A berendezkedés programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A berendezkedés programja"

Átírás

1 DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z ü le t e i m á r ig e n e lő r e h a la d o t t á lla p o t b a n v o lt a k. H á tr a v o l t m é g a tá m a d ó j o b b s z á r n y h á tá n a k, a B a lk á n n a k b iz t o s ít á s a. A n é m e t k ü lp o lit ik a a rra ir á n y u lt, h o g y m e g n y e r j e J u g o s z lá v iá t a S z o v j e t u n ió e lle n i t á m a d á s e s e t é n le g a lá b b is a j ó in d u la t ú s e m le g e s s é g n e k. H o s s z a s a lk u d o z á s o k u tá n a n é m e tb a r á t C v e t k o v ic m in is z t e r e ln ö k m á r c iu s é n B é c s b e n a lá ír t a J u g o s z lá v ia c s a t la k o z á s á t a h á r o m h a t a lm i e g y e z m é n y h e z. A c s a t la k o z á s a z o n b a n n e m v o lt h o s s z ú é le t ű. M á r c iu s é n h a jn a lb a n k a to n a i p u c c s s ö p ö r t e e l a C v e t k o v ié - k o r m á n y t, é s S im o v ic tá b o r n o k l e t t a m in is z t e r e ln ö k. A j u g o s z lá v fő v á r o s b a n v ih a r o s n é m e t e lle n e s t ü n t e t é s e k z a j lo t t a k le. A z ú j k o r m á n y k i f e j e z t e b é k é s s z á n d é k a it, d e v ilá g o s v o lt, h o g y a c s a t la k o z á s t é r v é n y t e le n n e k t e k in t i. N e m m a r a d t m á s h á tr a, m in t a f e g y v e r e s e r ő s z a k, J u g o s z lá v ia le r o h a n á s a é s k a to n a i m e g s z á llá s a. E h h e z s z ü k s é g v o lt M a g y a r o r s z á g r a m in t f e lv o n u lá s i t e r ü le t r e é s s z ö v e t s é g e s r e. A m a g y a r k o r m á n y t g á t o lt a u g y a n a z a lig n é h á n y h ó n a p p a l e lő b b J u g o s z lá v iá v a l k ö t ö t t ö r ö k b a r á ts á g i s z e r z ő d é s, d e a z é r t t a lá lt a k é p p e n e le g e n d ő in d o k o t a s z e r z ő d é s f e lr ú g á s á r a. L e g n y o m ó s a b b in d o k t e r m é s z e t e s e n a z v o lt, h o g y a m a g y a r k o r m á n y a b é c s i d ö n t é s e k k e l, a k á r p á t-u k r a jn a i é s e r d é ly i o r s z á g g y a r a p í f á s o k k a l N é m e to r s z á g l e k ö t e l e z e t t j é n e k t e k in t e t t e m a g á t. T e le k i 9

2 P á l, a k i n e m k e v e s e t t e t t a n n a k é r d e k é b e n, h o g y a z o r s z á g m in d jo b b a n H it le r s z e k e r é h e z l e g y e n lá n c o lv a, m o s t, a m ik o r v á la s z ú t e lé k e r ü lt, f e li s m e r t e, h o g y a z e g y r e a r c á t la n a b b n é m e t k ö v e t e lé s e k j o g a la p j á t m a g u k a m a g y a r u r a lk o d ó o s z t á ly o k i g y e k e z t e k m e g t e r e m t e n i, é s e z z e l a m a g y a r f ü g g e t l e n s é g s ír j á t á s tá k m e g. A h e l y e t t, h o g y e n n e k a f e lis m e r é s n e k j e g y é b e n s z a k ít o t t v o l n a a d d ig i n e m z e t á r u ló p o lit ik á j á v a l, g y á v á n f é lr e á l l t a z ú t b ó l, Ö n g y ilk o s le t t. H a ő n e m is, u tó d a, B á r d o s s y, k é s z s é g e s e n n y ú j t o t t s e g é d k e z e t J u g o s z lá v ia e lt ip r á s á - h o z. H it le r, p e r s z e, m o s t is n a g y le lk ű v o lt, ú ja b b k o n c o t d o b o tt a c s a t ló s n a k, ú ja b b t e r ü le t g y a r a p ít á s t e n g e d é l y e z e t t o d a d o b ta a B á c s k á t, é s m e g íg é r t e a B á n á to t. A m a g y a r k o r m á n y v é g ü l is, m ik o r m e g s z e g t e a s z e r z ő d é s t, a r r a h iv a t k o z o t t, h o g y a n n a k m e g k ö t é s e n e m já r t e g y ü t t a t e r ü le t i r e v íz ió ig é n y e i n e k f e la d á s á v a l. H o g y m ih e z k e z d j e n a v is s z a f o g la lt t e r ü le t e k k e l, a r r a n é z v e a m a g y a r k o r m á n y n a k e l é g p o n t o s e lk é p z e l é s e i v o lt a k. E z e k e t a z e lk é p z e l é s e k e t f o g la lj a ö s s z e a m in is z t e r e ln ö k s é g e n m é g m á r c iu s á n (!), t e h á t j ó v a l a S im o v ic - p u c c s e lő t t e lk é s z ü lt h iv a t a lo s ö s s z e á llít á s é s t a n u lm á n y, a m e ly a m a g y a r j u g o s z lá v v is z o n y p r o b lé m á iv a l f o g la lk o z ik. A t a n u lm á n y ö t ö d ik f e j e z e t e a t e r ü l e t i r e v íz ió, a k i - é s v is s z a t e le p ít é s e k, v a la m in t a la k o s s á g c s e r e k é r d é s é t t á r g y a lj a. 10 A m a g y a r s á g o t a v ilá g h á b o r ú u t á n» a k ié a f ö ld, a z é a z o r s z á g «j e ls z ó j e g y é b e n f o r g a t t á k k i a z ő s i f ö ld b ő l, é s j u t t a t t á k a z t n a g y r é s z t Ó - S z e r b iá b ó l b e v á n d o r o lt v a g y m á s u n n a n b e k ö lt ö z ö t t s z lá v e l e m e k n e k. A m a g y a r s á g n é p i m e g e r ő s ít é s e is c s a k ú g y v e h e t i k e z d e t é t, h a a z ó t a a V a j d a s á g b a b e k ö lt ö z ö t t v a g y b e t e le p í t e t t s z lá v e le m e k m in d e n kímélet nélkül, haladéktalanul kitelepíttetnek * A * Az én kiem elésem B. J.

3 j u g o s z lá v a g r á r r e fo r m m á r c s a k a z é r t is t e lj e s m é r t é k b e n h a t á ly t a la n ít h a t ó é s h a t á ly t a la n ít a n d ó, m e r t a z m é g o ly a n m é r t é k b e n s e m t e k in t h e t ő f ö ld b ir t o k r e f o r m n a k, m in t a r o m á n é s c s e h s z lo v á k f ö ld r e f o r m o k, s a z t a v a ló s á g b a n m á s r a s e m h a s z n á lt á k f e l, m in t a m a g y a r é s n é m e t b ir to k b a n le v ő f ö l d e k n e k s z lá v k é z r e v a ló á tjá ts z á s á r a. A le g r ö v id e b b id ő n b e lü l, e n e r g ik u s e s z k ö z ö k k e l k it e le p ít e n d ő s z lá v b e v á n d o r o lt a k é s b e k ö lt ö z ö t t e k k e z é n le v ő f ö ld b ir t o k o k m in d e n e k e lő t t o ly a n m a g y a r f ö ld m ű v e s c s a lá d o k n a k a d a n d ó k á t, a m e ly e k n é l a g y e r m e k á ld á s n a g y s á g a k e llő b iz t o s ít é k n a k lá t s z ik a m a g y a r n é p i t ú ls ú ly e r ő t e lj e s fo k o z á s á t c é lz ó p o lit ik a i m e g v a ló s u lá s r a. T e r m é s z e t e s e n m ó d o t k e ll t a lá ln i e m e l le t t a t ö n k r e t e t t m a g y a r k ö z é p b ir to k o s o k m é lt á n y o s k á r ta la n ítá s á r a, s a h o l s z ü k s é g e s é s a m a g y a r n é p i é r d e k e k s é r e l m e n é lk ü l m e g o ld h a tó, a s z á m o s e s e t b e n é le t k é p t e le n n é t e t t m a g y a r k ö z é p b ir t o k o k k ie g é s z ít é s é r e. A b e v á n d o r o lt a k k iu t a s ítá s á v a l e g y id e j ű le g v is z - s z a t e le p ít e n d ő k a B á c s k á b a a D é l- S z e r b iá b a é s J u g o s z lá v ia m á s r é s z e ib e k ö lt ö z t e t e t t m a g y a r f ö ld m ű v e lő k é s e g y é b m a g y a r n é p r é t e g e k. A m a g y a r s á g v is s z a t e le p ít é s e a r á n y la g k ö n n y e n v é g h e z v ih e t ő n e k lá t s z ik a s z e r b ia i n é m e t k a t o n a i k ö z ig a z g a t á s s e g í t s é g é v e l. U g y a n c s a k k ív á n a t o s v o ln a la k o s s á g c s e r é t v é g r e h a j t a n i a H o r v á to r s z á g b a n l e v ő m a g y a r s z ig e t e k és a M a g y a r o r s z á g h o z v is s z a c s a t o lt t e r ü le t e k e n é lő h o r v á t la k o s s á g k ö z ö t t, k ü lö n ö s e n a lk a lm a s v o ln a a M u r a v id é k n a g y s z á m ú s a b a r a n y a i h á r o m s z ö g a r á n y la g c s e k é ly s z á m ú h o r v á t la k o s s á g á t k ic s e r é ln i a H o r v á to r s z á g b a n é lő m a g y a r k is e b b s é g g e l. E z e k n e k s z á m a k ö z e l á ll e g y m á s h o z, s a la k o s s á g c s e r e 11

4 v é g r e h a j t á s a m a g y a r n e m z e t p o lit ik a i o k o k b ó l m á r c s a k azér t is k ív á n a to s, m e r t a h o r v á t o r s z á g i m a g y a r k is e b b s é g id ő v e l m e n t h e t e t l e n ü l e lm e r ü l a z ő t k ö r ü lv e v ő d é ls z lá v t e n g e r b e n. A k it e le p ít é s e k é s v is s z a k ö lt ö z t e t é s e k, v a la m in t a la k o s s á g c s e r e t ú ln y o m ó r é s z é t n e m is a n n y ir a a k ö z e li h ó n a p o k b a n, m in t in k á b b a le g k ö z e le b b i h e t e k b e n, a z ü g y e k e t le e g y s z e r ű s ít ő k a t o n a i ig a z g a t á s a la t t k e lle n e v é g r e h a j t a n i. A n é m e t é s m a g y a r k a t o n a i h a t ó s á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s e e t é r e n e li n t é z h e t n e r ö v id ú to n s o k m in d e n t, a m i k é s ő b b ig e n n e h é z v a g y e g y e n e s e n m e g o ld h a t a t la n p r o b lé m á t j e le n t e n e. 3 A D é lv id é k i O t t h o n é s t a g e g y e s ü l e t e in e k e m lé k ir a t a m é g v ilá g o s a b b a n f o g a lm a z : M e g k e ll e z t b e n n ü n k, m e r t a m ú g y is s o k a c s a k m á r ó l h o ln a p r a é lő n i n c s t e l e n. 4 V é g ü l a M a g y a r M é r n ö k ö k é s É p ít é s z e k N e m z e t i S z ö v e t s é g é n e k s z e p t e m b e r á n k e lt m e m o r a n d u m á b ó l id é z ü n k, a m e ly s z in t é n a n e m z e t is é g i k é r d é s m e g o ld á s á r a t e s z j a v a s la t o t : A g ö r ö g k e le t i s z e r b s é g e ls ő s o r b a n m in d ig id e g e n t e s t m a r a d n a a n e m z e t t e s t é b e n, m e ly f e r t ő z, é s b e t e g g é t e s z i a z e g é s z s z e r v e z e t e t, e n n e k g y ö k e r e s k iv á g á s a a z e g y e d ü li h e l y e s g y ó g y m ó d. E z e k k ö z é k e l l s o r o ln u n k a D é lv id é k e n la k ó b u n y e v á c o k a t is, a k ik h o r v á t o k n a k é r z ik é s v a llj á k m a g u k a t, s m in d m a g y a r e lle n e s e k. S z ü k s é g e s n e k t a r tju k t e h á t, h o g y a s z e r b e k é s b u n y e v á c o k M a g y a r o r s z á g t e r ü le t é r ő l m in é l h a m a r á b b e g é s z b e n é s t e lj e s e n k it e le p í t t e s s e n e k, é r t v e m a a z ú n. s z ű k e b b M a g y a r o r s z á g t e r ü 12

5 le t é t, a D r á v a D u n a v o n a lá ig, a m in e k it t p o lit ik a i a k a d á ly a n e m l e h e t. 5 E z e k a t e r v e k é s j a v a s la t o k n e m flök j ó t íg é r n e k a b á c s k a i s z e r b s é g n e k. H o l v a n i t t a z a t e s t v é r i s z e r e t e t, a m e ly r ő l B á r d o s s y L á s z ló n é h á n y h ó n a p p a l k é s ő b b o ly n a g y p á t o s s z a l b e s z é lt? K i v e lü k! m o n d ja a D é l v id é k i O t t h o n e m l í t e t t m e m o r a n d u m a. S z ó s i n c s n e m z e t i e g y e n j o g ú s á g r ó l, m é g c s a k a le g e le m ib b e m b e r i j o g o k r ó l s e m, c s a k e g y r ő l: k if o s z t a n i é s a f e ls z í t o t t g y ű l ö l k ö d é s n e k á ld o z a t u l d o b n i e g y n é p e t. V is s z a a f ö ld e t a m a g y a r f ö ld b ir t o k o s o k n a k, a f ö ld e g y t ö r e d é k é v e l m e g j u t a lm a z n i a V it é z i R e n d e t, a b e t e le p ít e n d ő c s á n g ó é s m á s m a g y a r c s a lá d o k k ö z ö t t a la m iz s n a k é n t s z é t o s z t a n i p á r e z e r h o ld a t, e z á lt a l b ű n r é s z e s s é t e n n i a k o ld u s m a g y a r n é p e t e g y n e m z e t k ö z i m é r e t ű r a b lá s b a n e z a b e r e n d e z k e d é s t e r v é n e k l é n y e g e. A t e r v v é g r e h a j t á s a m e n t, m in t a k a r ik a c s a p á s. Á p r i lis 6 - á n m e g k e z d ő d ö t t a m á r j ó v a l e lő b b f e lv o n u l t n é m e t c s a p a t o k t á m a d á s a J u g o s z lá v ia e lle n. U tá n a r ö v id e s e n á llít ó la g o s j u g o s z lá v r e p ü lő g é p e k b o m b á z tá k S z e g e d e t. É r d e k e s, h o g y k é t é s f é l h ó n a p p a l k é s ő b b, a S z o v j e t u n ió e ll e n i t á m a d á s. m e g k e z d é s e u tá n n e m s o k k a l, s z i n t é n b o m b á z á s v o l t M a g y a r o r s z á g o n. Á llít ó la g o s s z o v j e t r e p ü lő g é p e k b o m b á z ta k : e z ú t t a l K a s s á t. A k é t b o m b á z á s k í s é r t e t i e s h a s o n ló s á g a m a g a is e lé g a g y a n ú h o z : v a ló b a n j u g o s z lá v v a g y v a ló b a n s z o v j e t r e p ü lő g é p e k v o lt a k - e? M a m á r t u d j u k, h o g y S z e g e d e t é p p ú g y n e m a j u g o s z lá - v o k b o m b á z t á k, m in t a h o g y K a s s á t s e m s z o v j e t r e p ü lő k. M in d k é t e s e t b e n á t lá t s z ó p r o v o k á c ió t ö r té n t, d e a t á m a d á s ü r ü g y e m e g v o lt. Á p r ilis 1 2 -é n a z u t á n a m a g y a r h a d s e r e g k ö t e lé k e i is á t lé p t é k a h a tá r t, é s n é h á n y n a p a la t t v é g r e h a j t o t t á k B á c s k a m e g s z á llá s á t. A b e v o n u lá s z a j á b ó l B u d a p e s t ig t ö b b n y ir e c s a k a z ü n n e p i h a r a n g z ú g á s h a lla t s z o t t e l. E z é r t n é z z ü k m e g k ö z e le b b r ő l e z t a b e v o - 13

6 n u iá s t, ig a z - e, h o g y a H o r t h y - r e n d s z e r, n e m z e t is é g r e v a ló t e k in t e t n é lk ü l, o ly a n n a g y s z e r e t e t t e l ö l e l t e k e b l é r e a b á c s k a i n é p e t, m in t K á lla y M ik ló s á llít j a. Statárium A H o r t h y - h a d s e r e g n e k a b e v o n u lá s k o r ig a z á n n e m v o lt n e h é z v illá m h á b o r ú s a k c ió t p r o d u k á ln ia. A b e lü l r ő l e lá r u lt é s a f é le lm e t e s n á c i h a d ig é p e z e t á lt a l le r o h a n t j u g o s z lá v h a d s e r e g h a r c n é lk ü l v o n u lt v is s z a a D u n a v o n a la m ö g é, m ie lő t t a m a g y a r h a d s e r e g g e l ö s s z e ü t k ö z h e t e t t v o ln a. M iv e l a b e v o n u lo k n e m t a lá lt a k e l le n á llá s r a, k ia g y a lt e lle n á llá s t, l á t v á n y o s m ű c s a t á k a t r e n d e z t e k, a z e lle n á llá s t p e d ig e g y á lt a lá n n e m k i a g y a lt, h a n e m n a g y o n is v a ló s á g o s m e g to r lá s k ö v e t t e. S t a t á r iu m m a l k e z d ő d ö t t B á c s k á b a n a,s z a b a d é l e t. A m a g y a r h o n v é d v e z é r k a r f ő n ö k e á p r ilis 1 6 -á n a d ta k i e r r e v o n a t k o z ó 1. s z á m ú k a t o n a i k ö z ig a z g a t á s i p a r a n c s á t. A s t a t á r iu m o t H o r t h y t ó l n y e r t f e lh a t a lm a z á s a la p já n r e n d e lt e e l, e g é s z s o r t ö r v é n y c ik k r e, p a r a g r a fu s r a é s b e k e z d é s r e h iv a t k o z ik, m e r t m in d e n n e k m e g k e ll a d n i a t ö r v é n y e s lá t s z a t o t. M in d e n j o g i a la p o z á s n á l t ö b b e t m o n d a z o n b a n a r e n d e le t f e n y e g e t ő h a n g ú u t o ls ó b e k e z d é s e : A m ik o r a r ö g t ö n b ír á s k o d á s e lr e n d e lé s é t e z e n n e l k ih ir d e t e m, f i g y e l m e z t e t e k m in d e n k it, h o g y a f e l s o r o lt b ű n t e t t e k e lk ö v e t é s é t ő l ó v a k o d j é k, m e r t a k i a k ih ir d e t é s u t á n i ly e n b ű n t e t t e t k ö v e t e l, r ö g t ö n í t é l ő e lj á r á s a l á k e r ü l, é s k ö t é l le l v é g r e h a j t a n d ó h a lá lla l b ű n h ő d ik. 6 T u la j d o n k é p p e n m in d e g y v o l t, h o g y a k ih ir d e t é s e lő t t v a g y u t á n k e r ü lt v a la k i a m e g s z á lló k k e z é b e. 14

7 A» T im e s ^ j e le n t é s e s z e r in t a m a g y a r o k a n é m e t e k k e l é s b o lg á r o k k a l v e t e k e d n e k a s z e r b e k e lle n i a tr o c itá s o k b a n. M e g b íz h a t ó fo r r á sr a h iv a t k o z v a k ö z li a la p, h o g y Ú j v id é k e n 5 0 e m b e r t f e la k a s z t o tt a k, k ö z t ü k S t a n d u lo v le lk é s z t é s M o c s d e m o k r a ta p o lit ik u s t j e le n t i a z M T L 7 K é t h é t ig f o l y t a t is z t o g a t á s, a m e ly r ő l a m a g y a r o r s z á g i s a j t ó l e g f e lj e b b c s a k m in t m e g á ta lk o d o t t c s e tn ik é s k o m m u n is t a b a n d á k e lle n i h a d m ű v e le t e k r ő l írt. K é r d é s, h o g y a h e ly s z ín i f e lk o n c o lá s t, a z á g y b ó l k ir á n g a t o t t e m b e r e k h a lo m r a lö v ö ld ö z é s é t m i ly e n n y e lv b e n n e v e z ik h a d m ű v e le t n e k. A b e v o n u lá s a lig tö b b m in t k é t h e t e a la t t, á p r ilis 1 0 -tő l ig, s ik e r ü lt B á c s k á t id e ig le n e s e n p a c if ik á ln i. A p a c if ik á lá s á ld o z a t a in a k s z á m á r a n é z v e e g y e t l e n h iv a t a lo s k im u t a t á s á ll r e n d e lk e z é s r e : a v e z é r k a r i f ő n ö k n e k a k ü lü g y m in is z t e r h e z k ü ld ö t t n é v j e g y z é k e.8 E z a n é v j e g y z é k m in d e n b iz o n n y a l h iá n y o s, h is z e n Ú j v id é k e n m in d ö s s z e 3 e le s e t t e t é s 7 k iv é g z e t t e t t ü n t e t f e l, h o lo t t a p r o p a g a n d a s z á z a d h a d itu d ó s ít ó j á n a k j e le n t é s e s z e r in t a v á r o s tö b b r é s z e s z e n v e d e t t s ú ly o s s é r ü lé s e k e t a z u tc a i h a r c o k s o r á n. K ü lö n ö s e n a F u ta k i ú to n le v ő h á z a k r o n g á ló d ta k m e g e r ő s e n.., 9 A n é v j e g y z é k ö s s z e s ít é s é b ő l k id e r ü l, h o g y a b e v o n u lá s n é h á n y n a p ja m e n n y i e m b e r á ld o z a t o t k ö v e t e lt a b á c sk a i é s k is e b b r é s z b e n a d é l- b a r a n y a i la k o s s á g r é s z é r ő l. a) S t a t á r iá lis ú to n k iv é g z e t t e k : A d o r já n 2 K a b o l 4 S z a b a d k a 4 0 B a jm o k 20 K is h e g y e s 2 S z e n t t a m á s 39 B a jsa I K ö r té s 7 T o p o ly a 2 2 B á c s f e k e t e - K u la 7 5 Ű j v e r b á s z 5 h e g y 4 N e m e s h a lo m 4 Ú j v id é k 7 C s a n t a v é r 10 Ö p a iá n k a 1 Z e n ta 1 D e r n y e 1 P a c s é r 44 Z o m b o r 5 D u n a b ö k é n y I P a lo n a 6 H o r g o s 10 P ir o s 2 összesen:

8 b) B a n d a h a r c o k b a n e le s e t t e k : A lb e r t f a lu 4 H e r c e g s z ő l s 2 S a j k á s s z e n t - B a r a n y a v á r 1 H o r g o s 6 iv á n 12 B á c s 4 J e n ő f a lv a 4 S z a b a d k a B á c s f e k e t e - K a r a n c s 5 S z e n t t a m á s 77 h g y 2 K is h e g y e s 1 S z ő r e g (S ir ig ) 8 8 B á c s k o s s u t h - K o p á c s 1 T e m e r in 1 f a lv a 2 5 K u la 9 9 T o p o ly a 2 5 B á c s o r d a s 3 M a g y a r - Ú j v id é k 3 B e l l y e 2 k a n iz s a 3 V a js z k a 2 2 C s a n t a v é r 3 9 M o h o l 3 Z e n t a 177 C s e r v e n k a 13 M o n o s to r s z e g 1 Z o m b o r 2 5 C s u r o g 2 5 O r s z á llá s 6 i s m e r e t le n 2 D e m y e 2 P a c s é r E s z é k 1 P é lm o n o s t o r 4 összesen: 1122 A z á ld o z a to k v a la m e n n y ie n b á c s k a i, i ll e t v e d é l- b a r a n y a i ille t ő s é g ű e k, t ú ln y o m ó r é s z t s z e r b e k, d e v a n k ö z t ü k 81 m a g y a r is. A n y ilv á n e r ő s e n k o z m e t ik á z o t t h iv a t a lo s a d a to k s z e r in t a b e v o n u lá s n a k h a lá lo s á ld o z a t a v o lt a b á c s k a i la k o s s á g k ö r é b ő l. A f e ls z a b a d ít o t t B á c s k á b a n a f e ls z a b a d ít á s ü r ü g y é n k ü ld t e k e z r e k e t a m á s v ilá g r a. I t t, M a g y a r o r s z á g o n v is z o n t u g y a n a z a z a k c ió h o z o t t k ü lö n b ö z ő t it o k z a t o s g y ilk o s s á g o k a t, o ly a n o k a t, a m ily e n r ő l p é ld á u l a b u d a i g ö r ö g k e le t i p ü s p ö k n e k a b e l ü g y m in is z t e r h e z i n t é z e t t b e a d v á n y a s z ó l: F. é. á p r ilis é n e ln sz. a. k e l t t i s z t e l e t - t e lj e s f e lt e r j e s z t é s e m m e l a r ra v o lt a m b á to r k é r n i n a g y m é lt ó s á g o d a t, h o g y tö b b e k k ö z t is m e r e t le n o k b ó l f. é. á p r ilis h ó é n le t a r t ó z t a t o t t Á p ic s M ilo s p o m á z i s z ü le t é s ű h e r c e g s z á n t ó i le lk é s z e m s z a b a d lá b r a h e l y e z é s e ir á n t in t é z k e d n i k e g y e s k e d j é k. Id ő k ö z b e n a r r ó l é r t e s ü lt e m, h o g y Á p ic s M ilo s ö s s z e v e r t h o l t t e s t é t t ö r ö tt v é g t a g o k k a l é s k é t f e j l ö v é s s e l M o 16

9 h á c s k ö z e lé b e n l e v ő k is D u n a - á g b a n f. é. á p r ilis h ó é n m e g ta lá lt á k é s M o h á c sr a v it t é k. A M o h á c so n f. é. á p r ilis h ó é n a v iz s g á ló b ír ó é s e g y é b h a t ó s á g i s z e m é ly e k j e le n l é t é b e n m e g e j t e t t b o n c o lá s u tá n e z e n s z e r e n c s é t le n p a p o m h o lt t e s t é t a m o h á c s i t e m e tő n k b e n a le g n a g y o b b c s e n d b e n e lh a n t o lt á k. *A b o n c o lá s i j e g y z ő k ö n y v e t P é c s r e k ü ld t é k, á llít ó la g a z o t t a n i m. k ir. h o n v é d b ír ó s á g h o z. A le lk é s z u tá n ö z v e g y e p á r n a p o s c s e c s e m ő j é v e l H e r c e g s z á n t ó n m a r a d t, ú g y s z in t é n P o m á z o n a g g s z ü l e i, k ik n e k m á s o d ik m. k ir. h o n v é d f iu k a b á c s k a i b e v o n u lá s a lk a l m á v a l s z in t é n a n a p o k b a n h ő s i h a lá lt h a lt, a k ik m in d a n n y ia n m in d e n tá m a s z n é lk ü l m a r a d ta k. M é ly t i s z t e l e t t e l k é r e m n a g y m é lt ó s á g o d a t, k e g y e s k e d j é k e z e n b o r z a lm a s e s e t m ia t t h iv a t a lb ó l a b ű n v á d i e l j á r á s t is m e r e t le n t e t t e s e k e lle n m e g in d ít t a t n i, i lle t v e a b o n c o lá s i j e g y z ő k ö n y v h iv a t a lo s m á s o la t á t a z ö z v e g y r é s z é r e n e k ü n k m e g k ü ld e t n i é s a n y u g d íj n é l k ü l m a r a d t ö z v e g y é s c s e c s e m ő j e r é s z é r e P = p e n g ő h a v i k e g y d íj a t a z m. k ir. á lla m k in c s t á r t e r h é r e j ó v á h a g y a t n i. 10 A f e ls z a b a d ít á s n a p j a ib a n a m a g y a r o r s z á g i s z e r b e k k ö z ü l s o k a n jo g g a l t a r to t t a k a t t ó l, h o g y Á p ic s M ilo s s o r s á r a j u tn a k, k ü lö n ö s e n a z o k, a k ik e t m o n d v a c s in á lt ü r ü g y e k k e l le t a r t ó z t a t t a k é s in t e r n á lt a k. K ö z ü lü k p é ld a k é n t e m lít h e t j ü k m e g P a j ic s M ik ló s 72 é v e s m o h á c s i t a n ító t, P a n d u r Q v ic s M ih á ly 68 é v e s b a t t o n y a i e s p e r e s p lé b á n o s t, P a n d u r o v ic s G y ö r g y b a t t o n y a i t a n ít ó t, T e r z in L á z á r e g y h á z m e g y e i t a n f e l ü g y e lő t é s m é g s o k m á s e g y é n t. G y ilk o s s á g o k a t, in t e r n á lá s t, h á t r á n y o s m e g k ü lö n b ö z t e t é s t h o z o tt a m a g y a r o r s z á g i d é ls z lá v o k n a k B á c s k a f e ls z a b a d ít á s a. H o g y it t m i f o l y t, a r r ó l m e s é ln i t u d n á n a k a t ö m e g e s k iv é g z é s e k n é m a s z e m t a n ú i, a s z a b a d k a i P a lic s i- tó, a z o m b o r i g ö r ö g k e le t i t e m p lo m, a p a c s é r i é s s z e n t ta m á s i t a n y á k. A H o r t h y - h a d s e r e g s z ó tá r á b a n á r t a tla n 17

10 e m b e r e k s z á z a in a k h a lo m r a lö v ö ld ö z é s é t h a d m ű v e le t n e k, b a n d a h a r c o k n a k é s a k ö z ö n s é g e s l in c s e l é s t s t a - t á r iá lis e lj á r á s n a k n e v e z t é k. A h a tó s á g o k, é r t h e t ő m ó d o n, é b e r e n ü g y e lt e k, n e h o g y a z a t r o c it á s o k r ó l b á r m ily e n h ír k is z iv á r o g j o n a z o r s z á g m á s r é s z e ib e, k ü lö n ö s e n p e d ig k ü lfö ld r e. K if e j e z e t t e n e r r e ir á n y u l a m a g y a r h o n v é d v e z é r k a r f ő n ö k é n e k a K ü l ü g y m in is z t é r iu m h o z i n t é z e t t á tir a ta : T u d o m á s o m r a j u t o t t, h o g y a v is s z a f o g la lt D é l v id é k e n, k ü lö n ö s k é p p e n S z a b a d k á n é s m á s n a g y o b b v á r o s o k b a n ú g y p o lg á r i* m in t k a t o n a i s z e m é ly e k a c s e t n ik e k k e l s tb. s z e m b e n f o g a n a t o s ít o t t m e g to r ló e lj á r á s o k r ó l f é n y k é p f e l v é t e le k e t k é s z ít e t t e k, a m e l y e k c s e t n ik e k k iv é g z é s é t v a g y a f ö ld ö n e lf e k v ő h u l lá k a t s tb. á b r á z o ljá k. T a p a s z t a la t s z e r in t, a m e n n y ib e n i ly e n t e r m é s z e t ű f é n y k é p f e l v é t e le k i lle t é k t e l e n k e z e k b e k e r ü ln e k, a z e ll e n s é g e s p r o p a g a n d a á lt a l f e lh a s z n á lv a, a z o r s z á g n a k m é r h e t e t le n k á r t é s e g y é b h á t r á n y t o k o z h a tn a k. E lr e n d e lt e m, h o g y a D. h d s. e g é s z m ű k ö d é s i t e r ü le t é n a z i ly e n f é n y k é p f e l v é t e le k e t f e lk u t a s s á k, é s a z e lő t a lá lt f e lv é t e l e k e t, a z o k n e g a t ív j a iv a l e g y ü t t (d ia p o z it'ív o k a t is ), h a la d é k t a la n u l e lk o b o z z á k, t e k in t e t n é lk ü l a r r a, h o g y a z o k p o lg á r i v a g y k a to n a i s z e m é ly e k n é l t a lá lt a t n a k. K é r e m s z í v e s in t é z k e d é s é t, h o g y ily v a g y e h h e z h a s o n ló tá r g y ú f e lv é t e l e k, v a g y a z o k r ó l ír o tt k ö z le m é n y e k a h a z a i s a j t ó b a n m e g n e j e le n h e s s e n e k, i l le t v e k ü lfö ld i s a j t ó r é s z é r e ily t e r m é s z e t ű f é n y k é p e k v a g y k ö z le m é n y e k a z o r s z á g t e r ü le t é r ő l ki n e j u s s a n a k. 11 S t a t á r iu m, m e g to r lá s, f e lk o n c o lá s, b iz o n y o s é r t e le m b e n v a ló b a n nemzetiségre való tekintet nélkül e z v o lt a z e ls ő a j á n d é k a b á c s k a i n é p n e k, e z v o lt a B o r t h y - r e n d s z e r a d j o n is t e n j e. 18

11 Internálás A b e r e n d e z k e d é s m ó d s z e r e t e k in t e t é b e n n e m n e h é z h a s o n ló s á g o t t a lá ln u n k a n é m e t f a s iz m u s é s a m a g y a r f a s iz m u s k ö z ö tt h ú s v é t t á j á n, a b e v o n u lá s k o r á r t a t la n e m b e r e k, f é r f ia k, n ő k, g y e r m e k e k é s ö r e g e k e z r e i n e k le g y ilk o lá s á v a l m e n t v é g b e a H o r t h y - r e n d s z e r b á c s k a i o r s z á g g y a r a p ít á s a. S z ó v o l t it t m a g y a r é le t t é r r ő l, e g y n e m z e t i k is e b b s é g e r ő s z a k o s k iik t a t á s á r ó l, é s t e r m é s z e t e s e n e g y f ü s t a la t t k o m m u n is t a v a g y k o m m u n is t a - g y a n ú s e le m e k lik v id á lá s á r ó l. D e m i l e g y e n a z o k k a l, a k ik é le t b e n m a r a d ta k, m e r t h is z e n a n n y i e m b e r t a z é r t m é g s e m le h e t h a lo m r a ö ld ö s n i? V a la m iv e l h u m á n u s a b b e s z k ö z ö k k e l, d e f o l y t a t n i k e l l a b e v o n u lá s k o r m e g k e z d e t t t is z t o g a tá s i m u n k á t. A f o ly t a t á s p e d ig m á r s o k k a l á tg o n d o lt a b b, h o s s z a d a lm a s a b b a k c ió t ig é n y e l t. L e g a lk a lm a s a b b n a k e t é r e n a t ö m e g e s in t e r n á lá s o k a t lá t tá k. E z k ö lt s é g e s v á lla lk o z á s v o lt, h is z e n ig a z, h o g y M a g y a r o r s z á g m á r a z e lő t t i s j ó l e l v o l t l á t v a i n t e m á l ó - tá b o r o k k a l, d e tö b b t íz e z e r d é ls z lá v b e f o g a d á s á r a e z e k m á r n e m v o lt a k e le g e n d ő k. A b á c s k a i la k o s s á g m e g b íz h a t a t la n e le m e in e k in t e r n á lá s á t a b e lü g y m in is z t e r á p r ilis é n, m é g a b e v o n u lá s a la t t r e n d e lt e e l:,,a j u g o s z lá v á lla m f e lb o m lá s á v a l k a p c s o la t o s k ü l p o lit ik a i e s e m é n y e k r e, ú g y s z in t é n h o n v é d s é g ü n k n e k a t ő lü n k b a n e ls z a k ít o t t t e r ü le t e k f e l é ir á n y u ló h a d m ű v e le t e ir e t e k i n t e t t e l s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z ik, h o g y a z e g é s z o r s z á g t e r ü le t é n a z o k a z e g y é n e k, a k ik s z e r b v o n a t k o z á s b a n p o lit ik a i é r d e k e l t s é g g e l b ír n a k, é s a k ik n e k e d d ig i m a g a ta r tá s a é s e g y é n is é g e t á p o t a d a n n a k a g y a n ú n a k, h o g y o ly a n c s e le k m é n y e k e t k é s z ü ln e k e lk ö v e t n i, a m e ly e k á l la m b iz t o n s á g i v a g y k a t o n a i s z e m p o n t b ó l k á r o s a k i n t e r n á lt a s s a n a k

12 A z in t e r n á lá s i r e n d e le t a z e g é s z o r s z á g t e r ü le t é r e k i t e r j e d t, d e a S z o m b a t h e ly T a p o lc a D u n a f ö ld v á r K e c s k e m é t T is z a z u g H á r m a s K ö r ö s v o n a lá t ó l d é lr e e s ő r é s z t h a d m ű v e le t i t e r ü le t n e k m i n ő s í t e t t e, é s i t t a z in t e r n á la n d ó s z e m é l y e k k iv á lo g a t á s á n á l f o k o z o t t g o n d o s s á g o t é s n a g y o b b s z ig o r ú s á g o t ír t e lő. E z a z t j e le n t e t t e, h o g y a h e l y i p o lg á r i h a tó s á g o k v é le m é n y e a la p j á n g y a n ú s a k n a k m i n ő s ít e t t s z e m é l y e k e t h a la d é k ta la n u l in t e r n á ln i k e ll, t o v á b b á a z t, h o g y e z e n a h a d m ű v e le t i t e r ü l e t e n k ü lö n ö s e n a z a k k o r m e g s z á llt B á c s k á b a n s o k k a l tö b b e m b e r t k e l l g y a n ú s n a k n y ilv á n ít a n i. A r e n d e le t v é g r e h a j t á s á t a z o n n y o m b a n m e g is k e z d t é k, 1941 d e r e k á t ó l e g y r e - m á s r a n y ílt a k m e g a h e v e n y é s z e t t in t e r n á ló tá b o r o k, a h o v á a b á c s k a i s z e r b e k t íz e z r e it z s ú f o lt á k b e. A z in t e r n á la n d ó e g y é n e k m e g ít é lé s é n é l a h a t ó s á g o k e g y á lt a lá n n e m v o lt a k k ic s in y e s e k. V it t e k m in d e n k it, a k ir e r á l e h e t e t t f o g n i, h o g y it t m a r a d t t e l e p e s : c s e tn ik *, d o b r o v o ljá c * * v a g y o p tá n s* * *. M in d e n k it e lv i t t e k, a k in e k h á z á r a, f ö ld j é r e, in g ó s á g a ir a a h a t ó s á g o k s z e m e t v e t e t t e k. K i tu d j a, h á n y b á c s k a i s z e r b e t í t é lt e k í g y la s s ú m e g s e m m is ü lé s r e? ö s s z e f o g l a l ó h iv a t a lo s a d a t o t e r r e n é z v e n e m is m e r ü n k, d e f o g a lm a t a lk o t h a t u n k a n a p v ilá g r a k e r ü lt r é s z le t e k b ő l. B á c s - B o d r o g v á r m e g y e é s Z o m b o r t h j. v á r o s f ő is p á n j a, d r. D e á k L e ó írja a b e l ü g y m in is z t e r n e k 1941 n o v e m b e r h a v i h e l y z e t j e l e n t é s é b e n : * Csetnikek a második világháború alatt a fasiszta megszállók elleni harc céljából alakult szerb nacionalista szabadcsapatok tagjai. Később Mihajlovié vezetése alatt, együttműködve a németekkel, hátbatámadták a nemzeti felszabadító erőket. M Dobrovoljácok az első világháború Idején alakult szerb önkéntes légió tagjai. Az első világháború után a királyi Jugoszlávia földet osztott szét közöttük. ** Optáns olyan személy, akinek joga van két állampolgárság közül választani. 20

13 Á lt a lá n o s k é r d é s a z it t m a r a d t t e le p e s e k n e k, d o b r o v o lj á c o k n a k é s o p t á n s o k n a k a k é r d é s e. E z e k n e k a jó r é s z e in t e r n á ló t á b o r b a n v a n a s z a b a d k a i, b a r c s i, n a g y k a n iz s a i é s s á r v á r i tá b o r o k b a n. É r t e s ü l é s e im s z e r in t e z e k e t a tá b o r o k a t m o s t f e l a k a r já k o s z la t n i. A z e r e d e t i e lk é p z e l é s s z e r in t a z in t e r n á l ta k v a la m e n n y ie n a h a tá r o n tú lr a k e r ü lj e n e k, m e r t m in d n y á j u k é v i o k t ó b e r h ó e ó ta k e r ü lt e r r e a t e r ü le t r e. A h a tá r o n á td o b á s u k a h o r v á t o r s z á g i é s s z e r b ia i n é m e t m e g s z á lló h a t ó s á g o k e ll e n á l lá s a m ia t t n e m s ik e r ü lt e d d ig. E n g e m a z ig a z g a t á s o m a lá ta r to z ó s z a b a d k a i tá b o r é r d e k e l, a h o l m in t e g y t e le p e s v a n in t e r n á lv a. F é r f ia k, a s s z o n y o k é s g y e r m e k e k. A s z a b a d k a i s z e r b h it k ö z s é g á t ír t a z o m b o r i s z e r b h it k ö z s é g h e z, h o g y s z e r b c s a lá d o k v e g y é k m a g u k h o z a z in t e r n á ló tá b o r f e lo s z la t á s a u tá n k e n y é r n é lk ü l m a r a d ó t e le p e s e k e t. M u n k á ju k e l l e n é r t é k e k é n t a d ja n a k n e k ik é le l m e t és la k á s t. E z t a m e g o ld á s t é n n e m t a lá lo m h e ly e s n e k... E lk é p z e lé s e m s z e r in t u g y a n a z o n a m ó d o n k e l le n e e lj á r n i, m in t a v ilá g h á b o r ú a la t t já r tu n k e l a h a d ifo g ly o k k a l. I ly e n h a d ifo g ly o k e g y - e g y g a z d a s á g b a n s z á z a s, tö b b s z á z a s, s ő t e z r e s c s o p o r to k b a n h e ly e z k e d t e k e l, é s íg y f e lü g y e l e t ü k k ü lö n ö s e b b p r o b lé m á t n e m k é p e z e t t A fő is p á n j e le n t é s é b ő l é r d e m e s n é h á n y d o lg o t k ih á m o z n i. E lő s z ö r Ls a z t, h o g y M a g y a r o r s z á g o n n a g y o n s o k v o lt a s z e r b e k k e l t e le z s ú f o l t in t e r n á ló tá b o r. A j e le n t é s e m lít i T o p o ly a, S z a b a d k a, Z o m b o r, B a r c s, N a g y k a n iz s a, S á r v á r tá b o r a it, é s m é g e z u t á n j ö n a s o k a t m o n d ó s tb., s t b. A z tá n a j e le n t é s b e n a z is b e n n e v a n, h o g y a z in t e r n á lt a k v a ló b a n k e n y é r n é lk ü l m a r a d ta k é s f ö ld ö n fu t ó v á le t t e k, h a e g y á lt a lá b a n k is z a b a d u lt a k a tá b o r b ó l. É s h o g y k ik v o lt a k a z in t e r n á lt a k, a z t is m e g m o n d j a a fő is p á n ú r: f é r fia k, a s s z o n y o k é s g y e r m e k e k. N a g y o n 21

14 s o k g y e r m e k. E z e k n e k a p o lit ik a i s z e m p o n t b ó l a g g á l y o s g y e r m e k e k n e k a s o r s á v a l f o g la lk o z ik a z ú j v id é k i g ö r ö g k e le t i s z e r b h it k ö z s é g n e k a b e lü g y m in is z t e r h e z in t é z e t t b e a d v á n y a : A s á r v á r i in t e r n á ló t á b o r b a n i n t e r n á lv a v a n k b * 3 11 é v k ö z t i g y e r m e k. A b e lü g y m in is z t e r ú r ő n a g y m é lt ó s á g a k e g y e s k e d e t t e lh a t á r o z n i, h o g y a g y e r m e k e k d e in t e r n á lt a s s a n a k a k k é p p e n, h o g y a g y e r m e k e k a m a g y a r o r s z á g i s z e r b c s a lá d o k n á l e l h e ly e z t e s s e n e k. ő e x c e l l e n c i á j a e z e n h a tá r o z a ta a la p j á n a z ú j v id é k i g ö r.k e l. s z e r b e g y h á z k ö z s é g b iz o n y o s s z á m ú g y e r m e k e t m á r e l is h e l y e z e t t a z ú j v id é k i s z e r b c s a lá d o k n á l. M iu t á n m e g á lla p ít t a t o t t, h o g y a s á r v á r i tá b o r b a n o l y g y e r m e k e k is lé t e z n e k, a k ik t u b e r k u ló z is b a n s z e n v e d n e k, s z ü k s é g e s v o ln a e z e n g y e r m e k e k e t r e n d s z e r e s o r v o s i k e z e l é s a lá v o n n i, h o g y e g é s z s é g ü k e t v is s z a n y e r h e s s é k. I ly b e t e g g y e r m e k e k n e m h e ly e z h e t ő k e l c s a lá d o k n á l, m e r t v e s z é l y f e n y e g e t m á s e g é s z s é g e s g y e r m e k e k m e g f e r t ő z é s é t ő l. E z e n b e t e g g y e r m e k e k e lk ü lö n ít e n d ő k a z e g é s z s é g e s g y e r m e k e k t ő l, d e m é g a z e g é s z s é g e s f e ln ő t t e k t ő l is, h o g y a f e r t ő z é s v e s z é l y e e lk e r ü lt e s s é k. A z ú j v id é k i g ö r.k e l. s z e r b e g y h á z k ö z s é g h a jla n d ó v o ln a i ly b e t e g g y e r m e k e k r é s z é r e e g y s z a n a t ó r iu m o t f e lá l l ít a n i, a m e ly b e n a g y e r m e k e k k e llő g o n d o z á s m e lle t t t e lj e s e n k ig y ó g y ít h a t ó k le n n é n e k. I ly s z a n a t ó r iu m f e lá llít á s á n a k f ő f e l t é t e l é t k é p e z i s p e c iá lis, a c é ln a k t e lj e s e n m e g f e le lő é p ü le t n e k b ir to k a, a h o l a g y e r m e k e k e lk ü l ö n í t v e t a r th a tó k é s k e z e lh e t ő k le n n é n e k. 14 A z ú j v id é k i g ö r ö g k e le t i s z e r b e g y h á z k ö z s é g n e m jó h e l y e n k o p o g t a t o t t a z ü g y m é lt á n y o s é s e m b e r s é g e s m e g 22 Valószínűleg elírás. Helyesen: 1200.

15 ít é lé s é é r t. A m a g y a r h a tó s á g o k e lő t t n e m v o l t o ly a n n a g y j e le n t ő s é g e a s á r v á r i t ö m e g e s g y e r m e k t r a g é d iá n a k, h o g y k o m o ly a n f o g la lk o z z a n a k v e le. A B e lü g y m in is z t é r iu m á t t e t t e a z ü g y e t a V a llá s - é s K ö z o k t a t á s ü g y i M i n is z t é r iu m h o z, a m e ly a z tá n a k ö v e t k e z ő m ó d o n i n t é z t e e l, m in t a b e lü g y m in is z t e r h e z in t é z e t t á t ir a t á b ó l m e g t u d ju k : A z ú j v id é k i g ö r. k e l. s z e r b e g y h á z k ö z s é g k é r é s é t, h o g y a s á r v á r i in t e r n á ló tá b o r b a n e l h e l y e z e t t t ü d ő b e t e g g y e r m e k e k e t a z ú j v id é k z a j ló i T r a n d a f ila la p ít v á n y s z e g é n y h á z á b a n e lh e ly e z z é k, k iv iz s g á l ta m ; a z ú j v id é k i II. f o k ú k ö z o k t a t á s ü g y i ig a z g a t á s ü g y i k ir e n d e lt s é g j e le n t é s e s z e r in t a k é r é s t e lj e s í t é s e l e h e t e t le n. A s z e g é n y h á z b a n u g y a n is n é l tö b b g y e r m e k e t e lh e l y e z n i n e m l e h e t... A v e z e t ő s é g t e r v e a z, h o g y a j ö v ő b e n m a g y a r h a d iá r v a g y e r m e k e k e t h e ly e z n e k it t e l, a z o k n a k a j e l e n le g i t t la k ó g y e r m e k e k n e k a z e lb o c s á t á s á v a l, a k ik n in c s e n e k t e lj e s m é r t é k b e n r á s z o r u lv a a z a la p ít v á n y j ó t é t e m é n y e in e k é lv e z é s é r e. A z é p ü le t b e n j e le n l e g g o n d o z o t t v a g y á p o lt g y e r m e k e k m á s u t t v a ló e l h e l y e z é s é r e n in c s s e m m i m ó d v a g y le h e t ő s é g. 15 J o g g a l n e v e z t é k S á r v á r t a b b a n a z id ő b e n g y e r m e k t e m e t ő n e k. L a s s ú s o r v a d á s r a í t é l t g y e r m e k e k, k ö z ö t t ü k so k s z á z, m in d e n o r v o s i s e g í t s é g t ő l e lz á r t t ü d ő b e t e g s z e n v e d e t t a z in t e m á ló t á b o r b a n s a z a z t k ö r ü lv e v ő h id e g k ö z ö n y b e n. D e n é z z ü n k k ö r ü l jo b b a n a z o r s z á g b a n. H á n y e z e r é h e z ő, a n g o lk ó r o s é s t ü d ő b e t e g m a g y a r p r o le t á r g y e r m e k o s z t o z o t t a s z e r b k ic s in y e k s o r s á b a n? V a jo n v e lü k t ö b b e t t ö r ő d t e k - e a m a g y a r h a t ó s á g o k? V o lt - e s z á m u k r a s z a n a t ó r iu m? A s á r v á r i g y e r m e k e k s z ü l e it it t h o n, a z o r s z á g b a n p u s z t ít o t t á k e l v a g y k e r g e t t é k v ilá g g á. O d a k in t, a S z o v j e t u n ió v é g t e l e n t é r s é g e in 23

16 p e d ig n y a r a ó ta m ű k ö d ö t t a n a g y ö z v e g y - é s á r v a ü z e m. A z ú j v id é k i s z e g é n y h á z t e h á t m a g y a r h a d iá r v a g y e r m e k e k r é s z é r e k e l le t t. I g a z a t k e l l a d n u n k K á lla y M ik ló s n a k, a m ik o r a m a g y a r o k é s a s z e r b e k ir á n ti e g y e n lő e lb á n á s r ó l b e s z é lt is m e r t k é p v is e lő h á z i b e s z é d é b e n, d e a z é r t n e m h is s z ü k, h o g y e n n e k a z e g y e n lő s é g n e k a k á r a s z e r b, a k á r a m a g y a r n é p ö r ü lt v o ln a. A b á c s k a i v is s z a t é r t s z e r b e k a z t k a p tá k, a m it a m a g y a r f a s iz m u s e g y á lt a lá n a d h a t o t t, é s a m it a m a g y a r n é p n e k is a d o t t, m e g t e t é z v e a n e m z e t is é g i g y ű l ö l e t t e l Kitelepítés M in t m á r lá t t u k, a m a g y a r k o r m á n y n a k m é g a b e v o n u lá s e lő t t h a t á r o z o tt e lk é p z e lé s e i v o lt a k a s z e r b e k k e l v a ló b á n á s m ó d o t ille t ő e n. E z e k b e n a z e lk é p z e lé s e k b e n k ö z p o n t i h e l y e t f o g la lt e l a b á c s k a i s z e r b n e m z e t is é g k i t e le p í t é s e M a g y a r o r s z á g t e r ü le t é r ő l. A n y ilv á n o s s á g e lő t t, t e r m é s z e t e s e n, n e m h a n g o z t a t t á k v a ló d i c é lj a ik a t, c s a k a r r ó l b e s z é lt e k, h o g y a z o k t ó b e r e u tá n B á c s k á b a n l e t e le p e d e t t d é ls z lá v la k o s s á g n a k e l k e ll h a g y n ia a z o r s z á g o t. A t e r v m e g v a ló s ít á s a r ö v id d e l a b e v o n u lá s u tá n m e g k e z d ő d ö t t á p r ilis 3 0 -á n Ú j v i d é k r ő l j e le n t e t t e a z M T I: 24 A k a t o n a i p a r a n c s n o k s á g a z a lá b b i r e n d e le t e t a d t a k i: M in d a z o k a s z e r b e k, b o s n y á k o k, m o n t e n e g - r ó ia k, c ig á n y o k, t o v á b b á z s id ó k, a k ik o k tó b e r e e l ő t t M a g y a r o r s z á g t e r ü le t é n (H o r v á to r s z á g n é lk ü l é r t e n d ő ) k ö z s é g i i ll e t ő s é g g e l n e m b ír ta k, v a la m in t a z i ly e n e g y é n e k n e k le s z á r m a z o t t j a i, a z a z a b e v á n d o r o lt a k é s b e t e le p ü lő k, a z o r s z á g t e r ü le t é t e h ó 2 8 -á n r e g g e l 8 ó r á tó l k e z d ő d ő h á r o m n a p o n b e lü l e lh a g y n i k ö t e le s e k. E z e k é r t é k t á r g y a ik k i v é t e l é v e l c s a k a z o k a t a z in g ó s á g a ik a t v ih e t ik m a g u k k a l, a m e

17 ly e k e t s z e m é l y e s e n e l t u d n a k v in n i, k é s z p é n z t p e d ig a n n y it, a m e n n y i k ö lt s é g e ik f e d e z é s é r e s z ü k s é g e s. A S z e r b iá b a t á v o z ó k n a k P é t e r v á r a d o n á t, H o r v á t o r s z á g t e r ü le t é r e p e d ig M itr o v ie á n á t k e ll e l h a g y n io k a z o r s z á g t e r ü le t é t. N e m k e ll e lt á v o z n io k : 1. a m a g y a r é s n é m e t e g y é n e k m á s n e m z e t is é g ű h á z a s t á r s a in a k é s e z e k le s z á r m a z o t t a in a k ; 2. a te r h e s n ő k n e k k é t h é t t e l a s z ü lé s e lő t t v a g y u tá n ; 3. a 7 5. é le t é v ü k e t b e t ö lt ö t t e g y é n e k n e k. A k i a r e n d e le t n e k n e m e n g e d e lm e s k e d ik, a z t k a r h a t a lo m m a l t á v o l it - j á k e l, é s m é g m e g is b ü n t e t ik. 16 Ú g y v é lj ü k, e z a r e n d e le t ö n m a g á é r t b e s z é l. É i'd e m e s m e g n é z n i, h o g y t u la j d o n k é p p e n h á n y e m b e r t é r in t e t t a k iu ta s ítá s. A B e lü g y m in is z t é r iu m e g y ik h iv a t a li f e l j e g y z é s e p o n t o s s t a t is z t ik á t k ö z ö l e r r e v o n a t k o z ó a n : A r e n d e lk e z é s ü n k r e á lló s t a t is z t ik a i a d a to k a k a to n a i k ö z ig a z g a t á s id e j e a la t t t ö r t é n t ö s s z e ír á s a la p já n k é s z ü lt e k. E s z e r in t a v is s z a c s a t o lt d é lv id é k i t e r ü le t e n fő t e le p e d e t t l e é v i o k t ó b e r h ó l r e u tá n. E b b ő l d o b r o v o lj á c f ő, c s e tn ik : f ő, v e n d, s z lo v é n : fő, r o m á n : 3 6 fő, b o lg á r : 186 fő, a lb á n ; 3 5 f ő, c s e h é s s z lo v á k 195 fő, o r o s z f ő é s e g y é b : f ő. 17 A f e ls o r o lá s e g y ü t t n e m é r i e l a f ő t. A b ő l fe n n m a r a d ó b iz o n y á r a M a g y a r o r s z á g r ó l, H o r v á t o r s z á g b ó l é s a B á n á tb ó l t e le p ü lt á t. I n d u lju n k e l a le g h iv a t a lo s a b b á llá s p o n t tó l, a m e ly a z t m o n d ja, h o g y k i k e ll t e le p ít e n i a z u tá n b e t e le p ü lt m e g b íz h a t a t la n c s e t n ik é s d o b r o v o lj á c e le m e k e t. N o s, e z e k n e k a s z á m a e g y ü t t e s e n fő. H o r t h y s t a p o lit ik u s a z t m o n d a n á e r r e, h o g y e b b ő l a z tá n n e m é r d e m e s n a g y ü g y e t c s in á ln i. íg y is v o ln a, h a n e m t u d n á n k, h o g y a c s e t n ik e k é s d ó b r o v o lj á c o k c sa k ü r ü g y e t a d ta k a r r a 3 25

18 s z é l e s k ö r ű n a c io n a lis t a b ű n t e t t r e, a m e ly t íz e z e r s z á m r a f o s z t o t t a k i a b á c s k a i s z e r b c s a lá d o k a t, é s k e r g e t t e ő k e t v ilá g g á, a s z ó s z o r o s é r t e lm é b e n ü r e s k é z z e l. A k i t e le p ít e n d ő k k ö r e e g y r e t á g u l. N e m c s a k a c s e t n ik e k é s d o b - r o v o lj á c o k e s n e k a r e n d e le t h a t á ly a a lá, h a n e m a z ö s s z e s, o k t ó b e r e u t á n b e t e le p ü lt d é ls z lá v o k. E s e t le g m á s o k is, m in t a z e lő b b id é z e t t f e l j e g y z é s m o n d ja : A z e lő b b e m lí t e t t e k e n k í v ü l m é g a z o k n a k a s z á m a, a k ik e t k iu t a s ítá s r a, i l l e t v e k i t e le p ít é s r e j a v a s la t b a ó h a j t u n k h o z n i. E z e k n e k n e m z e t i s é g i s z e m p o n t b ó l v a ló f e ld o lg o z á s a f o ly a m a t b a n v a n. 18 E z m á r v a ló b a n s o k, d e m é g m in d ig n in c s b e n n e m in d e n k i, a k it k i t e le p í t é s r e s z á n t a k á p r ilis á n S z a b a d k á r ó l a k ö v e t k e z ő k e t j e le n t i a z M T I: A v is s z a f o g la lt d é lv id é k e n la k ó c s e t n ik é s d o b - r o v o lj á c c s a lá d o k n a k s z á r m a z á s i h e ly ü k r e v a ló v i s s z a t e le p í t é s e n a g y m u n k á t a d a z i lle t é k e s h a tó s á g o k n a k. A v i s s z a t e le p í t é s r é s z b e n é s a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t m á r m e g is k e z d ő d ö t t, é s e d d ig m i n t e g y t íz e z e r f ő t k it e v ő c s o p o r t o t t e t t e k á t a h a tá r o n. H o z z á v e t ő le g e s s z á m ít á s s z e r in t a z o n b a n m é g le g a lá b b s z á z e z e r á t t e l e p í t é s é v e l k e l l s z á m o ln i. E z e k n e k s z á m á r a id e ig le n e s e n l a k ó h e l y e t (é r ts d : i n t e r n á ló tá b o r o k a t. B. J.) l é t e s ít e n e k, a h o n n a n a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t m e g k e z d ik s z á r m a z á s i h e l y ü k r e v a ló e ls z á llít á s u k a t. 19 M if é le á llít ó la g o s s z á r m a z á s i h e l y r e a k a r j á k e ls z á l l í t a n i a z ő s la k o s b á c s k a i s z e r b e k e t? M e r t h o g y ő s la k o s b á c s k a i s z e r b e k e t i s k it e le p í t é s r e íté lte k ^ e f e l ő l n e m le h e t k é t s é g. I l y e n e s e t e t e m lít d r. M ó c s S á n d o r ú j v id é k i ü g y v é d d r. D e á k L e ó f ő is p á n h o z i n t é z e t t b e a d v á n y á b a n :

19 A d u n a g á r d o n y i la k o s o k m é g f. é v á p r ilis - m á j u s h a v á b a n a m a g y a r h a d s e r e g b e v o n u lá s a a lk a lm á v a l k ö z s é g ü k b ő l k i l e t t e k u t a s ít v a, s íg y k é n y t e l e n e k v o lt a k h á z a ik a t é s f ö l d j ü k e t o t t h a g y n i, ő k p e d ig v a g y e g y e d ü l, v a g y c s a lá d t a g j a ik k a l e g y ü t t a z ó ta k ü lö n b ö z ő h e l y e k e n ta r tó z k o d n a k. M a g u k k a l s e m m it s e m v i h e t t e k, s íg y m in d e n a n y a g i e s z k ö z n é lk ü l á lln a k. E r r ő l m é lt ó s á g o d a t s z ó b e l il e g is in f o r m á l ta m, s m é lt ó s á g o d a z o n íg é r e t e t t e t t, h o g y a t i t e l i fő s z o lg a b ír ó s á g ú t j á n e z e k n e k a z ü g y e i t k e d v e z ő e n e li n t é z t e t n i fo g j a. E z e n ő s p o lg á r o k h á z a ib a id ő k ö z b e n e g é s z e n id e g e n s z e m é l y e k b e h u r c o lk o d ta k, é s f ö l d j e ik e t is b ir t o k b a v e t té k, é s a z o k a t h a s z n á ljá k. M iu tá n m o s t m á r p o n t o s a d a t a im v a n n a k a r r ó l, h o g y k ik e z e k a s z e m é l y e k é s m i ly e n e k a z a n y a g i v is z o n y a ik, ú g y t i s z t e l e t t e l k é r e m m é lt ó s á g o d a t, h o g y m é lt ó z t a s s é k e z e n b á c s k a i ő s p o lg á r o k iv a d é k a i v is s z a t é r é s é t é s o t t h o n u k b a v a l ó e lh e l y e z k e d é s é t, v a la m in t c s a lá d i f ö ld j e ik m e g m ű v e l é s é t m e g e n g e d n i. 20 A b e a d v á n y 4 3 c s a lá d o t, ú g y m in t 4 5 f é r f i t, 5 6 n ő t, 7 3 g y e r m e k e t é s 21 ö r e g e t n é v s z e r in t s o r o l fel Íg y f p ly t a k it e le p ít é s, é s f o l y t v o l n a m in d a d d ig, a m íg e g y e t l e n s z é r b c s a lá d m a r a d a B á c s k á b a n, a m ik o r 1941 n y a r á n v á r a t la n a k a d á ly b u k k a n t f e l. A m a g y a r k o r m á n y n a k a k it e le p ít é s k ö r ü li b u z g ó ü g y k ö d é s e a s z e r b ia i n é m e t m e g s z á lló h a t ó s á g o k r o s s z a llá s á v a l t a lá lk o z o t t T é v e d é s v o ln a a z t h in n i, h o g y h ir t e le n v a la m i s z u n n y a d ó h u m a n iz m u s f é le é b r e d t f e l b e n n ü k, a s z e r b ia i é s b á n á ti t ö m e g g y ilk o s s á g o k le g a lá b b is n e m e r r e v a lla n a k. A n é m e t b ir o d a lm i k o r m á n y e lv b e n h e l y e s e l t e a m a g y a r h a t ó s á g o k e lj á r á s á t, d e g y a k o r la t i m e g v a ló s í t á s á t, a m e g s z á llt S z e r b iá b a n u r a lk o d ó r e n d k ív ü l in g a ta g p o lit ik a i h e ly z e t r e v a ló t e k in t e t t e l, e g y e l ő r e n e m t a r to tta k ív á n a to s n a k. K e z d e t b e n s im á n m e n t a t r a n s z 27

20 p o r to k á td o b á s a. A m ik o r a z tá n a n é m e t e k m e g t ilt o t t á k e z t, a m a g y a r k a r h a t a lo m é j n e k id e j é n, f e k e t é n p r ó b á lta a s z e r b e k e t, n é h a tö b b e z r e s t ö m e g e k b e n á t t e n n i a h a tá r o n. T ö b b e s e t b e n s ik e r r e l já r t a p r ó b á lk o z á s, é s c s a k a n é m e t h a tó s á g o k e r é ly e s k ö z b e lé p é s é r e s z e p p e n - t e k m e g. E z t a h e l y z e t e t f o g la lj a ö s s z e a m a g y a r K ü l ü g y m in is z t é r iu m e g y ik h iv a t a lo s f e lj e g y z é s e : F r a h n e k ö v e t s é g i tit k á r a m a i lá t o g a t á s a a lk a l m á v a l, h iv a t k o z v a W e r k m e is t e r k ö v. ta n. é s G h y - c z y k ö v e t k ö z ö t t f o l y t b e s z é lg e t é s r e, a b á c s k a i in t e r n á ló tá b o r b a n ő r z ö t t d o b r o v o lj á c á t v é t e l e ü g y é b e n a k ö v e t k e z ő k e t k ö z ö lt e e g y n á la l e v ő s z ö v e g a la p j á n : Á t v é t e l r e v o n a t k o z ó e lv i íg é r e t j e le n l e g n e m v á lt h a t ó b e, m iv e l a z a v e s z é ly á l l f ö n n, h o g y i ly e n n a g y s z á m ú e lé g e d e t l e n e le m á t v é t e l e t á g t e r e t n y it n a a k o m m u n is t a a g it á c ió n a k. A h e l y z e t S z e r b iá b a n j e le n l e g u g y a n is e g y á lt a lá n n e m r ó z s á s. A le h e t s é g e s á t v é t e l id ő p o n t j á r ó l a n n a k id e j é n é r t e s í t ik a m a g y a r k o r m á n y t. M e g k e ll e z z e l k a p c s o la t b a n j e g y e z n iü k, h o g y a m a g y a r k o r m á n y m á r e d d ig d o b r o v o ljá c o t* ille g á lis a n á t t o lt s z e r b te r ü le t r e, m é g a u g u s z t u s 6* á n is m e g p r ó b á lt á k a m a g y a r h a tó s á g o k, h o g y e g y i lle g á lis tr a n s z p o r t o t á t t e g y e n e k a D u n á n, n é m e t k ö z e g e k a z o n b a n e z e k á t v é t e l é t v is s z a u t a s ít o t t á k. A n é m e t k o r m á n y n y o m a t é k o s a n k é r i, h o g y i ly e n k í s é r le t e k a j ö v ő b e n n e t ö r t é n j e n e k, m ir e m e g j e g y e z t e m, h o g y s z e r in t ü n k s e m t ö r t é n t s e m m i i ly e n a u g u s z t u s 6 ó t a. 21 A n é m e t f a s is z t á k n a k v a ló b a n é p p e n e lé g. g o n d j u k - b a ju k v o lt a m e g s z á llt é s f é k t e l e n te r r o r a la t t t a r to t t * E feljegyzésben dobrovoljácnak nevezik mindazokat, akiket kitelepítettek. 23

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

ő áľ ü ő á ź é ő ü é ę á á á é é ü á ő ő đá á é Ü é Ü á Ĺ ź á á é é á ü é é á ĺáľ Á ľé ĺ é é íľá á é áľ ű é ö é á á á ó á á áľ á ő ő ű á á ő é í ĺ á á é ć é á é ü é é ĺíľ á á é é ü á ő é ő á ľ á é ź á

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

í ű ó ó Ü í ú í ü ő ó Ü ó ó ó ó ó ő Ü ó ó í ű ő ú ó ú í ó ĺ ö ĺ ó ö ő ő ő ő ĺ ó ĺ ő ó Ü ű ó ő ő ó ő ő ó ú ő ű ó ő ő ĺ ĺ ó ű ö ó ö Ü ő ű í ó É ú ó ő ó ü ő í ő ő ĺ í ó Ĺ ű ö ö ó ó í ó ö ő í ü ű í ó ĺ ó ö

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

í ö ö Ó Ö ü ü őíö ö ú ü í ö Í ő ő ö Á Í ü ö ö ö ő Á ö Ö Í ű ü ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ü ö ö ő ő Íő ő í ő ö ö ú ö ö ö í ü ő ö ő ő ö í ő ö ö ö Í ő ö ő ő ö í ő Í ő ö Ú ő ú ö ö ő Í ö ö ü ő ő í ö ő ö ő í ő ü ő

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

ö ö ö É É í ü ü ő ő Á ü ű ő í ú ű í Ü ű ö ö ö í ü ü ő ü ő ü ő ő ö ú ö ő í í í ö ö ő ű ő í í ű ü ő ü ö ö ü ö ö ő í ű í ö Ű ő ü ő ő ü ö ö ő ü ü ő ő ű í ű ü ü ö ő ú ü ő ü ö ö ú ö ő í í ö ö ö ő ő ö í ű ű í

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

É Á Á Á Á ü É Á É É ö ü ő ü ö ö ö ú ő í ü ü í í Á í ö ő ő ö í ő ű ö ő ö ö í ű ú ő ú ü ö ö ü ö ö ü ő í ő ő ő ö í ő í ü ű Ö Ö ú Ó í í ü ö ö ú Ó ö Ő ú ö ú ö ő ő ö ö ú ü ö ö ú ö ő ő Ó ú ú ú ő ú Ö ő ö ö ü ű

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben