöveg Környezettudatos magatartás. Kapcsolat a természeti környezethez. Különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid szépirodalmi alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása, s magatartásmódok gyakorlása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s magatartásmódok gyakorlása, különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid nem szépirodalmi szöveg Történetek főszereplőinek azonosítása. A mű közvetlenül adódó jelentésének megfogalmazása. A s magatartásmódok Tanév végi ismétlés: a szavak jelentése Tanév végi ismétlés: szótagolás, elválasztás Tanév végi ismétlés: a mondat Helyesi A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A tudás hozzákapcsolása személyes tapasztalatokhoz, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), A tanult anyag belső összefüggéseinek A tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia 22

23 helyes Írás és használat 70. A hónapok nevének elmondása ritmusosan, mozgással 71. A Himnusz első versszakának kifejező a 72. Köszönés, kérés, kérdés 73. Kérdés felelet hangos a 74. Szópárok ritmusos a A tizenkét hónap A két asszony viselkedésének bemutatása; a mese tanulsága Ünnepeink: A magyar kultúra napja; Kölcsey Ferenc: Himnusz Könyvtárlátogatás A kölcsönzés rendje; a könyvek jellemző adatai A farkas, a medve és a huszár A mese lényegének megértése; Kifejezések magyarázata A három selyp leány A mese lényegének megértése; Kifejezések magyarázata Különböző tudáselemek összekapcsolása. Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Hagyomány-tisztelet, kulturális bekapcsolódás, nemzettudat formálása. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása (könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, gyermeklexikonok) Kezdeményező képesség, a változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Rövid népköltészeti alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása. Kommunikációs magatartásmódok gyakorlása, különféle közlési helyzetek felismerése és Rövid népköltészeti alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Kommunikációs magatartásmódok gyakorlása, az aktív szókincs gazdagítása. Tanév végi felmérés A felmérés javítása Nyelvi játékok a tanult ismeretek körében A tanultak alkalmazása. A problémamegoldó képesség változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség A tanultak alkalmazása. változó helyzetekben, problémamegoldó képesség, önállóság, kritikai készség A tanultak alkalmazása. Az önállóság, kritikai készség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, nyelvi adatokkal műveletek végzése. 23

24 helyes Írás és használat 75. Mássalhangzó hasonulást tartalmazó szavak fela 76. Vers ritmusos a 77. Bővülő szószerkezetek a 78. Koncentrációs 79. Koncentrációs Ravasz alku A főszereplő tulajdonságai; Kifejezések magyarázata Tilinkó és a bíró Válaszadás kérdésekre Tréfás mese A szöveg hangulat, érdekessége Félévi felmérés: hangos Az okos lány Félévi felmérés: néma Javasolt felmérő: Tudásszintmérő feladatlapok Szövegértés 2. A/B (Mozaik Kiadó) Rövid szépirodalmi szövegek A hangos érő Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Az aktív szókincs gazdagítása, s magatartásmódok Rövid szépirodalmi szövegek Dramatizált részletek előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, önállóság, kritikai készség, problémamegoldó képesség Rövid szépirodalmi szövegek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Kommunikációs magatartásmódok Az értelmező hangos folyamatos A megszerzett tudás alkalmazása Rövid szépirodalmi szövegek önálló megértése csendes sal. 24

25 helyes Írás és használat 80. Kérdés felelet hangos a 81. Ritmus szavak ával 82. Szópárok ritmusos a 83. Szópárok ritmusos a 84. Mondatok fela a mondattartalomnak megfelelő hangsúllyal A furulyavevés A főszereplők tulajdonságai A kiskutya neve A szövegbeli üzenet megfejtése Szoborjáték Válaszadás kérdésekre; Téves állítások javítása A természet változásai februárban Válaszadás kérdésekre; Állítások helyessége Csikorgó, a fagykirály Az események időrendje; A szereplők tulajdonságai Rövid népköltészeti alkotás a. Kommunikációs magatartásmódok gyakorlása, különféle közlési helyzetek felismerése és Rövid szépirodalmi szövegek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Kommunikációs magatartásmódok Népi játék a, illetve előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és Az önállóság, kritikai készség, különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. Rövid nem szépirodalmi szöveg Környezettudatos magatartás. A problémamegoldó képesség Szépirodalmi szöveg Dramatizált részletek előadása. 25

26 helyes Írás és használat 85. Mondatok fela a mondattartalomnak megfelelő hangsúllyal 86. Hosszú mássalhangzót tartalmazó szavak a 87. Mondatok kifejező fela 88. Vers ritmusos a mozgással kísérve 89. Összetett szavak fela A hóember Események időrendje; A hóember változásai Gyertyaszentelőkor A néphit és a valóság öszszevetése Olvasásgyakorlás, hangos Ünnepeink, szokásaink februárban Kerék Imre: Farsang A vers hangulata A mi farsangunk A lényeges mondatok kiegészítése; Kifejezések magyarázata Rövid szépirodalmi szövegek Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Történetek főszereplőinek azonosítása. Az aktív szókincs gazdagítása, s magatartásmódok Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Különféle közlési helyzetek felismerése és Az értelmező hangos folyamatos Nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, önállóság, kritikai készség, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művel. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez, hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Az aktív szókincs gazdagítása, önállóság, kritikai készség 26

27 helyes Írás és használat 90. A vers kifejező fela 91. Bővülő szószerkezetek fela 92. Memóriajáték bővülő szósor szavainak mondásával 93. Kérdő mondatok kifejező a 94. Mondatok kifejező fela 95. Szósor pontos fela Jankovich Ferenc: Egyszerikétszeri fánk A vers hangulata, eseményei A kakaska meg a babszem Válaszadás kérdésekre; Események sorrendje Táplálkozz helyesen! Beszélgetés a helyes táplálkozási szokásokról Jó étvágyat! Téves mondatok javítása Olvasásgyakorlás Csepü lapu Válaszadás kérdésekre; A játék mozzanatai Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művel. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Kommunikációs magatartásmódok gyakorlása, egyéni közlési stratégia kialakítása. Rövid népköltészeti alkotás a. Különféle közlési helyzetek felismerése és Rövid nem szépirodalmi szöveg Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Rövid szépirodalmi alkotás a. A tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Az értelmező hangos folyamatos Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Népi játék a, illetve előadása. Kezdeményező képesség, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés 27

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak Földvári Erika OLVASÁS Munkafüzet második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A természet változásai októberben 1. Olvasd fel a szavakat! Alkoss mondatokat! õsz ész ász 2. Jelöld csillaggal az igaz

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD TANMENET SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály KÉSZÍTETTE: TÓTH MÁRIA MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 1 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 3 írás Az előkészítő időszakban az alapkészségek

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév ETIKA 1. Milyen vagyok? Mit tudok magamról? Terveim, vágyaim 2. Milyennek gondolhatnak a társaim? 3. Családom és a rokonaim 4. A család mindennapi élete, feladatai 5. Ünnepek, szokások 6. A családon kívüli

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

Schulcurriculum. Grundschule Ungarisch als Zweitsprache

Schulcurriculum. Grundschule Ungarisch als Zweitsprache Grundschule Inhalt Schulcurriculum...1 Klasse 1...3 Klasse 2...6 Klasse 3... 15 Klasse 4... 19 Kompetenzorientierter Bildungsplan 2011 2 Schulcurriculum Klasse 1 Der Lehrplan für den Ungarischunterricht

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben