A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében"

Átírás

1 A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai feladatellátási hely) 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: Egy nap a tolerancia jegyében Tolerancianap előkészítése Innováció a szövegértés és szövegalkotás kulcskompetencia terén készítette: Perneki Adél Kunhegyes, január 28.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Mottó: A projekt általános adatai Bevezetés: a projekt indoklása A projekt címe A projekt tartalmi és fejlesztési céljai A projekt beillesztési pontja A projekt résztvevői Alkalmazott munkaformák és pedagógiai módszerek A projekt időtartama A projekt helyszíne A projekt előkészítése és megvalósítása A projektet megelőző tanórák tartalmi ismertetése A projekt megvalósítása A projektet követő tanítási órák tartalmi ismertetése A projekt értékelése Összegzés: a projekt ajánlása Felhasznált irodalom Mellékletek számú melléklet: Igaz hamis állítások számú melléklet: Szövegértési feladatlap számú melléklet: Gondolkodástérkép számú melléklet: Miért fontos a tolerancia az iskolai életben? számú melléklet: A csoportalakításnál használt tanár által készített kártyák számú melléklet: Meghívók számú melléklet: Plakátok számú melléklet: Prezentációk számú melléklet: Játékos feladatsor számú melléklet: Alkotási folyamat és bemutatás számú melléklet: Tanulói értékelő lap

3 Mottó: Az értelmes tanulás cselekvéssel van egybekötve. (Carl Rogers) 1. A projekt általános adatai 1.1. Bevezetés: a projekt indoklása A projekt megvalósításának aktualitása volt, van. A éves diákok, legerősebben a szakiskolai képzésben résztvevőknél koncentrálódva, nem ismerik, így nem is tudják, tudták elmélyíteni és gyakorolni a címben megjelölt és az ahhoz szorosan kapcsolódó fogalmakat, így a toleranciát, az intoleranciát, az előítéletet. A diáktársak felszínesen fogadják el, segítik egymást, nem figyelnek kellőképpen egymásra, ezáltal pedig nem is tudnak egymáshoz alkalmazkodni, nem tudnak egy csoport, közösség részesei lenni. Egymás felé, illetve ellen agresszívan, támadólag lépnek fel a legapróbb probléma felmerülésekor. Nem ismerik fel a konfliktusokat, ezáltal azokat nem tudják kezelni. Felmerülő probléma a diákok körében az, hogy a többségtől eltérő kultúrájúakat és etnikumúakat, azok érték- és normarendszerét nem vagy csak részben tudják elfogadni. Mindez a megismerés hiányából fakad. Egymás felé intoleránsak, az eltérő magatartásokat, azok különféle értelmezési lehetőségeit nem veszik tudomásul, elutasítják. A probléma kiemelten jelentkezik a szakiskolai és szakképző intézményekben, ahol az osztályokat nagyobb részt cigány, a kisebb részt magyar etnikumú tanulók alkotják. A különbözőségek felé irányuló negatívumok ellen csak a toleráns magatartás, az elfogadás és a megismerés fejlesztésével lehet fellépni. Az előzőekben vázoltakból kiindulva mindenkiben megerősítést nyerhet az, hogy új módszereket és munkaformákat alkalmazva olyan tevékenységeket kell megvalósítani, amelyek a leírt hiányosságok pótlását, illetve csökkentését eredményezhetik, valamint hosszú távú, pozitív hatásúak lehetnek nem csak az oktatásban, a tanórákon, hanem az iskolán kívüli életben is A projekt címe Egy nap a tolerancia jegyében Tolerancianap előkészítése 2

4 1.3. A projekt tartalmi és fejlesztési céljai A projekt kezdetekor olyan tartalmi követelményeket és fejlesztési célokat kell meghatározni, amelyek egymástól jól elhatárolható, mégis szorosan egymás mellett és egymásra utalt területek. A feldolgozandó résznek megfelelő tematikai és poétikai követelmények fogalmazhatók meg. Ezek a következők: fejlődés a néma és a hangos olvasásban, szövegértési kompetenciák fejlődése irányított szövegértelmezéssel és -értéssel, fogalmi háló bővítése: a tolerancia és az intolerancia fogalmak megismerése, szövegértési és szövegalkotási feladatokkal történő elmélyítése, egy, a toleranciáról szóló nap előkészületeinek elvégzése, differenciált csoportokban projektmunka formájában meghívók, plakátok, prezentációk, játékos feladatsor, szövegek készítése, információgyűjtés képekből, kép és szöveg viszonyának felismerése, véleményközlő fogalmazás írása, nyelvi identitás elmélyítése, csoportos prezentáció, egyén és közösség, egyéni szereplehetőségek a közösségben. A tantárgy kulcskompetenciáinak fejlesztésénél ügyelni kell a megjelölt tananyag sajátosságaira, valamint arra, hogy a fejlesztések ne legyenek aránytalanok. Szövegértési kompetencia következő részterületeinek fejlesztése a hangsúlyos: a beszédfelfogás, a koncentráló képesség, a problémamegoldás, az önálló, logikus gondolkodás, a feladatmegoldó képesség, valamint az összefüggések felfedezése és értelmezése, a fogalmi háló bővítése és elmélyítése. A legfontosabb azonban az, hogy a tanulóknál fejlődés mutatkozzon egyszerűbb és rövidebb ismeretterjesztő szöveg értelmezésében, ne jelentsen számukra nehézséget az ilyen jellegű írásmunka elolvasása, a céljának, fő mondanivalójának és részeinek azonosítása. A másik kulcskompetencia, a szövegalkotás fejlesztése az alábbiakban írható le: csoportos projektmunkában szövegek és prezentáció készítése, önálló vázlat- és jegyzetkészítés és az ehhez szorosan kapcsolódó tömörítés, összefoglalás, lényegkiemelés gyakorlása; ábrák, illusztrációk készítése. A téma kiemelten igényli az ítéletalkotás gyakorlását, ezt mind szóbeli, mind írásbeli véleményközlés gyakoroltatásával lehet elérni. Ezekhez hozzátartozik az értelmes, helyes és szép magyar beszédre törekvés, a gördülékeny írás- és szóbeli kommunikáció, a grammatikailag és stilisztikailag helyes szövegek alkotása írásban és szóban, valamint a grammatikai hibák észrevétele és javítása. A téma tartalmát tekintve nagyban lehetőséget nyújt a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére, a hiányuk pótlására. A személyes kompetencia fejlesztésénél felelősségérzet és önelemző képesség kialakítását, gyakorlását, valamint a véleménynyilvánítás lehetőségének erősítését tartja kiemelten előírtnak. 3

5 A társas vagy szociális kompetencia fejlesztésénél, a téma feldolgozásánál kiemelten fontos a következők betartása és betartatása: a diáktársak egymás elfogadása és segítése, az egymás iránti figyelem fejlesztése, a csoport (közösség) tagjaihoz történő alkalmazkodás és az esélyegyenlőség kialakítása, a konfliktuskezelés alternatíváinak felismerése, gyakorlásuk a csoporton belül; a társadalmi érzékenység fejlesztése, az identitástudat, a kultúrák közötti kapcsolatok (interkulturalizmus megléte), kialakítása, azok mélyítése, a többségtől eltérő etnikumok elfogadása, az empátia és tolerancia kialakítása, fejlesztése, gyakorlása és mélyítése, az eltérő magatartások megértése, a különféle értelmezési lehetőségek egymás mellettiségének tudomásulvétele, a csoportnormák és értékek felismerése és azonosítása. A téma feldolgozási lehetősége és módozatai nagyban megkövetelik a kreativitás fejlesztését is. Ez a terület a kulcskompetenciáknál kiemelten fejlesztendők szoros hozzátartozója és kiegészítője, ezáltal hiánya pótlást, megléte továbbfejlesztést igényel. Mindezek az alábbiakban adhatók meg: prezentációk készítése, képalkotás és az esztétikai érzék, az absztrakció, a játékosság, a prezentációs, színészi képességek fejlesztése, elképzelések felszínre hozása. A kreatív feladatok megoldása, kivitelezése a digitális kompetencia meglétét is feltételezi. Ennek a képességterületnek a fejlesztésére tehető lépesei: a meghívók és a játékos feladatsor számítógéppel (laptoppal) történő megszerkesztése, amelyet a tanulók hajtanak végre vagy magyaróra, vagy informatika óra keretén belül. Az IKT-eszközzel végzett feladat az említett tantárgyak közötti szoros együttműködést mutatja, vagy ha még ez nem történt meg, akkor eredményezheti. A tartalmi és fejlesztési követelmények felállításánál különös figyelmet kell szentelni a BTM-es és SNI-s tanulókra, azok sajátosságaira Az alábbi fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre a munkaformákra, feladat-megoldási lehetőségekre és feladattípusokra vonatkozóan: meghatározott számú mondatból álló (15 mondat) fogalmazás írása; egyéni szintjüknek és haladásuknak megfelelő szóbeli és írásbeli feladatok megoldása; részvételük a csoport- és páros munkában folyamatosnak kell lennie, amelynek feltétele a jól meghatározott és értelmezhető, személyre szabott feladat; a csoportban és a párban való részvételük a feladattól függ: vagy ugyanolyan arányban biztosított, mint a többi diáktársuké, így a tanár nem tesz különbséget közöttük, vagy differenciáltan, képességszint szerint vesznek részt a feladatok megoldásában; a csoport- és páros munkában való részvételüket, a feladat megértését és megoldását a diáktársaik is elősegítik; egyéni munkánál különböző mennyiségű és nehézségű feladatok biztosítása szükséges számukra. 4

6 1.4. A projekt beillesztési pontja A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül a projekt megvalósításához az Educatio Kht. kompetencia fejlesztő oktatási program kerettanterve biztosít helyet (szakiskola, 9. évfolyam, A programtípus). A Beilleszkedés és kívülmaradás című témakör Társadalom, etnikum, tolerancia tananyagegységében lehet megtalálni azt a legalkalmasabb pontot, ahol az elképzeléseket a szakiskolai diákokkal együtt innovatív formában meg lehet valósítani A projekt résztvevői A projekt előkészületeiben és megvalósításban azok a 9. évfolyamos szakiskolai tanulók vesznek részt, akik a TÁMOP pályázatában szövegértés és szövegalkotás kulcskompetenciák tanulócsoportban megjelöltek. Azonban a téma évfolyamhoz nem kötött, így megvalósítható a 10. osztályos tanulókkal is, illetve a szakképző évfolyamok diákjai is bevonhatók a tevékenységi folyamatokba. Elképzelhető az évfolyamok közötti kooperáció is. Az eredményes projekt kivitelezésében nem csak a tanulói feltételt kell alapnak tekinteni, hanem minden tanárt, aki az adott osztályban nevelő-oktató munkát folytat, vagy épp nem. Kiemelten szükség van informatikus segítségére, aki a technikai háttér működését és ellenőrzését hajtja végre. Elengedhetetlen szerepet játszanak a szülők is a feladat támogatásában, valamint annak kivitelezésében (pl. otthoni anyaggyűjtés, példamutatás) Alkalmazott munkaformák és pedagógiai módszerek A tevékenységek során az összes munkaforma alkalmazható. Ha a projektet kivitelező koordinátor különböző munkaformát alkalmaz, a tanulók a feladatmegoldó folyamatot nem unják meg, részeseinek érezhetik magukat. Azonban mindig figyelembe kell venni az adott osztály, közösség mozgathatóságát, tehát ugyanazon munkaformák nem hoznak eredményt minden osztálynál, közösségnél. Alkalmazható munkaformák a következők: differenciált csoport-, egyéni, frontális és páros munka. A projekt megalkotásához többféle pedagógiai módszer használható fel, így az alkalmazás, az alkotás, az ellenőrzés, az értékelés, a képalkotás, a közös megbeszélés és tevékenységek, a létrehozás, az otthoni anyaggyűjtés, a párhuzamos interakció és a prezentáció. 5

7 1.7. A projekt időtartama A feladat megvalósítási ideje négy tanítási óra. Természetesen, több órában is kivitelezhető, de tekintve a szakiskolai tanulókat, akik nehezen motiválhatók bármiféle iskolai tevékenységre, optimális a megjelölt óraszám A projekt helyszíne Iskolai helyszínen, tanteremben valósítható meg a projekt, mivel a különböző megismerő, gyakorló, mélyítő szövegértési és -alkotási feladatok rögzített helyszínt és annak eszközeit, padokat, székeket, táblát és paravánt igényelnek. 2. A projekt előkészítése és megvalósítása 2.1. A projektet megelőző tanórák tartalmi ismertetése A projektet megelőző tanítási órák a fentiekben már megnevezett témakör és modul megfelelő részegységei lehetnek, amelyek a Különbség, másság, előítélet címet viselik. A részek megfelelően használhatók a figyelem felkeltésére, az érdeklődés és a motiváció megteremtésére, előzetes információk gyűjtésére, rendszerezésére. Mindezek a következőképpen foglalhatók össze. Szövegértési feladat alapjául Gordon Allport: Az előítéletek kialakulásáról című írása szolgál, amelynek feldolgozása és megértése után bővíthető a tanulók fogalomismereti hálója a példakép, az előítélet szavak megismerésével, tudatosításával. Emellett az identitástudat, az emberek, valamint az egyén és közösség közötti különbségek felismerését lehet előidézni filmrészletek segítségével. Denis Hopper: Szelíd motorosok című filmből származó részletek és képek a vizuális élményeket erősítik, s egy másfajta, filmértési és olvasási részkompetenciát fejlesztenek. 6

8 2. 2. A projekt megvalósítása Óra Idő 1. óra A tanóra tartalmi egységei Fejlesztési célok Tanulói tevékenységek Munkaformák, módszerek Eszközök Megjegyzések, tanári tevékenységek, étékelés 5 perc I. RÁHANGOLÓDÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, motiváció Az előző tanórák tartalmi összefoglalása (visszautalás a Különbség, másság, előítélet című modulra, Gordon Allport: Az előítéletek kialakulásáról című írására). Bevezető kérdés: Mit jelent az előítélet? Igaz hamis állítások A tanár olvassa az állításokat, a diákok csak a megfelelő betűjelet (I/H) rögzítik füzeteikben. Egyéni és frontális munka Füzet, íróeszközök Az előzetes tudáselemek feltérképezése Ellenőrzés, javítás: egy diák olvassa fel az általa helyesnek vélt megoldásokat ha más vélemény van, a diákok a tanár irányításával megbeszélik azt Ellenőrzés, értékelés Pontszerzés * (1 helyes válasz = 1 pont) 1 perc Figyelem felkeltése Projektmunka előkészítés A projekt céljának meghatározása: A Nagy László-napok keretében egy, a toleranciáról szóló nap megszervezése, előkészületeinek elvégzése. Frontális munka Füzet, íróeszközök A cél meghatározása 7

9 5 perc Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció A projekt megtervezése munkaterv készítése, vázlatírás a téma kiválasztása házi feladat előkészítése és kijelölése: otthoni anyaggyűjtés Egyéni munka otthoni anyaggyűjtés, Füzet, íróeszközök Koordinálás, segítségnyújtás Házi feladat előkészítése és kijelölése perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Logikus gondolkodás, kutatás, önálló tevékenység Szövegértés, írásbeli szövegalkotás Szövegértési lap megoldása a lap kiosztása hangos olvasás mélyítő olvasás a szöveg feldolgozása, a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása a tolerancia és az intolerancia fogalmának megismerése közösen ellenőrzés, javítás: feladatonként egyegy diák olvassa fel az általa helyesnek vélt megoldásokat ha más vélemény van, a diákok a tanár irányításával megbeszélik azt Egyéni és frontális munka Ellenőrzés, értékelés Füzet, íróeszközök Szöveg Kérdések feltevése Koordinálás Pontszerzés * (a feladatlapon meghatározott pontok) a megismertekből és a kérdések felhasználásával gondolkodástérkép készítése a füzetbe ellenőrzés, javítás közösen a táblánál egy gondolkodástérkép készítése a tanulók ötletei alapján (ha szükséges, tanári irányítással a tanár előre elkészített szemléltetőeszközökkel segíthető elő és mélyítheti a megértést) Páros munka, alkalmazás, képalkotás, létrehozás Ellenőrzés, Tanári értékelés: az 8

10 1 perc III. REFLEKTÁLÁS Szóbeli kommunikáció A tanóra tartalmának összefoglalása Házi feladat megerősítése, megismétlése: otthoni anyaggyűjtés a témakörben értékelés ábrák szóbeli értékelése, pozitívumok és negatívumok kiemelése Frontális munka Füzet, íróeszközök Ellenőrzés A feladat lezárása 9

11 Óra Idő 2. óra A tanóra tartalmi egységei Fejlesztési célok Tanulói tevékenységek Munkaformák, módszerek Eszközök Megjegyzések, tanári tevékenységek, étékelés 1-5 perc I. RÁHANGOLÓDÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, motiváció A feladat meghatározása: a tolerancia fogalmának, jelentésének ismétlése az előző órán készített gondolkodástérkép segítségével a fogalmazásírás szabályainak, a szöveg szerkezeti felépítésének átismétlése a témakör meghatározása ötletek gyűjtése Frontális munka Füzet, íróeszközök A feladat meghatározása perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés Összefoglaló írás készítése irányított kérdés alapján meghatározott terjedelemben: Miért fontos a tolerancia az iskolai életben? Egyéni munka, írásbeli alkotás, létrehozás Füzet, íróeszközök Koordinálás, ellenőrzés, segítségnyújtás perc III. REFLEKTÁLÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, Szóbeli kommunikáció, ítéletalkotás Az elkészült írásbeli munkák felolvasása, javítása és értékelése a diákoknak az értékelésnél figyelembe kell venniük: az érthetőséget, a kreativitást, a cím és a szöveg megfelelésének Közös megbeszélés, ellenőrzés, értékelés A feladat lezárása Tanári értékelés: szóbeli értékelése, pozitívumok és negatívumok kiemelése Tanulói értékelés: 10

12 Pontszerzés * (a tanulópárok 1 10 pontot adhatnak az írásokra) Óra Idő 3. óra A tanóra tartalmi egységei Fejlesztési célok Tanulói tevékenységek Munkaformák, módszerek Eszközök Megjegyzések, tanári tevékenységek, étékelés 1-5 perc I. RÁHANGOLÓDÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, motiváció A feladat meghatározása: csoportok kialakítása véletlenszerűen kártyahúzással (azok alkotnak egy csoportot, akik ugyanazt az elnevezésű kártyát húzták: meghívó plakát prezentáció játékos feladatsor) a feladat kiosztása a csoportoknak a feladatok rögzítése, értelmezése csoportonként következő szempontokat kell figyelembe venniük az alkotásnál): 1. Milyen szerepet játszik az elkészítendő munka a tervezett tolerancianapnál? 2. Mi a célja? Frontális munka A csoportok kialakítása véletlenszerűen (kártyahúzással) Füzet, íróeszközök A feladat meghatározása Koordinálás, segítségnyújtás csoportok kialakítása, ellenőrzés 11

13 Csoportonként 40 perc Csoportonként 40 perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés, képalkotás IKT alapú tanóra Írásbeli kommunikáció, problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés, képalkotás 3. Hogyan lehet kifejezni a toleranciát és intoleranciát? 4. Válogassatok olyan színeket, képeket, amelyek a két fogalmat, azok viszonyát fejezik ki! 5. Fogalmazzatok olyan szavakkal, amelyek a két fogalmat, azok viszonyát fejezik ki! 6. Alkalmazzátok a gyakorlatban is a szövegértési feladatlapból és a gondolkodástérkép által szerzett ismereteket! Meghívók készítése: rendszerezés, elrendezés, megalkotás képek kiválasztása az egyénileg gyűjtött képek, illusztrációk felhasználása szöveg megírása a szövegben szereplő programok előzetes egyeztetése a diáktársakkal hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre számítógép segítségével elkészítik a meghívókat Plakátok készítése rövid, felhívó jellegű szöveg alkotása képi illusztráció az egyénileg gyűjtött képek, illusztrációk felhasználása hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre Párhuzamos interakció Differenciált csoportmunka, alkotás, létrehozás, alkalmazás A/4-es fénymásoló papír, kartonlapok, íróeszközök, filctoll, ragasztó, zsírkréta, háztartási csomagolópapír vonalzó Laptop újságok A magyar helyesírás szabályai, Értelmező kéziszótár, Szinonima szótár Tanórai vázlatok 12

14 Csoportonként 40 perc Csoportonként 40 perc Kommunikációs eszköztár sokoldalú fejlesztése, továbbá problémamegoldás és szövegalkotás, lényegkiemelés Asszociatív gondolkodás, nyelvi logika, absztrakció Logikus gondolkodás, összefüggések felismerése, játékosság IKT alapú tanóra Prezentációk készítése saját ötletek alapján prezentáció készítése szövegalkotás előzetes óravázlat és anyaggyűjtés alapján hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre Játékos feladatsor készítése egyéni, majd közös koordináció alapján hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre számítógép segítségével elkészítik a feladatsort 1 perc III. REFLEKTÁLÁS Figyelem felkeltése, koncentráció A feladat befejezése: a tanóra tartalmának összefoglalása az eszközök elpakolása rendrakás Frontális munka Közös tevékenység A feladat lezárása 13

15 Óra Idő 4. óra A tanóra tartalmi egységei Fejlesztési célok Tanulói tevékenységek Munkaformák, módszerek Eszközök Megjegyzések, tanári tevékenységek, étékelés 1 10 perc I. RÁHANGOLÓDÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, motiváció A projektmunka bemutatására történő felkészülés: a csoportok tagjai újra megbeszélik az előző órai feladatokat közösen felkészülnek a feladat és az elkészített művek bemutatására a következő szempontokat kell figyelembe venniük a bemutatásnál: 1. Mit készítettek? 2. Milyen szerepet játszik az elkészült munka a tervezett tolerancianapnál? 3. Milyen célt szolgál az elkészült munka? 4. Milyen képeket, színeket válogattak a munka elkészítéséhez? 5. Milyen szavakat, mondatokat kellett alkalmazni az írásbeli munkáknál? 6. Miért? a bemutatás céljából a tanulók paravánokat hoznak a terembe a csoporttagok megbeszélik a művek elrendezését a csoport tagjai a paravánra tűzik az Frontális munka Differenciált csoportmunka Az elkészített munkaanyagok Koordinálás 14

16 elkészült műveket hangsúlyt fektetve az esztétikus megjelenítésre az összefoglaló írások felolvasása a tanár által előzőekben kiválogatott és kijavított írások 30 perc II. JELENTÉSTEREMTÉS Szóbeli kommunikáció, prezentációs készség Projektmunka bemutatás az elkészült munkákat a diákok egymásnak mutatják be hangsúlyt fektetve az előzőekben, a tanár által megadott szempontokra a minibemutatók felkészülést jelentenek egy nagyobb, több és ismeretlen ember előtti prezentációhoz Differenciált csoportmunka, prezentáció Az elkészített munkaanyagok Paravánok Koordinálás, ellenőrzés 10 perc III. REFLEKTÁLÁS Figyelem felkeltése, érdeklődés, koncentráció, Szóbeli kommunikáció, ítéletalkotás Projektmunka értékelés a diákoknak az értékelésnél figyelembe kell venniük: az érthetőséget, a kreativitást, az előírt feladat és a megadott szempontok teljesítésének mértékét Közös megbeszélés, ellenőrzés, értékelés Az elkészített munkaanyagok Tárgyi ismeretek mélyítése, rendszerezése Tanári szóbeli értékelése, visszajelzés, pozitívumok és negatívumok kiemelése Tanulói értékelés: Pontszerzés * (a csoportok 1 20 pontot adhatnak az 15

17 tanulói önértékelő lap kitöltése elkészült alkotásokra, a bemutatásra és a csoportmunkára) A feladat lezárása 16

18 2.3. A projektet követő tanítási órák tartalmi ismertetése A projekt befejezése után a folyamat résztvevői megfelelő előismeretek birtokában léphetnek a következő részegységre, amely a Társadalom, etnikum, tolerancia címet viseli. Bár a címben szerepel a tolerancia szó, de a már korábbi megismerése és elsajátítása segítséget nyújt a továbblépéshez, a hozzátartozó vagy kiegészítő fogalmak (etnikum, propaganda, diszkrimináció) megismeréséhez, elmélyítéséhez, a fejezetben szereplő szövegek (Hitler propagandája, Kertész Imre: Sorstalanság), azok történelmi hátterének megértéséhez, könnyebb elsajátításához. 3. A projekt értékelése A projekt értékelése a tartalmi egységek közben folyamatosan történhet tanári és tanulói részről egyaránt. A tanár legtöbbször a szóbeli értékelés formáját alkalmazhatja, de a véleményközlő írások javításánál elképzelhetetlen a szöveges értékelés módja. Mindkét módszernél fontos a pozitívumok és a negatívumok kiemelése, hiszen a tanulóknál csak ezek megnevezése vezet fejlődéshez. A tanárnak is jelzés: a munkája minőségét tudja lemérni a tanulók teljesítményén. A diákok szóban és írásban is értékelik egymást, a páros és a csoportmunka résztvevőit. A szóbeli véleményalkotás a szóbeli szövegalkotás, a gördülékeny kommunikáció, a szép, helyes magyar beszéd és a retorikai képességek fejlesztésének eszközei, amelyeket folyamatosan felszínen kell tartani. Az írásbeli értékelés egyik módja a pontozás, amelynek eredménye nem adott eseményhez kötött, hanem hosszú távú. A diákok a tanév folyamán különböző feladatoknál pontokat szerezhetnek, amelyeket rögzítenek, év végén pedig összeadnak, ezáltal rangsor alakul ki, amely a tanár által végzett motivációs munka egyik mérője. Természetesen, a pontokat nem minden esetben a tanulók adják, feladattípusonként meghatározott. Az értékelés elengedhetetlen módja az önértékelés. Ennek keretében a tanulók kitölthetnek egy, már előre elkészített tanulói értékelő lapot, amellyel könnyedén értékelni tudják saját aktivitásukat, részvételüket a páros és csoportmunkákban, a feladatokhoz történő hozzáállásukat, valamint a feladatok milyenségét; illetve a tanár is képet kaphat saját munkája minőségéről és minősítéséről. 17

19 4. Összegzés: a projekt ajánlása Az előzőekben ismertetett projekt megvalósult. Szakiskola 9. évfolyamos tanulóival közösen kiviteleztük, s a végén kézzel fogható, valamint szemmel látható produktumok születtek: meghívók, plakátok, prezentációk, játékos feladatsor. A tanulócsoportonkénti bemutatóknál a diákok megpróbáltak az előre megbeszélt és megadott szempontoknak eleget tenni. A materiális eredmények mellett pedagógiai értelemben vett fejlődés is létrejött. A projekt megkezdésekor kitűzött célok legfontosabb teljesülési pontjai: a munkavégzés folyamán a tanulók elfogadták és segítették egymást, egymás felé empátiával és toleranciával éltek, szövegértési feladat kapcsán fogalmi ismeretük bővült, számukra ismeretlen kifejezés jelentését sajátították el, szövegalkotási gyakorlatokkal a véleményformálásuk fejlődött. Ezeken kívül fejlődött prezentációs, a képalkotás során kreativitásuk, absztraháló képességük. Amiatt, hogy a tanulók empirikus úton, vagyis az ismereteket tapasztalás által szerezték meg, és, hogy a feladat elvégzésében érdekeltté váltak, mélyebb fejlődést értek el a már leírt területeken. A tantárgyak közötti koncentráció is létrejött: a tanultakat és az elkészült munkákat történelem és társadalomismeret, valamint osztályfőnöki óra keretében is tudtuk alkalmazni az ismeretek bővítésénél. Az adott projekt nem kizárólag szakiskolai képzésben tanulókra tervezett, hanem más iskolatípus, évfolyamok tanárai és diákjai is felhasználhatják saját ötleteikkel, elképzeléseikkel gazdagítva, változtatásokat alkalmazva. 18

20 5. Felhasznált irodalom A) Szakiskolai kerettanterv, munkatankönyv 1. Fenyő D. György: Az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve. (szakiskola, 9. évfolyam, A programtípus) Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak 3. Beilleszkedés és kívülmaradás. Sulinova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht B) Internet oldal C) Kézikönyv 1. A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás. Hetedik (változatlan) lenyomat. Akadémiai Kiadó. Budapest, A magyar nyelv értelmező szótára. Hatodik kötet Sz Ty. Negyedik, a harmadikhoz képest változatlan kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest, Idegen szavak szótára. Szerkesztő: Bakos Ferenc. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Terra. Budapest, O. Nagy Gábor Ruzsinczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Harmadik, változatlan kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest,

21 6. Mellékletek 1 A következő mellékletek a projektben a tanár és a diákok által készített produktumok. A számozás a felhasználás és az elkészítés sorrendjét mutatja. 1. számú melléklet: Igaz hamis állítások 1. Gordon Allport által említett ember három angol emberen, azok tulajdonságain keresztül ítélte meg az egész angol fajt. 2. Az előítélet jelentése: miután megismertünk egy embert, utána ítéletet mondunk róla. 3. Az általánosítás az előítélet forrása. 4. A szerző az előítéletekkel szembeni megoldásnak a megismerést véli. 5. Azokat az embereket, akik nem az előítéleteik szerint értékelnek másokat, előítélet-mentes embereknek nevezzük. Megoldások: 1. IGAZ 2. HAMIS 3. IGAZ 4. IGAZ 5. HAMIS 1 A 3., 5., 6., 7., 8. és 10. számú mellékletek terjedelmük miatt az iskola honlapján külön, a Mellékletek nevű mappában találhatók. 20

22 2. számú melléklet: Szövegértési feladatlap Olvasd el a szöveget! Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! A tolerancia Az ENSZ 1 kulturális világszervezete az UNESCO, 1995-öt a tolerancia évének nyilvánította, abban az évben az ENSZ közgyűlése elfogadta A tolerancia elveiről szóló Nyilatkozatot és Cselekvési programot, majd az év végén felhívta a tagállamokat, hogy a jövőben november 16-án ünnepeljék a toleranciát, mely évenkénti alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet a tolerancia fontosságára az oktatásban, társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve megvitassák ennek helyi vagy globális 2 problémáit. Néhány tanulmány részletesen elemzi a tolerancia fogalmát, amit társadalmi alapkövetelménynek, alapelvnek minősítenek. A szó türelmességet jelent mások véleménye, vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása iránt. Társadalmi, kulturális hátterét, jellegzetességeit, a kialakításához vezető megoldásokat, s magát a megvalósításának eszközeit jól áttekinthető és az összefüggéseket, kapcsolódásokat kiválóan érzékeltetik. A toleranciának három együttesen érvényesítendő kritériumát fogalmazzák meg: konfliktustűrő képesség, a jogegyenlőség elfogadása, az erőszak elutasítása Leszögezik, hogy a tolerancia a konfliktus-kezelés és -megoldás nélkülözhetetlen kelléke. A tolerancia határa az intolerancia, azaz türelmetlenségre van szükség a toleranciával szemben. Rámutatnak az intoleráns és a látszólagosan toleráns magatartás veszélyeire. Utóbbi esetében a konfliktus-megoldás elodázásának potenciálisan 3 súlyos veszélyeire hívják fel nyomatékosan a figyelmet. 1 ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete 2 globális: az egész világot érintő, teljességében tekintve 3 potenciálisan: lehetőség szerint 21

23 Az iskolai és az iskolán kívüli oktatás alapvető céljának a tolerancia-kompetenciák megszerzésének előmozdítását kell tekinteni. A tolerancia tanításával kapcsolatban az alábbi szempontok érvényesítésének szükségességére kell körültekintően figyelni: a félreértések, nézeteltérések természetes jelenségként történő felfogására, az emberek tájékoztatására a tolerancia, a látszólagos tolerancia és az intolerancia következményeiről, a konfliktusok megoldási módozatainak oktatására, a megfelelő magatartását megfelelően elérésére, a tapasztalatszerzésre a különbözőségek, az eltérések terén, arra, hogy az emberek ellentéteiket tárgyalások, eszmecserék és beszélgetések útján oldják meg, a megfelelő keretek biztosítására tapasztalatok szerzéséhez, szituáció teremtésre. Az intolerancia egyfajta önvédelemi reflex, amikor is az egyén a választási kényszereket elutasítva, azok ellen küzdve akar önbizalomra szert tenni. Az intolerancia leginkább a bizonytalanságon és az elutasításon alapul, tehát nem annyira a társadalmi változások következményének, hanem inkább e változások által kiváltott bizonytalansági érzésre és alkalmazkodási kényszerre való reagálásként fogható fel. Türelmetlenség mások véleménye, főleg vallási nézete iránt. Forrás: 22

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul

Részletesebben