SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA / BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL /1974 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA / BELSŐ HASZNÁLATRA! S o rszám : 19 SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA Á B T L /1974 /2

3 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA BUDAPEST V., JÓZSEF ATTILA U / B e ls ő h a s z n á l a t r a! K Ö R L E V É L B u d a p e s t, novem ber 2 0 -á n Tá r g y : S z a b á l y s é r t é s i Ü g y k e z e lé s i S z a b á ly z a t k ia d á s a Az 1 / szám ú b e l ü g y m i n i s z t e r i p a r a n c s 2. p o n t j ában f o g l a l t f e l h a ta lm a z á s a l a p j á n a BM i g a z g a t á s r e n d é s z e t i c s o p o r tf ő n ö k á l t a l jó v á h a g y o tt S z a b á l y s é r t é s i ü g y k e z e l é s i S z a b á ly z a to t k iad o m. A S z a b á ly z a t 1975 ja n u á r 1 -é n l é p h a t á l yeb ga y, i d e j ű le g az 5 / szám ú m i n i s z t e r h e l y e t t e s i p a r a n c c s a l k i a d o t t Rendő r s é g Ü g y v i t e l i S z a b á ly z a tá n a k 8. szám ú m e l l é k l e t e h a t á l y á t v e s z t i. D r. B e r k e s I s t v á n r. e z r e d e s BM T i t k á r s á g v e z e t ő j e K é s z ü lt: 700 o l d.- b a n k a p j á k : B u d a p e s ti é s m egyei r e n d ő r f ők a p i t á n y s á g o k, r e n d ő r k a p itá n y s á g o k ÁBTL /1974 /3

4 SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A s z a b á l y s é r t é s i i r a t o k k e z e lé s é n e k é s i k t a t á s á n a k r e n d j e : 1 / Az i k t a t á s t m eg elő ző e l j á r á s a / A r e n d ő r i s z e r v e k n é l k e l e t k e z e t t s z a b á l y s é r t é s i f e l j e l e n t é s e k e t é s az e z e k k e l k a p c s o l a t o s i r a t o k a t a f e l j e l e n t é s t te v ő r e n d ő r p a ra n c s n o k a vagy en n ek h e l y e t t e s e e l l e n ő r z i é s m i n o s i t i. Az i r a t o k t a r t a l m á t ó l fü g g ő e n a z o k a t - am ely ek a h e l y i, i l l e t v e s z é k h e ly i e l s ő fo k ú r e n d ő r i s z a b á l y s é r t é s i h a tó s á g h a tá s k ö r é b e t a r t o z n a k, i k t a t á s c é l j á b ó l " Á ta d ó k ö n y v " -v e l á t a d j a az i l l e t é k e s ü g y k e z e lő n e k, - am ely ek más s z a b á l y s é r t é s i h a tó s á g / r e n d ő r i, t a n á c s, s t b. / i l l e t é k e s s é g i - é s h a tá s k ö r é b e t a r t o z n a k, az "Á tad ó k ö n y v " n y i l v á n t a r t á s i szám án t o v á b b í t j a. b / A k ö z v e s z é ly e s m u n k a k e rü lé s, ü z l e t s z e r ű k é j e l g é s, vag y g a r á z d a s á g c í mén t e t t f e l j e l e n t é s k a p c s á n k e l e t k e z e t t i r a t o k c s a k a k k o r a d h a tó k á t az ü g y k e z e lő n e k, h a a c s e le k m é n y t a r e n d ő r h a tó s á g v e z e t ő j e - az e l ő i r t n y o m ta tvány ÁBTL /

5 - 2 - f e l h a s z n á l á s á v a l - s z a b á l y s é r t é s s é m i n ő s í t e t t e. c / Az e l s ő fo k ú r e n d ő rh a tó s á g h o z f u t á r, vagy p o s t a, i l l e t v e f e l e k á l t a l s z e m é ly e s e l ő t e r j e s z t é s ú t j á n é r k e z e t t s z a b á l y s é r t é s i i r a t o k a t az é r k e z é s n a p já n m i n ő s i t é s c é l j á b ó l az ü g y k e z e lő - r ö v id ú t o n - a d ja á t a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó n a k. A s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó az i r a t o k m i n ő s i t é s é t s o r o n k í v ü l v é g e z z e e l é s az i k t a t á s r a - e s e t l e g a h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z ő i l l e t é k e s s z a b á l y s é r t é s i h a tó s á g h o z v a ló t o v á b b í t á s r a v o n a tk o z ó r e n d e l k e z é s s e l - a d ja v i s s z a az ü g y k e z e lő n e k. 2 / A s z a b á l y s é r t é s i i r a t o k i k t a t á s a. a / Az i r a t o k a t az é r k e z é s k o r a n a p i d á tu m b é ly e g z ő v e l e l k e l l l á t n i. A p o s tá n é r k e z e t t e k h e z a b o r i t é k o t a f e l a d á s i p o s t a i b é ly e g z ő s é re lm e n é l k ü l k e l l m e l l é k e l n i. A m ennyiben a f e l e k á l t a l k ü l d ö t t b ead v án y o k a j o g e r ő s sé v á l t s z a b á l y s é r t é s i h a t á r o z a t t a l k a p c s o l a t o s v a l a m ily e n kedvezm ény i r á n t i k é r e lm e t / h a l a s z t á s i, r é s z l e t f i z e t é s i, m é r s é k lé s i s t b / i s t a r ta lm a z n a k, az ü g y k e z e l ő e l l e n ő r i z z e, hogy az i l l e t é k le r o v á s a m e g t ö r t é n t - e. A m e g f e le lő é r t é k ű i l l e t é k b é l y e g h i á n y á t az ik ta tm á n y i o ld a lo n a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó szám á ra j e l e z z e / p l : " b e a d v á n y i i l l e t é k n in c s l e r ó v a " /. b / Az ü g y k e z e lő a f e l j e l e n t e t t a d a t a i a l a p j á n "N évm a uta tó b a n " l á s d : I I. f e j e z e t /, i l l e t v e a B u d a p e s ti V I. k e r ü l e t i R e n d ő rk a p itá n y s á g S z a b á l y s é r t é s i B ir s á g o ló O sz t á l y á n /to v á b b ia k b a n : B ir s á g o ló O s z tá ly o n / e n g e d é ly e z e t t " k a r t o n n y i l v á n t a r t á s b a n " 2 / k e t t ő / é v r e v is s z a m e nően p r i o r á l n i k ö t e l e s. A m ennyiben a f e l j e l e n t e t t s z e r e p e l az i r a t o n - az ik ta tm á n y i b é ly e g z ő a l a t t i r é s z e n - t ü n t e s s e f e l ÁBTL /1974 /5

6 az e lő z ő s z a b á l y s é r t é s i e l j á r á s o k i k t a t ó s z á m á t, é s a s z a b á l y s é r t é s m e g n e v e z é s é t, v a la m in t az e l j á r á s e r e d m én y ét / p l : / v e r e k e d é s, 2500 F t, v ag y 25 n a p, i l l e t v e / k ö z le k e d é s i s z a b á l y s é r t é s 3000 F t vagy 15 n ap s t b. / Ha az i r a t b a n u g y an azo n ügyben tö b b f e l j e l e n t e t t s z e r e p e l, a f e n t i e k e t a f e l j e l e n t é s b e n r ö g z i t e t t s o r r e n d b en h a j t s a v é g re / p l : a / nem s z e r e p e l, b / / t i l t o t t s z e r e n c s e j á t é k, 1200 F t, v ag y 20 n a p, s t b / ; - a " fo ly a m a tb a n " m e g j e l ö l é s t, ha az e lő z m é n y k é n t s z e r e p lő szám a l a t t az e l j á r á s t még nem f e j e z t é k b e ; - az ügy k ü lö n le g e s j e l z é s é t / l á s d : I. f e j e z e t 3. p o n t a / a l p o n t h a rm a d ik /- b e k e z d é s ; - a "2 év en b e l ü l nem s z e r e p e l " s z ö v e g e t / e r r e a h a s z n á l a t b a n lé v ő " N y ilv á n ta r tá s b a n nem s z e r e p e l " b é ly e g z ő i s ig é n y b e v e h e t ő /, ha a p r i o r á l á s ered m én y e n e m le g e s. c / Az I. fo k ú r e n d ő r h a tó s á g o k n á l a s z a b á l y s é r t é s i i r a t o k a t m inden más ü g y tő l e l k ü l ö n í t e t t s z a b á l y s é r t é s i i k t a t ó k ö n yvben k e l l v e z e t n i. A B ir s á g o ló O s z tá ly o n k é t d a r a b ik ta tó k ö n y v i s v e z e t h e t ő p á rh u z a m o sa n, az o s z t á l y v e z e t ő á l t a l m e g h a tá r o z o tt szám k e r e tb e n. Ennek m e g f e le lő e n : - az "A" e l ő j e l ű a k ö z le k e d é s i s z a b á l y s é r t é s e k á l t a l á n o s e s e t e i r e / 1 - t ő l em elk ed ő sz á m o n /; - a "B" e l ő j e l ű a k ö z ú t i k ö z le k e d é s i b a l e s e t e k /s z e m é ly i s é r ü l é s e s é s a n y a g i k á r o s / m i a t t t e t t f e l j e l e n t é s e k m agasabb sz á m ró l / p l : r ő l / t ö r t é n ő i k t a t á s á r a s z o l g á l. ÁBTL /1974 /6

7 - 4 - A m áso d fo k ú h a tó s á g h o z é r k e z e t t s z a b á l y s é r t é s i i r a t o k az á l t a l á n o s ik ta tó k ö n y v b e n n y e rn e k i k t a t á s t. Az e l s ő fo k ú s z a b á l y s é r t é s i h a tó s á g o k h o z é r k e z e t t i r a t o k a t - a m e g k e re sé s e k a l a p j á n v i s s z a é r k e z e t t a n y a g o k a t i s b e l e é r t v e /a m ó d o s ito tt é v i I. tö r v é n y / a to v á b b ia k b a n : S z tv / 54. / 3 / b e k e z d é s / - az I. f e j e z e t 3. p o n t a / a lp o n tb a n m e g h a tá r o z o tta k s z e r i n t az é r k e z t e t é s t ő l s z á m í t o t t 48 ó rá n b e l ü l, az ő r i z e t b e v e t t vagy k ü l f ö l d i s z e m ély ü g y éb en é r k e z e t t e k e t p e d ig s o ro n k í v ü l /a z n a p / k e l l i k t a t n i. Az i k t a t o t t i r a t k i z á r ó l a g m unkakönyvvel a d h a tó á t a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó n a k. V is s z a a d á s a i s c s a k i l y módon t ö r t é n h e t. d / nem k e l l i k t a t n i, c s a k az i r a t h o z k e l l c s a t o l n i - a p é n z b ir s á g b e f i z e t é s é t ig a z o ló l e v e l e z ő l a p o t, v a l a m in t a l e t i l t á s e re d m é n y é rő l é s a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s i i n t é z e t e k t ő l az e l z á r á s v é g r e h a j t á s á r ó l k ö z ö l t é r t e s í t é s e k e t ; - az e l ő v e z e t é s m e g h iú s u lá s á r ó l é r k e z e t t j e l e n t é s t é s - a p o s t a i u tó n k é z b e s í t e t t k ü ld em én y ek / i d é z é s, h a t á r o z a t, f e l h í v á s s t b. / k é z b e s í t é s é t t a n ú s í t ó t é r t i v e v é n y t ; - más s z e r v t ő l, i l l e t v e más s z a b á l y s é r t é s i h a t ó s á g t ó l v i s s z a v á r ó l a g é r k e z e t t m e g k e r e s é s t /e z u t ó b b i t az á l t a l á n o s i k t a t ó b a n k e l l k e z e l n i /. e / K iv é te le s e s e t k é n t nem k e l l i k t a t n i - az i s m e r e t l e n h e ly e n ta r tó z k o d ó - r e n d ő r h a tó s á g i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l ó v ag y k i t i l t o t t e l l e n é r k e z e t t f e l j e l e n t é s e k e t ab b an az ÁBTL /1974 /7

8 - 5 - e s e t b e n, ha a k o rá b b a n k e l t a la p szám o n i k t a t o t t e l j á r á s még fo ly a m a tb a n v a n. Az e g y m ást k ö v e tő e n é r k e z e t t f e l j e l e n t é s e k e t a még e l nem b i r á l t ügyhöz - az a la p szám o n /a 2. szám ú r o v a tb a n az e l ő adó n ev e a l a t t i r é s z e n / a., b. s t b. j e l z é s s e l f e l t ü n t e t v e - k e l l s o r o l n i, s e z e k e t a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó az a l a p ik ta tm á n y o n i s s o rre n d b e n f e l j e g y z i, m ajd p e d ig az u t ó l a g b e é r k e z e t t f e l j e l e n t é s e k r e e g y e n k é n t r á v e z e t i az a l a p s z á m ot a m e g f e le lő b e t ű j e l z é s s e l / p l : /a, /b, /c / / /. 3 / Az ik ta tó k ö n y v v e z e té s e A s z a b á l y s é r t é s i ik ta tó k ö n y v n y o m ta tv á n y m ó d o s i t o t t v á l t o z a t a t e l j e s iv s z é le s s é g b e n a f e j r é s z a l a t t ö t sz e m é ly s z a b á l y s é r t é s i ügyén ek i k t a t á s á h o z s z ü k s é g e s fe k v ő t á b l á z a t o t t a r ta lm a z. Egy t á b l á z a t 23 r o v a t b ó l á l l. A m ennyiben k é t vagy tö b b sz e m é ly e l l e n egy f e l j e l e n t é s é r k e z ik / p l : k ö z le k e d é s i b a l e s e t, v e r e k e d é s, k é t sz e m é ly e g y ü t t e l k ö v e t e t t g a r á z d a s á g a s t b. t á r g y á b a n /, az ügyben s z e r e p l ő m inden szem ély r é s z é r e - egy ik ta tó s z á m a l a t t - az e g y m á st k ö v e tő k ü lö n - k ü lö n t á b l á z a t o t k e l l f e l h a s z n á l n i. Ha a s z a b á l y s é r t é s i e l j á r á s t u ja b b - a f e l j e l e n t é s b e n e r e d e t i l e g nem s z e r e p l ő - s z e m é ly re i s k i t e r j e s z t i k, az ügy a la p sz á m á h o z u j i k t a t ó t á b l á z a t o t k e l l r a g a s z t a n i. a / Az i k t a t ó t á b l á z a t I. r é s z é n e k 1-7. r o v a t á t az i k t a t á s r a k e r ü l ő i r a t b ó l é s a m i n ő s í t é s r e j o g o s u l t / l á s d : I. f e j e z e t 1. p o n t a /, b /, c / a l p o n t / r e n d e lk e z é s e a l a p j á n az a l á b b i a k s z e r i n t k e l l k i t ö l t e n i - az 1. r o v a tb a az i r a t é r k e z é s é n e k n a p t á r i n a p ja k e r ü l / k i z á r ó l a g d á tu m b é ly e g z ő v e l/; ÁBTL /1974 /8

9 a 2. r o v a tb a az év e l s ő m u n k an ap ján 1 - g y e l k e zd ő d ő é s az év u t o l s ó m u n k a n a p já ig ü g y e n k é n t f e l f e l é n ö v ek v ő s o r szám o zás s z e r i n t i ik ta tó s z á m o t k e l l b e j e g y e z n i. K ét vagy tö b b sz e m é ly e l l e n t e t t f e l j e l e n t é s e s e t é n az ik ta tó s z á m o t az i r a t b a n e l s ő k é n t s z e r e p l ő szem é ly t á b l á z a t a 2. p o n tjá b a k e l l f e l t ü n t e t n i a / m e g j e l ö l é s s e l. A s o ro n k ö v e tk e z ö sz e m é ly e k 2. szám ú r o v a tá b a b /, c / s t b. m e g j e l ö l é s t k e l l h a s z n á l n i. U gyanebbe a r o v a t b a, az ik ta tó s z á m a l a t t k e l l b e i r n i az ügy e lő a d ó já n a k n e v é t é s r e n d f o k o z a t á t. A s o ro n k ö v e tk e z ö i k t a t ó t á b l á z a t b a n az i k t a t ó s z á m o t, az e lő a d ó n e v é t é s r e n d f o k o z a t á t m e g is m é te ln i nem k e l l. / P l. az a la p s z á m 886. Az e l s ő k é n t s z e r e p l ő s z e m é ly n é l / a, a t ö b b i n é l, c su p á n b /, c / s t b. b e t ű j e l k e r ü l / ; - a 3. r o v a t az ügy k ü lö n le g e s m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l az a lá b b ia k s z e r i n t : "ő" / ő r i z e t b e v é v e /, "F" / f i a t a l k o r ú /. Ha k e t t ő vag y tö b b ő r i z e t b e v e t t v ag y f i a t a l k o r ú s z e r e p e l az ü g y b e n, a z t a s a j á t t á b l á z a t a 3. / a /, b / s t b. r o v a tá b a u g y a n c sa k f e l k e l l t ü n t e t n i. "B" /k ö z le k e d é s i b a l e s e t i ü g y b en f e l j e l e n t e t t e s e t é b e n /, "K" /h a a f e l j e l e n t e t t vagy f e l j e l e n t e t t e k e g y i ke k ü l f ö l d i /. I ly e n ü g y e k, i l l e t v e sz e m é ly e k e g y b e e s é s e k o r é r t e l e m s z e r ű e n tö b b b e t ű j e l e t i s k e l l a lk a lm a z n i "B" P l. ha a k ö z le k e d é s i b a l e s e t e g y ik r é s z e s e k ü l f ö l d i. "K" ÁBTL /

10 - 7 - "8" vagy ha az ő r i z e t b e v e t t szem é ly f i a t a l k o r ú, s t b. / Az ik ta tó s z á m o t kék s z in ü i r ó n n a l k e l l b e k a r i k á z n i az 1. k ö z v e s z é ly e s m u n k a k e rü lé s, 2. ü z l e t s z e r ű k é j e l g é s, vagy 3. g a r á z d a s á g s z a b á l y s é r t é s e s e t é n. P i r o s i r ó n n a l k e l l b e k a r i k á z n i az i k t a t ó s z á m o t, ha az ü g y i r a t v e r e k e d é s, v e s z é ly e s f e n y e g e t é s, k i t i l t á s, vagy r e n d ő r h a tó s á g i f e l ü g y e l e t s z a b á ly a in a k m e g s z e g é s e, k é n y s z e r e lv o n ó k e z e lé s a l ó l i k ib ú v á s e lk ö v e t é s e m i a t t é r k e z e t t. Kék s z in n e l k e l l b e k a r ik á z n i a "B" k ü lö n le g e s j e l z é s t abban az e s e t b e n, ha a b a l e s e t s o rá n s z e m é ly i s é r ü l é s i s t ö r t é n t ; - a 4-5. r o v a tb a az i r a t o t k ü ld ő vag y f e l j e l e n t é s t te v ő s z e r v é s an n ak szám a, i l l e t v e m ag án szem ély m eg n e v e zése é s an n ak szám a k e r ü l ; - a 6. r o v a t a f e l j e l e n t e t t / f e l j e l e n t e t t e k / s z e m é ly i a d a t a i n a k b e je g y z é s é r e s z o l g á l, m ég p ed ig az a s s z o n y n e v e t v i s e l ő k n é l a le á n y k o r i n e v e t i s be k e l l j e g y e z n i, a s z ü l e t é s i h e l y e t a s z ü l e t é s id e jé n e k m e g f e le lő m egnev e z é s s z e r i n t k e l l r ö g z i t e n i / p l : m á rc iu s 1. e l ő t t Ú jp e s te n é s nem B u d a p e s te n, s t b. s z ü l e t e t t /, s az é v, hó ÁBTL /1974 /10

11 - 8 - n a p, v a la m in t az anya n ev e sem n é lk ü lö z h e tő k ü lö n ö s t e k i n t e t t e l az a z o n o s n evű e k r e é s a f i a t a l k o r ú a k r a, a " la k c im e i" a l r o v a t b a a m agyar á lla m p o lg á r o k á lla n d ó é s - ha v an - i d e i g l e n e s la k ó im é t, a k ü l f ö l d i á lla m p o l g á ro k e s e té b e n a k ü l f ö l d i, v a la m in t a m a g y a ro rs z á g i b e j e l e n t e t t, i l l e t v e a f e l j e l e n t é s b e n le v ő - bem ondás s z e r i n t i - t a r t ó z k o d á s i h e ly k é n t f e l t ü n t e t e t t la k ó im é t k e l l b e j e g y e z n i. /A B ir s á g o ló O s z tá ly o n eb b e a r o v a tb a c s a k a f e l j e l e n t e t t n e v é t k e l l f e l t ü n t e t n i. A v o n a tk o z ó a d a t o k a t a " K a r to n n y il v á n t a r t á s " - n a k k e l l t a r t a l m a z n i a. / - a 7. r o v a t f e l s ő r é s z é b e - a l e f o g l a l á s r a vag y e l k o b z á s r a k e r ü lő " m e g ő rz é sre á t v e t t " d o lg o k / t á r g y, p é n z, f e g y v e r, s t b. / n y i l v á n t a r t ó n a p ló já n a k t é t e l s z á m á t, az a l s ó r é s z é be p e d ig, h a k ü l f ö l d i v e l szem ben ú t l e v e l é n e k e l v é t e l e m e l l e t t i n d u l t az e l j á r á s, "U" b e t ű j e l e t k e l l b e j e g y e z n i. b / Az i k t a t ó t á b l á z a t I I. r é s z é n e k k i t ö l t é s e a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó é rd e m i d ö n té s e a l a p j á n, i l l e t v e az I. fo k ú s z a b á ly s é r t é s i h a t á r o z a t m e g h o z a ta lá t k ö v e tő e n az ügy t e l j e s l e z á r á s á i g / i r a t t á r b a h e l y e z é s é i g /, a r o v a t ig é n y e in e k m e g f e le lő e n, s z e m é ly e n k é n t k ü lö n - k ü lö n v e z e t v e, f o ly a m a to sa n t ö r t é n i k. A s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó a k ia d m á n y o z o tt é s t o v á b b í t á s r a k e r ü lő vagy az ü g y k e z e lő f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z ó m ű v e le t v é g r e h a j t á s a é rd e k é b e n á t a d o t t i r a t o t k ö t e l e s " k ia d ó i u t a s í t á s s a l " az i r a t o n vag y - h e ly h iá n y á b a n - b o r í t ó l a p o n e l l á t n i. A k i a d ó i u t a s í t á s e g y é rte lm ű e n h a t á r o z z a meg az i r a t o k k a l k a p c s o l a t o s te e n d ő k e t m ind a t o v á b b í t á s, m ind a h a t á r i d ő z é s, i l l e t v e a h a tó s á g n á l m aradó r é s z i r a t o k t e k i n t e t é b e n. ÁBTL /1974 /11

12 - 9 - A k i a d ó i u t a s í t á s n a k, am ely b é ly e g z ő le n y o m a tta l i s e s z k ö z ö l h e t ő, a j e l e n f e j e z e t 2. p o n t d / a l p o n t j á b a n m e g j e l ö l t k ü lö n le g e s b e t ű j e l z é s e k e t i s t a r t a l m a z n i a k e l l. A r o v a t az ügyhöz é r k e z e t t i r a t o k a lsz á m o n v a ló i k t a t á s á n a k, tá r g y á n a k é s e l i n t é z é s é n e k r ö g z í t é s é t s z o l g á l j a /tö b b s z e m é ly e s ü g y b en az é r i n t e t t f é l a /, b /, c / s t b - v e l j e l ö l t t á b l á z a t á b a f e l t ü n t e t e t t a ls z á m o n /. Az ig f ü g g ő le g e s e n v e z e t e t t a ls z á m ra k e r ü ln e k b e i k t a t á s r a - az é rd e m i d ö n t é s t m eg elő ző en e s z k ö z ö l t m e g k e re sé s a l a p j á n v i s s z a é r k e z e t t i r a t o k, v a la m in t, - a k ü lö n b ö z ő j o g o r v o s l a t i v ag y kedvezm ény i r á n t i b e a d v á nyok é s az e z e k é rd e m i e l i n t é z é s é t tü k r ö z ő a d a to k. Ha az a lsz á m o s r é s z b e t e l i k, p ó t t á b l á z a t o t k e l l b e r a g a s z t a n i. A 8., 9. r o v a t m a g á tó l é r t e t ő d i k. A 10. r o v a tn a k az é r k e z e t t b ead v án y o k é s h a t á r o z a t o k m egnev e z é s é t, v a la m in t az u tó b b ia k sz á m á t k e l l t a r t a l m a z n i a / p l : " f e l l e b b e z é s ", I I. fo k ú h a t. : /2 / " " f é l b e s z a k i t á s i k é r e le m ", " r é s z l e t f i z e t é s i k é r. ", " p é n z b ír s á g r a mód. k é r." s t b. / A 11. r o v a tb a k e l l i r n i az e l i n t é z é s k e l t é t é s a d ö n t é s t, i l l e t v e a t e t t i n t é z k e d é s t / p l : " I I I. 21. e l u t. ", IV. 3. e n g.- v e " V. 10 f e l t e r j. MRFK., vagy BM" s t b. / A r o v a t a k i s z a b o t t - k é s ő b b ie k b e n a j o g o r v o s l a t s o rá n v ag y f e l ü g y e l e t i jo g k ö rb e n m ó d o s í t o t t - s z a b á l y s é r t é s i b ü n te té s e k é s az ügyben a l k a l m a z o t t in té z k e d é s e k ÁBTL /1974 /12

13 n e m e it é s m é rv é t t a r t a l m a z z a, e l s ő k é n t az " I " - e s a ls z á m tó l v í z s z i n t e s e n k ö v e tk e z ő e n az a l á b b i a k s z e r i n t : - a 1 2. r o v a tb a a k i s z a b o t t p é n z b ír s á g ö s s z e g é n e k a r a b s z á m je g g y e l v a ló b e je g y z é s e k e r ü l / p l : F t /. - a 1 3. r o v a tb a a p é n z b ír s á g be nem f i z e t é s e e s e t é r e k i l á t á s b a h e l y e z e t t e l z á r á s i napok sz á m á t k e l l b e í r n i, - a 1 4. r o v a tb a p e d ig az e l z á r á s s a l i s s ú j t h a t ó s z a b á l y - s é r t é s m i a t t k i s z a b o t t e l z á r á s i napok sz á m á t k e l l b e j e g y e z n i, A m ennyiben a k i s z a b o t t e l z á r á s t f e l f ü g g e s z t e t t é k, az e l z á r á s i napok s z á m je g y é t k ék i r ó n n a l á t l ó s a n á t k e l l h u z n i. A f e l f ü g g e s z t e t t e l z á r á s v é g r e h a j t á s a e s e t é n l á s d a c. a l p o n t 4. b e k e z d é s t. - a r o v a t t a r ta lm a z z a a s z a b á l y s é r t é s i e l j á r á s b a n a lk a l m a z o t t i n t é z k e d é s e k e t. J e l ö l é s ü k a m e g f e le lő r o v a tb a n X j e l z é s s e l t ö r t é n i k. A g é p já r m ű v e z e tő i e n g e d é ly b e v o n á s á ra t e t t i n t é z k e d é s e s e t é n a 1 7. r o v a tb a p i r o s s z in ü X j e l e t k e l l t e n n i. A 1 9. r o v a t az e s e t l e g e s e n m e g á l l a p í t o t t e l j á r á s i k ö l t s é g /S z t v / vagy az ügyben s z e r e p l ő v a la m e ly f é l e l l e n i / r e n d - / b í r s á g / S z t v / / 1 / b e k e z d é s / ö s s z e g é n e k b e je g y z é s é r e s z o l g á l. Ha a t a n ú t b í r s á g o l t á k m eg, a k k o r a "M eg jeg y z és" r o v a tb a be k e l l í r n i an n ak n e v é t / p l : "T a n ú : X Y "/. A v í z s z i n t e s - r o v a tb a az I. fo k ú h a t á r o z a t b ó l e g y m á s tó l e l h a t á r o l t a n a z o k a t a jo g s z a b á ly o k a t k e l l p o n to s a n á t m á s o l n i, am elyek s z e r i n t a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó az e lk ö v e tő c s e le k m é n y é t ü t k ö z t e t t e é s m i n ő s í t e t t e ÁBTL /1974 /13

14 / p l : a s z a b á l y s é r t é s ü t k ö z t e t é s e : " 1 / / I I I / BM s z. r. 6. /1 / a /, / 3 / b e k. a /, b /. A s z a b á l y s é r t é s m i n ő s í t é s e : S z tv / 1 / b e k. b /. / A 2 2. r o v a tb a az ügy más h a tó s á g h o z v a ló á t t é t e l é n e k /S z t v / t é n y é t é s o k á t k e l l a m e g f e le lő sz ó b e - k a r i k á z á s á v a l j e l ö l n i. / p l : Á t t é t e l : - i l l e t é k e s s é g b ő l, - B e., i s k. -, k á t. -, v á l l -, f e g y -, e g y é b /. c / Egyéb v o n a tk o z á s ú f e l a d a t o k - az e l j á r á s a l á v o n t /v o n ta k / n ev é n e k h e l y e s b í t é s e e s e t é n a 6. r o v a tb a az e l ő z ő l e g b e j e g y z e t t n e v e t á th ú z v a, a s z a b á l y s é r t é s i h a t á r o z a t b a n h e ly e s e n r ö g z í t e t t e t k e l l b e i r n i ; - ha az e lk ö v e tő a p é n z b í r s á g o t - a k á r l e t i l t á s u t j á n i s - t e l j e s í t e t t e, av ag y az a z t h e l y e t t e s í t ő e l z á r á s t l e t ö l t ö t t e, a m e g f e le lő r o v a tb a n s z e r e p l ő f o r i n t ö s s z e g e t v ag y az e l z á r á s i napok s z á m á t be k e l l k a r i k á z n i. U g yanígy k e l l m e g je lö ln i az e l j á r á s i k ö l t s é g v ag y / r e n d - / b í r s á g t e l j e s í t é s é t i s ; - ab b an az e s e t b e n, ha az I. fo k ú jo g e r ő s h a t á r o z a t t a l k i s z a b o t t p é n z b í r s á g o t az e lk ö v e tő c s a k r é s z b e n t e l j e s í t e t t e, m ásik r é s z é t e l z á r á s r a k e l l e t t á t v á l t o z t a t n i, a m it az e lk ö v e tő l e i s t ö l t ö t t, az e r e d e t i f o r i n t ö s s z e g e t é s a k i l á t á s b a h e l y e z e t t e l z á r á s i nap o k sz á m á t á t k e l l h u z n i / p l. : F t, 1 5 n a p /. H e l y e t t e b e k a r i k á - z o t t a n k e l l i r n i a t é n y le g e s e n t e l j e s í t e t t ö s s z e g e t é s a k i á l l o t t e l z á r á s i napok szám á t / p l : ( 500 F t, 10 n a p / ; - ha az e l z á r á s s a l s ú j t h a t ó s z a b á l y s é r t é s e l k ö v e t ő j e a k i s z a b o t t e l z á r á s t l e t ö l t ö t t e, a k k o r a 1 4. r o v a tb a n f e l t ü n t e t e t t s z á m je g y e t p i r o s i r ó n n a l k e l l b e k a r i k á z n i ; ÁBTL /1974 /14

15 a k i s z a b o t t b ü n te té s e k n e k vagy in té z k e d é s e k n e k k i f o g á s, f e l l e b b e z é s, k é re le m vag y p a n a s z a l a p j á n e s z k ö z ö l t mód o s í t á s a e s e t é n a m e g f e le lő r o v a to k b a e r e d e t i l e g b e je g y z e t t e k e t á t k e l l h u z n i é s az u j h a t á r o z a t s z e r i n t i v á l t o z á s o k a t k e l l b e i r n i / p l : ha a k i f o g á s t e lf o g a d v a az e l j á r á s t b iz o n y i t é k h iá n y á b a n m e g s z ü n te tik, a m e g f e le lő v í z s z i n t e s r o v a tb a : F t, 1 0 n a p. A 2 1. r o v a tb a n e z z e l e g y i d e j ű l e g az e / b e t ű j e l e t b e k a r ik á z z a s t b. / d / Az i k t a t ó t á b l á z a t 2 3. szám a l a t t i "M eg jeg y z és" r o v a t a e g y e s k ü lö n le g e s j e l z é s e k n e k, a h a tá r id ő z é s e k n e k é s az i r a t t á r i r e n d e lk e z é s e k n e k az a lá b b i é r te lm ű b e je g y z é s é r e s z o l g á l : S z : az ü g y b en s z i g n a l i z á c i ó t a lk a lm a z ta k, L 'T : a f e l j e l e n t e t t d ip lo m á c ia i vagy egyéb s z e m é ly e s men t e s s é g e t é lv e z ő s z e m é ly, TN: az ü g y e t t á r g y a l á s n é l k ü l b í r á l t á k e l, TL: a s z a b á ly s z e r ű id é z é s e l l e n é r e a t á r g y a l á s o n meg nem j e l e n ő e lk ö v e tő t á v o l l é t é b e n h o z tá k a h a t á r o z a t o t, E: e l ő v e z e t é s t r e n d e l t e k e l, L: l e t i l t á s k i b o c s á t á s á r a k e r ü l t s o r, B: adók m ódján t ö r t é n ő b e h a j t á s i r á n t i n t é z k e d t e k, H i: a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó r e n d e l k e z é s e i t ő l fü g g ő e n / p l : a r é s z l e t f i z e t é s e n g e d é ly e z é s e e s e t é n az e g y e s r é s z l e t f i z e t é s i h a t á r i d ő k f e l s o r o l á s a, u j t á r g y a l á s i n ap k i t ű z é s e, e l z á r á s m eg k ezd ésén ek e l l e n ő r z é s é r e k i t ű z ö t t 8 n a p o s, az e l j á r á s i k ö l t s é g t e l j e s í t é s é r e a d o t t s t b. h a t á r i d ő k /, ÁBTL /1974 /15

16 I : az i r a t t á r b a h e ly e z é s j e l e az S z tv á r a fig y e le m m e l é s a s e l e j t e z é s r e v o n a tk o z ó i r a t t á r i t e r v 314. p o n tjá n a k a /, b /, d / a l p o n t j á b a n f o g l a l t a k n a k m e g f e le lő e n. A H i. é s az I. j e l z é s e k n é l e g y é b k é n t f e l k e l l t ü n t e t n i a b e je g y z é s d á tu m á t i s. 4 / Az i k ta tó k ö n y v e t a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó /h a a r e n d ő r h a tó s á g n á l tö b b s z a b á l y s é r t é s i e io a d ó i s m ű k ö d ik, az a r r a k i j e l ö l t / h a v o n ta - a hónap u t o l s ó h e té b e n - k ö t e l e s e l l e n ő r i z n i. A m ennyiben a " S z a b á l y z a t " - t ó l e l t é r ő v e z e t é s i m ó d s z e r t, vag y az e l ő i r t s z a b á ly o k k a l k a p c s o l a t o s m u l a s z t á s t t a p a s z t a l, k ö t e l e s az i l l e t é k e s ü g y k e z e lő t m e g f e le lő e n e l i g a z í t a n i é s a s z ü k s é g e s m ó d o s ítá s o k a t vagy j a v í t á s o k a t v é g r e h a j t a n i. Az i g a z g a t á s r e n d é s z e t i o s z t á l y / a l o s z t á l y - / v e z e tő n e g y e d é v e n k é n t e l l e n ő r i z z e az ik ta tó k ö n y v s z a k s z e r ű v e z e t é s é t é s s z ü k s é g s z e r i n t, de le g a lá b b f é lé v e n k é n t - é s z r e v é t e l e i t j e l e n t v e - m u ta s s a be az I. fo k ú r e n d ő r h a tó s á g v e z e t ő j é n e k. Az ik ta t ó k ö n y v e t - m inden év d ecem b er hó u t o l s ó m u n k a n a p já nak d á tu m á v a l a l e g u t o l s ó ik ta tó s z á m f e l t ü n t e t é s é v e l - az i g a z g a t á s r e n d é s z e t i o s z t á l y / a l o s z t á l y /, v a la m in t az ü g y k e z e l é s i c s o p o r t v e z e t ő j e /ü g y k e z e lő / a l á í r á s á v a l é s a h a t ó s á g k ö r b é ly e g z ő jé v e l e l l á t v a k e l l l e z á r n i. Az év v é g é v e l l e z á r t ik ta tó k ö n y v b e m in d a d d ig fo ly a m a to s a n v e z e t n i k e l l a be nem f e j e z e t t ügyek i k t a t ó t á b l á z a t á t, am ig az i r a t t á r b a h e ly e z é s e l r e n d e l é s e meg nem t ö r t é n i k. Az ü g y höz é r k e z e t t i r a t vagy i r a t o k a ls z á m ra v a ló i k t a t á s a s o r á n a zo n b an m ind az a la p s z á m, m ind az a ls z á m é v s z á m á t f e l k e l l t ü n t e t n i / p l : / /7 5. / Az I. fo k o n még érdem ben e l nem b i r á l t ügyhöz az u j év szám a l a t t i k t a t o t t ü g y i r a t az S z tv / 2 / b e k e z d é s e /ü g y e k e g y e s í t é s e / a l a p j á n h o z z á c s a to la n d ó. ÁBTL /1974 /16

17 I I. N évm utató v e z e té s e Az ik ta tó k ö n y v b e b e j e g y z e t t ü g y e k rő l m u ta tó k ö n y v e t k e l l v e z e t n i. M inden évben u j m u ta tó k ö n y v e t k e l l n y i t n i / k i v é t e l t k ép e z a Bí r s á g o ló O s z t á l y, a h o l k ü lö n e n g e d é l l y e l k a r t o n n y i l v á n t a r t á s t v e z e tn e k /. A n é v m u ta tó b a a m e g f e le lő b e tű a l a t t a f e l j e l e n t e t t n e v é t / l e á n y k o r i n e v é t /, s z ü l e t é s i h e l y é t, é v é t, la k ó im é t, a s z a b á l y s é r t é s m e g n e v e z é sé t é s az ik ta tó s z á m o t k e l l b e je g y e z n i. A ssz o n y o k n á l a le á n y k o r i n év en i s v e z e t n i k e l l a n é v m u ta tó t. A B ir s á g o ló O s z tá ly k a r t o n n y i l v á n t a r t á s á b a n a f e n t ie k e n tú lm e nően a f e l j e l e n t e t t s z ü l e t é s i év é n ek h ó n a p já t é s n a p j á t, v a l a m in t az a n y ja n e v é t i s f e l k e l l t ü n t e t n i. Ha egy s z a b á l y s é r t é s i ügyben tö b b f e l j e l e n t e t t s z e r e p e l, az ü g y e t v a la m e n n y i n ev e a l a t t be k e l l v e z e t n i a n é v m u ta tó b a / k a r t o n r a /. Több a z o n o s nevű szem é ly e l ő f o r d u l á s a e s e t é n azo k a n y ja n e v é t é s s z ü l e t é s i é v é t i s be k e l l j e g y e z n i. Ha v a la m e ly ik f e l j e l e n t e t t u ja b b s z a b á l y s é r t é s t k ö v e t e l, a n é v m u ta tó b a n a n e v é re t ö r t é n t e l s ő b e je g y z é s u tá n az u j i k t a t ó szám o t é s az e l k ö v e t e t t c se le k m é n y m e g n ev ezésén ek r ö v i d í t é s é t s z i n t é n be k e l l je g y e z n i. I I I. L e f o g l a l t, e l k o b z o t t d o lg o k é s é r t é k e k k e z e l é s e, t o v á b b i t á s a A l e f o g l a l t é s e l k o b z o t t d o lg o k r ó l / t á r g y, p é n z / n y i l v á n t a r t ó k ö n y v e t k e l l v e z e t n i. ÁBTL /1974 /17

18 Ha s z a b á l y s é r t é s i f e l j e l e n t é s s e l e g y ü t t l e f o g l a l á s r a v ag y e l k o b z á s ra k e r ü l ő t á r g y, p é n z, s t b. i s é r k e z i k, az i r a t o t s o ro n k i v ü l k e l l b e i k t a t n i é s az e lő a d ó n a k k i o s z t a n i. Az e lő a d ó a k i o s z t á s u tá n nyomban e l k é s z i t i a l e f o g l a l á s i h a t á r o z a t o t, m ajd en n ek a l a p j á n a l e f o g l a l t d o lg o t - az i r a t o k k a l e g y ü t t - a n y i l v á n t a r t á s b a v a ló b e je g y z é s é s a to v á b b i k e z e l é s v é g e t t a s z a b á l y s é r t é s i i k t a t ó n a k v ag y a t á r g y k e z e l é s s e l megb í z o t t sz e m é ly n e k v i s s z a a d j a. Az i k t a t ó v ag y tá r g y k e z e l o a l e f o g l a l á s i h a t á r o z a t b a n f e l t ü n t e t e t t d o lg o k a t e g y e z t e t i, m ajd n y i l v á n t a r t á s b a v e s z i. Ennek m e g t ö r t é n t é t az ü g y i r a t r a r á k e l l v e z e t n i. A l e f o g l a l t d o lg o k a t a b ű n je le k h e z h a s o n ló a n be k e l l c s o m a g o l n i, i k t a t ó - é s n y i l v á n t a r t á s i té te ls z á m m a l k e l l e l l á t n i. A l e f o g l a l t t á r g y a k a t a s z a b á l y s é r t é s i e l j á r á s l e f o l y t a t á s á i g b iz to n s á g o s h e ly e n k e l l ő r i z n i. A l e f o g l a l t d o lg o k to v á b b i s o r s á r ó l az ügyben h o z o t t é rd e m i h a t á r o z a t b a n a s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó r e n d e l k e z i k. Ha a h o z o t t h a t á r o z a t b a n a l e f o g l a l t pénz e l k o b z á s á t r e n d e l i e l az ö s s z e g e t a m egyei / b u d a p e s t i / r e n d ő r f ő k a p itá n y s á g a n y a g i o szt á ly á n a k c s e k k s z á m lá já r a k e l l b e f i z e t n i. A b e f i z e t é s m e g t ö r t é n t é t ig a z o ló c s e k k s z e lv é n y t a n y i l v á n t a r t ó könyv m e l l e t t k e l l k e z e l n i. A b e f i z e t é s n a p j á t, a c s e k k la p s z á m át a n y ilv á n ta r tó k ö n y v e r r e s z o lg á ló r o v a tá b a n f e l k e l l t ü n t e t n i. A s z a b á l y s é r t é s i e l j á r á s s o rá n l e f o g l a l t f e g y v e r e k e t az é rd e m i h a t á r o z a t m e g h o z a ta lá ig, az eg y éb l e f o g l a l t tá rg y a k h o z h a s o n ló a n k e l l k e z e l n i. ÁBTL /1974 /18

19 Ha a h a t á r o z a t a fe g y v e r e l k o b z á s á t r e n d e l i e l, a z t - a h a t á r o z a t j o g e r ő r e e m e lk e d é se u tá n - a m egyei / b u d a p e s t i / r e n d ő r f ő k a p itá n y s á g a n y a g i o s z t á l y á r a k e l l f e l t e r j e s z t e n i. / T i l o s a fe g y v e r e k e t é r t é k e s í t e n i! / Ha a h a t á r o z a t eg y éb l e f o g l a l t d o lo g e l k o b z á s á t r e n d e l i e l, az e l k o b z o t t d o lg o t a h a t á r o z a t j o g e r ő r e e m e lk e d é se u tá n en n ek egy p é ld á n y á v a l é s á t i r a t t a l e g y ü t t az e l j á r á s t l e f o l y t a t ó s z a b á l y s é r t é s i s z e r v s z é k h e ly e s z e r i n t i l l e t é k e s t a n á c s vb p é n z ü g y i o s z tá ly á n a k é r t é k e s í t é s v é g e t t k e l l m e g k ü ld e n i. Ha az e lő a d ó a l e f o g l a l t pénz vagy d o lo g v i s s z a a d á s á t r e n d e l i e l, a t á r g y k e z e l ő i n t é z k e d i k, hogy a p é n z t vag y d o lg o t a t u l a j d o n o sn ak k i a d j á k. V is s z a a d á s e s e t é n á t v é t e l i e lis m e r v é n y t k e l l a l á í r a t n i az á tv e v ő v e l. A n y i l v á n t a r t ó könyv s z a b á ly o s v e z e t é s é é r t az e z z e l m e g b íz o tt b e o s z t o t t f e l e l ő s. A s z a b á l y s é r t é s i e lő a d ó h a v o n ta k ö t e l e s e g y e z t e t n i a n y i l v á n t a r t ó könyv a d a t a i t a t á r g y a k k a l é s a z o k k a l az i r a t o k k a l,, am ely ek b en l e f o g l a l á s t ö r t é n t. Év v ég én a n y i l v á n t a r t ó k ö n y v e t e l ő í r á s s z e r i n t l e k e l l z á r n i. Az e l i n t é z e t l e n t é t e l e k e t fig y e le m m e l k e l l k i s é r n i, s e z e k r ő l h a tá r o z a t b a n r e n d e lk e z n i k e l l. K é s z ü lt: p l d. - b e n ÁBTL /1974 /19

20 I. t <D.... f f az ügy külön- A feljelentest h «iktatószám ' t?,., />. küldő a> <a > g«leges jelzesei m m J o m tí az ügy előadója ^ szerv S A feljelentett személyi adatai S Jh w 3 V TI i o a> /személy/ g w g ü, o *o.* > 'W K megnevezese aj "á tó,. L. 1 a.. 1 * 2 * 3. 4 * 5 * 7. Név / leánykori/i Születési hely,év,hó napi Anyja nevet Lakóiméi s : Szabálysértés megnevezése* ÁBTL /1974 /20

21 .J II. Az ügyhöz érkezett iratok szabálysértési intézkedések Megjegyzés büntetések t»o, ' Sz.. ^ -HJP DT. elintézés penz. lrsag e ^ <*, g g TN. S, t á r > y a, e^ á' 1 ^ ^ > * * TL< a kelte es U. rasra z S o a & o.h E> i ho ö...,, változ- á ti ^ V(D to g m w wf>» L. : n a döntés összege, m w -p h '3 'tö *cö 'd m w 03 tathato r ^ 2 ^o > ö n í ö B. r-i '< D, «> 3 «+» O r Q ' c d > to N napok a r-t +» *3 n :o -h > o -ra H i. 01 ' < A > N > : O ö w ri c J r H ^ X szama s >3 to <h ^ < d o h <d I* fj &ű -H r I tű <1) \qj *H!>^ 1 I O <H 525 ^ -O / 2. / 3. / 4. / 2 0. ütköztetése: 2 1. Eljárás megszünzetve:, Sztv. 48. / l / a /, b /, c /, e/ >> cq ri ^ _ ~ " minositesex 2 2,Áttétel* ihötékességből g s - B e., isk.-,kát.-,váll.- fegyelm i,egyéb ÁBTL /1974 /21

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ü ö ö ő ü ó ü ő ü ö Ö ó ő ő ő ő ő ó í ő Á ő ó í Ó Á ö ö ö ő ő ó ő ü í ü ü ő ó ő ő ő ö ő ő Ő ó ő ü ő ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ó ó ő ő ó ő ó ó ő ó ó ö ö Ö ő ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ő ü ő ö ő

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í Ö ő ü ő ő ő ó Ö ő ü ő ü ő ő Á ó ű ő ő ő ü ő ó ő ő ő ó Á ő ü Ö í í ő ü ő í í Ö Ö Ó ó í ő ü í ó ó í ő í ő Ö í Ö í í ű Ö í í ű í ó ű í í ű ű í í ű ű í í ű í ű ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í

Részletesebben

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú ú Á ú ű ú ú ű ú ű ű Ö Í ű ű Í ú Í ú Á Í ú ú ú Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú Ö Í ű ű Í ű Ö Í Í Í ű Í ű Í ú ű ú Í Í ú ú ú ú Í ú Ü Á ú ű ú ű ű Í Í Í ű ú Ö ú ű ű Í Í Í Í ű ű Í

Részletesebben

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í Á Ö É Ö Á Á Í ó ó Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í ó ú ö ó ó ö ó í í ü í í í ü Í í í ó í ú ö ó ü ű ó í ü ö ö ű ö í í ü ó ö í ö ö É Í ö Í ö ö ö ü ű ó ó ó Í ö ó ó ö í ö í ó ú ö ó ü ó ó ö ö í ü ö ö ó ó ö ö ü ö

Részletesebben

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Á Ü ú ű Í Í Ü ú ú Á ú ü Í ü ü ú Ü Á ú ü ü Á ú ü ü ü ü Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Í Ó Á ü ü ü Á ü Ü ü ü ü ü ú ü ü ü ü Ö ü ü Ó ü ü ü ú Í ú ü Í Ó Ó Ü Á ü

Részletesebben

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í Ö É É Ő Ü Á ö ü ö Ö ó Ö ü í ü ü ó í ó ó ö Á ö ö ö í ü ü ü í í ü ö ü ü í ó í ü ó ü ö ó ü í ü ü ó í ú ü ö ú ó í Á ü ű ö Ö í ó ó ö ó Á ö ú í ó ó ó ó ö ö í ó ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á

Részletesebben

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é Ó Á Á Á Ü Á Ó Ü Á Á Á Ü é é é Ó é é é é é é é ű é é é ű é é ü ű é é é é é é ü é é é é é é é é é é é é é é Ó é é é é é é é é é ü é é é é é Ó é é é é é é é é é é é é ú é ű Í ü é é é é ú é é é Ó é é Ó é é

Részletesebben

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö ö í ű ü ú ü ü ü ö ü ö ö ö í Ő É ö ö ö ü ö ö í í ö ü í ö ö í í É ö ö ű í Á É É ö ö í ö í í ü ö í É í í í ú ú í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í

Részletesebben

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü í ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü ö í ú ú í ü ü í í ö í ö í Ö í ű ü ü ö ú í ű í í ú í ö ö ú í ö ö ö í ü í ö ö í ű ű ö ö ü í í ű ö í í ü ö ü ü ö ö ö ö í í ü ö ö ö ö ü ü í í ű í ö ö ö ú ú í ű

Részletesebben

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é ö é Ö í é ü Ú ú é Í Ú ú ö é Ö é ü é ü ö ö ö ü ö ö é é ö é é é é é ö ö ö ö é í ü é ü ö ü ü ú é ü Ú ú ö é Ö ö é é Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é Á Á Ú ú ö

Részletesebben

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü ö Ö Í Ú ú Í ó ú Ó ó Ú ú ö Ö ü ú ó ü ö ö ö ó ö ö ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ö ü ü ű ö ú ó ü ű ö ó ó ó Ú ú ö ű ö ó ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü Ö ö Í ö ű

Részletesebben

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö É Á Ő Á Á ő ű ö ő Ü Á ő ű ő ű ő ö ö í ő í ő íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö ű ö ü ö ö ö ö í Ü ű ö ő ö ő ü í ö ü ő ő ő í Ü í Ú Ü ő ö ő ö ő ű ö ő ő ü ő ő ő Á ő ő ö ö ő ő ő ő ö ő í ő í í ő ő

Részletesebben

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú Ő Ö ö Á ö Á Á ó É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú ő ú ő ö Ö ö ö ö ő ú ö ü ő ú ő ö ő ő ö ő ö ó ő ö ö ö ő ó ö ü ö ü ő ű í ű ó

Részletesebben

Í ú ü ü ú Ó É ü Í É ü Í ü ü Íü

Í ú ü ü ú Ó É ü Í É ü Í ü ü Íü Á Ö É Á É Ó Ü É üü Í Í ü ü Ú ú ú Í Ú Í ú ü ü ú Ó É ü Í É ü Í ü ü Íü É Í Í Í ü É Í Í É Í Í Í Ő ü ü ü É Ö ÍÉ ü ü ü ü Ü ü ú ü ú ü ü ü ü ü ú Ö ü ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü Á úú ü ü Í ü Í Í Í ü ü É ú ü ü Í ü

Részletesebben

ó ó ó Ú í ó ó ó ü Í ü Í Í ű Ö Ö ü í ű Í íí ú ü Í Í í ü ü Í Í Ö Ö Í Ö Í ű Í ó ó ó Ö Í ü ó í ü ü í ó Í ü í ú ó ü

ó ó ó Ú í ó ó ó ü Í ü Í Í ű Ö Ö ü í ű Í íí ú ü Í Í í ü ü Í Í Ö Ö Í Ö Í ű Í ó ó ó Ö Í ü ó í ü ü í ó Í ü í ú ó ü ü ü ó ü Ö í ó í í ü ü ü í ó í ú í ó í Ó ü í ű ű ü Á Á Á í Ó Í í ó Ó ó Í Í ó í Ó Á Í ü ó ó ü ó ó ó Ú í ó ó ó ü Í ü Í Í ű Ö Ö ü í ű Í íí ú ü Í Í í ü ü Í Í Ö Ö Í Ö Í ű Í ó ó ó Ö Í ü ó í ü ü í ó Í ü í ú ó

Részletesebben

Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í ó í í ó ó ő í íí ő ó ó ő ó í í ó ú ő ő í í ó í í ó ű Í í ó í í ó ó ó ű Í ó ó í í í ó ó ő í

Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í ó í í ó ó ő í íí ő ó ó ő ó í í ó ú ő ő í í ó í í ó ű Í í ó í í ó ó ó ű Í ó ó í í í ó ó ő í Á Ü í ú í ú í ű ő ú ú ó ú ó í ő í ó ó ó í ő í ű ó í Ü Á Ü ő ó Í íí ő ó ő í í ő ó í Í ó ó ó í ú ő í ű ű ó ó ó ó í ű ű ó í ó ó ő í ó í őí íí Í Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í

Részletesebben

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü Á Ü Ó Á Á í Á ü ü í í ú ű ő ú ő ő ő ü ü í ü ü ü ü í í ü ü ő ú Á í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü ú É ű ő ü ő í í ű ü í í í í ü í ő ü ő í ő ú ü í í ú í ű í ü í í í ü í

Részletesebben

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í Á íí ű ő ü ő í ü Íő ő í í ő ő í ő ő ü É ő ííí ő ő ü ő ő ő ő ő ú ű í ő í Á Á ő ü ü ő ű ő í ő ü ű í ű í ü í í ü Í ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í ű ü ú Ó í Á í í Á Á í ű ü í í ű ü

Részletesebben

ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó

ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó Ő É Ö ü ü Ö Ö ü ű ü í Ü ü ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó ó ó ó ü ű ü ó Ö ü í ü ó ó

Részletesebben

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ő ó í Ő ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ó Ő ó ó ö Á Ö ó Ö ó ö í ő ó É ó ö ó ö í É Í ó í í Í Ó Í É ó É ó É Í É Ö ó É Í í ő Í

Részletesebben

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í ö á ő ü ó ü ö á á ó ö Ö á á ő ü á ö á ó ó ó ö á í ö á ó ő ó ö á ü í á í á á á ó ó ó á á á ó ó ő ő ö ő ő á ó Á á ü ö á á ö á ü ó á ü ő á á á ő ő á á á ö Ö á Í á Ö á ö á á Í ü á ű á í á á ó ö ő á á í ó ö

Részletesebben

É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí

É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí Ú Á É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí í ü ó Í ó ú Í ő Í í ö í ó ő ó ű ő ö í Í í ó ó ó ü ó í í ö í ó ő í Í í ó í ó ö ő ó ó í ó Í ó Í óí Í ö ó í í í ö í ó ő ó ü ó ö ó ö í ö ő ö ő ú ó ő ö

Részletesebben

É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö

É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö Ó Á Á ú Í ű É Í ö ö Í ö ű Í É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö ö Í ű ö ű ú ö ű ű ü ö ö ö ü ö ö ö ö ö ü Í ű ű ö ű ü ü ö ö ö ü Í ö ö Í ö ö

Részletesebben

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ú ó ü ü ő ó ó ö ö ő ő ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ó ő ő Í ó ö ő Í ó ö ö ü ü ú ő ü ó ö ó ó ö ű ü ó ö ő ű ő ű ö ö ü ü ő ű ó ő ü ő ű ő ö ö ö ó Ü ő ú ű ű

Részletesebben

Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú í ó í ó ö í í ő ó í ó ű ó í ő ő í í í ő í ó ő ő ő í ő ü ó í í ö ü ö ő ó í í ő ó ü ő ő ó í ó

Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú í ó í ó ö í í ő ó í ó ű ó í ő ő í í í ő í ó ő ő ő í ő ü ó í í ö ü ö ő ó í í ő ó ü ő ő ó í ó ő ő ő ő í í í ő ö úí ő í ú ő ö ő í ő ő ő í ó í ö ü í ű ö í ó ó í Í ö ü ó ő í ö í Í ö í ü ő Í ö í ö í ő ö ő í ó ö ö ó ő ó ö ő ú í ó í ö ü ó ó ő Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú

Részletesebben

ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö

ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö É É Á ő ő ő É ű ü ő ő í ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö ö í ö Ö ő Ó Ó ö Ó í í í ő

Részletesebben

Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í

Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í É ü ó ü ó ö ó ö ő ó ő í ó í ó í ő ö ü ö ó ó Í ö ó ü ö ő ó ö Ö ö ó ö ó ő ö ö ó ó ó ö ö ó ö ó ü ö Ü Ö Ü ő Ü ó ö Ö ó ö

Részletesebben

ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú

ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú ö ü ü ü ö ö ö ü ö ö í ö ö í ö í ü í í í í ü ö í ü ö ö ö í ü Ö ö ö ü ö ö ö ö ö í Í í Í ö í íí Í í Í ü ö ö ü ö í ö ú ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú Á Á ö ö ű ö ú í ű ö Ó ű ö

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő

Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő Ü ő É É ű ő ű ő ő ő ű ő ő ő í ű ő ű ő ú ű ő ő ű ő í ő í ú ű ő ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő í í í Ú ő ű ő ő ő ő Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő Ü Ű ő É É

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü

í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü ö ú í í í í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü ö ö ö ö ö ö ü ÍÍ ű í ó í ü í ó ü í í í í í í ó í ö ó í ó í ö í ü ó ú í ó í ö Í í ó í ö í ö í í ó í í É í ó í ű í ü

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

É í ű ö ő ü ú ö ü ö ó ö ü í ő ó ú ő ű ú í ő ö ú ő ű ü í ő ó ü ö í ő í ö í ó ó í ó í ó ű ö ö ú í ő ú í í ó í ő í ő ó í ó ó í ó ó í í í í ó ö ö ü ó í ó

É í ű ö ő ü ú ö ü ö ó ö ü í ő ó ú ő ű ú í ő ö ú ő ű ü í ő ó ü ö í ő í ö í ó ó í ó í ó ű ö ö ú í ő ú í í ó í ő í ő ó í ó ó í ó ó í í í í ó ö ö ü ó í ó Ö É É É ö É Á ö Á ú ó É ó ö ó í ö ö ő í ő ő ő ö í ú ő ó ó ó ó ő ő ü ú ő ő ő ö ö ü ú ö ó ö ö í ö ö í ű ö ö ü ö ü ó ú í ú É ü í ő ő í ő ó í ú í ó ű ú í í ó ö ö ő ú ú í ő ó í É í ű ö ő ü ú ö ü ö ó ö ü í ő

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben