Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés és kívülmaradás Modul: Társadalom, etnikum, tolerancia A projekt címe: Egy nap a tolerancia jegyében Tolerancianap előkészítése A megelőző tanórák anyagai: Az identitástudat, az emberek, valamint az egyén és közösség közötti különbségek fogalmi megismerése, azok szövegértési feladatok, filmrészletek által történő mélyítése, rögzítése. Tartalmi követelmények, fejlesztési célok: 1. Tematikus és poétikai követelmények: - fejlődés a néma és a hangos olvasásban - szövegértési kompetenciák fejlődése: irányított szövegértelmezés, szövegértés - fogalmi háló bővítése: a tolerancia és az intolerancia fogalmak megismerése, szövegértési és szövegalkotási feladatok formájában történő elmélyítése - egy, a toleranciáról szóló nap megszervezése, előkészületeinek elvégzése - differenciált csoportokban projektmunka formájában meghívók, plakátok, prezentációk, játékos feladatsor, szövegek készítése - információgyűjtés képekből - kép és szöveg viszonyának felismerése - véleményközlő fogalmazás írása - nyelvi identitás elmélyítése csoportos prezentáció egyén és közösség, egyéni szereplehetőségek a közösségben

2 2. Szövegértési kompetencia fejlesztése - beszédfelfogás fejlesztése - koncentráló képesség fejlesztése - összefüggések felfedezése, értelmezése - problémamegoldás fejlesztése - önálló, logikus gondolkodás fejlesztése - feladatmegoldó képesség fejlesztése - fogalmi háló bővítése és elmélyítése - eligazodás egyszerűbb és rövidebb ismeretterjesztő szövegben - fejlődés egyszerűbb ismeretterjesztő szöveg olvasásában: a szöveg céljának, fő mondanivalójának és részeinek azonosításában 3. Szövegalkotási kompetencia fejlesztése: - csoportos projektmunkában szövegek és prezentáció készítése - önálló vázlat- és jegyzetkészítés - tömörítés, összefoglalás, lényegkiemelés - ábrák, illusztrációk készítése - ítéletalkotás gyakorlása - véleményközlő fogalmazás írása - értelmes, helyes és szép magyar beszédre törekvés - gördülékeny írás- és szóbeli kommunikáció - grammatikailag és stilisztikailag helyes szövegek alkotása írásban és szóban - grammatikai hibák észrevétele és javítása 4. Személyes kompetencia fejlesztése: - felelősségérzet kialakítása - önelemző képesség fejlesztése - véleménynyilvánítás lehetőségének erősítése 5. Szociális kompetencia fejlesztése: - egymás elfogadása - egymás segítése - egymás iránti figyelem fejlesztése - alkalmazkodás a csoport (közösség) tagjaihoz - esélyegyenlőség kialakítása - konfliktuskezelés alternatíváinak felismerése, gyakorlásuk csoporton belül - társadalmi érzékenység fejlesztése - identitástudat kialakítása, mélyítése - kultúrák közötti kapcsolatok kialakítása, mélyítése (interkulturalizmus) - az empátia és tolerancia kialakítása, fejlesztése, gyakorlása, mélyítése - eltérő magatartások megértése - különféle értelmezési lehetőségek egymás mellettiségének tudomásulvétele

3 - csoportnormák és értékek felismerése és azonosítása - a többségtől eltérő etnikumok elfogadása 6. Kreativitás fejlesztése: - prezentációk készítése - képalkotás - esztétikai érzék fejlesztése - elképzelések felszínre hozása - absztrakció - játékosság - prezentációs, színészi képességek fejlesztése 7. Digitális kompetencia fejlesztése: - kreatív feladatok kivitelezése számítógép segítségével BTM-es és SNI-s tanulókra vonatkozó tanórai tartalom: - meghatározott számú mondatból álló (15 mondat) fogalmazás írása - egyéni szintjüknek és haladásuknak megfelelő szóbeli és írásbeli feladatok - részvételük a csoport- és páros munkában folyamatos ennek feltétele a jól meghatározott és értelmezhető, személyre szabott feladat - a csoportban és a párban való részvételük a feladattól függ: vagy ugyanolyan arányban biztosított, mint a többi diáktársuké, így a tanár nem tesz különbséget közöttük, vagy differenciáltan, képességszint szerint vesznek részt a feladatok megoldásában - a csoport- és páros munkában való részvételüket, a feladat megértését és megoldását a diáktársaik is elősegítik - egyéni munkánál különböző mennyiségű és nehézségű feladatok biztosítása szükséges

4 Óra Idő A tanóra tartalmi egységei Fejlesztési célok 5 perc I. RÁHANGOLÓDÁS koncentráció, motiváció Tanulói tevékenységek Az előző tanórák tartalmi összefoglalása (visszautalás a Különbség, másság, előítélet című modulra, Gordon Allport: Az előítéletek kialakulásáról című írására). Munkaformák, módszerek Egyéni és frontális munka Eszközök Megjegyzések, tanári tevékenységek, étékelés Az előzetes tudáselemek feltérképezése 1. Bevezető kérdés: Mit jelent az előítélet? Igaz hamis állítások A tanár olvassa az állításokat, a diákok csak a megfelelő betűjelet (I/H) rögzítik füzeteikben. Ellenőrzés, javítás: egy diák olvassa fel az általa helyesnek vélt megoldásokat ha más vélemény van, a diákok a tanár irányításával megbeszélik azt Ellenőrzés, értékelés Pontszerzés * (1 helyes válasz = 1 pont) 1 perc Figyelem felkeltése Projektmunka előkészítés A projekt céljának meghatározása: Frontális munka A cél meghatározása

5 A Nagy László-napok keretében egy, a toleranciáról szóló nap megszervezése, előkészületeinek elvégzése. 5 perc koncentráció perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Logikus gondolkodás, kutatás, önálló tevékenység Szövegértés, írásbeli szövegalkotás A projekt megtervezése munkaterv készítése, vázlatírás a téma kiválasztása házi feladat előkészítése és kijelölése: otthoni anyaggyűjtés Szövegértési lap megoldása a lap kiosztása hangos olvasás mélyítő olvasás a szöveg feldolgozása, a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása a tolerancia és az intolerancia fogalmának megismerése közösen ellenőrzés, javítás: feladatonként egy-egy diák olvassa fel az általa helyesnek vélt megoldásokat ha más vélemény van, a diákok a tanár irányításával megbeszélik azt Egyéni munka otthoni anyaggyűjtés, Egyéni és frontális munka Ellenőrzés, értékelés Szöveg Koordinálás, segítségnyújtás Házi feladat előkészítése és kijelölése Kérdések feltevése Koordinálás Pontszerzés * (a feladatlapon meghatározott pontok) a megismertekből és a kérdések felhasználásával gondolkodástérkép készítése a Páros munka, alkalmazás, képalkotás,

6 füzetbe ellenőrzés, javítás közösen a táblánál egy gondolkodástérkép készítése a tanulók ötletei alapján (ha szükséges, tanári irányítással a tanár előre elkészített szemléltetőeszközökkel segíthető elő és mélyítheti a megértést) létrehozás Ellenőrzés, értékelés Tanári értékelés: az ábrák szóbeli értékelése, pozitívumok és negatívumok kiemelése 1 perc III. REFLEKTÁLÁS Szóbeli kommunikáció A tanóra tartalmának összefoglalása Házi feladat megerősítése, megismétlése: otthoni anyaggyűjtés a témakörben Frontális munka Ellenőrzés A feladat lezárása perc I. RÁHANGOLÓDÁS koncentráció, motiváció A feladat meghatározása: a tolerancia fogalmának, jelentésének ismétlése az előző órán készített gondolkodástérkép segítségével a fogalmazásírás szabályainak, a szöveg szerkezeti felépítésének átismétlése a témakör meghatározása ötletek gyűjtése Frontális munka A feladat meghatározása

7 20 25 perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés Összefoglaló írás készítése irányított kérdés alapján meghatározott terjedelemben: Miért fontos a tolerancia az iskolai életben? Egyéni munka, írásbeli alkotás, létrehozás Koordinálás, ellenőrzés, segítségnyújtás perc III. REFLEKTÁLÁS koncentráció, Szóbeli kommunikáció, ítéletalkotás Az elkészült írásbeli munkák felolvasása, javítása és értékelése a diákoknak az értékelésnél figyelembe kell venniük: az érthetőséget, a kreativitást, a cím és a szöveg megfelelésének Közös megbeszélés, ellenőrzés, értékelés A feladat lezárása Tanári értékelés: szóbeli értékelése, pozitívumok és negatívumok kiemelése Tanulói értékelés: Pontszerzés * (a tanulópárok 1 10 pontot adhatnak az írásokra) perc I. RÁHANGOLÓDÁS koncentráció, A feladat meghatározása: csoportok kialakítása véletlenszerűen kártyahúzással (azok alkotnak egy csoportot, akik ugyanazt az elnevezésű Frontális munka A csoportok kialakítása véletlenszerűen (kártyahúzással) A feladat meghatározása Koordinálás, segítségnyújtás csoportok kialakítása,

8 motiváció kártyát húzták: meghívó plakát prezentáció játékos feladatsor) a feladat kiosztása a csoportoknak a feladatok rögzítése, értelmezése csoportonként következő szempontokat kell figyelembe venniük az alkotásnál: 1. Milyen szerepet játszik az elkészítendő munka a tervezett tolerancianapnál? 2. Mi a célja? 3. Hogyan lehet kifejezni a toleranciát és intoleranciát? 4. Válogassatok olyan színeket, képeket, amelyek a két fogalmat, azok viszonyát fejezik ki! 5. Fogalmazzatok olyan szavakkal, amelyek a két fogalmat, azok viszonyát fejezik ki! 6. Alkalmazzátok a gyakorlatban is a szövegértési feladatlapból és a gondolkodástérkép által szerzett ismereteket! ellenőrzés

9 Csoportonként 40 perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés, képalkotás IKT alapú tanóra Meghívók készítése: rendszerezés, elrendezés, megalkotás képek kiválasztása az egyénileg gyűjtött képek, illusztrációk felhasználása szöveg megírása a szövegben szereplő programok előzetes egyeztetése a diáktársakkal hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre számítógép segítségével elkészítik a meghívókat Párhuzamos interakció Differenciált csoportmunka, alkotás, létrehozás, alkalmazás A/4-es fénymásoló papír, kartonlapok,, filctoll, ragasztó, zsírkréta, háztartási csomagolópapír vonalzó Laptop újságok Csoportonként 40 perc Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés, képalkotás Plakátok készítése rövid, felhívó jellegű szöveg alkotása képi illusztráció az egyénileg gyűjtött képek, illusztrációk felhasználása hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre A magyar helyesírás szabályai, Értelmező kéziszótár, Szinonima szótár Tanórai vázlatok Csoportonként 40 perc Kommunikációs eszköztár sokoldalú fejlesztése, továbbá problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés Prezentációk készítése saját ötletek alapján prezentáció készítése szövegalkotás előzetes óravázlat és anyaggyűjtés alapján

10 Csoportonként 40 perc Asszociatív gondolkodás, nyelvi logika, absztrakció Logikus gondolkodás, összefüggések felismerése, játékosság IKT alapú tanóra hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre Játékos feladatsor készítése egyéni, majd közös koordináció alapján hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre számítógép segítségével elkészítik a feladatsort 1 perc III. REFLEKTÁLÁS koncentráció A feladat befejezése: a tanóra tartalmának összefoglalása az eszközök elpakolása rendrakás Frontális munka Közös tevékenység A feladat lezárása perc I. RÁHANGOLÓDÁS koncentráció, motiváció A projektmunka bemutatására történő felkészülés: a csoportok tagjai újra megbeszélik az előző órai feladatokat közösen felkészülnek a feladat és az elkészített művek bemutatására a következő szempontokat kell figyelembe venniük a bemutatásnál: 1. Mit készítettek? 2. Milyen szerepet játszik az Frontális munka Differenciált csoportmunka Az elkészített munkaanyagok Koordinálás

11 elkészült munka a tervezett tolerancianapnál? 3. Milyen célt szolgál az elkészült munka? 4. Milyen képeket, színeket válogattak a munka elkészítéséhez? 5. Milyen szavakat, mondatokat kellett alkalmazni az írásbeli munkáknál? 6. Miért? a bemutatás céljából a tanulók paravánokat hoznak a terembe a csoporttagok megbeszélik a művek elrendezését a csoport tagjai a paravánra tűzik az elkészült műveket hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre 30 perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Szóbeli kommunikáció, az összefoglaló írások felolvasása a tanár által előzőekben kiválogatott és kijavított írások Projektmunka bemutatás az elkészült munkákat a diákok egymásnak mutatják be hangsúlyt fektetve az Differenciált csoportmunka, prezentáció Az elkészített munkaanyagok Paravánok Koordinálás, ellenőrzés

12 prezentációs készség előzőekben, a tanár által megadott szempontokra a minibemutatók felkészülést jelentenek egy nagyobb, több és ismeretlen ember előtti prezentációhoz 10 perc III. REFLEKTÁLÁS koncentráció, Szóbeli kommunikáció, ítéletalkotás Projektmunka értékelés a diákoknak az értékelésnél figyelembe kell venniük: az érthetőséget, a kreativitást, az előírt feladat és a megadott szempontok teljesítésének mértékét Közös megbeszélés, ellenőrzés, értékelés Az elkészített munkaanyagok Tárgyi ismeretek mélyítése, rendszerezése Tanári szóbeli értékelése, visszajelzés, pozitívumok és negatívumok kiemelése Tanulói értékelés: Pontszerzés * (a csoportok 1 20 pontot adhatnak az elkészült alkotásokra, a bemutatásra és a csoportmunkára) tanulói önértékelő lap kitöltése A feladat lezárása *Pontszerzés: Motivációs folyamat része. A tanulók a tanévben pontokat szerezhetnek a feladatok, azok részfeladatainak megoldásáért. Ha csoportban dolgoznak, a csoport pontjai egyéni pontokká válhatnak.

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Célok és feladatok Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 5-6. OSZTÁLY 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Évi/heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma) 166,5/4,5 166,5/4,5

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Pályázó neve

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola, Kollégium

CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola, Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Helyi tanterv és tantárgyfelosztás Általános iskola (A Pedagógiai Program IV/a sz. melléklete)

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Feladat: Mini projektterv készítése - projektterv végrehajtása - végrehajtás dokumentálása - értékelése Fontos tudnivalók:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA HELYI TANTERV FÜGGELÉK

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA HELYI TANTERV FÜGGELÉK ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA HELYI TANTERV FÜGGELÉK 2011 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 2/10.g osztály (pincér) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Magyar nyelvtan helyi tanterv. 9 12. évfolyam. Általános bevezető

Magyar nyelvtan helyi tanterv. 9 12. évfolyam. Általános bevezető Magyar nyelvtan helyi tanterv 9 12. évfolyam Általános bevezető - Célok és feladatok - A fogalmi rendszer - Tantárgyközi nevelés - A tanulók értékelése Az értékelés főbb szempontjai A tanulói teljesítmények

Részletesebben

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez XIV. A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid, tömör magyarázatát kínálja, amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Tehát

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Magyar nyelv 5-8. évfolyam heti Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (33-34.o.) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Alapelvek és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. Tánc és dráma. 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom. Tánc és dráma. 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FAKULTÁCIÓ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FAKULTÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv a magyar nyelvi és irodalmi fakultáció óráihoz Felkészítés az emelt szintű magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsgára 11-12.évfolyam Az alábbi helyi

Részletesebben

A Föld napja. Témahét. 2010. április 22 - április 29. Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327

A Föld napja. Témahét. 2010. április 22 - április 29. Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327 A Föld napja Témahét 2010. április 22 - április 29. Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327 Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza 1 A témahét szervezője. Mokán

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA

Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA Helyi tantervi ajánlás INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése A nem szakrendszerű oktatás bevezetése Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Dér István Általános Iskola Csanádpalota 5 1.1. A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamon 5 1.2. Kiemelt fejlesztési

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 8. évfolyam Celldömölk SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV Tantárgy HELYI TANTERV MAGYAR NYELV Tantárgy 2-1 - 1-1 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Állam, demokrácia, politikai ideológiák, média

Állam, demokrácia, politikai ideológiák, média Állam, demokrácia, politikai ideológiák, média Óravázlatok a kooperatív technikák módszerei alapján 2006-11-03 Történelem-társadalomismeret Készítette: Simon Bernadett Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközép-

Részletesebben