Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/ Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben SUGOVICA Általános Művelődési Központ Kiscsávolyi Tagiskolája Baja, Malom u WEB: Tel: 79/ TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Szövegértés - szövegalkotás Évfolyam: 7. osztály Pedagógus: Siket Éva Óraszám /Idő Téma/ Tananyag Fejlesztendő kompetenciák (fejlesztési készségek, képességek, célok) Munkaformák Módszerek/ Egyéb 1-3. Bevezető Feladatok a tanévben; a tankönyv témakörei; kötelező, ajánlott olvasmányok Összegyűjtött adatok csoportosítása, Értő olvasás fejlesztése páros munka, páros munka Irányított beszélgetés, felolvasás (szóforgó) Modul: Nyári házi olvasmány Fekete István: Tüskevár Tér, idő, cselekmény a regényben; jellemek; a természet szabályai Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen 3-4 fős heterogén csoportmunka

2 4-5. Modul: Nyári házi olvasmány Daniel Defoe: Robinson Crusoe Tér, idő, cselekmény a regényben; az életben maradás lehetőségei 6. A hangos olvasás felmérése 7. Az értő olvasás felmérése 8. Ellenőrzés, értékelés Az értő olvasási felmérés javítása Modul: Kisfiúk és nagyfiúk, kislányok és nagylányok Szerepek és normák a csoportban (közösségben), a téma előkészítése Modul: Vámos Miklós: A pofon Magatartásminták, konfliktusmegoldás Az elbeszélő helye a novellában Modul: Vámos Miklós: A rajzlap Szerepek, normák, magatartásminták Mondatkombinatórikai gyakorlatok 14. Modul: Vámos Miklós: A rajzlap Ismétlés: Hangok, betűk. Helyesírásunk alapjai Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel Kognitív kompetencia: Szövegfeldolgozás fantázia, megfigyelés segítségével, értelmezés Szociális kompetencia: Szerepek és normák a csoportban (közösségben) A szereplők értékelése, átértékelődése Szóbeli és írásbeli szövegalkotás A mondat helyi értékének felismerése kontextusba visszahelyezve A metakommunikáció eszközei Helyes ejtés; helyesírási készség fejlesztése, páros munka 3-4 fős 3-4 fős, frontális osztálymunka, páros munka 3-4 fős Irányított beszélgetés, felolvasás (kettőskör) Önellenőrzés Irányított beszélgetés Megszakításos felolvasás (ötletroham) Felolvasás Kooperatív techn. (beszélgetőkör) Hangoztatás, megfigyelés, rendszerezés

3 15. Modul: Anyanyelvi ismeret Ismétlés: Szavak, szófajok 16. Modul: Anyanyelvi ismeret Ismétlés: Szavak, szófajok. Helyesírásuk Modul: Kosztolányi Dezső: Vörös ökör (Esti Kornél 2.) Szerepelvárások, a beilleszkedés nehézségei; elbeszélések kompozíciós egységi Anyanyelvi ismétlés: Szófajtan, alaktan Modul: Párhuzamok a tanult novellákkal Hasonló lélektani kérdések, eltérő műfaji és poétikai megoldások, kezdő- és folytató mondatok 22. Összefoglalás Hangtan, szófajtan, alaktan 23. Tanév eleji felmérés Hangtan, szófajtan, alaktan Összegyűjtött adatok csoportosítása, A verbális és nem verbális komplexitás kezelése A hatékony önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége Képi asszociálás Képesség az önálló ismeretszerzésre Összegyűjtött adatok csoportosítása, Szociális kompetencia: A szereplők értékelése Összefüggések felismerése, alkalmazása Elemzőképesség fejlesztése 3-4 fős Általánosítás, konkretizálás 3-4 fős Kooperatív techn., páros munka 3-4 fős Magyarázat, önálló olvasás, rendszerezés Kooperatív t. (igaz vagy hamis) 3-4 fős Általánosítás, konkretizálás Kooperatív techn. (beszélgetőkör) Feladatok megoldása Feladatok megoldása 24. Ellenőrzés, értékelés A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége Önellenőrzés A tanév eleji felmérés tapasztalatai, javítása Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége.

4 Modul: Min nevetünk? I Köznapi példák Modul: Min nevetünk? II. Néhány jellemző komikumforrás (Karinthy, Nagy Lajos, Mrozek) Modul: A komikum forrásai és változatai Összehasonlítás Kifejezőképesség, fantázia, alkotóképesség Elvont gondolkodás páros munka 3-4 fős Egyéni, páros munka Megbeszélés, megfigyelés (Mit is mondott?) Összehasonlítás Nagy Lajos karcolata, komikus Petőfi-versek 30. Modul: A megismert mondattani jelenségek (ismeretek) Összehasonlítás Rendszerezés; metakommunikáció; kommunikációs képesség, páros munka Rendezés, összehasonlítás Az egyszerű mondat fogalma, fajai 31. Modul: A megismert mondattani jelenségek (ismeretek) Az alany és az állítmány 32. Modul: A megismert mondattani jelenségek (ismeretek) Lényegkiemelés Szabályalkotás 3-4 fős (a tanár beszél) Általánosítás, konkretizálás A predikatív szószerkezet Modul: A komikum forrásai és változatai Karinthy F.: A jó tanuló felel; A rossz tanuló felel Részletek Rejtő Jenő regényeiből A nyelvi kultúra fejlesztése Képi asszociálás Összehasonlítás 3-4 fős Felolvasás, magyarázat (ötletelés)

5 Modul: A komikum forrásai, mintakövető saját alkotások Arany János: A fülemile; az irónia Fogalmazás dolgozat előkészítése Elbeszélés jellemzéssel 38. Az 1. fogalmazás dolgozat megírása Figyelem, koncentráció, szövegértés; szövegalkotási képesség fejlesztése Szövegalkotás, szókincs bővítése 3-4 fős (páros olvasás, szóháló) Szövegalkotás Írásbeli szövegalkotás Elbeszélés jellemzéssel 39. A fogalmazás dolgozat javítása Elbeszélés jellemzéssel 40. Modul: Nyelvtani ismeret A főrészek fajtái, kifejezőeszközei Modul: A viccmesélés technikája Modul: Czakó rémmeséje Humor, szatíra, irónia A tárgy és tárgyas szószerkezet Modul: Örkény- egypercesek- a groteszk Groteszk a fantasztikum jegyében álló egyperces írása és előadása A tárgy és a tárgyas szószerkezet 46. Modul: A paródia Irodalmi est; Stílusgyakorlatok A jelölt és jelöletlen tárgy A nyelvi kultúra fejlesztése; helyesírás; helyes nyelvhasználat Képesség az önálló ismeretszerzésre Vélekedés a felnőttekről, a társadalomról Szóbeli és írásbeli szövegalkotás; előadói képesség A felismert szabály alkalmazása Művészi önkifejezés; saját nézőpont összevetése mások véleményével Szókincsfejlesztés Önellenőrzés 3-4 fős (szóháló) 3-4 fős 3-4 fős (csoportmegbeszélés) Drámapedagógia (szituációs játék) 3-4 fős Drámapedagógia (döntési helyzetek, közös döntés)

6 47. Modul: A paródia Varró Dániel paródiái Eredménytárgy, iránytárgy 48. Modul: Nyelvtani ismeret A tárgy fajtái; helyesírási ismeret Modul: Moliere: A fösvény Jellem és helyzetkomikum; jelenetek előadása és elemzése Modul: A komédia szerkezete A komédia szerkezete és a váratlan megoldás 54. Modul: Nyelvtani ismeret Összefoglalás: Alany, állítmány, tárgy 55. Modul: Nyelvtani ismeret Témazáró dolgozat: Alany, állítmány, tárgy 56. Modul: Nyelvtani ismeret A témazáró dolgozat javítása (Alany, állítmány, tárgy) Modul: A hetvenkedő katona és a figaró házassága Részletek a két komédiából; a cselekmény; a jellemhiba Elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése, fontosságának elismerése Oksági és logikus gondolkodás A hatékony, önálló tanulás: Ismeretek alkalmazása Közösségformálás, önkifejezés, kreativitás fejlesztése A dráma kifejezőeszközei, művészi kifejezés, önkifejezés Összegyűjtött adatok csoportosítása, A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége Személyes kompetencia: Önértékelési képesség Képi asszociálás; a dráma kifejezőeszközei; szövegértés fejlesztése 3-4 fős (önálló írás) Egyéni, frontális osztály munka, összehasonlítás 3-4 fős Drámapedagógia (szituációs játék) 3-4 fős (ötletelés) 3-4 fős Rendezés, összehasonlítás egyéni munka Feladatok megoldása Önellenőrzés Néma olvasás, feladatmegoldás

7 Modul: A hetvenkedő katona és a figaró házassága Szereplők és szerepkörök; a komédia konvenciói Összefoglalás: A komikum forrásai 62. Modul: Házi olvasmány a téli szünetben Fekete István: Téli berek Tér, idő, cselekmény a regényben A határozó fogalma, helyhatározó 63. Modul: Házi olvasmány a téli szünetben Fekete István: Téli berek A természet szabályai; a jellemek fejlődése; Az időhatározó Az értő olvasás felmérése Modul: A ritmus; rímek, rímjátékok Weöres S. költeményei; vers vagy próza; rímképlet, ritmusképlet A számhatározó; a számhatározó helyesírása Modul: A gondolatritmus Az álmok tartalma; gondolatritmus a költészetben A határozók felismerése Szókincsfejlesztés a dráma kifejezőeszközei Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen Helyzetfelismerés Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen Képi asszociálás Összehasonlítás; kreativitás fejlesztés; a zene kifejezőeszközei Képi asszociálás, összehasonlítás 3-4 fős, összehasonlítás Drámapedagógia (egy rövid jelenet bemutatása), páros munka Irányított beszélgetés, felolvasás 3-4 fős (ki vagyok én?; mit is mondott?) 3-4 fős Páros munka, 3-4 fős (tedd, amit mondok) (interjú)

8 70. Modul: Az ütemhangsúlyos verselés A ritmus felismerése 3-4 fős (többen a táblánál) Petőfi S. költeményei 71. Modul: Az ütemhangsúlyos verselés 72. Modul: Nyelvtani ismeretek A mód- és állapothatározó; kifejezőeszközei Modul: Az időmértékes verselés; a szóképek Összehasonlítás A felismert szabály alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése, helyesírás Szókincsfejlesztés 3-4 fős (kerekasztal), páros munka Rendezés, összehasonlítás 3-4 fős (diákkvartett) A mód- és állapothatározó felismerése Modul: A szóképek Fogalmazás dolgozat előkészítése Elbeszélés leírással 78. A 2. fogalmazás dolgozat megírása A verstani szabályosságok felismerése szövegalkotási képesség fejlesztése Képi asszociálás Szövegalkotás, szókincs bővítése 3-4 fős (önálló írás) Írásbeli szövegalkotás Elbeszélés leírással 79. A fogalmazás dolgozat javítása Elbeszélés leírással A nyelvi kultúra fejlesztése; helyesírás; helyes nyelvhasználat Önellenőrzés Helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek 80. Modul: Nyelvtani ismeretek Részösszefoglalás: A határozók; helyesírási és nyelvhelyességi Az ismeretek ; helyesírás; helyes nyelvhasználat, 3-4 fős (feladatküldés)

9 ismeretek Modul: A pletykák terjedése régen és most Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője A regény két helyszíne, két cselekményszála és két anekdotaköre Modul: Előreutalások, késleltetések és véletlenek a regényben A két cselekményszál találkozása Az eszköz- és a társhatározó 86. Modul: A regény tér és időszerkezete 87. Modul: A regény tér és időszerkezete A nyelvi kultúra, szövegértés fejlesztése; szókincs bővítése A szövegelemzés alapvető eljárásainak alkalmazása; anyanyelvi ismeretek fejlesztése A tér- és időszerkezet érzékelése és értelmezése. A társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete A tér- és időszerkezet érzékelése és értelmezése., 3-4 fős, 3-4 fős Gyűjtőmunka (családi anekdoták) Drámapedagógia (családi anekdoták eljátszása) Feladatok megoldása (pókhálóábra) 3-4 fős Feladatok megoldása (csoportinterjú) 3-4 fős (gondolattérkép) Az eszköz- és a társhatározó felismerése 88. Modul: Nyelvtani ismeretek Az eszköz- és a társhatározó helyesírása; a történelmi események, helyszínek helyesírása Normatudat; viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése Ismeretszerzés; helyesírás; helyes nyelvhasználat egyéni munka Drámapedagógia (tabló), magyarázat

10 Modul: A közvélemény természetrajza a regényben és a mában Az ok- és célhatározó Modul: A közvélemény természetrajza a regényben és a mában A regényről tanultak összefoglalása A társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete Normatudat; viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése Hatékony, önálló tanulás: A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése, 3-4 fős, 3-4 fős (pókhálóábra, diákkvartett) (önálló beszámoló) 94. Modul: Nyelvtani ismeretek Az ok- és célhatározó kifejezőeszközei; helyesírási tudnivalói 95. Modul: Radnóti Miklós: Nem tudhatom 96. Modul: Radnóti Miklós: Nem tudhatom A részeshatározó Ismeretek ; helyesírás; helyes nyelvhasználat Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása A társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete 3-4 fős (megerősítő korongok) egyéni munka Páros munka, 3-4 fős Vershallgatás, versolvasás (projekt készítése) Modul: Vörösmarty M.: Szózat Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása Helyes ejtés,, 3-4 fős Vershallgatás, versolvasás, zenehallgatás (azonoskülönböző)

11 hangsúly Modul: Kölcsey F.: Hymnus 102. Fogalmazás dolgozat előkészítése Összehasonlító verselemzés 103. A 3. fogalmazás dolgozat megírása Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása Helyes ejtés, hangsúly szövegalkotási képesség fejlesztése Képi asszociálás Szövegalkotás, szókincs bővítése, 3-4 fős 3-4 fős Vershallgatás, versolvasás, zenehallgatás (önálló írás) (csoportmegbeszélés, szóháló) Szövegalkotás Összehasonlító verselemzés 104. A fogalmazás dolgozat javítása Összehasonlító verselemzés Helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek Modul: Szövegpárhuzamok Modul: Szövegpárhuzamok Az állandó határozó A nyelvi kultúra fejlesztése; helyesírás; helyes nyelvhasználat Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása A társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete 3-4 fős Páros munka, 3-4 fős Önellenőrzés Irányított beszélgetés, összehasonlítás (azonoskülönböző, csoportmegbeszélés) (szónoki beszéd írása, előadása)

12 110. Modul: Anyanyelvi ismeret A határozókról tanultak összefoglalása Logikai és rendszerező képesség, 3-4 fős (feladatküldés) 111. Modul: Anyanyelvi ismeret Témazáró dolgozat: A határozók 112. Modul: Anyanyelvi ismeret A témazáró dolgozat javítása Modul: A költő és hazája; Költői önarcképek Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban Modul: A költő és hazája; Költői önarcképek Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban Összefüggések felismerése, alkalmazása Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége Személyes kompetencia: Önértékelési képesség A nyelvi kultúra fejlesztése; a nemzeti kultúra hagyományainak megismerése Pozitív attitűd a hagyományok aktív befogadásában, 3-4 fős Páros munka, 3-4 fős Feladatok megoldása Önellenőrzés (csoportos teszt) (állj fel, ha van ötleted!) 118. Modul: Hazafiság és hagyomány Összefoglalás: Itthon vagyok 119. Modul: Harry Potter és a Titkok kamrája című kötet helye a sorozatban Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása. A szókincs bővítése, árnyalása; a kifejező képesség fejlesztése A szókincs bővítése, árnyalása; a fantázia fejlesztése, 3-4 fős, 3-4 fős Rendszerezés (Keveredj! - Állj meg! - Válassz párt!) Szómagyarázat, varázslóújság készítése

13 Ki mennyit ismer a sorozatból? Varázslatok, babonák Szövegértés, szövegalkotás 120. Modul: A Titkok kamrája mint mese és mint krimi Mese, mitológia és Roxfort Modul: Iskolaregény - nevelődési regény Megkülönböztetés, előítélet Modul: Komikum a regényben Komikum és feszültség A minőség- és mennyiségjelző 126. Modul: A regény és a filmadaptáció összevetése 127. Modul: Anyanyelvi ismeret Elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése, fontosságának elismerése Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása Művészi önkifejezés, saját nézőpont összevetése mások véleményével Vizuális művészetek, a film kifejezőeszközei 3-4 fős (jellemtérkép), 3-4 fős Páros munka, 3-4 fős Frontális osztálymunka Varázskvíz (szereposztás) Drámapedagógia (tabló) Részletek a filmből, összehasonlításuk a regénnyel Ismeretszerzés 3-4 fős (kérdésháló) A birtokos és értelmező jelző 128. Modul: Anyanyelvi ismeret Összefoglalás: Jelzők Ismeretek 3-4 fős (szóháló) Modul: Ez volnék én? Szerinted milyen vagy? Janikovszki Éva: Kire ütött ez a gyerek? Önmagunk megismerése, 3-4 fős Érzelmiintelligencia-teszt Drámapedagógia (szerepjáték) Modul: Kedves Naplóm! Kapcsolatrendszerek Egyéni, páros munka

14 Adrian Mole titkos naplója Milyen a diáknyelv? 134. Modul: Anyanyelvi ismeret Év végi összefoglalás: Mondatrészek 135. Modul: Anyanyelvi ismeret Év végi felmérés: Mondatrészek 136. Modul: Tudományos ismeretterjesztő szövegek A diáknyelv szavai, kifejezése Ismeretek Összefüggések felismerése, alkalmazása 3-4 fős (ötletelés) 3-4 fős (igaz vagy hamis) Feladatok megoldása Feladatok megoldása Az értő olvasás felmérése Modul: Tudományos ismeretterjesztő szövegek Vélekedés a felnőttekről 3-4 fős Önellenőrzés, irányított beszélgetés Modul: Anyanyelvi ismeret Ellenőrzés, értékelés Év végi felmérés javítása (Mondatrészek) Az értő olvasási felmérése javítása Ellenőrzés, megfigyelés (kérdésháló) Tapasztalatok a felnőttekről Ismétlés, rendszerezés Szókincsfejlesztés, 3-4 fős (kerekasztal) A hangos olvasás felmérése Az irodalmi ismeretek

15 Megjegyzés: A jelzés a tantárgytömbösített órák rövidítése. A kooperatív technikák alkalmazásához egy-egy példát írtam ( módszerek oszlopban található). A pedagógus ötletességén alapul, hogy milyen technikákat alkalmaz. A tanításom során IPR módszereket és IKT eszközöket használtam.

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája MAGYAR TÉTELEK IRODALOM 1. Tétel: Petőfi Sándor tájlírája 2. Tétel: Arany János balladaköltészete 3. Tétel: Ady Endre emberi és költői arca a Léda-versek tükrében 4. Tétel: Babits Mihály: Jónás Könyve

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017.

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Készítette: Imrik Gyöngyi szaktanár 1 1. Tétel Művek a magyar irodalomból Petőfi Sándor tájköltészete 2. Tétel Művek a magyar irodalomból

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOK SZEREPE A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN

A HAGYOMÁNYOK SZEREPE A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN É N É S M Á S I K HGYOMÁNYOK SZEREPE KÖZÖSSÉG ÉLETÉEN modul szerzôje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_07 70 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Osztály: 3.-4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A TÁJÉKOZTATÁS TARTALOMJEGYZÉKE ÉRETTSÉGI

TARTALOMJEGYZÉK A TÁJÉKOZTATÁS TARTALOMJEGYZÉKE ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2017 MÁJUS 1 A TÁJÉKOZTATÁS TARTALOMJEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK 1Kötelező szerzők Művek a magyar irodalomból I...2 1.1Petőfi Sándor...2 1.2Arany János...2 1.3Ady Endre...2 1.4Babits Mihály...2 1.5Kosztolányi

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

T A N M E N E T S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s S z a k i s k o l a 9. o s z t á l y

T A N M E N E T S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s S z a k i s k o l a 9. o s z t á l y T A N M E N E T S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s S z a k i s k o l a 9. o s z t á l y Készítette: Szikora Lászlóné Kőszeg, 2009. 10. 01. Az évi órakeret beosztása Témakörök / fejezetek Óraszám

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A 1. Tétel: Hagyomány és újítás Petőfi Sándor költészetében 2. Tétel: Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel: Látomásos szimbolizmus : Ady Endre

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ A műveltségi terület: Kortárs magyar irodalom kompetenciaterület neve: kommunikációs kompetencia és kritikai fejlesztése Az óra címe: Parti Nagy Lajos Létbüfé Az évfolyam:

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 1. A munkaközösség tagjai: Jantos Szilvia Mikulás Rolandné Vassné Técsy Edit 2. Éves munkaprogram: Szeptember OKTV nevezés (szept. 22.) versenyek

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

SZKA_101_23 Kérlek, segíts! A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_23 Kérlek, segíts! A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_23 Kérlek, segíts! Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 244 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben