FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i"

Átírás

1 FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal

2 V á rju k lá to g a tó in k a t március a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: N K ' A * - 3 Í IN F O R M Á C IÓ : H U N G E X P 0 R t. H B p. P f.: 4 4 T e le fo n : , Fax: E -m a il: fe h o v h u n g e x p o.h u In te rn e t: w w w.fe h o v a.h u Íz e lít ő a p r o g r a m o k b ó l: vadászkutya, solymász, íjász b e m u ta tó d iv a tb e m u ta tó légpuskalövészet vilá g re ko rd trófeák vadászkürtös b e m u ta tó szarvasbőgő verseny álla th a n g felism e rő verseny B elépőjegyével m e g te k in th e ti a z Utazás, a S p o rt és a B oát S h o w kiá llítá soka t is. M U FeHoVa OScrlfm

3

4 hu kedvezmény Pap Kőfaragó, Kőszobrász M űhely 2000 Szentendre, Kőzúzó köz : (06-26) , ( ; J /J -6 J Ö Telefon: (06-26) , (06-26) nyww.elender.hu/''paplajtos wnrw.papliijos.hu Kőburkolatok, gránit falak Kandallók és pultrendszerek Homlokzati burkolatok, portálok Köztéri kutak Lépcsők, baluszteres kőkorlátok

5 A T A R T A L O M B Ó L : In te rjú O rb á n P é te rre l A z ú j é v e z re d s z a lo n k a d u b lé d íja 8 R e k o rd o k k a l b ú c s ú z o tt a z é v e z re d 9 F ó k u s z b a n a te ríté k 10 H a lo tta in k 13 V e n d é g s é g b e n M ű v é s z p o rtré : H a rm a t A ttila V a d á s z h u m o r 2 5 H íre k, tu d ó s ítá s o k 1 9, 2 7 Telefonszámaink: ,06/60/ Fontos tájékoztató Tisztelettel értesítjük m egrendelőinket, hogy a januárra tervezett gyűjthető.v adlexikon' sorozatunkat technikai okok m iatt csa k áprilistól tudjuk indítani. Ennek oka egyfelől az, hogy a színvonalas kiadványt csak elegendő m egrendelés beérkezése után tudjuk kiadni, annak jelentős költsége miatt, ahogyan az előzetes felhívásban is közöltük. M ásfelől az okozott gondot, hogy a minden vadászhoz eljutó Vadászévkönyben" m egjelent hirdetésünkre még lapzárta idején is folyam atosan érkeznek a m egrendelések. Ettől az évtől kezdve ugyanis a vadászjegyek az eddigiektől eltérően, nem naptári évre, hanem úgynevezett vadászévre érvényesek, kiváltási határideje: fe b ru á r 28. így csa k a vadászjegy kiváltásának határideje után tudjuk összesíteni a m egrendeléseket, ezzel pontosan fölm érni az igényeket. A ddig m egrendelőink szíves türelm ét kérjük. C ÍM L A P O N : M A G Y A R FE R E N C FESTM ENYE. AnAS/.IAP M E G J E L E N IK H A V O N K É N T K ia d ó -fő s z e rk e s z tő : C s e k o S á n d o r F e le lő s s z e rk e s z tő : H o m o n n a y Z s o m b o r T e rv e z ő s z e rk e s z tő : K u n G á b o r R e k lá m s z e rk e s z tő : L u k á c s n ó K o c s is M a ria n n a A s z e rk e s z tő s é g le v e le z é s i c ím e : B u d a p e s t, P t K ia d ja a V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t A s z e rk e s z tő s é g é s a k ia d ó c ím e : B u d a p e s t V., H o n v é d u. 8. IV. 3. A M a g y a r V A D Á S Z L A P e lő fiz e th e tő.b e lfö ld i p o s ta u ta lv á n y o n ' a s z e rk e s z tő s é g c ím é n, á tu ta lá s s a l a T a k a ré k b a n k R t.-n é l v e z e te tt s z á m ú szám lá ra, v á g * a h íria p k é z b e s ítő k n é l. a p o s ta h iv a ta lo k b a n. T e rje szt; a H írk o r R t., a z N H Rt. é s a z a lte rn a tív te rje s z tő k. N y o m d a i e lő k é s z íté s : S z ik ra L a p n y o m d a Rt. L e n d v a l L á s z ló n é v e z é rig a z g a tó A th e n a e u m N y o m d a Rt. F e le lő s v e z e tő : d r. G a r á n é B a r d ó c z y Iré n a z ig a z g a tó s á g e ln ö k e IS S N MEGYEI TUDÓSÍTÓINK Baranya: Agyaki Gábor Bács-Kiskun: Oláh József Borsod: Handa György Zsolt Csongrád: Mészáros György 06-60' Fejér: Gáspár Attila Győr: Pió Márta Hajdú: Kozák Imre Heves: Prezenszky János 06-3& Komárom: dr. Faragó István Pest: Mészáros Iván Somogy: Szarka Ágnes Szabolcs: Erdélyi István Szolnok: Czeglédy István Tolna: Bischot Ferenc Vas: Simon Szabolcs Veszprém: Baracskay Lajos Zala: Polster Gabriella EGY SZAZALEK B é ls z é lle l n e m le h e t p iro s to já s t fe s te n i - m o n d o g a tta e g y k o ro n ö rö k e m lé k ű k o llé g á n k é s b a rá tu n k, S tu d in k a L a c i b á c s i, h a p é n z ü g y e k s z ó b a k e rü lte k. A z ó ta tö b b é v tiz e d e lte lt, é s ő is m á r c s a k a z Ö rö k V a d á s z m e z ő k rő l ü z e n g e t, d e m o n d á s a a z ó ta is s o k s z o r e s z ü n k b e ju t. A n n á l is in k á b b, m e rt m a n a p s á g e g é s z e n m á s a to já s é s a fe s té k ára, s ő t a z e g é s z m ű v e le t. N o s, m in d e z e k e t a la p o s a n m e g ta n u ltu k, é s h a b á rm ib e b e le fo g u n k, v a g y k ita lá lu n k v a la m it a z ü g y é rd e k é b e n, a b o v o - és m á r m e g in t itt a to já s - rö g v e s t e lő k e ll te re m te n i a p ró zai a n y a g i fe lté te le k e t. A n n a k id e jé n, a re n d s z e rv á ltá s h a jn a lá n, a m ik o r a V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le te t m e g a la k íto ttu k, e le g e n d ő v o lt a le lk e s e d é s é s a jó s z á n d é k, a z a s o k a t e m le g e te tt c iv il ku rá zsi. T e ttü k e z t a b b ó l a fe lis m e ré s b ő l m e rítke zve m in d a m ai n a p ig, h o g y b á rm e n n y ire is s z a k m a, ő s fo g la l k o z á s a v a d á s z a t, a z e lk ö v e tk e z e n d ő id ő k b e n c s a k a k ko r k é p e s a z új v ilá g b a n a h e ly é t m e g ta lá ln i, h a a z a n n a k é g is z e a la tt lé tre h o z o tt k u ltu rá lis é rté k e k a z e g y e te m e s m a g y a r k u ltú ra s z e rv e s ré s z é v é v á ln a k. O ly a n é rté k e k, é rté k re n d fe n n ta rtó ja, á p o ló ja, fe jle s z tő je, a m e ly e t a tá r s a d a lo m n e m v a d á s z ta g ja i is e lis m e rn e k, e lfo g a d n a k, é v s z á z a d o s h a g y o m á n y a it, a lé tre h o z o tt a lk o tá s a it tis z te lik, m a g u k é n a k v a lljá k, le g y e n a z iro d a lo m, ip a r-, k é p z ő - é s fo tó m ű v é s z e t, z e n e v a g y b á rm e ly m á s ö n k ife je z é s i leh e tő s é g. M in d e z e k a z u tá n a z e g y e s ü le t la p já b a n m é ltó h e ly e t, te rje d e lm e t, á lla n d ó ro v a to k a t k a p ta k, s z é le s k ö r b e n is m e rte k k é v á lta k, m ű v e lő i k ö z is m e rte k, n é p s z e rű e k le tte k. U g y a n e z t s z o lg á ltá k e g y e b e k k ö z ö tt a m á ra m á r h a g y o m á n y o s v a d á s z n a p o k, a re g io n á lis k iá llítá s o k, k o n fe re n c iá k, d is p u tá k, k ia d v á n y o k, é s m é g h o s s z a n s o ro l h a tó k a z ü g y e t s z o lg á ló m e g m o z d u lá s o k. A le v e g ő v é te le n kívül a z o n b a n m a n a p s á g m in d e n p é n z b e, o ly k o r s ú ly o s ö s s z e g e k b e k e rü l, a m e ly e k re nem k e rü lh e te tt v o ln a s o r a z ü g y irá n t e lk ö te le z e tt v a d á s z o k, tá m o g a tó k s e g íts é g e n é lk ü l. É s itt á llju n k m e g e g y p illa n a tra. N e m tu d ju k. d e s z e re tn é n k m e g tu d n i, h o g y a z A P E H k i-m in d e n k in e k k ü ld ö tt ta v a ly d e c e m b e rb e n le v e le t, h o g y a V K E n e m fe le lt m e g a tö rv é n y i e lő írá so kn a k, e z é rt a z 1 % -o t n e m to v á b b íto ttá k... m ik ö z b e n 2000-b e n - s z á m u n k ra e lle n ő riz h e te tle n m ó d o n - a z A P E H e z e r fo rin to t s z á m u n k ra á tu ta lt. H a n e m o k o z g o n d o t, ké r jü k ju tta s s á k e l h o z z á n k e z e k e t a le v e le k e t. A k ik tö re k v é s e in k e t e d d ig is tá m o g a ttá k, a z o k n a k m in d e z e k e t e h e ly ü tt is k ö s z ö n jü k, é s e rre a b iz a lo m ra ig y e k s z ü n k a jö v ő b e n is rá s z o lg á ln i. T ö b b é v e m á r - b á rm e n n y ire is k o m p lik á lt a re n d s z e re - e re d m é n y e s e n m ű k ö d ik a z a s a já to s, a c iv il s z e rv e z e te k tá m o g a tá s i le h e tő s é g e, h o g y m in d e n a d ó fiz e tő m a g y a r á lla m p o lg á r a b e fiz e te tt s z e m é ly i jö v e d e le m a d ó já n a k e g y s z á z a lé k á t a z á lta la m e g n e v e z e tt (a z e g y é b e lő írá s o k n a k m e g fe le lő ) s z e rv e z e te k n e k fe la já n lh a tja. A n é l kül, h o g y b á rk it a lá b e c s ü ln é n k - a v a d á s z a ti k u ltú rá t tá m o g a tó m in d e n ig a z v a d á s z t a rra k é rü n k, h o g y h a te h e ti, a s z e m é ly i jö v e d e le m a d ó já n a k e g y s z á z a lé k á t a V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t s z á m ú e g y s z á m lá já ra u ta lta s s a, e s z e rin t re n d e lk e z z é k a z A P E H - h e z h a tá rid ő re b e k ü ld e n d ő [ cím ünk: m ail.m atav.hu Hom page: a d ó b e v a llá s á b a n. fe le lő s 's z e rk e s z tő

6 PF. 1209, APRÓHIRDETÉS T e s c h T a m á s, v a d g a z d a m érnök:...s zá m o m ra felháborodás! kellett a z a dolo g, h o g y m indenki a re n d e le t a zon p a ra g ra fu sá t bírálta le g jo b b a n, a m e ly a hivatásos vadászok lődíjáról szól. N os. a tapasztalatom az, h o g y m in d e z c s a k azokban okoz n a g y ellenérzést, a kik n e m a h ivatásos állom ányba tartoznak, hanem e setle g a pénztárcájukról va n szó, hiszen ezt a lődíjat vala kinek, m int fe lm e rü lő többletköltséget m e g kell téríteni. A tá rsasá g o k e d d ig s e m sze re tté k m a g a s fizetéssel illetni a n e kik d o lg o z ó h ivatásos állom ány tagjait, így term észetesen n a g y m e g terhelést jele n te n e b izo nyos tá rsa sá g o knak e tödíjak kifizetése, h iszen e g y jo b b va d á sz n y á ron a kár a havi fizetésének m e g fe le lő lőszert összevadászhat, m o n d ju k e g y jó kotorékebbel felvértezve. Persze, e rre is találtak a tisztelt v e zető k m e g o ld á st, egyszerűen m e g tiltották a hivatásos v a d á sznak a d ú v a d elejtését, h a m é g is m egtette, a k ko r e rre hivatkozva n e m fizettek lődíjat. A m ásik m e g o ld á s a z lett, h o g y a v a d á s z fizetését p ró b á ltá k csö kke n te n i, h o g y a z e s e tle g a \ódíjjal p ó to lja a kiesést. É rthető a tö r v é n yh o z ó jó szá n d é ka, am ellye l a h iva tá s o s állom ány é le té t szerették v o ln a jobbíta n i, é s tu d ju k m in d a n n yia n, h o g y a lő s z e r term észetb e n i jutta tá sn a k m inősül, d e e z m é g is b a lu l sülhet el". A ja va sla to m a törvényhozók felé, a lő d ij o ly a n fo rm á b a n v a ló á td o lg o zá sa, a m e ly to v á b b ra is a d ó m e n te s jö ve d e le m n e k szám ítana a h ivatásos v a d á s z részére, d e ennek fe lh a szn á lá sa k ö n n y e b b lenne és a kár a m in d e n n a p o s m e g é lh e té sére h a s z n á lh a tn á. V annak e rre törvény a d ta le h e tő sé g e k (étkezési utalvány, m unkaruha, stb.). A m á sik m e g je g y z é s e m a z á llító la g h e lyte le n v a d d is z n ó koca tü re lm i id e jé re v o n a tko z ik. N os, m in d e n k in e k n a g y o n ig a z a va n a b b a n, h o g y a m e n n y ib e n a tü re l m i id ő a z a ra tá s ig ta rt, a k k o r e lé g n e h é z a v a d ká re lh á rítá s t sikere se n v é g e z n i. M in d a n n y ia n tu d ju k, h o g y a le g n a g y o b b k á r a m é g te je s é ré s b e n lé v ő g a b o n a tá b lá k a t é ri. P e rsze e z a k k o r s e m je le n th e ti a z t, h o g y m a la c o s k o c á t b á rm iko r a tü re lm i id ő n kívül lő jü k. A z ig a z v a d á s z a m a la c o zá s i id ő s z a k előtt is m á r m e g fo n to lta n e m e li a p u s k á já t. h iszen a jö vő é v i s z a p o ru la t ról va n szó. H á t m é g a m a la cozá si id ő s z a k u tá n, a m ikor s o kszo r a k o c a a m a la c a it a s ű rű b e n v is s z a h a g y v a lo p a k o d ik k i a s zó ró ra a k u k o ricá é rt. S okan itt m á r té v e d nek, h iszen a s ö té tb e n n e m látja jó l, h o g y k o c a -e v a g y k a n, d e m i v e l e g y e d ü l van, h á t o d a lő. C sa k u tána d e rü l ki, h o g y c s e c s b im b ó i m e g v a n n a k szo p va. S zá m o m ra is s o k g o n d o t o kozo tt a v a d k á r e lh á rítá sko r a g a b o n a tá b lá b a kivonult k o n d á b ó l a lő h e tő kivá la sztá sa. P e rsze e rre e lm o s o ly o d ik a z o lva só. h o g y n a e z is e g y kezd ő. M é g is te s s é k e lg o n d o lk o d n i, h o g y az e g y é v e s s ü ld ő k e g y jó ré s ze - m ár a b u g á s b a n is ké ső n vette k részt m á ju s e le jé re le m a la c o z o tt. Sok v a d á s z e s e tt m ár a b b a a h ib á b a, h o g y m é re tre e g y s ü ld ő m éretét a d ja (jo b b é lő h e ly e ke n e k ko r m ár 5 0 k iló fö lö tt, d e s o kszo r m é g az a la tt) é s m e lle tte m á r o tt vannak a k is m a la cok. P e rs ze a m a la c o ka t a g a b o n a tá b lá n n e m látjuk, h iszen ta k a rá s b a n v a n n a k. A kérd é s: e z e k e t ki le h e t-e lőni v a g y se m? A v a d á s z e tik a e rre te rm észetesen a z t m o n d ja, h o g y nem. a tö rv é n y a zt, h o g y a z 5 0 k iló a határ. Ig e n á m, d e m i le sz a z á rv á n m a ra d t, m é g e rő te lje s e n s z o p ó s m a la c o k kal, a m e ly e k m é g n in c s e n e k ú g y fe le rő sö d v e, m in t a m á rc iu s b a n s z ü le te tt tá rsaik. Bizony, ism erjük e l. szívet s z o ro n g a tó látvány, a m i k o r a m á r k im ú lt k o c á t b ö k ö d ik a m a la c o k, m e rt s zo p n i sze re tn é n e k. A v é le m é n y e m az, h o g y e z t a v a d g a z d a b e lá tá s á ra k e lle n e bízni. N e m tu d o m, d e valószínű, h o g y a v a d á s z a ti fe lü g ye lő sé g e knek m e g v a n a le h e tő sé g ü k k ü lö n e n g e d é ly á lta l a v a d á s z a tra jo g o s u l ta k ré s zé re a v a d á s z id é n y id ő s z a k o s m e g vá lto zta tá s á ra, é s h a a v a d g a z d a n e m b ír a vadká rra l, a k k o r e n g e d é lye z h e tő szá m á ra a k o c a id é n y e n kívüli e le jté se, te rm é s z e te s e n a z é v e s k v ó ta te rh é re és a m e n n yire le h e ts é g e s a m a la c o s k o c á k v é d e lm e m ellett. A Z A P R Ó H IR D E T É S E K T A R IF Á I: A z e ls ő s z ó 200 F t m in d e n to v á b b i s z ó F t 25 % áfa. A h ird e té seket le v é b e n, faxon, e-m ailen v a g y szem élyesen, m in d e n h ó n a p lo é ig szíveskedjenek leadni. A V adászati K u ltu rá lis E g y e s ü le t ta g ja in a k a n e m k e re s k e d e lm i je lle g ű a p ró h ird e té s e k in g y e n e s e k. FEGYVER N yílpuska: (150 font. 7 0 kiló húzóerő, excentrikus, távcsövei és nyfaesszekkel),. a d 0 * Engedélyhez nem kötőli sporteszköz. Csere is érdekel. Ára: forint. Telelőn: 06SO;S x56-os S w arovsky céltávcsó 4/A-s Ft-ért e a d ó Telelőn: Eladó: Sako 691 Luxus típusú, 61 c m e s csóvú, 3CO as Weatherty M. kalberű. 6«42-es S ctrritfi & B axter céflávcsfod. f a gyán szerelékje szerei adyós vadászlogyver. A puskához tartozk: 13) e b FTC M á i 11,7 g to r n a töszer. **Y e.kacsa' beépítő*! puskaö irp a. A íe g ^ e r és ta to zé ka i^szöú álapcfberi vannak os gyártású. Irányár: 40DCC0 a Ugyantt d - aetó. ZBK Luxus típusú. 5.6*50 R kalterű. bilenö csórt). g * y ís fegyver, 4x4fres Busfmasier céflávcsfcel szöeve. A puskához tartóz* 40 a b 3.4 g Sefeer & Beilot löszei, Évjárata 1998-as. rányár: 1CQCC0 a Érdeklődő; lehet 06-20i &-as íetefonco. From m er só ré te s puska USA csövei, kiváló lóképpel, eladó. Érdeklődni 06-74/4Í6-339 telefon on napközben. M erkel 20-as, hagyományos csőérendezésú, kitűnő puska, ár alatt eladó. É rdekötfii: Kolozs Zoltán vagy 06-29/ telexszám okon. E ladók: Bajkál 16-os egycsóvú, B akái 12-es egycsöio. mindkettő távcsövei szerelve, továbbá IZS 5 8 M duplapuska, valamint rókabőrók Ft/db eladók (vátogathatók!). Telefon: 06-26/ x56-os német _SAS" M auser újszerű állapotban áron a U eíadó! Telefen: 06-1/ E lad ó: 9,3x62 Mauser, 2,5-10x56 Kari Kaps távcsővel, 8x64 Cseh ZG 47.6x42 Swartwsky távcsövei. 12-es Tula ddallakatos. kútsíkakasos, dupjapuíka. 8x56 B tia T Zeiss D alyt kereső távcső. Érdeklődni: 06-30Í vagy (este). M erkel S uhl 20-as kaliberű, hagyományos öuplapuska á r alatt eladó. A fegyver kifogástalan állapotban van. Irányár: Ft. Érdekkódrt: 06-3CV vagy 06-29/ szárrokon Beretta félautom ata, A-301 tipusú 12-es. új M a g num csövei. (76 fflm-es tfltényijr), IZS 5 8 M A 16-cs. úiszerű állapotban. 243 W. gtfyó s puska. 4-12x56 Hunter távcsővel szerelve. CZ 550 LUX 375 H-H kai. golyós puska. 1,5x6x42 Schmidt 4 B erder távcsővel szerelve, új álapcuban. eladó. Érdeklődni: 06-57/ vagy telefonszámokon W W inchester ubileumi ezűstveetes aisúkűcsos gcfyte fegyver, gyári állapotban, e ré n y e s ma- gyár műszaki vizsgával 5.(X» USD-ért eladó. (300 db-ot gyártottak belőle!) Telelőn: 06-3) ,3x74-es hagyom ányos csöelrendezésű, billenő csóvú duptegolyós Merkel. és egy 375 Holland and Holland m agrum kai. cseh golyóspuska igényesnek eladó. Reményi K U TY A Vadászkutyák m unkavizsgára, valam'nt w m tfv /.a versenyre va ló felkészítését vállakcm. Szénás* János 0634/ K itű n ő küllem ű és munkatei estmenyű szálkás szőrű tacskók előjegyezhetik a Van Alitenburger kennelbe Marosmenti-Rudif<#> M ku Scma 2 x HPJ fiatal kjubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x CAC. 2x CACIB. 2 x h f GY B 0 6 D K. Európa Kupa gyózies. tenyésztésre javasolt kannal fedeztetünk. Telefon Szarka: Rővidszőrü, német vizsla kan fedez: HCH Beau von Hege Haus. KV I. díj. ÖTVI. d *. Mindenes Vizsla Vizsg a l. dij. Nehezítet vöcsapa I. díj. Dtsplasa mentes. Fótenyészszemle ktúnő I. CACIB, 5 x CAC. h fg Y A fenti kantól és kitű n j mjnkaielpsítntenyű és küllemű szukáktól koykők k a p h a t. Cím: Éppel János ö c s é n y.r a d rtflu. 13. Tételen: /4 9 6 ^ 6. Tradicionálisan vadászatra szelektált, -ótűó kirtem ] ő sfm ö rcwd és (fríísz&ú magyar vizáa köykók kaphajck. Postai utáméttel m e g a x te te ló h js z á r T.: A vizslák idem tás c. k íry v e és a könyv alapján készí/t v tie íflm 120 perces 2. kiadása K sb^cs, Árpád u. 10. T/F 06-9* ; 06-2Q34(W89> Internet Cím vizslabaráieknak: IflpyA sw arrabcnet.gytf h u '-w s la W eim ari vizslakölykók megvásáróhatók. garanciával. Telefen: 06-3Q A..M arosm enti-r uditogó" aranykoszorús szá1,- kásszőrű tacskó mesfenenyészetben kö ykó k kaphatók. előjegyezhetik. Acsay. Klárafalva. Felszabadulás u *7 5. TetetaVfax 0602/ Drótszórű német vizsla kölykök eladók. TírzskCnyvv tí. oltva, tétovába. V íá fe Mihály fívatásos vadász: 5540 Szarvas. Arató u. 7. Telelőn: 0606/ Ja g d te rrie r kiskutyák, e la d * (m uikavw alú)! Apa. erós csontezatú, tóbbszcrós győztes. Anya: Gyarmati Vadász Gerda. Európabajnok. BIS. 3x vadászkutya kiállítás győztese! Érdeklődni: / telefonszámon. Erdélyi k o p ó k ö lykö k eladók, szép küllemű, vaddiszntfiajtásban és utánkeresésben kipróbált szülőktől. Szász Nóra: vagy Tatai S á n ta : 9163 Fehértó. Kossuth u. 2. D íjnyertes ő söktő l szárm azó, vadászatra b e ta rtható. A redale terrier kiskutyák e la d * tórzsttnyvvei, vagy a ném L Érdeklődni Eladó, 2 d b szálkásszörú tacskó, 12 hetesek, o ltva. tö rz s k ö n y v i Fi/db. Érdeklődni: / óra után. K u tyapanzió: Család 'áznál, k e -tlx n. kennelekben és fűtőd helységben, több évtizedes tenyésztői múlttá! rendelkező családnál M ikd a Géza. Győrújfalu. Mártírok u. 66. Tel: 06-96/ vagy ÁLLÁS Felsőfokú vadgazdálkodási diplom ával, német nyelvtudással, vadőri. vagy fővadászi állást kere- Tctcton' 06-70/3* K oto/si G d/a A Jászladányi Aranykalász Vadásztársaság. hirdet hivatásos vadászi rru rk a k fr betöltésére Érdekó i t a 0 & V / 4 & I2 3 a s M H c n v a r r r 19Craman VEGYES Vadászkúrtók dekoratív cé lra, V e bógókúrtók szarvashrvásra szaruanyagból megrendelhetők postai utánvétellel A í3 k u ts / lé s ngfcul Ft. ctcs^tóssel F i k ó /ftt Méretek: 4 0 cm -5 5 cm hosszúság Pontosabb inform áció telefonon: 06-54/ Postacím Fenyvesi Zoltán Kfrösszegapáti. Jó ka u. 1 V álogatott, h u lla jto tt dám agancsot. -nnek a lég m agasabb napi árén. Érdeklődni: 06-27/ O sztálytalálkozó az 1976-ban. S z e m b a j-y e n végzett vadász-vadtenyésztőknek. Jelentkezés: K iss László 0608/ C sicsóka, vadetetéshez, vadföld te e ptésh ez nagyobb léteiben rendelhető. Irányár: 6 0 F t M Telefen: 06-32/4CX) Q Házhoz k ü ld jü k a könyvet! A z rg y e n e s ajánlójegyzékünkből kiválasztott vadászkcnyvet m ár m ásnap m egküldjük postán! Diana Vadász-Horgász Antikvárium, Makó. Zrínyi u Telefen: / Zalai nagyvadas terúlelen, vadásztársaság tagság átadó. eü. okok miatt Érdeklődni: Téliesített, 4 2 n r-e s fagereda ház a Tarna-vókjy ben. K azincbarcikád 5 km-re, 2100 nr-es leiken eladó. Villany van. vadászháznak is kiválóan alkalmas. É rd e k lő d : 0640/ telefonszárrm Megvételre keresek osztrák, ném et belga, duptógofyte. egycsövű g ^ o s. dupkgofyós d r iir g. illetve 20-as hagyományos csórendezésű. sörétes feg/vert. Vadás2hag/atékoi. vadászati eszfcóziket. felszereléseket. könyveket vásárotok. Telefon: 06-30* Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől. Hazai, a'rikaí. hal. stb. Fűzi Gábor faszobrász. Tel/fax: Telephely: 1116 Budapest. Talpas u. 4. NIVA 92. XII. havi, kitű n ő á llapotban extrákká1 índtásgátlö. gáz. venóhorog. nyári g jm i, Kerwood autórádó - eladó. 6 méteres betonoszlop (400 db). 6 méteres faoszlopok, beten gyárrm al (50 db) 6 - a d ík. szárrja megoldható. Telefen: Vadbefogó h á ló (aoróvadra) teljes felszereléssel, főáron eladó. Te efcn: 06-3G' Korongdobó gépe) hobbi és parcours kivitelben. összecsukható magasleseket hordozható, kocsitetós. valamint famászós kivitekben rendeljen az INTERMAS Kft-nél. szárnyas, szőrmés befogócsapdák rwnden méretben. Telefon: 06-66/ fax ^ trd ótáepíé shez tölgy, akác és nemesnyár csemeték. parkosításhoz diszlák. díszcserjék, ö rfk - zöldek, rózsák és gyüm ölcsfák nagy vtfasztékbank kaphatók. Czeróczki díszfaiskola 2373 Dabas-G ytn. Peszén u. 7. Telefon: telefenfax: C6-29/ Infratávcsövek. infrasugárzók. lé ze rsu g á r/^, számszeríjak eladók, megrendéhetók. Telefon: HALOTTAINK A m últ év decem ber 12-én vettcnk végső búcsút Debrecenben C sapó László. 86 éves vadásztársurktól. a hajdcítaoházi Bcxskaí István Vt. tagjától. Igazi vadgazda és vadász volt. Azon kevesek közé tartozott, aki megélhette, hogy Tibor fia után, Tibor unokájával«egy társaságban vadászhatott. Emlékét m egbízzuk és köszcnjúk. hogy vadásztársai lehettünk' Megrendültén tudatjuk, hogy D rapp M haly vadásztársunk. a Galgamácsaí Diana Vadásztársaság alap tó tafta. éleiének 6 ). é.ében, 2000 decenber 4.-én elhunyt. Em'ékét örökre megőrizzük: Galgamácsaí D ana Vt.

7 INTERJÚ DR. ORBÁN PÉTERREL Hithű vadász V A D Á S Z L A P : M ié r t m o n d já k, hogy j ó ab ba a lakásba költözködni, ahol Ö n korábban lakott? D R. O R B Á N P É T E R : - T a l á n, m e ri a h o l e d d ig la k ia m é le te m s o rá n, m e g je g y z e m a s z o lg á la t m ia tt e lé g s o k a t k e lle tt k ö ltö z k ö d n ö m, m in d e n h o l s z é p k e n e t h a g y ta m a z u tó d o m ra. Ú g y lá ts z ik, té n y le g e g y ő s fa lu s i" v a g y o k, m e rt a le lk e m m é ly é n is k ö tő d ö m a te rm é s z e th e z, s z e r e te m a la k a t. a z á lla to k a t, s z e r e te k f á t ü lte tn i, g o n d o s k o d n i a n ö v é n y e k r ő l... é s s z e re te m a v a d o n é lő á lla tv ilá g m in d e n m e g n y ilv á n u lá s á t. K is tú lz á s s a l, b e le h a ln é k. h a h a v o n ta le g a lá b b e g y s z e r n e m ju tn é k e l a v a d á s z h á z a m b a, n e m m e h e tn é k k i a k e r tb e, n e m ü lh e tn é k ki a m a g a s le s r e, n e m tö rő d h e tn é k a s z a r v a s a im m a l... V A D Á S Z L A P : S aját szarvasai vannak? D R. O R B Á N P É T E R : - S z o m b a th e ly m e lle tt, N á ra k ö z s é g s z é lé n v e tte m e g y te lk e t, a h o l e lk e z d te m é p ítk e z n i, h o g y h a m a jd n y u g d íja s le s z e k, leg y e n e g y c sa lá d i h á z, a h o l jó l é re z h e - te m m a g a m. E g y e lő re o tt ta rtu n k, h o g y e g y s z o b á b a n m á r o tt le h e t a lu d n i... é s e z t te k in te m a v a d á s z h á z a m n a k. A k e r t v é g é b e n h á z tá ji k u k o ric a s z o k o tt le n n i, a m it e lő s z e re te tte l lá to g a tn a k a s z a rv a s o k, v a d d is z n ó k... ők a z é n v a d ja im, n e m k e ll s o k a t m e n n e m, h o g y m e g tá v c s ö v e z z e m a v is e l k e d é s ü k e t, a fia ta l b o rja k v id á m já té k o s s á g á t, a v e z é rte h é n la n k a d a tla n fig y e lm e s s é g é t, a b ik á k m é ltó s á g á t... s z ó v a l, re n g e te g é lm é n y t, lá tn iv a ló t k ö s z ö n h e te k n e k ik. V A D Á S Z L A P : A h iv a ta li előm enetele, a ran g ja m iatt kezdett el v a dászni? D R. O R B Á N P É T E R : - A c s a lá d b a n a n a g y a p á m v a d á s z o tt é s a n é g y fia k ö z ü l e g y ik re s e m ra g a d t r á e z a s z e n v e d é ly. M é g e g é s z e n k is s rá c v o lta m, a m ik o r e lk e z d te m o n d o g a tn i, h o g y le g a lá b b é n k ö v e s s e m ó t, le g a lá b b b e lő le m le g y e n v a d á s z. A z ig a z a t m e g v a llv a. e n g e m n a g y o n n e m k e lle tt a p a p á n a k a g itá ln i, m á r tiz e n é v e s k o ro m b a n is s z ív e s e n le tte m v o ln a v a d á s z, s z e re tte m v o ln a é n is v a d á s z n i, d e a z é le te m, a s o rs o m, a re n d ő rs é g i s z o lg á la t, a z ö rö k ö s ta n u lá s... ú g y h o z ta, h o g y c s a k b e n le tte m b é r k ilö v ő, m a jd m á rc iu s 6 -á n a s z o m b a th e ly i A ra n y p a ta k V a d á sz tá r s a s á g ta g ja. A z é re tts é g i, m a jd a h a tá rő rs é g n é l e ltö ltö tt s o r k a to n a i s z o l g á la t u tá n e lv é g e z te m a r e n d ő r tis z t- h e ly e tte s i is k o lá t é s ő rm e s te rk é n t a S z o m b a th e ly i J á rá s b a n le tte m fa lu A z O r s z á g o s R e n d ő r - f ő k a p it á n y s á g 5 2 é v e s e ls ő e m b e r e t ö b b d o lo g r a is b ü s z k e. E ls ő s o r b a n a r r a - a h o g y m o n d ja - h o g y f a lu s i r e n d ő r b ő l" le t t t á b o r n o k... é s h o g y b e v á lt o t t a a n a g y p a p á n a k t e t t íg é r e t é t, a m in t le h e t e tt: h it h ű " v a d á s z le t t, a S z o m b a t h e ly i A r a n y p a t a k V a d á s z t á r s a s á g ta g ja. E z e r n y i e lf o g la lt s á g a, a z ir o d a i m u n k a é s a z á lla n d ó u t a z g a t á s k ö z b e n k é t ő s f a lu s i" e lf o g la lt s á g j e le n t s z á m á r a ig a z i s z e lle m i é s f iz ik a i k ik a p c s o ló d á s t : a k e r t é s z k e d é s é s a v a d á s z a t. s i" re n d ő r. A z tá n b e is k o lá z ta k a R e n d ő rtis z ti F ő is k o lá ra, m a jd d ip lo m á t s z e re z te m a z E L T E j o g i k a rá n é v ig s z o lg á lta m V as m e g y é b e n, S á rv á ro n, C e lld ö m ö lk ö n,. K ö rm e n d e n, S z o m b a th e ly e n... é s n e m ju to tt id ő a v a d á s z a tra. A m in t te h e tte m, a h o g y a c s a lá d i h e ly z e te m, a m u n k á m, a b e o s z tá s o m e n g e d te, je le z te m a v a d á s z b a rá ta im n a k, h o g y k é s z v a g y o k a z á lla m i v a d á s z v iz s g a le té te lé r e... é s k ü lö n ö rö m v o lt, h o g y a ra n g o s A ra n y p a ta k V a d á s z tá rsa s á g b a n y e rte m fe lv é te lt. A z ó ta is e n n e k a je lle m z ő e n n a g y v a d a s, j ó a d o tts á g ú, fe g y e lm e z e tt ta g s á g ú e g y e s ü le tn e k v a g y o k a ta g ja. V A D Á S Z L Á P : M egkülönböztetés nélkül? D R. O R B Á N P É T E R : - T e l j e s e n g y a lo g v a d á s z v a g y o k a tá rs a s á g b a n, n e m v is e le k s e m m ifé le tis z ts é g e t, é s ig e n tis z te le m, s ő t n a g y r a b e c sü lö m a z o k a t, a k ik s z in te m e g fiz e th e te tle n ü l a m á s o k s z ó ra k o z á s á t e lő s e g íte n d ő v a d á s z tá rs a s á g i fu n k c ió k a t v á lla ln a k. S z á m o m ra m o s t íg y te lje s a v a d á s z a t, 'g y jó - íg y je le n t te lje s, u g y a n a k k o r a k tív k ik a p c s o ló d á s t. E z p e rs z e n em je le n ti a z t, h o g y k iv o n o m m a g a m a k ö z ö s s é g b ő l. H a te h e te m, le d o lg o z o m a k ö te le z ő k ö z ö s s é g i m u n k á t. S z a b a d s á g o t s z o k ta m k iv e n n i, h o g y e g y h é te n k e re sz tü l é n is ré s z t v e g y e k a k u k o ric a v e té s é js z a k a i ő rz é s é b e n v a g y a m a g a s le s e k, k e ríté s e k é p íté s é b e n. S a jn o s s o k k e ríté s t k e ll é p íte n ü n k, m e rt s o k a v a d k á ru n k. A te rü le tü n k ö n s o k a z ú j e rd ő, e z é rt s o k a k e ríté s, a m i v is z o n t n e m e n g e d i s z é tte rü ln i a s z a r v a s t é s a k e ríté s e n k ív ü li te rü le te k e n, a h o l a ru d lik m e g je le n n e k m é g n a g y o b b le tt a v a d k á r... e g y re n e h e z e b b k ig a z d á lk o d n i e z e k e t a z ö s s z e - g e k e t., V A D Á S Z L A P : S ok vadászati m eghívást kap az országos rendőr-fő - kapitány? D R. O R B Á N P É T E R : - S a jn o s tö b b e t, m in t a h o v á e lju to k. P e rs z e a z é rt k ü lö n b s é g e t te s z e k m e g h ív á s é s m e g h ív á s k ö z ö tt é s n e m tito k, a b e o s z tá s o m b ó l a d ó d ó a n a z t is tu d o m, h o g y h o v á n e m s z a b a d e lm e n n e m. Á lta lá b a n a z o k r a a v a d á s z a to k ra m e g y e k el s z ív e s e n, a h o l n e m a fő k a p itá n y v a d á s z ik, h a n e m s z e m é ly s z e rin t n e k e m s z ó l a m e g h ív á s. V A D Á S Z L A P : Vadászott kü lföldön is? D R. O R B Á N P É T E R : - H á t e z z e l n e m n a g y o n d ic s e k e d h e te k, a te ríté k e m m in d ö s s z e e g y s á n ta ró k a, a m it H o lla n d iá b a n lő tte m. N é h á n y k ö r n y e z ő o rs z á g b a n - ig a z n e m p u s k á v a l - m á r v o lta m k in t e g y - e g y v a d á s z te rü le te n é s b iz o n y n a g y o n m e g le p e tt, h o g y s o k k a l tö b b v a d a t lá tta m, m in t itth o n. V A D Á S Z L A P : H ogyan értékeli a fő kapitány, hogy szerte a z országban sok rendőr vadászik? D R. O R B Á N P É T E R : - Ö rü lö k n e k i, h o g y n e m v a g y o k e g y e d ü l. E g y é b k é n t s z in te tö rv é n y s z e rű, h o g y a re n d ő rö k - m á r a k in e k ily e n in d ítta tá s a v a n - e ló b b - u tó b b e lk e z d v a d á s z n i. E n n e k k é t o k á t is lá to m, a z e g y ik, h o g y a m u n k á ju k b ó l a d ó d ó a n s o k v a d á s s z a l is m e rk e d h e tn e k m e g, e z ó h a ta tla n u l h a t rá ju k, a m á s ik, h o g y h a a s z a k m a i e lő r e lé p é s ü k k ö v e tk e z té b e n b e s z o r u ln a k a n é g y fal k ö z é, v a g y a h o g y é n is, n a p ja ik n a g y ré s z é t u ta z á s s a l e g y a u tó b a n tö ltik, te rm é s z e ts z e rű e n v á g y n a k a s z a b a d le v e g ő re. K e v é s e m b e r t is m e r e k, aki p u s k a n é lk ü l - c s a k a z é rt, h o g y jó le v e g ő t s z ív jo n - n e k iin d u l e g y sá ro s m é ly s z á n tá s n a k... e h h e z v a d á s z n a k k e ll lenni. V A D Á S Z L A P : Ö n vadászként és főkapitányként is pontosan ism eri a m ag yar vadászat g o n d jait-b a ja it. Elsősorban a z orv vadászat visszaszorítására gondolok. H ivatalából adódóan próbál-e tenni v a la m it a m egoldás érdekében? D R. O R B Á N P É T E R : - Ú g y g o n d o lo m. h o g y n e m c s a k p a p ír o n, a g y a k o rla tb a n is m ű k ö d ik a z a z e g y ü ttm ű k ö d é s. a m e ly e t a z O R F K a z O rs z á g o s M a g y a r V a d á s z k a m a rá v a l m e g k ö tö tt. A m u n k a tá rs a im m o s t g y ű jtik k i. h o g y a k ö z ö s a k c ió k, a v a d á s z o k é s a re n d ő rs é g e g y ü ttm ű k ö d é s é n e k e re d m é n y e k é n t m ily e n a rá n y b a n c s ö k k e n t, m e rt c s ö k k e n t( ) a z o rv v a d á s z a t. E z t a z e lfo g á s o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e is b iz o n y ítja. I r á n y ítá s i s z in te n ú j ja v a s la to k o n d o lg o z u n k, a z o n f á r a d o z u n k, h o g y a b ü n te tő tö r v é n y k ö n y v m ó d o s ítá s á v a l v á ljo n b ű n c s e le k m é n n y é a z o rv v a d á s z a t, n e le g y e n jo g h é z a g, j o g i b i z o n y ta la n s á g a z o r v v a d á s z a t m e g íté lé s é b e n. N y u g a t-e u ró p á b a n é s m é g s z á m o s o rs z á g b a n s o k k a l s z ig o r ú b b a k a tö r v é n y e k, s ú ly o s a b b a k a b ü n te té s e k a z o rv v a d á s z o k k a l s z e m b e n... n e m v é le tle n, h o g y e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n a s z a b á ly o k a t is jo b b a n b e ta rtjá k. V A D Á S Z L A P : L a p u n k hasábjain m á r h írü l a d tu k, hogy 2001-ben a Vadászati K u ltu rá lis Egyesület kezdem ényezi egy országos b űn m egelőzési kiállítás-so ro zat és konferencia megszervezését, am ely a kö z vélem ény, a rendfen n tartó szervezetek - a ren d ő rö k, ügyészek, b í rá k. m indenféle ő rö k, ö n k o rm ányzati tisztségviselők, stb. - figyelm ét fe lh ív ja a z orvvadászat-, és a z o r gazdaság elleni k ü zd e le m fontosság ára, a szervezett bűnözés em e fa j tá já ra. M it szól ehhez a z országos főkapitány? D R. O R B Á N P É T E R : - N a g y o n te t s z ik a z ö tle t, jó k a z e lk é p z e lé s e k. M in d e n e rő m m e l é s a le h e tő s é g e im m e l is tá m o g a to m. B iz to s v a g y o k b e n n e, h o g y n e m c sa k a z O R F K, h a n e m a z O r s z á g o s B ű n m e g e lő z é s i T a n á c s é s a m e g y e i re n d ő r-fő k a p itá n y s á g o k is j ó p a rtn e re i le s z n e k a k e z d e m é n y e z é s n e k. E g y e tle n k é ré s e m v a n : h a a s z e rv e z é s s e l e la k a d n a k, s z ó lja n a k, h o g y in té z k e d n i tu d ja k. C sekő Sándor

8 AKTUÁLIS Az OMVK Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottsága az ezredforduló évében A V a d á s z k a m a ra m e g a la k u lá s a a lk a lm á b ó l lé tre jö tt b iz o tts á g k e d v e z ő h e ly z e tb e n v o lt, h is z e n a c ím é b e n m e g fo g a lm a z o tt te v é k e n y s é g e t a V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t m á r é v e k ó ta v é g e z te, a V a d á s z K ö n y v k lu b E g y e s ü le t is k ie m e lk e d ő m u n k á t fe jte tt ki m in d a v a d á s z iro d a lo m, m in d a v a d á s z e le in k fe lk u ta tá s á v a l, s írja ik g o n d o z á s á v a l k a p c s o la tb a n. A T e rm é s z e t é s é n " c ím ű, a fia ta lo k s z á m á ra k iírt, é s é v e k ó ta m e g h ird e te tt m o z g a lm u k a t n a g y ra b e c s ü ljü k - le h e tő s é g e in k h e z m é rte n é v rő l é v re a n y a g ila g is t á m o g a tju k. E ls ő d le g e s fe la d a tu n k n a k ta rto ttu k, é s ta rtju k m a is. h o g y a v a d á s z o k s z á m á ra m in d e n fo n to s, ú j re n d e le te t, h írt a le h e tő le g rö v id e b b id ő a la tt m in d e n v a d á s z s z á m á ra e lju tta s s u n k. M a m á r e z a n n á l is fo n to s a b b á v á lt, m e rt n a p ja in k ra v a d á s z tá rs a d a l m u n k tö b b m in t h a rm in c s z á z a lé k a á lla m - p o lg á ri jo g o n v a d á s z ik, n e m k ö tő d ik s e m tá rs a s á g h o z, s e m e g y e s ü le th e z. E z é rt ta rtju k fo n to s n a k a C s e rk e lő ' c ím ű h írle v e lü n k e t, a m e ly e t k o rá b b a n n e g y e d é v e n k é n t je le n te ttü n k m e g, a jö v ő b e n p e d ig m in d ig a k kor, h a m in d e n k i s z á m á ra fo n to s is m e re te k e t k e ll, h o g y k ö z re a d ju n k. F o g y a té k o s s á g a i e lle n é re a z im m á r h a r m a d ik a lk a lo m m a l m e g je le n ő V a d á s z É v k ö n y v is jó fo g a d ta tá s r a ta lá lt - é s m a e l m o n d h a tju k, h o g y m in d e n v a d á s z p o lc á n a v a d á s z a tra v o n a tk o z ó tö rv é n y e k, jo g s z a b á ly o k, re n d e le te k n a p ra k é s z e n m e g ta lá lh a tó a k é s h a s z ü k s é g v a n rá v a la m ié rt, c s a k le k e ll v e n n i a k ö n y v e k k ö z ü l, é s e l k e ll o lv a s n i. F o n to s n a k ta r to ttu k, h o g y a v a d á s z a tró l író. d e n e m v a d á s z ú js á g író k k a l jó k a p c s o la to t é p íts ü n k k i. E k a p c s o la to t fo ly a m a to s a n á p o lju k é s h ite m s z e r in t n e m c s e k é ly s z e r e p ü n k v a n a b b a n, h o g y a z e lm ú lt n é h á n y é v b e n a v a d á s z a tr ó l, a v a d á s z o k ró l k e v é s e lle n s é g e s h a n g v é te lű írá s t o lv a s h a ttu n k. A z E L IT E m a g a z in n o v e m b e r i s z á m a, a m e ly v a d á s z o k ró l, v a d á s z a tró l s z ó lt, a m i s e g íts é g ü n k k e l k é s z ü lt. A tö b b s z e rv e z e t á lta l a la k íto tt M ille n n iu m i V a d á s z a ti B iz o tts á g m u n k á já b a n m i is ré s z t v e s z ü n k. A k é t é v re te rv e z e tt p ro g r a m o k k ö z ü l rá n k a m ú lt é v b e n m e g re n d e z e tt k é p z ő - m ű v é s z e ti k iá llítá s m e g s z e rv e z é s e ju to tt. S z é k e s fe h é rv á ro tt, a S z e n t Is tv á n M ú z e u m b a n lé tre h o z o tt T e rm é s z e t s z e re lm e s e i' c í m ű. re p re z e n ta tív tá rla to t e g y id ő b e n s z e r v e z tü k a z O rs z á g o s E rd é s z e ti E g y e s ü le t v á n d o rg y ű lé s é v e l. A z ig e n n a g y s z á m ú lá to g a tó s e re g a v a d á s z k é p z ő m ű v é s z e in k ig e n g a z d a g a n y a g á b a n g y ö n y ö rk ö d h e te te tt. A z id é n n e m te rv e z z ü k a V a d á s z É v k ö n y v m e g je le n te té s é t, a K a m a ra B a ra n y a m e g y e i T e rü le ti s z e rv e z e té n e k d ic s é re te s p é ld á já t k ö v e tv e s z o rg a lm a z z u k, h o g y a K a m a ra m e g y e i s z e rv e z e te i a m ille n n iu m a lk a lm á b ó l s a já t a lm a n a c h ju k a t k é s z íts é k e l. K iin d u lá s i a la p k é n t e rre re n d e lk e z é s re á ll a z é v k ö n y v re fo rd íto tt ö s s z e g, v a d á s z tá rs a in k tá m o g a tá s a, é s re m é n y e in k s z e rin t a m e g fe le lő s p o n z o ro k, h ird e tő k ré v é n e rre m in d tö b b m e g y é b e n le h e tő s é g n y ílik m a jd. R ö v id id ő n b e lü l fiz ik a i é rte le m b e n is e l k é s z ü l a k a m a r a k itü n te té s e, a m e ly a z O r s z á g o s M a g y a r V a d á s z k a m a ra A ra n y é rm e n e v e t v is e li m a jd - é s v a ló b a n a ra n y b ó l k é s z ü l, é v e n te, m e g y é n k é n t e g y -e g y, o rs z á g o s a n p e d ig ö t k itü n te té s t fo g u n k á ta d n i a z a rra é r d e m e s v a d á s z o k n a k. S z e re tn é n k, h a. a z id e i v a d á s z n a p o n a k ö z p o n ti re n d e z v é n y s z e rv e z ő i ig é n y b e v e n n é k s e g íts é g ü n k e t! J e le n le g le g fo n to s a b b fe la d a tu n k n a k ta rtju k. h o g y n e m v a d á s z h o n fitá rs a in k s z á m á ra te v é k e n y s é g ü n k e t m in d s z é le s e b b k ö r b e n is m e rte tn i, n é p s z e rű s íte n i tu d ju k. A z új é v e z re d e ls ő é v é b e n e n n e k a g o n d o la tn a k k im u n k á lá s á n k ív á n u n k d o lg o z n i. R á c z G á b o r a b iz o tts á g e ln ö k e Ú T K Ö Z B E N, E U R O P A B A ^ ^ (DIE PIRSCH, 2000/7) n y a rá n ro m á n ia i d á m b ik a v a d á - s z a tra je le n tk e z tü n k e g y n e v e s v a d á s z a ts z e rv e z ő n é l. A z e lő k é s z ü le te k p ro b lé m a m e n te s e n z a jlo tta k. R e m é n n y e l te l te n v a la m i ú j irá n t in d u ltu n k ú tn a k o k tó b e rb e n. A n é m e t-c s e h h a tá rt m in d e n g o n d n é lk ü l lé p tü k á t. A c s e h -s z lo v á k h a tá rn á l a s z lo v á k o ld a lo n is m in d e n k i fo g á s ta la n u l z a jlo tt, k o rre k tü l é s u d v a r ia s a n v é g e z té k a v á m k e z e lé s t. U tu n k R o m á n iá ig p ro b lé m a m e n te s e n z a jlo tt. S z é p. é lm é n y e k b e n g a z d a g v a d á s z n a p o k u tá n a z e r d ő g a z d a s á g k é p v is e lő jé tő l m e g k a p tu k a z ö s s z e s o k m á n y t, a m e ly e k a v is s z a u ta z á s h o z s z ü k s é g e s e k v o lta k. R o m á n iá b ó l v a ló k iu ta z á s n á l s e m v o lt s e m m i g o n d. Á m a m ik o r a m a g y a r h a tá ro n b e m u ta ttu k a tró fe á k a t, a v á m o s k a u c ió t" k é rt tő lü n k. Ö s s z e s z á m o lta a C.I.C. b írá la ti p o n to k a t é s p o n to n k é n t e g y m á rk á t s z á m o lt fe l n e k ü n k, ö s s z e s e n m á rk á t. E z t a z e lő re lá th a ta tla n k ia d á s t v e lü n k s e n k i n e m k ö z ö lte. A v é g - e ls z á m o lá s u g y a n is a v a d á s z a ts z e rv e z ő v e l N é m e to rs z á g b a n tö rté n t, íg y e lm a g y a rá z tu k a v á m o s n a k, h o g y n e m v a g y u n k fe lk é s z ü lv e ily e n ö s s z e g m e g fiz e té s é re, é s a tró fe á k a t m e g ta rth a tja. E g y ik v a d á s z tá rs u n k rö g v e s t k ip a k o lta a z o k a t é s a v á m o s lá b a e lé ra k ta. E rre a v á m o s m e g e n y h ü lt, é s c s a k m á rk á t k é rt é s e lm o n d ta, h o g y e b b ő l 6 % - o t k a u c ió k é n t v is s z a ta rt, a m a ra d é k o t p e d ig m a jd a k iu ta z á s n á l a m a g y a r-o s z trá k h a tá ro n m e g k a p ju k. V é g ü l is b e le e g y e z tü n k é s k ifiz e ttü k a m á rk á t é s a h á ro m ó rá s á llá s u tá n, fo ly ta ttu k u tu n k a t. A m a g y a r -o s z trá k h a tá rra é rk e z v e, k e re s te m e g y v á m o s t. M e g m u ta tta m n e k i a z o k m á n y o k a t, é s k é rte m v is s z a a p é n z ü n k e t. Ő a z t m o n d ta, h o g y n e k ü n k s e m m ifé le p é n z n e m já r v is s z a, m e rt a m á r k a v o lt a k a u c ió '. E k k o rra m á r é jje l k é t ó ra vo lt. A z e s e trő l írá s o s ig a z o lá s t k é rtü n k, é s fo ly ta ttu k u tu n k a t A u s z triá n k e re s z tü l, h a z á ig. A té n y á llá s tis z tá z á s a m ia tt a z o n n a l írta m B u d a p e s tre, a N é m e t N a g y k ö v e t s é g re, é s a K ü lü g y m in is z té riu m b a is. E g y b o c s á n a tk é rő le v e le t k a p tu n k, a m e ly p é n z ü g y i tis z tá z á s k é n t s z o lg á l h a t, a tü re lm ü n k e t k é rv e a z o n b a n jú liu s k ö z e p é ig, - te h á t jó k ile n c h ó n a p p a l a z e s e t u tá n - m é g s e m m i n e m tö rté n t. H A G Y O M Á N Y É S M I N Ő S É G IS 8 2 Ó T A. Szalonka Dublé Díj A M a g y a r V A D Á S Z L A P - e g y ü ttm ű k ö d v e a T ö rle y P e z s g ő g y á rra l - im m á r k ile n c e d s z e r - írja k i a S z a lo n k a D u b lé D íja t. A d íja t - e g y lá d a p a la c k b a n é rle lt T ö rle y p e z s g ő t - a z a s z a lo n k a v a d á s z k a p h a tja m e g, a k i h ite le s ta n ú k k a l tu d ja ig a z o ln i, h o g y a ta v a s z i h ú z á s o n d u b lé t lő tt é s a z o k a t fe l is v e t te. T ö b b d u b lé ig a z o lt e le jté s e e s e té n is c s a k e g y d íja t a d u n k ki, to v á b b á c s a k a z o k a t a je le n tk e z é s e k e t tu d ju k e lfo g a d n i, a h o l a v a d á s z fe g y v e r k é t c s ö v ű s n e m fé la u to m a ta. A je le n tk e z é s e k e t a z ig a z o lá s o k k a l é s le g a lá b b fé lo ld a la s is m e rte tő v e l (h e ly s z ín, id ő p o n t, id ő já rá s, s tb. le írá s á v a l) k iz á ró la g á p rilis 1 5 -é ig a s z e r k e s z tő s é g le v e le z é s i c ím é re : M a g y a r V A D Á S Z L A P B u d a p e s t P f ; fa x o n a / a s s z á m ra v a g y E -m a il c ím ü n k re : v k e.v a d a s z - la m a il.m a ta v.h u k é rjü k b e k ü ld e n i.

9 TRÓFEABÍRÁLAT AZ ÉVEZRED REKORDOKKAL BÚCSÚZOTT A re n d k ív ü li c s a p a d é k s z e g é n y, a s z á ly o s id ő já rá s e lle n é re a z é v k ö z i tró fe a b írá la t e re d m é n y e i a z t je le z té k, h o g y a n a g y v a d tró fe á k m in ő s é g e - je le s ü l a fa js ú ly ra -, k i v á ló a n a la k u lt. M in t a h o g y a n a s a jtó k ia d á s a ib ó l é rte s ü l tü n k, a z e lm ú lt é v n e m c s a k k a ta s z tró fá iró l le s z e m lé k e z e te s, h a n e m a k iv á ló m in ő s é g ű s z ő lő te rm é s m e lle tt, a n e m z e tk ö z i ra n g lis tá ra k ív á n k o z ó tró fe á k ró l, a m e ly e k e t a s z e re n c s é s h a z a i é s k ü lfö ld i v a d á s z o k z s á k m á n y o lta k. B o g n á r G á b o rn a k, a z O T B e ln ö k é n e k ja v a s la tá ra. a z F M V a d á s z a ti é s H a lá s z a ti fő o s z tá ly v e z e tő h e ly e tte s e, P in té r Is tv á n fe l k é rte a C.I.C. K iá llítá s o k é s T ró fe á k s z a k b i z o tts á g á n a k e ln ö k é t, M ic h e l N o le n s u ra t, h o g y je lö ljö n k i e g y a d -h o c b írá ló b iz o tts á g o t a z é v i ö s s z e g y ű jtö tt tró fe á k h ite le s e lb í rá lá s á ra. A b írá la tra n o v e m b e r 2 2 -é n k e rü lt s o r, a n a g y k a n iz s a i H u b e rtu s V t. - s z é p k ö rn y e z e tb e n é p ü lt, k u ltu rá lt - v a d á s z h á z á b a n. A tá rs a s á g te rü le té n e jte tte el u g y a n is a s z e re n c s é s n é m e t v a d á s z v e n d é g a z é v le g jo b b a g a n c s ú s z a rv a s b ik á já t. A z e ln ö k i tis z te t M ic h e l N o le n s (B e lg iu m ) s z e m é ly e s e n v á lla lta. T a g o k n a k je lö lte ki Ivic a L o v ric o -t (H o rv á to rs z á g ). B o g n á r G á b o rt, a z O T B je le n le g i, é s S z id n a i L á s z ló a z O T B n y u g a lm a z o tt e ln ö k é t, a k i je le n le g a C.I.C. T ró fe a b írá ló B iz o tts á g á n a k is a z a le l- n ö k e. A h á z ig a z d a tá rs a s á g e ln ö k e. S z a b ó L á s z ló é s a v e z e tő s é g, v a la m in t a h iv a tá s o s v a d á s z o k o n k ív ü l n é p e s ré s z tv e v ő s e re g fo g a d ta a b iz o tts á g o t, k ö z tü k a m e g y e s z a k e m b e rg á rd á ja. Ö s s z e s e n n y o lc tró fe á t m u ta tta k b e, k é t g ím -, k é t d á m -, k é t ő z -, e g y m u flo n -, é s e g y v a d k a n tró fe á t. A v a d k a n a g y a r k iv é te lé v e l m in d e n tró fe á n á l a z O T B e lő z e te s b írá la ta a la p já n k iá llíto tt ré s z le te s b írá la ti la p o k m é ré s i a d a ta it s z ú ró p r ó b á v a l e lle n ő riz te a b iz o tts á g é s ú jra é r té k e lte a s z u b je k tív s z é p s é g p o n to k a t. A z e lő z e te s m é ré s i a d a to k a t a b iz o tts á g n é h á n y tiz e d p o n t p o z itív v á lto z ta tá s s a l e lfo g a d ta. A le g v é g é n k e rü lt s o r a v a d k a n a g y a r ré s z le te s b írá la tá ra. E z t a v a d k a n t a P ilis i P a rk e rd ő R t. B u d a k e s z i te rü le té n (n o v e m b e r 5 - é n ) h a jtá s b a n e jte tte e l e g y k ü lfö ld i v a d á s z v e n d é g é s s z in te a z u to ls ó p illa n a t b a n k e rü lt a b iz o tts á g e lé. A h a ta lm a s a g y a r lá ttá n a je le n le v ő k to r k á n a k a d t a s z ó, íg y n é h á n y m á s o d p e rc ig d ö b b e n te n s z e m lé lté k, m a jd k itö rt a z o v á c ió, a m e ly e t a z ő s z in te c s o d á la t v á lto tt ki. A z é rd e k lő d ő k fe s z ü lt fig y e le m m e l v á rtá k a b írá la t v é g é n a p o n té rté k k is z á m ítá s á t. A m in t a z t a tró fe a m e g p illa n tá s a k o r is s e j te ttü k, ú j n e m z e ti re k o rd s z ü le te tt. A 1 5 4,8 0 C.I.C. p o n to s a g y a r a v ilá g - ra n g lis ta 3. h e ly é re k e rü lt. (V ilá g re k o rd : B u l g á r ia , C.I.C. p o n t á tl. h o s s z a 2 7,1 0 c m ) A z ú j m a g y a r re k o rd 2 5,5 0 c m h o s s z ú, s z é p ív ű a g y a r, k iv é te le s e n n a g y, 3 5,3 0 m m s z é le s s é g i m é re té v e l, e rő s 9,1 0-9,3 0 c m k is - A H u b e r t u s - b ik a m é r é s k ö z b e n A c s o d a " k é z z e l f o g h a t ó v a ló s á g a g y a r k ö rm é re te k k e l é s m a x im á lis 5 s z é p s é g p o n tta l é rte e l a m a g a s p o n té rté k e t. A H u b e rtu s V t. k e re c s e n y i te rü le té n s z e p te m b e r 9 -é n z s á k m á n y o lt 1 3,2 8 k iló s (re d u k á lt s ú ly ú ) g ím a g a n c s 2 6 3,3 0 IP E zzel a v i lá g ra n g lis ta 7. - a m a g y a r ra n g lis ta 3. - h e ly é re k e rü lt. ( A v ilá g re k o rd o t ó ta a b u l- A B u d a v i d é k i e r d ő k r e m e t é jé n e k f e g y v e r e i g á ria i a g a n c s ta rtja, a m e ly n e k s ú ly a k iló é s 2 7 3,6 0 IP.) A z e le jté s tö rté n e té h e z ta rto z ik - a tá rs a s á g e ln ö k é n e k e lm o n d á s a s z e rin t -, h o g y a tö rz s v e n d é g n e k s z á m ító n é m e t v a d á s z a b a rá tjá t a k a rta m e g a já n d é k o z n i e g y a ra n y é rm e s b ik a e le jté s é v e l, a k i é le te e ls ő b ik á já r a v a d á s z o tt. H á t e z a z a já n d é k e g y k ic s it tú l n a g y ra s ik e rü lt. B e c s ü le té re le g y e n m o n d v a, z o k s z ó n é lk ü l k ifiz e tte a k ö z e l m á rk á t. Ig a z, h o g y e z z e l a z tá n b e is fe je z té k a z id e i s z a rv a s v a d á s z a to t. A m á s ik, L á b o d o n e jte tt b ik a a g a n c s á n a k, s ú ly a k g IP. íg y a v ilá g ra n g lis ta 5 0., é s a m a g y a r ra n g lis ta 18. h e ly é re k e rü lt. A z ő z a g a n c s o k k ö z ü l m á ju s 1 4 -é n, Á r p á d h a lm á n, h a z a i v a d á s z á lta l z s á k m á n y o lt k a p itá lis a g a n c s s ú ly a g ra m m (re d u k á lt s ú ly ), a m e ly n e k C.I.C. p o n tja , e z z e l a v ilá g ra n g lis ta 7. - a m a g y a r ra n g lis ta 4. h e ly é re k e rü lt. A m á s o d ik k a p itá lis ő z a g a n c s o t s z in té n h a z a i v a d á s z z s á k m á n y o lta, m é g b e n, D rá v a k e re s z tú ro n. A g ra m m o s (re d u k á lt s ú ly ), a g a n c s 1 8 3,8 0 IP, a v ilá g ra n g lis ta 5 1., a m a g y a r ra n g lis ta 1 9. h e ly é re k e rü lt, ö s s z e h a s o n lítá s u l, a v ilá g re k o rd o t a s v é d o r s z á g i a g a n c s ta rtja : g ra m m, 2 4 6,9 0 IP. A b e m u ta to tt m in d k é t d á m b ik á t m a g y a r v a d á s z e jte tte e l. É rd e k e s s é g, h o g y e z é v b e n a D é l-a lfö ld ö n k e rü lte k te ríté k re a le g e rő s e b b la p á to s o k. A z e ls ő d á m b ik a S z ő re g e n e s e tt, a g a n c s á n a k s ú ly a k iló (re d u k á lt s ú ly ) é s 2 1 4,7 4 C.I.C. p o n tta l d íja z tá k. E zzel a v ilá g ra n g lis ta 12., é s a m a g y a r ra n g lis ta 7. h e ly é re k e rü lt. A m á s ik M á ly v á d o n z s á k m á n y o lt a g a n c s 3,7 0 k iló s s ú ly á v a l (re d u k á lt s ú ly ) 2 1 1,3 5 C.I.C. p o n to t é r t e l. E z z e l a v ilá g ra n g lis ta 2 4., a m a g y a r ra n g lis ta 15. h e ly é re k e rü lt. A v ilá g re k o rd o t 1991 ó ta 5,8 0 k g s ú ly á v a l, é s 2 3 3,1 1 C.I.C. p o n tta l a G u th o n z s á k m á n y o lt h a z a i d á m la p á tu n k ta rtja. A z o k tó b e r 2 1 -é n B u d a k e s z in, n é m e t v a d á s z á lta l z s á k m á n y o lt m u flo n c s ig a 9 0,0 5 c e n tim é te re s c s ig a h o s s z a l 2 2 0,8 5 C.I.C. p o n to t é r t e l. E z a p o n té rté k v ilá g v is z o n y la t b a n n e m s z á m ít u g y a n e rő s n e k, m e rt a v i lá g re k o rd c s e h o rs z á g i m u flo n c e n tim é te re s á tla g h o s s z m e lle tt IP. E d d ig a le g jo b b m a g y a r m u flo n c s ig a 2 3 3,8 0 IP 9 7,6 0 c e n tim é te re s c s ig a h o s s z a l, é s 2 8. h e ly e z e tt a v ilá g ra n g lis tá n. E h e ly ü tt s z e re tn é m m e g k ö s z ö n n i a H u b e r tu s V a d á s z tá rs a s á g n a k é s Z a la m e g y e v a d á s z a ti s z a k e m b e re in e k a z t a b a rá ts á g o s é s s e g ítő k é s z, m a g a s s z in tű s z a k m a i fo g a d ta tá s t, a m e lly e l le h e tő v é te tté k, h o g y ily e n e re d m é n y e s é s s ik e re s le g y e n e z a n e m z e t k ö z i h írn e v ü n k e t ö re g b ítő re n d e z v é n y. A ta v a ly i v a d á s z id é n y tró fe a m in ő s é g e b i z o n y ítja. h o g y m é g v á lto z a tla n u l b ü s z k é k le h e tü n k v a d g a z d á lk o d á s i e re d m é n y e in k re. R e m é n y e in k s z e rin t s ik e rü lh e t e z t m e g ő riz n ü n k a jö v ő s z á z a d új v a d á s z g e n e rá c ió ja s z á m á ra is. S z id n a i L á s z ló

10 V A D A S Z A T I G Y A K O R L A T A v e n d é g p u s k á v a l a v á llá n h a l l g a t j a v é g i g a v é g t is z t e s s é g k ü r t je le it A k is é r ő v a d á s z a t e r í t é k n é l FÓKUSZBAN A TERÍTÉK V a n n a k v is s z a k ö s z ö n ő té m á k, b iz o n y o s v a d á s z e tik a i é s s z a k m a i k é rd é s e k, m e ly e k e t e g y s z a k la p n a k id ő r ő l-id ő re, is m é te ln ie k e ll. Ily e n p é ld á u l a b iz to n s á g o s fe g y v e rk e z e lé s b e m u ta tá s a s z ó b a n és k é p e k b e n, v a g y a h o r d m ó d o k is m e r te té s e. A z id ő s e b b é s ta p a s z ta lt v a d á s z o k n a k p e rs z e m á r b iz o n y á r a u n a lm a s a k a k ö z is m e rt r a jz o k, a m e ly e k a n a g y v a d ta lá la ti je lz é s e it m u ta tjá k b e. V is s z a té rő té m a a s e b z e tt n a g y v a d u tá n, a rá lö v é s h e ly é n ta lá lh a tó lő je le k - v é r, c s o n t é s s z ő r - is m e r te té s e is. H o s s z a s a n le h e tn e m é g s o ro ln i a z o k a t a s z a k m a i é s v a d á s z e tik a i a r a n y s z a b á ly o k a t, m e ly e k e t id ő s z a k o n k é n t illik e lő h ú z n i a fió k b ó l, é s a z új v a d á s z g e n e r á c ió v a l m e g k e ll is m e rte tn i. E b b ő l a k é p z e le tb e li fió k b ó l m o s t fo n to s s á g i s o rre n d n é lk ü l a n a g y v a d te r íté k e l k é s z íté s é n e k s z a b á ly a it fo g la lju k ö s s z e. A v a d á s z n a p v é g é n - le g y e n a z tá rs a s, v a g y e g y é n i v a d á s z a t - a z e le jte tt v a d n a k íra tla n s z a b á ly a la p já n k ö te le z ő te ríté k e t k é s z íte n i. E g y é n i v a d á s z a tn á l e z a le g tö b b s z ö r a v a d b e s z á llítá s a é s re n d b e té te le u tá n, a v a d á s z h á z n á l, a z e rre k ije lö lt h e ly e n tö rté n ik. A te ríté k h e ly é n e k h e ly e s k iv á la s z tá s a, m in t a z a k é s ő b b ie k b ő l k id e rü l, re n d k í v ü l fo n to s. E ls ő s o rb a n a rra k e ll fig y e ln i, h o g y a v a d te rm é s z e te s k ö rn y e z e tb e k e rü ljö n. A z e rre a c é lr a k ije lö lt h e ly e t le h e tő le g ö rö k z ö ld e k, v a g y a te rü le te n ta lá lh a tó, je lle m z ő fa fa jo k v e g y é k k ö rü l. A le g tö b b v a d á s z v e n d é g a n a p v é g é t e g y - e g y fo tó v a l, e s e tle g v id e ó k a m e rá v a l ö rö k íti m e g. A fé n y k é p e n k é s ő b b m in d e n s o k k a l é le s e b b e n lá ts z ik, e z é rt n a g y o n fo n to s, h o g y a k ö rn y é k e n n e le g y e n e ld o b o tt p a p ír z s e b k e n d ő, s ö rö s d o b o z, m e rt e z e k a z e lk é s z ü lt fo tó n a k é s ő b b ie k b e n s z in te o rd íta n a k. A te ríté k e lh e ly e z é s e s z in té n a lá tv á n y, a fo tó z á s s z e m p o n tjá b ó l a le g fo n to s a b b. E s te c s a k a b b a n a z e s e tb e n k é s z ítü n k te ríté k e t, h a a v e n d é g n e k e l kell u ta z n ia, d e a k k o r s z in te k ö te le z ő e n. Á lta lá b a n a z o n b a n a re g g e li v a d á s z a t u tá n h e ly e z ik te ríté k re a z e lő z ő e s te e le jte tt v a d a t is. A k é p e n j ó l lá t h a t ó, a m i n t a j o b b o ld a lá r a f e k t e t e t t k a p i t á lis g í m b ik a f e j é t, a z á liá r a f e lt á m a s z t v a á l l í t j u k b e ". Ily e n k o r a fo tó z á s s z e m p o n tjá b ó l fo n to s, h o g y a fe lk e lő n a p n e s z e m b ő l é rje a fé n y k é p e z n i k ív á n ó v e n d é g e t, te h á t n e n a p p a l s z e m b e k e llje n fé n y k é p e z n i. F o n to s a h á t té r! S z e re n c s é s e n te rv e z e tt te ríté k h e ly e n, a fo tó n a z e le jte tt v a d m e lle tt jó, h a lá ts z ik a v a d á s z h á z, v a g y a te rü le tre je lle m z ő e g y - e g y fo n to s a b b ré s z. A z elejtett nagyvad elhelyezése a terítéken E g y é n i v a d á s z a t u tá n a k ís é rő v a d á s z k é s z í ti e l a te ríté k e t. F o n to s s z a b á ly, h o g y m in d e n n a g y v a d a t a jo b b o ld a lá ra fe k te tv e, z s ig e - re lt á lla p o tb a n h e ly e z z ü k a te ríté k re. K iv é te l e z a ló l a v a d d is z n ó é s a h a jtá s b a n e s e tt ró ka, a m e ly e k e t h a s ra is fe k te th e tjü k, h a a z id ő já rá s é s a te re p v is z o n y o k e z t m e g e n g e d ik. (B e fü lle d é s, s z e n n y e z ő d é s v e s z é ly e.) A jo b b o ld a lá ra fe k te te tt v a d k ö ré fe n y ő á g b ó l ra k u n k k e re te t. D ís z e s e b b a te ríté k a z ú g y n e v e z e tt lo m b á g y e lk é s z íté s é v e l. A lo m b á g y, k ö z v e tle n ü l a v a d m e llé é s a lá ra k o tt tö lg y lo m b, a m e ly s z in te k ö rü lö le li a fe k v ő fő v a d a t, íg y a d m é ltó k e re te t a z ü n n e p i h a n g u la th o z. A z e lk é s z íte tt te ríté k ta lá n a z e g y ik le g s z e b b m ó d ja a z e le jte tt v a d fe lra v a ta lo - z á s á n a k, a v é g tis z te s s é g m e g a d á s á n a k. E z u tá n ő s i s z o k á s s z e rin t, a v a d s z á já b a a z u to ls ó fa la to t, a b e lö v é s h e ly é re a z ú g y n e v e z e tt b irto k b a v é te li tö re te t h e ly e z ü n k e l. a m á r k o rá b b i la p s z á m b a n is m e rte te tt s z a b á ly o k s z e rin t (M a g y a r V a d á s z la p, A tö re te k ü z e n e te /0 3 ). A te ríté k n é l a v e n d é g é s k ís é rő je a le h e tő s é g e k h e z k é p e s t, m in d ig tis z tá n, h a k e ll á tö ltö z v e, á p o lta n je le n je n m e g, e z z e l is m e g a d v a e g y m á s n a k a tis z te le te t. U g y a n a k k o r a v a d a t is m e g k e ll tis z títa n i a s z á llítá s é s a z s ig e re lé s u tá n i s z e n n y e z ő d é s e k tő l. N in c s v is s z a ta s z ító b b lá tv á n y, m in t a z e g y é b k é n t g y ö n y ö rű e n fe l ra v a ta lo z o tt g ím b ik a a g a n c s á n lá th a tó v é re s u jjle n y o m a to k. A z a g a n c s o t e z é rt le k e ll v i z e s ru h á v a l tö rö ln i, íg y e g y é b k é n t is jo b b a t m u ta t, é s h a s z ü k s é g e s, a te s te t is le k e ll s ú ro ln i, m ie lő tt te ríté k re ra k ju k. A v a d á s z, a z e le jtő, a fe g y v e rre l a v á llá n h a llg a s s a v é g ig a v é g tis z te s s é g k ü rtje le it, v a la m in t a k ís é rő v a d á s z, e s e tle g a fő v a d á s z b e s z é d é t, je le n té s é t. H a a z e le jtő ó h a jtja, a d ju n k le h e tő s é g e t a rra, h o g y ő is m e g k ö s z ö n je a le h e tő s é g e t, é s a z e m lé k e z e te s é lm é n y e k e t. N a g y o n fo n to s é s ré g i s z a b á ly a z, h o g y a te ríté k e n lé v ő v a d a t lá b b a l ille tn i tilo s, á tlé p n i ra jta p e d ig e g y e n e s e n s z e n ts é g tö ré s n e k s zá m ít. A g y a k i G á b o r

11 SZOKIMONDO lt-t NE BESZELJÜNK MELLE! K e d v e s F ő s z e rk e s z tő U r! B á r ré g i e m lé k e m, h o g y ú g y s e m k e rü l k ö z lé s re, a m it íro k, h a a z e l le n té te s a la p b a n o lv a s o tt b e n n fe n te s " s z e rz ő to llá b ó l s z á rm a z o t- ta k ka l, m é g is p a p írra v e te m v é le m é n y e m e t a F u rc s a s á g a in k c. v e z é rc ik k k a p c s á n. T e sze m e z t a z é rt, m e rt v ilá g u n k a la k u lá s á t látva, e g y re k e v é s b é tu d o m to le rá ln i/m e g é rte n i é s e lfo g a d n i, a m ik o r a z é lő v ilá g b a n é r d e k e lt c s o p o rto k a c s a rk o d n a k e g y m á s ra. O ly a n k ic s i a z é lő v ilá g irá n t v a la m i, p l.: e rd ő, v a d, hal, m a d á r, á lta lá b a n a te rm é s z e t v a g y a k á r a m e z ő g a z d á lk o d á s s z e re te te m ia tt ig a z á n é rd e k lő d ő k a rá n y a, h o g y m e g e n g e d h e te tle n a z ily e n a c s a rk o d á s. Ö s s z e fo g á s ra v a n s z ü k s é g. H a m á s é rt nem, h á t a b io ló g ia i s o k fé le s é g m e g ő r z é s é rő l s z ó ló e g y e z m é n y m e g v a ló s ítá s á é rt, a z é rt a z e g y e z m é n y é rt, a m i a z é rt v á lt a le g n a g y o b b é a le g rö v id e b b id ő a la tt, m e rt. a z é lő v ilá g h a s z n o s ító k h o s s z ú tá v ú é rd e k e it is ké p vis e li. D e m i is a b a jo m a F u rc s a s á g a in k k a l? E g y e té rte k, h o g y n e m k é n e v e z e tő h ír le g y e n, h a s z a b á ly o s a n s z e rz e tt, p l. fü rje k e t ta lá ln a k e g y k a m io n b a n. D e s z á m o m ra te rm é s z e te s, h o g y a m e n n y ib e n n e m kís é rik a n e m z e tk ö z ile g v a g y n á lu n k e lő írt d o k u m e n tu m o k, a k ko r a z t le fo g la ljá k, s tb. E z a z e g y e tle n le h e tő s é g e a fe jle tte b b o rs z á g o k te rm é s z e tv é d e lm é n e k a rra, h o g y m e g e lő z z e, m e g a k a d á ly o z z a o r s z á g a ik fo g y a s z tó i ré s z v é te lé t a v e s z é ly e z te te tt b io ló g ia i fo rrá so k k iz s á k m á n y o lá s á b a n. É s h a fo rjről v a n szó : le h e t, h o g y m á s u tt (m é g ) jo b b a n áll, d e n e m z e tk ö z ile g v é d e le m re s z o ru ló fa j. F é lre é rté s ne e s sé k, a m e g fe le lő id é n n y e l, lim itte l s z a b á ly o z o tt v a d á s z a t is v é d e le m. H a te h á t v a la k i, m in d e z e k ig a z o lá s a n é lk ü l s z á llít fü rje k e t, jo g o s a z in té z k e d é s. E g y ik ü n k se s z e re ti a s o k fé le ig a z o lv á n y t, ig a z o lá s t - d e e z n o rm á lis e g y ü tté lé s ü n k ke llé ke k o ru n k b a n. É s te s s é k m e g p ró b á ln i m o n d ju k, e g y n é m e to rs z á g i re p ü lő té re n á th o z n i a tró p u s o k o n v á s á ro lt kora llo ka t, k a g y ló k a t v a g y tró fe á t! N e m e lé g a b lo k k. T ö b b fé le e n g e d é ly is s zü k s é g e s! K ife je z e tte n fu rc s á llo m a h o rto b á g y i h a la s ta v a k o n, c s a la fin ta m ó d o n tu la jd o n jo g o t s z e rz e tt m a d a rá s z o k " b e v e z e té s ű ré s z t. N em a z é rt, m e rt - h a p o n to s a k v a g y u n k - n e m a h o rto b á g y i h a la s ta v a k ró l va n s z ó, h a n e m a H o rto b á g y k ö z s é g m e lle tt fe k v ő, e g y kft. tu la jd o n á b a k e rü lt, é s je le n tő s je lz á lo g g a l te rh e lt B o rs o s tóról, h a n e m a ro s s z in d u la tú v a g y félre- in fo rm á lts á g o t. tá jé k o z a tla n s á g o t je lz ő s z a v a k é rt. A rró l n e m e sik s zó, h o g y a s z in té n v á s á rlá s i c é lú (? ) v a d á s z é rd e k e lts é g ű (? ) m a g á n s z e m é ly lic itá lá s a m ia tt k e lle tt ily e n v a ló b a n m a g a s á ra t fiz e tn i a m a d a rá s z o k n a k (v a ló já b a n e g y te rm é s z e tv é d e lm i k ö z a la p ítv á n y n a k ) a H o rto b á g y i N e m z e ti P a rk kal (H N P ) e g y e z te te tt m ó d o n. C s a k a rró l - k ü lfö ld in e k á tjá ts z á s t s e jte tő e n, h o g y.id e v a rá z s o lt k ü l fö ld i tő k e é s a z a d ó fiz e tő k p é n z é v e l tu d tá k m e g v e n n i a m a d a rá s z o k. E z e k k e l k a p c s o la tb a n : jó v o ln a m á r (v é g re ) tu d o m á s u l v e n ni, e lfo g a d n i, h o g y a te rm é s z e tv é d e le m, a m e g ő rz é s i s z á n d é k v i lá g s z e rte é s n á lu n k is fö lé b e k e re k e d e tt a v a d á s z a tn a k. M a m á r k é p e s n e m z e tk ö z i fo rrá s o k b ó l m in d e n fé le (g a z d a s á g i) é rd e k n é lkü li a d o m á n y t is ig é n y b e ve n n i. A m i p e d ig a m in is z té riu m o t ille ti, az p o n to s a n a n e m z e ti p a rk, a k i élt a z e lő v á s á rlá s i jo g á v a l, d e a m a g a s ra lic itá lt á r m ia tt e z t c s a k a k ö z a la p ítv á n y é s a n n a k a d o tt k ü l fö ld i s e g é ly s e g íts é g é v e l tu d ta m e g te n n i. A m i p e d ig a te rü le t je le n tő s é g é t ille ti: e z a z e g y e tle n n e m v é d e tt v íz fe lü le t a v ilá g ö rö k s é g k é n t is e lis m e rt H N P te rü le te k k ö z é é k e lő d v e. O ly a n o rs z á g ré s z ü n k ö n, a m i n e m z e tk ö z i je le n tő s é g ű é lő h e ly é s K ö z é p -E u ró p a le g fo n to s a b b m a d á rv o n u lá s i c e n tru m a. É s b iz o n y a B o rs o s ta v o n v o n u lá s i id ő n kívü l is, tö b b fo k o z o tta n v é d e tt fa j is k ö lt v a g y ta r tó z k o d ik. T ö b b e k k ö z ö tt a c ig á n y ré c e is. A m i a F u rc s a s á g a in k é b a n m ás v o n a tk o z á s b a n e m líté s t k a p. Ped ig á llo m á n ya 1000 p á r a la tt van. L e h e t, h o g y b iz o n y o s h e lye ken, b iz o n y o s id ő p o n to k b a n v a la k i tö b b e t s z á m o lh a t b e lő lü k, m in t tő kés ré c é t, a v a d á s z o k n a k (is ) tu d n iu k k e ll a z o n b a n, h o g y a z é lő v ilá g b a n v a n n a k ily e n d o lg o k. N e m h iszem, h o g y v o ln a (ig a z ) v a d á s z m a, aki b e le a k a rn a p u s k á z n i a pl. e g y - e g y h o rto b á g y i te rü le te n g y ü le k e z ő, tö b b e zre s, v o n u ló d a ru c s a p a tb a. M o n d vá n, h o g y re n g e te g v a n b e lő le. T udja, h o g y É szak-e u- ró p a e g y je le n tő s ré s z é n e k e g é s z á llo m á n y á t je le n ti e z, a z a d o tt id ő b e n e g y h e ly e n é s z le lh e tő töm eg. É s s z e rin te m é p p e n o ly a n ö rö m m e l ü d v ö z le n d ő a c ig á n y ré c e lö v é s e s e té n g y o rs a n íté lk e z ő b író s á g. m in t a m e n n y ire s z ü k s é g e s v o ln a e z o rw a d á s z a t e s e té n is. T á jé k o z a tla n s á g ró l á ru lk o d ik a s z á rc s á k ró l írott p é ld a is. A s z á r c s a u g y a n is a u g u s z tu s 1 5.-ja n u á r 3 1 -ig lő h e tő. E g y lim it v a n : m a x i m u m n a p i 8 p é ld á n y, n e m k e ll te h á t m e g y e i v a d á s z a ti fe lü g y e lő e n g e d é ly e. A n a p ja in k v a d á s z é le té b e n " s o ro lt fu rc s a s á g o k k a l z ö m é b e n te lje s m é rté k b e n e g y e té rte k. Sőt, h o z z á fű z h e tn é k jó p á ra t (M ié rt ró m e g e g y v a d á s z m e s te r, h a e g y k ö rb ő l k im a ra d v a, in k á b b a n y u - la k te ríté k v iz s g á la tá t s z e re tn é m e lv é g e z n i? É s e g y á lta lá n : v a d á s z a t az, h a tra m b u lin ró l z a v a rt k a c s á k ra lő d ö z h e te k c é lb a? M ié rt b iz a lm a tla n s á g, ha c s a k ú n. d ú - v a d ra s z e re tn é k v a d á s z n i? ). N e k e m is fu rc s a, h a a z a u tó p á lyá n v a d d a l ü tk ö z ő g é p k o c s i kárá t n e m a z ú t k e z e lő je fiz e ti, d e a z é rt fu rc s a, m e rt e z a k e z e lő le k e ríti a z a u tó p á ly á t - é s s e n k i s e m a kad fö n n a z o n, h o g y e z m it je le n t. Tud o m á s u l v e s s z ü k, h o g y s z á g u ld ó p á ly á k k e lle n e k a u tó in k n a k. És a m i m in d a n n y iu n k s z á m á ra p rio ritá s. a z e m b e ri e g é s z s é g, a z é le t b iz to n s á g a. K e ríte n i k e ll te h á t. D e m ié rt n e m k ö te le z ő m e g fe le lő á t já ró k é p íté s e is a z é lő v ilá g s z á m á ra? A z t fu rc s á llo m, h o g y e zért n e m te s z ü n k s e m m it (le h e t, h o g y e g y -e g y tá rs a s á g n a k d ire k t jó l jön a z ily e n in g y e n z á r)? M á s, kö zö s é lő v ilá g -m e g ő rz é s i c é lo k k a l e g y ü tt, k ö z ö s e n. F é lre té ve, v a g y le g a lá b b is n e m g e rje s z tv e a z e l k e rü lh e te tle n ü l m e g lé v ő, a lka l m a n k é n t a d ó d ó, d e m in d e n k é p p e n k is e b b, a p ró b b, m in d e n n a p i é rd e k k ü lö n b s é g e k e t. T is z te le tte l é s ü d v ö z le tte l, N e c h a y G á b o r KEDVES NECHAY GÁBOR! E szem á g á b a n s in c s g e rje s z te n i a z e lk e rü lh e tő m in d e n n a p i é r d e k k ü lö n b s é g e in k e t", d e n e m h a g y h a to m m e g je g y z é s n é lkü l a fe lve té seit. M in d e n e k e lő tt, a M a g y a r V A D Á S Z L A P s z e rk e s z tő s é g e - e g y e tle n g ra fo m á n iá s ő rü lt z a g y v a g o n d o la ta itó l e lte k in tv e - m in d ig h e ly t a d o tt a n e m b e n n fe n te s s z e rz ő k írá s a in a k... m ié rt p o n t e g y e lk ö te le z e tt, n a g y tu d á sú. te rm é s z e t-, é s k ö rn y e z e tv é d ő m in is z té riu m i tis z tv is e lő t fo s z ta n á n k m e g e ttő l a le h e tő s é g tő l? M a x im á lis a n e g y e té rte k a z za l, h o g y a z a c s a rk o d á s k ö z ö ttü n k m e g e n g e d h e te tle n, m é g s e m tu d o k ö rü ln i a c ig á n y ré c e v a g y az e g y e tle n n y á ri lú d lö v é s e m ia tti g y o rs a n íté lk e z ő b író s á g íté le te i n e k... m ik ö z b e n a h a tó s á g o k te h e te tle n e k a ra b lá s o k, lo p á s o k, s ik k a s z tá s o k e lk ö v e tő iv e l... n etán a z o rv v a d á s z o k k a l, o rg a z d á k k a l s z e m b e n... e z é rt a z tá n e lő fo rd u l, h o g y b e rz e n k e d e m a h a z u g s á g g y á rtó k k a l. A z z a l is e g y e té rte k, h o g y ö s s z e k e ll fo g n u n k a b io ló g ia i s o k fé le s é g m e g ő rz é s e é rd e k é b e n, ez m in d e n n o rm á lis e m b e r é rd e k e... d e te s sé k m á r n e k e m e lá ru ln i, n o rm á lis d o lo g - a b io ló g ia i s o k fé le s é g h a n g o z ta tá s a k ö z b e n - h a lá lra ítélni a m u flo n t? A m íg n é h á n y s ö té t-z ö ld te rm é s z e tv é d ő k i z á ró la g é rzelm i a la p o n v is e lte tik a v a d á s z o k é s a v a d á s z h a tó v a d fa jo k k a l s z e m b e n... a d d ig n e h é z le s z a z ö s s z e fo g á s. N a g y o n ro s s z p é ld a a fü rj, e g y é rte lm ű b iz o n y íté k a a z e lfo g u lt é s é rte lm e tle n h a z a i te rm é s z e tv é d e le m m a jd m o s t m e g m u ta to m n e k te k " c e z a ro m á n iá já n a k. Fürj u g y a n is s z é p s z á m m a l v a n n e m c s a k R o m á n iá b a n é s J u g o s z lá v iá b a n... n á lu n k is. C s a k h o g y, am it e g y s z e r s ik e rü lt n é h á n y b e g ő z ö lt- n e k v é d e le m a lá h e lye z n i, n e m tu d o m, m i k e ll h o z z á, h o g y a z é rte l m e tle n v é d e lm e t m e g s z ü n te s s é k. K ív á n c s ia n v á ro m, m ik o r é s kinél h a l el a z FVM á lta l k e z d e m é n y e z e tt é s a v é d e le m a lá h e lye zett s z ő rm é s ra g a d o z ó k é s m a d á rfa - (F o ly ta tá s a 2 6. o ld a lo n.)

12 VAD ASZ ATI GYAKORLAT A büntetéstől nem nő az erdő A n y o lc v a n a s é v e k v é g é n v e t ő d ö t t f e l e lő s z ö r, h o g y s o k a v a d a s o m o g y i e r d ő k b e n. A k ile n c v e n e s é v e k d r a s z t ik u s á llo m á n y a p a s z t á s a u tá n m e g in t t e r ít é k r e k e r ü lt e z a k é r d é s. S o k a v a d, m a g a s a m e z ő g a z d a s á g i v a d k á r é s a z e r d ő v é d e lm i b ír s á g ö s s z e g e. Szakmai nap Pécsett D r. D iv iá n s z k y J á n o s, a S o m o g y m e g y e i V a d á s z o k S z ö v e ts é g é n e k e ln ö k e s z e rin t n e m e 'g y e n lő c n o s z lik m e g a v a d lé ts z á m a m e g y é b e n. N e m le h e t az e rd ő v é d e lm é b e n h a jtó v a d á s z a to t in d íta n i m in d e n h o l. A h o l té n y le g s o k a v a d. o tt is c s a k tu d a to s a n, á tg o n d o lta n k e ll a p a s z ta n i a z á llo m á n y t, á m a h o l m in im á lis a s z a rv a s lé ts z á m, o t t n e m szabad a le lö v é s i te rv e k e t e m e ln i. A v a d d is z n ó o k o z ta a le g n a g y o b b m e z ő g a z d a s á g i k á ro k a t, m é g is a s z a rv a s e lle n in d u lt ö ssz tű z. - E lő s z ö r is fel k e ll m é rn i - m o n d o tta to v á b b á h o g y a m e g y e te rü le té n h o l, m e n n y i a v a d. A z a d o tt te rü le t v a d e lta rtó k é p e s s é g é t k e ll m é rle g e ln i, n e m s z a b a d g lo b á lis h a r c o t in d íta n i. A z e rd é s z e ti v a d k á r ö s s z e g e a z e lm ú lt é v e k b e n le g a lá b b a fe lé v e l n ő tt, m ég is á llíto m, h o g y e n n y iv e l n e m le tt tö b b a v a d o k o z ta k ár. A v a d k á r fo rin t e ls z á m o lá s ú. n é h á n y é v e a k u k o ric a v ilá g p ia c i á ra e z e r fo rin t k ö rü l m o z g o tt, m a tö b b m in t h á ro m e z e r fo rin t. E z p e d ig n e m h á ro m s z o ro s k á r té te lt je le n t. S e n k i n e m tu d ja m e g m o n d a n i, c sa k m e g b e c s ü ln i, h o g y m e n n y i v a d é l a s o m o g y i e rd ő k b e n. E g y v a d s z á m lá lá sn á l n e g y v e n k ilo m é te re n b e lü l tö b b v a d á sz i s lá th a tja u g y a n a z t a s z a rv a s - ru d lit. H a m in d e n k i b e írja, m á r is fals a z e re d m é n y. H o z z á te tte : n e m titk o lh a tó a z o n b a n. h o g y a v a d k á r é s v a d lé ts z á m te ré n v a ló b a n v a n n a k g o n d o k, d e e z e k e t b írs á g o lá s s a l, s z a n k c ió k a lk a lm a z á s á v a l, fe n y e g e té s e k k e l n e m le h e t m e g o ld a n i. A z e rd ó g a z d á k n a k, a s z ö v e t s é g n e k, a fö ld tu la jd o n o s o k n a k, a z e r d é s z e ti s z o lg á la tn a k a s z ta lh o z k e ll ü l n i. m e g b e s z é ln i a p ro b lé m á k a t, k ö z ö s e n. k o m p ro m is s z u m o k k a l d ö n te n i a s o m o g y i v a d é s e r d ő é rd e k é b e n. A v a d á s z a ti tö rv é n y p o n to s a n m e g h a tá ro z z a, h o g y a fö ld tu la jd o n o s n a k, a v a d á s z a tra jo g o s u ltn a k, a z e rd ő g a z d á n a k m it k e ll m e g te n n ie a v a d k á r e lh á r ítá s a é rd e k é b e n. N e m le h e t c sa k a v a d á s z a tr a jo g o s u ltn a k a n y a k á b a v a rrn i m in d e n v a d k á r té ríté s é t. A tö rv é n y t m in d e n k in e k b e k e ll ta rta n i. M a g a a tö rv é n y is e g y e té rté s t é s k o m p ro m is s z u m o t su g all. A m e g y é n b e lü l g lo b á lis a n k e ll n é z n i a le g m a g a s a b b v a d lé ts z á m o t, a m e ly a z e rd ő k je le n tő s e b b s é rü lé s e n é lk ü l m é g fe n n ta r th a tó - te tte h o z z á S p in g á r F e r e n c, a m e g y e i a g r á r k a m a r a v a d á s z a ti o s z tá ly v e z e tő je - e z t n e m e g y m á s s a l s z e m b e n, h a n e m e g y ü tt, e g y e z te te tt k o n c e p c ió k k a l leh e t m e g o ld a n i. A s o m o g y i v a d é s e r d ő n e m z e ti k in c s, s o k k a l tö b b a n n á l, h o g y a s z o lg á la t, a h iv a ta l, a s z ö v e t s é g, a k a m a r a e lb e s z é lje n e g y m á s m e lle tt, v a g y c s a k ü z e n g e s s e n. In d i á n h a r c o s k é n t, k ü lö n - k ü lö n n e m le h e t e r e d m é n y t e lé r n i. K ö z ö s fe la d a t a v a d é s a z e r d ő m e g ó v á s a, h o g y a z u n o k á in k is v a d á s z h a s s a n a k. A p ro b lé m a a d o tt, a z é rte lm e z é s c s a k ré s z le tk é r d é s, a m e ly e t e g y ü tt, k ö z ö s e n tu d u n k m e g o ld a n i. A S o m o g y m e g y e i te rü le ti a g rá rk a m a ra v a d á s z a ti o s z tá ly a a v a d á s z s z ö v e ts é g g e l e g y ü tt v á lla lja, h o g y a f e le k e t ö s s z e h o z z a e g y k o n z u ltá c ió r a, a h o l a z é rin te tte k k id o lg o z h a tn a k e g y e g y s é g e s, m in d e n k i s z á m á r a e lf o g a d h a tó m u n k a te rv e t. A s z a r v a s e g y e d e n k é n t, á tla g o s a n, a k á r n a p i k ile n c k iló ta k a rm á n y t is e l fo g y a s z t. A k ie g é s z ítő ta k a rm á n y o z á s e g é s z é v b e n s z ü k s é g e s v o ln a. E rre a v a d á s z a tra jo g o s u lta k n a k a z o n b a n tö b b n y ire n in c s p é n z e. A s z a rv a s é s a v a d d is z n ó n a p o n ta a k á r k ilo m é te rt is m e g te h e t a s z ü k s é g e s tá p lá lé k m e g s z e rz é s é é rt. E z é rt k ö n n y e n e lő f o r d u lh a t, h o g y tö b b h e ly e n is k árt o k o z u g y a n a z a c sa p a t. S zark a Ágnes M T E S Z székháza a d o tt o tth o n t annak a s z a k m a i n y ílt napnak, a m e ly e t a B a ra n y a m e g ye i V adászkam ara és a m e g ye i Vadászszövetseg szervezett a m ú lt év d e ce m b e r 1 2 -ikén. A s z a k m a i n a p a h i vatásos vadászokn a k a tö rvényb e n k ö te lező en é lő in to vábbképzését is s z o l g álta, u g y a n a k k o r részletes b etekintést a d o tt a szolg ála tb an lé v ő k n e k az e lő írt k ö te le z e tts é g e ikrő l, jo g a ik ró l, és a lk a l m a zá su kró l. A sze rve ző k n a g y h a n g s ú ly t fe k te tte k a va dászetika időszerű kérdéseire és é ppen e zért o ly a n e lő a d ó k a t k é n e k fe l a tém a ism ertetésére, m in t B ékés S á n d o n. a V K E e ln ö ké t, és vendég e lő a d ó k é n t B u z g ó Jó zse fe t, a S E F A G vadászati fe lü g y e lő jé t. B ékés S á n d o r é rz e lm e k tő l fű tö tt előadásában az e m b e ri k a p csola to kra h e lye zte a h a n g s ú ly t, é s k ie m e lte, h o g y m ilyen fo n to s lenne a jö v ő b e n, az e m b e rn e k a term észethez v a ló v is z o n y á t, a vadászn a k a z em bertá rsa iho z v a ló v iszo n yát, és a vadásznak a va d h o z v a ló viszo n yát e ró s íte n i. E z e k utá n B u zg ó Józse f, a va dászetika g y a k o rla ti részéhez a d o tt hasznos és m e g s z ív le le n d ő tanácsokat. 1% lh ív ta a fig y e lm e t arra. h o g y a h iv a tásos va dász v a d á s z k fe é rtk é n t re n d k í v ü l sí»kat te h e t a n n a k é rd e kében, h o g y a k e z d ő va d á s z o k e ls ő lé p é se it jó irá n y b a te re lje, és v a d á szvendégeive l a k u ltu rá lt va d á sza to t és vadászati szoká soka t m egism ertesse. D r. M o n o s to ri L á s z ló, a B ó ly i R í. vadászati ágazatvez c tő je a h ivatásos vadászok fo g la lk o z tatásáról. m u n k á já ró l, a vadászati tö r v é n y rő l és a n n a k végrehajtási utasításain )! ta rto tt előadást. V á z o lta a hivatásos va dászok h e ly z e té t a végrehajtási u tasítás m egjelenése ó ta e lte lt időszakban. I) r. Jeszcnszki M á rto n é s P á ld y G éza,-a z a la p sza b á lytó l a k ö z g y ű lé s ig " c ím m e l az e g y e s ü le ti é le t a k tu á lis k é r déseihez a d o tt tanácsokat. A szünet u tá n F a lk K o n rá d, B a ra n ya-m e gye v a d ásza ti fő fe lü g y e lő je a tö rv é n y m e g v a lósulásának ta p a szta la ta iró l, B a n a Ján o s s z a k fe lü g y e lő, az o rvva d á sza t és a vadászati fe g y e le m a k tu á lis kérd é seirő l. B o g n á r Z o ltá n s z a k fe lü g y e lő, p e d ig a tró fe a b írá la tta l kapcsolatban adta k ö z re é szre véte le it. A nap végén dr. B o d n á r J ó z se f a z elh a ngzott előadások a t v itá ra bocsátotta. V íg Im re az Ó csárd é s V id é k e V t. vadászm estere fe lh ív ta k o lle g á i fig y e lm é t arra, h o g y a v a d á llo m á n y t n e kü n k k e ll m e g vé d e n i, m é n e z t h e ly e ttü n k se n ki n e m fo g ja m e g te n ni. T a lá n e z lehete tt v o ln a zárszava a n a p n a k, a m e ly elsősorban a h i vatásos vadászoknak, a h ivatásos v a d á s z o k ró l s z ó lt, d e j ó lenne, h a m in é l tö b b vadásztársasági tisztsé g viselő é s m unk á lta tó v é g ig h a llg a tta v o ln a a m e g s z ív le le n d ő j ó tanácsokat, m in d a n n y iu n k, d e fő k é n t a v a d á llo m á n y érdekében. - a g y -

13 HALOTTAINK BALAJTI JÁNOS m in d v é g ig a z önzetlen segíteni C sa lá d ja, barátai, vadásztá rsa i é s ism e rő sei v e tte k v é g s ő b ú c s ú t B alajti Jánostó l a jászkíséri re fo rm á tu s te m etőben, január 10-én. D ö b b e n te n á llt a rendkív ü l n é p e s g y á s z o ló sereg a ravata lo zóban, sze m b e sü lv e a m e g vá lto zta th a ta tla n té n yekkel. A v a d á szkü rtö k d iszkré t szó la m a i id é zté k a v a d á s z sze rta rtá so k le g m e g in d ító b b h a n g ja it, a S ze n t-h u b e rtu s m i sét. a m e ly im á d s á g k é n t kísérte v é g ig utolsó útján. S zem élyéb e n segítő m u n ka tá rsu n kat veszítettük el, m e rt a M a g y a r Vad á s z la p Jász-N a g ykun-s zo l- n o k m e g ye i tu d ó sító ja ként tevéke n yke d e tt. A z FK G P jászkiséri elnöke, a R eform átus G yü le ke zet p re sbite ri je g yző je volt. H ig g a d t n y u g a lm a m in d ig m e g ó v ta ő t a s z é lső s é g e s v é lem ényektől, g a z d a g életútját VESSEY TIBO R a k a rá s jellem ezte. A z a la tto m o s Kór aláásta e gészségét. B e te g sé g é t p é ld a m utató m é ltósággal é s fe g y e lem m el viselte, p e d ig tudta, h o g y ezúttal a z Ö rök V adászm ezőkre v e ze tő úthoz szólitotta a Teremtő, ahonnan nin cs visszatérés, c s a k a v é g s ő fö ltá m adás. A m egváltoztathatatlant kényszerűen tu dom ásul véve m in d h a lá lig g yászolja szerető fe le sé g e é s négyéve s kisfia, a szem efénye, Kristóf, családja, m unka- é s vadásztársai, akik osztoznak a c s a lá d m ély fá jd a l m á b a n. H a lá lo s á g y á ra feleség e letette a vadászvizsgáját, h o g y egyszer, h a teljesül a sze rető é d e s a p a Óhajtott kívánság a. K ristóf fia vehesse kezébe a tyja szeretett fegyvereit. E rőtlenül. g y e n g é lk e d ve, m é g d e c e m b e rb e n részt vett e g y fá cánhajtáson. K éső b b, ágynak d ő lve m ár c s a k a vadászlapot forgatta é s n é z te a v a d á s z té m ájú videofilm eket. Ez tartotta b e n n e végső kig a lelket, és p ró b á lta fe ledtetni v e le a sorsára m é rt v é g s ő csapást. Szeretett e m lé két - azok, a kik ott voltunk, d e azok is, a kik valam ilyen o k b ó l n e m jöhettek el - szivünkben m éltó k e g y e le t tel m e gőrizzük. - H - szu es ww FERENC A z é v e z re d u to ls ó h e te ib e n tá v o z o tt k ö z ü lü n k a z ö rö k v a d á s z m e ző k re, két tis z te lt é s b e c s ü lt n a g y ö re g ", a k ik h o s s z ú é le tü k s o rá n ta n ú i v o lta k k é t v ilá g h á b o rú n a k, fo rra d a lm a k n a k é s a XX. s z á z a d m in d e n te s te t-le lk e t p ró b á ra te v ő e s e m é n y e in e k. Ö k a z é le t s o d rá s á b a n, n e m fe le d v e n e v e lte té s ü ke t, m é g a le g k ritik u s a b b id ő k b e n is m e g ő riz té k h itü ke t, h a z a szere te tü k e t. F á ra d h a ta tla n s z o rg a lo m m a l v é g ig d o lg o z ta k e g y h o s s z ú é le te t, s a m ikor m á s o k a n y u g d íja s é v e k p ih e n é s é t k e z d té k, ő k m é g n y u g d íja s k é n t, m a jd 2 5 é v e t d o lg o z ta, tö b b e k k ö z ö tt a z O TB - b e n is. M u n k a b írá s u k k a l, s z o rg a lm u k k a l, k o lle g a litá s u k k a l p é l d á t m u ta tta k a fia ta lo k n a k. K ö szönjü k, h o g y ta n u lh a ttu n k tő lü k, n y u g o d ja n a k b é k é b e n! S z id n a i L á s zló SZA B Ó ISTVÁN b io ló g u s vo lt. N e m ze tk ö zile g e lis m e rt b o g a rá s z k é n t új b o lh a fa jt fe d e z e tt fe l é s írt le. S za km a i m u n k á i b e já rtá k a v i lá g o t. M é g is a le g b ü s z k é b b a k k o r vo lt, m ik o r k é z b e v e h e t te a H u b e rtu s K e re s z t a rany fo ko za tá t. M e g é rd e m e lte n a g yon! A la p ító ta g ja volt a z Igaz S za lo n ka v a d á s zo k E g y e s ü le té n e k. N y o lc á n k e z d tü k, a fele Z ö ld fü lű s z a lo n k a v a d á s z v o l ta m b e n. M e g s z á llo tt s z a lo n k á s b a rá ta im le á llíto tta k a H o s szú-h e g y o ld a lá b a n, e g y m a g a s le s m e llé. V olt id ő b ő v e n a h ú z á s ig. A lé p é s e k e t h a llv a, m e s s z irő l a p ró te rm e tű v a d á s z t lá tta m fe lé m lé p k e d n i. V á llá n te rm e té h e z m é rte n h a ta lm a s k é tc s ö v ű v e l... Ö ltö z e te e lká p rá z ta to tt. Ilye t a le g e x trá b b v a d á s z k a ta ló g u s o k b a n lá tta m c s a k! E le g á n s, tip -to p, jó lfé sült, p e c k e s, p ö rg e! M e llé m é rv e sze rta rtá so s a n k a la p o t e m e lt, m a jd íg y szó lt: - Te itt á lls z? A k k o r é n kicsit o d é b b m e g y e k, a v é g é n m a jd ta lá lk o z u n k! - é s elm ent. H úzás u tá n b e m u ta tko ztu n k e g ym ásnak. - S za b ó István v a g y o k m ondta. M ire a ta lá lk o z ó h e lyre c a p la ttu n k, ö s szebarátkoztunk. B arátaim P öntyinek szólították, e zutá n m a g a m is. A z tá n tö b b m in t n e g y e d é v s z á z a d o n á t ta v a s z o n k é n t e g y ü tt le stü k k e d v e s m a d a ra in k a t a P ilis fia ta lo s a ib a n. F e le jth e te tle n é v e k v o lta k. P öntyi s z e n v e d é ly e, e rd ő im á d a ta, a n e k d o tá zó, re m e k h u m o ra a ré g m ú lt ig a z v a d á s z á t p é ld á z tá k, n e k ü n k fia ta lo knak. V illa n n a k a z e m lé k e k... Csóri fácánozásra hívtam. A helybeliek furcsán nézték a z a p ró, skatulyából kihúzott v a dászt. Á m am ikor a tucatnyi lö véssel elhibázott, k é t toronykakast kim ért d u p lá va l m aga m ellé ejtette, m a jd bonvivánhoz illő m eghajlással é s kalapem eléssel felvette, felharsant a bravó!". A lelőtt sza lo n ká h o z viszo n t letérdelt, k a la p já t levette, v i rá g b ó l ra v a ta lt készíte tt é s könnye s v o lt a szem e. A ztá n előkerült a m ini la p o sü v e g é s e g y jóízű k o rttya l ü n n e p e ltü n k. J ö tte k a v ic c e k, a zrikálások. Tele volt a s zivü n k d e rű vel. A m ily e n s z e n v e d é ly e s v a d á s z vo lt, o ly a n s z e n v e d é llye l é lt h iva tá s á n a k. Ig a z i k u ta tó m á r n in c s k ö z ö ttü n k... M e g in t v illa n e g y e m lé k., P öntyi! U g y e m á r n e m h a ra g szo l a z é rt, m ik o r jó tiz e n ö t é v v e l e z e lő tt, á p rilis e ls e jé n, a M á rto n ré te n, e s te R á d k a c s in to tt a S z a lo n k a c s illa g é s a fiatal s u d a ra s b ó l a k e tre c b e n kih o zott g a la m b o k a t e re g e ttü k a s z ü rk ü le tb e n é s Te k e ttő t is e lh ib á z tá l. P e d ig a c s ő rit" is lá tta d! A lig tu d tu n k m e g v i g a s z ta ln i! A v é g é n Te nevetté l a le g jo b b a n. így volt szép. ilyen volt Pöntyi! S z in te e m b e rfe le tti e n e rg i á val é s s z e re te tte l á p o lta a n g y a li fe le s é g é t, a k i s ú ly o s, g y ó g y íth a ta tla n é s á g y h o z k ö tö tt b e te g vo lt. S o k -s o k é v e n át! F őzés, b e v á s á rlá s, á p o lá s, ta karítá s, e g y -e g y tito k b a n els zív o tt c ig a re tta, v a sá rn a p i m ise, o lva sá s. E z v o lt a z é le te ta v a szig. A z tá n jö tt v e lü n k s za lo n k á z n i. Ez éltette! A z tá n ta valy m ár n e m tudott v e lü n k lenni. E lszálltak az évek. h ő sie sen v iselte a b e te g s é g é v e l já ró n e h é z sé g e k e t... U g y a n ilye n h ő s ie s s é g g e l v é d te h a zájá t a m á s o d ik v ilá g é g é s k o r is. M é g a z ő t fo g lyu l e jtő e lle n s é g tis z tje is m e g sza lu tá lta! N e m v é le tle n ü l v i s e lte n e v e e lő tt a V ité zi c ím e t! É s m o s t e z a z ig a z V adász, a b a rá t, a z e m b e r e lm e n t... O d a. a m ib e n m é ly s é g e s e n hitt. A z Ö rö k V a d á szm e ző kre. O tt á ll a z Ö rö k T avaszban, k e d v e n c le sh e lyé n, lesi a s z e n t M a d a ra t... É s m ik o r m i is o d a k e rü lü n k, m e rt e z a z é le t tö rv é n ye, ka la p o t le vé v e m e llé lé p ü n k é s m e g ké rd e zzük: P ö n tyi! Itt á llsz? A k k o r e g y k ic s it o d é b b m e g y ü n k, a v é g é n m a jd ta lá lk o zu n k!" A z tá n m e g ö le ljü k. A m ig itt v a g y u n k, P öntyi v e lü n k van. le g b e lü l. a szívünkb e n! M ik ló s L á s zló

14 CSALADI FESZEK VENDEGSÉGBEN... K O P P Á N Y F Ö L D J É N A lá z a d ó n a g y ú r m á ra e g y c s e n d e s e n k a n y a rg ó p a ta k k á s z e líd ü lt. K o p p á n y, Á rp á d feje d e le m le g id ő s e b b le s z á rm a zo ttja, a k i G é za fe je d e le m h a lá la u tá n fe g y v e rre l á llt e lle n a tró n ö rö k ö s Is tv á n h a ta lm á n a k, m a n e m tö b b é s n e m k e v e s e b b a S o m o g g y a l h a tá ro s to l n a i tá ja k o n, m in t e g y v íz fo ly á s n e v e. Ig a z, a h e ly b é lie k fo ly ó n a k n e v e z ik. N o s, a K o p p á n y fo ly ó N a g y k ó n y in á l k e re s z te z i a d o m b ó v á r ta m á s i o rs z á g u ta t, m e ly a z e rd ő k b e n, ta v a k b a n és p a ta k o k b a n g a z d a g K a p o s -K o p p á n y m en ti d o m b v id é k tu la jd o n k é p p e n i te n g e ly e. E z a tá j G y u la jró l, p o n to s a b b a n a g y u la ji d á- m o k ró l n e v e z e te s... P e rs ze h o g y e ls ő k é n t é n is a d á m la p á to k a t k e re s e m B a jo r J ó z s e f o tth o n á b a lé p v e! V a n is jó n é h á n y, s z é p e k is. d e k a p itá lis n a k e g y ik sem n e v e zh e tő. - J o b b n e m a k a d t...? - N y ilv á n a k a d t v o ln a, h a a v a d á s z a t h a n g u la ta, a v á ra tla n é s v é le tle n é lm é n y e k g y ö n y ö rű s é g e h e ly e tt a z é re m e s é ly e s m é re te k re k o n c e n trá l a z e m b e r. D e é n s o h a s e m v a d á s z ta m b írá la ti k é p le tte l a z s e b e m b e n... B a jo r J ó z s e f h a rm in c k é t é v e v a d á s z. A n n a k a n e m z e d é k n e k a ta g ja, m e ly n e m c s a k ta n ú ja, d e a k tív ré s z e s e is v o lt a z e g é s z o rs z á g o t á tfo g ó te rv s z e rű é s s z a k s z e rű v a d g a z d á lk o d á s é s v a d á s z a t m e g te re m té s é n e k, é s a m e ly m é g m a is a le g fő b b te h e rv is e lő. A z e ln ö k ö k, v a d á s z - m e s te re k je le n tő s ré s z e a z ő k o ro s z tá ly á h o z ta rto z ik. N e m a z is k o la p a d b a n ta n u ltá k a v a d á s z a t m e s te rs é g é t, d e m e g ta n u ltá k. - H a tv a n é v e s v a g y o k, é s im m á r tö b b m in t h ú s z é v e v a d á s z m e s te r... - íg y a z tá n e b b e n a h á z b a n m in d ig m in d e n a v a d á s z a t k ö rü l fo rg o tt - s z ó l k ö z b e É va, B a jo r J ó z s e f a s s z o n y lá n y a. - M é g n e m v o lta m ö t é v e s, d e m á r o tt ü lte m a p á m m e lle tt a le s e n... E g y n e m ré g ib e n k é s z ü lt s z o c io ló g ia i fe lm é ré s s z e rin t a m a g y a r v a d á s z o k e g y re n ö v e k v ő tá b o rá n b e lü l m in d ö s s z e 1.2 s z á z a lé k o s a nők a rá n y a. N o s. É va - S z a b ó A ttilá n é - e g y a k e v e s e k k ö z ü l. Im m á r tiz e n k é t é v e v a d á s z. - M in d e n ki a z t kérd e zi: m iért, h o g y a n? - d e én e rre té n y le g n e m tu d o k tá rg y s z e rű e n válaszolni. M a g á tó l jö tt, e g yszerű e n b e le n ő tte m. H a igaz, h o g y a g yerm e kkori é lm é n y e k h a tá ro z zá k m e g a z e m b e r jö vő jé t, a k ko r e z n e m is tö rté n h e te tt m ásként. A z én g ye rm e kkoro m m e g h a tá ro z ó é l m é n ye i a te rm é sze th e z, a v a d á szath o z, a ro m a n tik u s h a n g u la tú esti le se khez k a p c s o ló d n a k... - M in t a h o g y S te fik e é lm é n y e i is - m o n d ja B a jo r J ó z s e f. - N y o lc é v e s, d e te rm é s z e te s e n m á r va n v a d á s z ru h á ja is... S te fá n ia a z u n o ka, É va k is lá n y a. M o s t is z ö ld b e n v a n, é s p e rs z e a v ilá g le g te rm é s z e te s e b b d o lg á n a k ta rtja, h o g y ré s z t v e h e t a fe l n ő tte k d is k u rá lá s á b a n. - T e h á t te is v a d á s z le s z e l...? S te fi lá th a tó la g fe le s le g e s n e k, s ő t é rth e te t le n n e k ta rtja a k é rd é s t. K is s é fé lre h a jtja a fejét, k u ta tó, v iz s g á ló d ó te k in te te n y ilv á n a z t fü rk é szi, h o g y k i le h e te k é s m ié rt k é rd e z e k o ly a s m it, a m ire m in d e n k i tu d ja a v á la s z t. - É s a p u k á d...? - k é rd e z e m m in te g y m e n e k ü lé s k é p p e n. A v a d á s z o k á l t a l f e l ú j í t o t t s z e n t k ú t i k á p o ln a - A p u b e te g. - Ő is v a d á s z...? - N a g y o n fá j a d e re k a, m e rt b e c s íp ő d ö tt - m o n d ja S tefi, m in th a n e m is h a llo tta v o ln a a tu la jd o n k é p p e n i k é rd é s t. A z a rc á n m o s t m ár e g y é rte lm ű e k a je le k : n e m lá tja é rte lm é t a v e le m v a ló to v á b b i b e s z é lg e té s n e k, h is z m in d e n k é rd é s e m é rte lm e tle n é s fe le s le g e s. B a jo r J ó z s e f e l s ő ő z b a k ja. M e g s ir a t t a... A p a p a s ie t a s e g íts é g e m re : - A ttila is v a d á s z, n a g y o n is s z e n v e d é ly e s, b á r a fe rtő z é s t c s a k itt k a p ta n á lu n k, a z e s k ü v ő t k ö v e tő e n... N a g y k ó n y ib a n. te rm é s z e te s e n m in d e n k i ism e ri a B a jo r-c s a lá d o t. B a jo r J ó z s e f tö b b m in t n e g y v e n é v ig d o lg o z o tt k ü lö n b ö z ő s z in tű v e z e tő b e o s z tá s o k b a n a s z ö v e tk e z e ti k e re s k e d e le m b e n, m é g h o z z á jó ré s z t a b b a n a z id ő s z a k b a n, a m ik o r a z Á F É S Z -e k d ö n tő m ó d o n b e fo ly á s o ltá k a fa lu s i e m b e re k é le tm in ő s é g é t, h isz a b o lth á ló z a t é s a z á ru e llá tá s m ily e n s é g e a z e g y ik le g fo n to s a b b k ö z é rz e t a la k ító té n y e z ő v o lt. - E lm ú lt, ré g v o lt - m o n d ja B a jo r J ó z s e f. - A z á ru e llá tá s, a m e g fe le lő v á la s z té k b iz to s ítá s a n e m k é rd é s tö b b é, d e a k ö z é rz e t n e m b iz to s, h o g y jo b b le tt... A z ö rö k ö s ro h a n á s, a p é n z h a js z o lá s a s z in te v a la m e n n y iü n k é le té t á ta la k íto tta. N a g y k ó n y i vala m ikor, e g y e b e k m e lle tt, a n é p i e g y ü tte s é rő l v o lt h íres. D e ki b ú jik m a m á r n é p v is e le tb e...?! - P é ld á u l é n - s z ó l k ö z b e É va, é s m in d já rt m u ta t is e g y fo tó t, m e ly e n fia ta la s s z o n y o k és k is lá n y k á k á lln a k s o rfa la t g y ö n y ö rű ré k lik b e n, p u fá n d liv a l. a z a z fa rp á rn á v a l -d o m b o ríto tt'' s e lye m, a tla s z é s b á rs o n y s z o k n y á k b a n. - Dr. H a b s b u rg O ttó t v á rtu k, a k it k ö z s é g ü n k d ís z p o lg á rá v á v á la s z to tta k, d e e g y é b k é n t v a ló b a n n in c s m á r n é p i e g y ü tte s é s a p o m p á s ré g i ru h á k b ó l is e g y re k e v e s e b b a k a d... - T u la jd o n k é p p e n a v a d á s z tá rs a s á g m a az e g y e tle n c iv il s z e rv e z e t'' a fa lu b a n - m o n d ja B a jo r J ó z s e f. - É s e z a z t je le n ti, h o g y o ly a n fe l a d a to k a t is v á lla ln u n k ke ll, m e ly e k n e k a lig va n k ö z ü k a v a d á s z a th o z. E ze n a k é p e n p é ld á u l a s z e n tk ú ti k á p o ln a lá th a tó, m e ly e t m i, v a d á s z o k ú jíto ttu n k fe l b e n. E g y n a g y já rv á n y e m lé k é re e m e lté k, d e a z e lm ú lt é v tiz e d e k a la tt s e n k i s e m fig y e lt rá, íg y a z tá n v é g z e te s e n le p u s z tu lt. D e m o s t is m é t a fa lu b ü s z k e s é g e. A n é v a d ó S z e n t R ó kus n a p já n v a ló s á g o s b ú c s ú já ró h e ly... A K o p p á n y -m e n ti V a d á sztá rs a sá g m a h e ktá ro n g a z d á lk o d ik. A te rü le te k ú jra h a szn o sítá s a s o rá n itt is s o r került a.h a s a d á sra : a jo g e lő d ta m á s i S z é c h e n y i V t.-ből k é t tá rsasá g alakult. V a d g a z d á lk o d á s i s z e m p o n tb ó l n e h é z le n n e ezt é s szerű lé p é s n e k m in ő síte n i, d e h á t a v a d á szato t soha s e m c s a k a z é s z é rv e k ig a zg a ttá k. - K i s v a d á s z tá rs a s á g le ttü n k, íg y a z tá n m e g p ró b á lju k k ih a s z n á ln i a m é re te k c s ö k k e n é s é b ő l a d ó d ó e lő n y ö k e t. A z e g y ik ily e n le h e tő s é g a k ö z v e tle n s é g, a z e m b e ri k a p c s o la to k ja v ítá s a. C s a lá d i v a d á s z tá rs a s á g n a k is n e v e z n e k b e n n ü n k e t, a m in e k v a n is a la p ja, m e rt a 4 5 fő s ta g s á g b ó l s z á m o s á n á lln a k e g y m á s s a l ro k o n i k a p c s o la tb a n. A m i c s a lá d u n k p é ld á ja n e m e g y e d ü li. E g y é b k é n t n y ílta n v á lla lju k is, h o g y ta g fe lv é te l e s e té n e ls ő h e ly e n a ta g s á g ra a lk a lm a s é s m é ltó c s a lá d ta g o k á lln a k. M e rt m i é rt n e k ö v e th e tn é k a fiú k a z a p á k a t? A z in a s - is k o lá t" k ijá rt c s a lá d ta g o k, ro k o n o k m e lle tt te r m é s z e te s e n k ie m e lte n k e z e ljü k a te rü le tile g ille té k e s fö ld tu la jd o n o s o k fe lv é te li k é re lm é t is - é s m in d e n k i m á s c s a k a z u tá n k ö ve tk e zh e t. A K o p p á n y -m e n ti V a d á s z tá rs a s á g É rtény, K o p p á n y s z á n tó é s N a g y k ó n y i k ö z s é g e k k ö z -

15 CSALADI FESZEK É v a ( a j o b b s z é l e n ) K o p p á n y - m e n l i n é p v i s e l e t b e n A K oppány-m enti Vadásztársaság tagjainak egy csoportja ig a z g a tá s i h a tá rá t ö le li fel. A z e rd ő te rü le t kicsiny, d e a K o p p á n y t é s a z e g y é b vízfo lyá sokat ö v e z ő s á s a s -n á d a s te rü le te k m e g fe le lő élő- é s b ú v ó h e ly e t b izto s íta n a k a v a d á llo m á n y szá m á ra. V a d d is z n ó b ó l é v i 4 0. g ím szarv a sb ó l 15, d á m b ó l 2 4 a z é v e s k ilö vé s i terv. E lőkerül a te ríté knyilvánta rtá s: a tró fe á s v a d a t b iz o n y K o p p á n y v e z é r fö ld jé n is a k ü lfö ld i e k lövik. A tize n h é t ö z b a k b ó l kile n ce t, a z ö t g ím b ik á b ó l n é g y e t érté kesíte tte k. - A z é v e s b e v é te l kö ze l fe lé t e g y é b ké n t v a d k a c s á b ó l p ro d u k á lju k - m o n d ja B a jo r J ó zsef. - Évi ké te ze r h a th e te s k a c s á t te s zü n k vízre. s m iu tá n m á r kita n u ltu k a n e v e lé s csínjátb ín já t, szá z a lé k o s a le v a d á s z á s i arány. E9 y -e g y k a c s á n - a k ö lts é g e k fo ly a m a to s növ e k e d é s e e lle n é re is fo rin t k ö rü li a tiszta n y e re sé g... A z e m b e r lassan m e g s z o k ja - b á r e lfo g a d n i va ló s zín ű le g s o h a s e m tu d ja h o g y két v a d á s z között m a n a p s á g e lő b b -u tó b b szinte m in d e n b e s z é lg e té s k ö z g a z d a s á g i é rte k e z é ssé" fajul. Á tm e g y ü n k h á t - m in te g y a rá ció rid e g v ilá g á b ó l m e n e k ü lv e - a tró fe a s zo b á b a, a h o l e g y m á s tó l e lkü lö n ítve, p e d á n s re n d b e n sora ko z n a k a fa lo n J ó z s e f. É va é s A ttila trófeái. A fa la t e g y tíz k iló k ö rü li g ím a g a n c s uralja. - É letem első b iká ja - m o n d ja B a jo r József ban lőttem, sze p te m b e r 13-án d é lb e n, röv id n a d rá g b a n é s s tra n d p a p u c s b a n... A k o m á m jött é rte m futva, m e rt h o g y a b ika a falu k ö z e lé b e n e g y d o m b o ld a lo n b ő g ö tt a ku ko ricá s ban. K é tszáharm in cké t kiló v o lt - zsig e re lve... A tró fe á k ü rü g y é n a rró l b e s z é lg e tü n k, h o g y tu d u n k -e m é g e g y á lta lá n ö rü ln i e g y m á s s ik e ré nek? B a jo r J ó z s e f a so k m in d e n t m e g é lt é s á t é lt e m b e re k b ö lc s e s s é g é v e l azt m o n d ja : az irig y s é g fo rrá s a e g y ré s z t b e n n ü n k van. m á s ré szt a k ö rü lm é n y e k b e n. A b e n n ü n k lé vő irig y s é g e t a k u ltú ra é s a z e tik a ta rth a tja kord á b a n, a kö rü lm é n y e kb e n re jte z ő t p e d ig a k ö rü lm é nyek. je le n e s e tb e n a v a d á s z a ti le h e tő sé g e k javítása. - H a k e v é s a v a d. h a b e s zű k ü ln e k vagy e g y e n lő tle n n é v á ln a k a v a d á s z a ti le h e tő sé g e k, e lő b b -u tó b b e g y m á s e llen fo rd u ln a k a z e m b e rek. A v a d v é d e lm e, s za p o rítá sa te h á t nem c s a k v a d g a z d á lk o d á s i fe la d a t, d e a jó h a n g u lat. a tá rs a s á g o n belü li k a p c s o la to k v é d e lm e és javítása s ze m p o n tjá b ó l is d ö n tő je le n tő s é g ű... - M int a h o g y a z is, h o g y fig y e ljü n k e g y m á s ra, h o g y e m lé k e zzünk m e g a névnapokról, s zü le té s n a p o k ró l te s z i h o z z á Éva. B a jo r J ó z s e f h e ly e s lő le g b ó lo g a t. Ig e n. a v a d á s z tá rs a s á g é rz e lm i közö s sé g is. G ya kra n ö s szejö vünk, főzünk, b e s z é lg e tünk é s p e rs z e s ö rö z g e tü n k is... - É s a m e n ü...? -T ö b b n y ir e B a jo r-p ö rk ö lt... - A z a z...? - V a d p ö rk ö lt s e rté skörö m m e l. E gyszerű étel. d e m in d ig n a g y s ik e re van. E lőször vízb e n p é p s ű rű re fő zöm a h a g y m á t, m a jd e rre az a la p ra te sze m a z ő z -, d á m - v a g y sza rvash ú st, a m it íz lé s s z e rin t kell sóva l, b o rs sa l, p a p riká v a l ízesíteni. E kö zben külö n fa z é k b a n m á r fő a k ö röm. a m it aztán kicso n to zo k. A z így e lő ké szíte tt k ö rö m h ú s kerü l a vadhúsra. E g y k iló v a d h ú shoz 4 0 d e k a k ö rm ö t te s ze k... E rről, p o n to s a b b a n a közö ssé g é s a z egyén k a p c s o la tá ró l, e g y m á s ra u ta ltsá g á ró l lenne m é g m it b e s zélg e tn ü n k, m in t a h o g y a rró l is, h o g y m ik é p p e n é li tú l é s m ik é p p e n sze rve zi újjá a z é le té t e g y c s a lá d k ö z p o n tú fé rfi, ha h a r m in c h a t évi h á z a s s á g u tá n h irte le n e lve szti a fe le sé g é t. M á ria a s szony az e lm ú lt é v m á rc iu s á b a n h a lt m e g... B a jo r J ó z s e f s o h a s e m v o lt h a rsány, hetv e n k e d ő e m b e r, a tö rté n te k u tá n s e m lett m é la b ú s b á n a tb e te g, d e v a la m i m in d e n k é ts é g e t k iz á ró a n v is s z a v o n h a ta tla n u l m e g v á lto z o tt b e n n e. A rró l k e zd ü n k b e s zé lg e tn i, h o g y hatvan év körü l a vilá g d o lg a i á lta lá b a n új m e g vilá g ítá sba kerü ln e k a z e m b e r é le té b e n, a te rm é sze th e z fű z ő d ő k a p c s o la ta i p e d ig k im o n d o tta n fe lé rté k e lő d n e k. S te fá n ia a z o n b a n e g y hirte le n m o z d u la tta l a n a g y a p ja ö lé b e k ú s z ik é s ezze l v é g e t is vet a ko m o lykodásnak. K e z d ő d h e t a fé n yké p e zés! V illan a vaku. S te fá n ia k é ts é g b e vo n ja, h o g y le sz is a fe lvé te lb ő l vala m i, d e a z é rt lett. ím e, e g y m a g ya r v a d á s z c s a lá d, a h a rm a d ik é v e z re d e lső n a p ja ib a n... B é k é s S ándor Stefánia, a kit nem lehet o tth o n hagyni... É v a, S t e f á n ia, B a j o r J ó z s e f é s A t t i l a. D e v a l a k i h i á n y z i k a k é p r ő l 15

16 Mire szabad vadászni? Februárban: gímszarvas borjú - dám borjú - muflonkos, muflonjuh, jerke-, bárány - aranysakál - vetési varjú - házi görény (15-éig) - nyest (15-éig) - balkáni gerle (15-éig). Egész évben lőhető: vaddisznó kan, süldő, malac (kocára, azaz az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra csak május 1 -je és január 31 -e között szabad vadászni) - üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve - dolmányos varjú - szarka - szajkó. Figyelem! Erdei szalonkára március 1-től csak húzáson szabad vadászni. Naponta személyenként legfeljebb 4 darab madár elejtése engedélyezett. FEB R U Á R T é lu tó, avagy b ö jte lő hava A hő A hét A Nap A Hold Fázisa napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m 1. Csütörtök D Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd 7 W Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csütörtök C Péntek Szombat Vasárnap Hétló Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétló Kedd Szerda M ÁRCIU S T avaszelő, a v a g y b ö jtm á s hava A hó A hót A Nap AHoM Fázisa napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m 1. Csütörtök Péntek Szombat D Vasárnap Hétló Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétlö i Kedd Szerda Csütörtök Péntek C Szombat Vasárnap Hétló Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétló Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat A tavasz kezdete 20-án 14 óra 31 perckor (KözEI) Figyelem! M árciusban lép életbe a nyári időszámítás. ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN BLAUMANN ÖDÖN FELVÉTELE

17 Mire szabad vadászni? Februárban: gímszarvas borjú - dám borjú - muflonkos, muflonjuh, jerke-, bárány - aranysakál - vetési varjú - házi görény (15-éig) - nyest (15-éig) - balkáni gerle (15-éig). Egész évben lőhető: vaddisznó kan, süldő, malac (kocára, azaz az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisz nóra csak május 1-je és január 31 -e között szabad vadászni) üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - m osómedve dolmányos varjú - szarka - szajkó. Figyelem! Erdei szalonkára március 1-től csak húzáson sza bad vadászni. Naponta személyenként legfeljebb 4 darab ma dár elejtése engedélyezett. FEBRUÁR Télutó, avaqv böitelő hava A hó napja A hét napja Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda A Nap kelte nyugta A Hold kelte nyugta Fázisa h m D C M Á R C IU S Tavaszelő, avapy böjtmás hava A hó napja A hét napja Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat A Nap kelte nyugta A Hold kelte nyugta Fázisa h m D C A tavasz kezdete 20-án 14 óra 31 perckor (KözEI) Figyelem! M árciusban lép életbe a nyári időszámítás. ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN BLAUMANN ÖDÖN FELVÉTELE

18 V / M f r/ftró

19 z u ü u, í v j A R A N Y F O K O Z A T A uer Mihály B. Kovács Sándor Baksa László Balogh Zsigmond Bányai József Besenyei Ferenc dr. Bognár Sándor dr. Izsák Dezső dr. Mátrai József dr. Szilágyi Dezső dr. Tóth Sándor Éhl Henrik Eisenreich József Frankó Pál Guti László Gyim óthy Dezső G yörkös Ferenc Halász Béla Hellenbart József Hollenstunder Jakab H ubert Baranits id. Bata István id. Bóta Miklós Jám bor József Ján Miklós Kállai Károly Ottó Kiss Miklós Kovács István Kozma István Kruzslicz János Lajos István Lengyel Ignácné Máhl Ferenc Major Tibor Makrai Imre Mile József M olnár Károly Nikovics Gyula Pacsika József Pápai István Pechtol János Petrás László M ó ra F e re n c V t.. B a lá stya P e tő fi V t., S z a lk s z e n tm á rto n R á k ó c z i V t. B a lo ta s z á llá s D o b ro n te i V á ra lja V t. T e v e li H u b e rtu s V t. O M V K H e ve s m e g y e P e tő fi V t. S z a lk s z e n tm á rto n K e c s k e m é ti V á ro s i V t. S z e n t-h u b e rtu s V t.. K a ty m á r K is z o m b o ri M a ro s s z ö g i E g y e té rté s V t. R ó n a V t.. K is k u n fé le g y h á z a P á lv a lv i V t.. S ió v ö lg y e BEFAG R t., Z irc i E rd é sze t N im ró d V t., B é k é s c s a b a B a k o n y -V a d K ft. D O b re n te i V á ra lja V t. D ö b rö n te i V á ra lja V t. Z a la m e n ti V a d á s z k lu b, Z a la s z e n tg ró t S za k s ze rv e z e ti V t., B aja T e v e li H u b e rtu s V t. K e le c s é n y i Vt. M a g y a m á n d o r M a rc a l-b itv a k o z i V t. B u k k a lja D ó zsa V t. T é s i Fennsík, F ö ld tu la jd o n o s o k V a d á sza ti J o g k ö z ö s s é g e N a g y v á z s o n y i K in iz s i V t. K o m á ro m -E s z te rg o m m e g y e i V K T é s i Fennsík, F ö ld tu la jd o n o s o k V a d á sza ti J o g k o z ö s s é g e D A L R E D R t., G y u la C u h a i V é n R óka V t. P e tő fi V t., S zé kku ta s K o m á ro m -E s z te rg o m m e g y e i V K D é va vá n ya i Vt. É s z a k b a la to n i V t. A ra n y k a lá s z V t., J á s z la d á n y V a d c o o p BVT T é s i Fennsík. F ö ld tu la jd o n o s o k V adászati J o g k ö z ö s s é g e C s a b re n d e k Vt. K ö z a lk a lm a z o tta k D u n a V t., G yőr S z é c h e n y i Z s ig m o n d V t., M e zö ko v á csh á z a B á c s -K is k u n m e g y e i O M VK V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t K e le c s é n y i V t., M a g y a rn á n d o r Pintér Miklós Rádóczy Miklós Rosemarie Tietze Sanda Tibor Szalóki Lajos Szanádi Imre Széli László Szelthoffer László Szenes Sándor Szőllősi József Szűcs László Tatár Sándor Thury János Trényi Mátyás Valkó Attila Váradi Emil Varga Ernő Varga Géza Varga Sándor Barkovics Zsigmond Bendes Gyula Czékman Gyula Cs. Szabó István Csapó Attila Dobos László dr. Czabranka János dr. Sipos Péter Gyeginszky Jenő Hetyési Károly Horváth Róbert id. Kiss Ferenc Imre József Jávorszki Sándor Józsa Pál Kiss József Kiss Mihály Klotz István Kocsor József Korh Zoltán Koruhely János Kovács Ferenc Kozics József László József M agyari Péter K o p p á n y m e n ti V t., N a g y k ó n y V e rg a R t., K a b h e g y i E rdészet S z é c h e n y i V t., J á s z k is é r K e le c s é n y i V t., M a g y a rn á n d o r B á c s -K is k u n m e g y e i V K F e jé rtó V t., K u n fe h é rtó C s o rv á s i V t., C so rvás C u h a i V é n -R ó k a V t. M a rc a l-b itv a k ö z i V t. B a g o s i V t.. H a jd ú b a g o s B á rs o n y Is tv á n V t., S za b a d s z á llá s E g re s m e n ti V t.. B átaapáti H a ja g v id é k i Vt. M a ro s s z ö g i E g y e té rté s V t., K is z o m b o r S á rré ti V I., Ő si V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t V a d á s z a ti K u ltu rá lis E g y e s ü le t V a d c o o p BVT K o m á ro m -E s z te rg o m m e g y e i Vk 'Ü S T F O K O Z A T F e rtő tá j V t., S o p ro n i-m a rc a lk ö z i V t. S o m ló tá ja Vt. K o p p á n y m e n ti V t., N a g y k ó n y B á ta s z é k i V a dásze g yle ; F e rtő tá j V t., S o p ro n P e tő fi V t.. S zé kku ta s H e v e s m e g y e i V a d á s z s zövets é g R á b a -M a rc a lk ö z i Vt. S o m ló tá ja V t. B E F A G R t., U g o d B á ta széki V a d á s z e g y le t B E F A G R t., V in y e i E rdészet K o s s u th V t., D u n a v e c s e A ra n y fá c á n V t., H a tva n T a n u lm á n y i E rd ő g a z d a s á g Rt. K e ttő s -K ö rö s m e n ti V t., D o b o z D a lm a n d i V t B E F A G R t., M o n o s to rp á ly i P a g o n y V t., S z e n tlö rin c L ő rin c i te rü le t V t. G y u la j é s K ö rn yé ke F ö ld tu la jd o n o s o k V t. S á rré t V t., Ősi B E F A G R t., U g o d T a rn a m e n te V t., T a rn a m é ra M ihálffy Ferenc O láh Géza Pál Andor Pap Zoltán Sándor István Surinya János Szabó Attila Szabó Ferenc Szabó József Szén József Szőllősi Sándor Szűcs Sándor Vér Imre Vida István Zádori Csaba Bata Jenő C sikós Zoltán Csizm adia Ottó Csóti Zsolt Doszpod Antal dr. Rem ák Géza dr. Veréb Lajos Felső József Futó József Fülöp Péter Gólyán Tamás Gurszki János Hegedűs Ferenc ifj. Papp Gyula M e c s e k a lja V t.. P é cs T e s s e d ik V t., u t r \ o o o a i i i a i i u i a o V e rg a R t.. K irá ly s z á llá s i E rd é sze t B E F A G R t., S o m o g y h e g y D é lb a k o n y i Vt. P e tő fi V t.. S zékkutas K o p p á n y m e n ti V t., N a g y kó n y S o m ló tá ja Vt. A ra n y fá c á n V t., H a tva n d r. N a g y G y u la B é rk ilö v ő V t., G y ö n g y ö s F e k e te Istvá n V t.. V e s z p ré m L ő rin c i T e rü le tn é lk ü li V t., S o m ló tá ja Vt. D u n a fö ld v á ri V t. T á n c s ic s V t., S ik ló s B R O N Z F O K O Z A T Kiss Sándor Kótsis Andrásné Kranabeth János Kun Jánosné Molnár István Molnár István Páli Attila Papp Ferenc Simon János Sőtér János Szm olicza Gábor Szvetnik Endre Turcsik András Válóczi Istvánné Vám os István Vavra Béla Vörös Gyula H u b e rtu s V t.. S zente s G y u la j é s K ö rn yé ke F ö ld tu la jd o n o s o k V t. H o lló k ő i V a d á sztá rs a sá g K o rö s m e n ti V t. R o d o s tó V t. M é ly k ú t D ó zsa V t.. F ö ld e á k K o ro s m e n ti Vt. R o d o s tó V t., M é ly k ú t T á n c s ic s V t., S ik ló s D ó zsa V t. O rosháza H o lló k ő i V a dásztá rsasá g T e s s e d ik V t., B é ké ssze n ta n d á rs M e d e n c e V t., T a p o lc a A ra n y k a lá s z V t., T is z a s z e n tim re K ö rö s m e n ti V t. D ó zsa V t.. F ö ld e á k M e d e n c e V t., T a p o lc a K ö rö s m e n ti V t. M a rc a l-b itv a k ö z i V t. M e d e n c e V t., T a p o lc a H u b e rtu s V t., S zente s B a ra n y a m e g y e i V K G y u la j é s K ö rn yé ke F ö ld tu la jd o n o s o k V t. A ra n y k a lá s z V t., T is z a s z e n tim re H o lló k ő i V a d á sztá rs a sá g R o d o s tó V t., M é ly k ú t D ó zsa V t., H o m o k m é g y H o lló k ő i V a dásztá rsasá g T a n u lm á n y i E rd ő g a z d a sá g Rt. G y u la j é s K ö rn yé ke F ö ld tu la jd o n o s o k V t. D ó zsa V t., F ö ld e á k

20 HÍREK - TUD OSITASO K D ER Ü LT ÉGBŐL N YÚLZÁRLA T Ig a z i v illá m c s a p á s k é n t é rte a h ír a z é lő n y ú l-b e fo g á s ra s z e rz ő d ö tt v a d á s z tá rs a s á g o k a t a z o la s z o r s z á g i á lla te g é s z s é g ü g y i s ze rv e k M a g y a ro rs z á g o t s ú jtó, a z o n n a l v é g re h a jto tt, b e v ite li tila lm a k a rá c s o n y e lő tt. S a jn á la to s m ó d o n tö b b s zá llítm á n y e s e té b e n e z ott, a h a tá ro n d e rü lt k i é s m iv e l s e n ki, s e m m ifé le re n d e le trő l n e m tu d o tt, le á llíto tta k tö b b s z á llítm á n y t is. T ö b b -k e v e s e b b v á ra k o z á s u tá n a k a m io n o k v is s z a fo rd u lta k, d e v o lt o ly a n is. a h o l h a lo m ra d ö g lö tt a n y ú l. (Á lla tv é d e le m!) A s z e rz ő d ö tt o la s z im p o rtő r c é g e k v is m a jo m ra h iva tk o zva, m e g ta g a d tá k a z e x p o rtő rö k ká rta la n ítá s á t. A h íre k s z e rin t a z e d d ig i re tte g e tt b e te g s é g a z id é n n e m, v a g y a lig -a lig je le n tk e z e tt, m o s t a z o n b a n e g y új v íru s o s n y a v a ly a á llító la g - a g o n d o k o k a. E g y a z o n b a n b iz o n y o s : a m in t híre m e n t a m a g y a r b e v ite li tila lo m n a k, a ro m á n o k a z o n n a l b ő e g y h a rm a d d a l e m e lté k a z e la d á s i á ra ik a t. J a n u á r e le jé n a z u tá n fö lo ld o ttá k a z o la s z b e v ite li tila lm a t, é s a z é v e ls ő h ó n a p já ra s z e rz ő d ö tt tá rs a s á g o k m e g k e z d té k ú jra a h á ló z á s t. VADÁSZKÜRTÖ S TANFOLYAM A B a ra n y a -m e g y e i V a d á s z k a m a ra é s a V a d á szati K u ltu rá lis E g y e s ü le t s z e rv e z é s é b e n. m á rc iu s k ö z ö tt. B a ra n y a m e g y é b e n, a H o te l K ö v e s te tő a d o tth o n t, a z im m á r h a to d ik a lk a lo m m a l m e g re n d e z e tt, v a d á s z k ü rtö s ta n fo ly a m n a k. A k ü rtö s ö k e t é s a le e n d ő k ü rtö s ö k e t v á lto z a to s esti p ro g ra m o k é s s z a k m a i e lő a d á s o k v á rjá k. A s z a lo n k á k s z e re lm e s i a M E F A -R T c s o d á la to s v a d á s z te rü le te in, a z e s ti é s re g g e li h ú z á s o k o n h ó d o lh a tn a k s z e n v e d é ly ü k nek. A ré s z le te s p ro g ra m : K ü rtö s ta n fo ly a m i fo g la lk o z á s o k n a p i 6 ó rá b a n fo ly n a k, re g g e l é s e s te s z a lo n k a h ú z á s o n v e h e tn e k ré s z t a h a llg a tó k, e s té n k é n t e lő a d á s o k h a n g z a n a k el a v a d á s z a ti k u ltú ra tá rg y k ö ré b ő l. A z e lő a d ó k : B u z g ó J ó z s e f - v a d á s z k ü rt, v a d á s z h a g y o m á n y o k, B o g n á r G á b o r - tró fe a b írá la t, D r. P a p p T iv a d a r - e rd ő - é s s z a r v a s g a z d á lk o d á s, S to h l A n d rá s é s F illé r Is tv á n - v e rs e s iro d a lm i e st, C s e k ő -B o d -B é k é s - k u ltu rá lis d is p u ta, író -o lv a s ó ta lá lk o z ó - P á ll E n d ré v e l b e s z é lg e t dr. B ő d L a jo s É rd e k lő d n i é s je le n tk e z n i A g y a ki G á b o rn á l le h e t a / , v a g y / te le fo n s zá m o ko n. TA R K A FÁCÁNKAKAS k á ja e lé. A m a d a ra t m á r fig y e lté k p á r h e te, é s a m in t a z e g y ritk a s á g n a k kijár, n e m a fa z é k b a n v é g e z te. h a n e m k itö m v e a tá rs a s á g v a d á s z h á z á b a n á llítjá k ki. B. F. AZ ID Ő JÁRÁS K Ö ZBESZÓ LT A ta v a ly i p ilis i n y itá n y ra ö t c e n ti- m é te re s h ó e s e tt, é s a z e m lé k ü n n e p é ly u tá n ta rto tt v a d á s z a to n a p u s k á k s z ó lta k, d e a te ríté k igen s z e ré n y v o lt. E g y fia ta l v a d á s z tá r s u n k a h ú z á s v é g é n m é g is e g y s z a lo n k á t ta rto tt a k e z é b e n, é le te e ls ő s z a lo n k á já t! A h ó b a n a rö g tö n z ö tt a v a tá s s e m m a ra d t e l... S o k a n, s o k fe lé v á rtu k a jó fo ly ta tást. S z o rg a lm a s a n já rtu n k a m e g s z o k o tt h ú z ó h e ly e k re, re m é lv e az e rd ő k k irá ly n ő in e k m e g é rk e z é s é t. A v á rt v á n d o ro k v is z o n t n e m, v a g y c s a k k e v e s e n jö tte k, m i m e g c s a k jo b b h íjá n a s z e s z é ly e s id ő já rá s s a l m a g y a rá z tu k a tö rté n te k e t. N yá ro n v é s z jó s ló h íre k é rk e z te k. A s z a lo n k á k te le lő v id é k e in a n y u g a t-e u ró p a i o rs z á g o k b a n k o r lá to z n i a k a rjá k a z ő s z i-té li v a d á s z id é n y t. A z e u ró p a i a já n lá s o k s z e rin t tilo s a m a d a ra k a t aktív s z a p o ro d á s i c ik lu s u k b a n v a d á s z ni é s e z a z á lla p o t a s z a lo n k á k n á l b iz o n y o s k u ta tó k s z e rin t m á r fe b ru á rb a n b e k ö v e tk e z ik. Itth o n a ta v a s z i v a d á s z a to k e ltiltá s á n a k le h e tő s é g e is e lh a n g z o tt, m in th o g y a m a g y a r s z a b á ly o z á s e lle n té te s a z e u ró p a i g y a k o rla tta l. E g y b iz to s. a m a g y a r v a d á s z a ti id é n y s o k o ly a n k u ta tá s ra a d m a m é g le h e tő s é g e t, a m ire m á r m á s o rs z á g b a n n in c s m ó d. A ta v a ly i ta v a s z a z á rv iz e k u tá n ig e n s z á ra z é s m e le g vo lt. E z ő s s z e l é s a tél e le jé n is fo ly ta tó d o tt, a n a p i c s ú c s h ő m é rs é k le te k g y a k ra n fo kka l lé p té k tú l a s o k é v e s n a p i re k o rd o k a t. A fra n c ia s z a lo n k a v a d á s z o k - h íre in k s z e rin t - a m a g y a r tá rsaikhoz hasonlóan - a z elm últ ősszel a lig ta lá lk o z ta k a s za lo n ká kka l, e z é rt o k tó b e rtő l fo k o z o tta n fig y e l té k a s z e n tp é te rv á ri m e te o ro ló g ia i je le n té s e k e t... h iá b a. A s z o k a tla n m e le g a z é s z a k -e u ró p a i te rü le te k e n is je lle m z ő v o lt, a s za lo n k á k k ö ltő te rü le te in a h id e g id ő c s a k d e c e m b e r k ö z e p é n k ö s z ö n tö tt b e! A m ín u s z 9 fo k o s fa g y te lé n S z e n tp é te rv á ro n m á s fé l h ó n a p o s k é s é s s e l é rk e z e tt c s a k m e g! A s z a lo n k á k n e m m o z d u lta k, v a g y c s a k k is e b b c s o p o rto k in d u lta k el, m in d e n e s e tre n e m é rk e z te k m e g a z a tla n ti ó c e á n k ö ze lé b e. M a g y a ro rs z á g ra m á r o k tó b e r b e n m e g jö tte k a sza lo n ká k. A v a d á s z o k tö b b m e g y é b e n é s z le lté k a m a d a ra k a t, a h a jn a li c s e rk e lé s e k k ö z b e n a d ú s a ljn ö v é n y z e tű fia ta lo s o k b a n k e lte tte k fe l b e lő lü k. A s z a lo n k á k n o v e m b e rb e n é s d e c e m b e rb e n is itt v o lta k. A fá c á n o z á s o k é s a v a d d is z n ó v a d á s z a to k k ö z b e n tö b b a lka lo m m a l is láttam fe lre p ü lő h o s szúcsőrü t. A z é s zle lé s e k s z á m a a s o k é v e s á tla g felett v o lt. A c ik k m e g írá s a k o r m é g a tél k ö z e p é n ta rtu n k. A s za lo n k á k e d d ig b ő v e n ta lá lta k é le lm e t m a g u k n a k a K á rp á t-m e d e n c é b e n, a s z o k á s o s te le lő te rü le te kre n e m k é n y s ze rítte tte ő k e t a z o rd id ő já rá s. F lu c k D é n e s SZARVASOK BIHARBAN H a jd ú -B ih a r m e g y e d é li ré s z é n, a B ih a ri té rs é g b e n, e ls ő s o rb a n Bi- h a rk e re s z te s, K o m á d i, B e re k b ö s z ö rm é n y, K ö rö s s z e g a p á ti és F ú rta h a tá rá b a n m e g is m é tlő d ö tt a 10 é v v e l k o rá b b i n a g y m é rté k ű g ím s z a rv a s m ig rá c ió a K á rp á to k té rs é g é b ő l. M á r a z e lm ú lt é v m á s o d ik fe lé b e n é s z le lh e tő v o lt a lé t szá m n ö ve kedés*. E z te tte le h e tő v é. h o g y a z id é n y b e n tö b b m in t tíz b ik á t é s u g y a n e n n y i ta rv a d a t e jth e tte k e l a v a d á s z o k. A b ik á k k ife je z e tte n k á rp á ti je l le g ű e k - s ö té t szín, k is s é lo m b á r, n a g y te rp e s z té s ű. k ife n t g y e rty á v a l - k o m o ly é re tt, tö b b s é g ü k b e n tíz é v e s, v a g y a n n á l id ő s e b b. M ó ré J á n o s v a d á s z a ti fe lü g y e lő e lm o n d ta, h o g y a b írá la t s o rá n e g y arany, e g y e z ü s t é s e g y b ro n z é rm e s a g a n c s v o lt. íg y e z a z id é n y a k o rá b b ia k n á l g a z d a g a b b le tt, d e a te rü le te k e n a je le n lé tü k to v á b b ra is je le n tő s s z á m b a n ta p a s z ta lh a tó. Ez a m e g s z o k o ttn á l n a g y o b b m ig rá c ió fe lte h e tő e n az o tta n i é lő h e ly e k ro m lá sá n a k, e s e t le g a tú ls z a p o ro d á s n a k le h e te tt a k ö v e tk e z m é n y e. E lk é p ze lh e tő, h o g y a m e g s z o k o ttn á l k e v e s e b b h ó m ia tt a z o tta n i é lő h e ly e k za va rt- s á g a is n a g y o b b, é s a z á llo m á n y e g y ré s z e a B ih a ri té rs é g ü n k b e h ú z ó d o tt le. M a g a a je le n s é g c s a k a n a g y s á g a m ia tt k ie m e lk e d ő, m e rt a k á rp á ti s z a rv a s e g y é b k é n t n e m s z á m ít ritk a s á g n a k a m e g ye te rü le té n e k d é li részé n. K o z á k Im re HALÁLOS ÁRAM Ü TÉS, SZABOLCSBAN L é g p u s k á v a l fá c á n ra v a d á s z o tt e g y v a d o rz ó, ja n u á r 19-én. d é l u tá n S z a b o lc s -S z a tm á r-b e re g m e g y é b e n, N a p k o r h a tá rá b a n. R e n d kívül p á rá s, k ö d ö s, d e re s id ő volt, é s a v o lto s m a g a s fe s z ü lts é g ű tá v v e z e té k ive t h ú z o tt, á ts z a la d t a lé g p u s k á n é s a n n a k g a z d á já n, é le tv e s z é ly e s á ra m ü té s t o k o z va. A h íre k s z e rin t a v a d o rz ó te s t fe lü le té n e k 70 s z á z a lé k á n é g é s i s é rü lé s e k k e le tk e z te k, e z é rt a fő v á ro s b a s zállíto ttá k. H a s o n ló e s e t ről e d d ig n e m h a llo ttu n k. S za kértő i e lő z e te s v é le m é n y e k s ze rin t, k ü lö n le g e s id ő já rá s i v is z o n y o k között e lő fo rd u lh a t h a s o n ló e s t, e zért re n d e s " v a d á s z o k is h a lá lo s v e s z é ly b e kerü lh e tn e k. VADÁSZÚ JSÁGÍR Ó K SZA K O SZTÁ LYA A m a g y a r Ú js á g író k O rs z á g o s S z ö v e ts é g é n e k E ln ö k s é g e jó v á h a g y ta, h o g y m e g a la k u ljo n a z E r d é s z e ti, V a d á szati. T e rm é s z e tv é d e lm i S zakosztály. A s z a k o s z tá ly c é lja, h o g y a M Ú - O S Z e rd é s z e tte l, v a d á s z a tta l, te r m é s z e tv é d e le m m e l fo g la lk o z ó ta g ja i ré s zé re e lő s e g íts e a s z a k m a i in fo rm á c ió k á ra m lá s á t, b iz to s íts a a té m á v a l fo g la lk o z ó ú js á g író k a lk a lm i é s re n d s z e re s to v á b b k é p z é s é t, v a la m in t a s p e c iá lis é r d e k e ik v é d e lm é t. A s z a k o s z tá ly s z é k h e ly e - v a ló s z ín ű le g e lő s z ö r a s z ö v e ts é g tö r té n e té b e n - n e m B u d a p e s te n le sz, h a n e m v id é k e n, n e v e z e te se n P é c s e tt, a M Ú O S Z re g io n á lis iro d á já b a n. A sze rv e zé s fo lya m a to s, m o st e ls ő s o rb a n a m e g y é k b e n d o lg o z ó, e rd é s ze tte l, te rm é s ze tv é d e le m m e l fo g la lk o z ó é s te rm é s z e te s e n a v a d á s z a t s z e n v e d é ly é n e k h ó d o ló M Ú O S Z -ta g, v a g y b e lé p n i s z á n d é k o z ó ú js á g író k je le n tk e zé s é t v á r já k, d e m á s o k a t is s zív e se n fo g a d n a k (C ím : M Ú O S Z R e g io n á lis Iro d a, P écs J ó z s e f A ttila u. 10.) F e je s Is tv á n D ia n a k e g y e ltje v o lt a z é v u to ls ó fá c á n v a d á s z a tá n S á rv á ri C s a b a, ifjú v a d á s z, a k i a D o m b o v á ri F öld- tu la jd o n o s o k K ö z ö s s é g e D ia n a Vt. te rü le té n v a d á s z o tt, d e c e m b e r 3 0 -á n. B á r a z id ő já rá s a le g m o s to h á b b v o lt, m é g is s z é p s z á m b a n jö tte k ö s s z e a v a d á s z o k, h o g y e g y jó t fá c á n o z z a n a k. C s a b a b a rá tu n k n a k k e d v e z e tt a s z e re n c s e, é s e g y ré s z b e n a lb ín ó, m a jd n e m fe h é r fá c á n k a k a s t k ü ld ö tt a p u s -

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal 9. É V F O LY A M, 2. S Z Á M 2 4 0 Ft 2 0 0 0 /F E B R U Á R MILLENNIUMI EMLÉKÜLÉS 13. oldal II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Pálvölgyi Zoltánnal 7 Vadlexikon: a fogoly

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja*

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja* A n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á p rilis 1 3 -ik á n ta r to tt ü lé s é n TÁRSULATI ÜGYEK. 1 8 9 8. év i I. C s ap o d i Istv án e lő a d á s t tamr t e ly s z ű k e b b k ö rű b iz o tts

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 4253249 425 3 2 4 9 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- Ja v a sla t elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

ialgotarjáni BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE

ialgotarjáni BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 197 6 ' * V e / cj^ xh/ \ (4 s /< /4 jfíc L /

Részletesebben

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 M in d e n k e d v e s olvasónknak boldog új évet k ív á n u n k! Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Javaslat. a 01221 hrsz.-ú legelő tulajdonjogának megszerzésére az Ipari Park III. területét feltáró út jogi helyzetének rendezése érdekében

Javaslat. a 01221 hrsz.-ú legelő tulajdonjogának megszerzésére az Ipari Park III. területét feltáró út jogi helyzetének rendezése érdekében 14251283 S alg ó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3460-5./2014. Javaslat a 01221 hrsz.-ú legelő tulajdonjogának megszerzésére az Ipari Park III. területét feltáró út jogi helyzetének rendezése érdekében Tisztelt

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY

REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY K ézirat gyanánt. V I. évf. 4. szám. REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY a kap. sz. Jánosról n evezeti Ferenerendi tartom ány HIVATALOS LAPJA. Megjelenik Juíius kivételévei minden Inónap közepén. 1917. Nov. A FŐTISZT

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

ú ú ů č ĺ Ĺ ő É ú ő ü ú Ö ó Ę ü ď Ü ő ú Ą ö í ő ü ĺ ő ü ő ő ö ö ő ő ü í ę ó ť ö ó ó ó ó ő ú ű ő í ö ü ü ď đ ó ó ó ő ü ó ó ó ő ú Ď í í Ł ł ú ő ü Ż Í ö ö Ż ó ú Ö ü ő ő ő Ż ö ť ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö í ö ó ú

Részletesebben

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem.

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. 22 Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. Bátor Antal: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "B" változatú határozati javaslatot 10 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ő áľ ü ő á ź é ő ü é ę á á á é é ü á ő ő đá á é Ü é Ü á Ĺ ź á á é é á ü é é á ĺáľ Á ľé ĺ é é íľá á é áľ ű é ö é á á á ó á á áľ á ő ő ű á á ő é í ĺ á á é ć é á é ü é é ĺíľ á á é é ü á ő é ő á ľ á é ź á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 825 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 11 15. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/7. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Á ó ł ö É Á Á ó ő ó ú ü ĺ ńí ó ľ ő ó í ő ó ó ó í í ü ü ś ę ó ó ę ő ŕő ó ś Ęř ő ő ö ó ő ú ő ő í ü ľó ü íĺ ö ő ó ü ü ú í ý ő ő í ő ő ö ő ő ő ó ĺ í ó í ó ö ö Ü ú ĺ í ĺ ö ó ú ő Í ó ó ö ő ó ó öĺ ó Á Éľ ľ Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ü ú öľ í ő ü ľ óľ ö ő ł ü ő ü ú ľ öľ í źů ő ĺ ó ö ó ó í ő ő ö ö ő ľ É í ü ő ő ú í ű ü ó ő í Ĺ ő ö ő ú Íő ľ ľ ö ó ü ö ő ő ö ö í ö í đ ő ó ö í ľ ü ő ő í ü ü ü ő ő ő ĺ ü ę ó ę ó í ó Ĺ ü ü ź ĺ úö ó í ó í ó

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N épességtudom ányi Kutató Intézet

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ĺ ü ź ź ü ź ĺ ü Á ű í ź ĺ í ĺ Ü ü ö ü í ĺ ĺí ü ú ź ö ö ĺź í í Á ű ź ź í ĺ í ö ť í ö ź Ö Ü ö ö ű ö Í ö ö Á í źů ö í í í ü ö ö ü Á ĺ ź ö Ö ź ĺ í ü ö ź ź ö ę ź ę Ĺ Á í ú ť í ú ź ú íĺ ü í ö ĺ ö Á ö í Ą ń í

Részletesebben

I / I I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. 6 /1 9 7 8. számú. f o t ó t e c h n i k a i n o rm a é s t í p u s je g y z é k k i d o l g o z á s á t.

I / I I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. 6 /1 9 7 8. számú. f o t ó t e c h n i k a i n o rm a é s t í p u s je g y z é k k i d o l g o z á s á t. BELÜGYMINISZTÉRIUM I / I I. C s o p o r tf ő n ö k S z o l g á l a t i h a s z n á l a t r a! A BELÜGYMINISZTÉRIUM I / I I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 6 / 9 7 8. számú I N T É Z K E D É S E Új " F o tó te c h n

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ó ľ ľ ü ĺí ó ü ü ó ľ ľ ľó ůĺ ó ľ ű ö ľ ű ľ ĺ ľ ű í ö ü É ĺ É É É É ł É Íľ ľ Ü ĺľé ó É Ü É É ľ ľ ĺ É Á ĺ ľ ĺ ĺ ź Ĺ ý ź ü ľ ĺ ö í ó ĺ ľ ó ü ó ľ íľ ű ł ř ĺ ĺ ü ü ĺ ö ľ ď ĺľ ĺ ű ö ľ ó ľ Ű ť ł ľ ö ľ í ó ĺ ę

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben