E F O P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E F O P"

Átírás

1 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u ) J a v a s o l t c s e l e k v é s : M i h a m a r a b b i s z e m é l y e s t á r g y a l á s t k e z d e m é n y e z ü n k, h o g y m e g t i s z t e l ő b i z a l m a e s e t é n a z e g y ü t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e s! s ü n k A j á n l a t k é s z í t ő : J a g a s i c s G e r g p S t r a t é g i a e l e m z é s i é s t e r v e z é s i ó i g a z g a t

2 C R E D O A s o r t m a g u n k o n k e l l k e z d e n ü n k. E l p s z ö r i s r á n k k e l l, h o g y i g a z l e g y e n m i n d e n, a m i t t a n í t u n k, é s a m i r e t a n á c s o t a d u n k. M a g u n k n a k s z a b j u k a m é r c é t, é s m é r c e s z e r e t n é n k l e n n i a k e d v e s Ü g y f e l e i n k s z á m á r a. E z a f e l e l p s s é g n a g y s z e r z l e h e t p s é g m i n d e n f o l y a m a t g a z d á n k n a k a r r a, h o g y m é r c é n e k e l s p k é n t m e g f e l e l v e Ü g y f e l e i n k k e l é s j o b b a n v é g e z z é k a m u a z á l t a l u n k s z a b o t t j ó t c s e l e k e d j e n e k a z n k á j u k a t m i n d e n á l d o t t n a p

3 M i é r t i n d u l j o n a p á l y á z a t o n? M e r t s z e r v e z e t é n e kc é l j a rao m a k u l t u r á l i s ké er k t ém e g ő r z é s e, i n t é z m é n y e i n e k, s z e r v e z e t e i n e k f e j l e s z t é s e, a n e m z e t i s é g i n y e l v h a s z n á l a t e, e l őa s e g rí ot mé a s é s m á s n e m z e t i s é g i c so p o r t o k / k ö z ö s s é g e k h a g y o m á n y a i n a k, ü n n e p e i n e k, s z o k á s a i n a k, k u l t u r á l i s é r t é k e i n e k m e g i s m e r t e t és e, ö s s z e g y ű j t é s e é s b e m u t a t á s a. M e r t s z e r v e z e t é n e ck é l j a z e l ő í t é l e t e k c s ö k k e n t é s e é s a z e l f o g a d á s. n ö v e l é s e M e r t f o n t o s n a k t a r t j a ea lz t é r ő k u l t ú r á k m- e gé s e l i s m e r é s é t t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g e k m e g v a l ó s í t á s. á t M i é r t D m z k ö d j ö n e g y ü t t? F T - H u n g á r i á v a l M e r t a p á l y á z a t b a n a f e j l e s z t é s á l l a k ö z p o n t b a n. D F T - H u n g á r i a n e m e g y s z e r ű e n e n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t k é p z ő i n t é z m é n y, h a n e m ű t e l j e s k ö r s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a k é p z é s, a r e n d e z v é n y e k, a t a n á c s a d á s, a m a r k e t i n g é s a z i n n o t e r ü l e t é n : t ö b b m i n t per Uo j e k t m e g v a l ó s í t á s a é s s i k e r e s z á r á s a f ű z ő d i k a n e v é h e z. M e r t D F T - H u n g á r i a n e m p á l y á z a t í r á s t, h a n e m t e l j e s k ö r z p r o j e k t m e n e d z s m e n t e t v á l l a l. A z Ü g y f é l n e k n e m e g y n y e r é s z k e d ő p a r t n e r r e, h a n e m a s z a k m a i p r o g r a m m i n é l j o b b m e g h a t á r o z á s á r a é s m e g v a l ó s í t á s á r a k e l l f i g y e l n i e. M e r t D F T - H u n g á r i á n a k k é s z, k i p r ó b á l t p r o j e k t t e r v e v a n a m e g v a l ó s í t á s r a, a z Ü g y f é l n e m p r ó b a n y ú l. A p á l y á z ó k k ö z e l 7-0 a % g y ő z e l e m u t á n j ö n r á, h o g y r o s s z a t e r v e z é s, é s a m e g v a l ó s í t á s n á l m i n t h a v o n a t u t á n k ö t ö t t é k v o l n a, a m i k o n t r o l l á l h a t a t l a n u l r o b o g a p á l y á z -a Ht u nvgéágr éiia g. D F T g y a k o r l a t b ó l t u d j a, h o g y a n m ű k ö d i k a p á l y á z a t ú g y, h o g y a z Ü g y f é l a r r a a l ét n, y e g r e f i g y e l a m i é r t p á l y á z o t t. M e r t D F T - H u n g á r i a ú g y j á r e l m i n d e n p á l y á z a t t a l, m i n t a s a j á t j á v a l. M i n d e n f o r r á s t, a m e l y a s z e r v e z e t n é l m a r a d h a t, h eb t e t ea r vpeázl y á z a t b a ú g y, h o g y p á l y á z ó a s z a k m a i e l ő n y ö k m e l l e t t a z e g z i s z t e n c i á l i s e l ő n y ö k e t i s m a r a d é sk zt na ál la hn au sl s a. k i h a

4 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A j á n l a t t e v p D F T - H u n g á r i a N y i l v á n t a r t á s b a v é t e l i s z-0á m 0 0: 0 7E 3 / K a p c s o l a t L e h e t s é g e s ü g y f e l e k Ü g y f é l o k a i Ü g y f é l c é l j a i P a b l é n y i A t t i l a, v e z é r i g a z g a t ó E l é r h e t ő s é g e k a: t t i l a. p a b l e n y d f, t. 0h 6 u 2 0 / E g y e s ü l e t ek, a l a p í t v á n y o k 2. E g y h á z i s z e r v e z e t e k 3. K i z á r ó l a g a z o n s z e r v e z e t e k a d h a t n a k b e t á m o g a t á s i k é r e l m e t, a m e l y e k k ö r é b e n s z e r e p e l a r o m a k u l t ú r a, h a g y o m á n y, n y e l v m e g ő r z é s e, n é p s z e r ű s í t é s e v a g y a c i g á n y p a s z t o r á c i ó, v a g y h á t r á n y o s eh me bl ey rz e kt kű e l v a l ó f o g l a l k o z á s t á r s a d a l m i f e l z á r k ó z á s s a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k e l l á t á s a. 1. V a l ó d i s z ü k s é g l e t a f e j l e s z t é s r e, a k ü l s ő s z a k m a i p a r t n e r r e 2. I n d u l n i k í v á n a p á l y á z a t o n 3. D F T - H u n g á r i a - t h i t e l e s p a r t n e r n e k t a r t j a, a k i r e s z í v emseegn v ablíózszía t áas t 1. A r o m a n y e l v e k á p o l á s a, f e j l e s z t é s e. 2. A r o m a h a g y o m á n y o k m e g ő r z é s e, k o r s z e r ű ú j r a é r t e l m e z é s e, á t a d á s a k o r o s z t á l y o k n a. k 3. A r o m a n e m z e t i s é g k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e i n e k, ü n n e p e i n e k, t ö r t é n e l m é n e k é m e g i s m e r é s e ( z e n, k é p z ő m ű v é s z e t, t á n c, f i l m m ű v é s z e t, i p a r m ű v é s z e t ) é. s m á s o k 4. A k ü l ö n b ö z ő k u l t ú r á b ó l s z á r m a z ó e m b e r e k k ö l c s ö n ö s e l f o g a d á s á n a k e. l ő s e g í t é s e T a r t a l o m L á s d a S z a k m a i a j á n l a t c í m ű f e j e z e t b e n M e n n y i s é g, h e l y s z í n I d p K ö l t s é g e k J a v a s o l t c s e l e k v é s 1. A f e l h í v á s k e r e t é b2 e0 n d b t á m o g a t á s i i g é ntyá tm o g a t n a k. 2. E g y s z e r v e z e t e g y t á m o g a t á s i k é r e l m e t n y ú j t h a t b e. 3. A m e g v a l ó s í t á s h e l y s z í n e a k e v é s b é f e j l e t t r é g i ó k t e r ü l e t e. 1. A p á l y á z a t r a v a l ó f e l k é s z ü l é s m e g k e z d é s e : a z o n n a l 2. A p á l y á z a t o t d e c e m b e r -1t ő l d e c e m b e r -3i 1g l e h e t b e n y ú j t. a n ih a t ár n a p o k : d e c e m b e r 3 1., j ú n i u s3 0., d e c e m b e r 3 1., d e c e m b e r A p r o j e k t f i z i k a i b e f e j e z é s- é4 r8 e h 3ó 6n a p á l l r e n d e l k e z é s r e. 4. Z á r ó ki f i z e t é s i i g é n y l é s b e n y: aú z j t uá ts oa l s ó m é r f ö l d k ő e l é r é s é t k6ö0 v. e tnő a p. 5. A p á l y á z a t o k ast t a n d a r d, s za k a s z o s e l j á r á s r e n d b e n b í r. á l j á k 1. A t á m o g a t á s i n t e n z i t á s a : % 2. A t á m o g a t á s m é r t é k e 3: M F t 3. A r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t ö 1 s smzielg l i á r d F t % - o s a z i n t e n z i t á s, a z a z a p á l y á z a t h o z n e m s z ü k s é g e s s a j á t f o r r á s t t b e v o n n i, e z m i h a m a r a b b i s z e m é le ys t á r g y a l á s t k e z d e m é n y e z ü n k, h o g y m e g t i s z t e l ő b i z a l m a e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e s! s ü n k

5 S z a k m a i a j á n l a t S z o l g á l t a t á s i k o n c e p c i ó I. P r o j e k t e l p k é s z í t é s e B. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z a k m a i t e r v e l k é s z í. t é s e C. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : ö z b e s z e r z é s s e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k, b e l e é r t v e a ksöi z b e s z e r z é t e r v e l k é s z í t é s é t i s. I I. P r o j e k t s z a k m a i m e g v a l ó s í t á s a K ö t e l e z p e n m e g v a l ó s í t a n d ó t e v é k e n y s é g e k A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é Og l: y a n k u l t u r á l i s e s e m é n y e k, p r o g r a m o k, f ó r u m o k, k u l t ue rg áy lé ib s é s e l ő a d á s o k, k i á l l í t á s o k, e s e m é n y e k s z e r v e z é s e, l e b o n y o l í t á s a, a m e l y e k k ö z e l e b b h o z z á k a a r o m a k u l t ú r á f i a t a l o k, a t ö b b s é g i t á r s a d a l o m t a g j a. i s z á m á r a J a v a s o l t m e g o l d á s : k i a d v á n y o k ( s z ó r ó a n y a g o k, b r o s ú r a, p l a k á t, m o l i n ó ) e l k é s z í t é s e, eö ls js uz te tá al tl áí st a á s a, s z é l e s e b b k ö z ö s s é g n e k, k i s f i l m e k k é s z í t é s e, s o c i a l m e d i a k a m p á n y o k, r o m a m ű v é s z e k a l k o t á s a i n a k b e m u t a t á s a : i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k, i r o d a l m i é s z e n e i e s t e k f e l o l v a s á s o k, f i l m b e m u t a t ó k, s z í n h á z i é s t á n c e l ő a d á s o k, v a l a m i n t e z e k k o m b i n á c i ó j á n a k s z er v e z é s e, e g y n a p o s k u l t u r á l i s e s e m é n y e k ( f e s z t i v á l o k, r o m a ü n n e p s é g e k, r o m a n a p o k s t b. ) m e g v a l ó s í t á s a, a m e l y e k n a g y o b b k ö z ö s s é g e k e t k é p e s e k m e g s z ó l í t a n i. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g R : o m a é s n e m z e t i s é g i h a g y o m á n y o k m e g ő r z é s e é s á t a d á s a a f i a t a l a b b k o r o s z t á l y o k n a k, n e m z e t i s é g e k k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e i n e k é s m ú l t j á n a k m e g i s m e r t e t é s e é s e l m é l y í t é s e ( z e n k é p z ő m ű v é s z e t, n é p m ű v é s z e t, á n tc, f i l m m ű v é s z e t, i p a r m ű v é s zt b e t. t e r ü l e t é n ). J a v a s o l t m e g o l d á s : r o m a m ű v é s z e k a l k o t á s a i n a k b e m u t a t á s a : i d ő s z a k i o k, i á l il rí ot dá as l m i é s z e n e i e s t e k, f e l o l v a s á s o k, f i l m b e m u t a t ó k, s z- í néhs á z it á n c e l ő a d á s o k, v a l a m i n t e z e k k o m b i n á c i ó j á n a k s z e r v e zé s e, e g y n a p o s k u l t u r á l i s e s e m é n y e k ( f e os k z, t i v ár lo m a ü n n e p s é g e k, r o m a n a p o ks t b. ) m e g v a l ó s í t á s a, a m e l y e k n a g y o b b k ö z ö s s é g e k e t e k émp e gs s z ó l í t a n i.

6 P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g :O l y a n n e m f o r m á l i s, i n f o r m á l i s w o r k s h o p o k, t r é n i n g e k, n y e l v i k é p z é s e k, r o m o l ó g i a i i s m e r t e t ő k é p z é s e k k i d o l g o z á s a é s m e g v a l ó s í t á s a, a m e l y e k a z é r d e k l ő d ő k k e l m e g i s m e r t e t i k a r o m a k u l t ú r á t, t ö r t é n e l m ekt e, k e t é, r t év a l a m i n t a z é r z é k e n y í t ő t a n f o l y a m o k r é v é n v á l t o z t a t n a k a r o m á k k a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k é s a t ö b b s é g i t á r s a d a l o m s z e m l é l e t é n., h o z z á á l l á s á n i s J a v a s o l t m e g o l d á s : w o r k s h o p o k a z a l á b b i t é m á k b a n : r o m a n é p r a j z, c i g á n y s á g c s o p o r t o s í t á s á n a k c iá gt át ne y k i n t é s e, n é p z e n e, c i g á n y n y e l v h a s z n á l a t ( i n f o r m á l i s, f o r m á l i s ), r o m a i r o d a l o m t ö r t é n e t, a m u l t i k u l t u r a l i z m u s a l a p j a i s t b. t r é n i n g e k a z a l á b b i t é m á k b a n : e g y ü t t m ű-kf öe dj él se s z t é s ( i n k l u z í v n e v e l é s ), k o n f l i k t u s k e z e l é s, k o m m u n i k á c i ó s a k a d á l y o k é s l e h e t ő s é g e k, f Ee Qj l e s z t é s, d i s z k r i m i n á c i ó v a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k é s a z o n o s í t á s u k r a v a l ó k é p e s s é g, b e f o g a d á s k é p e s s é g é n e k n ö v e l é s e, a k c i ó t e r v e k k i d o l g o z á s a s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : r o m a é s n e m z e t i s é g i h a g y o m á n y o k ő r z é s é t, m e g i s m e r t e t é s é t c é l z ó w e b o l d a l é tl r e h o z á s a, t a r t a l o m m a l v a l ó f e l t ö l t é s e, f o l y a m a t o s f r i s s í t é s e, f e n n t a r t á s a. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g R : o m a H o l o k a u s z t b e m u t a t á s a, e m l é k e z é s f e n n t a. r t á s a V á l a s z t h a t ó t e v é k e n y s é g e k R o m a é s n e m z e t i s é g i k u l t u r á l i s, h e l y t ö r t é n e t i, t ö r t é n e l m i e m l é k e k p r z é s e, á p o l á s a A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : N e m z e t k ö z i n e m z e t i s é g i k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s a é s g o n d o z á s a, klüf ö l d i r o m a, n e m z e t i s é g i s z e r v e z e t e k k e l M a g y a r o r s z á g o n m e g v a l ó s í t o t t k ö z ö s p r o g r a m o k. J a v a s o l t m e g o l d á s : k o n f e r e n c i á k s z e r v e z é s e, h á l ó z a t o s o d á s t t á m o g a t ó r e n d e z v é n y e k s z e r v- ec za éf sé e, s t wb o. r d P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : r o m a i n t e g r á c i ó t c é l zgó y vra o m a k u l t ú r á t b e m u t a t ó t e m a t i k u s t á b o r o k m e g v a l ó s í t á s a : I f j ú s á g i é s g y e r e k t á b o r o k h á t r á n y o s h e l y z e t ű / r o m a g y e r e k e k, f i a t a l o k s z á m á r i s k o l a i k i r á n d u l á s o k t e m a t i k u s a n a r o m a k u l t ú r a, h a g y o m á n y o k e g y e s t e r ü l e t é t b e m u t a t vk a, a l k o t ó t á b o r o s z e r v e z é s e g y e reek k, f i a t a l o k é s r o m a m ű v é s z e k s z á m á r a. J a v a s o l t m e g o l d á s : g y e r m e k e k s z á m á r a t e h e t s é g t á b o r o k s z e r v e z é s e : r o m a i r o d a l m i t á b o r, m ű v é s z e t i t á b o r, a l k o t ó t á b o r, z e n e t á b o r, m é d i a t á b o r, f o t ó t. ásbzoer r vsetzbé s e

7 B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : K u l t u r á l i s, h e l y t ö r t é n e t i, t ö r t é n e l m i e m l é k e k ö s s z e g y ű j t é s e, b e m u t a t á s a, d i g i t a l i z á l á s a a r o m a k u l t u r á l i s t a r t a l m a k é r t é k m e n t é s e i l l e t v e e z e k u k tk u rl át lu t r á l i s v a g y s t r o n l i n e o k t a t á s i c é l ú e l é r h e t őz s év ga él hó e h o z z á f é r é s é r d e k é b e n. ( K i e m e l t c é l, h o g y - b a A bn ea kt e r ü l t r o m a, n e m z e t i s é g i i s m e r e t e k o k t a t á s á h o z, m e g i s m e r é s é h e z m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n á l l j a ne a k r e n d e l k e z é s r e s z k ö z ö k, f o r r á s o k p ea d a g ó g u s o k, t a n u l ó k s z á m á r a ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g R: o m a é s n e m z e t i s é g i k ö z m ű v e l ő d é s i s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k s z a k m a i t á m o g a t á s a, s z a k m a i u t a k s z e r v e z é s e. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g R: é s z v é t e l h a z a i n e m z e t i s é g i r e n d e z v é n y e k s z e r v e z é s é b e n, a m á s á l t a l s z e r v e z e t t r e n d e z v é n y e k e n a n e m z e t i s é g i, k ire om me a l tre én s z v é t e l m e g s z e r v e z é s e. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : ü l f ö l d i p r o g r a m o k o n v a l ó r é s z v é t e l t a p a s z t a l a t c s e r e,. é r d e k é b e n N e m z e t i s é g i, e l s p s o r b a n r o m a k u l t ú r a t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d p s z e r v e z e t e k s z á m á r a k u l t u r á l i s t e r m é k e k l é t r e h o z á s a : A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g M: é d i a t a r t a l m a k ( T V, n y o m t a t o t t, i l l e t v e d i g i t á l i s s a j t ó, r á d i ó ) e l ő á l l í t á s a s a j á t v a g y m á s s z o l g á l t a t ó k r é s z é r e. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: u l t u r á l i s t e r m é k e k l é t r e h o z á s a a k o r t á r s s z í n h á z, t á n c, z e n e, i r o d a l o m, f i l m, f o t ó, f e s t é s z e t, s z o b r á s z a t, i n s t a l l á c ai i ó k, m ű vd éi sz zá ej tn e, k, u t g a s z t r o k u l té ús r a e z e k b á r m i l y e n m u t á c i ó j a, v a rj ia á, c it óá r göy rk b e n, é s e z e k s zkéöl reű s e l é r h e t ő v é tlée t, e a k á r d i g i t á l i s f o r m á b a n i s. R o m a k u l t u r á l i s é r t é k e k m e g p r z é s é h e z, m e g é r t é s é h e z, á t a d á s á h o z s z ü k s é g e s k o m p e t e n c i á k f e j l e s z t é s e : A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l al t t e v é k e n y s é g : A f i a t a l h á t r á n y o s h e l y z e t ű, r o m a e m b e r e k d i g i t á l i s t á r s a d a l m i i n t e g r á c i ó j á n a k e l ő s e g í t é s e. J a v a s o l t m e g o l d á s : á l t a l á n o s s z á m í t ó-g héaps z n á l a t i i s m e r e t e k, i n t e r n e t h a s z n á l a t, e l e k t r o n i k u s l e v e l e z é s s e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o k, E x c e l é s W o zr nd á lh a ts a s t b.

8 P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é ga h a g y o m á n y o k m e g ő r z é s e, á t a d á s a f i a t a l a b b k o r o s z t á l b e m u t a t á s a a t ö b b s é g i t á r s a d a l o m n a k. J a v a s o l t m e g o l d á s : r o m a m ű v é s z e k a l k o t á s a i n a k b e m u t a t á s a : i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k, i r o d a l m i é s z e n e i e s t e f e l ovl a s á s o k, f i l m b e m u t a t ó k, s z í- n h éá s z i t á n c e l ő a d á s o k, e t vi e l le z e k k o m b i n á c i ó j á n a k s ze r v e z é s e e g y n a p o s k u l t u r á l i s e s e m é n y e k ( f e s z t i v á l o k, r o m a ü n n e p s é g e k, r o m a n a p o k s t b. ) m e g v a l ó s í t á s a, a m e l y e k n a g y o b b k ö z ö s s é g e k e t k é p e s e k m e g s z ó l í t a n i. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g Ú : j s z e r ű i s m e r e t á t a d á s i m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e, a l k a l m a z á s a é s a z o k e l é r h e t ő v é t é t e l e. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g N: e m z e t i s é g i, k i e m e l t e n a c i g á n y n y e l v á p o l ás sz a t, é s éft e j lé es t o v á bb a d á s á t s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g e k. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g R : o m a k u l t ú r á h o z k a p c s o l ó d ó t e h e t s é g k u t a t á s, t e h e t s é g g o n d o z á s. I I I. P r o j e k t m e n e d z s m e n t A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k ye sn é g : P r o j e k t m e n e d z s m e n t u r a l á s a, e l s z á m o l á s a B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g P : r o j e k t m e n e d z s m e n t I V. E s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z e r z é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g E : s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z e r z é s é n e k u r a l á s a B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: i s é r t é k ű, e g y ö s s z e g b e n l e í r h a t ó t á r g y i ebsezskzöezrözk é s e l e h e t s é g e s. A z e s z k ö z b e s z e r z é s k ö l t s é g e a z ö s s z e s e l s z á m o l h a t ó k ö l t s é g - a m la ex hi em t u. m 5 % V. K o m m u n i k á c i ó A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: ö t e l e z ő t á j é k o z t a t á s é s n y i l v á n o s soá sg í t áb si a z tz a A r c u l a t i K é z i k ö n y v é s a K T K s z e r i n t.

9 P á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t N e m p á l y á z a t í r á s, h a n e m t e l j e s k ö r z p á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t : p r o j e k t ö t l e t t p l a z á r ó e l s z á m o l á s e l f o g a d á s á i g, k o c k á z a t v á l l a l á s s a l A p r o j e k t m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k b i z t o s í t á s a H a t ó s á g á l t a l e l v á r t a k k r e d i t á c i ó s é s e n g e d é l y e z é s i f e l t é t e l e k k ö za v e t e t t b i z t o s í t á s P r o j e k t t e r v k é s z í t é s e : k é p z é s i t e r v, m e g v a l ó s í t á s i t e r v, k ö l t s é g t e r v S z e r z ő d é s k ö t é s t á m o g a t á s a a H a t ó s á g g a l P á l y á z a t i m e g v a l ó s í t á s k ö z v e t e t t t á m o g a t á s a : k é p z é s i t e r v v é g l e g e s í t é s e, k é p z é s e k m e g s z e r v e z é s e, k é p z é s e k m e g t a r t á s a P á l y á z a t t e l j e s k ö r ű d o k u m le án st a á a z e l v á r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n P á l y á z a t i j e l e n t é s e k k é s z í t é s e a H a t ó s á g n a k E l ő l e g l e h í v á s t á m o g a t áp sé a n, z ü g y i e l s z á m o l á s b i z t o s í t á s a T e g y e n p r ó b á r a m i n k e t k o c k á z a t n é l k ü l I g é n y e l j e i n g y e n e s, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t É r t h e t ő, h a s z e r e t n e m e g b i z o n y o s o d n i a r r ó l, h o g y a p á l y á z a t o n v a l ó i n d u l á s r a a l e g j o b b a k a t v á l a s z t o t t a k i. H a údgöy n t, i n d u l e z e n a p á l y á z a t o n, i g é n y e l j e i n g y e n e s, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t! A z a l á b b i t r é n i n g n a p j a i n k e g y i k é t a j á n l j u k. Ö n d ö n t, h o g y m e l y i k e t t a r t s u k m e g m u n k a s z e r v e z e t é b e n m u n k a t á r s a i n a k ( 4 ó r á b a n ) : A m u n k a v é g z é s 1 2 a l a p t ö r v é n y e / M i l y e n f o l y a m a t o kl a t a uvr ea z e t ő? / Ü g y f é l s z o l g á l a t : m u n k a f i l o z ó f i a, n e m r é s z l e g! / S z e r v e z e t i S W O T e l e m z é s / H i b a o k o k e l e m z é s e a m u n k a s z e r v e z e t b e n / A m e g á l l a p o d á s k ö t é s k o n c e p c i ó i / S z a b á l y o z o t t k r e a t í v g o n d o l k o d á s i t e c h n i k á g y a k o r l a t a T o v á b b i i n f o r m á c i ó k é r t k e r e s s e F o r g á c s Z s u z s á t a z s u z s a. f o r g a c d f t. ehmu a i l c í m e n v a g y a / ö s t e l e f o n s z á m o n. A z a k t u á l i s p á l y á z a t i k i í r á s o k r ó l t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t t a l á l a w w w. g i n o p. h u é s a w w w. e f o p - p a l y a z a t. houl d a l a k o n.

10 P á l y á z a t i r e f e r e n c i a l i s t a T Á M O P : A v a s i G i m n á z i u m / D é r I s t v á n Á l t a l á n o s I s k o l a N a p s u g á r é s Ó vb oö dl a c s ő d e T ö b b c é l ú K ö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y / - K é s p z Iő p a r m ű v é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m A M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i E g y e t e m G y a k o r l ó i s k o l á j a / K l e b e l s b e r g I n t é z m é n y F e n n t a r t ó K ö z p o n t / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k oá lz a i, u m G ié ms n P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / M i s k-od licó s g y ő r i R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a / Ó b u d a i N a g y L á s z l ó Á l t a l á n o s I s k o l a / P i a r i s t a Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o -l Úa j l / ő r ip no cr fo as lz -vl S óa r u d K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y f e n n t a r t ó T á r s u l á s á náols t a li s k o l á j a é s Ó v o d á j a / S z e n t T a m á s G ö r ö g k a t o l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a é s Ó v o d a / S z i- gm ea tk bá ed c skeö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y F e n n t a r t ó T á r s u l á s / T o m p a M i h á l y R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a T Á M O P : A n d r á s s y G y ö r g y K a t o l i k u s K ö z g a z d ai s á gk ö z é p i s k o l a / B o n y h á d i P e t ő f i S á n d o r E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m é s K o l l é g i u m / F á y A n d r á s G ö r ö g k a t o l i k u s K ö z g a z d a s á g i S z a k k ö z é p i s k o l a / G a l a m b J ó z s e f M e z ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a ( M a k ó i O k t a t á s i K ö z p o n t S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m ) / K o n t a w i g M ű s z a k i z l eé ts t uüd o m á n y i S z a k k é p z ő I s k o l a / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a G i m n á z i u m é s P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / P r e m i e r M ű v é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a / S z e n t J á n o s G ö r ö g k a t o l i k u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / W i g n e r J e n ő M ű s z a k i I n f o rkma ai t ik ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m T Á M O P / B : " A d d a k e z e d " P ü s p ö k l a d á n y i N a g y c s a l á d o s o k E g y e s ü l e t e / A l b a S a n s z K u l t u r á l i s A l a p í t v á n y / B ob co s k o r Ö k o C s o p o r t A l a p í t v á n y / D e b r e c e n i Z s i d ó H i t k ö z s é g / D r. B a l y H e r m i n a M e n t á l h i g i é n é s A l a p í t v á n y / Fa i l a Ed ve al nf gi é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / H I T G y ü l e k e z e t e / J u h á s z G y u l a R e f o r m á t u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / K e r e s z t y é n S z e r e t e t s z o l g á l a t A l a p í t v á n y / - SK áö r rö és t i C i v i l S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g e / K ü l d e t é s A l a p í t v á n y / M a g y a r C s e r k é s z s z ö v e t s é g / M a g y a r N é p f ő ias i k o lt á r s a s á g / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B a r a n y a M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B é k é s M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t K o m á r o m -E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t N ó g r á d M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t S z a b o l- cs sz a t m á r- B e r e g M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t T o l n a M e g y e i S z e r v e z e t / M a g y a r o r s z á g i E v a n g é l i u m i T e s t v é r k ö z ö s s é g / Ú j s z ö v e t s é g G y ü l e k e z e t / M i s k o l c i A u t o n ó m O r t h o d o x Z s i d ó H i t k ö z s é g / N a g y a l f ö l d i K ö r n y e z e t v é d ő é s T é r s é g f e j l e s z t ő E g y e s ü l e t / N a g y c s a l á d o s o k O rg so zs á E g y e s ü l e t e / P á p a i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / P o l g á r d i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S á t o r a l j a ú j h e l y i I f j ú s á g i E g y e s ü l e t / S e g í t ő S z e r e t e t A l a p í t v á n y / S v e t i t s K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s D i á k o t t h o n / S z a b a d T é r E g y e s ü l e t / S z e g e d i S p e ác li i s S z ü k s é g l e t ű G y e r m e k e k C s a l á d j á t T á m o g a t ó S z i v á r v á n y S z ü l ő A l a p í t v á n y / S z e g e d- K á l v i n T é r i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S z é k e s f e-hö érrevg áhre g y i R ó m a i K a t o l i k u s E g y h á z k ö z s é g / T i s z á n i n n e n i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t / V a n y a r c i E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / X V I. k e r ü l e t i K ö z m ű v e l ő d é s i T a n á c s E g y e s ü l e t

11 T Á M O P : K e c s k e m é t i I f j ú s á g i O t t h o n / K e c s k e m é t i K u l t u r á l i s é s K o n f e r e n c i a K ö z p o n t N o n p r o f i t K f t. / O r s z á g o s I d e g e n n y e l v ű K ö n y v t á r / P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m T Á M O P / A : P á l h a l m a i O r s z á g o s B ü n t e-v t é sg r eh a j t á s i I n t é z e t T Á M O P / A : A d d a k e z e d N a g y c s a l á d o s o k P ü s p ö k l a d á n y i E g y e s ü l e t e / A l g y ő i S p o r t K ö r / B o c s A l a p í t v á n y / F é n y F e l é A l a p í t v á n y / F i a t a l C i v i l K u r á z s i E g y e s ü l e t / F i a t a l o k a F i a t a l o k é r t E g y e s ü l e t / G y e r m e k k e r t A l a p í t v á n y Ó v o d a / K E R É K K Ö T Ő Sp o r t- K u l t u r á l i- s é s S z o c i á l i s E g y e s ü l e t / M e g y e i N é p f ő i s k o l a i E g y e s ü l e t D e b r e c e n / M e z ő f ö l d N é p f ő i s k o l a i T á r s- a s á g / P é c s E g y h á z m e g y e i K a t o l i k u s C a r i t a s A l a p í t v á n y / R I K A I Z E N A n g y a l k e r t - Sép s o r tk u l t u r á l i s E g y e s ü l e t / S á r s z e n t m i h á l y K ö z s é g i Ö n k o r m á n ysz calt e r/ o s i s M u l t i p l e x e s B e t e g e k - N aj gá ys kz u n - S z o l n o k m e g y e i E g y e s ü l e t e / S z a n d a s z ő l ő s é r t E g y e s ü l e t T Á M O P / B : B I O K O M P é c s i V á r o s ü z e m e l t e t é s i é s K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i K f t. / B ó l e m K f t. / K a p o s v á r i É l m é- n yé s G y ó g y f ü r d ő N o n p r o f i t K f t. / K a p o s v á r i Ö n knoyr zm aát i V a g y o n k e z e l ő é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K a p o s v á r i V á r o s g a z d á l k o d á s i Z r t. / K- a péo s v á r i V í z C s a t o r n a m ű K f t. / K a p o s V o l á n Z r t. / K U K A R O B O T I C S H U N G Á R I A I p a r i K f t. / P É T Á V P é c s i T á v f ű t ő K f t. / -RT ar ka n s K f t. / S c h i e d e l K é m é n y g y á r K f t. / T e t t y e F o rz r át. s h á/ z T ű z á l l ó t e c h n i k a i S z o l g á l t a t ó G y á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. Á R O P - 1. A. 5 / 3. A. 2: G y ö m r ő V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I. k e r ü l e t T e r é z v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / D e b r e c e n M J V Ö n k o r m á n y z a t a / S i k l ó s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T a m á s i V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / Ko m l ó V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / P é c s M J V Ö n k o r m á n y z a t a / M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a / P ü s p ö k l a d á n y V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t V I I I. k e r ü l e t J ó z s e f v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / K e c s k e m é t M J V Ö n k o r m á n y z a t a / N y í r e g y h á z a M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 6 : M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 2 / 3. A. 1 : C e c e N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s B u d a p e s t F ő v á r o s V. k e r ü l e t Ö n k o r m á n y z a t a / D u n a s z e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I I. k e r ü l e t E r z s é b e t v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M o h á c s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M ó r V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / R á k ó c z i f a l v a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S o m o g y v á r K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t e s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t l ő r i n c V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T o l n a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / V e c s é s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a

12 T Á M O P : Á B P Á P I S Z - B u d a P i é r t K e r e s k e d e l m i Z r t. / I n d e x. h u Z r t. / K a p i t á l i s N y o m d a i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / K o r a l l C s e m p e K f t -. T e c/ h " M Mo éu rl nd ö k i I r o d a K f t. / P a-pá ís rz K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / S t a r c o p y F é n y m-áj sa ov lí ót gó é, p K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. H E F O P / 0 8 : A u t ó S ó s K e r e s k e d e l m i é s ls gz áo l t a t ó K f t. / A u t o c a r m a Z r t. / B i o m i B i o t e c h n o l ó g i a i S z o l g á l t a t ó K f t. / B u d a p e s t i K ö z l e k e db éu sd i a p ez sr t i. T/ á v h ő s z o l g á l t a t ó Z r t. / D u n a n d B r a d s t r e e t H u n g á r i a I n f o r m á c i ó S z o l g á l t a t ó K f t. / D u n a i K a v i c s ü z e m e k K f t -. / E l e k t r o M e t a l l P a k s K f t. / E x c l-ub za íu v É p í t ő i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F o o d M i c r o M i n ő s é g e l l e n ő r z ő, t e r m é k f e j l e s z t ő é s ó -K Muét rantö k i S z o l g á l t a t ó K f t. / F o r n e t t i F a g y a s z t o t t P é k á r u- t e r m e l ő é s K e r e s k e d e l m i K f t. / F r o n t s o f t I n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i K f t. / G a n z T r a n s e l e k t r o V i l l a m o s s á g i Z r t. / G r a b o w s k i K i a d ó K f t. / G y o m a i K n e r N y o m d a Z r t. / K i s M ű a n y a g t e c h n i k a K f t. / K o v a c s. B ha u É p í t ő i p a r i V á l l a l k o z ó K f t. / -MR aasipleodg V a s ú t i S z á l l í t m á n y o z á s i K f t. / M i l t o n F i n a n s z í r o z á s i Z r t. / N e t M é d i a K i a d ó é s I n t e r n e t T a r t a l o m s z o l g á l t a t ó Z r t. / O l y m p u s H u n g a r y K f t. / S k y M a r k e t i n g C o m m u n i c a t i o n s K f t. / S T S G R O U P M é r n ö k i I r o d a Z r t. / T B G H u n g á r i a- B e t o n K f t. / T o t a l c a r. h u I n f o r m a t i k a i K f t. / T r a n z - O r g R e n d e z v é n y t e c h n i k a K f t. / W e s s l i n g H u n g a r y K f t. T Á M O P / A : A n d a K e r e s k e d e l m i K f t. / A d v e r t i c u m Z r t C. a n t/ e r K f t. / C e c e-ik é h l i V e n d é g l á t ó i p a r i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / C i r k o n t Z r t z. ú r / KC fl t u. b D/ Ai g b u i l d K f t. D / o l o g i d ő K f t. / D o r o g- H ú s K f t. / É d e-np l u s z K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / E g-c y oe ot p é r tz ér st. / É H G K f t. / F a c t o r y C r e a t i v e S t u d i o G r a f i k a i T e r v e z ő, K i a d ó é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a l u s i B o l t K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a z e k a s n é K f t -. G / l o bf e o l tk fi nt. / G e o f o r K f t. / - CG or oó p t Z r t. / G. T. S Z. I n g a t l a n f e j l e s z t ő é s Ü z e m e l t e t ő H o fk f mt a. n n / H o t e l é s R e n d e z v é n y K f t. / H u m a n S e r v i c e A g e n c y K f t. / J á r m ű s z e r e l v é n y t G y á r t ó Z r t. / J ü l l i c h KGalnads ó ZKrát l. m á / n M ű s z a k i F ő i s k o l a M u l t i J o b I s k o l a ts kz eö zv e t / K a p o s v á r i N y o m d a i p a r i S z o l g á l t a t ó K f t -. / K o p K a K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K o r d a F i l m s t ú d i ó K f t. / K ö z l e k e d é s F ő v á r o s i T e r v e z ő I r o d a K f t. / L a c h ú s K f t. / L i n e a B ú t o r K f t. / " M. B. T r a v e l S e r v i c e " U tm azr ák se i t b Ka fu t -. R e m/ e h a K f t. / M e l-ód i á k A l f ö l d K f t. / M- De il áó k K e c s k e m é t K f t. / M e -l Dói á k K f t. M/ é r t é k É p í t é s z e t i S t ú d i ó K f t. / M e s e K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r N e fk ef lt e. j t/ s! K e r e s k e d e l m i K f t. / N e t r i x K f t. / N o r p a n S ü t ő i p a r i K f t. / Ó b-uú dj al a k B e r u h á z á s s z e r v e z ő é s F ő v á l l a l k o z ó Z r t G. K/ f t O. H / P i a c é s P r o f i t K f t. S a/ j ó- H ú s V á g ó é s F e l d o l g o z ó K f t. / S h o r t c u t C o m m u n i c a t i o n TK fr At C. O N/ - B u d a p e s t I p a r i, K ö z v e t í t ő K é p v i s e l ő K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / U n i v e r s i t a s I s k o l a s z ö v e t k e z e t -/ M evt á l b a u G y á r t ó é s S z e r e l ő, K e r e s k e d ő K f t. T Á M O P / B : C O O P S z e g e d K e r e s k e d e l m i R e g i o n á l i s Z r t. /- O P C O S t a r Z r t. / C s a b a M e t á l Ö n t ö d e i Z r t. / I n o t a l A l u m í n i u m f e l d o l g o z ó Z r t. / V é r t e s V o l á n A u t ó b u s z k ö z l e k e d é s i Z r t. / M c D o n a l d s K f t.

13 T Á M O P / A : B ü k i K f t. / É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k / e z Ee u r o R a p t o r K f t. / F á b a f é m B t. / F o l-tg il no b e K f t. / G I G A K f t. / G y e g é p K f t. / K ö g á z K a n i z s a R e g i o n á l i s É p í t ő - S z e r e l ő K f t. / M e- Dl ió á k I s k o l a s z ö v e t k e z e t S z o l n o k / M o u l d T e c h K f t. / N e l s o n F l o t t a l í z i n g K f t. / P a n n o n S z o f t v e r K f t. / P r o k o T r a v/ e l S A KT fr t A. X E l e k t r o n i c T e l e k o m m u n i k á c i ó s K f t. /- DTe n t a l K f t. / V e- sm zo n t K f t. / W e b s h a r k K f t. T Á M O P / B : A d i t u s Z r t. / B a r a n y i S ü t ő i p a r i K f t. / B ó l e m É p í t ő i p a r i -HK af lt a. s / C o o p Z r t. / E g y e t é r t é s C o o p Z r t. /- K eg ra zl ea n H u n g á r i a K f t. / G r ó t o Cp o K e r e s k e d e l m i É s S z o l g á l t a t ó Z r t. / -Kk oa p Z r t. / K u n s z ö v T e x t i l r u h á z a t i K f t. / M A S K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r Z r t. / M O M F a k t o r G é p i p a r i K f t. / P e d r ó P é k s é g K f t. / R a k a m a z é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / S a j ó h ú s K f t. / T a b i C o o p Z r t. / T a u g é p r i G u mg éi pi gp ya á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / T i s z a f ü r e d é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / U h r i n T r a n s z p o r t K f t. T Á M O P / A : A b a ú j T a k a r é k T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / B O S -K HO I D R A U L I K A S z o l g á l t a t ó K f t. / C e l l p l a s t M ű a n y a g i p a r i K f t. / C s a b a T a l k T á v k ö z l é s t e ce hd ne il km ai i éks e r e s k S z o l g á l t a t ó K f t. / D e k a K e r e s k e d e l m i K f t. /- S od ef t n t ak lf t. / F a m i l y F r i s s K f t.- T / e x F lb et x. / G r a n d P h a r m a K f t. / H e r t e l e n d y K a s t é l y s z á l l ó K f t. / H o t e l K o r o n a E g e r / I S D E K A B t. / K E V I K O P r e v e n c i ó V é d ő n ő i S z o l g á l t a t ó K f t. / K o v á c s T ü z é p / K f t M. a s t e r C l e a n K f t. / M E D C E N T E R E g é s z s é g ü g y i é s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K ö z h a s z n ú K f t. / M e i-h s to el rz K f t. / M i k o l a s e k K f t. / O r a n g e w a y s -DAé llf ö l d K f t. / P l a- Fs ot ri m c S z e r s z á m g y á r t ó K f t. / R A- K T R A N S S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / R e g i o n á l i s P s z Ei gc éh si zá st ér gi üa g y i S z o l g á l t a t ó K f t. / R o c h l i t z G y ó g y t o r n á s z é s S z o l g á l t a t ó B t. / S h a r k I p a r i M e g o l d á s o k K f t. / S z i n f l e x P l u s K f t. / V a s s & K o É p í t ő i p a r i K f t. / V o t e c K f t. / - SWzees g t K f t. / W e t w i p e K f t. - M/ e dx i t o r L a p k i a d ó, O k t a t á s- é s R e n d e z v é n y s z e r v e z ő t K. f/ Z s o l d o s K f t.

14 C é g s z t e n d e r d M á r k a D F T - H u n g á r i a S z l o g e n J ó t é s j o b b a n A l a p í t á s é v e C é g f o r m a O k t a t á s i, T a n á c s a d ó é s K o m m u n i k á c i ó s Ü g y n ö k s é g Z r t. V e z é r i g a z g a t ó P a b l é n y i A t t i l a S z é k h e l y B u d a p e s t, S e m m e l w e i s u H o n l a p w w w. d f t. h u M i n p s é g b i z t o s í t á s i r e n d s z e r M z k ö d é s i f i l o z ó f i á n k k u l c s f o g a l m a i T a n ú s í t v á n y a i n k V í z i ó n k M i s s z i ó n k T e v é k e n y s é g e i n k P r o f i l j a i n k P r o j e c t P r o c e s s C o n t r o l l i n g V i z i o n á l i s m ű k ö d é s : j ö v ő k é p é s f e l e l ő s s é g / M i s s z i ó : e l k ö t e l e z e t t s é g é s ö r ö ü g y f é l T/ e l j e s s é g r e t ö r e k v é s : m a x i m a l i z m u s / P o z i t i v i t á s é: s cm se eg lo elkd váés s / T r a n s z p a r e n c i a : l á t h a t ó s á g é s é r t h e t ő s é g / T e l j e s í t m é n y k u l t ú r a : e r e d m é n y é s é r t é k / M i n ő s é g : m e g e l ő z é s é s p r o a k t i v i t á s / S z t e n d e r d i z á l á s : a j o b b í t á á l l a n d ó s í t á s a / K o z m o s z : r e n d é s e g y s z e r ű s é g / E g y ü t t m ű k ö d é s : k ö z ö s s é g i s z i n e r g i a / K o n s z e s n : z u e g y e t é r t é s é s a z o n o s u l á s / E g y s é g : k ö z ö s s é g i f e l e l ő s s é g v á l l a l á s M S Z E N I S O : E n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t k é p z ő i n t é z m é -n 0y 0: 0 0E 7 3 / Ö t l e t ü n k é s j ö v ő k é p ü n k e l ő r e m u t a t ó f e j l e s z t é s i s z o l g á l t a t á s o k é s p r o j e k t e k m ű k ö d t e t é se, m e l y e k b e n h i s z ü n k, é s a m e l y e k h e z m e g v a n a s z a k m a i h o z z á é r t é s ü n k ; é s s z e l t e s s z ü k, d e a s z í v ü g y ü n k i s. E r e d e t i ö t l e t e k r e é p ü l ő é r t é k t e r e m t ő f o l y a m a t o k a t v a l ó s í t u n k m e g, p r o a k t í v m u n k a v é g z é s i r e n d s z e r b e n. N e m n a g y h a l a k, h a n e m g y o r s h a l a k v a g y u n k. G o nt da ol l, a ts z ó v a l, c s e l e k e d e t t e l a j e l e n b e n i s a h o s s z ú t á v ú j ö v ő t s z o l g á l j u k. M i n d i g é s m i n d e n k o r a J o b b S z á l l í t ó s z e r e p é n e k f e l v é t e l é r e t ö r e k s z ü n k, a k i s z á n d é k a s z e r i n t j o b b a n t u d j a, h o g y m i r e v a n s z ü k s é g e a k e d v e s Ü g y f é l n e k, m i n t a z Ü g y f é l s a j á t a m. a g H i s z ü n k a b b a n, h o g y Ü g y f e l e i n k c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á n k e r e s z t ü l t á r s a d a l m i k ö z ö s s é g ü n k é r d e k e i t i s m i n d i g e l ő r e m u t a t ó a n k e l l s z o l g á l n u n k. J ó t a k a r u n k c s e l e k e d n i, é s j o b b a n v é g e z n i a m u n k á n k a t m i n d e n n a p. T e l j e s k ö r ű f e j l e s z t é s i st za ot lá gs áo lk, p r o j e k t e k é s p á l y á z a t i f o r r á s o k / M ű k ö d é s f e j l e s z t é s, s z e r v e z e t f e j l e s z t é s é s é r t é k t e r e m t é s f e j l e s z t é s e / M u n k a s z e r v e z e t e k, m u n k a t á r s a k é s v e z e t ő k f e j l e s z t é s e / K o m m u n i k á c i ó s, m a r k e t i n g é s d i s s z e m i n á c i ó s p r o j e k t e k / E n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t kéénpy z ő i n t é z m F e j l e s z t é s i ö t l e t e k, p á l y á z a t i l e h e t ő s é g e k, t e l j e s k ö r ű p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s K o r s z e r ű g y a k o r l a t k é p z é s e k, M e s t e r k u r z u s o k, v e z e t ő i c o a c h i n g / K o m m u n i k á c i ó, m a r k e t i n g, d i s s z e m i n á c i ó / E l e m z é s, t a n á c s a d á s, a u d i t / W o r k s h o p, r e n d e z v é n y, k o n fe nr c i a / K u t a t á s + F e j l e s z t é s + I n n o v á c i ó

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é é é ö ő é é é ö é é é é ö ö ö Í Í é Í é ö é Í ö é é é é é ö é ü í é ű é é ö é ö é Í ö ö é é é ú ö ö Ú ö í é í é é í é ö é é é é é é ö í ű ű é é ű Í ö é é é éé é í é é í ö í é é Ü é ő é í é é é é ö í Ü

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú é é ő ü é í ó é é ő Í Í é é é é óó ó é é Í Á é é í í é ő é é í é é é é é é ü é é ü é é é é ő é ő é é ő ü ü é é é é é é é í ő é é ű é é ü ü ő é é ő é é é ő é é ő ó ó é ő ü é Ú é ü é é ű é é í é í é é í

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ü Á É Á Á Á É É ü É ő Á É Í Í É É É í é í ö í ü ö é ö ö é ú é é é é é é ő ő ő é É é é ü é é í é É É É é í ö é é é Í é í é é ö ü é í ö é é É í ö é é ú ű É ö é é ö ö é ö ö ö é í ö é É ö í é é ü é Á é ü

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ü Á Á Á É ö é ú Í ü É Í Í Á Í Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ú ö é é é é é é é é

Részletesebben

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü í á á ó á á ó á ő á ő á ó á ő á á á ú ó á á á ú ó á á ó á á á á á á á á ú á á á á á á ó í á á Á á á Í á ű ö ő á á í á ö í á á á ó Ú á á ö ű ö á á á á á ö ö ó ű ö á ő ó á ó ő á á á ö ó ó í á ü ö á á ű ö

Részletesebben

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é ó ü É Í É Á ú Ü Ü é ó é ö ú óé ü é í é éü Á í é ű é í óé é ú ó ü ó é í é é ú ö é é í í ú ő é í ű ó ó é é í é é é í é ű é í é é é é ü ö ú ó ű é é ó é ö ö ő í őí é é ö ó é í é É é őí é í é ű ő é é í óé ű

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó é ú á á ő é é ő ü ú é ó á á é ő ü ö á á á ó ó í é á ó ó ó ö á á í ö á í í á á ó á é ü é Ü á á á á á á á é ö ü ö í á ó é ö ü á ö á é é á á ö é í é é é ö é é ó ö á á á é é ö á á ö ö é ő é é ö é ő é é á á

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é Á ö ö Á É ó ü É ó ö í ü é é ő ö é Ö é ö é é é ő ó ó ö ó ő ó é ó í ö ú ö é é ó é é ő ő ő í ó é ó ő ó é é é ó ó ő ó é ó é é í ő é ü ö Ó ö ü ő ő í é é ó é é ő é ő ő ó é ó ő ó ö ö ő ó é ó ó ő í é ű é í é é

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ú ó ü ü ő ó ó ö ö ő ő ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ó ő ő Í ó ö ő Í ó ö ö ü ü ú ő ü ó ö ó ó ö ű ü ó ö ő ű ő ű ö ö ü ü ő ű ó ő ü ő ű ő ö ö ö ó Ü ő ú ű ű

Részletesebben

ö é ü ö é é ü é í ü é é ü é é é é é é ö é é é í é ö é ö ö ö é ü ü é é é é é é ü é í í é é ü ö é é é é é ü é é é ú ú ö é Ó é ü é ü ü é é ö é Ö é ö é é

ö é ü ö é é ü é í ü é é ü é é é é é é ö é é é í é ö é ö ö ö é ü ü é é é é é é ü é í í é é ü ö é é é é é ü é é é ú ú ö é Ó é ü é ü ü é é ö é Ö é ö é é Á Ö É Ö Á É Ó Ü É ö í ü é é ö é Ö é ö é é é é é é ú ö é ö í é é é ü é í ö ű ö é í ú ö Á é é é é ö é é é ö é é í é é é ö é é ü é íé é ü é í é í é é é é é ű ú é ü ú é é é ö ö ű é é é é ö é é é é ö é ü ö

Részletesebben

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő Á ö É ö Á É ű É ö í ü ü ő ö ő Á ú í ö ö í ő ő ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő ő ü

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö ö ö ő ö ő ö Á ö Á ó ö ő ő Ö ő Ö Ü Á Á ó ó É ú Á Á ö í ö ó ö Ü ő í ó í ó ö ó ő ó ö ö í ő ő ő ő ö ö ő ö ő í ü Ö ő ő Ö ő ő ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő ö ö í í í Ú ÍÖÍ í ö ö í í ü ú Í Í í í ő Í Í ú íü ő ú Í Á í ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í

Részletesebben

ö ľü ő ő ö ľü ö ü ź ö ü ę ľ ü Í ö ö ü ü ö ü ę ö ő Á Á ö ľü źń ö ľü ľ ő ľę ź ö ü ľ ö ü ő ö ľ ľ ź ő ő ő ö ľ ľ ö ő ü ü ý ľ ü Ü ö ü źů öľ ő ö ü ő ő ľ ľ ő

ö ľü ő ő ö ľü ö ü ź ö ü ę ľ ü Í ö ö ü ü ö ü ę ö ő Á Á ö ľü źń ö ľü ľ ő ľę ź ö ü ľ ö ü ő ö ľ ľ ź ő ő ő ö ľ ľ ö ő ü ü ý ľ ü Ü ö ü źů öľ ő ö ü ő ő ľ ľ ő ő Ĺ ő ź ü ő ő Ü ľ ľ ľ ľ ľü ľ ľ ľ ő ő ľ ő ü ľ ö Ĺ ę ľ ü ö ľ ú ő ő ü ľ ľ ő ü ő ľő ő ő ö ľ ü ź ľ ľ ü Ü ź ź ä ő ľ ź ö ő ő ľ ö ü ů ö ü ö ľü ö ü ö ő ü Á ő ü ź ź Í ü ź ö ő ü ľ ö ü Ą ö ü ľ ö ü ő ö ľ ľ ź ő ő ő

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö ő ü ĺ ő ĺ ĺ ĺ ü Ő É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ŕ ľ ľĺĺ ľ ľ ĺ ú ő ĺ ľ ľ ő ő ő ő ĺĺ ĺ ľ ö ö ť ć ö ö ľ ľ ü ĺ ź ő ö ö ĺ ĺ ő ń ú ő ľ ü ö ő ĺ Á ö ö ü ľ ű ö ö ő ő Ł ö ö ő ĺ Ĺ ő ĺ ő ľ ĺ Á ć ľ ő ü ĺ ź ű ź ź ú ö ĺľ ą ľ Ĺĺ ę ő

Részletesebben

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó Á Ó É Ó Á É Ó Ü É Ó Ö ú ü ü í ü é é ó úá ü é é é é é ó é ú ő É ó é ó ó í é ó ó ó óá ó ó ó ó ú ó ü ü óíí ö ú ú é éé ó ó ü ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ó ó ó ö ü ő ö ó ú ő ó ö ó ó ő ü ő ó ő ü ö ő ő ó ó ő ó ö ö ú ó ő ö ó ő ő ó É ó ő ü ö ú ű ü ő ő ú ó ö ú ó ó ó ó ő ó ö ú Á ő ő ő Á ó ó ü É ö ú

ó ó ó ö ü ő ö ó ú ő ó ö ó ó ő ü ő ó ő ü ö ő ő ó ó ő ó ö ö ú ó ő ö ó ő ő ó É ó ő ü ö ú ű ü ő ő ú ó ö ú ó ó ó ó ő ó ö ú Á ő ő ő Á ó ó ü É ö ú ó ó ó ó É ő ó ő ö ú ó ö ú ó ő ó ő ó ó ó ö ü ő ö ó ú ő ó ö ó ó ő ü ő ó ő ü ö ő ő ó ó ő ó ö ö ú ó ő ö ó ő ő ó É ó ő ü ö ú ű ü ő ő ú ó ö ú ó ó ó ó ő ó ö ú Á ő ő ő Á ó ó ü É ö ú ő ü ó ü ő ó Á ő ő ó ő ó Íő

Részletesebben

Í é ö ö ó ó ú Ö Ű é ú é ő ö é ő ő ü é ő é ö é é é ó é ú ő é é é é é ő ö ó ő é é ő Ó é ö ü ő ö ü é ú ő Ű ö ő é ő é ő é ő ő é é é é Ü é ő é ó ő ő é é ó

Í é ö ö ó ó ú Ö Ű é ú é ő ö é ő ő ü é ő é ö é é é ó é ú ő é é é é é ő ö ó ő é é ő Ó é ö ü ő ö ü é ú ő Ű ö ő é ő é ő é ő ő é é é é Ü é ő é ó ő ő é é ó ü É ö Á Á ő É ö ö é é ő é ő é ö ö é é é é ó ó ö ü ő ó ö ó é é ő é ő é ö ő ő ő é Ö ó Ó Ó ó é ö ö ő ó ő ü é ü é ő ő é ú ő ő ő ó é ö é ó é é é ö ö ő ő ö é é é ó ö ü ű ö ő é é ú ö ó ó ó é é é ó ö é ö ő ű Ü

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö ó É ü Ú ó ő ú Í ü Á ó ÜÜ ó É Ö Ü Ü ö Í ö ö Ú Ú Ü Í ö ó ú Í ó ü Í Ü ó ö É ö ő ö Í ó ú É ó Ó É ó ú ú ú ó ó ó ó ú ü ö ő ü ó ö ó ó ü Ü ó É ü ó ü ö ő ó ü ó ö ó ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ł ĺ ť Ę ą ů ú Ö ü ú ü ĺ ó ó Í ö ĺ ó í ó ü ł ĺ íí ĺ ú Á ú Ö ó ü ö í ó ó ó ú ö ź ö ö ó ä ö ó ó ó ö ö ö ö ú í ó ú ó ü ó ó ö Ö ű ö ł ó ó ü ö ĺ í Ö ű ö ö ó Í ĺ ú ú í ö ú ü ú ĺ ó ú ö ö ú ó ű ű ó í ú ń í ú ű

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ľ ľ Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ü Í ď É ľ ú Í Ö É Ö Ú Ú ę ú Ö Í đ ť É ÁšÄ Ö É ä ŕ Ü Í Í Í Í ń Ö Í Í Äń Đ ü ü Í Ľ ř Ú Ň Ą Ü Í Í Ó Í Í Ö Í Ó ż źď ľä Ę Ęľ ŕ ť Í ľ ä ü ą ő ť ő ő Ö ď ľť ľ ť

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ő ľ ó ű ö ő ý ó ű ú í ö ę ú ő ö ĺ ö ý ó ń ű ĺ ĺ í ü ő ó ő ű ő ü ó ę ő ö ę ý ó ű í ú í í ę ö ý ó ú í ö ö í ü ó ó ü í í ó í ź óľí í ĺ ĺ ĺ ý ó í ő ú í Ĺ

ő ľ ó ű ö ő ý ó ű ú í ö ę ú ő ö ĺ ö ý ó ń ű ĺ ĺ í ü ő ó ő ű ő ü ó ę ő ö ę ý ó ű í ú í í ę ö ý ó ú í ö ö í ü ó ó ü í í ó í ź óľí í ĺ ĺ ĺ ý ó í ő ú í Ĺ ü ó ő ü ľ ü ý ü ü Ą ó ľ ľ ó ó ü ő í ľó Ĺ ó ő Ű ó í ľ ő ę ő í Ü ő í í ý ü ö í ó ő ö í í ó í ó ü ö ľ ő ü ú ź ö ö ó ö í ý ó ó ó í ó ó í ű ö í í ö ö ő ü ó ü ü ú ö ö ő ą ó ąľ ą í ó ú ý ő ę ę í ľ ö ö ü ő ó ę

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí Ó á á ű ö ú ö ó ó á á á á ü á á ű ö ö ö á á ű í á á ű á ö ú á ú í ű ö ü ö ö ő ö ű í ű á ű ö ö á ó ö ő á ü ö á ü ö ö ő á á ó üí á ő ö ö á ű ő í Á ő ö ö ú ö ő á ó ó ü ö ö ő ó ó ü ö á á Í Í ü ö ü ö ü ö ő

Részletesebben

ő ö ő ü ö ő ú ö ö ö ő ú ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ö ö ö ú ö ő ő ö ű ö ő ö ö ö ő ő ö úő ö ö ő ö ü ö ö ő ö ő ö ü ö ö ö ü ö ö ö ő ü ő ö ü ö ő ú ű ö ü ü ö ü ő ő

ő ö ő ü ö ő ú ö ö ö ő ú ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ö ö ö ú ö ő ő ö ű ö ő ö ö ö ő ő ö úő ö ö ő ö ü ö ö ő ö ő ö ü ö ö ö ü ö ö ö ő ü ő ö ü ö ő ú ű ö ü ü ö ü ő ő Á Á Ó É ö ü ü ö ő őü ö ö ö ö ő ú ö ő ő Ü ő Ö ö ő ö ő ő ö ö Ö ú ü ü ű ö ö ö ő ö ö ú ú ú ö ö ú ő ő Á Á ö ő ö ö ő ú ö ő ű ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ö ú ö ö ö ő ö ü ö ö őü ő ő ö ö ö Ü ő ö ö ö Ü ö ö ü

Részletesebben

ő í í ę ő ú í ö ü í ú í ľ ő í í ĺ Í ő źĺ ö Ĺ ő ö ľĺ ő ö ź ě ĺ ĺ í í ü ľü ő ö ű í ź É ö í ľ ľő ó ó ľ ĺíĺ ź í ö ť ó í ő í ő í í ó đ ĺ ľ í ö í ľ ź ő ń ĺ

ő í í ę ő ú í ö ü í ú í ľ ő í í ĺ Í ő źĺ ö Ĺ ő ö ľĺ ő ö ź ě ĺ ĺ í í ü ľü ő ö ű í ź É ö í ľ ľő ó ó ľ ĺíĺ ź í ö ť ó í ő í ő í í ó đ ĺ ľ í ö í ľ ź ő ń ĺ ő ľ ů ó ĺ ő ů Ü ř Ą ĺ đ ü ü ľ ő ľ ó ľ í í í ł í ľ ű ő í ľ ő ő ľ ń ő í ĺ ü ľ ĺ ö ü í ź ź í ö í ĺ ů ľ ľ đ ő ľ ü ó ľ ľ ľ í ł ő ľ ű í ĺíľ íľ ó ľ í í í źą ę ľ ź ü ľ í ő ő ľ ü ó í í í ö ĺ ö ő ó ó ĺ ź í í ó ę

Részletesebben

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í ÍÜ ű Í Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í Ú ö Í Á ű Í ö Ü Í Í Í ű Ú Í ő ü Í ö ő É Í É ü ÉÍ ő Ü Ú É Í ő Í ű ü Í É Ü Ü Í Á Á Í Ü Í É Í Í É É É öí Í Í ö ú Í ú

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í ó Á ó ó ü ü ó á á á á ó á ü ő á ö á ó ó ö á á á ö á á á ó ö á ó á á á á ő ö ö Á á ö ö á á á á ő á ó á á á ő ö á á ü ő á í ö ő á í á ö á á ö á ó ü í á á á á á í á á á á á á á í á ű ő á á ő á á ü á á ő ú

Részletesebben

ó ó é é é ó ü é é Í ő ő ó ó é ö é ó é ő ü é é ó í é é é ű ő ő ő é é ő í é í é é é ú é é é ó í é ö é ő ö é é é ö ü í é é ő é é ü é é í Ú ő ó ö é ő ö ö

ó ó é é é ó ü é é Í ő ő ó ó é ö é ó é ő ü é é ó í é é é ű ő ő ő é é ő í é í é é é ú é é é ó í é ö é ő ö é é é ö ü í é é ő é é ü é é í Ú ő ó ö é ő ö ö Á Á É é ö ö é ő ő ő é ö é é ő é é é é ő í é é é ó é é é ü ő ő ó é ő é ű ö ö ú é ü ö é é é é ó é é ü ő ö é ő é ő ü ő ő ö ö í é ő ó ó ő é ő é ó é é ő é ó é ű é é ü ö é Í ö é í é ő ó ö é ő é ú í ö é é é ö

Részletesebben

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó É É É Ó ó Á ó Ö á í ő ó á ú á ű ö ő ő á íó á ö ő á É ó í ö í ó á á ő í á í í ö á á á á á ü ö í ö á ó á ó á ö á ő ü ö ö ó ü á á ő ó ó ó ö ű ü ü ó ó ö ő á á á á í ó ö ü ó í á á ö ó ü á ó á í ő á í á á ú

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ő ő Ö ő ü ü ű ű í ű ő í í í ő ü Ö í í ü ü ű ű í Ö ő ű í í í ő í ű ű Ö í ű őí ő ü ő Ő í ő ú ő ü ő ü í ü ü Á Á Á Á ő ü ő í í

ő ő Ö ő ü ü ű ű í ű ő í í í ő ü Ö í í ü ü ű ű í Ö ő ű í í í ő í ű ű Ö í ű őí ő ü ő Ő í ő ú ő ü ő ü í ü ü Á Á Á Á ő ü ő í í Ő É Ö ő ü ü ű ű í ű ő í í í ő í ő ő ő Ü Ö ü ő ő Ö ő ü ü ű ű í ű ő í í í ő ü Ö í í ü ü ű ű í Ö ő ű í í í ő í ű ű Ö í ű őí ő ü ő Ő í ő ú ő ü ő ü í ü ü Á Á Á Á ő ü ő í í Ö ő ü í ű ő ő í í í Ö ő ü í ü ű ű

Részletesebben

ú ľ ľ ú Ô ľ ű ľ ľ ľ ü ľ Ó ľ Ü ó ź ó ó ö ö ó ó ó ó ź ö ú ú ú ö ó ö ó ę ü ź ú ľ ľ ź ó ź ł ó ö ö ó ľ ó ó ü ö ź ö ö ľ Ĺ ó ö ľę óđ ö ę ę ľ ó óđ ľ ľ ö ö Í ó ö ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ó ľ ź ľ ó ľó ú ľ ľ ź ł ö ó ö ú Ö ú

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í é ü é ö é é é ú Í ö é Íó ö ü é ü é ö é ó é ü ö ö ü é ö é é é ö ú ö é é ó ú é ü é ö é é é é é é é é é é ö ü é ö é é é ö ú ö é é é ö é Ö é ü ö é é ö ö é é é é é é é é é é ü é ú ó é é ú ú é ó ó é é é ó ö

Részletesebben

í ó í í í óú ú ó ü ó É ü ó Á Ó Ü Ó Á ó ü ő É ü ő ő ő é ő í ő Á ö ó Á é ő ó Á í Ó Á é Ö Ó Á ó Á Ó É Á Á Á ü é Á Á é Ó Á Á é ü ó Á Á é í Á ó ó é Á Á é Á é í é ú é ó é ő ó ó ó ő ó Á ó ó é ó ó í ú ó Í Á é

Részletesebben

ľí ö í Á í ö í ę Í ö Ą Á Ł Ą ĺ őö ę í ő í ö ĺ í ö ö ö ö ö ľ ź ę Áĺ í ö Á í ą ĺ ľ í í ĄĘ í ő ĺí ť ĺľ í ĺ í ę ő íľ ü ő ĺ ź Ľ ő í í ű ę ý ő ü É ü ő íľ É ü ő ę í í ý ł ö í í ö ę í ö ľ ĺĺ ą ő ę ę í ö ĺ ą í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú ő ľ ľü ľ ő ő ź ő ő ľ ő ł Ő É ő ü ź ľ ľ ő ő ľ ő Ü ľ ü ö ü ń ľő ľľ ő ľ ü ľ ő ź ź ö ö ő ľ ú ź ź ő ő ö ö ľ ö ö Ú ź ź ő öż ú Ą ü ő ť ö ł ź ő ź ú ö ő ź ö ö ő ő ľ źú ő ü ü ö ö ő ő ő ö ő ľ ő ü ö ľ ő ú źú ő ź ź

Részletesebben

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é ú ú éľ ú ľ ľ é ú ľ ľ ŕ ľ é í ĺĺ ú ĺí Ż é ö é é é í ö é ľ éń ń ú ľ ľ ľ é é é é é ő ő ö í Á ö é é ő Ę ö ö ő ľ ú é é é é é é é ü ľü ű í ú ú éľ ő é ú é é é é ą ú é ú é é í é é ź ő ĺ éą öľ é ý í ö é é öľ é

Részletesebben

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü ü ó ü ó ö ö É ü Ť ó ó ó ó Ü ü í ü ü ó ö í ó Ü ö ú ű í ź ű ö Ĺ ó ú ö ö ü ü ü ź ű ź ź ú ó ö ě ě ź ź ó ó Ü ö ú ü í ó ó ó ö ö ó Í í ö ó Í ń ó ö ó ó Ü ú í ó ű í ó ű í ó í ü ö ú ü ö ó í ó Ü ö ú ź ű í ó ö ö óö

Részletesebben

ö é ö ó é é é ó é é é ő ó ü é ű é í ü é é ó é é é ö é é ó é é ü é ó é é é é ú ó é ő ő é é é ü é é é É ó í ú ü é é ő Ő é í é é é é é ő é ő ű é ó ö ö é

ö é ö ó é é é ó é é é ő ó ü é ű é í ü é é ó é é é ö é é ó é é ü é ó é é é é ú ó é ő ő é é é ü é é é É ó í ú ü é é ő Ő é í é é é é é ő é ő ű é ó ö ö é ö é Ö é ő ü é ü ö é é ő é ü ö ö ö ő ü é ő ü é ö ó ö ö é é ő ö ő ó ő é ő Á é ő é ő ő é ő ő é í ő ó ö ő éé í ö ő é é ő í ő ö ő é í ő ó ö ö ő é ő é é é ő í é ő ő í é é ő í ó ő ö ő é í é í é é ő ő é é é ü

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben