AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP"

Átírás

1 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u ) J a v a s o l t c s e l e k v é s : M i h a m a r a b b i s z e m é l y e s t á r g y a l á s t k e z d e m é n y e z ü n k, h o g y mle ő g t bi is z at le m a e s e t é n a z e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e! s s ü n k

2 C R E D O A s o r t m a g u n k o n k e l l k e z d e n ü n k. E l p s z ö r i s r á n k k e l l, h o g y i g a z l e g y e n m i n d e n, a m i t t a n í t u n k, é s a m i r e t a n á c s o t a d u n k. M a g u n k n a k s z a b j u k a m é r c é t, é s m é r c e s z e r e t n é n k l e n n i a k e d v e s Ü g y f e l e i n k s z á m á r a. E z a f e l e l p s s é g n a g y s z e r z l e h e t p s é g m i n d e n f o l y a m a t g a z d á n k n a k a r r a, h o g y m é r c é n e k e l s p k é n t m e g f e l e l v e a z á l t a l u n k s z a b o t t j ó t c s e l e k e d j e n e k a z Ü g y f e l e i n k k e l é s j o b b a n v é g e z z é k a m u n k á j u k a t m i n d e n á l d o t t n a p

3 M i é r t i n d u l j o n a p á l y á z a t o n? M e r t m i s s z ió j á n a k t e k i n t i a f o g y a s z t ó k, k ü l ö n ö s e n a h á t r á n y o s h e l y z e t ű f o g y a s z t ó k j o g a i n a v é d e l m é t, é r t é k v á l a s z t á s a i n a k b e f o l y á s o l á s á t, é s e g é s z s é g t u d a t o s s á g. á n a k n ö v e l é s é t M e r t h a a p r o g r a m i d ő s z a k b a nn y e r t e s p á l y á z a t o t v a l ó s í t o t t ( T Ám Me Og P é s T Á M O P ), m o s t l e h e t ő s é g e t k a p ep zr eo nj e k t e k e r e d m é n y e i n e k h e l y i s z i n t ű e l t e r j e s z t é s é r e, a z o t t k i d o l g o z o t t m ó d s z e r t a n o k, s e g é d l e t e k, j ó g y a k o r l a t o k t o v á b b v i t e l é r e h á t r á n y o s h e l y z e t ű t é r s é g e k b e n t ö r t é n ő e l t er e j. e s z t é s é M e r t a p r o j e k t k e r e t é n b ea lr ür l a i s l e h e t ő s é g e n y í l i k, a hz o ge yg é s z s é g v é d e l e m m e l, e g é s z s é g e s é l e t m ó d k i a l a k í t á s, á v ai l l e t v e a f o g y a s z t ó v é d e l e m m e l f o g l a l k o z ó t sá zr es ra vd ea zl em ti e kt a g j a i s z á m á r a s z a k m a i f ó r u m o k a t s z e r v e z z e n, a a h o l s z a k e m b e r e k b ő v í t h e t i k i s m e r e t e i k e t é s t a p a s z t a l a t o t e rcésl h e t n e k. M i é r t D m z k ö d j ö n e g y ü t t? F T - H u n g á r i á v a l M e r t a p á l y á z a t b a n a f e j l e s z t é s á l l a k ö z p o n t b a n. D F T - H u n g á r i a n e m e g y s z e r ű e n e n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t k é p z ő i n t é z m é n y, h a n e m t e l j e s k ö r ű s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a k é p z é s, a r e n d e z v é n y e k, a t a n á c s a d á s, a m a r k e t i n g é s a z i n n o t e r ü l e t é n : b tb ö m i n t E U- p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s a é s s i k e r e s z á r á s a f ű z ő d i k a n e v é h e z. M e r t D F T - H u n g á r i a n e m p á l y á z a t í r á s t, h a n e m t e l j e s k ö r z p r o j e k t m e n e d z s m e n t e t v á l l a l. A z Ü g y f é l n e k n e m e g y n y e r é s z k e d ő p a r t n e r r e, h a n e m a s z a k m a i p r o g r a m m i n é l j o b b m e g h a t á r o z á s á r a é s e gm v a l ó s í t á s á r a k e l l f i g y e l n i e. M e r t D F T - H u n g á r i á n a k k é s z, k i p r ó b á l t p r o j e k t t e r v e v a n a m e g v a l ó s í t á s r a, a z Ü g y f é l n e m p r ó b a n y ú l. A p á l y á z ó k k ö z e l 7-0 a % g y ő z e l e m u t á n j ö n r á, h o g y r o s s z a t e r v e z é s, é s a m e g v a l ó s í t á s n á l m i n t a v o n a t u t á n k ö t ö t t é k v o l n a, k o an mt ir o l l á l h a t a t l a n u l r o b o g a p á l y á z a t v é g -é Hiug n. g ádr Fi Ta g y a k o r l a t b ó l t u d j a, h o g y a n m ű k ö d i k a p á l y á z a t ú g y, h o g y a z Ü g y f é l a r r a a l é n y e g r e f i g y e l a m i é r t p á l y á z o t t. M e r t D F T - H u n g á r i a ú g y j á r e l m i n d e n p á l y á z a t t a l, m i n t a s a j á t j á v a l. M i n d e n f o r r á s t, m eal y a s z e r v e z e t n é l m a r a d h a t, b ehte t r v a e z p á l y á z a t b a ú g y, h o g y p á l y á z ó a s z a k m a i e l ő n y ö k m e l l e t t a z e g z i s z t e n c i á l i s e l ő n y ö k e t i s m a r a d é k t a l a n u l k i h a s z n á l h a

4 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A j á n l a t t e v p D F T - H u n g á r i a N y i l v á n t a r t á s b a v é t e l i s z-0á m 0 0: 0 7E 3 / K a p c s o l a t P a b l é n y i A t t i l a, v e z é r i g a z g a t ó E l é r h e t ő s é g e k a: t t i l a. p a b l e n y d f, t. 0h 6 u 2 0 / L e h e t s é g e s ü g y f e l e k Ü g y f é l o k a i Ü g y f é l c é l j a i 1. J e l e n F e l h í v á s r a a s t a t i s z t i k a i s z á m j e l e l e m e i r ő l é s n ó m e n k l a t ú r á i r ó l s z ó l K I M r e n d e l e t a l a p j á n z a a l á b b i G F O k ó d o k k a l r e n d e l k e z ő s z e r v e z e t e k n y ú j t h a t á m o g a t á s i k é r e l m e t : E g y é b s z ö v e t s é g ( G F O ) ; E g y é b e g y e s ü l e t ( G F O ) ; E l s ő d l e g e s e n k ö z f e l a d a t o t e l l á t ó b e l s ő e g y h á z i j o g i s z e m é l y ( G F O ) ; E g y é b a l a p í t v á n y ( G F O ). K ö z a l a p í t v á n y ( G F O ) 2. J e l e n F e l h í v á s k e r e t é b e n a t á m o g a t á s i k é r e l e m b e n y ú j t á s á r a k o n z o r c i u m i f l e h e t ő s é g. 3. E g y s z e r v e z e t l e g f e l j e b b e g y t á m o g a t á s i k é r e l m e t n y ú j t h a t b e. 1. V a l ó d i s z ü k s é g l e t a f e j l e s z t é s r e, a k ü l s ő s z a k m a. i p a r t n e r r e 2. I n d u l n i k í v á n p áal y á z a t o. n 3. D F T - H u n g á r i a - t h i t e l e s p a r t n e r n e k t a r t j a, a k i r e s z í v e s e n b í z z a a. m e g v a l ó s í t á s t 1. S z e r e t n é n ö v e l n i a h e l y i l a k o s s á g e g é s z s é g t u d a t o s s á g á t, e l s ő s o r b a n a z e g é k i v á l a s z t á s á h o z é s f o g y a s z t á s á h o z s z ü k s é g e s i s m edr áe st áe vk a l, á t av a l a m i n t s e g í s z e r e t n e n y ú j t a n i a b b a n i s, h o g y a l a k o s s á g k é p e s s é v á l j o n r a c i o n a l i z á l n i f k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a h á t r á n y o s h e( lk yi ze em te űl t e n a f o g y a t é k k a l f éo lg ő y ) a s z t ó k r a. 2. S z e r e t n é n ö v e l n i a h e l y i c i v i l é s e g yrheápzli ő k s zeeg y ü t t m ű k ö d é s é b e n m e g v a l ó s e g é s z s é g t u d a t o s d ö n t é s e k s z á m á t. 3. S z e r e t n é a p r o g r a m i d ő s z a k b a n m e g v a l ó s í t o t t ( T Á M O- 5 P é s T Á M O P p r o j e k t e k e r e d m é n y e i t e l t e r j ei s za t el na k o s s á g k ö r é b e n. 4. S z e r e t n é, h a a z e g é s z s é g e s f o g y a s z t á s t ö s z t öy na zs ő z, t ó i f o gé r d e k e k k é p v i s e l e t é t t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k, i l l e t v e a z o k m u n k a t á r s a i, t a g j a i l e h e t ő s é g e t v é l e m é n y c s e r é r e, t a p a s z t a l a t a i k m e g o s z t á s á r a é s i s m e r e t e i k n ö v e g é s z s é g t u d a t o s s á g t e r é n, v a l a m i n t s z e r e t n é s e g í t e n i e rz ve ek ze et t ea k sa zb b a n, h t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g ü k e t m i n é l s z é l e s e b b r é t e g e k r e t e r j e s z t h e s s é k k i. T a r t a l o m L á s d a S z a k m a i a j á n l a t c í m ű f e j e z e t b e n M e n n y i s é g, h e l y s z í n 1. A f e l h í v á s k e r e t é b e n d b t á m o g a t á s i i g é n y t t á m o g a t n a k. 2. A m e g v a l ó s í t á s h e l y s z ín e m : t á m o g a t h a t ó a k a K ö z é-pm a g y a r o r s z á g i r é g itóe r ü l e t é m e g v a l ó s u l ó p r o j e k t e k.

5 I d p K ö l t s é g e k J a v a s o l t c s e l e k v é s 1. A p á l y á z a t r a v a l ó f e l k é s z ü l é s m e g k e z d é s e :. a z o n n a l 2. A p á l y á z a t o t m á j u s 2. n a p t ó l m á j- iu g s l e2 h. e t b e n y ú j t a n i, a z h a t á r n a p o k k a l : m á j u s m áj u s j ú n i u s j ú l i u s j ú l i u s a u g u s z t u s a u g u s z t u s s z e p t e m b e r o k t ó b e r d e c e m b e r j a n u á r m á r c i u s á p r i l i s j ú n i u s j úuls i s z e p t e m b e r o k t ó b e r d e c e m b e r j a n u á r m á j u s A p r o j e k t f i z i k a i b e f e j e z é s é n e k m e g k e l l tl öe rg tk éns nő ib e b a t á m o g a t á s i s z e r z ő a l á í r á s á t ó l s z á m í mt io nt it m u m 1 2, m a x i m u m 2 4 h ó n a p o n b e l ü. l 4. Z á r ó ki f i z e t é s i i g é n y l é s b e n y: aú z j t uá to s la s ó m é r f ö l d k ő e l é r é s é t k ö v0 e. t ő n a9 p. 5. A p á l y á z a t o k ast t a n d a r d, s z a k a s ze ol sj á r á s r e n d b e n b í r. á l j á k 1. A t á m o g a t ás i n t e n z i t á s a : % 2. A t á m o g a t á s m é r t é k e 1: M F t. 3. A r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t ö 5 s smzielg l i á r d. F t % - o s a z i n t e n z i t á s, a z a z a p á l y á z a t h o z n e m s z ü k s é g e s s a j á t f o r r á s t m i h a m a r a b b i s z e m é l y e s t á r g y a l á s t k e z d e m é n y e z üo ngk y, mhe g t i s z t e l ő b i z a l m a e s e t e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e s! s ü n k

6 S z a k m a i a j á n l a t S z o l g á l t a t á s i k o n c e p c i ó I. P r o j e k t e l p k é s z í t é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z a k m a i t e r v e l k é s z í t é s e. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : ö z b e s z e r z é s ie l j á r á s o k l e f o l y t a t á s a. I I. P r o j e k t s z a k m a i m e g v a l ó s í t á s a A 3., 4., s5 z. á m ú t e v é k e n y s é g e k k ö z ü l l e g a l á b b e g y v á l l a l á s a k ö t e l e z ő, a m e l y e n f e l ü l l e g a l á b b a z 1-9. t e v é k e n y s é g e k k ö z ü l t o v á b b i 1 m e g v a l ó s í t á s a k ö t e l e z ő. A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t e v é k e n y s é g : É r z é k e n y í t é s, o wr k s h o p, t a r t ó s ö n k é n t e s e k, m e n t o r o k, ö n s e g í t ő s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő ifno egk y a s z t ó v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s é s e g é s z s é g v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s f e l k é s z í t é. s( e3- a s s z á m ú t e v é k e n y s é g ) J a v a s o l t m e g o l d á s : S z a k m a i, f o g y a s z t ó v é d e l e m m e l k a p c s o l wa ot ro ks s h o p s z e r v e zs ée a c é l c s o p o r t s z á, m áa rm ae l y e g y e b e k m e l l e t t g ó r c s ő a l á v e shzai z a i a f o g y a s z t ó v é d e l e m c é l j á t,i n t é z m é n y r e n d s z e r é t, j o g s z a b á l y i h á t t e r é t é s a n n a k l ve ág lú tj oa zb áb s a i t. E l e m z é s r e k e r ü l n e k a f o g y a s z t ó k a l a p j o g a i : a z a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é a n, e k a j bo ig z t o n s á g h o z v a l ó j o g, a t á j é k o z t a t á s h o z v a l ó j o g, a v á l a s z t á s h o z v a l ó j o g, a k é p v i s e l e t h e z v a l ó j o g, a k á r t é r í t é s h e z v a l ó j o g, a f o g y o k t a t á s á h o z v a l ó j o g, a z e g é s z s é g e s k ö r n y e z e t h e z v a l ó j o g é s a z e z e k g y a k o r l a m e g n y i l v á n u l á s a i v a l k a p c s s o l ta at po a s z t a l a t o k. A r é s z t v e v ő k n e k l e h e t ő s é g ü k n y í l i k m e g v i t a t n i a z a l a p j o g o k á l t a l g e n e r á l t n e h é z s é g e k e t, p r o b l é m á k a t, é s k ö z ö s ö t l e t e l é s s e g í t s é g k e r e s h e t i k m e g a m e g o l d á s o k a t. É r z é k e n y í t ő t r é n ienk g é s w o r k s h o p o ksz e r v e z é se a c é l c s o p o r t s z á m á r a. na i ntger k é s e g í t s é g e t n y ú j ta n a k a r é s z t v e v ő k n e k a b b a n, h o g y e m p a t i k u s a k, b e f o g a d ó a k l e g y e n e k a f o g y a s z t ó k p r o b l é m á i v a l s z e m b e n, d e e z n e v e z e s s e n a s e g í t ő s z a k m á b a n m é g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó k i é g é s h e z. G y a k o r l a t i i s m e r e t e k e t s z e r e z h e t n e k a f o g y a t é k k a l aéslző t ó k f o gsyp e c i á l i s s z ü k s é g l e t e i t i l l e t ő e n, i l l e t v e a t r é n i n g e l ő m o z d í t j a, h o g y n y i t o t t a b b á, e l f o g a d ó b b á v i r á n y u k b a. A k é p z é se k é s w o r k s h o p o k r é s z é t k é p e z i a z ö n i s m e r e t, a t á r s i s m e r e t, a s t r e szsk e z e l é s, a k o n f l i k t u s k e z e l é s, a z a s s z e r t í v kioó. m m u n i k á c S z a k m a i, e g é s z s é g v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s w o r k s h o p s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, m e l y n e k k e r e t é n b e l ü l a r é s z t v e v ő k m e g h a t á r o z z á k a z e g é s z s é g t u d a t o s s á g e g y e s t e r ü l e t e i t é s t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t é s m e g o l d á s i j a v a s l a t o k a t a z aölkábbebn i : t é m a k ö r t á p l á l k o z á s, a m o z g á s, b e t e g s é g m e g e l ő z é s s t b. M e g v i z s g á l j á k, h o g y a f o g y a s z t ó k i s m e r e t e i n é s t u d a t o s s á g á n a k n ö v e l é s e h o g y a n s z o l g á l j a a z e g é s z s é g v é d e l m e t. G ó r c s ő a l á k e r ü l n e k ú j o n n a n k i a l a k u l t f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k é s a f o g y a s z t ó i t áy ra sk ao dr ao lot m rh a tgá s u k.

7 P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z a k m a i t á j é k o z t a t ó f ó r u m o k o an s t r u k c i ó c é l j a i h o z i l l e s z k e d ő h e l y i d ö n t é s h o z ó k s z á m á r a ( p e d a g ó g u s o k, h e l y i e g é s z s é g t e r v k é s z í t é s é b e n, v é g r e h a j t á s á b a n k ö z r e m ű k ö d ő é r d e k k é p v i s e l ő k, a j á r á s b a n m ű k ö d ő z se ég gé fs e j l e s z t é s i I r o d a, e g y é b h e l ysi é g i k ö zsözse r v e z e t e k, e g y e s ü l e t e k ) A. f o g y a s z t ó v é d e l e m s z a k m a i t e s t ü l e t e i, i l l e t v e a b é k é l t e t ő t e s t ü l e t i t a g o k, i l l e t v e e g é s z s é g v é d e l e m m e l, e g é s z s é g e s é l e t m ó d k i a l a k í t á s á v a l f o g l a l k o z ó s z a k m a i s z e r v e z e t e k s z á m á r a k o n f e r e n c i á k, a h o l a s z e r v e z e t e k i n f o r m á c i ó t c s e r é l h e t n e k a f o g y a s z t ó v é d e l e m t e r ü l e t é n t a p a s z t a l h a j e l e n s é g e k r ő l, m e g o l d á s i j a v a s l a t o k a t t e h e t n e k a f e l m e r ü l ő ( p4- r oe bs l és mz á km rú a. t e v é k e n y s é g ) J a v a s o l t m e g o l d á s : S z a k m a i t á j é k o z t a t ó f ó r u m o k s z e r v e z é s e l y a i hd eö n t é s hóo k z s z á m á r a a h o l h i t e l e s f o r r á s b ó l t á j é k o z ó d h a t n a ka l a k o sá sg j e l e n l e g i e g é s z s é g i á l l, a mp eo gt há ar tó ál r o z h a t j á k a lef se zj t é s i r á n y á t, a f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s s t r a t é g i a i Ck sé er ld eé ks ve ék se i t. t e r v e t á l l í t h a t n a k ö s s z e a f o g y a s z t ó k e g é s z s é g t ud a t o s v á l a s z t á s a i n a k n ö v e l é smé ree g. i s m e r h e t i k a z e g é s z s é g t u d a t o s s á g l e g ú j a b b t r e n d j e iéts a z a z o k k a l k a p c s o l a t o s k i h í v á s o k a t. K o n f e r e n c i a s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, a h o l a z e g é s z s é g fv oé gd le al le km om ze ó l h e l y i d ö n t é s h o z ó k é s a f o g y a s z t ó v é d e l e m m eol g l fa l k o z ó ( f e n t m e g n e v e z est zt a) k e m b e r e k e g y a r á n t m e g h í v á s t k a p n a k. A k o n f e r e n cfiő a t é m á j a a f o g y a s z t ó v é d e l e m s z e r e p e a f o g y a s z t ó k t u d a t o s s á g á n a k n ö v e l é s é b e n é s a z e g é s z s é g m e g ő r z Eé zs eb n e n. b e l ü l k i e m e l t t é öm ra ök k : H o g y a n v e h e t j ü k f e l a h a r c o t a v á sm áe rg lt óé k v e s z t é s é n e k, e g é s z s é g ü k v e s z é l y e z t e t é s é n e k l e g ú j a b b t í p u s a i v a l? ( p l. h a m i s f o g y a s z t ó s z e r e k, h a m i s t á p l á l é k k i e g é s z í t ő k é s v i t a m i n t i s z t á z a t l a n e r e d e t ű é l e l m i s z e r e k, k ö r n y e z e t k á r o s í t, ó eá gr éu sc zi sk ék ge k á r o s í t ó r u h a d a r a b o k, b i o n a k á l c á z o t t t e r m é kse tk b. ), H o g y a n t e h e t j ü k m o t i v á l t t á a l a k o s s á g o t f o g y a s z t ó v é d e l m i i s m e r e te i n e k n ö v e l é s é b e n?, M i l y e n h e l y i f ó r u m o k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a l a k o - s, s áég s f o g y a s z t ó e g é s z s é g v é d e l m i i s m e r e t e i n e k n ö v e l éhsoégr ye a? n t e h e t ő h a t é k o n y a b b á a f o g y a s z t ó v é d e l e m k o m m u n i k á c i ó j a e g é s z s é g v é d e l m i s z e m p o n t b ó l? P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : E s e t m e g b e s z é l é s e k, k o n z u l t á c i ó k a s z a k e m b e r e k s z á m á r a, a m e g v a l ó s í t á s b a n k ö z r e m ű k ö d ő t a r t ó s ö n k é n t e s e k, m e n t o r o k, ö n s e g í t ő s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő i n e k b e v o n á s á v a. lf o g y a s z t ó v é d e l m i r e n d eé zn vy e k s z e r v e z é s e l a k o s s á g s z á m á r a h, o l a l a k o s s á g t á j é k o z t a t á s t k a p h a t a l a p v e t ő f o g y a s z t ó v é d e l m i i s m e r e t e k r ő l é s j o g é r v é n y e s í t é s i l e h e t ő s é g e k r ő l. A z e g é s z s é g e t, e g é s z s é g e s é l e t m ó d o t n é p s z e r ű s í t ő r e n d e z v é n y e k e n v a l ó r é s z sv zé et re vl e zé és s bae n v a l ó y üetgt m ű k ö d é s. ( 5- ö s s z á m ú t e v é k e n y s é g ) J a v a s o l t m e g o l d á s : R e n d e z v é n y e k é s w o r k s h o p o k s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a. A p r o g r a m l é n y e g e, h o g y a f o g y a s z t ó v é d e l e m b e n, i l l e t v e a z e g é s z s é g v é d e l e m b e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k s z á m á r a s z e r v e z e t t k e r e t e k e t b i z t o s í t s oh n h o z a, h o g y s z a k m a i t a p a s z t a l a t a i k a-t e, g y e gv ya l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s e b b e s e t i s m e r t e t é s e k a p c s á n m e g o s z t h a s s á k e g y m á s s a l. E z e k a z a l k a l m a k a m e l l e t t, h o g m i n d e n k i s z á m á r a h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e t e k e t é s t a p a s z t a l a t o k a t a d n a k á t, s e g í t e n e k a s z a k m á n b e l ü l i k ö z ö s s é g é p í t é s b e n é s a z e g y ü t t m ű k ö d ő l é g k ö r m e g t e r e m t é s é b e n. F o g y a s z t ó v é d e l m i f ó r u m s z e r v e z é s e a l a k o s s á g s z á m á r a, a h o l e g y e b e k m e l l e t t a z a l á b b i t é m á k b a n b ő v í t h e t i k i s m e r e t e i k e t : M i a f o g y a s z t ó v é d e l e m é s m i a c é l j a?, M e l y e k a z a l a p v eo tk ő f o g y a s z t ó i j o é s h o g y a n l e h e t a z o k a t g y a k o r o l n i? K ü l ö n ö s e n p r o b él és m á s g y a k r a n f é l r e é r t e l m e- z e t t t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t o s t u d á s á t a d á s, m i n t p l d. g a r a n c i á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k, v á s á r l á s t ó l e l á l l á s j o g a, s z a v a t o s s á g k é r d é s e, a l e g b i z t o n s á g o s a b b aé ts o sa a blb e gvk áosc ák rá lz á s i m ó d o k. K i á l l í t á s, b e m u t a t ó a z e g é s z s é g e s é l e t m ó d o t n é p s z e r ű s í t ő r e n d e z v é n y e k e n. F o g y a s z t ó v é d e l m i s t a n d, a h o l a r é s z t v e v ő k i s m e r e t e k e t s z e r e z h e t n e k a r r ó l, h o g y a n s z o l g á l j a a f o g y a s z t ó v é d e l e m e g é s z s é g t u d a t o s s á g o t. S z ó r ó a n y a g b i z t o as z í t áésra d e k l ő d ő k s z á m á r a, a m e l y b ő l m e g t u d h a t j á k, e g é s z s é g t u d a t o s f o g y a s z t ó k é n t m i r e é r d e m e s f i g y e l n i ü k e g y t e r m é k k i v á l a s z t á s á n á l, t o v á b b á

8 P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e sn éy g : T u d a t o s f o g y a s z t ó i m a g a t a r t á s k i a l a k í t á s á t c é l z ó r e n d e z v é n y e k s z e r v e z é s e, e g y é b, k ö z ö s s é g i r e n d e z v é n y e k e n t ö r t é n ő r é s z v é t e l ( p l. s t a n d f e l á l l í át cá s a d áf sa l u n a p o n ), t a s p e c i á l i s c é l c s o p o r t o k e g é s z s é g é r t é s é t, s a j á t o s i g é n y e i t ( p l. á tl oá zt oá ts t, s áhg a) l liá s fk io gr yl e l e m b e v é v e. ( 6- o s s z á m ú t e v é k e n y s é g ) J a v a s o l t m e g o l d á s : T u d a t o s f o g y a s z t ó k f ó r u m a e l n e v e z é s ű r e n d e z v é n y s o r o z a t s z e r v e z é s e a r é s z t v e v ő k s z á m á r a. A r é s z t v e v ő m id ne n a l k a l o m m a l k ö r ü l j á r n a k et gé y m á t, a m e l y h o z z á s e g í t i ő k e t a h h o z, h o g y k ö r ü l t e k i n t ő v é v á l j a n a k a k k o r, a m i k o r v á s á r o l n a k, v a g y a m i k o r v a l a m i l y e n s z o l g á l t a t á s t v e s i g é n y b e. L e h e t s é g e s t é m á k M: i t j e l e n t t u d a t o s f o g y a s z t ó n a k l e n n i? M e l y e k a z a l a p v e t ő f o g y a s z t ó i j o g o k? M i t j e l e n t a z e g é- s, z s ié lg l e t v e a k ö r n y e z e t t u d a t o s f os g? ymaesnzn tyái r e k e l l p o n t o s a n b e t a r t a n i a s z a v a t o s s á g o t? R e k ls áz m ü k s é g e s r o s s z v a g y f o g y a s z t ó s e g í t ő t e v é k e n y s é g? M i l y e n s z e m p o n t o k a t k e l l / é r d e m e s m é r l e g e l n i t a r t ó s f o g y a s z t ó i c i k k e k v á s á r l á s a e s e t é n? s t b. K i á l l í t, á s s t a n d F i g y e l e m f e l k e l ttu ő d a t o s f o g y a st zá s t b e m u t a t ó s t a n d l é t r e h o z á s a j e l e n t ő s e b b h e l y i r e n d e z v é n y e k e n, p é l d á u l f a l u nv aá pr o n s, i n a p o k o n, f e s z t i v á l o k o n s t b. I t t a r é s z t v e v ő k s z ó r ó a n y a g s e g í t s é g é v e l s z e r e z h e t n e k a l a p i s m e r e t e k e t a t u d a t o s f o g y a s z t á s s a l k a p c s o l a t b a n k é r d é s e i k e t i s f e l t e a h e st ti ak n d m u n k a t á r s a i n ea lk ő, a d ó i n a k. C s o p o r t o s at n á c s a d á s s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, a m e l y n e k k e r e t é n b e l ü l e g y é n r e s z a b o s e g í t s é g k é r h e t ő a z e g é s z s é g t u d a t o s s á g g a l é s a t u d a t o s f o g y a s z t á s s a l v akla apmc isno t la az t b a n, e g é s z s é g e s é l e t m ó d a lk ai k í t á hs oá z, é l e t m ó d v á l t á s h ovz é, d ő o l t á s ohk o z, s t r e s s z o l d á s i t e c h n i k á k k o n f l i k t u s k e z e l é s i t e c h n i k á k e l s a j á t í t áa smáehnotz á, l iés s e g é s z s é g f e j l e s z t és st éb h. e z P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : f o g y a s z t ó v é d e l e m m e l ö s s z e f ü g g é s b e n a z e g é s z s é g f e j l e s z t é s s e l, e g é s z sé g n e v e l é s s e l, e g é s z s é g t u d a t o s m a g a t a r t á s s a l k a p c s o l a t o s n y o m t a t o t t é s / v a g y e l e k t r o n i k t á j é k o z t a t á s, s z ó r ó a n y a g o k k é s z í t é s e a s a j á t o s i g é n y e k k i e m e l t fl ie g ym e lel me bt et v é( tpel. : l á t á s, h a l l á s ). K i a d v á n y t e r v e z é s e, e l ő á l l í t á s a, s o k s z o r o s í t á s a é, s z ík ti és sf e i l m a kc é l c s o p o r t o k e g é s z s é g é r t é s é n e k e l ő s e g í t é s e c é l j á b ó l ; t á j é k o z t a t ó a n y a g o k, k i a d v á n y o k t e r j e s z t é s e, i n t e r n e t e s t ae rg ty aé lb o m s z o l g á l t a t k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k ( p l. t á j é k o z t a t ó m ű s o r, c i k k, k i s f i l m ) s z e r e p e l t e t é s e a ( 7- h e ls y i s z má ém dú i á b a n. te v é k e n y s é g ) J a v a s o l t m e g o l d á s : B r o s ú r a t e r v e z é s e, k é s z í t é s e é s s o k s z o r o s í t á s a a c é l c s o p o rz t (es gz éá sm zá sr éa g), t ua d a t o s f o g y a s z t ó i s z o k á s o k m i b e n l é t é n e k m e g h a t á r o z á s á v a l. A b r o s ú r a c é l j a a f i g y e l e m f e l k e l t é s t á j é k o z t a t á s, v a l a m i n t a f o g y a s z t ólk ő déérsdéenke k f e l k e l t é s e a t u d a t o s s á g i r á n t, e z é r t f ő l e g o l y a n t é m á k a t i s m e r t e t n é h á n y m o n d a t b a n, m i n t a f o g y a s z t ó k m e g t é v e s z t é s é n e k l e g g y a k o r i b b m a i f o r m á i p l. h a t á s t a l a n s z e r e k k e l é s - k i ée tg ré es nz dí t ő k k e l, a b i o é l e l m i s z e r e k m i n ő s í t é s é n e k k r i t é r i u m a i, a z ze sg é gs e s é l e l m i s z e r e k, a k e r ü l e n d ő é l e l m i s z e r e k c s o p o r t j a i, a z a d d i k c i ó t k i v é l e l m i s z e r e k é s a z o k v e s z é l y e i, k o z m e t i k a i s z e r e k b e n r e j l ő v e s z é l y e k, f o g y a s z t ó i j o g o k, a z l e h e t ő s é g e s t b. A k i a d v á n y t l á t á s s é r ü l t e k s z á m á r a i s e l é r h e t ő v é k e l l t e n n i. K i s f i l m k é s z í t é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, a z ( e g é s z s é g ) t u d a t o s f o g y a s z t ó i m a g a t a e l ő m o z d í t á s á r a. A k i s f i l m e t f e l i r a t o z á s s a l k e l l a h a l l á s s é r ü l t e k s z á m á r a i s d e k ó d o l h a t ó v á f i l m b e n m e g j e l e n n e k a k ö v e t e n d ő, e g é s z s é g t u d a t o s f o g y a s z t ó i m a g aátk a, r tsá zsem mibn e t á l l í t v a a h e l y t e l e n f o g y a s z t ó i s z o k á s o k k a l. A k i s f i l m h e l y e t k a p a h e l y i m é d i a m ű s o r a i k ö z ö t t. H i r d e t é s s o r o z a t m e g j e l e n t e t é s e a h e l y i n y o m t a t o t t s a j t ó b a n, a m e l y h u m o r o s f o r m á b a n ( p l k é p r e g é n y, k é p r e j t v é n y, á l l a n d ó k a b a l a f i g u r a ) h í v oj sa s áfg e l f ia g y le al km é t m i n d e n a l k a l o m m a l e g y - e g y e g é s z s é g t u d a t o s f o g y a s z t ó i s z o k á s r a.

9 B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é Hg e: l y i f o g y a s z t ó i i g é n y e k é s p r o b l é m áé k r é fs e l, f o g y a s z t ó i p r o b l é m á k, h i á n y o s s á g o k m e g o l d á s á r a v o n a t k o z ó i g é n y e k f e l m é r é s e, f e l t á r á s a, ( s1-z ei s n t e t i z á l á s a. t e v é k e n y s é g ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : p r o g r a m o z á s i i d ő s z a k u n i ó s f e j l e s z t é s e k (-T Á M O P , T Á M O P ; h t t p : / / f o gtyoavsez d e l e m. k o r m a n y. h u / n o d e / ) e r e d m é n y e i n e k e g é s z s é g f e j l e s z t é s c é l ú f e l h a s z n á l á s a, a h e l y i s akjháotz o sislálge os z t é( s2- e. e s t e v é k e n y s é g ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : z e g é s z s é g e s é l e t m ó d o t, e g é s z s é g t u d a t o s m a g a t a r t á s t t á m o g a t ó, e g é s z s é g t u d a t o s iyr uá ln t s á g ú f o g y a s z t ó v é d e l m i s z o l g á l t a t á s k í n á l a t ( 8- b őavs í téesv e é. k e n y s é g ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : c é l c s o p o r t b e v o n á s a, m o t i v á l á s a, n y i l v á n o s s á g é r d e k é b e n f o l y t a t o t t p r o j e k t k o m m u n i k á c i ó, v a l a m i n t a t e v é k e n y s é g e k e r e d m é n y e i n e k m é r é s e, é s r teé rk re ől l é sde o k u m e n t á c i ó k é s z í t é s e a p r o j e k t k e r e t ( é 9- b en s. t e v é k e n y s é g ) V á l a s z t h a t ó, Ö n á l l ó a n n e m t á m o g a t h a t ó t e v é k e n y s é g e k A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é g K ö z n e v e l é s i i n t é z m é n y e k b e n, s k o ilá k b a n, f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n f o g y a s z t ó v é d e l m i i s m e r e t e k á t a d á s á r a t a n ó r á n k í v ü l i f o g l a l k o z á s o k s z e r v e z é s e. J a v a s o l t m e g o l d á s : R e n d s z e r e s e l ő a d á s o k, w o r k s h o ps oz ke r v e z é s e a t a n u l ó k s z á m á r a, a h o l e l i n d í t j u k ő k e t a t u d a t o s é e g é s z s é g t u d a t o s f o g y a svzá t ó v á l á s ú t j á n. A z i n t e r a k t í v f o g l a l k o z á s o k a l k a l m á v a l a g y a k o r l a t b h a s z n o s í t h a t ó t u d á s t s z e r e z h e t n e k e g y e b e k m e l l e t t a f o g y a s z t ó i j o g o k, a z é l e l m i s z e r b i z t o n f o g y a s z t ó k m e g t é v e s z t é s é n e k v e s z é l y e i ( k ü l ö n ö s ek n ka ü lröán jöus e n v e s z é l y e s r e k l á m o k ) a, z é s e g é s z s é g e s é l e t m ó d k i a l a k í t á s a t e r é n. A f o g l a l k o z á s o k ú g y k e r ü l n e k k i a l a k í t á s r a, h o g y a l e h e t ő l e g t ö b b é r z é k s z e r v r e h a s s a n a k é s a f i a t a l k o r o s z t á l y s z á m á r a i s v o n z ó a k l e g y e n e p é l d á u l r e n d s z e r e s e n s o r k e r ü l f i l m v e t í t é s r e, é t- e él s k é skó zs ít to él sá rs er a, é r d e k e s s p o r t e s z k ö z ö k k i p r ó b á l á s á r a s t b. T a n u l m á n y i v e t é l k e d ő k s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, a m e l y e k s o r á n c s a p a t o k b a o s z t v a, j á t f o r m á b a n a d h a t n a k t u d á s t a f o g y a s z t ó v é d e l e m, a t u d a t o s v á s á r l á s é s a z e g é s z s é g t u d a t o s s á g s z e r z e t t i es rm e t e i k r ő l. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : S z a k m a i m e g v a l ó s í t ó k s z a k m a i k é p z é s e n v a l ó r é s z v é t e l e ( f o g y a s z t ó v é d e l e m é s / v a g y e g é s z s é g f e j l e s z t é s t á r g y k ö r é b e n ). J a v a s o l t m e g o l d á s : W o r k s h o p o k, k é p z é s e k s z e r v e z é s e a c é l c s o p o r t s z á m á r a, a m e l y k e r e t é n b e l ü l is m e r e t e k e t s z e r e z h e t n e k a f o g y a s z t ó v é d e l e m m e l é s a z e g é s z s é g f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t b a n. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : M ű k ö d ő h o n l a p t o v á b b f e j l e s z t é s e, a m e l y a l k a l m a s a r r a, h o g y a z e g é s z s é g t u d a t o s v á l a s z t á s s a l k a p c s o l a t b a n a f o g y a s z t ó k s z á m á r a r e l e v á n s i n f o r m á c i ó k m e g t a l á l h a t ó a k l e g y e n e k a f e l ü l e t e n.

10 I I I. P r o j e k t m e n e d z s m e n t é s s z a k m a i v e z e t é s A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n éy g s : P r o j e k t m e n e d z s m e n t u r a l á s a. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é gp r o j e k t m e n e d z s e r é s p é n z ü g y i v e z e at lő k a l m a z á s. a I V. K o m m u n i k á c i ó A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é gk ö t e l e z ő t á j é k o z t a t á s é s n y i l v á n o s s á g b i z t ot sá íj té ák so a z t a t á s i K ö t e l e z e t t s é g e i ú t m u t a t ó é s a r c u l a t i k é z i k ö n y v K T K s z e r i n t

11 P á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t N e m p á l y á z a t í r á s, h a n e m t e l j e s k ö r z p á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t : p r o j e k t ö t l e t t p l a z á r ó e l s z á m o l á s e l f o g a d á s á i g, k o c k á z a t v á l l a l á s s a l A p r o j e k t m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k b i z t o s í t á s a H a t ó s á g á l t a l e l v á r t a k k r e d i t á c i ó s é s e n g e d é l y e z é s i f e l t é t e l e k k ö z v e t e t t b i z t o s í t á s a P r o j e k t t e r v k é s z í t ék sé e p : z é s i t e r v, m e g v a l ó s í t á s i t e r v, k ö l t s é g t e r v S z e r z ő d é s k ö t é s t á m o g a t á s a a H a t ó s á g g a l P á l y á z a t i m e g v a l ó s í t á s k ö z v e t e t t t á m o g a t á s a : k é p z é s i t e r v v é g l e g e s í t é s e, k é p z é s e k m e g s z e r v e z é s e, k é p z é s e k m e g t a r t á s a P á l y á z a t t e l j e s k ö r ű d o k u m e n t á l á s a a z e l v á r á s o kenlaek l őmeeng f P á l y á z a t i j e l e n t é s e k k é s z í t é s e a H a t ó s á g n a k E l ő l e g l e h í v á s t á m o g a t áp sé a n, z ü g y i e l s z á m o l á s b i z t o s í t á s a T e g y e n p r ó b á r a m i n k e t k o c k á z a t n é l k ü l I g é n y e l j e i n g y e n e s, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t É r t h e t ő, h a s z e r e t n e m e g b i z o n y o s o d n i a r r ó l, h o g y a p á l y á z a t o n v a l ó i n d u l á s r a a l e g j o b b a k a t v á l a s z t o t t a k i. H a ú g y d ö n t, i n d u l e z e n z aa t o n p, á l yiág é n y e l j e i n g y e n e s, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t! A z a l á b b i t r é n i n g n a p j a i n k e g y i k é t a j á n l j u k. Ö n d ö n t, h o g y m e l y i k e t t a r t s u k m e g m u n k a s z e r v e z e t é b e n m u n k a t á r s a i n a k ( 4 ó r á b a n ) : A m u n k a v é g z é s 1 2 a l a p t ö r v é n y e / M i l y e n f o l y a m a t o k a t u r a l a v e z e t ő? / á l aü t g : y f é l s z o l g m u n k a f i l o z ó f i a, n e m r é s z l e g! / S z e r v e z e t i S W O T e l e m z é s / H i b a o k o k e l e m z é s e a m u n k a s z e r v e z e t b e n / A m e g á l l a p o d á s k ö t é s k o n c e p c i ó i / S z a b á l y o z o t t k r e a t í v g o n d o l k o d á s i t e c h n i k á g y a k o r l a t a T o v á b b i i n f o r m á c i ó k é r t k e r e s s e P a b l é n y i A t t i l á t a z i n f d f t. h ue m a i l c í m e n v a g y a / o s t e l e f o n s z á m o n. A z a k t u á l i s p á l y á z a t i k i í r á s o k r ó l t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t t a l á l a w w w. g i n o p. h u é s a w w w. e f o p - p a l y a z a t. houl d a l a k o n.

12 P á l y á z a t i r e f e r e n c i a l i s t a T Á M O P : A v a s i G i m n á z i u m / D é r I s t v á n Á l t a l á n o s I s k o l a N a p s u g á r Ó v o d a é s B ö l c s ő d e T ö b b c é l ú K ö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y / - K é s p z Iő p a r m ű v é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m A M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i E g y e t e m G y a k o r l ó i s k o l á j a / K l e b e l s b e r g I n t é z m é n y F e n n t a r t ó K ö z p o n t / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / M i s k-od licó s g y ő r i R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a / Ó b u d a i N a g y L á s z l ó Á l t a l á n o s I s k o l a / P i a r i s t a Á l t a l á n ol s a, I sg ki om n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a / P o-rú oj sl ző lr ói n c f a l-vs a r u d K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y f e n n t a r t ó T á r s u l á s Á l t a l á n o s I s k o l á j a é s Ó v o d á j a / S z e n t T a m á s G ö r ö g k a t o l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a é s Ó v o d a / S z i- gm ea tk bá ed c skeö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y F e n n t a ró t T á r s u l á s / T o m p a M i h á l y R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a T Á M O P : A n d r á s s y G y ö r g y K a t o l i k u s K ö z g a z d a s á g i K ö z é p i s k o l a / B o n y h á d i P e t ő f i S á n d o r E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m é s K o l l é g i u m / F á y A n d r á s G ö r ö g k a t o l i k u s K ö z g a z d a s á g i S z a k k ö z é p i s k o l a / G a l a m b J ó z Ms e zf ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a ( M a k ó i O k t a t á s i K ö z p o n t S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m ) / K o n t a w i g M ű s z a k i é s Ü z l e t t u d o m á n y i S z a k k é p z ő I s k o l a / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a G i m n á z i u m é s P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / P r e m i e r M ű v é s z e t i S z a k k ö z é p ki os l a é s S z a k i s k o l a / S z e n t J á n o s G ö r ö g k a t o l i k u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / W i g n e r J e n ő M ű s z a k i I n f o r m a t i k a i K ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m T Á M O P / B : " A d d a k e z e d " P ü s p ö k l a d á n y i N a g y c s a l á d o s o k E g y e s ü l e t e / A l b a S a n s z K u l t u r á l i s A l a p í t v á n y / B ob co s k o r Ö k o C s o p o r t A l a p í t v á n y / D e b r e c e n i Z s i d ó H i t k ö z s é g / D r. B a l y H e r m i n a M e n t á l h i g i é n é s A l a p í t v á n y / F i l a d e l f i a E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / H I T G y ü l e k e z e t e / J u h á s z G y u l a R e f o r m á t u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / K e r e s z t y é n S z e r e t e t s z o l g á l a t A l a p í t v á n y r ö/ s- SK áö r r é t i C i v i l S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g e / K ü l d e t é s A l a p í t v á n y / M a g y a r C s e r k é s z s z ö v e t s é g / M a g y a r N é p f ő i s k o l a i T á r s a s á g / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B a r a n y a M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B é k é s M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t K o m á r o m -E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t N ó g r á d M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t S z a b o l- cs sz a t m á r- B e r e g M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t T o l n a M e g y e i S z e r v e z e t / M a g y a r o r s z á g i E v a n g é l i u m i T e s t v é r k ö z ö s s é g / Ú j s z ö v e t s é g G y ü l e k e z e t / M i s k o l c i A uot n ó m O r t h o d o x Z s i d ó H i t k ö z s é g / N a g y a l f ö l d i K ö r n y e z e t v é d ő é s T é r s é g f e j l e s z t ő E g y e s ü l e t / N a g y c s a l á d o s o k O r s z á g o s E g y e s ü l e t e / P á p a i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / P o l g á r d i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S á t o r a l j a ú j h e l y i I f j ú s á g i E g y e s ü l e t / S e g í t ő S z e y r e t/ e t A l a p í t v á n S v e t i t s K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s D i á k o t t h o n / S z a b a d T é r E g y e s ü l e t / S z e g e d i S p e c i á l i s S z ü k s é g l e t ű G y e r m e k e k C s a l á d j á t T á m o g a t ó S z i v á r v á n y S z ü l ő A l a p í t v á n y / S z e g e d- K á l v i n T é r i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S z é k e s f e-hö érrevg áhre g y i Ró m a i K a t o l i k u s E g y h á z k ö z s é g / T i s z á n i n n e n i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t / V a n y a r c i E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / X V I. k e r ü l e t i K ö z m ű v e l ő d é s i T a n á c s E g y e s ü l e t

13 T Á M O P : K e c s k e m é t i I f j ú s á g i O t t h o n / K e c s k e m é t i K u l t u r á l i s é s K o n f e r e n c i a K ö z p o n t N o n p r o f i t K f t. / O r s z á g o s I d e g e n n y e l v ű K ö n y v t á r / P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m T Á M O P / A : P á l h a l m a i O r s z á g o s B ü n t e-v t é sg r e h a j t á s i I n t é z e t T Á M O P / A : A d d a k e z e d N a g y c s a l á d o s o k P ü s p ö k l a d á n y i E g y e s ü l e t e / A l g y ő i S p o r t K ö r / B o c s A l a p í t v á n y / F é n y F e l é A l a p í t v áinay t a / l FC i v i l K u r á z s i E g y e s ü l e t / F i a t a l o k a F i a t a l o k é r t E g y e s ü l e t / G y e r m e k k e r t A l a p í t v á n y Ó v o d a / K E R É K K Ö T Ő S p o r- t K u l t u r á l i- s é s S z o c i á l i s E g y e s ü l e t / M e g y e i N é p f ő i s k o l a i E g y e s ü l e t D e b r e c e n / M e z ő f ö l d N é p f ő i s k o l a i T á r s- a s á g / P é c s E g y h á z m e g y e i K a t o l i k u s rc ia t a s A l a p í t v á n y / R I K A I Z E N A n g y a l k e r t S- p oér s t K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t / S á r s z e n t m i h á l y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t / S c l e r o s i s M u l t i p l e x e s -BNeatg eygkeuk n -J á s z S z o l n o k m e g y e i E g y e s ü l e t e / S z a n d a s z ő l ő s é r t E g y e s ü l e t T Á M O P / B : B I O K O M P é c s i V á r o s ü z e m e l t e t é s i é sk ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i K f t. / B ó l e m K f t. / K a p o s v á r i É l m é- n yé s G y ó g y f ü r d ő N o n p r o f i t K f t. / K a p o s v á r i Ö n k o r m á n y z a t i V a g y o n k e z e l ő é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K a p o s v á r i V á r o s g a z d á l k o d á s i Z r t. / K- a péo s v á r i V í z C s a t o r n a m ű K f t. / K a p o s V o l á n Z r t. / K U K A R O B O T I C S HU N G Á R I A I p a r i K f t. / P É T Á V P é c s i T á v f ű t ő K f t. / -RT ar ka n s K f t. / S c h i e d e l K é m é n y g y á r K f t. / T e t t y e F o r r á s h á z Z r t. / T ű z á l l ó t e c h n i k a i S z o l g á l t a t ó G y á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. Á R O P - 1. A. 5 / 3. A. 2: G y ö m r ő V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I. k e r ü l e t á rt eo rs é z v Ö n k o r m á n y z a t a / D e b r e c e n M J V Ö n k o r m á n y z a t a / S i k l ó s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T a m á s i V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / K o m l ó V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / P é c s M J V Ö n k o r m á n y z a t a / M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a / P ü s p ö k l a d á n y V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t V I I I. k e r ü l e t oj s ó z s e f v á r Ö n k o r m á n y z a t a / K e c s k e m é t M J V Ö n k o r m á n y z a t a / N y í r e g y h á z a M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 6 : M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 2 / 3. A. 1 : C e c e N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s B u d a p e s t F ő v á r o s V. k e r ü l e t Ö n k o r m á n y z a t a / D u n a s z e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I I. k e r ü l e t E r z s é b e t v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M o h á c s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M ó r V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / R á k ó c z i f a l v a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S o m o g y v á r K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t e s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t l ő r i n c V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T o l n a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / V e c s é s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a

14 T Á M O P : Á B P Á P I S Z - B u d a P i é r t K e r e s k e d e l m i Z r t. / I n d e x. h u Z r t. / K a p i t á l i s N y o m d a i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / K o r a l l C s e m p e K f t.- T e/ c h " M omuélrdn ö k i I r o d a K f t. / P a-pá ís rz K e r e s k ed e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / S t a r c o p y F é n y m á- js ao vl íó tg ó é, p K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. H E F O P / 0 8 : A u t ó S ó s K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / A u t o c a r m a Z r t. / B i o m i B i o t e c h n o l ó g i a i S z o l g á l t a t ó K f t. / B u d a p e s t i K ö z l e k e d é s i Z r t. / B u dz ao pl eg sá tl i t a tt ó á v hz rő st. / D u n a n d B r a d s t r e e t H u n g á r i a I n f o r m á c i ó S z o l g á l t a t ó K f t. / D u n a i K a v i c s ü z e m e k K f t -. / E l e k t r o M e t a l l P a k s K f t. / E x c l-ub za íu v É p í t ő i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F o o d M i c r o M i n ő s é g e l l e n ő r z ő, t e r m é k f e j l e s z t ő é s -K Muét rantöó k i S z o l g ál t a t ó K f t. / F o r n e t t i F a g y a s z t o t t P é k á r u- t e r m e l ő é s K e r e s k e d e l m i K f t. / F r o n t s o f t I n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i K f t. / G a n z T r a n s e l e k t r o V i l l a m o s s á g i Z r t. / G r a b o w s k i K i a d ó K f t. / G y o m a i K n e r N y o m d a Z r t. / K i s M ű a n y a g t e c h n i k a K f t. / K o v a c s B a u. h u É p í t ő i páalr li a lvk o z ó K f t. / M a s- pr ea di l o g V a s ú t i S z á l l í t m á n y o z á s i K f t. / M i l t o n F i n a n s z í r o z á s i Z r t. / N e t M é d i a K i a d ó é s I n t e r n e t T a r t a l o m s z o l g á l t a t ó Z r t. / O l y m p u s H u n g a r y K f t. / S k y M a r k e t i n g C o m m u n i c a t i o n s K f t. / S T S G R O U P M é r n ö k i I r o d a Z r t. / T B G H u n g á r i a- B e t o n K f t. / T o t a l c a r. h u I n f o r m a t i k a i K f t. / T r a n z - O r g R e n d e z v é n y t e c h n i k a K f t. / W e s s l i n g H u n g a r y K f t. T Á M O P / A : A n d a K e r e s k e d e l m i K f t. / A d v e r t i c u m Z r t C. a n t/ e r K f t. / C e c e-ik é h l i V e n d é g l á t ó i p a r i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / C i r k o n t Z r t. / C l u b DAizgúb r u ikl fd t. K f/ t. D o/ l o g i d ő K f t. / D o r o g- H ú s K f t. / É d e-np l u s z K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / E g-c y oe ot p é r tz ér st. / É H G K f t. / F a c t o r y C r e a t i v e S t u d i o G r a f i k a i T e r v e z ő, K i a d ó é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a l u s i B o l t K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a z e k a s n é K f t -. G / l o bf e o l tk fi nt. / G e o f o r K f t. / - CG or oó p t Z r t. / G. T. S Z. I n g a t l a n f e j l e s z t ő é s Ü z e m e l t e t ő H o fk f mt a. n n / H o t e l é s R e n d e z v é n y K f t. / H u m a n S e r v i c e A g e n c y K f t. / J á r m ű s z e r e l v é n y t G y á r t ó Z r t. / J ü l l i c h KGalnads ó ZKrát l. m á / n M ű s z a k i F ő i s k o l a M u l t i J o b I s k o l a ts kz eö zv e t / K a p o s v á r i N y o m d a i p a r i S z o l g á l t a t ó K f t -. / K o p K a K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K o r d a F i l m s t ú d i ó K f t. / K ö z l e k e d é s F ő v á r o s i T e r v e z ő I r o d a K f t. / L a c h ú s K f t. / L i n e a B ú t o r K f t. / " M. B. T r a v e l S e r v i c e " U tm azr ák se i t b Ka fu t -. R e m/ e h a K f t. / M e l-ód i á k A l f ö l d K f t. / M- De il áó k K e c s k e m é t K f t. / M e -l Dói á k K f t. M/ é r t é k É p í t é s z e t i S t ú d i ó K f t. / M e s e K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r N e fk ef lt e. j t/ s! K e r e s k e d e l m i K f t. / N e t r i x K f t. / N o r p a n S ü t ő i p a r i K f t. / Ó b-uú dj al a k B e r u h á z á s s z e r v e z ő é s F ő v á l l a l k o z ó Z r t G. K/ f t O. H / P i a c é s P r o f i t K f t. S a/ j ó- H ú s V á g ó é s F e l d o l g o z ó K f t. / S h o r t c u t C o m m u n i c a t i o n TK fr At C. O N/ - B u d a p e s t I p a r i, K ö z v e t í t ő K é p v i s e l ő K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / U n i v e r s i t a s I s k o l a s z ö v e t k e z e t -/ M evt á l b a u G y á r t ó é s S z e r e l ő, K e r e s k e d ő K f t. T Á M O P / B : C O O P S z e g e d K e r e s k e d e l m i R e g i o n á l i s Z r t. /- O P C O S t a r Z r t. / C s a b a M e t á l Ö n t ö d e i Z r t. / I n o t a l A l u m í n i u m f e l d o l g o z ó Z r t. / V é r t e s V o l á n A u t ó b u s z k ö z l e k e d é s i Z r t. / M c D o n a l d s K f t.

15 T Á M O P / A : B ü k i K f t. / É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k / e z Ee u r o R a p t o r K f t. / F á b a f é m B t. / F o l-tg il no b e K f t. / G I G A K f t. / G y e g é p K f t. / K ö g á z K a n i z s a R e g i o n á l i s É p í t ő - S z e r e l ő K f t. / M e- Dl ió á k I s k o l a s z ö v e t k e z e t S z o l n o k / M o u l d T e c h K f t. / N e l s o n F l o t t a l í z i n g K f t. / P a n n o n S z o f t v e r K f t. / P r o k o T r a v/ e l S A KT fr t A. X E l e k t r o n i c T e l e k o m m u n i k á c i ó s K f t. /- DTe n t a l K f t. / V e- sm zo n t K f t. / W e b s h a r k K f t. T Á M O P / B : A d i t u s Z r t. / B a r a n y i S ü t ő i p a r i K f t. / B ó l e m É p í t ő i p a r i -HK af lt a. s / C o o p Z r t. / E g y e t é r t é s C o o p Z r t. /- K eg ra zl ea n H u n g á r i a K f t. / G r ó t o Cp o K e r e s k e d e l m i É s S z o l g á l t a t ó Z r t. / -Kk oa p Z r t. / K u n s z ö v T e x t i l r u h á z a t i K f t. / M A S K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r Z r t. / M O M F a k t o r G é p i p a r i K f t. / P e d r ó P é k s é g K f t. / R a k a m a z é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / S a j ó h ú s K f t. / T a b i C o o p Z r t. / T a u g é p r i G u mg éi pi gp ya á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / T i s z a f ü r e d é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / U h r i n T r a n s z p o r t K f t. T Á M O P / A : A b a ú j T a k a r é k T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / B O S -K HO I D R A U L I K A S z o l g á l t a t ó K f t. / C e l l p l a s t M ű a n y a g i p a r i K f t. / C s a b a T a l k T á v k ö z l é s t e ce hd ne il km ai i éks e r e s k S z o l g á l t a t ó K f t. / D e k a K e r e s k e d e l m i K f t. /- S od ef t n t ak lf t. / F a m i l y F r i s s K f t.- T / e x F lb et x. / G r a n d P h a r m a K f t. / H e r t e l e n d y K a s t é l y s z á l l ó K f t. / H o t e l K o r o n a E g e r / I S D E K A B t. / K E V I K O P r e v e n c i ó V é d ő n ő i S z o l g á l t a t ó K f t. / K o v á c s T ü z é p / K f t M. a s t e r C l e a n K f t. / M E D C E N T E R E g é s z s é g ü g y i é s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K ö z h a s z n ú K f t. / M e i-h s to el rz K f t. / M i k o l a s e k K f t. / O r a n g e w a y s -DAé llf ö l d K f t. / P l a- Fs ot ri m c S z e r s z á m g y á r t ó K f t. / R A- K T R A N S S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / R e g i o n á l i s P s z Ei gc éh si zá st ér gi üa g y i S z o l g á l t a t ó K f t. / R o c h l i t z G y ó g y t o r n á s z é s S z o l g á l t a t ó B t. / S h a r k I p a r i M e g o l d á s o k K f t. / S z i n f l e x P l u s K f t. / V a s s & K o É p í t ő i p a r i K f t. / V o t e c K f t. / - SWzees g t K f t. / W e t w i p e K f t. - M/ e dx i t o r L a p k i a d ó, O k t a t á s- é s R e n d e z v é n y s z e r v e z ő t K. f/ Z s o l d o s K f t.

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú é é ő ü é í ó é é ő Í Í é é é é óó ó é é Í Á é é í í é ő é é í é é é é é é ü é é ü é é é é ő é ő é é ő ü ü é é é é é é é í ő é é ű é é ü ü ő é é ő é é é ő é é ő ó ó é ő ü é Ú é ü é é ű é é í é í é é í

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö

ö ĺ ń ö ĺ ű ú ľ ĺ Í Í źĺ ź ö Á ľ ü ĺĺ ö ő ö ĺ ľ ź ĺ ő ć ü ő Ĺ ö ń ą üľ ő Í ö ľ ĺ ź ö ö ś ĺ ö ő ź ĺĺ ö ĺ ü ĺ ź ĺ ö Ĺ ö ö ĺ ö ľ ů ü ö Íĺ ľ ĺ ý ü ź ű ý ö ő ü ĺ ő ĺ ĺ ĺ ü Ő É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ŕ ľ ľĺĺ ľ ľ ĺ ú ő ĺ ľ ľ ő ő ő ő ĺĺ ĺ ľ ö ö ť ć ö ö ľ ľ ü ĺ ź ő ö ö ĺ ĺ ő ń ú ő ľ ü ö ő ĺ Á ö ö ü ľ ű ö ö ő ő Ł ö ö ő ĺ Ĺ ő ĺ ő ľ ĺ Á ć ľ ő ü ĺ ź ű ź ź ú ö ĺľ ą ľ Ĺĺ ę ő

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é ú ú éľ ú ľ ľ é ú ľ ľ ŕ ľ é í ĺĺ ú ĺí Ż é ö é é é í ö é ľ éń ń ú ľ ľ ľ é é é é é ő ő ö í Á ö é é ő Ę ö ö ő ľ ú é é é é é é é ü ľü ű í ú ú éľ ő é ú é é é é ą ú é ú é é í é é ź ő ĺ éą öľ é ý í ö é é öľ é

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú ő ľ ľü ľ ő ő ź ő ő ľ ő ł Ő É ő ü ź ľ ľ ő ő ľ ő Ü ľ ü ö ü ń ľő ľľ ő ľ ü ľ ő ź ź ö ö ő ľ ú ź ź ő ő ö ö ľ ö ö Ú ź ź ő öż ú Ą ü ő ť ö ł ź ő ź ú ö ő ź ö ö ő ő ľ źú ő ü ü ö ö ő ő ő ö ő ľ ő ü ö ľ ő ú źú ő ź ź

Részletesebben

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í ÍÜ ű Í Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í Ú ö Í Á ű Í ö Ü Í Í Í ű Ú Í ő ü Í ö ő É Í É ü ÉÍ ő Ü Ú É Í ő Í ű ü Í É Ü Ü Í Á Á Í Ü Í É Í Í É É É öí Í Í ö ú Í ú

Részletesebben

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é é é ö ő é é é ö é é é é ö ö ö Í Í é Í é ö é Í ö é é é é é ö é ü í é ű é é ö é ö é Í ö ö é é é ú ö ö Ú ö í é í é é í é ö é é é é é é ö í ű ű é é ű Í ö é é é éé é í é é í ö í é é Ü é ő é í é é é é ö í Ü

Részletesebben

ü Á É Á Á Á É É ü É ő Á É Í Í É É É í é í ö í ü ö é ö ö é ú é é é é é é ő ő ő é É é é ü é é í é É É É é í ö é é é Í é í é é ö ü é í ö é é É í ö é é ú ű É ö é é ö ö é ö ö ö é í ö é É ö í é é ü é Á é ü

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

ő ó ú í í ő í đ ź ő ź ő í ő ő ő ę ő ď ő ő ő ő őđ ó ý đ đ ő ő ü ő Í ő ö ő ö ö í ó ő ź ó ź ź í ü ó í í í í ő ő ź í ź ö ź Í ö ź źů ó ó ó í ő í í Á ó ö ő

ő ó ú í í ő í đ ź ő ź ő í ő ő ő ę ő ď ő ő ő ő őđ ó ý đ đ ő ő ü ő Í ő ö ő ö ö í ó ő ź ó ź ź í ü ó í í í í ő ő ź í ź ö ź Í ö ź źů ó ó ó í ő í í Á ó ö ő ó ł ő í í ő Ĺ ő í í đ ý í É Í É ó Á ł É Í ó Í ó Í É Ü É Ę Á ą Ą É ąę Đ Á ć ü ő í í ź ďź ő ő í ő í ú ę ü ź ő íü í ź í ú íí í ť í ú í ű ü ö ü í ö ü ő ü ő ź ű ö ö ó ú ö ő í ő ő ź ö ő í ł ő ó ú í í ő í đ ź

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö ó É ü Ú ó ő ú Í ü Á ó ÜÜ ó É Ö Ü Ü ö Í ö ö Ú Ú Ü Í ö ó ú Í ó ü Í Ü ó ö É ö ő ö Í ó ú É ó Ó É ó ú ú ú ó ó ó ó ú ü ö ő ü ó ö ó ó ü Ü ó É ü ó ü ö ő ó ü ó ö ó ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś ő ł ż ő ö ňő ľ óĺ ĺ ő ľ ň í ľí ĺ őľ ľ ľ Á ľ ľ ľ ó ľ ľ Ś

ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś ő ł ż ő ö ňő ľ óĺ ĺ ő ľ ň í ľí ĺ őľ ľ ľ Á ľ ľ ľ ó ľ ľ Ś ľ ĺ ł Ą ą ľ ć ęľ ť ď ŕ Á Ü Ő Á Ő É ÍľÁ ł Á Á Á Á ĺ É É Áľł Á Ó ľá ł Á ł Á Á Á ľ ł Á ŕ ĺ ö ľ í ĺ ľ ö Ż ó ő ô ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś

Részletesebben

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü í á á ó á á ó á ő á ő á ó á ő á á á ú ó á á á ú ó á á ó á á á á á á á á ú á á á á á á ó í á á Á á á Í á ű ö ő á á í á ö í á á á ó Ú á á ö ű ö á á á á á ö ö ó ű ö á ő ó á ó ő á á á ö ó ó í á ü ö á á ű ö

Részletesebben

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é Á ö ö Á É ó ü É ó ö í ü é é ő ö é Ö é ö é é é ő ó ó ö ó ő ó é ó í ö ú ö é é ó é é ő ő ő í ó é ó ő ó é é é ó ó ő ó é ó é é í ő é ü ö Ó ö ü ő ő í é é ó é é ő é ő ő ó é ó ő ó ö ö ő ó é ó ó ő í é ű é í é é

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é ó ü É Í É Á ú Ü Ü é ó é ö ú óé ü é í é éü Á í é ű é í óé é ú ó ü ó é í é é ú ö é é í í ú ő é í ű ó ó é é í é é é í é ű é í é é é é ü ö ú ó ű é é ó é ö ö ő í őí é é ö ó é í é É é őí é í é ű ő é é í óé ű

Részletesebben

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ü Á Á Á É ö é ú Í ü É Í Í Á Í Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ú ö é é é é é é é é

Részletesebben

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő ö ö í í í Ú ÍÖÍ í ö ö í í ü ú Í Í í í ő Í Í ú íü ő ú Í Á í ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó Á Ó É Ó Á É Ó Ü É Ó Ö ú ü ü í ü é é ó úá ü é é é é é ó é ú ő É ó é ó ó í é ó ó ó óá ó ó ó ó ú ó ü ü óíí ö ú ú é éé ó ó ü ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó ő ó Ü ó ó ł ä É Í ő ő ń ü ő ü ý ý Ú ď ó ö ő ö ü ő Ę ű ó ť Ś ť ź ő ę ó öů Í ý ó ú ű ń Í Í ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó é ú á á ő é é ő ü ú é ó á á é ő ü ö á á á ó ó í é á ó ó ó ö á á í ö á í í á á ó á é ü é Ü á á á á á á á é ö ü ö í á ó é ö ü á ö á é é á á ö é í é é é ö é é ó ö á á á é é ö á á ö ö é ő é é ö é ő é é á á

Részletesebben

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö ö ö ő ö ő ö Á ö Á ó ö ő ő Ö ő Ö Ü Á Á ó ó É ú Á Á ö í ö ó ö Ü ő í ó í ó ö ó ő ó ö ö í ő ő ő ő ö ö ő ö ő í ü Ö ő ő Ö ő ő ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö

Részletesebben