PARANCSA. Budapest, évi novem ber hó 29-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én"

Átírás

1 BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! /2 2 / Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh számú PARANCSA Budapest, évi novem ber hó 29-én A re nd ő rség sze rve zeti m ódosítására, h a tá skö ré re v o n a tko zó e lv e k e t a as b e lü g y m in is z te ri- és a 0012-es számú m in is z te rh e ly e tte s i p a ra ncsok ta rta lm a z z á k. A re n d ő ri á llo m á n y a sze rve ze ti v á lto z á s o k k a l kapcsolatos fe la d a to k a t v é g re h a jto tta. A m u n k a é rd e m i részét ille tő e n hiányossá g ta p a szta lh a tó : E gyes te rü le te k e n csö k ke n t a p a ra n c s n o k i irá n y ító és e lle n ő rz ő m u n ka, az igényesség: visszaesett a b ű n ü g y i m egelőző és fe ld e rítő m unka; c sö kke n t a nyom ozások eredm ényessége és színvonala ; az ü g yn ö ksé g fe lü lv iz s g á lá s á t egyes h e ly e k e n g yo rsa n és m eg g o n d o la tla n u l h a jto ttá k v é g re, a m in e k eredm énye a töm eges és számos esetben in d o k o la tla n kizá rá s v o lt; ta p a szta lh a tó egyes h e lye ke n a p a ra n cso kka l e lle n té te s v a g y nem egységes g y a k o rla t m in d az o p e ra tív, m in d a v iz s g á la ti m unkában. F e lm e rü lt egyes részkérdésekb en az egységes szabályozás szükségessége. A fe n ti p a rancsok eredm ényesebb vé g re h a jtá sa, a g y a k o rla ti m unka egységessé té te le és szín vo n a lá n a k ja v ítá s a érdekében m e g p a r a n c s o l o m : 1. a) A fő k a p itá n y s á g o k o p e ra tív s ze rve in e k h a tásköréb e ta rto z ó ism e re tle n tetteses b ű n ü g y e k b e n m in d tá rs a d a lm i tu la jd o n v é d e lem, m in d bűnüld özés v o n a lá n a nyom ozás elrendelé se, a n y o mozás fo ly ta tá s a, az e lk ö v e tő fe ld e ríté s é ig, v a g y a m ennyibe n az e lk ö v e tő k ilé te m eg nem á lla p íth a tó, a nyom ozás m egszüntetése a b ű n te tt s z e rin t ille té k e s o p e ra tív o sztá ly fe la d a ta. K ise b b je le n tő s é g ű is m e re tle n tetteses b ű n ü g ye kb e n a szükséges in té zked é seke t a b ű n ü g y i h a tá s k ö ri lis ta s z e rin t a vá ro s i, já rá s i (k e rü le ti) k a p itá n y s á g o k, községi re n d ő rő rs ö k, v a s ú tb iz to s ító ő rs ö k és k ö zle ke d é st e lle n ő rz ő cso p o rto k fo g a n a to s ítjá k. A z o p e ra tív szervek a h a tá skö rü kb e ta rto z ó ü g ye kb e n k ö telesek in té z k e d n i a h e ly s z ín i szem le m e g ta rtá sa és szükség sze r in t a Be (2) bekezdésében m e g h a tá ro z o tt h a la s z th a ta t lan nyom ozási cselekm ények fogana tosítása irá n t. Jelentősebb h elyszínes ü g y e k esetén a h e ly s z ín i szem le-bizottság ban v iz s g á ló is v e g ye n részt, a szükségessé v á ló v iz s g á la ti teendő k e lvé g zé sére. A h e ly s z ín i sze m le -b izottság ve ze tő je á lta lá b a n a b ű n te tt s z e rin t h a tá s k ö rre l re n d e lke ző o p e ra tív szerv ve ze tő je. ÁBTL /22/1962 HK:02/1972

2 Ü zem i baleset súlyosa bb eseteiben a h e ly s z ín i szem le m e g ta rtá sa, szükségessé v á ló v iz s g á la t le fo ly ta tá s a a I I / I - 3. O s z t á l y f e l adata. K is e b b je le n tő s é g ű eseteiben a v á ro s i-já rá s i k a p itá n y s á g já r el. A szem le m egta rtásáh oz a I I / I - 2. O s z t á l y a d jo n segítsé g e t a I I / I - 3. O s z tá ly n a k. b) A vasú ton (állom áson, sze relvényen, a v a s ú t te rü le té n ) e lk ö v e te tt zseb- és csom aglopás b ű n te tte esetén a nyom ozást a 0012-es sz. parancs I I I / 2 c) a lp o n tja s z e rin t a b e je le n té s i h e ly s z e rin ti re n d ő r i sze rvne k k e ll vé g e zn i. A z is m e re tle n e lk ö v e tő k h a té ko n ya b b fe ld e ríté s e érdekébe n az id é z e tt p a ra n c s -p o n to t ú g y m ódosítom, h o g y a b e je le n té s h e lye s z e rin ti v a s ú tb iz to s ító őrs (v a s ú ti k ö rz e tm e g b íz o tt, v k m b.) k ö te les a panaszt fe lv e n n i és az is m e re tle n e lk ö v e tő k fe ld e ríté s é re szükséges h a la s z th a ta tla n nyom ozási cse le km é n ye ke t, n y o m o n ü ld ö zé st vé g e zn i. E zt kö ve tő e n a fe lje le n té s t a b eszerzett b iz o n y íté k o k k a l fe lte rje s z ti az ille té k e s m e g ye i fő k a p itá n y s á g I I / I - 2. O s z t á l y á r a az is m e re tle n e lk ö v e tő fe ld e ríté s é re irá n y u ló nyom ozás le fo ly ta tá s á ra. A m e n n y ib e n az e lkö ve té s h e ly e kétséget k iz á ró a n is m e rtté v á lik, a to v á b b i nyom ozás v é g e tt az ir a to k a t az e lk ö v e té s i h e ly s z e rin ti re n d ő ri szervn ek k e ll m e g k ü ld e n i. A B u d a p e s ti R e n d ő rfő k a p itá n y s á g n a k a lá re n d e lt v a s ú tb iz to s ító ő rsök a fe n ti in tézke dé sek vé g re h a jtá s a u tán az ira to k a t k ö z v e t le n ü l m e g k ü ld ik a b e je le n té s he lye s z e rin ti, h a p e d ig az e lk ö vetés h e ly e is m e rt, a k k o r az a s z e rin ti ille té k e s fő k a p itá n y s á g I I / I - 2. O s z t á ly n a k. c) a B tk ában m e g h a tá ro z o tt és k ö z ú ti közlekedés v o n a tk o zásában is m e re tle n te tte s á lta l e lk ö v e te tt s e g é ly n y ú jtá s e lm u la sz tásának b ű n te tte esetén, ha a s é rte tt m e g h a l, v a g y súlyos sérülés fo ly tá n a h a lá l bekövetkezése v á rh a tó, az is m e re tle n e lk ö v e tő fe ld e ríté sé h e z a te r ü le tile g ille té k e s I I / I - 2. O sztá ly a d jo n h a té k o n y segítsége t a kö zle ke d é st e lle n ő rz ő c s o p o rtn a k és te g y e n e k összehangolt in té zke d é se ke t az e lk ö v e tő ké zre ke ríté sé re. A z e lk ö v e tő k ilé té n e k m e g á lla p ítá sa u tá n ily e n ü g y e k b e n a v iz s g á la t le fo ly ta tá s a a I I / I - 3. O sztá ly h atásköréb e ta rto z ik. 2 p e ra tív fe ld o lg o z á s b ó l k e le tke ző v iz s g á la ti ü g yb e n a nyom ozás.o elrendelése e lő tt az e ljá ró o p e ra tív osztá ly kö te le s ö sszefogla ló je le n té s t ké szíte n i és az o p e ra tív dossziét ta n u lm á n yo zá s, vé le m é n ye zés v é g e tt á ta d n i a I I / I - 3. O s z tá lyn a k. A jele n té sb e n rö g z íte n i k e ll, h og y a fe ld o lg o zá s adatai a la p já n k it, m ily e n fe lelősség te rh e i, m ily e n n y ílt v a g y titk o s ú to n beszerzett a d a to k, b iz o n y íté k o k á lln a k re nd elke zé sre, d e k o n s p irá ció e lke rü lé se érdekében szükséges-e v a la k it k iv o n n i az e ljá rá s a ló l, k it, m ire v o n a tk o z ó la g nem le h e t k i h a llg a tn i. A I I / I - 3. O s z tá ly kö te le s az á ta d o tt o p e ra tí v dossziét gondosan ta n u lm á n y o z n i, írásb an n y ila tk o z n i, h o g y a rendelkezé sre á lló adatok elégségesek-e a nyom ozás elrendelé séhez, a v iz s g á la t le f o ly t atásá hoz. A m e n n y ib e n o p e ra tív ú ton beszerezhető, k ie g é s z ítő b iz o n y íté k o k ra van szükség, annak p ó tlá s á t k e ll k é rn i. a d a to kra,.a z o p e ra tív o s z tá ly o k tevékenysége a fe ld o lg o zá s v iz s g á la tra v a ló 2 átadásával nem fe je z ő d ik be. A I I I / I - 1. ille tv e I I / I - 2. és a II/I-3. O sztály e g yü tte s fe la d a tá t képezi az operációs te r v elkészítése, a te rv b e n m e g h a tá ro z o tt fe la d a to k v é g re h a jtá s a. A z o p e rá ció v é g re

3 h a jtá s a u tá n to v á b b k e ll fo g la lk o z ta tn i az ü g yn ö k s é g e t az ő riz e tb e v e tt szem ély k ö rn ye ze té b e n végzend ő h a n g u la t- v é le m é n y k u ta tá s ra, a v iz s g á la ti m u n k á t elő se g ítő ad a to k titk o s ú to n v a ló m egszerzésére. A z o p e ra tív o sztá ly segítse a v iz s g á la ti te rv, a fo n to sa b b k ih a llg a tá s i te rv e k elkészítésé t, szükség s z e rin t ve g ye n ré szt k ih a llg a tá s o kon, h o g y fig y e le m m e l kísérhesse az o p e ra tív ú to n beszerzett ada to k jo g i e re jű v é té te lé t. A I I / I - 3. O sztá ly kö te le s fo lya m a to sa n és a v iz s g á la t befejezése a lk a lm á v a l részletesen tá jé k o z ta tn i az ü g y e t átadó o p e ra tív o s z tá ly t a v iz s g á la t e re d m é n y é rő l, az o p e ra tív a n y a g g a l kapcsolatos é s z re v é te le irő l. 3. A v a s ú ti balesete k esetén kö ve te n d ő e ljá rá s egységesítése é rd e k é ben ú g y in té zke d e m, h o g y a v a s ú ti balesete k he lyszín é n az e lső d le ges inté zke d é s a baleset je lle g é tő l fü g g ő e n a v a s ú tb iz to s ító őrs, ille tv e a I I / I - 1. O sztá ly (B udapesten a I I / I - 3. O sztá ly) fe l a datát kép ezi. A m e g ye i I I / I - 1. O sztá ly h a tásköre az a d o tt m egye, a b u d a p e sti re n d ő r- k a p itá n y s á g I I / I - 3. O sztá ly h a tá skö re B udape st ig a z g a tási te rü le té re te rje d k i. S úlyosabb v a s ú ti baleset esetén a I I / I - 1. O sztá ly á lta l m e g ta rto tt h e ly s z ín i szem lén a I I / I - 3. O sztá ly is veg ye n részt. A m e n n y ib e n va sú t te rü le té n p á ly a te s te n ta lá lt h o ltte s t v a g y más k ö r ü l m ény élet elleni b ű n te tt g y a n ú já ra u ta l, a k k o r a szem lebizottság ban a I I / I - 2. O sztá ly is vegyen részt, a to v á b b i intézkedé sek fo g a n a tosítása, a k ö rü lm é n y e k tis z tá zá sá ig, b ű n te tt esetén az e lk ö v e tő fe l d e ríté s é ig a I I / I - 2. O sz tá ly fe la d a tá t képezi. V a s ú ti balesete k eseteiben a szükségessé v á ló v iz s g á la t le fo ly ta tá s a a m e n n yib e n a I I I. F ő cso p o rtfő n ö ksé g azt á t nem veszi a II/I-3. O sztá ly, k ise bb s ú ly ú esetben a v a s ú tb iz to s ító őrs h atásköréb e ta rto z ik. A I I / I - 1. O sztá ly a d jo n h a té k o n y segítsége t a v iz s g á la t (nyom ozás) le fo ly ta tá s á h o z. 4. A k ö rz e tm e g b íz o tta k nyom ozási m u n k á já v a l ka p cso la tb a n számos h e ly te le n g y a k o rla t a la k u lt k i. E gyes re n d ő ri szervek fig y e lm e n k ív ü l h a g y já k a v á ro s i k ö rz e ti m e g b íz o tta k m u n k á já t szabályozó / sz. m in is z te rh e ly e tte s i utasítás rendelkezé sét, m is z e rin t a v á ro s i k ö rz e ti m e g b íz o tta k is m e re tle n tetteses, v a la m in t b o n y o lu lt v a g y szerteágazó b ű n te ttb e n nem n yo m o zh a tn a k, ezekben csak rész fe la d a to k v é g re h a jtá s á v a l b íz h a tó k meg. A k ö rz e ti m e g b íz o tt ille té kesség e s a já t kö rz e té re, Budapesten le g fe lje b b a k e rü le t, más v á rosokban az ig a zg a tá si te rü le tre t e r je d k i. K ö rz e té t csak h a la s z th a ta tla n nyom ozási cse lekm ények, v a g y nyom onüldözés te lje s íté s e v é g e tt h a g y h a tja el. A v a s ú tb iz to s ító re n d ő rő rs ö k b ű n ü g y i nyom ozási m u n ka szem pont já b ó l a kö zsé g i ő rs ö k k e l azonos e lb írá lá s a lá ta rto z n a k, is m e re tle n tetteses v a g y n y í lt nyom ozási üg ye kb e n a községi re n d ő rő rs ö k re m e g á lla p íto tt ha tá skö rb e n és e lv e k s z e rin t végezzék m u n k á ju k a t. 5. A te r ü le tile g ille té k e s k a p itá n y s á g v e z e tő k és k ö z re n d v é d e lm i pa ra n csn o ko k k ö te le se k rendszeres e lle n ő rz é s t és fe lü g y e le te t g y a k o r o ln i a te rü le tü k ö n m ű kö d ő ré v ő rs ö k és nem fő k a p itá n y s á g i székhe ly e n lé v ő v a s ú tb iz to s ító ő rs ö k (vkm b ) á lta lá n o s tevékenysége fe le tt. A z e llen őrzés és fe lü g y e le t te rje d je n k i az álta lá n o s h a t á l y ú p a és r utasítá a sokb n a n ce lő írst rend, o fe gky e le m b és am a g anta rtá s i szabályok m eg ta rtá s á ra. A z e m líte tt ve ze tő k a fe ls o ro lt ő rsö kn e k k o n k ré t szakm ai p a ra n c s o t, v a g y u ta sítá st nem adhatn ak. 3 ÁBTL /22/1962

4 É s z re v é te le ik rő l az ő rs ö t ir á n y ító szervet re n d sze re sen tájékoztass ák. A t e r ü le t ileg ille té k e s re n d ő rő rs p a ra n c s n o k o k k ö te le s e k a fentie k s z e rin t a v o n a lm e g b íz o tta k te vé ke n ysé g é t e lle n ő r izn i:, ille t v e fe lü g y e le t a la tt ta rta n i. 6. B iz to s íta n i k e ll, h o g y a v a s ú ti k örz e tm e g b íz o tta k e le g e t tu d ja n a k te n n i azon á lta lá n o s és s o k ré tű fe la d a ta ik n a k, m e ly a k ö rz e tm e g b í z o tta k ra, ille tv e a v o n a lm e g b íz o tta k ra h á ru l. E z é rt is m e re tle n te tte ses b ű n ü g y e k b e n a vonalszakaszokon k ív ü l a v o n a lm e g b íz o t ta k csak h a la s z th a ta tla n, sürgős nyom ozási cse le km é n ye ke t vé g e z zenek. V o n a lu k a t csak n yom onüldözés esetén h a g y h a tjá k e l. Is m e rt tetteses ü g ye kb e n is á lta lá b a n csak a vo n a lszaka szukon b e lü l n y o m ozhatnak. A vsb. ő rsö k és v k m b -k segítése érdekében ezen ő rsö kre is nyom ozó tis z th e ly e tte s e k e t re nd szeresíte k. A vsb. őrsö kö n re n d s z e re s íte tt tis z th e ly e tte s e k, a te r ü le ti re n d ő rő rs ö k ö n lé v ő tis z th e ly e tte s e k k e l m egegyezően az a lá b b i fe la d a to k a t lá tjá k el: nyom ozás fo ly ta tá s a o lya n ő rsh a tá skö rb e ta rto z ó b ű n ü g yb e n, a m e ly tö b b v k m b te rü le té re te rje d k i: s e g ítik a v o n a lm e g b íz o tta k a t b o n y o lu lta b b nyom ozási cselekm é n y e k végzésében; s e g ítik az ő rsp a ra n csn o ko t a b ű n ü g y i ir a to k k a l kapcsolato s re v íz ió v é g re h a jtá sá b a n : betegség, vezénylés, szabadság stb. esetén h e ly e tte s ítik a v o n a l m e g b íz o tta k a t. A fő k a p itá n y s á g o k v e ze tő i decem ber 3 1 -ig te g y e n e k ja v a s la to t a rra, h og y az egyes v a s ú tb iz to s ító ő rs ö k re h á n y fő nyom ozó tis z th e ly e tte s re ndszeresíté sét k é rik. A nyom ozó tis z th e ly e tte s i stá tu sz t a m e gye i fő k a p itá n y s á g o k k ö z re n d v é d e lm i összlétszám ból k e ll k ia la k íta n i. 7. A m egyei re n d ő r-fő k a p itá n y s á g o k b ű n ü g y i o sztá lyá n a k szervezeti fe lé p íté sé re v o n a tko zó / számú m in is z te rh e ly e tte s i p a rancs IV. fe je z e t 1. p o n tjá n a k h a rm a d ik bekezdésében fo g la lta k a t a k k é n t m ódosítom, h o g y a kö rö zé si v o n a lta rtó ne a v a g y o n v é d e lm i a lo sztá lyo n b e lü l, hanem az é le tv é d e lm i a lo s z tá ly (csoport) k e re té ben, ille tv e ennek h iá n y á b a n k ö z v e tle n az o sztá lyve ze tő a lá re n deltségében végezze tevéke nysé gét. A z é le tv é d e lm i fe la d a to k h o z v a ló kapcsolását in d o k o lja, h o g y je le n tős fe la d a tá t kép ezi az e ltű n t szem élyek fe lk u ta tá s a. 8. E parancsom m e llé k le te k é n t kia d o m a m ó d o s íto tt b ű n ü g y i ha tá s k ö r i lis tá t, a b ű n ü g y i és k ö z re n d v é d e lm i sze rve k m e g fe le lő p é ld á n y szám ban nem titk o s íto tta n va ló e llátása, az á llo m á n n y a l v a ló ism erteté s v é g e tt. A fő k a p itá n y s á g o k veze tő i te g ye n e k h a tá ro z o tt intézkedé seket annak érdekében, h o g y a sze rve ze ti m ódosítások befejezé sével a m u n ka ta r ta lm i részében is kedvező és eredm ényes vá lto zá s következzen be. K ŐRÖSI GYÖRGY F e lte rje s z tv e : M in is z te r e lv tá rs n a k, K a p já k : M in is z te rh e ly e tte s e k, II. F ő c s o p o rtfő n ö ksé g c s o p o rtfő n ö k e i, o s ztá lyve ze tő i, B M S z e m é ly ü g y i F ő o s z tá ly vezetője, Szervezési O s z tá ly vezetője, M e g y e i (b u d a p e sti) fő k a p itá n y o k és re n d ő ri h e ly e tte s e ik, R e n d ő ris k o lá k p a ra n csn o ka i. K é s z ü lt: 90 p é ld á n y b a n. T a rta lm a z : 11 n y o m o tt la p o ld a lt. 4 r. ezredes m in is z te rh e ly e tte s

5 A megyei főkapitányságok vizsgálati osztályai hatáskörébe tartozó bűntettekről , H ivata lo s szem ély e lle n i erőszak H atóság va g y h iva ta lo s szem ély megsértése Á lla m tito k sértés ( , 158, -ok eseteiben, am ennyib e n a b ű n te tte k nem az ügyészség, a bíróság, a rendőrség, a pénzügyőrség, va g y a vám őrség állo m á n yá b a ta rto zó szem ély sérelm ére k ö v e tté k el.) S zolgálati tito k sértés Á lla m tito k sértés feljelentésének elm ulasztása. (160., 161., ok b ű n te tte in e k a nyom ozása a B M I I I / I. O sztályoknak, v a la m in t az ügyészség szerveinek kizárólag os hatáskörébe ta rto zn a k.) * * A jelentkezési kötelezettség megsértése. * * B ehívóparancs irá n ti engedetlenség. * * K ib ú v á s a ka to n a i szolgálati kötelezettség teljesítése alól. ** H adkötelezettség teljesítésének akadályozása * * L é g o lta lm i szolgálati kötelezettség megsértése. * * H o nvé delm i m unkakötelezettség megsértése. * * A n y a g i szolgáltatási kötelezettség megsértése. * H am is vád. * H atóság félrevezetése. * , H am is tanúzás. * H am is tanúzásra rábírás. * M entő k ö rü lm é n y elhallgatása B ű n p á rto lá s (alapügyben e ljá ró szerv vizsg álja) * Fogolyszökés B örtönzendülés. * Ü g yvé d i b ű n te tt. * Zugírászat. B tk. X I. Fejezet A z állam igazgatás és az igazságszolgáltatás e lle n i b ű n te tte k A választás re n d je e lle n i b ű n te tt * H iv a ta li visszaélés * B ántalm azás h iva ta lo s eljárásban * K é n yszervallatás * T ö rvé n yte le n fo g va ta rtá s * H iv a ta li b ű n p á rto lá s Jogtalan előny követelése va gy elfogadása H iv a ta li vesztegetés B efolyással üzérkedés ( , , ok eseteiben am ennyiben a b ű n te tte t nem a b írá k, ügyé szek vonatkozásában k ö v e tté k el) Z ártö ré s (alapügyben e ljá ró szerv nyom ozza). X II. Fejezet A közbiztonság és közrend e lle n i b ű n te tte k K özveszély okozás. (3. bek. k ivé te lé ve l) K ö zérde kű üzem m űködésének megzavarása. * Ha ügyészi nyom ozó csoport m ű k ö d ik, nyom ozásra az illetékes. * * A ka to n a i ügyészség illetékes.

6 193.. K özlekedés biztonsága e lle n i b ű n te tt (1) bek.. (2) bek Visszaélés robbanóanyaggal, ro bban tó szerre l, lő fe g y v e rre l, va g y lőszerrel Visszaélés kábítószerrel K uruzslás Visszaélés m éreggel Embercsempészés Hazatérés m egtagadása Embercsempészés feljelen téséne k elm ulasztása Visszaélés az egyesülési joggal. * S a jtó b ű n te tte k S ta tis z tik a i b ű n te tt Izgatás tö rv é n y, vagy hatósági rendelkezés ellen. X II I. Fejezet A népgazdaság elleni bűntettek A gazdálkodással kapcsolatos kötelességek megszegése P azarló gazdálkodás A népgazdaság szerveinek megtévesztése A gazdasági ellenőrzés és a d a tg yű jté s akadályozása * Visszaélés ta lá lm á n n ya l A beruházási és pénzügyi fe g ye lm e t sértő b ű n te tt. * , Rossz m inőségű ip a ri te rm é k fo rg a lo m ba hozatala. * M inőség ham is tanúsítása Vesztegetés (ö nálló b ű n te ttk é n t, h alm azatban az a la p ügyben e ljá ró szerv vizsgálja, k iv é v e az őrsöket) Üzérkedés. (3) bek Jogosulatlan kü lke re ske d e lm i tevékenység Pénzham isítás B élyegham isítás A deviza gazdálkodást sértő b ű n te tt. X IV. Fejezet A személy elleni bűntettek Em berölés Erős fe lin d u lá sb a n e lk ö v e te tt em berölés Ö ngyilkosságban közrem űködés M agzatelhajtás (2) bek., (3) bek Testisértés (3) és (4) bek F oglalkozás körében e lk ö v e te tt veszélyeztetés (2) bek. b) pont, (3) bek. X V. F ejezel A család és az ifjúság elleni bűntettek K ettő s házasság C saládi állás e lle n i b ű n te tt Erőszakos nem i közösülés Szem érem e lle n i erőszak M egrontás V érfertőzés. * Ha ügyészi nyom ozó csoport m ű k ö d ik, nyom ozásra az illetékes. 6

7 XVI. Fejezet A társadalmi tulajdont károsító lopás, sikkasztás, csa lás, hűtlen kezelés, (általában Ft-on felüli kár érték) betöréses lopás (általában Ft kárértéken * A társadalmi tulajdon elleni bűntettek A személyek javai elleni bűntettek felül). A személyi tulajdont károsító lopás, betöréses lopás, sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés (általában Ft-on felüli kárérték). Hanyag kezelés (általában Ft-on felüli kárér ték esetén). Rablás. Zsarolás. Orgazdaság (alapügyben eljáró szerv végezze). Bitorlás. Uzsora (alapügyben eljáró szerv nyomozza). Társadalmi tulajdont károsító bűntett feljelentésének elmulasztása (alapügyben eljáró szerv végzi). A főkapitányságok vizsgálati osztályai kötelesek vizsgálatot folytatni mind a saját, mind az alsóbb szervek hatáskörébe tartozó olyan jelentősebb bűnügyek ben: amelyeket megyei hatáskörű, vagy jelentőségű állami, szövetkezeti, vagy társadalmi szervek sérelmére követnek el, amelyeket a főkapitányság bűnügyi operatív osztályaitól feldolgozás alapján, vagy a politikai osztálytól vesznek át. amelyekben az illetékes kapitányság kizárása folytán nem járhat el. (Be. 30..) A vizsgálati osztály jogosult bármely, egyébként alsóbb rendőri szerv hatás körébe tartozó ügyet magához vonni, ha az eset összes körülményei fokozot tabb társadalmi veszélyességet, vagy bonyolultabb elkövetési módszert mutat nak. Jogosult továbbá hatáskörébe tartozó egyszerű ügyek vizsgálatával az alsóbb rendőri szervet megbízni. A vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett (Btk ), valamint a foglal kozás körében elkövetett veszélyeztetés (258..) súlyosabb eseteit a területileg illetékes rendőrfőkapitányságok vizsgálati osztályai, kisebb súlyú eseteit a vizsgálati osztály irányítása és ellenőrzése mellett a vasútbiztosító őrsök vizsgálják. A légi közlekedés biztonsága elleni bűntett (Btk ) vizsgálatát országos hatáskörrel a légi rendészeti kapitányság végzi. A vízi közlekedés biztonsága elleni bűntett (Btk ) (1) és (3) bek., vala mint a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (258..) vizsgálatát a rév kapitányságok végzik illetékességi területükön. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettének (Btk ) a se gítségnyújtás elmulasztása bűntettének (Btk ), a közúti közlekedéssel kapcsolatos eseteiben a nyomozást a közlekedést ellenőrző csoportok végzik. A közlekedést ellenőrző csoportok revízióját az őrsparancsnok, az általános felügyeletet a területileg illetékes megyei vizsgálati osztály végzi. 7

8 A városi, városi és járási, valam int a járási kapitányságok hatáskörébe tartozó b ű n te tte k rő l X I. Fejezet A z államigazgatás és az igazságszolgáltatás elleni bűntettek B ű n p á rto lá s (alapügyben e ljá ró szerv nyom ozza) Z ártöré s (alapügyben e ljá ró szerv nyom ozza), X II. Fejezet A közbiztonság és a közrend elleni bűntettek Közveszély okozás (3) bek. K özlekedés biztonsága e lle n i b ű n te tt (3) bek. Járm űvezetés itta s állap otb an. Á rta lm a s közfogyasztási c ik k e l e lk ö v e te tt b ű n te tt K ú tm é rg ezés. (önálló b ű n te ttk é n t) Já rvá n ysza b á lyo k megszegése. H a tá rje l ham isítás. T ilto t t határátlépés. T ilto tt határátlé pés felje le n té sé n e k elm ulasztása. T ilto t t visszatérés. K ü lfö ld ie k rendészetével kapcsolatos b ű n te tt. Közveszélyes m u n kakerülés. T ilto tt szerencsejáték szervezése. A közösség megsértése. R ém hírterjesztés. Garázdaság (2) bek.. K ö zo kira th a m isítá s. M a g á n o kira th a m isítá s. Visszaélés o k ira tta l. (a 220., 221., 222., ok eseteiben, am ennyiben ö n álló b ű n te tt, ha já ru lé k o s a k k o r az alapügyben e ljá ró szerv nyom ozza) X I I I. F ejezet A népgazdaság elleni bűntettek H am is jelzéssel e llá to tt te rm é k, (term ény) fo rg a lo m ba hozatala Üzérkedés (1) bek., (2) bek Á rd rá g ítá s A vá sárlók m egkárosítása K ö ze llá tási b ű n te tt Adócsalás (megbízás esetén pénzügyőrség, halm azat ban az alapügyben e ljá ró szerv vizsg á lja ) V á m b ű n te tt (megbízás esetén a vám őrség). X IV. Fejezet A személy elleni bűntettek M a g zatelhajtás (1) bek., (4) bek Testisértés (1) bek. m ásodik fo rd u la ta és (2) bek N yom ozásra a ren dőrőrs illetékes. A ka p itá n ysá g az őrs hatáskörébe ta r ügyet m agához vo n h a tja, ha tozó az eset összes k ö rü lm é n y e i fo ko zo tta b b tá r sadalm i veszélyességre vagy b o n y o lu lta b b elkövetési m ódszerre u tal. 9

9 258.. Foglalkozás körében e lk ö v e te tt veszélyeztetés (1) bek.. (2) bek. a) pont, va sú ti, légi, v íz i és k ö z ú ti közlekedési eseteket kivéve ) S egítségnyújtás elm ulasztása, (vasúti, lé g i, v íz i, és köz ú ti baleseteket kivé ve ) K ényszerítés S zem élyi szabadság megsértése M a g á n tito k megsértése R ágalm azás (2) bek Becsületsértés (2) bek. X V. Fejezet A család, az ifjúság és a nem i erkölcs elleni bűntettek K is k o rú elhelyezésének m egváltoztatása Ifjú s á g e lleni b ű n te tt Term észet e lle n i fa jtalanság Ü zletszerű kéjelgés Ü zletszerű kéjelgésre rábírás Ü zletszerű kéjelgés elősegítése K ita rto tts á g K erítés Szem érem sértő b ű n te tt. X V I. A tá rsa d a lm i tu la jd o n e lle n i b ű n te tte k A szem élyek ja v a i e lle n i b ű n te tte k Fejezet A tá rs a d a lm i tu la jd o n t ká ro sító lopás, sikkasztás, csa lás, h ű tle n kezelés ( F t k á ré rté k ig ). Betöréses lopás ( F t k á ré rté k ig.) A szem élyi tu la jd o n t ká rosító lopás, betöréses lopás, sikkasztás, csalás, h ű tle n kezelés ( F t k á ré rté k ig ) H anyag kezelés ( F t káré rté k e n a lu l). Orgazdaság (alapügyben e ljá ró szerv végezze). Rongálás (5 000 F t-o n fe lü l). Ö nbíráskodás. Uzsora (alapügyben e ljá ró szerv nyom ozza). T árasadalm i tu la jd o n t ká rosító b ű n te tt fe lje le nté sének elm ulasztása (alapügyben e ljá ró szerv végezze). N yom ozásra a ren dőrőrs illetékes. A ka pitá nyság az őrs hatáskörébe ta r tozó ü g ye t m agához v o n h a tja, ha az eset összes k ö rü lm é n y e i fo ko zo tta b b tá rsa d a lm i veszélyességre vagy b o n y o lu lta b b elkövetési m ódszerre u ta l. 10

10 A rendőrőrsök, vasútbiztosító őrsök hatáskörébe tartozó bűntettekről Z ártörés, (alapügyben e ljá ró szerv végezze) * K özlekedés biztonsága e lle n i b ű n te tt. * Járm űvezetés itta s állapotban Já rvá n ysza b á lyo k megszegése T ilto tt v is szatérés Garázdaság (1) bek. *** Ü zérkedés (1) bek. a) és b) p o n t egyszerű esetei) T estisértés (1) bek. első fo rd u la ta. * F oglalkozás körében e lk ö v e te tt veszélyeztetés, segít ségnyújtás elm ulasztása, közlekedési baleset esetén Gondozási kötelezettség elm ulasztása M agánlaksértés L e v é ltito k megsértése, tá vközlési tito k kifürkészése Rágalm azás (1) bek Becsületsértés (1) bek H a lo ttn a k, va g y em lékének meggyalázása T a rtá s i kötelezettség elm ulasztása (Lopás) tá rs a d a lm i tu la jd o n ellen F t, szem élyi tu la jd o n ellen F t k á ré rté k ig, ha a té n yállá s egy szerű S ikkasztás (szem élyi tu la jd o n ká rá ra, a m e nnyiben a té n yá llás egyszerű F t k á ré rté k ig ). *** Betöréses lopás, am ennyiben á lla to k megszerzésére irá n y u l, v a la m in t azok, am elye k nyom ozásával az ő r söt b íztá k meg. (3 000 F t-ig ) (2) bek. a) p o n tjá n a k 5. a lp o n tja. Lopás va sú t te rü le (tá rsa d a lm i tu la jd o n k á rá ra F t k á ré rté tén k ig, szem élyi tu la jd o n k á rá ra F t k á ré rté k ig ) Jo g ta la n elsajátítás Orgazdaság (alapügyben e ljá ró szerv végezze) R ongálás (5 000 F t k á ré rté k ig ). V a s ú ti őrsnél F t k á ré rté k ig Jo gta lan használat. * K özlekedést ellenőrző csoport végzi a nyom ozást. A B udapesti R e n d őrfő ka p itá n ysá g rendőrőrse i nem nyom oznak. 11

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal 9. É V F O LY A M, 2. S Z Á M 2 4 0 Ft 2 0 0 0 /F E B R U Á R MILLENNIUMI EMLÉKÜLÉS 13. oldal II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Pálvölgyi Zoltánnal 7 Vadlexikon: a fogoly

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ü ü ü É ü ü ĺĺ ú í í í ü í ö ü ű ą ö ö í í ú ö ö ö í í í ĺ ü ł ü í í ü Ü ĺö ö ö ú ű ö ö ű í í ö ĺ ü Ö ö ö ö í í ź ú ź ö í ö ü í ű ö ĺ í í ú ú ö ű ą ű í ö í ö í ń ö í ö ú Í Íź í ü ö í í ú Á í í í ö í ü

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem.

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. 22 Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. Bátor Antal: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "B" változatú határozati javaslatot 10 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Á ó ł ö É Á Á ó ő ó ú ü ĺ ńí ó ľ ő ó í ő ó ó ó í í ü ü ś ę ó ó ę ő ŕő ó ś Ęř ő ő ö ó ő ú ő ő í ü ľó ü íĺ ö ő ó ü ü ú í ý ő ő í ő ő ö ő ő ő ó ĺ í ó í ó ö ö Ü ú ĺ í ĺ ö ó ú ő Í ó ó ö ő ó ó öĺ ó Á Éľ ľ Í

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudom ányi Kutató

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Távközlési szoftverek Ziegler Gábor, BME-T T T A távközlési szoftverek jelentősége Távközlőhálózat: műszaki eszközök komplex rendszere, mely f öldraj zilag t á v ol eső pont ok közöt t I nf ormá c ió c

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ó ľ ő ĺĺ ő ő ľ ő ĺ ü ő ľ Á ľ ĺľ í ľ Ĺ ľ ó ľ ó ö ü ő í É Í É ľĺáľ Á ĺ ľá Ü Á É ľĺ ą É Í ľ Á Á ľá ľ Éľ Ü É ľ ĺ É Á ąäł ľ É ł Á ü ź źł ź ő ő ź ő ü ő ü í ó ó ó í ő í ö ĺí ź ő í ó ľő ľ őíľ ę ő ü ő ó ő ę ó ó

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ő ľ ó ľ ź ü í Ü ĺ ő ü łą ô ľ ü ľ ü ľ ľ ő ľ ľ ľ ó ú ő ľ í ľ ő ő ü ń ő í ő ü ľ ö í ö ü íľ ó ź ő í í ó ľ ü ĺ ő ź ő ö ö ľľó ź ź ú ó ľ ľ í ĺ ľ Ĺ ó ľĺ Ąí ź ó ľ ź ľ ó í ź ő ľ ó í ź ľ ü ů ľ ú í ź ľ ó ö í ĺ ö ľ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

í ó ú ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ú í ľó ĺ ľ ó ó í ö ź ú ö ö í í ó í ľ ľ ľ ľ ź ü ĺ Ű ĺ ľ ö Í ľ ľ í í ö ö íú ú ú ú ó ó óĺí í ú ó ľ Á Á ó ľ ĺí ľ í ľ ó ĺ ü ľ ľ ľ ľ ó ľ ľ í ü ę ľ í ü ľ ĺĺľ ó ö í ó ľ í íľ ĺ í ü ź ó ű Ĺ üĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N épességtudom ányi Kutató Intézet

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben