az ipari munkások családi segélyét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az ipari munkások családi segélyét"

Átírás

1 tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet es Vámegyei Állttenyésztési Egyesület hivtlos lpj Előfizetés: p^sz éve H pengő, féléve 5 pemí<>. negyedéve 2.50 pengő. Egyes példány á 0.2 pengő. Alpított: néhi TUBA JÁNOS. - felelős szekes/tö: DR. KALLAY ENDRE Szekesztő: DR. BARANYAY JÓZSEF. Főmunktásk: SZOMBATOK VKTOR és NEtZ FERENC. S/eko/töség és kidóhivtl: Nádo ue 29. sz. Telefon: 80. Megjelenik minden szombton. Ke/itokt nem dunk vissz. ho 17- \ K K \ LAJOS,»«.;\ ti kftdo t/^si 1 Dicsőség Mennek, békesség z embenek, neklik mi npon z ngylok seegi* ét velük énekelnek hivő embeek milliói is. Dicsőség, békesség! \ kishitű zonbn bmbán bámul j ütetefuen bizlomml éneklők tö m^e Picfoég-béfcfégl Hol? Me t? PicoOÉéghéfeég most, miko háom dimenzióbn dul világháho ni, iyilkoji», mj.pusztítj egymás!.i teemtés koonáj, z embe, kii z lékfl >Hjiit képée és hsonltos v^ teemtett? Hol vn ebben z sten dioosége és z embe békes- ^ge! Kétoégtektt, hogy óiási elleniéi vn keeszténység etiki szellem f$ háboú eőszk között. Nehéz toilktinl háboús eőszkb z tnny és szeetet motívumit. Az b tfz, hogy z evngélium sehol nem lelkesül háboúét. És mi mé- 0i mejük hinni, hogy ez mi háboú sten ktából támdt z enikleéfle i egyánt szolgálj z st<n Megtépázott dicsőségét és z embe moííholyiított békéjét. Met z MM megbünteti gonoszt, de megjutlmzz jót. A háboúvl büntetni kívánj zt glmezságot, mely z ő nevét bolsevizmus ocsmány moesib ántott le z égi dicsőségből, büntetni kj zt bűnös nemtöődömséget, mely tűte és eddig fejlődni engedte z Mt ni tövények sábtposását, oetoozni kívánj zt z ljs önzést, mely z áltl teemtett világot mindi ntem szeti jvivl g'izdgságáv.'i. szépségével mg számá kj kisjátítni és embetásit nélkülözések, s/envedések és bszolgsos Mélységeibe kj sülycszteni Megtoolni kívánj z embei gőgöt, elbizkodottságot, gyt tudományosság túlkpásit, s mindezek meglázás v;»l visszállítj mg dicsőségét égi fényébe, méltóságáb, ngyságáb. De z isteni bün'jtés célj nem bosszú, hnem jvítás. sten büntet, de bűntettesben megtisztult BNqffcl bűnbánónk bocsántot d s viwiíoií.klj.i öt lyi szeelet?»e, mely ztán meghozz békét, ennek minden áldásivl, szépségével, gzfegságávl. Nem kíván mást. mini z*, bogy kövissük betlehemi csillgot mely élvezel bennünket megváüás bi»!»-mm,íhex, z öök szeetet jászolin/. ;iz lsl< nembehez. A kácsony is új világot k. meíyhon béke lesz; de ez új világ hoz isteni embet állítj köí; nk. kinek isteni eős jó.ik ;t ' n mondj Pohászk. C.sikís "*i z úcti születhetik meg béfce, pkton. A kácsonyi ének is,s, k ;i jókt eml>e békéjéől V(»k mi zt jelenti, hogy csk z és véáldozt hozz meg z ' '» megbékélés, melyei jókt- ''' jánlunk fel z új világ, z új 1 1 oltáán. A gonoszságbn megfen-kletf libeis-kpitlisl világ omj-!>-.s. új éhtet csk jókttl : ' H építeni, tehát nem ádágítás- 2 f«-keti piccl, hmis hí lejess- J S t V e l i áulássl, hnem keees- '">" igzságok komoly kásávl, ' «'b»á!i v/ et töv; ny nek öszin- '' y'ííelijtásiívl. közöss g szol á- u,;!v»l. vllásos áhilt, sz uiális «><v megvlósításá! cs tőbe cti öludttel. l / háboút ánk kénvszeítellc 1etlensége, sőt visszfejlődj z eltávolodás kisztusi lélek- ÜZEN A HARCTEREK NÉPE RTA: KRÁLY ÓZSEF Egész kis oszágnk beillik htlms kietlen táj, hol mgy honvéd áll őt Don mellett. Tenge szine felett 400 méte mgs fensík. Csodáltosn buj földje. tt-ott másfél méte vstgon fekete zsíos humusz. Az esső cseppje százdos s/ivágás is szkdékot vág lágy földbe s keletkeznek htlms hohosok, vízmosások. tt látjuk buj kövé fold keesztmetszet tét. N cm kell ennek tágy, teem mgától. Nem is töi mgát z oosz nép- Tágyát nem visz földjée, hnem inkább fl mellé kj lpátonkint szép sojáb, hogy télen /zl fűtse kis viskóit. Sem endes földművelés, sem ák szétszót há/k között. Nyomsztó táj. Ráül vlmikép léleke. Mennyie életet lehel emellett kövé s mégis ideg táj mellett z otthonnk, mgy tájknk élet és színdús élénk képe! Nem is hgyj szó nólkül csllókö/i honvéd. Megszóll s szvábn hzs/álló ngy üzenet csendül: Nincs nekem otthon l gy bitokom. Mindössze hét hold földem vn. De itt nem mdnék, h hét holdmét itt kéteze holdt dnánk. Hz vágyik. Nem zonnl, nem most, miko még ngy feldt vá eá, miko még meg kell vívni cstát. Nem kell neki másé, de nem hgyhtj mgáét. Ngyon tudj má messze eze meg eze méföld távolságbn öálló honvéd, hogy miét kell neki ott tűni tél hidegét. Tudj, hogy csllóközi füzes kis flut, vgy dunántúli lnkás dombokt, edós hegyeket oltlmzz sját vée hullásávl. Azt üzeni hz, hogy ót áll, hcol, küzd, szenved szíveven. Csk ne feledjék el öt sem. Ngy tl, ngy szeetet dobbn meg mgy honvéd s/ivében, miko zt látj, hogy megtesz éte is hz, z otthon népe mindent. Büszke donmenti mgy honvéd mgy kóház-vont, mely tisztsíságávlj fényével felülmúl bámily más kóház vontot. Látj, hogy áldoz hz zokét, kik egészséget, vét áldoztk z otthonikét. Még közelebb ézi zonbn másik mgy vontnk, szbdságos vontnk sok-sok előnyét. A npont induló, négy np ktt ngy távolságot átszáguldó gyos vontot dicséi, mgsztlj. Tói esik sok visztásbn fádt honvédnek, hogy oly megétő szeetet gondoskodott ól, hogy lehető kényelemmel siessen kis otthonáb, szeettei öleld kjáb hcté küzdelmeiben fásztó hónpok után hős, hogy itthon új eőt gyűjtsön. Meghtódottn lpoztunk szbdságos vont jávsltkönyvében, hol m* esngú tisztek, egyszeű honvédek elismeő soit olvshttuk. Megdicséitek mindzokt, kik létehozták szbdságos vont intézményét. Köszönték, hogy oly tpinttos szeetettel gondoskodtk óluk. A vontkíséő honvéd személyzete legtepinttosbb módon, 0 Wfmombb szeetet hngján kédi, ki- tői. ánk kinysziílolte szttí'in M lég, z embei kpzsiság, íí<>ííönteltség Hogy e bűnökből z embeiség meí-lisztuljnn. vhún&bk ki báboú tőviskoszomját, hodoznunk kell megvllás kéészijét s n nek mie vn szüksége. Hozzák npont háomszo z ügyesen felszeelt sztlká z Ízletes mgy ételt. Melléje sokozttják npi 10 cigettát. Azt üzenik hz éte honvédjeink, hogy köszönik, hálásn vszik mgétő szeetetet. Köszönnek mindent. Oly jó szivük vn, hogy legkisebb kedvességet is hálásn veszik s éte vlóbn vét, életet áldoznk h kell. Megnyugszik lelkünk, miko hosszú szánmeneten végig tekintünk. Hófehé báánybundábn honvéd kocsis, hófehé kucsm fején. Gondoskodott z oszág hős fii felszeeléséől is, Éezni is kell itthon mindenkinek, hogj első most z, ki állig hóbn, süvöltő szélben viszt kácsony estéjén. A hős lélekbeli h/száll. Kocogtál kis mgy blkon. Üzen mgy lélek, (zeni, hogy mindent köszön, mit Felemelték kpott, met úgy ézi, nem lmizsnát fujtottk neki, hnem szolgálti* Önfeláldozásáét neki kijáó ellenszolgálttást. A szeetet szeetetet kíván. Küldjünk, mit küldhetünk. Elsősobn bizttó, vigsztló sookt. Amit dhttunk, szeetettel nyújtsuk, met éte mgy honvéd háláj, hősies hc z üzenet. Ez z üzenet egyúttl zonbn megkívánj, hogy h ott egyek szenvedésben, egyek hősi hcbn, kko itthon is egyeknek kell lennünk lemondásbn, tűésben, szeetetben. H ezt küldjük válszul hőseink kácsonyi üzenetée, kko máis közelebb jutottunk hhoz ngy kácsonyi jándékhoz, melyet minden mgy vá s kell, hogy imádságos hódolttl kéjen z stentől: ngy mgy győzelemhez s ennek útján szebb mgy jövendőhöz. z ipi munkások csládi segélyét A komány újbb ngyfontosságú ntézkedést tett z ipi munkásság s bmsfcedeleniben, bányásztbn é kohásztbn fogllkozttott munkástömegek édekében. A szkmi csládpénzták működése má 1939 jnuájábn megindult s cz gyemeknevelési pótlókbn észesítette gyemekes munkáscsládokt. Hogy ez mii von jelentőségű kezdeményezés volt má kko, muttj z, hogy z első esztendőben tizenöt és félmillió pengőt fizettek ki ilyen módon. Most zonbn komány lényegesen leiemelte ezt segítséget és pedig úgy, hogy mgsbb és gyemekek számához képest emelkedő nevelési pótlékot állpított meg. Eszeint z egygyemekes munkások hvi öt pengő helyett tiz, kétgyemekesek tiz helyett tizenht, hvi háomgyemekesek hvi tizenöt helyett huszonhét, négygyemekesek hvi húsz helyett negyven, négynél több gyemekkel bíó munkások minden gyemek után további tiz-tlz pengő nevelési pótlékot fognk kpni. F.z z emelés zonbn má decembeben htályb lépett és novembei mimkteljesftmény lpján megkezdődik z összegek kiutlás úgy, hogy z igényjogosultk még kácsonyi ünnepek ltt kézhez kpják. Mindez pedig zt jelenti, hogy 1913-bn leglább is hmincöt millió pengő fog jutni csládos ipi munkások. Az új endelkezés szociális jelentőségét még kitejeszti z, hogy ezentúl ktoni szolgált esetén háom hónpon túl is kell utlni ezeket z összegeket, sőt, z igényjogosultk ez év július elsejéig visszmenően kívánhtják megállpított gyemeknevelési pótlék utólgos kifizetését. Ez z új endelkezés hngsúlyozottn muttj, hogy kományzt szociális kédések megoldásábn milyen különös gonddl fogllkozik cslád kédésével, mely vlóbn minden egészséges tásdlmi és nemzeti életnek z lpj. Az áldozt, melyet ezét hozni kell, bőven megtéül nemzet észée munkeők megsokszoo- ZÓdás s z egészséges új nemzedék felnövekedése évén. Felemelték G kisipi hitel htáát Vg József ipügyi miniszte Budpesti Kisipi Hitelintézet s/ékházvtási ünnepségén 1 eszedében hngsúlyozt, hogy kisip munkávl vló fogllkozttás mellett e ktegói legfontosbb poblémáj hitellel vló ellátás kédése A legutóbbi npokbn e téen is jelentős intézkedés tötént. Régen felmeült ugynis z kívánság, hogy bnkendszeű fedezettel nem endelkező kisiposok kölcsönének felső htáát emeljék fel. Egészen mostnáig u^vnis ez felső bki. 500 penj még vt-nvl is iz/őunk. dvág éh'l-kkel is íizelünk. mm mdht el bu>v fi llmds sem. Áldoztot Ml tehát hoznunk isten ngybb dieőségeél w jóktú embeek bek(ss<''geé fl. volt Az időközben bekövetkeett áltlános áemelkedés indokolt lette kívánságot, hogy ezt hitelhtát jelentékenyen felemeljék. Az ipügyi miniszte most olyn endelkezést dott ki kisipi biteleket gykoltilg lebonyolító szevek számá, mely szeint hitelhtát 800 P-e kell felemelni. A kisipi tásdlombn áltlános öömei és megnyugvást keltett miniszte intézkedése. A lpot küld!: CM: Táboi postszám: í * 1 : t. EBÉÉ

2 2. oldl ROMAOM1 LAPOK S42 d.u-finbyf i H dt 1 A fitl tekintetes sszony hőstette Wes. letc-lut.il;i s/őlá kiművelleii háboú folyik m ;*/. wlá- ^ s.< nemzet szín*>j\j -ti i) ool kint mosszo ;i kel'ti Mksj#ui.. u> hi/.tumts ne kunk itth.imndou.iknk noutcmk «i létet, h mem jobb s ssebb ővendő* is, A háboúbn mindig kdok migy hőslettek, mindig szű ettek muv sok, kiknek KÍ tosáb >/ NT tttmut bitoftj ^ győzelmet s vele nemzeti létei te. Nekünk mgyoknk milldíg sok Völl husiink, közöttünk tokán dücsótütek meg»u kiul hc* mezon, lg) \i>u ív. mindig; miót mgyt hodkn fl hátán tv földgo* vó. De nemcsk ottkinl ;* messze keleti küzdelemben születnek b&ók [tí belül is vnnk, kik válllják nemcsk feldtát, melyet mind m koáimények között lel)esitenj k.*n. hnem legtöbbszö kockáztot iv Vgj n háláit is hjlndók vjáll iim. cskhogy luuy nemzeti [eldtok ne mdin nk teljesftpttenül. Egy ilyen hős sszonyól s#h z meghtó töten.d. melyei elmesél *k Tekintetes sony, vklfcki mgy fi tlsszon} hő* UtoMuetuek. Vidéki tekintetes snony, középosztály eovkés es ^uvbé ssz unvság tkkl megvádolt - űyából A tekintetes sszony, fitl kcsú, / életből még lig ém vlmit, kistisztviselő FeJeséjje. két éves sszony. BB egysze éezni k zdi hogy $ú\ - ltt megmozdul :i boldog jövő, Az nyság dicsfénye vesi kóul tejét. Féje óul. his/mi ttól tvdt hogy Hkeidezve váfi ee pillnt, hogy moden menyecskének mjd többfék smei okból nem kell gyemek, Et kell gyeek s íiátlszsovv szemében i#zi >\ logsáö gyog. Ovoshoz mennek, hogy má z szt)kás. \/ 0TTO8 zonbn hímelhánml és jánlj, hogy Petoc kell menni, mei fél, liogy bj le&z A két Fitl teemtés megdöbben, féj kék ségbeesve néi ssowyá De áz nem tágít, megyünk P< stcl \ ngyhíű lná véleménye lesúj 16 \ gyemek weii jöhet világ, el kell venni met ngy veszélye nnk, hogy thtlwn.\ é étébe keül (szülés \/ soviy elsápd, ogit összeszoítj, megf >gj féje k(^zéi és Minyii mond pofesszonk: \ gyemekei nem dom, nnk meg kell születnie! fis én sem hlok meg! \ pofesszo meghtódik ennyi k t elótt. de figyelmezteti Fil tlszszxmy ái i> ngy veszélye Hiáb z sszony nem enged! Met Am k lenni' Kell gyemeki S miko / közelgett, isméi Peste jöttek Az ovosi tnács ugynz, gyemekei SZŰlés elótt l teli venni, mei hj les/ \ Fitlsszony legsúlyosbb műtétei ÍN váltlj. hogy tny lehessen. És jó sten megsegíti z ikt. ikik bíznk benne.. A műtél kitűnően -ike iilt es gyemek is élve jött világ. Édesny és kisfi ió! ézik mgukt. A tekintetes sszom hőstette semmixel sem kisebb, min 1 zok' hó ö ké. kik ottkinl messze Kele! í \ ívják hcol szebb és boldogbb mgy életét ÉS z nemset, m dynek ilyen hősei vnnk ittbenl é$ ittkinl ÍN egyánt, z nemzel nem bukh- <ik el. nnk nemzetnek győznie k x 'l mindefl ái* m! /; ym i Evin vegyileg tisztit fest, uhákt K O M Á R O M Nádo-utc 3. Tolelon 292. Alpítttott A n y g h i á n y és tkékosság \> mi ghián\ háboi w \ele>íő.h Ke- \m*hh J lenls munkeő, kisebb á beho,,t, s i nmglevfi készletel mgsn* c«ok s/olgnlttáb kell állítni A ' így elo- \\\x\..x..n ip - -'-i-mj ",^ o n h e Uts.' u>án Mgitni ;i«ygrzdálk<h \ endelkiezése áltó k^m-sebb készletet nygekfezló bizottságok méik ki MSZOP mái hsználton klvöl hlvzen ágynt- V^Zetfl n,sk.«tui> igol osszt'-vujtctl újból híwnátbtó állpotb hb/i dsw- 10'ijtik.«/ óeskvst, p^ihuttdéwl, ong\ot. fémhulldékokt stl> állmi -/t-nek f/i kékosságot bbhgyják Mei til mái dhmb hngiúlyoztuk nem lefcé! midenl tz állmtól váni, mgunknk is, k tásdlmi úton, ká kehi htóságok évén fol>- Uini kell tkékosit < gzdsági tm egész vonlán Sjnos zonbn, e téen igen K>k kbánnhl^vsl ttálkozunk, ifiként > idéken ( s ik Í dát bozok fel dők lob - mán mqjlebetős inennj is^ó xk)losüvcfzet gyűjtöttem ftszt Vz üveg ti!>oms j, fémkupkjü Biesztették lel bennem gondok*?>! \i>ü\ Ukéko«kodi«m vele Most, hop z Qveg«- [émhián> is jelentkezik má, lelkeestem / egyik doguistát És lebtetlem előtte tol Össze keuene«ftj* teni ezeket j Bvegekc fes vissz kemne jutttni nyátlio M másnk hiányik.i/ dvei fiái léonyg, biztosn hiányzik z i Jo%yáJ nk s \ dogum^i kpott ÍZ ötleten n Ui i \*ánk Néhány np niui\,. mejtjfttl» válsz: < Ryá nem veszi vissz z ftvejjfkel niin ^zflksége s á \-' inéin zonbn, h hüm vn.iz Bvep ben és émben,»u syí ís kötele^ vele tkékoskodni, még K bámil} n kísziet ;tl! is A emlefkezteée. met hisz itt nemcmk öét 1 hnem nemzeti fedekól vn sá is i^\ vgyunk más sok-sok pósággl. Rengeteg konzen i kew mnpságzi métdomb V»vám^ nu- ijem Jun c v el imi szemétbf kttl, hisz " szeméttelepek bányjog igen n Mszno S, nem ej p< nxszti -úleiem fbból ^ vidéken zonbn smétdomb KnMemmísQlét jelnl Ez» k «««^ fobo/ fhái kiesik hunxihitlbál Ped«m.he.n ígyszefl > toá meg M Midén házbn eg) kttkt ládát kellene kitenni z udx bmzen^bozok es ṫ ove t> hs»ó éi jq >k 5sszw Ujü se cfliból s mikí váosi szemétkoc*!,6n lemétét egvuttj elvíbelí z «s szegj nu Fémhulldék is '.N mi'.n össze lehel gj Qjleni z voftsáftos Oveeket. íökénl specil» > voe OflOk!he^t::iknt...s/pil-iP- doboshu, Sulvákl, stb Mindez! htósági kézel keltene me^sevezni, mei m népünk másától mm ké[>es ee, de nincs is éztke hozzá K«:-\^zeniem kellefie gyskl M.Íven látálvok vissz^ ételée Aken!, hoß-v megszoítnák / áltluk igényelt újbb nvgdgokl Vz ilxeu ovosgyáknk iigyn i kőzegés^ségü lonk^ságá vló tekintettel mnvien megszoítás nélköl khiulják w igényelt nygot; w ttxk kovén veszik dolgot s nem tkékoskodnk, közónség me^izeti nekik z úi nyás áál is, minek vesződjenek lenti hsznát! nyggl? ÖGSki> st, pjiíhitlldékot má wüm^ lek leventéink. \zót«< zonbn sok házbn «ibh ilven hulldékhlon gyflil íe B«- izoigltfoák evesen 1<- nem tudják hóvl íől ugynis gyűjtés befejeztével nem töténi gon loskodás, hpgj későbbi ilyen. észu lek i észéc üjtönelj et létesítettek vokií vágj h esetleg lét^fteöek is, elídtjtették ezt közönség hutemásá hozni. gv- pedis igzán wk éték megy ossen«döbe Stcsk pédikáljuk tehál 9 tkékosságot, hnem gykooljuk A TATA V Á R M Ú L T J A Vmegyénk egyik legszebb és legngyobb étékű mftemlékéől,.» tti váól olvstuk egyik kultuális folyóitunkbn következőket : 1 ;«t<i gyöbvöfi váj» m tökéletesen el vn záv ngyközönségtől stállók kták vnnk benne endes köülmények között V pompás műemléket, inetj.*z oszág figyik legtqndéibb áj közepén fekszik egy 600 holds melegvizű tónál, Vétes haln\itól köi Qlöleb e, njj egj szefi mlgái hlndó mejj fsem közelítheti tópkm m^unkfjt eud>e villitelkel pem szeezhet mgánk. \ bjdáni lt! vákstél) v bog) Ttán hívják Oegvá fennállásánk ht Kg t k. \ fi L.»i htnisi #*». évszázdos töténetében legelőszö mo bácsi vész utáni töökdiilások soán löteni megnongálásig csk vákstély gy«nánt seiepelt. Nemcsk első épftőjánek, Zsigmond mgy kiálynk es német csj szánk v^ll kedvenc ttózkodási helye, de Mátyás kiályé is ki kstélyt Eényíizöen újjáépítette és z kko sok tekintetben felülmúlt visegádi kstélyt is. Ezután A/ igykoi pompás vákstélyt töök háboúk beköszöntével váföddé lkították, illetve építették át és mint ilyen. hónát htától ngy ívben Egeig léjedti váendszemek voll jel^ntékenj pontj Bitokáét vées heók folytk. Fz [smét olyn köülmény, meh vá élsö koszkából számztthtó möeiwlék jellegéi mg sokszoozv domboítj ki és teszi oszágos éidekíi kötelességbe \ vákstélybn m ii npig is kitünö kbn meg vnnk Vencióglősökl FigyeUm! Keeskedők! R O Z S N Y Ó M R É N É elsőendű és olcsó boiól elismet bongykeeskedő iiiiimwiimniimiiiihii mi n i WM iiiimm K o m á o m, Klpk-té 9. Teleion 204. Rktáon ft kiváló minőségű homoki és hegyi, vlmint sjátlemésü Szekszád vidéki bookt ngy válsztékbn. - Különféle fehé és vöös csemege book plckozv is, különböző kivitelben (djustáláshn) kophtó. Lcgkínyeselb igeiyekit is kiele it8 pontos es figyilnies k!sztl iiis M u m *, l i k ő é s p á l i n k különlegességek kicsinyben és ngybn l e g e l ő n y ö s e b b beszezési um- és likőgyáábn K O M Á R O M Feenc Jónei kpt 21. (z u d v b n ) f o á s Távbeszélő : W oi elegeti»j fusfolqó if nitt llfiláfl o* Komut, o gombnyomói muliodo <f&hi^\ >ut k*>ujltiltíí ARA : 6'SOP- ^^^^ M«tk*iit toplli: i einvlíinénvek. de ;i jtkbecsfi középkoi \.'u( tiléke cg)*eltod nyomoúság s t^hb m m hl> j«i k*l yáo^w lévedl i'lfgnnli figxelinéf. A\T<>1 111 in ÍS lk-/el\c. no^\ Ú^YszólVán még tisk meg sem kózelithetg \ vát tlozéktvl egvütl 1727-bfn -Sieh/i/N-gófok \e!íék meg Ebben zídft. ben ngyészt ofokbn hevei \ tjj. i<»/,ísi munkáknk ;» iié^vszus>ü vá \ts\n~ kibb séüli háom oldl ámoztul s m má est htszázbplds tói 1 néző keleti oldl.'«h fenn gvoncst«uátl á d - potbn \ vátidv í<*!öí ódon vákstdv. nk. H í<» helof inkábh kioszknk látszik V//A ne\ezik A ttik Oegvánk. fknomszáz lépése*! odébb építették meg nnkklíjen AV Ksleházj^k új kstélyukt KzMi mindene hsználták.»z öegvát, csk éppen múltját néni éiékelték Ezzel kpcsoltbn knióznmképpen ltá ehnonchitom zl A/ esetet^ nmiko z egyik Esteházy ^ól vlmiét megneheztelvén.1 m má Ttávl egyesített Tóváosi, nnk M3 különálló, tuljdonképpen jelentékteien h^ngtonvát, ntelyet község 1«kt bpnttm. egyszeijén műemlékké dekláhtt^ ugynkko zonbn z Osfégí és vlóbn löléneli beesü Ocgvál eiodítinem ei\el egj etemben se?m neki Beffi titódink nem jutott még eszébe műemlékké n\ il\ infiltili. Rgyéhként pedi- Tálánk Tóváossl löténtt egyesítése feitonfi lktom lett voln hogy,t kstélyt közcélok hsznosítsák Községi hivtlok melicti múzeuinot vgy egjéli intéznién\"t helyöhettek voli el líenne Vlószínű, li.)^\ A közög\ek iánt meltg édeklődési tnúsító özveg] góhió m^u- áiná A módját nnk, hogj y/ öegváf övöjét illetőleg nemzeti kegyeletnek OM* felelően endelkezzék. N. Á.< Komáom GŐZ- ÉS váosi KÁDFÜRDŐ NYTVA : A kádfüdő kedd kiétetéel ninde y A gő/íunlű nők észée hétfőn u-if ' ig, pénteken 12 ÍM 5lif, ef k eszte csütötököfl óáip, 5/0 - beton 17 óáig, vsánp ág lituikásfüdő szchpbion óáig. Kshiás es cmásokmk is/j>pkolv Szíves látogtást ké Í*XJJ TÓTH MÁRTON füdőbéi Vdospusztán megszólltok szívek... WegnK)zduH z egész oszág: nemcsk váosok hnem «Fjvk és kis pusztít megmuttták, hogyn lehel bel»5 tett" tol szolgálni. PéldkepQl szolgálht vdspusztik nemes cselekedete. \ puszlsosgvemekes és kivétel nélkül szegény, (tf áldoztkész sszonyi elhtáozták, bqfi szev n\ nvgj hely^zetokhőz méten, niiiuinyájn készítenek* sebesültek, vlmin! hcteeke induló ktonáinknk jte 1 dékot. Rövid e-v hét feelt el zót, máií engeteg jqbbnát-johh sfitemény gyöit sze. Mg.1 mozgtom vezetője lö k^ sfltej mennyel és 50 plck meggves pálinkávl g}pftolt.1 szeetet dományi Néhánj ügyes vtihsi leányzó segítségéi kácsny- (gllyl díszített és eg> Üveg megg>' ss«ellátott szeeielcsomgokt készítetteev Mtnden-egyes csomg Öömei jelent nwijd efi mgy ktonánk. A nemes es^iekedethez cstlkozod Ö«- ánj i (V()!'LÍ\ földbitokos elnüo/ás* hogj deék cselédei es u hctéen küz^ <1 csládjánk istápolásál mgáévá teszi deék tnttnkás kp bőtlpú meleg b*" kncsó! jándékb, eukoép ciíielében észtvevő cselédek és munkások közöli zétosgtj? zon több mini 200 tkot meljtet temelt mennyiség után ától kpott. A szeetet ünnepin, Hogj" Mom&zédos Osujflu szegényei se nélkf lózzék.1 e.siládi tüzhel> meíesécét, s«i iához híven c/ évben ki 6 szel ivéá tűzifái küldött <i fui szegényeinek Mié- Ljoff V " - 0! dt' hlvám) 'i n C«k ksz d*,,vuk h ltifik k.ibn- Ctj - se A hó e nlttk. c»ut iágok, lobuli ton mint uioh ások msin ezüst! el u >\t>k<i itongúl tifli nw v - ifgtv^ embet öni megjött Í\. HÜ pgyisztó cd mi E ( on mnfi hát eil gv s/< 1 n tim&zés* i mögötte mi távol lilmkkl Wj mosi új * 1 zoo lem - /unkái t'j!;i N Köíti má ót h Mü*. mik bál ndi iák. M»eh ln»//k nliáifl Mgi lt< ek Mi^iU!i»!ékjv: ^«1 HU k «l»»^ká^o! F gl pietà ^H*\OlHlk t»»yiloti sí kimfm éi 1 UÍA kiáll 'i.djot n«ptifel ke i^iykt **p*iké!i á k^tttéi ^hzg é k«lf0 H^/.Í W «L»*i Cult fllkiichtc *~ ihmltmj i kftliu % " (MhM tt *» si d # *^Z«Hi Di é A M Ni u /

3 1.1:. ± -Ti ài em be ü tll di i embe jgj KOMAROM LAPOK 3 okli uf. o gomb- Mi középkoi ««tábl 0 h lve 3 hqgj úgy. közelíthet ;f » - - i 12 1 n / iflfi. 'vel \ lti-.-ti vá legínthtoztul esett *',s tói i flf/o éstudttl áll- i vákstélyi látszik k Háomí zmkidt- lyukt \*ou sk ép- ;í kf- >»c: án uko. / egj?l unhe/te!v?n N lv>v3osgi t tképpen jelen- ' -i község te lemlékké dekán. / őségi fegi iei eö- B neki, sem szébe mfiem- "\ áossl tö- ) let! voln : i h>/nosit- U niíi/i'ii mól. íheftek volns, iáni meleg ;ó!ué megt- / Oegvá meg. OS» ÖRDŐ imcn np. ;. 12-*-19 hík thif, $JLQ - óáig -19 óáig. l H MÁRTON f mlúblő. án szívek... _ nemcsk pus/'-"* ii LM bei fon-.'kiik 4.i!tt.» v d*- \ puszt sokny, di üo/ták, h 8í méten, nundvlmint jj.ul-. /i»t.t. mii hív m k- söteáltnkávl ÁM ál Píéhánj \ í kácsán? - megg) t ssel KzttettekV Min- K i,i mjd cgj» t h.tt.i: OZá&Si,: ( téen küzctfl á teszi 50 hl meleg p temeiéi ksok közöli!in kg iiikolj uán gyíl í. kioffj i se nélkflj e s «SZÓM zeké s/á** \ t-inek./v i ÉW ifs! cinbtii éjszk \ t ii tedeiék ócsk stun *^>úgyety hlván) lángj imbolyog. Kim egyhnm kopog őszvégi eső. Koomsötét h száll >< mgúb egy-egy két és kísétetiesen világítj be lá S2 dótokt, CStffStSZ mezét. Vlhol cm! öték, mint égzengés bl-.. 4, spódásuk csendes éj-, Csk hngjuk hlltszik mész- ^ hé vdt, J fitt kiviágoztk, kiiágoztek li»i, nyái d bck, j lm, /uk levvk. ságállj szofloés kinyílt.i kefntém hófehéen, LEVÉL itolsé viág. ÈM zután elviágzott..,.. m telel v,íjuk i :ett nei$s..; t,. demes^tá hideget.! é\ niult el. hogy egy ős/i estién, esdhen megindult \elünk.«go/- ÜJ Másnp.1 Tátábn ébedtem l i 5tfátyd boított J hlyeket, hópelyhek huliottk f iási egyhngún, szinte imlmsn Jutt ^ iigyei ifltöág komon, minden bánátivl, tnjd vitelen oo-;/ fold, szétnokbn. Leongyolédott embetömegek. néi telcn lotonsíok és i eljött.i ti 140 éve volt ilyen k- HJemgss^íg éé hót<>: >k. tf. iszté hidegek. És ekko indulunk *^ mi Embe?eletti munkávl küzdöttük előn ngunktl li ; p< ;.sol-lép(.'sc és mi-, iv odtt, 1200 km-e nyomtttk pjlen»égeinket km! Milyen egyszeű szám és mennyi szenvedés, néi [lom vn mögötte De \.m...» jóleső ézés is Nem csk mi. lodtunk? ] h/ulól 1200 km-t, 1 Uenség i^. A/mán új p:<ncsoí hptuitk s leásmk mgunkt és nos* 1 j feldtunk vn : védeni nem i 1200 km- T. hnem z otthont, mi hátinkt. f [á 5s vn, tlán má tél eleje s t Kszb fénos most, hogy itl ulok ócsk bunkeunk isztílánál, Í. múlt el s mint egy év lu nnyiszo, most h hzgqndc^ok \ lonsm fegyve eow néz ki z éjbkáb, vlhol igyók bömbölnek és táboi lp vn eldttem, hzulól tótt, 1 U^kedvesebb lp. Kdesmuán: lpj Mé cn is számolom z uiö... \ gyétt, meg ne hli... Mó nyitnk ken utolsó viág kezéntínok ( t smh jéheútét mm Api... gen 3 m \n ^5-ik npj M nincs -<»k hát. Tlán < *,k eg) hónp. \u mel- uháim, bunkel^n ütünk > mele- mt\ állndó ni \ ki^.:- temok! A/ idén i^m láttm \ hősök síján nem ioh viág, nem gyúllk gyetyák Hós testük csendesen pihen, leikuk stennél \n. s m^fyünk, egysze megyünk h/.. tél is le>/. kko ií tvsz les/. bol^pg, vfg, Uu^yos lvsz, ( sk híz/unk stenben, o oi/tos megsegít. Az imák nem hiábvlók Éppen m \n tg) hónpj nnk, hogy eg^ ettcietes éjszk kezemet ogt és kivezetett onnét, hol má nem volt semmi enn'n\. \nym. nyugodjon meg sosbn. Ne búslkodjon, V- sten megsegít. K- «-ni, hogy tovább i- megvéd és h látná, hgy milyen pusztulást, nyomon hoi. i háboú) H látná, mennyi szenvevédést kell eitüni lkosságnk, h látná hogyn dúlják Fél csládi ház válnk szénné! ÉS h megm.. dnk, puszt életük md csk", más -emmi. AuvHin. ne ggódjon h-\<:i büszke iá Ott voltm mindig z élen és ho- ^ od állftottk, itt mdtm Tudtm mindég, hog) mi becsület és kötelesség, h vlki ólm beszél, ck olvi moudhi. mie büs/ke lehet És állunk keményen, tehetetlenül tovább i^. k kell A második éven iv nkább egy i\ kdi. hog) O o s z o k K.-i kijöttem bunkóiból, ltmái -/»k \<\o/.n\\ töl H köd. A/ es4 k * :v hiiiíiun SliiáL A íltoiból ui-f V<> U 'i Ut»»iid lt^: *yujtotúbiu- /^k Moskef, idevlmk. t.ljbhenip.x bjákt if«ejkf»mbí hé segttái- 41 y<»-i lefohuluk J/.»ìii. Kgpik ^/.'»n\ Df ] - vn*ki i^y lixenégyéven fom >«M --«loh'o-inmtefc egj blom i»1 nielfki. pttüyi wtmdí </ etthon^bél v hodtuk el lmusk, * kemencéi «pdkások >/>t; keuen * lighs. ^ í»i* 5ket. Ugj állilik itt, mim tgj stl - i eiőtí V/. i-. iégi» ; «-tiik. kiesikf ' V'HUU temetőbe»»/.. LOKMU, shith *e ;li-f T^é*ZU*. etkezu á>t»i / twnuv. fis hmm: ílntme miden h^nálfntö il<.ij.it owi^/.-iiniiik má. v gyetek tí.nii tkái.1 umok kü Lg ON.. ;,/ s M u-ikhív lépett, pi-/ léeyképl tlál. Ken kelleti neoki l-'-tik jjijn ábázolj, dei tevm^j mell t-i Chkounál, má^ik ig] fokié* **p*ftkép, «kofì kéiiihk kii MH. l ^ /..n\ H j«> l> in-.it ÀHotl má. Mo»f ihééel é«i h 4 lejfl Begke. Rövid koi,n;i-/.,> Ht.í.i kihúz fgj ki* fii ládát ÍM Kuk ; snpj ^ái ^ 1 Kt! A seg *t6l! 1 1 -/UHUM-u 1 Aneok között S3 ; :. önfeledt, bomofc mow»ly játdezik. \ pml i- edövmkodi««j miifcei «Mimgöt. Egj mjdnem bliiu 1 M/m 4 ki ki be öle. fc w 'Í* nik : 11»i^!í\ ogj és cn^á» "lu.iit 1 -uih'u. új 4/ ásé illán 1 i..\ * iezdkitol len, ztán efáll K'iiuii.*/ lntmn 6s könvönté* wféhe Látom, el ki kfildeni, íh pm mkitok bjttfétágii iá ' JÜ-J,. Bkkoi megtöli imma homlokát és sáhjtfc^l i^méi ái kez«i eg]» bwye Noheie RMgy, öeg eno hoz/á. di í^m #»» N mjövá cnhetemet á--^ io* ÜifcJ 4 \.»- motfltokkl folyttj-i kijiiiimii j lád keiül eló. \/ **sej ' %M mpeg köftlötte. Száján most ke-^eá. itt, mint fsk egy ilyen np is otthon. És mjd h z meg vünk. teseti. ényesen. győ kemény vonás ül ui«?lv zt me4j«nihiéi nn átvettétek, ezt npm <lom. fi nem ^/ólok» ;> ét se. Állunk mittd M négyen. A gyemek * 4 Nzánf kiváue-»wáflpt Meneget. Bbá kéftftftet lát Vz ZS^SMJ nm tokttét lel, hvéá váfkom. Mimi tou//bm és. Vég mi ymezálk, kinyi lom ü nflát. tvniü- másik CSÍZBU, t'l;\ pát v*i^t* ki^sztvií é< uiple* báúnybfcimffény ^pise uj. [tyet ágytm é* lpfék i'» le-/ z ilyesmi, v MUM étéfctei öi uh. LeeMkom lá<lát. K/Aúu hátlépek ÍM inick. ti(»í> \ihetik. Övék. A/ ^ony iüve pkoljb *! klsmsmit /-»ákl>. Kulu ivikftlüém embeomh 1 mkok. ltflni kk, mmöét eggo-.tolom kegytm4gtmmt. Rászólok, bogy yofokjt; váion! Ummm ágyjtok eg) 1 ^pmttá fe< átnik. A jóf kh felébed u bilom: elüztfi mntftni H képe kot. Kém.«/ mká eát. Sáf# - /» 01 <B n, mókán- poletáz* Má kom moist 01 ás *jfve«e beolt, Bll iülán KB. k * 1 *K msj ázmii hogj t ko ni mii pl. V/ k»kolá képel w it :, 1»»«inni M--/iöu embeem. Uosotl gi w kenyeei. Kehéi Mg kosáéi Mg pgj keek Kjtt k.'i blkoeveí 1- ««tl lidyjtom oioyk, de tia,, p m mei divenni. Íok bossi eg3 i'éélát. hogy létem kpták, uekegy elvegyék lőltk. mini lopotl holmit. Mi'- me- 1- böiitetnék őket. 11 ek. Má i; ii: visii i zsákot. -<>]\ ov. ijátfékozád á/ fog - i Kuttok.1 zsebeim ben. Klökefil kél -Kfil\.i icyof, egy ád eko. A/t i- sekidoiii - ulok még <>i mákái i*-. ki esftzonj iiu^gtföbbeitve u«; /. ám. \ imi^l ngyon -/éf»» gontfoibil m.»-t. kálálkodvs mgkö&eönj keel ki enokoli. lfek z embeiemek és megyünk. Ngyon mhf mik ím mgm. (! mosl lölestettem. Könn> 11 sfwel megyek 1 biikoom felé. \/ jtöböl \ i--/,oh'/c-k Rlgonéolkozvj m^ni iiu-k. A gyeek vábán \/ Bsszonv csendesen m«i Uéltttáu mennek iess.1 libh, ukul negyed kényei *t ivpnk lm áják tviwt lámdásuuitt. hogj <Wszjöhetteok Es lujiiki. miko mi megidhuik s Volp 1 u-ié. Hogy uji éi>íthf->euek új s^nek. Sjnálom ffkel... ooszok... Ezüstklászos téli gzdsági tnfolym Apáczszkállson Tóth l&tváfl /ábzlós. nyilt Az páczs kállsi Refomátus jú- jelenlevőkhöz. Sjnálttl jelentette be >^i Egyt let >/em előtt ttv jovó Pünkösty Pál vámegyei gzdsági felügyelő elmdását, ki betegségemet! gzdtásdlom i ; s nemzet edekeit n^g / ész olytnán elhtáozt, hogy nem vehetőt észt tnfolym megnvitsán. szoglmzni ogj egj ezüstklászos léli gzdsági tnfolym megnyitását. Az iíjúság óhját mgáévá tette z Egyesü l.ki. sen kél evvel ezelőtt ttott ezüst ömösközy Feenc ekecsi e lelkész let vezető^, vlmint Eöllős ke/só klászos tnfolymn hszni muttott helybeli öldbitokos, okleveles gzd, á mint buzdító pádá. kinek utánjáás folytán tnfolym Végül Ábhám Konél helybeli e megnyitásához s> ükséges minisztéiumi lelkész mondott keesetlen, szeetetteljes szvki jelenlevőkhöz, mjd fel engedély és.1 tnfolym nygi előfeltételei megékeztek. olvst tnfolym fegyelmi szbályit övendetes dolog, hogy / ifjú 20 és himnusz eléneklésével tnfotyn 40 \ közötti u/dák. sut idősebbek i-< megnj itás v^etét. komol) megétéssel itkoztk be tnolym. Helyiségől z fjúsági Egyesület gondoskodott, mennyiben kéésée Ke* skol helyiségét bocsátott Keesünk gykolttl bíó önálló keeskedő / Egyház Pesbitéum tnfolym 1 eftdelkezésé] e, segédet. Dnnepétyes keetek között nyüt meg Pályáztok Ónálló" jeligée * A tnfolym. Délután 2 óko z iskoli)^n összegyülekezeti 5 5 tni olv ámh gtó di Pdusitzk) Zoltán főszolgbíó, 4 kidóhivtlb küldendők. Eöllős Ke/só tn folym vezető és Tömöskö/v A Kislföldi Mezőgzdsági Feenc eltecsi lelkipászto jelen Km kisgzd-pályáztá létében átvonult l'.elvl \ i Te. templomb, hol lklmi istentis/teleten vettek nk eedménye észt. stentisztelet után z iskolábn \ Kislföldi Mezőgzdsági Km elmondott Eöllős Rezső tni ulv une- közelmúltbn pályáztot hidetett kisgzdák /etö üdvözlő és megnyitó eszedét, melyet gzdtásk Jsoniolv i^yelemmel kisgzdák édeklődése ánylg elég élénk észéc mezőgzdsági táigyú szkeuck, tnubánj megíásá \ pálvázi iánt hllgttk végig. Beszédében ámuttott volt, J kiit is tágykö mjdnem mtndegi ikée ékezeti néli.'mv pályázti A bíáló- FöWmfivelésügyi kományztnk gzdák iánti kifejtett jóindultú támogtásá és gzdák mi legngyobb fel- temesztési esopoitbn díjt nyet Gál bizottság most állpított meg *Z tiedttónyekel E szeint.i/ áltlános növény* di.*: nemzet ( báminél \i<> ellátás jos Tt, ílíjji pei^ Szóád lános Tiboi N.igv mácséd, 'hjt Kömendi L Csiffá. \ növénjtemesztfei kíséletekei - Után di. Pdusttzkj Zoltán f ős/olbíó mondott komoly buzdító szvkt mikol, díjt Üvémeth Gyul Móoc- potjábn / i dijt Szbó lános v fnoskcsj. i Hl (líjjt pedig Méhes Gáspá Nvékvákonv nvete A/ áltlános álltt* nvésztt'si csopotbn z. díjt oi/ottsá^ lum dt ki \ li díjt Tóth Zoltán Csllóközi ánok.«díji pedig ei;v mgái meg nem nevezett ga^emelvi gzd nyete, kinek kiim személyzonosság megállpítás után díjt pótlólg \>>~\*i eljutttni \ méhészeti csopotbn z i. dijt bíáló bizottság nem dt ki.. dijt nyete Gibe Lászté Tt. A/ «líi ö>/- si _ 2..i li díjé 15.- v h é pi dig 10 pengő. A Km kitűnt év météket negűtö pálymunkák közttl többe! közölni fog hivtlos lpjábn U islföldi (i izláhn megelégedett kácsonyt h mnicű, fésű, pfüm kzettát, vgy fényképezőgépet DOBOS-nál vesz. Komáom, Vámegye-u. 9. Telefon: 210. Olv isd Komáomi Lpokt! A mu tisztulásét hcot* p t

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, 1936. május 9. Hétels s/tkeszö:

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben