Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el zt a ml e g e m e l i a r e z g é s s z i n t ü n k e t, é s a s p i r i t u á l i s f e j l d é s i r á n y á b a t e r e l m i n A z i l y e s f a j t a f e j l d é s v a l ó d i f e n y e g e t é s t j e l e n t a z e g ó r a n é z v e ( a m e l y e t a z o n m é l y ö s s z e t e t t m e g g y d éz s r e n d s z e r k é n t d e f i n i á l u n k, a m i f o l y t o n a z t h a n g oe zl ts az ta jk a, d t hu on gk y I s t e n t l, é s e z é r t a d ö n t é s ü n k é r t m e g f o g b ü n t e t n i m i n k e t ), é s p e d i g a z é r t, m e r f e j l e t t e b b é v á l u n k s p i r i t u á l i s t e k i n t e t b e n, a n n á l n a gsyéogbe b, a h ovg ay l óvsizsísn z a e m l é k s z ü n k v a l ó d i k i l é t ü n- kér s e a r r a, h o g y e g y e k v a g y u n k I s t e n n e l. M i h e l y t e r r e r á é b r e d t ü n k, a z e g ó n a k p u s z t u l n i a k e l l. M á r p e d i g h a e g y v a l a m i t b i z t o s a n a l e g k ü l ö n z b ö b b f a j t a m e g g y z d é s r e n d s z e r e k r l, a z a k ö v e dt ek n e z k: í s ém ri ln e t n e k e l l e n s z e g ü l n e k, a m e l y k e t h i b á z t a t n á. E z a l ó l a z e g o s e m k ik v éf toel l y. v á( sat z tea mn bú es rá eg o t t e s zn e k r ó l a, h o g y a z i g a z u k é r t k é p e s e k f e l á l d o zgn ui k a t. b) o l d o g s á E k k é n t m i n é l i n t e n z í v e b b e n a l k a l m a z z u k a s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s t, a n n á l h e v e s e b b e v i s s z a é s p r ó b á l a r r a c s á b í t a n i m i n k e t a z e g o, h o g y m a r a d j u n k s écgsü ank k b em n e g a z f ü g g á l d o z a t a r c h e t í p u s á t ó l. C é l j á t t ö b b e k k ö z ö t t ú g y i g y e k s z i k e l é r n i, h o g y s a jk á t s p i r i t u á l e s zk ö z e i t h a s z n á l j a f e l. E n n e k a m ó d s z e r n e k a s zdeám jláét l e lt áe ts j upk é l a b b a n, a h o g y a n a z e g o f e l h a s z n á l jba e nas i g ym erk k e l v é g z e tut n kmá t a s a j á t c é l j a i é r d e k é b e n. A bm enks k e l g yveé rg z e t t m u n k a m ó d o t a d n e k ü n k a r r a, h o g y k üa n klbee l n é z z ü n k, é s m e g g y ó g y í t s u k a g y e r m e k k o r s e b e i t, a m e l y e k e t f e l n t t k é n t i s m a g u n k b a n h o r d o z u n k l, y e ék s m ai mn ed m á i g k i h a t n a k a z é l e t ü n k r e. A z e g o a z o n bn a a s a j á t t ú l é l é s é n e k e s é l y é t l á t j a a b b a n, h o g y m i e k k o r a f i g y e l m e t f o m e g s e b z e t t s é g ü n k r e, é s f e l h a s z n á l j a a b e n s g y e r m e k k e l v- éag mz e lt yn t e mk u ns ko ár t á n e b e n s g y e r m e k e t a l e l k i s e b e i n k m e t a f o r á j a k é n t -, h a sh zo ng áy l jmuek g e r s í t s e k ö t deé t s ü an z k á l d o z a t a rc h e t í p u s á h o z. E z p e d i g a s e b e i n k s z ü n t e l e n n y a l o g a t á s á n a k v i s e l k e d é s f o r m á j á h o z h a t a l o m m a l r u h á z z u k f e l k e t e z ea s e b e k e t a z á l t a l, h o g y s z ü n t e l e n ü l r ó l u k v ebteístzjéülk ü n k ; k i k e t e g y ú g y n e v e z e t t b e n s g y e r m e kbr ie z, amléa s la é g k ö r k i a l a k í t á s á n a k e s z k ö z e i k é n t h a s z n á l j u k k e t. A s z ü l e i n k e t h i b á z t a t j u k A n y o l c v a n a s é v e k b e n a b e n s g y e r m e k k e l v é g z e t t m u n k a n a g y r é s z e e r t e l j e s e n ö s s z p o n t o s í t o t t, h o g y a ksezt ü lve ai gn y v a l a k i m á s t h i b á z t a s s u n k j e l e n l e g i gb uo nl kdéo rgt t. a l a n s á A z e m u n k á h o z k a p c s o l ó d ó m a n t r a í g y h a n g z i k : H a n e m i l y e n e k a s z ü l e i m, m a b o l d o g e m l e n n é k. " E z m i n t e g y f e l h a t a l m a z m i n k e t, h o g y ú g y i k é rm es zv ze ül k t, é k e z t v e laümn ek l, y f e l f o g á s s ao lk k a l k ö n n y e b b e g y ü t t é l n i, m i n t a z z a l a m e g g y z d é s s e l, h ok gé y r tmü i ke zmt a g u n k a f a j t a b á n á s m ó d o t. E g y i l y e s f a j t a n é z p o n t a z e g ó n a k i s k e d v é r e v a l ó, h i s z e n a u t o á l d o z a t k é n t t e r e m t ú j j á m i n k e t. A m í g t o v á b b r a i s a s z ü l e i n k e t a f opgrjoubk l éhmiábiánzktéartt n, i a d d i g v a l a m e n n y i e g y m á s t k ö v e t dnéek m zteo v á b b f o g j a v i n n i e z t a m e g g y z d é s r e n d s z e r t.

2 A z é r z e l m i m é r g e k k i t i s z t í t á s a N e m a k a r o m a z t s u g a l l n i, h o g y r o s s z d o l o g k a p cr se om lt ae tn oi t e tl ef o j t o t t g y e r m e k k o r i d ü h ü n k k e l é s f á j d a l mku an l k,s m ó d o t t a l á l n i e n n e k f e l o l d á s á r a. É p p e l l e n k e z l e g, e z t o k v e t l m e g k e l l t e n n ü n k. M i e l t t t o v á b b l é p n é nbk o ca s ámt eá gs r a, e z t a m u n k á t k e l l e l v é g e z n ü n k, h i s z e n a m í g h ar a g é l b e n n ü n k, n e m v a g y u n k k é p e s e k m e g b o c s á t abnai n. taúzl o ns o k m h e l y f o g l as l k o z á é s t e r á p i a ö s s z p o n t o s í t k i z á r ó l a g a h a r a g u n k r a, é s m u l a s z t j a e l rá at ga ol t a k ía t a n i e z t m e g b o c s á t á s v a l a m e l y f o r m á j a r é v é n. H a g ua n k kha al r a v é g z e t t m u n k á t a s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s s a l r op sá í t j u k, m e g t i s z t u l u n k m i n d e n n e m e l f o j t o t t é r z eá lmi i s ém s é r me eg nt t l, é s l e h e t s é g e s s é v á l i k h a r a g u n k v é g l e g e s f e l o l d á s a. E k k é n t k i e v i c k é l ü n k a mbeógl s, e bézs e t t s é g á l l t ú l l é p ü n k a z á l d o z a t s z e r e p e n. A n a v a h ó m e g b o c s á t á s i r í t u s E g y s z e r h a l l o t t a m, a h o g y a n C a r o l i n e M y s s a n anv oa k h ó e gi y n d ri íá t u s á t eelctse e, t a m e l y e t a r r a h a s z n á l t a k, h o g y m e g e l z z é k a m e g s e b z e t t s é g p r o b l é m a k ö r é n e k f ü g g s é g i v i s e l k e d é s f o v á l á s á t. J ó l l e h e t a n a v a h ó k k é t s é g k í v ü l f e l i s m e r t é k a z e m b e r e k a z o n s z ü k s é g l e t é t, h o g y b e s z é l j e n e k, é s h o g y a c s o p o r t s z e m e e le é t, t áe rg jy áb k e n ka z z a l i s t i s z t á b a n v o l t a k, h o g y h a b e s z é l n e k a s e b e i - k r é s l k ü l ö n ö s e n, h a t ú l z á s b a -, v i sa zk ik k o r h a t a l m a t a d n a k e z e k n e k a s e b e k n e k ö n m a g u k f e l e t t. K ö v e t k e z é s k é p p e n, h a v a l a k i t o l y a n s e b v a g y s é r e l e m é r t, a m e l a k a r t o s zn ti a a t ö b b i e kl k, a k k o r a t ö r z s ö s s z e g y l t, é s a z i l l e t a g y l é s e l é t e r j e s z t h e t H á r o m s z o r á l l t m ó d j á b a n k ö z z é t e n n i s é r e l m é t, a m e l y e t m i n d e n k i e m p á t i zá vé sa sl e l é s e g y ü t t é h a l l g a t o t t v é g i g. A n e g y e d i k a l k a l o m m a l a z o n b a n, a m i k o r a z i l l e t p é rke i, á lml it n da e nkköi r k ö z e h á t a t f o r d í t o t t n e k i. E l é g! H á r o m s z o r v é g i g h a l l g a t t u k, a h o g y e l é n k t á r o d a M e g s z í v l e l t ü k. M o s t m á r v e s d k i b óml a! g a Md i t ö b b é n e m f o g j u k m e g h a l l - g am to ni d" t á k. E r í t u s h a t h a t ó s t á m o g a t á s s a l s z o l g á l t a m ú l t b é l i g ef dé á jsdéahlemz a. k e l e n K é p z e l d c s a k e l, m i t ö r t é n n e, h a m i i s u g y agna itlá yset n nty áúmj ot a n á n k a b a r á t a i n k n a k! M i l e n n e, h a m i u t á n m á r h á r o m í z b e n p a n a s z k o d t a k n e k ü n k a s e b e di ok zr a tl s zé es r eapz ü kár l l, a z t m o n d a n á n k n e k i k : É p p e l e g e t g aht at la l a k m á r e r r l a ó l t. é m ái rt t a z i d e j e, h o g y k -i v e s d m a g a d b ó l! T ö b b é n e m f o g o k h a t a l m a t a d n i a s e b e i d n e k a z á l t a l, h o g y e n g e d l e k f o l y t o n r ó l u k E h h e z t ú l gs oá s a n s z e r e t l e k. " B i z o n y o s v a g y o k b e n n e, h o g y h a m e g t e n n é n k, ia n k b akrö áz tü al s o k a n á r u l ó n a k n e v e z n é n e k m i n k e t. V a l ó s z í n l e g n e m s z í n t i s z t a s z e r e t t á m o g a t á s n a k, h a n e km i ná tr eu nl éá k s n ta ek t t üe n k e t, é s a z o n n y o m b a n e l l e n ü n k f o r d u l n á n a k. A z i g a z b a r á t H a i g a z á n t á m o g a t n i a k a r j u k e g y m á s t a s p i r i t u á l i s f e j l d é s ú t j á n, a k k o r h i t e m s z e r i n t v á l a s z t á s u n k m, i n t f ev lá l l a l n i a k o c k á z a t o t, m e g h ú z n i a h a t á r t a z o k k ar l e, t ü na k, i k eé t s s z e m i n d e n t l ü n k t e l h e t t m e g t e n n i, f hi on go ym a n s e g í t s ü n k n e k i k t ú l l é p n i a s e b e i k t l v a l ó f ü g g s é g ü k ö n. A z i l y e n l é p é s e k f o g n a k ke ol lv le ez ke t ín v i k ü l d e t é s ü n k bs eí t eé ls jé eh e z h, o g y á t a l a k í t s u k á la dz o z a t a r c h e t í p u s á t, s zéa s e mvl ié sk e z z ü n k v a l ó d i k i l é t ü n k r e.

3 1 3 I D, O R V O S S Á G É S G Y Ó G Y U L Á S A s p i r i t u á l i s f e j l d é s ft iü zn ik k a i ú j t e s k e l e t m e gs bé et c séüs l é m e g i s m e r é s é t h o z z a m a g á v a l, é s l a s s a n a z t t ai ns u lm je ug k h, o g y a n v i s e l j ü k g o n d j á t. A z o r v o s t u d o m dá in gy m ápja a r, a a m e l y e t a z e l m ú l t é v f o l y a m á n e l f o- gmaidóttua n k c s a k a f r a n c i a f i l o z ó f u s, R e n é D e s c a r t e s g é p e z e t k é n t h a t á r o z t a m e g a z e m b e r i -, t en sa tp ej t a i n k b a n g y o r s zváás lnta ok i n d u l t, é s e g y h o l i s z t i keu ls m e-t e s t m e g k ö z e l í t é s i m ó d f e l é h a l a d. R é g e b b e n ú g y g o n d o l t u n k a z e g é s z s é g r e, m i n t a b e t e g s é g h i á n y á r a. M a n a p s á g a n f o g a l m a i b a n h a t á r o z z u k m e g a z e g é s z s é g i á l l a p o t u n k a t, h o g y m i l y e n h a t é k o n y a n á r a m l i k é l e t e r i n( kp r á n a, s í c s t b. ) a t e s t ü n k b ez n. o pa t i m á l i s e g é s z s é g i á l l a p o t e l é r é s é h e z e n n e k a é l e t e r n e k a k a dm áe ln yt e s e n k e l l á r a m l a n i a. H a a t e s t ü n k e t e l t ö m ítteilk é s a, na e hheazr a g, a s z o m o r ú s á g, a b n t u d a t é s a g y á s z e n e r g i á i, a k k o r n e m l e h e t ü n k e g é s z s é g e s e k á b r a A f i n o m e n e r g i a t e s t

4 A m i k o r e b b e n a k ö n y v b e n a t e s t r l b e s z é l ü n k p, á n n ea m fciszui k a i t e s t e t é r t j- üak m eal ly a t t a e g y b e n e n e r g i a t eiss t -, h a n e m a m i n d n y á j u n k a t k ö r ü l v e v f i n o m t e s t e k e t i s. E z e k r e e g y e n k é n é t e r t te ks é n t, é r z e l m i t e s t k é n t, tm e sn t ká él n t é s k a u z á l i s é n t t e sh ti kv a t k o z u n k. M i n d e m e t e s t enke k k ü l ö n b ö z f r e k v e n c i á j a v a n. M í g a f i z i k a i b etn e sa t evt e gryéi g eabn y a g o k é s m o l e k u l á k f o g a l m a i v a l h a t á r o z t u k m e g, a f i z i k u s o k m e g t a n í t o t t a k m i n k e t a r r a, h o g y m i n- d a z ö t t e s a f i z i k a i t e s t e t i s - b e le géyrmtáv se s a l k ö lh ca st öá ns b a n l é v i e n e r g i a m i n t á z a t o k s s r s ö s s z e t ö m ö r ü l é s e it kek éin nt t s ü n k. A f i n o m e n e r g -m i ae z k r é t e g e k b e n, r e z g e n e r gni ya ek kö kp ée n t b u r k o l j á k b e a f i z i k a i t e s t e t, m i n d e g y i k e g y o k vt áa vl m a g a s a b b a n r e z e g a z e l z n é l. A z o n b a n reöz gezk ít ent et m s á v o k p o n t o s h a t á r v o n a l a k k a l, a h o g y a n a f e n t i á b r a m u t a t j a, h a n e m n a g y r é s z t u g y a n a b b a n a t é r b e n o s z l m i n t h a m i n d a t e s t ü n k e t k ö r ü l v e v e n e r g i a ó c e á n á rn éa sk z. e i A vf oi ln o m t e s t e k e t n e m a n n y i r a a t é r b e n e l f o g l a l yt ü k h e h a t á r o z z a m en g k, á bib a k ü l ö n b ö z f r e k v e n c i á k l, y e ak me en r e z e g n e k. A f i n o m t e s t e k a f i z i k a i t e s t r e z g é s m i n t á z a t ab ia vn a l r e öz so sn zá hl an na gk, l e h e t v é t é v e, h o g y a t u d a t ( e l m e ) é r iznéts kbee n á l l j o n a t e s t t e l. E r r e g o n d o l u n k, t e sa -et m li mk e o r k oa n t i n u u m o t e m l í t j ü k, a m eb le yn a z e l m e a f i z i k a i t el sü tl e n é s b ek í v ü l e g y a r á n t l é t e z i k. ( A f i n o m t e s t e k n e k t u l a j dnoí t o t t j e l l e m z k é s r e n d e l t e t é s ü k r é s z l e t e s e b b l e í r á s á t l á s d a 1 5. f e j e z e t b e n. ) A z e l t ö m i d ö t t s z s r i k t ú l t e r h e l i k a k a z á n t H o g y e g y g y a k o r l a t i h a s o n l aat lt áa tl á mias s s z u k e z t a d ogl oa nt o t, k é p z e l j ü k e l, h o g y a t e s t ü n k b e n u g y a n o l y a n s z r k v a n n a k, m i n t a m i l y e n e k e t a z o t t h o n a i n k a t bf a n t t a kl aá zl áu n- ok ka z a f a j t a, a m e l y e t i d r l i d r e k i t akneul nl k, t ihsoz gty í b i z t o s í t s u k a k a z á n h a t é k o n y m k ö d é s é t. A h o g y a n e z e k e t a s z r k e t a r r a t e r v e z t é k, h o g y a l e v e g a k a d á l y t a l a n u l á t á r a m o l h a s s o é p p ú g y a m i t eü sn k b e n i s s z a b a d o n k e l l á r a m o l n i a a z é- lé es t er z ne eg k y a r á n t i g a z a f i z i k a i é s a f i n o m t e s t e i n k r e. V a l a h á n y s z o r í t é l e t e t h o z u n k, m há si ob ká az t a t u n k, s z e m r e h á n y á s t t e s z ü n k, k i v e t í t ü n k, e l f o j t j u k a h a r a g u n k a t, n e h e z t e l ü n k s t b., e n e r g i a b l o k k o t i d é z ü n k e l t e s t e i n k b e n. V a l í g y t e s z ü n k, a s z r n k m i n d i g e g y bk ai n c s ie t l t öj mo íb t d i k, é s k e v e s e b b e n e r g i a á l l k a z á n u n k r e n d e l kzeé s é r e. l Eb b-u t ó b b a z u t á n a s z r t e l j e s e n e l d u gluyl a, m a s t o s a éf go é s é h e z s z ü k s é g e s é l t e t o x i g é n t l m e g f o s z t v a, l á n g u n k k i a l s z i k. E g y s z e r b b e n f o g a l m ak za vi a, t e as mt iü kn ok r a f i z i é s a f i n o m t e s t e i n k t ú l s á g o s a n e l t ö m í t d n e k, s e m h o g y a z é l e t e r ü sl zá ar ba am do ol n h a tk ne a r e s z t r a j t u k, a t e s t ü n k k e z d b e z á r u l n i. E z s o k e s e t b e n e l k ésnzt ö r n ydielpvráensusl z imóe g. V é g ü l a z t á n m e g b e t e g s z ü n k, é s h a n e m t á v o l í t j u k e l a b l o k k o k a t, m e g i s h a l h a t u n k. T a l á n e m l é k s z e l r á, a z e n e r g i á k m i l y e n n a gsyz aarb áand yuú l áfs eá lt ée r ejz itl l h ú g o m, a m i k o r a s o r s f o r d í t ó mb eo gc s á t á s á l l a p o t á b a k e r ü l t. É l e t e r s z r j é t a d d i g e l t ö m í t e t t e a é r d e m t e l e n s é g é v e l k a p c s o l a t o s m é r g e z m e g g y z d é s- r eh no dg sy z ea r e m ú l t b é l i n e h e z t e l é s e k e t, h a r a g o t, sm zo or ú s á g o t é s a z a k t u á l i s é l e t h e lkyaz pect séohleóz d ó f r ursá zcti ó t n e i s e m l í t s ü k. A m i k o r J i l l m i n d e z t e l e n g e d t e, b le onke krjg aii a e l t n t e k, a m i é r z e l m i á l l a p o t á n a k m e g v á l t o z t a t á s i s l e h e t v é t e t t e s z á m á r a. V a l a h á n y s z o r s o r s f co sr ád tí át só s a ml e g vb io s z o n y u l s z v a l a k i h e z, a z é l e t e r -e n e r g i a r o p pt a n m e n n y i s é g e i t s z a b a d í t o d f e l, a m i t a z u t á n h o z z á f é r h e t v é t e h e g y ó g y í t á s r a, a l k o t ó t e v é k e n y s é g r e é s v a l ó d i é l e t c é l o d m e g v a l ó s í t á s á r a.

5 F a r r a m e g s z a b a d u l a z i n f l u e n z á j á t ó l J ó b a r á t o m a t, F a r r a A l l e n t, a z A t l a n t a i M a s s z áa zl sa ip ís tk óo jl a á t t áé rs -e s lt me e s t t a n á c s a d ó t l e d ö n t ö t t e a l á b á r ó l e g y k ü l ö n ö s e n v i r u l e n s i n f l u e n z a t ö r z s, a m e l y p i rg e nv da sg zy e rm ié ng t 1 0 n a t o v á b b á g y h o z k ö t ö t t e a z e m b e r e k e t. F a r r a i s s ú l y o s a n m e g b e t e g e d e t t u g y a n, a z o n b a n n e m h o g y a v í r u s m i n d e n e r e j é t e l s z í v j a, di ön nk tá öb tb t, ú g hy o g y v é g e z n é m i b e n s m u n k á t, a m e l y e s e t l e g m e g v á l t o z t a t h a t j a a v í r u s t m k ö d é s b e n t a r t ó e n e r g i a maiknttíáv zi am ta og t i. n a re ig oy n é v e n i s m e r t e l j á r á s a l k a l m a z á s á v a l, t aá mn e la y n n py ui sb zó l á l l, h o g y a z t ue dm ab te fr o l y aímr á s s a l p a p í r r a tv i e ga o n d o l a t a i t, F a r r a r á b u k k a n t e g y m i n d a d d i g t no es m í t to ut dt a é s f e l o l d a t l a n é r z e l m i p r o b l é m á r a. S o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s s a l e l t ö r ö l t e e z t a p r o b l é m á t, é s a z i n f l u e n z a m a j d n y o m b a n e l t n t. A b e t e g s é g k i t ö r é ms íé t o tl t s kz éá t n a p o n b e l ü l F a r r ea l jm eá s r mt u n k a i d b e n d o lg o z o t t, é s r e m e k ü l é r e z t e m a g á t. E z a z e s e t h a t h a t ó s a n s z e m l é l t e t t e a s o r s f o r d í t ó m g y ó g y í t ó e r e j é t. A r á k i s r e a g á l n i f o g? T e g y ü k f e l, h o g y a b e t e g s é g i n f l u e n z a h e l y e t t r á k, s h o g y a s a j á t m e g g y z d é s ü n k i m é l y e n e l f o j t o t t é r z e l e m k é n t. A b b a n a h i s z e m b e n, h o g y a k e z e l é s g ieanbnl eok k k an z a k e na e r f e l o l d á s á b ó l á l l, a z t j a v a s o l t u k v o l n a, h o g y b a r á t o m t e r e m t s e n k a p c s o l a t o t a z e l f o j t o t é l j e á t t e l j e s m é l y s é g ü k b e n, m a j d e n g e d j e e l k e t. A z o n b a n F a r r a i nefnlzu a r o h a m á t ó l e l t é r e n, a mkeally m aas li n t a l i g n é h á n y n a p l e f o r g á s a a l a t t k e r ü l t á t a f it en os tm é b l a f i z i k a i t e s t é b e, e z a z e n e r g i a m i n t á z a t v a l ó s z í n l e g h o s s z ú é j u t o t t á t a f i n o m t e s t b l a f i z i k a i b a, h o g y o t t i d v e l b e t e g s é g k g é. n t A n ym i ln vk áe nt u l j o n m e k í s é r t k é r d é s e z e s e t b e n t e h á t a k ö v e t k e z l e s z : M e n n y i i d b e f o g k e r ü l n i, h o g y l e f o l y á s a k i z á r ó l a g a z é r z de ó l m mi u nf ke a l o rl é v é n t e l j e s e g é s z é b e n v i s s z a f o r d u lz je ol n h? e" t E, l k é p h o g y e z u g y a n a n n y i é v b e f o g t e l n i, m i n t a a mb entne ygis t é g k i a l a k u l á s a i g é n y- ba e m i v en te t m v a l a m i p r at ki k u s, h a a z e m b e r n e k r á k j a v a g y e g y é b o l y a n b e t e g s é g e v a n, a h o l a z i d e l s j e l e n t s é g g e l -, b ívr a g y l e g a l á b b i s u g y a n o l y a n h o s s z ú n a k t n h e t. A z i d i a g y ó g y u l á s e g y i k t é n y e z i j e A m í g E i n s t en i b e n e m b i z o n y í t o t t a, h o g y a z i d v a l ó j á b a n r e l a t í v, s h o g y a t u d a t i s t é n e g y e n l e t n e k, a d d i g z írtöe gt t é s l i n e á r i s j e l e n s é g k é n t g o n d o l t u n k r á s. a b b M i ns éz l i n t m a g a t u d a t u n k, a n n á l g y o r s a b b a n f e j l d ü n k n, á l é s g y oa rn s a b b a n á l l b e v á l thoezláys z e ta ü n k b e n b á r m e l y f i z i k a i d o l o g t e k i n t e t é b e n, a m e l y n e k f i g y e l m e t s z e n t e l ü n k. G o n d o l j a t u d a t r a a r e z g é s s z á m u n k k é n t! H a a m urn ek z gaé ls as cz sá o n y, a k k o r v a l ó s z í n l e g t ú l s á g o s a n h o s s z ú i d b e t e l n e a r á k b e t e g s é g l e f o l y á s á n a k v i s s z a f o r daíz t á és ra t. é k M á r p e d i g e a u t o m a t i k u s a n l e c s ö k k e n, h a f é l ü n k, h a h a r a g o t é s n e h e z t e l é s t t á p l á l u n k m a g u n k b a á l d o z a t k é n t gd onl u n k ö n m a g u n k r a, é s / v a g y a z e n e r g i á i n k a t a mkú el st zb ta en t t ür k e e l. T ö b b s é g ü n k t u d a t á t a z i d t ú l n y so zm éó b er n é e z j e l l e m z i. E k k é n t k ae gv ye us ne k n kv é p e s e k e l é g g y o r s a n v i s s z a f o r d í t a n i e g y r á k h o z h a s o n l ó b e tr eó gl sa ég g e a t bk ei tz eá g s é g é r z e l m i o k á n a k f e l o l d á s á r a t á m a s z k - o dh va a c s a k n e m t a l á l u n k m ó d o t r e z g é s s z á m u n k m e g e m e l é s é r e. H a a s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e l j á r á s a r ébvaédn u l mu en gk s zaaz á l d o z a t a r c h e t í p u s á t ó l, é s a j e l e n r e ö s s z p os ní t oj u k e n e r g i á i n k a t, a k k o r e l é g g é m e g e m e l h e tsj eü ik n k a s rz ei zn gt éj é t a h h o z,

6 h o g y k é p e s e k l e g y ü n k a k á r a z o n n a l, d e l e g a l á b b i s g y o r s a b b a n v i s s z a f o r d í t a n i a b e t e g s é r e z g é s s z i n t ü n k m e g e m e l é s é n e k m á s j a mi ót d, p é l d á u l a z i m á d s á g o t é s a m e d i t á c i ó t i s b e v o n j u t o v á b b j a v í t j u k a z e s é l y e i n k e t á b r a I d é s g y ó g y u l á s P é l d a :E g y h ö l g y e t, a k i r é s z t v e t t a z e g y i k ö s s z re áj bö bv ae n t e lm üá nr k öt n ö, b b ks oz ö r i s m s t ö t t é k p e t e f é s z e k r á k k a l, é s k o ér pk pö ez n ö l ta ék k v e l e a z o r v o s o k, h o g y l e g f e l j e b b h á r o m h ó n a p j a v a n h á t r a. A h ö l g y d e p r e s s z i ó b a e s e t t, é s m a j d n e m t e l j e s e n e l h a g y t a a z M i n t e l m o n d t a, v a l ó j á b a n c s a k a z é r t j ö t t ve el t e la z r e, ö s sm ze er jt ö a h í v e k a g y ü l e k e z e t é b e n ö s s z e g y s j t ö t t é k, r á í g a y ph éá nt z tk ö t e l e s s é g é n e k é r e z t e a r é s z v é t e l t. M i d o l g o z t u n k v e l e, é s a h a r m a d i k n a p o n c s o d á l a t o s á t t ö r é s t é r t ü n k e l, a m e l y n e k k a p c s o l a t b a k e r ü l t e g y o l y a n e s e m é n n y e l, a m e l y k é t é s f é l é v e s k o r á b a n k ö v e t k e z e e l h i t e t t e v e l e, h o g y t e kl tj e ls e n.a é hr öt lé g y r e n g e t e g é r z e l m e t s z a b a d í t o t t f e l a p r o b l é m á v a l k a pl ca st ob a n, é s m e g g y á s z o l t a a z t a s z á m t a l a n a l k a l m a t, a m i k o r ú g y a l a k í t o t t a a z é l e t é t, h o g y a s a j á t é r t é k t e l e n s é g é t b i z o n y í t s a. E z t k ö v e t i e n a g y a r a p o d á s n a k i n d u l t. tmáivro e z o t t, s ez ge én n e k i l e l k e s e d e t t, h o g y k e r e s e g y a l t e r n a t í v k e z e l é s i p rmoog t r, a a m e l y s e g í t n e k i l e g y i z n i a r á k o t é s a z o r v o s p r o g n ó z i s á t. M é g a r h a j l a n d ó v o l t, h o g y h a a z á l t a l a v á l a s z t o t t m ó d s z e r a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n i l l a k k o r k ü l f ö lud tr ae z i k. ( A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n s z á m o s m ó d s z e r t ö r v é n y-b e ü t k ö z i k. ) M i u t á n k é t h é t i g l á z a s a n k e r e s g é l t e a z t a k e z e l é s m ó d o t, a m e l y h e z a l e g j o b b a n v o n h i r t e l e n f e l i s m e r t e, h o g y a g y ó g y u l á s á t a z i m á d s á g f o g j a m e g h o z n i. T e h á t e l v o n u h e l y r e N e w Y o ár lk l a m é s z a k i r é s z é b e n, e g y h á z a s p á r h o z, a k i k itm a k h. e t A e k se zt ó t a r t o t s z o r o s é r t e l m é b e n e g y h é t e n á t i m á d k o z o t t r. é s éa t vkiösvsezt aiteén e l m e n t a z o n k o l ó g u s á h o z, a k i m e g v i z s g á l t a, é s a z t m o n d t a : N e m t u d o m, h o g y a n m a g y a r á z z a m, d ö n n e k e g ytáall á n i n c s r á k a t e s t é b e n. M o n d h a t n á m, h o g y s p olnáts á n t ögrytóégn yt u, d e h i s z e k I s t e n b e n, é s n e m v a g y o k h a j llaynedn ó msáes m mkii f e j e z é s t h a s z n á l n i a t ö r t é n t e k r e, m i n t a c s o d á t. " E z a n c s o d á l a t o s p é lsdzáovlaglá l a r r a, h o g y a n áj la l ív ti hs as tz a a r e zn gt é sismzáid s á g g a l t ö r t é n m e g e m e l é s e a z e g é s zs éfg ie z i k a i á l l a p o t o t n e m é v e k n, a ph oa k n elm e f o r g á s a a l a t t. H i t e m s z e r i n t a s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s i s m e g t e t t e v o l n a u g y a n e z t.

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

C O L I N C. T I P P I N G

C O L I N C. T I P P I N G C O L I N C. T I P P I N G S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S A j á n l o m e z t a k ö n y v e t D i a n a w a l e s i h e r c e eg mn l é k é n e k, a k i s z e r e t e t e á t f o r m á l ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ó ü ú ü ź ó ü ó ľ ľ í ü ü ľ í í ó ü đ ľ ó ó ü ľ ó Í í ĺí ź ľ ü ľ ľ ĺ í í í ó í ĺ ľ ű ź ĺĺ ľ ú ű ó ź ó ü í ź ó ľ ű đ ű ľ ľ íľ ź ľ ľ đ ó í í ľ í ľ ĺĺ ź ó ľ ó ó ü ó ĺĺ ľ ĺĺ ü Ü ĺ ĺ í í ĺ Ü ĺ ĺ í í Ü ĺ ľ ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ó ľ ľ ü ĺí ó ü ü ó ľ ľ ľó ůĺ ó ľ ű ö ľ ű ľ ĺ ľ ű í ö ü É ĺ É É É É ł É Íľ ľ Ü ĺľé ó É Ü É É ľ ľ ĺ É Á ĺ ľ ĺ ĺ ź Ĺ ý ź ü ľ ĺ ö í ó ĺ ľ ó ü ó ľ íľ ű ł ř ĺ ĺ ü ü ĺ ö ľ ď ĺľ ĺ ű ö ľ ó ľ Ű ť ł ľ ö ľ í ó ĺ ę

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

í ó ú ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ú í ľó ĺ ľ ó ó í ö ź ú ö ö í í ó í ľ ľ ľ ľ ź ü ĺ Ű ĺ ľ ö Í ľ ľ í í ö ö íú ú ú ú ó ó óĺí í ú ó ľ Á Á ó ľ ĺí ľ í ľ ó ĺ ü ľ ľ ľ ľ ó ľ ľ í ü ę ľ í ü ľ ĺĺľ ó ö í ó ľ í íľ ĺ í ü ź ó ű Ĺ üĺ

Részletesebben

E F O P - 3. 2.9-1 6 3. 0

E F O P - 3. 2.9-1 6 3. 0 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t Ó v o d a i é s i s k o l a i s z o c i á l i s s e g í t p t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s e E F O P - 3. 2.9-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y

Részletesebben

ť Ď ę ő ú ú ą ę ę ő ú ő ü ő ö ő ú ú ü ő ő ü ű Ó Í ł ő ö ő Á ö ő ú ö Á Í ő ő ö ő ö ő ú ô ö ö ö ö ő ő ö Í ö đ ő ö ő ö ö ö ú ü ö ü ő ö ü ő ö ő ú ü Ĺ ü ő ő ö ö ö ö ü đ ö ő ő ö ö ő ő ü ü ő ú ö ő ö ö ü ü ő ö

Részletesebben

ő ü ó ü Ü Ü ő Ą Ő ü ü ü ő ő ű ő ö Ĺ ü ó ő ö ü ź ő ź ő ő ő ö ö ö ó ö ő ź ü ö ź ü ő ó ó ó ó ó ő ö ő ó ü ó ó ó ó ó ą ö ö ü ó ó ö ó ú ó ó ő ü ź ó ó ó ő ú ó ó ú ó ó ú ó ü ö ő ü ó ó ö ű ó ú ő ź ö ü źýź ź ö ü

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll.

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll. felülvizsgálatának végrehajtása; a gázhegesztő, lángvágó továbbá a villamos hegesztő készülékek és berendezések ellenőrzésének végrehajtása; az időszakos vizsgálat, ellenőrzés hatálya alá nem tartozó munkaeszközök

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ő ľ ľĺ ĺí ľ ľ ő ĺ ľ ĺ ő Ą ő ó ĺ ó ĺ ü ý ę ü ľ Ť í ľ ő ő ľ ó ľ ő ó ĺí ő ľ ĺő ľ ő ő ĺ ľ ó ĺ ó í đ ü ü ö ö ü ő ö ł ö ő ó ó ĺĺ ü ĺí ő ő ő ŕĺ ľ ľ Íĺ ľ ź ö ö ĺľ öľ ő ó ü öľ ő ő íľó ő ę ő ö ö ő ĺ ö ö ő ľĺ ó ľ

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ü ó ę ü ó í ó ľ ľ ĺ ľ Í ľ ĺ ü ľ ĺ ź ó íľ ó ľ ľ ó ü í ü ö ü ę ľ ĺ ľ ľ ó ö ľ ú í ę ó í ó ľ ľ ö Í ü ę ľ ĺ í ó ľ ĺ í ó ľ í ę ü ľ ö ú ó Ĺĺ í ĺ í ó ľ ľľ ĺö ľ ĺ ú ľ ľ ó í ó ü ö ť ĺ í ó í ę ę ľ í ę ú ó í ü ó í

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ü ľ ľ ľ ľ ľ ü ľ ö ö öľö ĺ Á öľ ý ľ ľ í í Úĺ ľ ľĺ ł ľ ł ą ľ Á ö đ ą ł ĺź ľ Í ĺź Ü ĺ ľ ľ ľ ĺ ě ľ ą ľ üĺľ ľ ľ ľ Í ľ Í ö ö Ó ł ĺí đ ĺź Ó ľ í ľ ľ í Ó í ź ö ĺď Í ĺź ö ľ Í ůź Á ľ łź ô ľ ĺź ůź ű ą í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ ú ľ ő ü É ő ü ę ú Ö ľ ľ ő ö ő ö ö ö ö ö ę ö őö ö ő ľ ź ö ő ö ľ ľ ő ź ő ü ö ű ö ę ő ö ö ź ľ Ĺ ú Ö ź ę ü ű ö ö ö ľ ö ü ľ ľ ö ľ ü Í ľ ő ö ű ö ö ü ű ö ü ö ő ü ú ö ő ű ö ľ ú ü ö ľ ű ö ľ ö ű ő ľ ö ű

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

ő áľ ü ő á ź é ő ü é ę á á á é é ü á ő ő đá á é Ü é Ü á Ĺ ź á á é é á ü é é á ĺáľ Á ľé ĺ é é íľá á é áľ ű é ö é á á á ó á á áľ á ő ő ű á á ő é í ĺ á á é ć é á é ü é é ĺíľ á á é é ü á ő é ő á ľ á é ź á

Részletesebben

ő ĺ ő ĺ ó Ö ő ü ü Ü Ü ľ ĺ ľé ĺ ó ľ Ą ü Ś ľ ľ ľ ź ő ó í í í Í ź í ĺ ľ ĺ Íő ő ľ ü ö ö Ĺ í ľ ĺĺ ő ö ľő ó ó ľ ľ ó ó ź ó ľ í í í í ü í ľ ě ü ó í í ö ö ľ Ĺ ő ľ ź ö ő ĺľ í ź ź ź í ó ľó ö ĺ É í ő ĺ í ź ő ó ľ ü

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ú ú ů č ĺ Ĺ ő É ú ő ü ú Ö ó Ę ü ď Ü ő ú Ą ö í ő ü ĺ ő ü ő ő ö ö ő ő ü í ę ó ť ö ó ó ó ó ő ú ű ő í ö ü ü ď đ ó ó ó ő ü ó ó ó ő ú Ď í í Ł ł ú ő ü Ż Í ö ö Ż ó ú Ö ü ő ő ő Ż ö ť ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö í ö ó ú

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben