az ipari munkások családi segélyét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az ipari munkások családi segélyét"

Átírás

1 tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet es Vámegyei Állttenyésztési Egyesület hivtlos lpj Előfizetés: p^sz éve H pengő, féléve 5 pemí<>. negyedéve 2.50 pengő. Egyes példány á 0.2 pengő. Alpított: néhi TUBA JÁNOS. - felelős szekes/tö: DR. KALLAY ENDRE Szekesztő: DR. BARANYAY JÓZSEF. Főmunktásk: SZOMBATOK VKTOR és NEtZ FERENC. S/eko/töség és kidóhivtl: Nádo ue 29. sz. Telefon: 80. Megjelenik minden szombton. Ke/itokt nem dunk vissz. ho 17- \ K K \ LAJOS,»«.;\ ti kftdo t/^si 1 Dicsőség Mennek, békesség z embenek, neklik mi npon z ngylok seegi* ét velük énekelnek hivő embeek milliói is. Dicsőség, békesség! \ kishitű zonbn bmbán bámul j ütetefuen bizlomml éneklők tö m^e Picfoég-béfcfégl Hol? Me t? PicoOÉéghéfeég most, miko háom dimenzióbn dul világháho ni, iyilkoji», mj.pusztítj egymás!.i teemtés koonáj, z embe, kii z lékfl >Hjiit képée és hsonltos v^ teemtett? Hol vn ebben z sten dioosége és z embe békes- ^ge! Kétoégtektt, hogy óiási elleniéi vn keeszténység etiki szellem f$ háboú eőszk között. Nehéz toilktinl háboús eőszkb z tnny és szeetet motívumit. Az b tfz, hogy z evngélium sehol nem lelkesül háboúét. És mi mé- 0i mejük hinni, hogy ez mi háboú sten ktából támdt z enikleéfle i egyánt szolgálj z st<n Megtépázott dicsőségét és z embe moííholyiított békéjét. Met z MM megbünteti gonoszt, de megjutlmzz jót. A háboúvl büntetni kívánj zt glmezságot, mely z ő nevét bolsevizmus ocsmány moesib ántott le z égi dicsőségből, büntetni kj zt bűnös nemtöődömséget, mely tűte és eddig fejlődni engedte z Mt ni tövények sábtposását, oetoozni kívánj zt z ljs önzést, mely z áltl teemtett világot mindi ntem szeti jvivl g'izdgságáv.'i. szépségével mg számá kj kisjátítni és embetásit nélkülözések, s/envedések és bszolgsos Mélységeibe kj sülycszteni Megtoolni kívánj z embei gőgöt, elbizkodottságot, gyt tudományosság túlkpásit, s mindezek meglázás v;»l visszállítj mg dicsőségét égi fényébe, méltóságáb, ngyságáb. De z isteni bün'jtés célj nem bosszú, hnem jvítás. sten büntet, de bűntettesben megtisztult BNqffcl bűnbánónk bocsántot d s viwiíoií.klj.i öt lyi szeelet?»e, mely ztán meghozz békét, ennek minden áldásivl, szépségével, gzfegságávl. Nem kíván mást. mini z*, bogy kövissük betlehemi csillgot mely élvezel bennünket megváüás bi»!»-mm,íhex, z öök szeetet jászolin/. ;iz lsl< nembehez. A kácsony is új világot k. meíyhon béke lesz; de ez új világ hoz isteni embet állítj köí; nk. kinek isteni eős jó.ik ;t ' n mondj Pohászk. C.sikís "*i z úcti születhetik meg béfce, pkton. A kácsonyi ének is,s, k ;i jókt eml>e békéjéől V(»k mi zt jelenti, hogy csk z és véáldozt hozz meg z ' '» megbékélés, melyei jókt- ''' jánlunk fel z új világ, z új 1 1 oltáán. A gonoszságbn megfen-kletf libeis-kpitlisl világ omj-!>-.s. új éhtet csk jókttl : ' H építeni, tehát nem ádágítás- 2 f«-keti piccl, hmis hí lejess- J S t V e l i áulássl, hnem keees- '">" igzságok komoly kásávl, ' «'b»á!i v/ et töv; ny nek öszin- '' y'ííelijtásiívl. közöss g szol á- u,;!v»l. vllásos áhilt, sz uiális «><v megvlósításá! cs tőbe cti öludttel. l / háboút ánk kénvszeítellc 1etlensége, sőt visszfejlődj z eltávolodás kisztusi lélek- ÜZEN A HARCTEREK NÉPE RTA: KRÁLY ÓZSEF Egész kis oszágnk beillik htlms kietlen táj, hol mgy honvéd áll őt Don mellett. Tenge szine felett 400 méte mgs fensík. Csodáltosn buj földje. tt-ott másfél méte vstgon fekete zsíos humusz. Az esső cseppje százdos s/ivágás is szkdékot vág lágy földbe s keletkeznek htlms hohosok, vízmosások. tt látjuk buj kövé fold keesztmetszet tét. N cm kell ennek tágy, teem mgától. Nem is töi mgát z oosz nép- Tágyát nem visz földjée, hnem inkább fl mellé kj lpátonkint szép sojáb, hogy télen /zl fűtse kis viskóit. Sem endes földművelés, sem ák szétszót há/k között. Nyomsztó táj. Ráül vlmikép léleke. Mennyie életet lehel emellett kövé s mégis ideg táj mellett z otthonnk, mgy tájknk élet és színdús élénk képe! Nem is hgyj szó nólkül csllókö/i honvéd. Megszóll s szvábn hzs/álló ngy üzenet csendül: Nincs nekem otthon l gy bitokom. Mindössze hét hold földem vn. De itt nem mdnék, h hét holdmét itt kéteze holdt dnánk. Hz vágyik. Nem zonnl, nem most, miko még ngy feldt vá eá, miko még meg kell vívni cstát. Nem kell neki másé, de nem hgyhtj mgáét. Ngyon tudj má messze eze meg eze méföld távolságbn öálló honvéd, hogy miét kell neki ott tűni tél hidegét. Tudj, hogy csllóközi füzes kis flut, vgy dunántúli lnkás dombokt, edós hegyeket oltlmzz sját vée hullásávl. Azt üzeni hz, hogy ót áll, hcol, küzd, szenved szíveven. Csk ne feledjék el öt sem. Ngy tl, ngy szeetet dobbn meg mgy honvéd s/ivében, miko zt látj, hogy megtesz éte is hz, z otthon népe mindent. Büszke donmenti mgy honvéd mgy kóház-vont, mely tisztsíságávlj fényével felülmúl bámily más kóház vontot. Látj, hogy áldoz hz zokét, kik egészséget, vét áldoztk z otthonikét. Még közelebb ézi zonbn másik mgy vontnk, szbdságos vontnk sok-sok előnyét. A npont induló, négy np ktt ngy távolságot átszáguldó gyos vontot dicséi, mgsztlj. Tói esik sok visztásbn fádt honvédnek, hogy oly megétő szeetet gondoskodott ól, hogy lehető kényelemmel siessen kis otthonáb, szeettei öleld kjáb hcté küzdelmeiben fásztó hónpok után hős, hogy itthon új eőt gyűjtsön. Meghtódottn lpoztunk szbdságos vont jávsltkönyvében, hol m* esngú tisztek, egyszeű honvédek elismeő soit olvshttuk. Megdicséitek mindzokt, kik létehozták szbdságos vont intézményét. Köszönték, hogy oly tpinttos szeetettel gondoskodtk óluk. A vontkíséő honvéd személyzete legtepinttosbb módon, 0 Wfmombb szeetet hngján kédi, ki- tői. ánk kinysziílolte szttí'in M lég, z embei kpzsiság, íí<>ííönteltség Hogy e bűnökből z embeiség meí-lisztuljnn. vhún&bk ki báboú tőviskoszomját, hodoznunk kell megvllás kéészijét s n nek mie vn szüksége. Hozzák npont háomszo z ügyesen felszeelt sztlká z Ízletes mgy ételt. Melléje sokozttják npi 10 cigettát. Azt üzenik hz éte honvédjeink, hogy köszönik, hálásn vszik mgétő szeetetet. Köszönnek mindent. Oly jó szivük vn, hogy legkisebb kedvességet is hálásn veszik s éte vlóbn vét, életet áldoznk h kell. Megnyugszik lelkünk, miko hosszú szánmeneten végig tekintünk. Hófehé báánybundábn honvéd kocsis, hófehé kucsm fején. Gondoskodott z oszág hős fii felszeeléséől is, Éezni is kell itthon mindenkinek, hogj első most z, ki állig hóbn, süvöltő szélben viszt kácsony estéjén. A hős lélekbeli h/száll. Kocogtál kis mgy blkon. Üzen mgy lélek, (zeni, hogy mindent köszön, mit Felemelték kpott, met úgy ézi, nem lmizsnát fujtottk neki, hnem szolgálti* Önfeláldozásáét neki kijáó ellenszolgálttást. A szeetet szeetetet kíván. Küldjünk, mit küldhetünk. Elsősobn bizttó, vigsztló sookt. Amit dhttunk, szeetettel nyújtsuk, met éte mgy honvéd háláj, hősies hc z üzenet. Ez z üzenet egyúttl zonbn megkívánj, hogy h ott egyek szenvedésben, egyek hősi hcbn, kko itthon is egyeknek kell lennünk lemondásbn, tűésben, szeetetben. H ezt küldjük válszul hőseink kácsonyi üzenetée, kko máis közelebb jutottunk hhoz ngy kácsonyi jándékhoz, melyet minden mgy vá s kell, hogy imádságos hódolttl kéjen z stentől: ngy mgy győzelemhez s ennek útján szebb mgy jövendőhöz. z ipi munkások csládi segélyét A komány újbb ngyfontosságú ntézkedést tett z ipi munkásság s bmsfcedeleniben, bányásztbn é kohásztbn fogllkozttott munkástömegek édekében. A szkmi csládpénzták működése má 1939 jnuájábn megindult s cz gyemeknevelési pótlókbn észesítette gyemekes munkáscsládokt. Hogy ez mii von jelentőségű kezdeményezés volt má kko, muttj z, hogy z első esztendőben tizenöt és félmillió pengőt fizettek ki ilyen módon. Most zonbn komány lényegesen leiemelte ezt segítséget és pedig úgy, hogy mgsbb és gyemekek számához képest emelkedő nevelési pótlékot állpított meg. Eszeint z egygyemekes munkások hvi öt pengő helyett tiz, kétgyemekesek tiz helyett tizenht, hvi háomgyemekesek hvi tizenöt helyett huszonhét, négygyemekesek hvi húsz helyett negyven, négynél több gyemekkel bíó munkások minden gyemek után további tiz-tlz pengő nevelési pótlékot fognk kpni. F.z z emelés zonbn má decembeben htályb lépett és novembei mimkteljesftmény lpján megkezdődik z összegek kiutlás úgy, hogy z igényjogosultk még kácsonyi ünnepek ltt kézhez kpják. Mindez pedig zt jelenti, hogy 1913-bn leglább is hmincöt millió pengő fog jutni csládos ipi munkások. Az új endelkezés szociális jelentőségét még kitejeszti z, hogy ezentúl ktoni szolgált esetén háom hónpon túl is kell utlni ezeket z összegeket, sőt, z igényjogosultk ez év július elsejéig visszmenően kívánhtják megállpított gyemeknevelési pótlék utólgos kifizetését. Ez z új endelkezés hngsúlyozottn muttj, hogy kományzt szociális kédések megoldásábn milyen különös gonddl fogllkozik cslád kédésével, mely vlóbn minden egészséges tásdlmi és nemzeti életnek z lpj. Az áldozt, melyet ezét hozni kell, bőven megtéül nemzet észée munkeők megsokszoo- ZÓdás s z egészséges új nemzedék felnövekedése évén. Felemelték G kisipi hitel htáát Vg József ipügyi miniszte Budpesti Kisipi Hitelintézet s/ékházvtási ünnepségén 1 eszedében hngsúlyozt, hogy kisip munkávl vló fogllkozttás mellett e ktegói legfontosbb poblémáj hitellel vló ellátás kédése A legutóbbi npokbn e téen is jelentős intézkedés tötént. Régen felmeült ugynis z kívánság, hogy bnkendszeű fedezettel nem endelkező kisiposok kölcsönének felső htáát emeljék fel. Egészen mostnáig u^vnis ez felső bki. 500 penj még vt-nvl is iz/őunk. dvág éh'l-kkel is íizelünk. mm mdht el bu>v fi llmds sem. Áldoztot Ml tehát hoznunk isten ngybb dieőségeél w jóktú embeek bek(ss<''geé fl. volt Az időközben bekövetkeett áltlános áemelkedés indokolt lette kívánságot, hogy ezt hitelhtát jelentékenyen felemeljék. Az ipügyi miniszte most olyn endelkezést dott ki kisipi biteleket gykoltilg lebonyolító szevek számá, mely szeint hitelhtát 800 P-e kell felemelni. A kisipi tásdlombn áltlános öömei és megnyugvást keltett miniszte intézkedése. A lpot küld!: CM: Táboi postszám: í * 1 : t. EBÉÉ

2 2. oldl ROMAOM1 LAPOK S42 d.u-finbyf i H dt 1 A fitl tekintetes sszony hőstette Wes. letc-lut.il;i s/őlá kiművelleii háboú folyik m ;*/. wlá- ^ s.< nemzet szín*>j\j -ti i) ool kint mosszo ;i kel'ti Mksj#ui.. u> hi/.tumts ne kunk itth.imndou.iknk noutcmk «i létet, h mem jobb s ssebb ővendő* is, A háboúbn mindig kdok migy hőslettek, mindig szű ettek muv sok, kiknek KÍ tosáb >/ NT tttmut bitoftj ^ győzelmet s vele nemzeti létei te. Nekünk mgyoknk milldíg sok Völl husiink, közöttünk tokán dücsótütek meg»u kiul hc* mezon, lg) \i>u ív. mindig; miót mgyt hodkn fl hátán tv földgo* vó. De nemcsk ottkinl ;* messze keleti küzdelemben születnek b&ók [tí belül is vnnk, kik válllják nemcsk feldtát, melyet mind m koáimények között lel)esitenj k.*n. hnem legtöbbszö kockáztot iv Vgj n háláit is hjlndók vjáll iim. cskhogy luuy nemzeti [eldtok ne mdin nk teljesftpttenül. Egy ilyen hős sszonyól s#h z meghtó töten.d. melyei elmesél *k Tekintetes sony, vklfcki mgy fi tlsszon} hő* UtoMuetuek. Vidéki tekintetes snony, középosztály eovkés es ^uvbé ssz unvság tkkl megvádolt - űyából A tekintetes sszony, fitl kcsú, / életből még lig ém vlmit, kistisztviselő FeJeséjje. két éves sszony. BB egysze éezni k zdi hogy $ú\ - ltt megmozdul :i boldog jövő, Az nyság dicsfénye vesi kóul tejét. Féje óul. his/mi ttól tvdt hogy Hkeidezve váfi ee pillnt, hogy moden menyecskének mjd többfék smei okból nem kell gyemek, Et kell gyeek s íiátlszsovv szemében i#zi >\ logsáö gyog. Ovoshoz mennek, hogy má z szt)kás. \/ 0TTO8 zonbn hímelhánml és jánlj, hogy Petoc kell menni, mei fél, liogy bj le&z A két Fitl teemtés megdöbben, féj kék ségbeesve néi ssowyá De áz nem tágít, megyünk P< stcl \ ngyhíű lná véleménye lesúj 16 \ gyemek weii jöhet világ, el kell venni met ngy veszélye nnk, hogy thtlwn.\ é étébe keül (szülés \/ soviy elsápd, ogit összeszoítj, megf >gj féje k(^zéi és Minyii mond pofesszonk: \ gyemekei nem dom, nnk meg kell születnie! fis én sem hlok meg! \ pofesszo meghtódik ennyi k t elótt. de figyelmezteti Fil tlszszxmy ái i> ngy veszélye Hiáb z sszony nem enged! Met Am k lenni' Kell gyemeki S miko / közelgett, isméi Peste jöttek Az ovosi tnács ugynz, gyemekei SZŰlés elótt l teli venni, mei hj les/ \ Fitlsszony legsúlyosbb műtétei ÍN váltlj. hogy tny lehessen. És jó sten megsegíti z ikt. ikik bíznk benne.. A műtél kitűnően -ike iilt es gyemek is élve jött világ. Édesny és kisfi ió! ézik mgukt. A tekintetes sszom hőstette semmixel sem kisebb, min 1 zok' hó ö ké. kik ottkinl messze Kele! í \ ívják hcol szebb és boldogbb mgy életét ÉS z nemset, m dynek ilyen hősei vnnk ittbenl é$ ittkinl ÍN egyánt, z nemzel nem bukh- <ik el. nnk nemzetnek győznie k x 'l mindefl ái* m! /; ym i Evin vegyileg tisztit fest, uhákt K O M Á R O M Nádo-utc 3. Tolelon 292. Alpítttott A n y g h i á n y és tkékosság \> mi ghián\ háboi w \ele>íő.h Ke- \m*hh J lenls munkeő, kisebb á beho,,t, s i nmglevfi készletel mgsn* c«ok s/olgnlttáb kell állítni A ' így elo- \\\x\..x..n ip - -'-i-mj ",^ o n h e Uts.' u>án Mgitni ;i«ygrzdálk<h \ endelkiezése áltó k^m-sebb készletet nygekfezló bizottságok méik ki MSZOP mái hsználton klvöl hlvzen ágynt- V^Zetfl n,sk.«tui> igol osszt'-vujtctl újból híwnátbtó állpotb hb/i dsw- 10'ijtik.«/ óeskvst, p^ihuttdéwl, ong\ot. fémhulldékokt stl> állmi -/t-nek f/i kékosságot bbhgyják Mei til mái dhmb hngiúlyoztuk nem lefcé! midenl tz állmtól váni, mgunknk is, k tásdlmi úton, ká kehi htóságok évén fol>- Uini kell tkékosit < gzdsági tm egész vonlán Sjnos zonbn, e téen igen K>k kbánnhl^vsl ttálkozunk, ifiként > idéken ( s ik Í dát bozok fel dők lob - mán mqjlebetős inennj is^ó xk)losüvcfzet gyűjtöttem ftszt Vz üveg ti!>oms j, fémkupkjü Biesztették lel bennem gondok*?>! \i>ü\ Ukéko«kodi«m vele Most, hop z Qveg«- [émhián> is jelentkezik má, lelkeestem / egyik doguistát És lebtetlem előtte tol Össze keuene«ftj* teni ezeket j Bvegekc fes vissz kemne jutttni nyátlio M másnk hiányik.i/ dvei fiái léonyg, biztosn hiányzik z i Jo%yáJ nk s \ dogum^i kpott ÍZ ötleten n Ui i \*ánk Néhány np niui\,. mejtjfttl» válsz: < Ryá nem veszi vissz z ftvejjfkel niin ^zflksége s á \-' inéin zonbn, h hüm vn.iz Bvep ben és émben,»u syí ís kötele^ vele tkékoskodni, még K bámil} n kísziet ;tl! is A emlefkezteée. met hisz itt nemcmk öét 1 hnem nemzeti fedekól vn sá is i^\ vgyunk más sok-sok pósággl. Rengeteg konzen i kew mnpságzi métdomb V»vám^ nu- ijem Jun c v el imi szemétbf kttl, hisz " szeméttelepek bányjog igen n Mszno S, nem ej p< nxszti -úleiem fbból ^ vidéken zonbn smétdomb KnMemmísQlét jelnl Ez» k «««^ fobo/ fhái kiesik hunxihitlbál Ped«m.he.n ígyszefl > toá meg M Midén házbn eg) kttkt ládát kellene kitenni z udx bmzen^bozok es ṫ ove t> hs»ó éi jq >k 5sszw Ujü se cfliból s mikí váosi szemétkoc*!,6n lemétét egvuttj elvíbelí z «s szegj nu Fémhulldék is '.N mi'.n össze lehel gj Qjleni z voftsáftos Oveeket. íökénl specil» > voe OflOk!he^t::iknt...s/pil-iP- doboshu, Sulvákl, stb Mindez! htósági kézel keltene me^sevezni, mei m népünk másától mm ké[>es ee, de nincs is éztke hozzá K«:-\^zeniem kellefie gyskl M.Íven látálvok vissz^ ételée Aken!, hoß-v megszoítnák / áltluk igényelt újbb nvgdgokl Vz ilxeu ovosgyáknk iigyn i kőzegés^ségü lonk^ságá vló tekintettel mnvien megszoítás nélköl khiulják w igényelt nygot; w ttxk kovén veszik dolgot s nem tkékoskodnk, közónség me^izeti nekik z úi nyás áál is, minek vesződjenek lenti hsznát! nyggl? ÖGSki> st, pjiíhitlldékot má wüm^ lek leventéink. \zót«< zonbn sok házbn «ibh ilven hulldékhlon gyflil íe B«- izoigltfoák evesen 1<- nem tudják hóvl íől ugynis gyűjtés befejeztével nem töténi gon loskodás, hpgj későbbi ilyen. észu lek i észéc üjtönelj et létesítettek vokií vágj h esetleg lét^fteöek is, elídtjtették ezt közönség hutemásá hozni. gv- pedis igzán wk éték megy ossen«döbe Stcsk pédikáljuk tehál 9 tkékosságot, hnem gykooljuk A TATA V Á R M Ú L T J A Vmegyénk egyik legszebb és legngyobb étékű mftemlékéől,.» tti váól olvstuk egyik kultuális folyóitunkbn következőket : 1 ;«t<i gyöbvöfi váj» m tökéletesen el vn záv ngyközönségtől stállók kták vnnk benne endes köülmények között V pompás műemléket, inetj.*z oszág figyik legtqndéibb áj közepén fekszik egy 600 holds melegvizű tónál, Vétes haln\itól köi Qlöleb e, njj egj szefi mlgái hlndó mejj fsem közelítheti tópkm m^unkfjt eud>e villitelkel pem szeezhet mgánk. \ bjdáni lt! vákstél) v bog) Ttán hívják Oegvá fennállásánk ht Kg t k. \ fi L.»i htnisi #*». évszázdos töténetében legelőszö mo bácsi vész utáni töökdiilások soán löteni megnongálásig csk vákstély gy«nánt seiepelt. Nemcsk első épftőjánek, Zsigmond mgy kiálynk es német csj szánk v^ll kedvenc ttózkodási helye, de Mátyás kiályé is ki kstélyt Eényíizöen újjáépítette és z kko sok tekintetben felülmúlt visegádi kstélyt is. Ezután A/ igykoi pompás vákstélyt töök háboúk beköszöntével váföddé lkították, illetve építették át és mint ilyen. hónát htától ngy ívben Egeig léjedti váendszemek voll jel^ntékenj pontj Bitokáét vées heók folytk. Fz [smét olyn köülmény, meh vá élsö koszkából számztthtó möeiwlék jellegéi mg sokszoozv domboítj ki és teszi oszágos éidekíi kötelességbe \ vákstélybn m ii npig is kitünö kbn meg vnnk Vencióglősökl FigyeUm! Keeskedők! R O Z S N Y Ó M R É N É elsőendű és olcsó boiól elismet bongykeeskedő iiiiimwiimniimiiiihii mi n i WM iiiimm K o m á o m, Klpk-té 9. Teleion 204. Rktáon ft kiváló minőségű homoki és hegyi, vlmint sjátlemésü Szekszád vidéki bookt ngy válsztékbn. - Különféle fehé és vöös csemege book plckozv is, különböző kivitelben (djustáláshn) kophtó. Lcgkínyeselb igeiyekit is kiele it8 pontos es figyilnies k!sztl iiis M u m *, l i k ő é s p á l i n k különlegességek kicsinyben és ngybn l e g e l ő n y ö s e b b beszezési um- és likőgyáábn K O M Á R O M Feenc Jónei kpt 21. (z u d v b n ) f o á s Távbeszélő : W oi elegeti»j fusfolqó if nitt llfiláfl o* Komut, o gombnyomói muliodo <f&hi^\ >ut k*>ujltiltíí ARA : 6'SOP- ^^^^ M«tk*iit toplli: i einvlíinénvek. de ;i jtkbecsfi középkoi \.'u( tiléke cg)*eltod nyomoúság s t^hb m m hl> j«i k*l yáo^w lévedl i'lfgnnli figxelinéf. A\T<>1 111 in ÍS lk-/el\c. no^\ Ú^YszólVán még tisk meg sem kózelithetg \ vát tlozéktvl egvütl 1727-bfn -Sieh/i/N-gófok \e!íék meg Ebben zídft. ben ngyészt ofokbn hevei \ tjj. i<»/,ísi munkáknk ;» iié^vszus>ü vá \ts\n~ kibb séüli háom oldl ámoztul s m má est htszázbplds tói 1 néző keleti oldl.'«h fenn gvoncst«uátl á d - potbn \ vátidv í<*!öí ódon vákstdv. nk. H í<» helof inkábh kioszknk látszik V//A ne\ezik A ttik Oegvánk. fknomszáz lépése*! odébb építették meg nnkklíjen AV Ksleházj^k új kstélyukt KzMi mindene hsználták.»z öegvát, csk éppen múltját néni éiékelték Ezzel kpcsoltbn knióznmképpen ltá ehnonchitom zl A/ esetet^ nmiko z egyik Esteházy ^ól vlmiét megneheztelvén.1 m má Ttávl egyesített Tóváosi, nnk M3 különálló, tuljdonképpen jelentékteien h^ngtonvát, ntelyet község 1«kt bpnttm. egyszeijén műemlékké dekláhtt^ ugynkko zonbn z Osfégí és vlóbn löléneli beesü Ocgvál eiodítinem ei\el egj etemben se?m neki Beffi titódink nem jutott még eszébe műemlékké n\ il\ infiltili. Rgyéhként pedi- Tálánk Tóváossl löténtt egyesítése feitonfi lktom lett voln hogy,t kstélyt közcélok hsznosítsák Községi hivtlok melicti múzeuinot vgy egjéli intéznién\"t helyöhettek voli el líenne Vlószínű, li.)^\ A közög\ek iánt meltg édeklődési tnúsító özveg] góhió m^u- áiná A módját nnk, hogj y/ öegváf övöjét illetőleg nemzeti kegyeletnek OM* felelően endelkezzék. N. Á.< Komáom GŐZ- ÉS váosi KÁDFÜRDŐ NYTVA : A kádfüdő kedd kiétetéel ninde y A gő/íunlű nők észée hétfőn u-if ' ig, pénteken 12 ÍM 5lif, ef k eszte csütötököfl óáip, 5/0 - beton 17 óáig, vsánp ág lituikásfüdő szchpbion óáig. Kshiás es cmásokmk is/j>pkolv Szíves látogtást ké Í*XJJ TÓTH MÁRTON füdőbéi Vdospusztán megszólltok szívek... WegnK)zduH z egész oszág: nemcsk váosok hnem «Fjvk és kis pusztít megmuttták, hogyn lehel bel»5 tett" tol szolgálni. PéldkepQl szolgálht vdspusztik nemes cselekedete. \ puszlsosgvemekes és kivétel nélkül szegény, (tf áldoztkész sszonyi elhtáozták, bqfi szev n\ nvgj hely^zetokhőz méten, niiiuinyájn készítenek* sebesültek, vlmin! hcteeke induló ktonáinknk jte 1 dékot. Rövid e-v hét feelt el zót, máií engeteg jqbbnát-johh sfitemény gyöit sze. Mg.1 mozgtom vezetője lö k^ sfltej mennyel és 50 plck meggves pálinkávl g}pftolt.1 szeetet dományi Néhánj ügyes vtihsi leányzó segítségéi kácsny- (gllyl díszített és eg> Üveg megg>' ss«ellátott szeeielcsomgokt készítetteev Mtnden-egyes csomg Öömei jelent nwijd efi mgy ktonánk. A nemes es^iekedethez cstlkozod Ö«- ánj i (V()!'LÍ\ földbitokos elnüo/ás* hogj deék cselédei es u hctéen küz^ <1 csládjánk istápolásál mgáévá teszi deék tnttnkás kp bőtlpú meleg b*" kncsó! jándékb, eukoép ciíielében észtvevő cselédek és munkások közöli zétosgtj? zon több mini 200 tkot meljtet temelt mennyiség után ától kpott. A szeetet ünnepin, Hogj" Mom&zédos Osujflu szegényei se nélkf lózzék.1 e.siládi tüzhel> meíesécét, s«i iához híven c/ évben ki 6 szel ivéá tűzifái küldött <i fui szegényeinek Mié- Ljoff V " - 0! dt' hlvám) 'i n C«k ksz d*,,vuk h ltifik k.ibn- Ctj - se A hó e nlttk. c»ut iágok, lobuli ton mint uioh ások msin ezüst! el u >\t>k<i itongúl tifli nw v - ifgtv^ embet öni megjött Í\. HÜ pgyisztó cd mi E ( on mnfi hát eil gv s/< 1 n tim&zés* i mögötte mi távol lilmkkl Wj mosi új * 1 zoo lem - /unkái t'j!;i N Köíti má ót h Mü*. mik bál ndi iák. M»eh ln»//k nliáifl Mgi lt< ek Mi^iU!i»!ékjv: ^«1 HU k «l»»^ká^o! F gl pietà ^H*\OlHlk t»»yiloti sí kimfm éi 1 UÍA kiáll 'i.djot n«ptifel ke i^iykt **p*iké!i á k^tttéi ^hzg é k«lf0 H^/.Í W «L»*i Cult fllkiichtc *~ ihmltmj i kftliu % " (MhM tt *» si d # *^Z«Hi Di é A M Ni u /

3 1.1:. ± -Ti ài em be ü tll di i embe jgj KOMAROM LAPOK 3 okli uf. o gomb- Mi középkoi ««tábl 0 h lve 3 hqgj úgy. közelíthet ;f » - - i 12 1 n / iflfi. 'vel \ lti-.-ti vá legínthtoztul esett *',s tói i flf/o éstudttl áll- i vákstélyi látszik k Háomí zmkidt- lyukt \*ou sk ép- ;í kf- >»c: án uko. / egj?l unhe/te!v?n N lv>v3osgi t tképpen jelen- ' -i község te lemlékké dekán. / őségi fegi iei eö- B neki, sem szébe mfiem- "\ áossl tö- ) let! voln : i h>/nosit- U niíi/i'ii mól. íheftek volns, iáni meleg ;ó!ué megt- / Oegvá meg. OS» ÖRDŐ imcn np. ;. 12-*-19 hík thif, $JLQ - óáig -19 óáig. l H MÁRTON f mlúblő. án szívek... _ nemcsk pus/'-"* ii LM bei fon-.'kiik 4.i!tt.» v d*- \ puszt sokny, di üo/ták, h 8í méten, nundvlmint jj.ul-. /i»t.t. mii hív m k- söteáltnkávl ÁM ál Píéhánj \ í kácsán? - megg) t ssel KzttettekV Min- K i,i mjd cgj» t h.tt.i: OZá&Si,: ( téen küzctfl á teszi 50 hl meleg p temeiéi ksok közöli!in kg iiikolj uán gyíl í. kioffj i se nélkflj e s «SZÓM zeké s/á** \ t-inek./v i ÉW ifs! cinbtii éjszk \ t ii tedeiék ócsk stun *^>úgyety hlván) lángj imbolyog. Kim egyhnm kopog őszvégi eső. Koomsötét h száll >< mgúb egy-egy két és kísétetiesen világítj be lá S2 dótokt, CStffStSZ mezét. Vlhol cm! öték, mint égzengés bl-.. 4, spódásuk csendes éj-, Csk hngjuk hlltszik mész- ^ hé vdt, J fitt kiviágoztk, kiiágoztek li»i, nyái d bck, j lm, /uk levvk. ságállj szofloés kinyílt.i kefntém hófehéen, LEVÉL itolsé viág. ÈM zután elviágzott..,.. m telel v,íjuk i :ett nei$s..; t,. demes^tá hideget.! é\ niult el. hogy egy ős/i estién, esdhen megindult \elünk.«go/- ÜJ Másnp.1 Tátábn ébedtem l i 5tfátyd boított J hlyeket, hópelyhek huliottk f iási egyhngún, szinte imlmsn Jutt ^ iigyei ifltöág komon, minden bánátivl, tnjd vitelen oo-;/ fold, szétnokbn. Leongyolédott embetömegek. néi telcn lotonsíok és i eljött.i ti 140 éve volt ilyen k- HJemgss^íg éé hót<>: >k. tf. iszté hidegek. És ekko indulunk *^ mi Embe?eletti munkávl küzdöttük előn ngunktl li ; p< ;.sol-lép(.'sc és mi-, iv odtt, 1200 km-e nyomtttk pjlen»égeinket km! Milyen egyszeű szám és mennyi szenvedés, néi [lom vn mögötte De \.m...» jóleső ézés is Nem csk mi. lodtunk? ] h/ulól 1200 km-t, 1 Uenség i^. A/mán új p:<ncsoí hptuitk s leásmk mgunkt és nos* 1 j feldtunk vn : védeni nem i 1200 km- T. hnem z otthont, mi hátinkt. f [á 5s vn, tlán má tél eleje s t Kszb fénos most, hogy itl ulok ócsk bunkeunk isztílánál, Í. múlt el s mint egy év lu nnyiszo, most h hzgqndc^ok \ lonsm fegyve eow néz ki z éjbkáb, vlhol igyók bömbölnek és táboi lp vn eldttem, hzulól tótt, 1 U^kedvesebb lp. Kdesmuán: lpj Mé cn is számolom z uiö... \ gyétt, meg ne hli... Mó nyitnk ken utolsó viág kezéntínok ( t smh jéheútét mm Api... gen 3 m \n ^5-ik npj M nincs -<»k hát. Tlán < *,k eg) hónp. \u mel- uháim, bunkel^n ütünk > mele- mt\ állndó ni \ ki^.:- temok! A/ idén i^m láttm \ hősök síján nem ioh viág, nem gyúllk gyetyák Hós testük csendesen pihen, leikuk stennél \n. s m^fyünk, egysze megyünk h/.. tél is le>/. kko ií tvsz les/. bol^pg, vfg, Uu^yos lvsz, ( sk híz/unk stenben, o oi/tos megsegít. Az imák nem hiábvlók Éppen m \n tg) hónpj nnk, hogy eg^ ettcietes éjszk kezemet ogt és kivezetett onnét, hol má nem volt semmi enn'n\. \nym. nyugodjon meg sosbn. Ne búslkodjon, V- sten megsegít. K- «-ni, hogy tovább i- megvéd és h látná, hgy milyen pusztulást, nyomon hoi. i háboú) H látná, mennyi szenvevédést kell eitüni lkosságnk, h látná hogyn dúlják Fél csládi ház válnk szénné! ÉS h megm.. dnk, puszt életük md csk", más -emmi. AuvHin. ne ggódjon h-\<:i büszke iá Ott voltm mindig z élen és ho- ^ od állftottk, itt mdtm Tudtm mindég, hog) mi becsület és kötelesség, h vlki ólm beszél, ck olvi moudhi. mie büs/ke lehet És állunk keményen, tehetetlenül tovább i^. k kell A második éven iv nkább egy i\ kdi. hog) O o s z o k K.-i kijöttem bunkóiból, ltmái -/»k \<\o/.n\\ töl H köd. A/ es4 k * :v hiiiíiun SliiáL A íltoiból ui-f V<> U 'i Ut»»iid lt^: *yujtotúbiu- /^k Moskef, idevlmk. t.ljbhenip.x bjákt if«ejkf»mbí hé segttái- 41 y<»-i lefohuluk J/.»ìii. Kgpik ^/.'»n\ Df ] - vn*ki i^y lixenégyéven fom >«M --«loh'o-inmtefc egj blom i»1 nielfki. pttüyi wtmdí </ etthon^bél v hodtuk el lmusk, * kemencéi «pdkások >/>t; keuen * lighs. ^ í»i* 5ket. Ugj állilik itt, mim tgj stl - i eiőtí V/. i-. iégi» ; «-tiik. kiesikf ' V'HUU temetőbe»»/.. LOKMU, shith *e ;li-f T^é*ZU*. etkezu á>t»i / twnuv. fis hmm: ílntme miden h^nálfntö il<.ij.it owi^/.-iiniiik má. v gyetek tí.nii tkái.1 umok kü Lg ON.. ;,/ s M u-ikhív lépett, pi-/ léeyképl tlál. Ken kelleti neoki l-'-tik jjijn ábázolj, dei tevm^j mell t-i Chkounál, má^ik ig] fokié* **p*ftkép, «kofì kéiiihk kii MH. l ^ /..n\ H j«> l> in-.it ÀHotl má. Mo»f ihééel é«i h 4 lejfl Begke. Rövid koi,n;i-/.,> Ht.í.i kihúz fgj ki* fii ládát ÍM Kuk ; snpj ^ái ^ 1 Kt! A seg *t6l! 1 1 -/UHUM-u 1 Aneok között S3 ; :. önfeledt, bomofc mow»ly játdezik. \ pml i- edövmkodi««j miifcei «Mimgöt. Egj mjdnem bliiu 1 M/m 4 ki ki be öle. fc w 'Í* nik : 11»i^!í\ ogj és cn^á» "lu.iit 1 -uih'u. új 4/ ásé illán 1 i..\ * iezdkitol len, ztán efáll K'iiuii.*/ lntmn 6s könvönté* wféhe Látom, el ki kfildeni, íh pm mkitok bjttfétágii iá ' JÜ-J,. Bkkoi megtöli imma homlokát és sáhjtfc^l i^méi ái kez«i eg]» bwye Noheie RMgy, öeg eno hoz/á. di í^m #»» N mjövá cnhetemet á--^ io* ÜifcJ 4 \.»- motfltokkl folyttj-i kijiiiimii j lád keiül eló. \/ **sej ' %M mpeg köftlötte. Száján most ke-^eá. itt, mint fsk egy ilyen np is otthon. És mjd h z meg vünk. teseti. ényesen. győ kemény vonás ül ui«?lv zt me4j«nihiéi nn átvettétek, ezt npm <lom. fi nem ^/ólok» ;> ét se. Állunk mittd M négyen. A gyemek * 4 Nzánf kiváue-»wáflpt Meneget. Bbá kéftftftet lát Vz ZS^SMJ nm tokttét lel, hvéá váfkom. Mimi tou//bm és. Vég mi ymezálk, kinyi lom ü nflát. tvniü- másik CSÍZBU, t'l;\ pát v*i^t* ki^sztvií é< uiple* báúnybfcimffény ^pise uj. [tyet ágytm é* lpfék i'» le-/ z ilyesmi, v MUM étéfctei öi uh. LeeMkom lá<lát. K/Aúu hátlépek ÍM inick. ti(»í> \ihetik. Övék. A/ ^ony iüve pkoljb *! klsmsmit /-»ákl>. Kulu ivikftlüém embeomh 1 mkok. ltflni kk, mmöét eggo-.tolom kegytm4gtmmt. Rászólok, bogy yofokjt; váion! Ummm ágyjtok eg) 1 ^pmttá fe< átnik. A jóf kh felébed u bilom: elüztfi mntftni H képe kot. Kém.«/ mká eát. Sáf# - /» 01 <B n, mókán- poletáz* Má kom moist 01 ás *jfve«e beolt, Bll iülán KB. k * 1 *K msj ázmii hogj t ko ni mii pl. V/ k»kolá képel w it :, 1»»«inni M--/iöu embeem. Uosotl gi w kenyeei. Kehéi Mg kosáéi Mg pgj keek Kjtt k.'i blkoeveí 1- ««tl lidyjtom oioyk, de tia,, p m mei divenni. Íok bossi eg3 i'éélát. hogy létem kpták, uekegy elvegyék lőltk. mini lopotl holmit. Mi'- me- 1- böiitetnék őket. 11 ek. Má i; ii: visii i zsákot. -<>]\ ov. ijátfékozád á/ fog - i Kuttok.1 zsebeim ben. Klökefil kél -Kfil\.i icyof, egy ád eko. A/t i- sekidoiii - ulok még <>i mákái i*-. ki esftzonj iiu^gtföbbeitve u«; /. ám. \ imi^l ngyon -/éf»» gontfoibil m.»-t. kálálkodvs mgkö&eönj keel ki enokoli. lfek z embeiemek és megyünk. Ngyon mhf mik ím mgm. (! mosl lölestettem. Könn> 11 sfwel megyek 1 biikoom felé. \/ jtöböl \ i--/,oh'/c-k Rlgonéolkozvj m^ni iiu-k. A gyeek vábán \/ Bsszonv csendesen m«i Uéltttáu mennek iess.1 libh, ukul negyed kényei *t ivpnk lm áják tviwt lámdásuuitt. hogj <Wszjöhetteok Es lujiiki. miko mi megidhuik s Volp 1 u-ié. Hogy uji éi>íthf->euek új s^nek. Sjnálom ffkel... ooszok... Ezüstklászos téli gzdsági tnfolym Apáczszkállson Tóth l&tváfl /ábzlós. nyilt Az páczs kállsi Refomátus jú- jelenlevőkhöz. Sjnálttl jelentette be >^i Egyt let >/em előtt ttv jovó Pünkösty Pál vámegyei gzdsági felügyelő elmdását, ki betegségemet! gzdtásdlom i ; s nemzet edekeit n^g / ész olytnán elhtáozt, hogy nem vehetőt észt tnfolym megnvitsán. szoglmzni ogj egj ezüstklászos léli gzdsági tnfolym megnyitását. Az iíjúság óhját mgáévá tette z Egyesü l.ki. sen kél evvel ezelőtt ttott ezüst ömösközy Feenc ekecsi e lelkész let vezető^, vlmint Eöllős ke/só klászos tnfolymn hszni muttott helybeli öldbitokos, okleveles gzd, á mint buzdító pádá. kinek utánjáás folytán tnfolym Végül Ábhám Konél helybeli e megnyitásához s> ükséges minisztéiumi lelkész mondott keesetlen, szeetetteljes szvki jelenlevőkhöz, mjd fel engedély és.1 tnfolym nygi előfeltételei megékeztek. olvst tnfolym fegyelmi szbályit övendetes dolog, hogy / ifjú 20 és himnusz eléneklésével tnfotyn 40 \ közötti u/dák. sut idősebbek i-< megnj itás v^etét. komol) megétéssel itkoztk be tnolym. Helyiségől z fjúsági Egyesület gondoskodott, mennyiben kéésée Ke* skol helyiségét bocsátott Keesünk gykolttl bíó önálló keeskedő / Egyház Pesbitéum tnfolym 1 eftdelkezésé] e, segédet. Dnnepétyes keetek között nyüt meg Pályáztok Ónálló" jeligée * A tnfolym. Délután 2 óko z iskoli)^n összegyülekezeti 5 5 tni olv ámh gtó di Pdusitzk) Zoltán főszolgbíó, 4 kidóhivtlb küldendők. Eöllős Ke/só tn folym vezető és Tömöskö/v A Kislföldi Mezőgzdsági Feenc eltecsi lelkipászto jelen Km kisgzd-pályáztá létében átvonult l'.elvl \ i Te. templomb, hol lklmi istentis/teleten vettek nk eedménye észt. stentisztelet után z iskolábn \ Kislföldi Mezőgzdsági Km elmondott Eöllős Rezső tni ulv une- közelmúltbn pályáztot hidetett kisgzdák /etö üdvözlő és megnyitó eszedét, melyet gzdtásk Jsoniolv i^yelemmel kisgzdák édeklődése ánylg elég élénk észéc mezőgzdsági táigyú szkeuck, tnubánj megíásá \ pálvázi iánt hllgttk végig. Beszédében ámuttott volt, J kiit is tágykö mjdnem mtndegi ikée ékezeti néli.'mv pályázti A bíáló- FöWmfivelésügyi kományztnk gzdák iánti kifejtett jóindultú támogtásá és gzdák mi legngyobb fel- temesztési esopoitbn díjt nyet Gál bizottság most állpított meg *Z tiedttónyekel E szeint.i/ áltlános növény* di.*: nemzet ( báminél \i<> ellátás jos Tt, ílíjji pei^ Szóád lános Tiboi N.igv mácséd, 'hjt Kömendi L Csiffá. \ növénjtemesztfei kíséletekei - Után di. Pdusttzkj Zoltán f ős/olbíó mondott komoly buzdító szvkt mikol, díjt Üvémeth Gyul Móoc- potjábn / i dijt Szbó lános v fnoskcsj. i Hl (líjjt pedig Méhes Gáspá Nvékvákonv nvete A/ áltlános álltt* nvésztt'si csopotbn z. díjt oi/ottsá^ lum dt ki \ li díjt Tóth Zoltán Csllóközi ánok.«díji pedig ei;v mgái meg nem nevezett ga^emelvi gzd nyete, kinek kiim személyzonosság megállpítás után díjt pótlólg \>>~\*i eljutttni \ méhészeti csopotbn z i. dijt bíáló bizottság nem dt ki.. dijt nyete Gibe Lászté Tt. A/ «líi ö>/- si _ 2..i li díjé 15.- v h é pi dig 10 pengő. A Km kitűnt év météket negűtö pálymunkák közttl többe! közölni fog hivtlos lpjábn U islföldi (i izláhn megelégedett kácsonyt h mnicű, fésű, pfüm kzettát, vgy fényképezőgépet DOBOS-nál vesz. Komáom, Vámegye-u. 9. Telefon: 210. Olv isd Komáomi Lpokt! A mu tisztulásét hcot* p t

4 4. oldl KOMÁROM LAPOK G A Á L G Y U L A É S A C S E H E K Szemelvények d Gál Gyul életéből A cseh megszállás első fel esztendejében tgj titkos ti'.cfciiállomá.s állott Gál GjUl polgámeste endelke/*>éi\ honnn komáomi póstkóqscmt megkeülésével közvetlenül mgy kománnyl éintkezhetett Egy lklomml mgy U'u^i népbiztossl folyttott beszélgetést De met má kko is Uzsé logytéko-% vnlt hllás, nem éiette jdl telefoni beszé <!«' Megkéte UL <> bátját, hllgss meg, mit k népbiztos* A leikét k<vve'í átwtte telefonkgylót, meghllgtt z utsítási s zt fgj kdmá- < H>H (l Gyulánk \ M figyi népbiztos zt ki nj. bog) Ísd össze hdikölcsönüket t.s kimuttást gfigqpen tejeszd ÍV Gál Gyul fgy széli tlmácshos -- Kédezd meg tök l 1 így legngyobb gondji K/t zonbn oly lingosn mo.nll hogj népbiztomik is meg kellett hllni;!, mit z ÍN igzol, hogy szó nélkül letette 8 kgylót ós véuviwtett HSZÓ!- fjetósik-k első zsu Jól tudt,.'mniezky Ottoká. Komáom pánj, eszes, vsz emlxt volt mint mgy mfiveltségfi embe, hogy»h mgyl bánni tudnk, / ingét is oddj F'ét felsőbb endelkezések t Atásán é> leheiöleu kimdetesen, ostyábn, vgy mézes-mázos szvkká] édesfl vi' hjtott véjge, vgy pedu egyáltlán nem i^ fogntosított /ok 4, hnem fiókjábn féletette lmniczkj távo l Folkmnn d vette át mint új zsupán hivtlt ós első dolg volt, hogy Kokbn összehlmozódott és vége nem hjtott endeleteket fogntosíts. A endeletek között voll egy, me'\ Komáom négy őslkójátől, köztük Gál Gyulától is. hüségny i- ltko/t-tóenek kivólelót követelt* ftvvl zádékkl, hogy mennyiben c nyiltkozt láíását z illetők megtgdnák, ágy ki kell őkel tokmoohti megszállotl teűiéiől. A zsupán ezt endelete: fogntosítás céljából kidt endőfőkpitánynk, ki mg elé idé/tv négy veszedelmes delikvenfil felolvst előttük nyiltkozt szövegét, mely int elismeik csehszlovák köztásságol z kkoi tényleges htáok kőzött, elismeik tehát, hogy Komáom váos is csehszlovák köztásságb ttozik és Ly mgukt csehszlovák állmpolgáoknk tekintik A/ eléggé ciklmsnfoglmnőtt nyiltkozt felolvsás után főkpitány nnk láíását kívánt megidézettektől fők Kkko Gál Gyul megkédette pitányt Azonnl kell nyiltkoznunk fel- máis kédése Met 0 h gen, úgy kijelenthetem, hogy nem íom lá* \/ utolsó szvkt zonbn főkpitány ligh hllott, met 1 >eidé/ettek eleiké, ki jól ismete Gál Gyulái és tudt, hogy váls/. Csk elutsító lehet, / tolsé pá szónál közbevágott Hllgss, mjd én beszélek! Ezután megkezdődött z lkudozás, mgyázkodás, válszdáshoz gondolkodási idót kétek mihez z egyébként jóindultú endőfőkpitánj hozzájáult. g) ztán másnp egy új nyiltkoztot szekesztettek, melyet mind négyen láíhttk jogfeldás nélkül s zt nyújtották be láíásukkl ellátv l'^ylátszik. főkpitánynk sikeüli zsupánnál is elfogdttni e/t nyiltkoztot, mei kilátásb helyezett kitoloncolás sohsem következett be Gá Gyul töhetetlen mgyságá kedves bizonyíték z z elhtáozás is Eldó üzletház lx 3 szob, előszob, füdőszob, konyh, ltl pincs. lx 1 szob, konyh, zái folyosóvl. lx 1 szob, jólmenő vegyeskecskeácssei Cím kidóhivtlbn. hi\j> c s- ; megszállás pillntától kezd- \t felszbdulás npjáig nem lépett «ktoni Angol-ket teületév E teület úgymond - ktoni kincstáé, váos közönsége ott csk megtűt vendég A cseh vondéiíitást pedig nem ves/ein icé;ivl>e Gál Gyul ngyon s/amvtett monostoi lőjében ttózkodni Ee nézve legékesebb dokumentum vógvndftete, melybe eől szólóól intézkedve, Így SZÓ: loököseimcl kéem, szeessék és Uesüljék mg ezt földet. Legyenek tudtábn nnk, hogy G SZŐlőfóld életem egyetlen öömének foás volt, melyei h id«>k elnyomás ltt i édes hzi mgy föld ögeinek két tlpm ltt ézett étnthetése megszenteltté lett számom, A megszállás ltt is úgyszólván minden szbd idejét ebben szőlőben töltőik s í#'. bineimyie is nehezée esett cseh fináncok kellen^ítoikedéstv eiig gykn kelt ál dnhmnn. Egy lyen lklomml hídfőnél SZCmélymotozó finánc felszólított, vesse k ju >jét Gál Gyul végignézte fináncot és így szólt hozzá: H kiváncsi cipőm l>elsejée, vesse le mg, met én levetni nem tudom, ottbon is csk mások segítségével tudom e/t műveletet elvégezni De figyelmeztetem, hogj cipót visszhúzni is mgánk kell, met felhúzni sem tudom segítség nélkül. \ finánc elszelelte mgát és minden további motozás nélkül útjá engedte Gál Gyulát. Csk hiányosn, néhány jellegzetesebb esemény! vásottunk fentiekben Gál Gyul életéből gen sok hsonló eset töténi még wtej mi észben feledésbe ment má, észben pedig olyn temészetű, bőgj még m sem közölhető. Ez néhány kigdott szemelvény i^ elegendő zonbn, hogy Gál Gyul töhetetlen mfvsáiíát vissztüközze és például szolgáljon övő nemzedéknek, (Vége.) iifllllbhbbbs8»3s H Á B O R Ú S K A R Á C S O N Y... Kint düböögnek hckocsik, tn kok. Tüz-i^sö esik, tfáiiátlölesébesi \ ézik honvéd, hogy ez db föld Mgy föld legyes^ s kegy e nemzet el jen! Vées ffiléft lenjí^n.k ^zéll>i k n, Pusk gyán szoul á mkuk. Nincsenek gyávák s ennek cstánk Szent áldó/lá! mi is ol> áll ljuk! í:s emlékezünk pá, h^stvée, Ki ott kint já vészes féget egben, Szívével állj útját hlálik. Hogy minlunk most kácsony lehessen! l.mlckez/ünk hát pá, testvée, Ki ottkint já vészes fögetegb^ Szívével állj útját nduln!*. Hogy idehz kácsony lehessen! S Z Í N H Á Z s Bá odkinl gá.iáu bomb obb.ui, Kigyúl fény most mindnyájunk szénív ben. Egy pillnt clhlkid j íjszó, A Jézus Kiszlits já csttéen! Egy pillán il enk SClán új h c vn, Hli vijjong át dótkdályt>n, Sveí^s toábn hull ihegyen lép át... A mttfti ilyen kácsony!.. A begyek omiul állnk má hősök. Kik új fegyveel, új páncélbn já- Dk, S gyötelmek és áldoztok áán, UJ és szebb fomát dnk világnk: Komáomnk m é g Moliee se kell! Hétfőn Moline Pösvénj -él dták deék szines/eink. Szégyeljük mgunkt, met Komáomot ez z öökbecsű db se mozgtt meg. A nézőté üesen ásított szedem szülészeinke Hiáb feddjük ine^ z í.^/- ^tósá^ot. miko z ües, mese nélküli és vékony muzsikájú opeettekkel tömi me^> vi miisot. i>;iz vn, hiáb dnk klszszikust, z nem vonzz jó komáomivik.it, A színtásultnk élni kell, tehát olyn műsot kénytelen dni, mi cslj közönséget. Ká. hogy hétfői Fösvéin nem vonzott, met z elődás kifogástln volt. Különö SZÍNHÁZ ( sütötökön. dee 21-én d. u :\ óko íőgyemekeknek kácsom i szókozttó elődás: Az esküvődön én is ottleszek, hngultos oj>eett Pénteken, dee 25-én, kácsony első) ünnepén két elődás, féhv.''gyko és este hét óko Boonkj lányok ngysikeű opeett-újdonsáfl Szombton, dee 2»'»-.'m. kácson\ második Bnnepés két elődás, (élnégyko és este hét ok«> Vlhol Lengjelo&zágbn, opeett-újdonság Vsánp, dec 27-én, szintén két elődás, délután félnégyko és este hét óko: Vét Vince sen Véles Káoly igzgtó címszeepben nyújtott művészit és tökéleteset. Nyílt színen is kpott sokszo tpsot. Felvonások vé^én pedig kihívásoknk se vége, se hossz. Kívüle még Sáosi Mgd, Somló Mnci Véte Nelly, Koándy Dénes, Bobély Géz, Mészáus József, Nády Pái jeleskedtek. A kácsonyheti műso igzán változtos és nívós, közönség válogtht legjobb dbok között. Az óévtől pedig igzán multttó Szilveszte esttel búcsúzik tásult, (bj.) HÜSOB: Anyság flevél, z opeettek gvöngye, Budpesttel egyidöben. Hétfőn, dee 28-án: Tűzvész, közkívánt. Kedden, dee 29-én, olcsó fillées zónelődás, 30 fillétől 130 filléig. Féjum tilosbn, opeett Szedán, dee. 30-áu ngy pemie elődás: Zsuzsik muzsik, opeett Csütötökön, dee. 31-én ngy szilveszte est teített sztlok Hngultos műsoos est nál Színház, zene. tánc. Jegyek egység ábn 2 pengő. Asztlcndeles színházi pénztánál. 746 Tiszteiénél étesítjük kedves vevőinket és szövetkezeti tgjinkt, hogy szövetkezetünk bongykeeskedéssel bővítette ki üzletágit. Ajánljuk kitűnő minőségű hegyi é s h o m o k i boinkt, melyekből ngy válsztékká! endelkezünk. Áuink, vlmint boink minősége minden tekintetben meg fogj nyetni tetszését, miét is kéjük, hogy boi beszezése eiőít pincészetünkéi felkeesni és b. megendelésével bennünket megtisztelni szveskedjék. Teljes tisztelettel: Komáomi Jég- szikvíz- és áufoglmi szövetkezet Komáom. Kiálypüspök u Telefon Bopincészel Kiálypüskök u de,ui> t ^ A lovásszl ismét megendezik mezőgzdsági kiállítást Bdpesien Az oszágos mezőgzdsági kiállítás és tenyészálltvásá endezőbe Eottság vitéz Teleki Bél góf f>i b. pán chiőkk'sévcl gyűlést ttott, melyen megjeleni Konkoly Thege s/m. do d. földművelésügyi állmtitká Az elnök melegen üdvözölte z állmtitkát, mint mezőgzdsági kiállítás endezöbizottsá^ánk födfidójál és kiállíiási intozinony oggyáüejlcsztöji't. Konkoly Tliege Sándo d. \á!s/ábn hngsúlyozt, hogy Főfl! mívelésügyi komány z álltlenyésztés és mezögzdsági bennelés fejlesztése szempontjából jelentőségteljes intézménynek tekinti kiállítást Ezután bizottság Rvüly Gyul elődó főtitká előtejesztése lpján úgy htáozott, hogy jíhö évi mezögzdjsági kiállílógi H tenyésziultv;isát szokásos tvszi idöikmülküi, mácius 27 ápilis 4 npjin endezi meg. A kiállítás geince ez lklonml is vásál kpesollos tenyészálltkiállítás lesz, melye máis igen ngy számú, étékes nygot készítettek eu gzdák éí> élénk foglom is lehel számítni. A endezőség többi kiállítási csopotokt is igyekszik lehetőséghez méten endkívüli viszonyok ellenée továbbfejleszteni és olyn szemléltető nygot bemuttn mely hsznos tnulságokt szolgiült hál)oús gzdálkodásbn nemcsk mezőgzdsági fogllkozásnk, hnem minden édeklődő számá Sj utolsó években endezelt kiállítások fokozódó sikee lpján emény vn, hogy most következő kiállítást is sikeülni fog z illelékes tényezők támogtásávl szép eedméiiynvel megendezni. Egyszáz pengő jutlom nyomvezetőnek, vgy megtlálónk! Elveszett Móichidáól egy 3 éves hím f övidszőű nénieuizsl. Bn-fehé tigistk, igen eősen fejlett, Mxi néve hllgt. Étesítés V1LÁG1V GYÖRGY ezedes, Komáom, Sétté-utc 314. küldendő. Híek Mjláth-fiú népiskolából. skolánktól vitéz lódy János igzgtó f. évi novembe hó 27-én ktoni szolgált vénült be. Távolléte ltt osztályábn z 1. osztálybn Tátos Figyesé, okleveles t ( - nítónő látj el tnítást. Decembe hó 19-én felemelő kácsoyfonnepélyl ttottunk, mely lklomml gyemekek uhsegélyben észesültek és szeelelesoin^okt kptk. A Kitász f. hó 23-án osztott ki kácsonyi dományit szegénysosú tnulóknk, illetve hdbvonultk gyemekeinek. Sok étékes uh és tt-likbát keült e npon kiosztás A váltó* és közokttásü&yi miniszte ú ended* ételmében iskolánkbn épúgy. mint i oszág vlmennyi népiskolájábn., k- CSonyi szüniiö decembe hó 20-án kezdődött és jnuá hó 21-én é véget. Kácsony vígiliáj.ln és ünnepén (pénteken) z idén felmentés vn böjt és hústillom lól. ELMARADT KöNVVKLí;Sí;i eudbe hozom. Megmgyázom z egyed&l hető könyvelést. Díjtln felvilágosítás. Cím kidóhivtlb. mki lil \j i illh Hl M MihM Nyilttc E ovtbn közlőitekét nem válll feleiül sé^et sem szekesztőség, sem kidóhivtl. Felhívás. Alulíott Ngy Dezső gzdutci fűsze- és csemeg-ekeeskeclését megvettem. Kéem z esetleges követeléseket nálm 8 np ltt bejelentem no Komáom, 1942 dec. 22. Kopócs Enőné sz. Vöös Eszte X'áidu so W- /

5 1942. decembe 25. KOMÁROM LAPOK 5 Kácsony fonton 1941-ben fcjukowkáfcn tötént... Megbíztásom z volt, hog\ zászlólj szükséges tiszti étkezdéjét szeelem fel» i ékkel fo eszközökkel. Mgm melle vettein két honvéd bjtásmt, kikkel megkezdtük szükséges holmik beszezését :i szépen hldtunk felszeeles bes vel M-» mindenünk megvolt, csk si hiányzott, mely hz szállítj z Ket bjtásmt elküldtem ko- L, mgm pedjfl olt mdtm z _ ivüjtött nygnál Tlán még két pec >Ue hogy bjtásim odébbmáis nyltmbn volt hlálos veszedelem. állv z jtónk, gvönyőködtem istős»szmov -bm Hint deült ég- \~ ullámcspás, olyn hitelen jött z isitoé uk) : \ kezeméi óvtosn felemeltem, nielyj. két db tölténytől megtöltött pisztoh l Előttem ongyosn, piszkosn álit e. embe védekezése nem is gondolhttm, met. len oldlól köfii voltm véve. A belölfc tt puskák csövei meedtek ám. A sosom bíztm z életemet. l i. t gondoltm. Az nyám, ki má észeme feldt zt kis csomgot, melyet szíve melegéből és filléekből meg 2 spóolt pénzen vásáolt, hogy én is élvezhessem, h nem is odhz, leglább itt ton, kácsonyt. Hzgondoltm i vizée, melyből oly sok szép és édes : nót fkd, Hzgondoltm, kiesi tem omunk, melyben tlán most csendül déli hngszó, hogy hidesse iián lofehévái hősök dicsőségét. Mégegysze hosszn z előttem lévő féfi & néztem Láttm gúnyos, gyilkos iigyogását Az gym lázsn dolgozott, eősen vei. Előttem láttm zt kis [keesztet, melyen csk z pá szó vn: Vöö- Goztáv tt. skv. hősi hlált hlt. Önkénytelenül leengedtem kezemet, es elsütöttem pisztolvomt. Az előttem levő gyilkos kinézésű embe kiejtette kezéből fegyvet és összeesett. Még m sem tudom, hogv mi módon tudtm ebből veszélyes helyzetből megmenekülni Az sten megsegített! Másnp koán eggel pncs szeint vissz kellett utznom két bjtásmml és Sznow- felszeeléssel, áuomáhdyttke: kj-. Az utunk szeencsésen lolyt le. met z edőt ngy észben mgy megszálló csptok iná megtisztították ptizánoktól. Megékezve, z nygot ledtm y ilivu - kes helye. Szolgáltb kellett lépnem. Zászlólj Ügyeletes tiszthelyettes lettem M mjdnem el is felejtettem z egészet,.miiko szól telefon. Ngyon lesújtó oí jött másik végéől. wnowk-nál két bjtásm hc közben hősi hlált hlt. A p tizánok mglikkl cipelték. Teljesen lövet* kőztetve és csúnyán megcsonkítv dobtk bele félig befgyott ptk vizébe. A másnpi válllkozás soán tláltk ájuk. Kácsony szent estéjén, miko mindenki öül csládi könek és szeetet ünnepének, ket ny egymás nykáb boulv sitj Etát Szomoún tekintünk le m,i is jó meleg szob blkából, hideg fgyos hóvl boítod udv, hol egy öeg fenyőf születés fáj ltt, ket fgyos hóvl tk! egyszeű kis fkeeszt áll, némán z esti csendben. Rjt sisk, mely z édes Hz fele ne/ és hideti földijén csendesen nyugvó fiú hősiességét. Az utolsó kis gyetyfény lobbnás még ávetődik fiss sídomb, és gylultln fkeeszten csk ez pá szó' fölíás vn; Hősi hlált hlt dee. 21-én. Vöös GuhZtáv szkszvezető. Énekki hngveseny-ciklus kezdete vámegyei dlosbizollság endezésében Szmb t ffi hngvesenyét kámegyeház dísztemében z z énekegyüttes, melynek tgji dunlmási nyái k íngy-tníolymon nyetek szélesebbköü bevezetést z énekki művészet ejtelmeibe \ endezendő öt hngveseny müsoáigyekszik felölelni kóusiodlom jelentős állomásit s így igen fontos szeej>et látszik bbn, hogy váosunk közönsége kibővíthesse zenei ismeetköét. A szép és li'ines gondolt Reviczky stván lispán kezdeményezése folytán születet] meg és jutott megvlósulás stádiumáb. A/ első est klsszikus poliphoni mesteeinek áldozott. Péte József zenetná, kiváló kngy-zeneszező igen ötletesen dott mgyáztot z elődndó számokhoz. Megvilágított fejlődés útját 6 feltát hllgtók előtt szólmvezetés ejtelmeit. A közönség hálásn vette mgyázó megjegyzéseit. Nem voln zonbn helyes elhllgtni toki kisebb hiányokt, melyeket jöl öben elkeülve, élvezetesebbé tehetjük ezen ismeettejesztő elődásokt Elsősobn is z énekknk szánt felállási hely túl szük. dlolj z énekeseket kényelmes állásbn és túl közel hozz őket z első sook hllgtóihoz. Ngyon kívántos távolság elődok és közönség között. [gz, hogj műso csokot kötött égi mesteekből ig\ átfogó képet lkothtni! hllgtó e kook temékeiből, de vittkozni is felesleges ól, hogv csup kóusdb egymásutáni megszóllttás nemcsk z elődó énekeseket fásztj ki. hnem mgát hllgtóságot L A/ pedig nem lehet eél. hogv közönség kifádv távozzon z elődó helyől. Ennek tudhtó be z Ls, hogy z énekk második észben má fátyolos hngzásokt jutttott füleinkhez B e/l semmi egyéb nem okozt, mint B meleg teemben elfádt hngszálk észbeni kimeülése. Ngyon figyeleme méltó z tásdlmi kótünet, melynek eedménye volt ilélház, mindnnk ellenée, nogy tudomásunk szeint 02 összes jegyek elkeltek. Tehát ágylátszik, nem tisztán kultú utm szomj 8Z, mi egyesek megjelenését kötelezővé teszi. Ngyon lehngoló, hogv vn ennél még loutosbb is. (Láttunk olyn coki z előteemben, kiket még sohsem üdvözölhettünk eddig Nem édekes 1 Z 1. B A K Á C S B E L A bongykeeskedő KOMÁROM, Eötvös-utc 11. Ngy válszték elsőendű bdcsonyi, hegyvidéki, úgyszintén legjobb hínévnek övendő csengődi bookbn. Győződjék meg boim kitűnő minőségéő!. Rktáon ttok továbbá legjobb minőségű plckbookt és pezsgőket is. jutányos ák! Pontos és figyelmes kiszolgálás! Kácsonyi Fényképezőgépek, Látcsövek, Mikoszkóp (tnuló), Bométeek, ük Bél Dohányzó jándéknk Öngyújtók, Máklin schucó cikkek, játékok OPT A-FOTO 4T9 Nádc-uicc 19. Te.elosszm 39. ünnepihng & 9J ó k ö z ö t t Csk ki benne vn, z tudj leméni, micsod ööm honvédnek, h szól telefon: két embet küldjenek postátáét, A két zsákbn ztán kdt szbványos kilós csomg. 10 dkg-os mint éték nélkül jelzésű pó levélcsomg. Cigettávl, cukokávl, újságok, folyóitok, no meg legfontosbb, 5 köteg levélpost. Az egyik nyitott levelem vlhogy nehezebb volt, fogtom, nézem,, egysze csk koppnás, z sztlon ott heve hzi postlád pios betűs táblácskáj ó között. A ngyon szívből küldött levélhez, meleg féltő sook közé bebújt véletlenül és szovjet fonton kiándult kis ellenőzés tábl. Ebédidő ltt dt fel otthon vlki levelet és ó között gondolt, mit csinálht ott messzeségben z, ki ó között biztosn nézegette, ki tudj hányszo zt tvlyi fényképet, melyől hdpód ű mosolyog sim ccl. Azót bizony öegedett fénykép gzdáj és fonton divtos bjusz mjdnem füléig é, Otthon mindenki bácsink szólítná ó között npi munkáj csöpnvi pihenőben öcgnyók gondol z ő fogdott fiá, ki messze muszk földön áll vátán ó között kint voltm z első vonlbn, folyó mellett embeeimnél figyelőben. A szemek gondosn őzik folyó zjló jegét és túlsó ptot, h mozgást látnk, odhtnk, hogy mozgás nyugvássá váljék. Lehetőleg öök nyugvássá.. Bent pihenő helyen ég kis kályh, köülötte felvidéki honvédek beszélgetnek, ktonhistóiákt mondnk, \\y Ugtnk; Az egyik kéfietesen telefonál feleségének, hogy űísznóöléssel vájon még, koc még kibíj pá hétig és h nem éke/ne meg szbdság h/ pontosn, csk tegye féle pecsenyét sütőbe. Leintem gyö sn z izgtó játékot, kko meg fényképek keülnek elő és sob jánk z sszonyok, gyeekek és hzi könyezet felvételei ó ko/ott féltő szeetettel ít sook ékeztek. Jósk honvédnek, z elosztó szkszpncsnok zonbn má nem tudj kidni hzi íást címzettnek, lelke vlhol fent já Hdk csillgos útján, teste itt nyugszik hősi hlottk temetőjében, ó között z óvóhely gyetyfényénél igenem komáomi posthivtlnk, hogy z elszökött jelzésű táblácskát sten segítségével nnk idején visszvezetem szolgálttétele. tlán épen Boss u. ská. Addig is szeetettel őzöm ktonládámbn cs h betűie téved tekintetem, z édes otthon melege fűti át testem, lelkem. Táb. post sz Gábis J4*$ef Egyházi zene kácsony ünnepén Szent Andás templombn A komáomi Szenl Andás templombn Ngykácsony ünnepén 10 óko ttndó ünnepi szenl misén z Egyház Énekk elődj 1 Schubet Feebc <i-dubn ít gyöydíi dllmokkl átszőtt miséiének Kyie, Glói. Cedo észéi, Hlmos Lá z ó Jézsk bölcs ódiánk áhittol kellő Snctnsát; Demény ci dllm kis nvszánvú ngyl -káál és Sctjőpf Benedi tus! ég Agmi á'. Szd- Ust: Szumy Mái. Vezény i: Send- Liii János kngy, ogo á 1 játszik: Sümegit Lotá bencestoá<

6 S. «Mi. kumaujmi LAPOK H41 d^emln lì. 7 RE K Kácsonyi szonett l): v6e ázz lió>zká!:á'. Sikomgim (itti fegeteg i vei Utl, Ml enib+ek CSŐpp tilh H fi ; - n köül-üják. Ezenyi gyety fényt lobbn ít ti < './': éjszmkébm, hogy vimszí még fih világi tefofh^ú bét -ötét koomml. Séép! u tnkmk H -zent pihenni készti f ' nytigojvt ití* békétlen jét Egy ebteki megélt vond" l fft/g /e - eine gyemekfwftm, ügy vli. muuif$ek ő z pj... /nti* t/os. Olvsóinknk, lpunk bátin k boldog kácsonyi ünnepeket kíván i Komomi Lpok */ekewlos< e fl kidóhivtl KMépteÉéo \ K n n.. ó l i bcnk ptonyi Németh Dezső őngyot,.«k'. áló úlovst df Németh Dezső nyűg fő-»/obi>d)íio tolthnk 'iát honvédhttszái lezedessé léptette elő. lót. ; VM'A * áosuál ) (»uká vn lőjc#vzn é> di \ L/kelet> Sándo tnácsnok V h/ osgj J (okoztáb í Pybei Kálmán i ügyész, tb Főügyész 4 Vili ti/ oszt - fokoztáb, li Sukicsik László uvi ljegyző, tb főjegyző A V fiz őszi 2 fokoztáb, d Réthelyi fánns fis d Heksfi Ottó ljegyző l\ tíz oszt 2 MtosMb, Szbó HON ménök tttoltólőfxunonok fl V fiz OöZt 2 fokoztáb* Ruttkv Ende ménök l\ fi/ ;>-zi 2 fokozt áb di Hlzl Oszká, d *4tcj Feenc és 1«Vn me váosi ovosok 4\ ti/ oszi 2 fokoztáb Kelemen stván vftzd * \l n/ fokoztábt Meuvitti Gyul pénztái ellenő V «]/ os sl 2 fokoztág, kubek Emil dótiszt \ fiz oszt 2 fokoztáb Bát Feni kezd \l kimuttás t fokozti des Kálmán skdfjnol \1 kimuttás 2 fokoztáb Szil Dániel díjnok \l! kimuttás * fokoztáb, VáUyi tndo u X dmul itás 3 fokoztáb, God lóset pkltiszl XV kimuttás * fokoztáb, tdusíkó fstvánné l o ltiszt \n kiu látás t> fokoztáb. Czibo Andás tzkufeüzt i \\' kimuttás "» fokoztáb ki^ LJS/O zkltisz( %J\ kimuttás 3 fokoztáb léptek ető l^tü jnuá l-töl kezlödő htálb «\/ ájféti im-«* kwpontj, minl elöz> fddmm mái jetetftk légoltlmi ] Otétttés mitt >/ idén koább helyezte* tett \ Szent \nc«tás-lemplombn kácsoni \igiháján, csütötökön este tél 7 ó\ ko lesz. sentnúse \Unii nzti bouus l«*ttek. \ in U11 neiug\ mwm/te «ii Hl/1 Oszká, d Lki K^i^nc és d \ g me váosi on'osokl M3 nuá hé 1 tői kezdődő htállyl ill mi tiszt\iselökké minősítette fs olgált tétele Komáom hj sz ki váoshoz os *>*t.i be Bifgp6». \ ig i&ház) Ezsébet Lepkén] es Ki dos Féem pn ki lit e»n enek Min le í őmeste Komáom 0 i étesítés hetj eh A küinoiiiln oeetcl nimiká e télen is csodáltos n2d;igon mut itkozotl meg < fi hivek kö/.ött \ szee'e ünnepén dvent J-ik vsánpiín tl. Sebesté é n fenő Hudpcsti főiskoli pofesszo beszélt z embeől, mint sten munktásáól tngj tudás htlms elődás utáni npokbn iiegtnduh.«hívek seege.»/ Egyház hiv- 1 d Felé és ebben.i háboús időben és sok kolátozás dcá i A mull évit mess/e «*iúhnu!o métékben jfitt ÖSSM mindenféle éwmisze. uházti tikk. HUetŐ ->v ig, még zsíféle és hús i>> \ dikónus testület megviszáb.1/.-\«^ kó.-etek vlóbn áoló szegényeit kijelölte.< kiosztásbn észesedőkel Mekko boldogság vom ások ásouló szivében, miko wok 6 domán\i.tii-i bíták elvinni Minden sz^féni Lpott KOzetöünygot \ Pot lótékon} nőegylet pedig et szegényházbn gykoott idén is Könyőiuő szeetet munkáját S tenbe vette, hogj mint mvikpj nygot, ti) pot. gyemeknek d dentúj v\^* böeipőt, mg készittetvén el zokt \ seetetdkozásból i hcien levőknek i- kftldótl í.</ vllásos itokt, Bibliákt és im könyveket \ HM. bykáztm ká< mj lietében minden este áhít,.tok vohk^ esténként má hfdmte 12 1^'- v kádb vonlúik hozzátlozói h >H7-en polgámesteünk intézketlésée fefenkénl 5ii 75 dek iisz donnát s ennek wfelelő ásybn tiást kptk Ezenkívül 4 bűné omi nőegyesületek s J vás é tdék tásdtmánk to\ oltóból minden vmkkel bíó hdbvtrlm hozzétk>zójji V / üütemény-szeetelcsomgol ki ott <kik négynél több gyemekkel endelke*- Mk vitfc \.*-\ v.:ii'l:)in főispánunk tefffftnl külön édesség-csonit kptk \ fodiözvegyek pénzsegélyben, < hdiá vák kácsonyi szeetetcsoingbn észesül* ik Nem feledkezett nieg * Komáom WM\ ü«itmá őködő légvédelmi ütegállásokól ^ iit üttgállásb két-két hőig) viszi Kcmáom \áos tásdlmánk s/ee- őtét s FgQ elmét Minden ott szolgáltót..1 jiíi ^ \ k <p egi szeetetesomgot.! K.i-i. -imj % : Í!>leMtÍ«Wh'lt'lik A M ül Hetoudk^ágj elődá^-^ovt^ll ko \nds lemplombn. \ kácsonyi uiiomi honvéd hetyőmég lkuhiti e űnm *xéf* \ KisHóldi Mézőgzd:«sági Km pek ltt / istentiszteletek szokásos vsánpi end > v:'n\' n k 1 ' * SXmbv hó S es ueeembe ho 1 t npji A 10 ói ünnepélyei szentmise uuj H között ngvszbásó etődissóztokt éudottt.1 komáomi honxéd helyőség Egyházi Énekk s*eg>*es k fog ének l- több hm -«oiv j h ntiztot ^k ^ elomát KgykástM. h M 1 í k»: «boknál pédikál és Uvooát szt Tóth Kli.m ieí JNJÍ./.; lelkes/ 10-ki» tcmplnntun gét hidet s z Uvee sntságét kio^/ti.. (1 itmbos Zoltán W kips/''); \) JWOÍ / véseti ültskos Koltán L ssopo» d.1 boknál pédikát luti Gáboi hitokttó lelkész L^ynfi viszi ki lü-ko «Stttfvcsoál * betegeknek, öegeknek V lmplombii n> «>f ikoi pédikál és 1 szentséget kiszotjálttj. ti j J.» ni b 0 S Zolt ei i;v ppos l veso-ozti é *l u 3 áko pédikál Glmbos Zoltán 111 np sánp <l «10 ko pédikál \ nt.it Gá bo ) ii > kot ítnnepet bezáó istentisz letet vesét Glmbos Zoltán Első uu nepe, énekel pédikáció előtt < Rei ftnekk felek} Miklós kngy vezetésével \/ első ünnepen izsi lltiálisb ; \ fi 1 ii <iál).)f szolgál egéstz np V Sllvetixtoi enti kálsdé -i»-iei^/t»* lei e^sie ' o.iko le^/ 1 S/-MÍ 4ndás-tetnplomfen ooügyi plöléptotéiüek. Kossá 11 > i sel polgái iskoli tná «X Bz os/' 1 fokoztáb és t* j 0 k 1 lózsel ipoűdnonciskoli igzgtó y \i h/ oszt l fokoztáb léptek elő l^li n 4ől*ked6dfi h itállyl Ki ái olì) vi- k ii *ni) i mm > U endeseit.1 ei Egyház vás több evngelizációs gócpontján, miko 1*» gyemekek kácv>n\i esőm.tkokt k.ipt.ik es mei;- htó szép fhmepélj ékben hódolt különösen 1 váosszélek népe # Megváltó előtt K \h\su\n 1 1 v 1 if \ 1 \j v\i>j K N Ah c4 c**oss6 i v *» gyomoknházsti ikkek 1 \ \ \,\\ «-/!i.\hjii k.iph.ifnk M Ki \\\\\»oltjáhn. vi ipk léi \ ebehütlek kenonj 1 ko ke/dodik Ünnepéi] keetében ó * hdi. kóházbn \ iseetetcsomgokl V t p j Gáspá né és vtté N ü N Xándoné v ozeleséeel.1 noe#\ esületek kiküldöttei csomgolták 19-én» váosház ngytemében Mimién sebesüti kp egj ( igetttácát uiel\ Sos lenóne domány 20 db cigettávl, levélppít, ceuzát, noteszt, ilmát. édességet, stt> A szeetetcsomgok bencésgimnázium tnulói eg3 ki i csonyfát festettek fgyon Ízléses «som gok külső lkj öái l jé\ è Kgyházbn*- dén is megttj» ei l-'.uvbá/ szokásos óévi isten tiszteletéi ste 6 okoi.«fűtött lemplomhn p*\ npján pedig d 10 óko ünnepi istentiszt elei lesz. / L T >csod szentségének kiosztásávl, 1 11 "» óko pedig endes pédikáetós isteotiszletet 1% jmpengősöket ezetál i^ < kell o xihn. t.sk i egy- és- kétpengős ezüst pénzekei vonták ki loglofnoól, de ;iz >tpmgősökel nem és ^v zok ««fizetési esz közül el kell fogdni M 1 RLEOK È8Z1T1 HT, kőiij vmfekfeté^ áfl kftnyvsskétő. Édeklődők elmét kéi kidóhivtlb.?5t t ilukult észéé \ Km elődói ennek veiiei>ii n^c^n i?l gzdsági dődsl ttottk és ) K > mezőgzdsági tágvó <>k- itótilel mutttk be. V polgái életben tnezd zd bággl foglqío^ honvédek észé- il élénk émklődés voh tpsztlhtó z elődások iánt \ hllgtók fétszám mjd^ nem minden lklomml ;wt)-on felül \oit v K.uni e z elődások befejez ével minteg} m db mezőgzdsági tigyű ismeetfeejesztő könyvet, füzetet osztott ki díjtlnul 1. < : en mes Komáomi homédek ky/ött \/p;i<.-.ik,.eii.m«.in.he empio» minden sütötököö egel linte küzdő ktonákéi és háhon gjözéll»eíeiv/e ééi ttnk könyögés! Hisz szük. hog> gongviselfl sten mettitnti szi> ÍM) fkdó imádságuk it. Á g y t o l l o l c s ó n! Ttoktoll 7i> fillé. p»bb f.hi) z. vegyes foztotts 2-éO, jobbi.. mé jobb 1.40, finom, szüke 4.. i ehees, fosztott libtoll 5^0, jobb fehé <>.>u. még obb 7.á0. kimondott, lóounoségű 350, pehelyest O Pjtől szállít i kilós ppizsák comgolásbon, bémentve, utánvéttel isztviseloknek :", kedvezmény \ irga NTAL án toll válllt.- KMkunfélegykásu Szenl János té i$. sz. K^iegyz^éfi kiswé Hseté^. Egyik község elhtáot, J köjttjjzősé^chcz ttozó másik község kisbíójánk díjzásához t>izonvos össseuel hozzájául K kisgyû-' lés d htáozttól jóváhgyási megtgd*! «. mei tövén) ételmében «köjegyzői kisbnók fisetése á köjegyzőség közös költségét képezi, meh z dók ányábn isztndó fel köz^hez ttozó községek között V «dá*zbéietí *eződé^ h*lmo«dá?* öhb ko/sé- htáoztot hozott, mellyel vdászti béleti szeződés! -i szeződés U- nem ttás mitt felbontott. A h itáoztok ellen bélők fellebbezéssel ettek u kisgvtíléshez A kisgyűlés.«fellebbezésekkel nem Fogllkozott, hnem meg uu'gsenu bélő A A béleti útján bonthtó éi-demileg támdott htáoztókt hb tlból misítette, met.»/ esetben, «felmondást nem fogdj el, ág} szeződés csk polgái pe lel Tkékpénztá Komáom, Szt. stván u. 39. Alpítttott 1845-ben. Telefon: 21. és 94. A Mgy Nemzeti Bnk mellékhelye, édekközösségben Mgy Áltlános Hitelbnkkl Fogllkozik bnküzlet minden á g á v i Foncièe Áltlános Biztosító Főügynöksége. ntézet >/tjáj>üzt u-j és tejtemékekbe ip!é mintvétel módját, ii/mih Dániel bá főldmívelésüg\? i miniszte endeletet d ke melyben észletesen megállpítj. gyn kell szkszeűim mintát venni lejbí es tejtemékekből A mintvétel m (eiás mellett zt is közli.1 endelet. hog\ mintvételi egyzékkty\i>en n lysb dtok íeltünutése szükséges, Ületőle Liv ántos Hogj.ni látom»l uln életét vezetőcikket Vád) József. sjóe^ egi o képzőkö itjú^á^i elnöke u Mg; i legújbb számábn \ mgy flu, htifpj z ájbook kezeléséől, d növen dékbikák ttásáól és ^ ^mlibetegség ellen ivédekezésől közöl étékes szkcikke, ket smeteti belg óiásnyál tenyésztés édekes kepékben számol be Mezőgi dsági Művelődési ásság pályázt eetíményéib ElbeszéMsl, veset, háboi s képeket, kisgzdák cikkeit, éndeletelu pici 6.s vásái ákt és sjk más. édeked cikkel es képet tlálunk benne Kphtó z újságáusoknál es z busz-pvillonjl bti Muttványszámot küld Mg> 11 j * kidóhh tl Budpest, \'. fezs -i SzőlöfigjeKdképző tnfolymot esdf nek. kmítv Dániel báó földmfvelésüg} miniszte SátoJjújnelyen, Szegeden, s inánémetiben, Ungváon, Szbdkán snybn, Mözsön. Székehhidon éi Tn - ion 19t:V jnuá S-he febuá 13 i szőlösgzdképző tnfolymot endez Mi folvm befejeztével hllgtók vizsgát tesz nek és A tnfolym hllgtásáól bizonj váhyt kpnk \ beitás es tnítás díjt - ln ^ tnfolym jelentkezni lehet.1 vái >k polgámesteénél, illetőleg községek elöljáóságánál. Ezenkívül elendelte ÍÖÍ> mfvelésügyi miniszte, bog).1 szőlész» és boászti keületi felügyelők Ostooson, Léván, Nészttiélyen, Dun 1 máspn. ti\i yyősöm, Hevesen, Csongádon, Hogosom Szniszlón. Dobón, Öcsénvben. Mgy^es hol] on, M< dinán, KŐösneg) en. 1 1 ipái Keszthelyen és Lepsén négy npos előd sokt ttsnk Szőlősgzdáknk bels/(ihimü\elési és okszeti bokezelés elsját lás cél jából \/ ih száj^jás _ú \ bh 11 ind) /»!tán. HAB vezéigzgtój femeteli MAB1 üdültetési és épftkezé&i teveit Édekes cikkek szólnk filmkxjngesszusól, gyógyfoások fogllásáól, Budpest Füdőváos Egyesület há& éves pilnleumáél. műemlék któllításó év,i/ idiegettt tglmi munk időszeű esemí n\ étől. V ktoni -/oldliból vb^ztéők lel moabd idpje. Ktoni szolgáltból visss tét ipossegédek, illetve ipi lklmzottk munkáb töténő visszvételét, illeh Eehnofklásj idejét z évi \ l \ ábn z lábbik szeint szbályozz; \ ktoni szolgáltból tötént vissztéi* gédet munkdó köteles visszvenni, illet ve újból szolgáltb állítni, még kko ís, n helyette eddig más munkást lklmzol \ vissztéő tpo&segédnek munkdók' :.'iinli hlálfvl nem mondht lel \ fel Kondás lehetőségét z előbb okmdott : \n\.1 következőképpen szbálvüz/.i A kton, szolgáltból tötént visszj uián segédnek csk 16 beti w«>}gák^ után mondht fel munk.i.uto, h mk vállló visszvételi közvetlenül nnelőzően megszkítás nélkül leglább 6 hónpon át teljesít tényleges ktoni szo. ltol és ez szolgált észben vg) egés> ben háboú idejée esik b A ktoni szolgáltból töténi vissztéés után >* se* gédnek esk ('» heti szolgált után mond! fel munkdó, h munkvállló 1 visszvétett közvetlenül megelőzően mep» szkítás nélkül t» hónpnál kevesebb de leglább 2 hónpon ál teljesített tényleges ktoni szolgáltot és ez szolgál» észben vg) egészben ;» háboú ie' esik 1 \ ktoni szolgáltból tötént viszszáléi és nlán igédnek esek heh M i nlán mondht fel munkdó minden olyn esetben melyek nem ttoznk b ltt tels >>f tselek közé V >n kőzik ez endelke/es neme.sjk ktonák 1.1. hmiein.1 munkszolgáltosk is N vontkozik zonbn zok n ktoni gáltol teljesítő ipi lklmzottk, kik tényleges ktoni szolgálti klejükel telje Kitették Köszönetnyilvánítás. Mindzoknk. «kik felejthetetlen jó édesnyánk, illetve ngynyánk özv. Golgóczy józsefne szül. loffinnn Kizsebel folyó hó t3*án végbemeiu temetésén T-jelentek, vtlá koszoút és viágot helyeztek, vg) észvétüknek más módon dtk kifejezést es ng) bántunkt enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. T<> Komáom, ft 2. dec. J"5. A Golgóczy cslod uhfesték > 'j önofesiék 7 /

7 ìi be decembe 25. KOMA ltom LAPOM Dniel bé leletet d 1 nódjfok» endelet pyvben mines illetőt** v (mine] ít póe* egj öi: 11 líti k pes elégség* i - ^kciuu n\ észtés «ifezőg fcüj / t./n.«k f háboús ndelefelu ídeke* 1 Kphtó, iöon.>!. î io il f *! iw -j. %i den, S'..«tlkán id/ \ if. leiü»í ). 5öm i - nitáí dtjt bet véi k fül. tutöléseti ( Moi oson, Gyön- >l K'SO' : jts ; ). Pápán elődj SÀ iill.ttj.ml k» film- o.;kiiás;iei lii'ibiállftásj efl esetni* ^ i k Kel hol vis>/ %.- k.dii.f/o'- lel. lleti \1\, «h.<i\ 02, isstééi timi. \Bti ) ükko i^. QkhnJtsH inink.i-uh), (el \ fel omlott föt - dytuu *»» tin- 4'iUll?n i.-ibb \u - ni szolg fin «se«h mondi «Bften iih\- M-bîï uíii. «iteti téb > szolgál i u ick- : * i h tétti > i- heti ii é lo/n.ik i2 /- V >n ktonákl.i fes N : f luo.usco** lk, kik ftkel lelje letten \ nk iné neu - e# ész* kifeji \ lllduuk u..d - VABMEGYEl ELET Község Szövetícexet Állttenyésztés Kzzdiwáf Részletek z lispán jelentéséből Foli ttás V, N/.>\ étkezel keelábe inuit, iezetieu mdt 173 csládi hál 1 bál kivételével befejezi t vf ktottk má «1 is fog..veil f t -i.-".m'- keté '4 megye 40 községében, széiibeszezési nehézségek ellenée /i Ezen kciónk elsősobn nosnlt házk helyeállításához szttk- _.tk.it állított i elő, melyek má.s on e cél csk kolátolt mennyiségben. ;.-Ü\ i-^'m- dágábbn voltk beszeezhetők. \ kukei-*kcíé soán há/ho/ju!t;itott.ik k. észée Szövetkezel együttesen %. he g3 limöksíák.it \ UH:\.»]! ' kcíö keetében Szövetkeze* tük A folyó évben 51 db. tejöstehenet és db igáslovi jutttott pengő é- cben 5ö okgyennekes csládnk. [őldbitokpohfttü kcióbn.i niqgye Donblpti észes fotymstbn lévfl leickok jutttás soán Szövetkeettok peiigíhiyi kölcsönt nyújtott sokgemekes (öldhözjiitttottlik (öldvéteiáelóles kifizetésée. A/onkívül s os edmé) téten tj lásokl íoly láttunk A kcsztéltj fohltnl;\j«lonosok íeh.ondhntózsi-. eleinek Ffildbélő Szövetkeze. tkftásfl céljá vló megszezésée, Ellenb * töldinivelésftgvi miniszte ú Szövetkezel tuljdonáb Jutttt i kntáomizentpéteii htábn levő 300 holds Vád-pus^ti zsidóbitokot, melyet Szövet** k /t közponli gzdságként foo ü/enibcn ttni. A háziipi ekeié keetében textil háziip, «nyesnyg beszezési nehézségek ellenée, 2 eddigi métékben tovább folyik, kivéve «i mqgypezftd szövégt, mely mái csk meglevő nyesnyg teldo^osásá szoítkozik. A kukoicábncs házi: ipi cikkek ngyon kolátolt kiviteli lehetőiéflq mioti ezen háziipi temelésünket belföldön is jól étékesíthető cikkek temelésée, mint pl futószőnyeg, stndeipö. kóp»}'ní > kell átállítnunk, >*ÍTC!\ it- ií iné folj dbn ion. \ kiépített közutk Jio^zú ^/á/ iflöszkbn meglehetősen kikoptk, söt helyenként ki is gödösödtek. Ezen hiányok znn- '/. esős időszk beálltávl endelkezése álló fennttási lednvq felhsznál,':. sávl nl\ métékig kijvíttttk, hogj ezídőszeint úgy.< képftettfcénfl keelt, "mint ki nem épfteti közutk állpot ónk mondhtó tgyts ngy foglmi mk/idánoi icszok kn'éte!é>*el, melyek sügős átpítése, illetve átliengeel^e kzoulnk. 5«i munkák kőttség^etés keetén belfil 1» éve előiányoztttk Szeptembeben.»/ bkolák lsó i.i^oz.d d. :tól>eben f>edig telső tgoztok is meg- /dtk s/)ii;;iinii idejüket. \ tllé inegi 1 1 csk egy-két iskolánál szemeden némi késedelmet, észinl.i tnítók ktoni szolgált, észint más köfllméii) mitt. Az «!i tnévvel vámegyében ntggj á iskok< yitottj meg kpuit, ú. m z ekecs-tuzokmisziji állmi,.< niályi és lsógll-újtefcpi óm. ki és z ooszlánvi hánvtá- Sulti isll.i \ endkívüli háboús viszonyok.</ iskol- *W let " 1 is éeztetik bénító htásukt K! ktoni behívások különösen ;/. egj- öneős iskolák működését veszélvezteuk, weii ideiglenes helyettesi mi tnítóhiánj mellett nem lehel kpni. \ tizelőnvg- Ruháj uj lesz, h Blon impégnls! Komáom, ^/állits köül inultko/o tiehézségek löb, iskolábn kényszeszünete vezettt k Remélhető ^/i.nbn. hog> ezek i nehézségek z ipücvi miniszte ú közbelépésével kiküszöbölhetők lesznek Az iskolánkívülí népművelési munkkö / egész vámeg>e teületén loty mttn vp es ki\ételt csk zon községek és ld unk vgì puszták képeznek, melveknél vlmennyi tnító ktoni szolgált \n iiult be. s ennek következtében endes iskoli lnitás is szünetelni kénytelen \.!nei;\cnk iskolánkivüli népművelési bizottság feldtául főt zt tűzte ki, ho mdzon gondoltokt, mdvek :i jeten viü :.;-s közepette m\tíitiszempontból s/ukm-esok és fontosk, lág\ltss Min népével és tgj sok nevelőtái^vű elődássoozt vn folymtbn Az iskolánkivüli népmüvelésnek sok nehézséggel kell velen pillntbn mtdktkz» «i'in. met.1/ elődótemek és iskoltemek tekintélyes észe.1 honvédség «zámá vn lefogllv, megnehezíti z esti «nnikát lég\édelmi elsötétítés,.< fütősze is világítósze hiány, továbbá «<z 1 köülmény is, hqgj i-cn.sok kiváló elődónk ktoni íizol^ált \ónulv he Mindezen nehézsteekel ii>\ekézni fogunk legyőzni ós bevonult előífökt másokkl pótolni Folyt, kv. Jegyzői lk enoválás. Nszvd köz elhtáozt, bog] jegyzői lkést 2620 P költségei megjvítttj. \ htáoztot kiso\(n v s jóváhgyt. t»kolíennttáhi köhég. L ikszkátts közséi elhtáozt, hogy ngj megi ei ipotnonctfkol fennttási költségei] 1 meghtáozott é\i összegei hozzájául. A kisgyűlés A htáoztot kként módosított, hqgj l^kszkálls csk z onnn iskolábjáo tnulók számány szeint jáulht.«k(>ltséi;ckiu/ j hullház. A vámegyei temetői bál) lendelel kötelezte községeket hogj > éven belüi hullházi építsenek Bjcs községben eddig nem voh hullház, miét is.1 község elhtáozt, hog} tféd }\ Költséggel hullházi épít. Tkumánybizfeítádi. S'ásáúl ug> tkmányhiánj tekintette! elhtáozt, hogy éteket letfüvesfti fc ee cél 1431 pengő költségei szvzott meg Lelkfozvá?ftz!ás. ^Jgjnicgyecn efomátus egyház most ttott meg.«nyűg díjzás folytán megüesedett lelkészi állás betöltéséi D K.11n.«László K f lelkészi \álsztották me- lelkipásztouknk \z előző lelkész Fekees Sándo volt, ki nyuglomb itmult l'j posthivtl. Komáom vámegye őgyll.n jáásábn fek\<» Md;,.özscgl) működő tá\beszélővel e^\e>ítelt p«>stügynöksé^el változtln foglmi köel es ti összeköttetéssel novembe hó '2A Aw \\ oszt posthivtllá lkították ál \ Zitv p>bályzáhát í>gyll^ 1 dábn még tvi) ősszel elkezdték, met J Zsitv gxkii kilépeti medéből es ngy d;d) földel ászt el AzóU 1 szbál\*ozási munk lnkdtln eővel folyik. \ munkáltoknál SHndón 180 le^yel mim kis és 300 kubikus dolgozik egj mgy és egj lengyel ménök vezetésével A h$ újbb endszei! kotógép éjjel nppl mé U li 1.1 ZsitA A medét SZALAY-nál f e s t e t i es t i s z t i t t j. Nádo-utc 14. S E. - Sját ház V Á M O S A R A N K A pímásnő muzsikál szeptembe 7-föl D UNA " - s z á l l o d kethei yiségóbon SPORT KAC~MBigy«7.-0 (3:0) Ht J 5Ry«d *«l Mgy Kup mékőzéex K.\( szokásos csptávl ilh ki -\ mékőzés. sáos, csúszós tljon y komomik biztos és Eölénjes ^őzfiéi hoi l Kfllönösoi második télidőben volt ngyon veszélyes K.\ cstáso A gjő/tes csptból Pité htlms lövő omj ^>mg őt gólt úgott), Msóezki N-nduleií* * S Bofpál imponáló szeelése let szett. Felesleges dunsácivl vont fj A figyelmei LengyeJ x pestiek muttós, cedményteten íut- ; büi átszóltk Legjobbjuk kpus ká togj koán megséül *s fobbs/ékn w.ü NtT tiké vll o vées ienszknjnoki Tseyék Vsánp délután KiálypOMöl utc^i ideiglenes tonteemben zjlottk le d K'C "d.vissében Komáom váos ez évi to- > uüjn z k^iiiellóbb nyete el bs ke bjnoki ( [met Kedmén\Tk következők Komáom váos 1942 évi féfi háti bjnok Szly Ljos KPC l 1 pontúd. 2 Honáth Pál KFC ponttl :\ tit lózsef KFC ti l ponttl t Pulik láno KFC ponttl tfjjjági bjnok leti Bwi Uno Páp * t ponttl Ì Sztnyo\-szkj láns KFC [umttul.; Fzeks Dezső Győi O *2<) pontul i Hegedűs Mihál) KFC 413 ponttl Komáom vács 1912 é\i toászbiáiiolmője Mellei ndít Győi MO 36.tî pontt.d. 2 Hgiti Piosk Győi 1() 96 pont* 3 Fks fneì KM S5.9 ponttl Mt$ i ko/án lon KFt lel i *, il. Szkái liimi Kl C ü t-del (,-ik ktt x kezdők veeyéfee lett Bányi lu^m KFC 3Í6 ponttl, 2 Vi li KFÎ 32 i i ff.m.d 3 T A A S hiliánn K PC 31 6 ponttl lég pály Báeketton. \ Kl i ácketi pályáján.i téli évdbn is elénk elvt les: szoglms kezek jégpályái létesítenek Moü á isk hkiegeub klót váják, hogy Kiászbjnoiu küzdelmei \ vesenyek szép pályái átdhssák endeltetésének \ megnyitásól hidetmény utján fogják étesíteni számú nézőközönség jelenlétében éclekc és i^alms léggöben zjlottk le s minden * jég kedvelőit Bsmeggei ílépbnk R. t Komáomi fiókj Komáom, Nádo-nlc 31. sz. Teltion: 121. Postikékpénxlái csekkszáml: Fogllkozik mindennemű bnküzlettel. Központ: Léván. FÓKOK: É R S E K Ú J V Á R, P O L Y S Á G, K O M A R O M P A R K A N Y, Z S E L Í Z, V E R E B É L Y ; Részvénytőkt : 1, P. Ttléklpok: P. Mindennemű betét, hitel, bnk és biztosítási ügyében legngyobb készséggel szolgál Előnyös feltételek mellett felvilágosítássl. válllj étékeknek tűz- és betöésmentes páncélszekényben vló megőzését. Foduljon bizlomml Bsmegyei Népbnk Komáomi Régi bnjfójéjiglj^ Vdászok fjgytlitiiíbö Az összes vd- és szeiid álltbőöket, temészetes Jejiel is. kidolgozom. Agyelős:őnyex stb. készítését vlilom. lkítok, jvítok. VAJDAÁRPÁD képesíteti szűcsmeste Fiókjához. KOMÁROM, NADOfl-ü. 2. CVOlt pa-si cég) li tf t u Kitünö Polgái étteem. ák. K o m á o m, D u n p & o n Ház, telek, bitok véíeicí és eldását eedmenyesén és gyosn közvetíti, i V SZOLLOSY Megékeztek u límű-w szenzációs niinfeéffl ádiókét»oiékck: ORON, PHLPS, STANDARD, T E L E T Ü l K D i, %h gyátmányok ngy > >^tékbu. Díjtln bemuttás D T f i e P V ádiókeeskdóftél. 0 U V 5 > C i X V ííomoom 1. Váwhés-u. 8. Til.ís UK. Fö dművcícsi Minisztéium álídl cn^cciciye/clí invdíinközveiííó iodáj Komáom, Kossuíh-té 4. sz.

8 . oidj KOMAROM LAPOK 1»42 decembe 25. J ó k i M o z g ó (Tlsllpl ot ) ni.fon: 1». TELEFON: X» KOMÁROM Péntek, somb J *s 27-én és vsánp, di 25 LTtfV E>T KM.BKKKKc film vn mfisooq. Kőt sszony k mt féfiét. Főszeepben Ticie Blnch, \:.ok Duoeux, fegues DmnesniL KÍ5eömüso: legújbb 96l mg] HéÜS fi hdd dec B. és 3M ugj bánn*, műso i inaííy KALAMh. Az éed CgJPetkn végig beszélő klndos csempészfilmje.. >A 17 KS UADÓAUT& iwfphwvk* bűnügyi töténet Főszeepben; Tim Ml Gy. ;MA( WUk ABUAND.f Legsikeültebb tükkfilm Kíseömüso: kegfussebb CO. sz lf A vil^hídó. Szed, csütötök, péntek és szombt, ^lec. 90 é jnuá i á 2-án ngy Uvi tej meglepetés. Kettős mso. icspk KUÓZSKAf. Gimm világhíű meséje fűmen. lö szeeplőkkel lsc Petii. Fu Moén és OUf Bch A BflÜl KKALY*. Gimm világhívfl mesefilmje élő szeeplőkkel Pul Wlke. Kíséő műso sz. VFA \ ílu^iíd, ilkve 982. sz. DÚ gyá hn^osh ídó. T u u l s z í n h á z Komáom, Kun Mikló u. ff. Telet. i Elődások kecdl* hétktohp ás 7 ko. ombt ás vsánp 3, o ás 7 óken Decembe 25-től kácsonvtól dec. 29-ig, midig. OnneptinokoP és vsánpon (él2, fél 4, léi 6 és fél 8 óko, bélköznpokon csk nyos fél 6 és fél 8 áko. A legújbb mgy film PSTA, TEKNTETES t R* (Mignáfl Mifc) gen kedves, megkpó és szókozttó ünnepi filmkflmnlegeég. Főszeeplők: Toln? Klái, Jávo Pál, M'ilv (ieö, \ "v Pii. Tuy d, HLmy Tibo. Ul A hngoshídó. A legszebb kácsonyi és v újévi jándék egy mo/i belépőjeg] \ iés ünnepnpi fél 2 ói és szombt fél l ái elődások olcsó bdyákkl. Decembe 31-én é jnuá 1 >EU R A PALOTÁBAN* eímü mgy vígjáték lesz műsoon. Eldó egy kifünőkbn levő gumikeekű téli csukott k o c s i GyenÜ JátlOS kocsig Y átóná» Komáom, Tolni-u. 18. A komáomóváom ki. fálábfdig mint telekkönyvi htóság tk. szám. ARV1RÉS HRDKTMf:N\-KVONAT Komáomi Koonbnk t végehjttók Fehéváj Gézáné z, Szolcsán Mái végehjtási szenvedő ellen indított végehjtási ügyében telekkönyvi htáság végehjtási áveést 1714 P tőkekövetelés é jáuleki behjtás végett Komáombn íekvó, s komom-óváosi 2117 sz. betétben A f2q3 sos/. 2789/ /29 hsz ltt fogllt szeint Fehéváyné sz. szolcsán Mái nevén állá ingtln 5000 P kikiáltási ábn elendelte \. áveést évi jnuá hó 19. npján délelőtt 9 óko (elekkőnyvj htósáp bdyíségébco Deák Feenc-u. 1. fszt 27 fogják megttni. Az áveése keülő ingtln kikiáltási á ház-ingtlnt [elénél, mezőgzdsági ingtln pedig kéthmdánál lcsonybb áon nem dhtó el. Bántpénz B kikiáltási á 16,-, melyei mgsbb kiegészíteni. Komáom. igéet ugynnnyi ty-á keli szept. hó. 12. npján. P. Ab ftln ltán. k». jáásbíó. Kidmány ntel Sül: Bn \ ik, k M. ki. Í. honvéd hídó pótzúfzlólj k B zé t ke és i bizottság. VERSENYTÁRGYALÁS HRDETMÉNY A m. ki. honvéd hídó pótzászlólj közétkezén bizottság év jnuá hó l-től decembe hó 91-lg tejedő időe ösz- j szegyülemlő moslék étékesítésée vesenytágylást hidet, tljte z ee igényt fi* tők meghív.ttnk. \ vesenytágylás Ufyó M tt in 10 óko tttik BMg m. ki honvé l hídó pótzászlólj gzdsági hivtl helyisédében Az odítélés jogát mgmnk ttom fenn. Komáom-Észk, 1942, évi. embe hó 17-én. Ulv>httin \ áí 764 számdótest ÖNSEGÉLYZŐ HTELSZÖVETKEZET (NÉPBANK) mint z Oszágos Központi Hitelszövetkezet tgj KOMÁROM, JÓKA-UTCA 8. SZ. ALAKULT 1869-ben ELFOGAD: betéteket tkékkönyve és folyószámlá. FOLYÓSÍT: kölcsönöket jelzálogbiztosíték és kezesség mellett, vlmint váltók. A Foncièe Biztosító R. T. főügynöksége KOMÁROM, JÓKA U. 8. SZÁM. Fogllkozik biztosítás minden ágztávl. Posttkék száml: Telefonszám: 158. P A N N Ó N A («38) S Z Á L L Ó Budpest, K á k ó c z i - u t 5. Központi fekvés. Koszeű kényelem, hiyágys szobák 6 P-től 12 P-ig, kétágys szobák 9 P-től 18 P-ig, éttemében Vees Káoly és cigányzenek muzsikál. Elismeten kiváló konyh. Polgái ák! Pénzt tkít meg, h GYŐRBE iön és felkeesi SZABÓ LÁSZLÓ és TAPSA DVATÁRU ÜZLETÉT, BAROSS-ÚT SZAM. Szövet, selyem, mosó, flnell, függöny, szőnyeg vászon és dmsztáúk ngy válsztékbn! A nehéz időkben nem könnyű feldt kényes izlésü vevókózónséget kiszolgálni. Mint múltbn úgy most is ezt áthidlj óocz Péte Komáom Nádo u. 15. Telefon44 Rádió és műszki szküzletében. hsznált és töött gmofonlemezeket becseélek, veszek, vlmint h ull d é k o u m i t is. Leghálásbb jándék i télálólm z egészséges kilogmonként 1*30 pengőtől. Kphtó: KRÁMER SÁNDOR gyümölcskeeskedínól Komáom, Gzd-u. 40. sz. ltt.»«p0lak -nál 56 festtet és tisztittt tökéletes munkát kp! Függönyök tisztítás és K O M Á R O M 1. ámázás! Rákóczi Feenc-utc 21 sz s z á m o l ó g é p jvítás, kbnttás, vétel, csee, eldás Bobély Ljos Komáom. Nádo-utc 37. Gehát Gyul ogon- és zongokészííő meste Komáom, Citom-utc L sz. Elválll mindenféle szkszeű jvításokt bőözéseket és hn- 1 golásokt jutányos * áon. 6w Zongoák vétele és eldás! V d á s z o k f i g y e l m é b e! Mindennemű lőtt vdt legmgsbb npi áon vásáol Somoji 630 János Komáom, Klpk-té 9. - Telefon 215. APRÓHRDETÉS eldó. Cím kidóhi- Kelim sztlteítő vtlbn. 740 Egy segé^y kton hétfőn délelőtt Pktól Ontálig elvesztett jy féfi bn bőppucsot. Kéi becsületes megtlálót, dj le Vontosztálv Pncsnokságánál vgy kidóhivtlb. KOMAROM LAPOK politik, lsillmi és lp. SsodtuMbég és közgzdsági kidóhivll KMnáom. Nádo-uec 29. s/. Felelős kidó: Nehéz Feenc. >l>joí nyomd és könyvkidó /öveíkeel Komáom. NVulo-u. H, Távbc87>é»ö: SO. Eelelős nyomdvezető: Metlesích Káhnác.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben