A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g szám ú PARANCSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány h ad iru h ázatának kiadása. A m ozgósítás kedvezőbb feltételeinek m egterem tése és a tarta lé k állo m ány harckészültségbe helyezésének m eggyorsítása érdekében m e g p a r a n c s o l o m :. A B elügym inisztérium szervei, egységei tartalékos tiszti, továbbá a k arhatalom k ijelö lt egységei tiszth ely ettesi és legénységi állom ánya ré szére - 0% biztonsági hányad kivételével - h ad iru h ázato t kell kiadni.. H adiru h ázattal való ellátás vég ett a tartalékoso k at a m egyei kiegészítő p aran csno kságoko n k eresztü l az illeték es BM. szervek, egységek állom áshelyére kell berendelni. 3. A ru h ázat kiadását a szervek, egységek használják fel a n y ilv án tartá s pontosítására, a tartalék o s állom ány összetételének jav ítására. 4. A felszerelendő egységeket és a felszerelés ü tem ét - a fontossági sorrend és a B elügym inisztérium M. anyagkészletének alak u lását figyelem be véve - a IV/IV. csoportfőnök h atáro zza m eg. 5. A h ad iru h ázat kiadásáról, valam int a behívás időpontjáról a m egyei H onvédelm i B izottság elnökét tájék o ztatn i kell. 6. A- h ad iru h ázat kiadására vonatkozóan az I. és IV. főcsoportfőnök közösen, 968. m ájus 5-ig részletes v égrehajtási u tasítást adjon ki. BENKEI ANDRÁS s. k. belügym iniszter Kapják: Készült: elosztó szerint. 50 példányban. ÁBTL /0 /968 /

2 ÁBTL /0 /968 /

3 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zigorú an titk os! Szám: 0-/0/A/968. A 00/968. szám ú b e lü g y m in is z te r i p a ra n cs VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 968. május 0-én T árgy: H adiruházat kiadása. A BM. szervek, egységek (továbbiakban szervek) tartalékosai részére a belügym iniszter elv társ 00/968. szám ú parancsa alap ján a h ad iru h ázat kiadásának v ég reh ajtását az alábbiak szerint szabályozzuk:. A tartalékos tiszti állom ányt a h ad iru h ázat kiadása előtt szem élyi anyaguk alap ján bizottságilag felül kell vizsgálni. A szem élyügyi szerveknek az illetékes szakm ai vezetőkkel és az M. tisztekkel együttesen dönteni kell arról, hogy a tartalék o s alkalm as-e a terv ezett beosztásra. H adiruházatot csak an n ak a tartalékos tisztnek leh et kiadni, aki a bizottság vélem énye szerint: a) politikai és szakm ai szem pontból m egfelel (ezt a bizottság a ta rta lékos tiszt ad atlapján rögzítse), b) orvosi vizsgálat alap ján egészségügyi szem pontból alkalm as (am ennyiben szükséges, a tartalék o s tisztet a kiegészítő p aran csnokságon k eresztü l orvosi fe lü lv izsg á la tra kell küldeni).. T iszthelyettesi és legénységi állom ányú tartalékosok részére - am ennyiben az érvényben levő elvek alap ján a követelm ényeknek m egfelelnek - a h ad iru h ázat bizottsági felülvizsgálat nélkül is kiadható. 3. Azok részére, akik a honvédségtől szereltek le és m int tartalékosok a BM. állám b iztonsági, vagy rendőri terü le té re k erü ltek biztosításra, h ad iru h ázato t csak abban az esetben leh et kiadni, ha az 50. életév ü k et m ég nem tö ltö tték be. (K ivétel a különleges szakképzettség, például: orvos, m érnök, tolm ács stb.) 4. A had iru h ázat kiadásával kapcsolatos feladato k at a szem élyügyi, anyagi és az M. szerv ek n ek eg y ü ttese n kell előkészíteni és v ég reh ajtan i. - Az illetékes parancsnokok részletesen határozzák m eg a hadi ruházat-kiadással összefüggő tevékenységben részt vevő állom ány felad atait és kötelm eit. - Jelö ljék ki és tegyék alkalm assá a helyiségeket arra, hogy a kiadást m unkafázisokra osztva folyam atosan és k u ltu rált körülm ények között végezhessék. 3 ÁBTL /0 /968 /3

4 - A kiadás során a tartalékosok n y ilv án tartási ad atait egyeztessék, a szükséges kiegészítéseket, m ódosításokat h ajtsák végre. Ism ertessék a tartalékosokkal, hogy bevonulás esetén a szerv állom ányába kerülnek. - A zokat a tartalékosokat, akik a h ad iru h ázat kiadásakor elégtelen egészségi állap o tu k ra hivatkoznak, orvossal m eg kell vizsgáltatni. Az egészségileg kifogásolhatók - katonai szolgálatra alkalm atlanok - részére h ad iru h ázato t kiadni nem lehet. - A tartalékosok részére az. szám ú m ellékletben - k im u tatásban - felsorolt ru h ázati és felszerelési anyagokat - a szükségnek m egfelelően - testre próbálva kell kiadni. A kiadás során ism ertetn i kell az öltözködés szabályait, a kiadott, illetve átv e tt h ad iru h ázat m egőrzésével, m egóvásával kapcsolatos kötelm eket, a haszn álatra vonatkozó előírásokat, a csom agolás (m álházás) m ó d ját és az anyagok visszaadásával kapcsolatos eljáráso k at. - A kiadásra k erü lt h ad iru h ázato t az e célra biztosított (papír, nylon, vagy textil) zsákba a tartalékosok előtt kell berakni és lezárn i (plom bálni). 5. A kiadott h ad iru h ázato t a Felszerelési lap n y om tatványon (. szám ú m elléklet) és a Felszerelési könyv -ben (3. szám ú m elléklet) kell nyilv án tartan i. - Az átv éte lt a tartalék o s a felszerelési lap vonatkozó rovatában aláírással, a kiadás tén y ét a felszerelési könyv záradékok ré szében a szolgálati ág aláírással és b ély eg ző len y o m attal igazolja. - A felszerelési lapokat és a felszerelési könyveket a F elszerelési lap n y ilv án tartás füzetben (4. szám ú m elléklet) azonos n y ilv án tartási szám m al ellátva n y ilv án tartásb a kell venni. - A felszerelési lapokat a szerv M. ru h ázati anyagkészlet nyilv án tartás m ellékleteként kell kezelni, a felszerelési könyveket pedig a tarta lé k o so k részére ki kell adni. - A tartalékosok részére kiad o tt h ad iru h ázato t a szerv M. ru h á zati anyagkészlet n y ilv án tartásában nem kell kiadásba helyezni, m ert az m indenkor a szerv M. anyagkészletét képezi. - Az M. anyagkészlet-jelentésben a tartalék o so k n ak kiadott hadiru h ázato t m eglevő készletként kell szerepeltetni. 6. A h ad iru h ázat kiadásakor a tartalékosok szem élyi n y ilv án tartó lap ján ak és katonai igazolványának vonatkozó rovatába a H ad iru h ázattal e llá tv a" szöveget be kell írn i (bélyegezni). 7. A szerv biztosításából hadi ru h á zattal elláto tt tartalék o s törlése esetén a kiegészítő főtisztnek 48 órán belül intézkedni kell a h ad iru h ázat visszavétele végett, az illetékes kiegészítő parancsnokságon keresztül, a tö rö lt tartalék o s berendelésére. 4 - A berendelés időpontjáról egyidejűleg az anyagi szervet is értesíten i kell. - A m ennyiben a tö rö lt tartalékos szem élyes m egjelenése ak ad á lyozva van (súlyos betegség, bírósági eljárás, elhalálozás stb.), úgy az anyagok leadására a legközelebbi hozzátartozót kell írásb a n felszólítani. - A h ad iru h ázat visszavétele, leadása során felm erülő utazási költséget a BM. szervnek m eg kell téríten i. - A tartalékosoktól biztosításuk m egszűnése esetén a kiadott h ad iru h ázato t a felszerelési könyvvel eg y ü tt be kell vonni. ÁBTL / 0 / 968 /4

5 - A bevont felszerelési könyvet és az azonos n y ilv án tartási szám m al elláto tt felszerelési lapot piros irónnal át kell húzni és rá kell írni, hogy a tartalék o s biztosítása m egszűnt. E gyidejűleg a felszerelési lap n y ilv án tartásb an a visszavétel id ő p o n tját a vonatkozó ro v a tb a be kell jegyezni. - A bevont, illetve érv én y telen ített felszerelési könyveket és felszerelési lapokat az érvényben levőktől elkülönítve kell tá rolni és k ét év u tán m eg kell sem m isíteni. 8. A h ad iru h ázat bevonásakor a tartalékosok szem élyi n y ilv án tartó lapjainak és katonai igazolványának vonatkozó ro v atáb a a " H ad iru h ázatát b evontam szöveget be kell írni. A bejegyzést dátum m al, aláírással és bélyegzőlenyom attal h itelesíteni kell. 9. A szerv biztosításából tö rö lt - h ad iru h ázattal elláto tt - tarta lé k o sok h ely ett ú jonnan biztosított tartalékosok h ad iru h ázatán ak kiadását a biztosításba vételtől szám ított 30 napon belül m inden esetben végre kell hajtani. - Az ú jonnan biztosított tartalékosok behívására a szerv kiegészítő fő tisztjén ek kell in tézk ed n i az illeték es kiegészítő p a rancsnokságok felé. A behívás időpontjáról egyidejűleg az anyagi szervet is értesíten i kell. - A had iru h ázat kiadását, okm ányolását ezen tartalékosok ré szére is a m ár előzően leírtak alap ján kell végrehajtani. 0. A tartalékosok behívásuk esetén - kivéve a h ad iru h ázat leadását - m indenkor az időszaknak m egfelelően egyen ru h áb a öltözve kötelesek bevonulni. V alam ennyi kiadott h ad iru h ázato t m agukkal kell hozni. - A tartalék o s továbbképzésre b ehívottaktól a részükre kiadott h ad iru h ázato t a kiképzés id ő tartam ára - átv ételi elism ervény ellenében - be kell vonni és azokat külön-külön csom agokban a behívó szerv ra k táráb an kell tárolni. - A tartalékosok részére a kiképzés idejére gyakorló ru h á t kell b iztosítani, ille tv e kiadni. - A tartalék o s továbbképzés befejezése u tán a bevont h ad iru h á zatot a tartalék o so k n ak vissza kell adni és ú tb ain d ításu k e ru házatban tö rtén jen. Az átvételi elism ervényeket m eg kell sem m isíteni. - H arckészültségi gyakorlatokon a tartalék o so k n ak a részükre kiad o tt had iru h ázato t kell viselniük.. A tartalékosok behívásakor a had iru h ázato t m inden esetben le kell ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontját és az esetleges észrevételeket a felszerelési k ö nyv vonatkozó ro v a tá b a be kell jegyezni. - Az ellenőrzés során m egállapított hiányok, m eghibásodások esetében a BM. K ártérítési S zabályzatban előírtak szerin t kell eljárn i. - A hiányzó, illetve hadi-használhatatlanná v ált anyagoknak a 0 0 % - o s, a kisebb m értékben m egrongálódott - de m ég hadihasználható - anyagoknak az 50% -os é rté k ét kell m eg téríttetn i az. szám ú m ellékletben szereplő egységárak alapján. - A tartalékosok vétlen m agatartásából adódó károk esetén a kár összegét a BM. viseli. - A hiányzó és m egrongálódott ru h ázati cikkek h ely ett m inden esetben ú jak at kell kiadni.. A h ad iru h ázat kiadásának ü tem ét a BM. IV/IV. C soportfőnökség határozza meg. Az ü tem terv alapján történő h ad iru h ázat kiadásához a 5 ÁBTL / 0 /968 /5

6 tartalékosok behívására a BM. IV/IV. C soportfőnökség M ozgósítási Osztály a intézkedik. 3. A h ad iru h ázat kiadásához szükséges csomagoló anyagokat, n y o m tatványokat, bélyegzőket és egyéb segédeszközöket - a BM. IV/IV. C soportfőnökség igénylése alap ján - központilag az illetékes BM. szerveknek kell biztosítani. GALAMBOS JÓZSEF s. k. Dr. LANTOS JÓZSEF s. k. rendőr vezérőrnagy, rendőr ezredes, m iniszterhelyettes I. főcsoportfőnök 6 ÁBTL /0 /968 /6

7 . sz. melléklet SZIGORÚAN TITKOS! sz. példány Kimutatás a fegyveres erők tartalékos állom ánya részére kiadandó hadiruházati és felszerelési anyagokról Anyag megnevezése M. e. Mennyiség Egységár 65. M. sávoly gyakorló sapka 49 - Téli sapka, műszőrmés 9 4,- Esőköpeny, sátorlap M. téli zubbony, övvel 77,- 65. M. téli zubbonybélés 357,- 65. M. téli nadrágbélés 88,- 65. M. sávoly zubbony 98,- 65. M. sávoly pantalló 80, M. legénységi kesztyű pár 4, - Ing, molinó 85, - Ing, téli 77, - Alsónadrág, hosszú 5,- Alsónadrág, téli 77, - A tléta trikó,- Törölköző 5,- Zokni (kapca) nyári pár 6, - Zokni (kapca) téli pár 8,- 65. M. vulkanizált talpú lábbeli pár Vállszíjas derékszíj 47,- D erék szíj, - Nadrágszíj 4, - Köpenyszíj csatos Köpenyszíj csatos 6,- Térképtáska 330,- Hátizsák 79,- Rohamsisak 74, - Szalvetta PVC fólia 6, - A rendfokozati jelzéshez szükséges anyagokat kell kiadni. Megjegyzés 46,tiszteknek 4,- csillag, paszomány, stb. - ÁBTL /0 /968 /7 tiszteknek igényeknek megfelelően

8 SZIGORÚAN TITKOS!. sz. melléklet sz. példány Kimutatás a fegyveres testületek tartalékos állom ánya részére kiadandó hadiruházati és felszerelési anyagokról Anyag megnevezése M. e. Mennyiség Egységár 65. M. sávoly gyakorló sapka 49,- Téli sapka, műszőrmés 94,- 65. M. téli zubbony, övvel 77,- 65. M. téli zubbonybélés 357,- 65. M. téli nadrágbélés 88,- 65. M. sávoly zubbony 98,- 65. M. sávoly pantalló 80,- 65. M. legénységi kesztyű p ár 4, - Ing, molinó 85, - Ing, téli 77,- A tléta trikó, - Alsónadrág, hosszú 5,- Alsónadrág, téli 77, - Zokni (kapca) nyári p ár 6,- Zokni (kapca) téli pár 8,- Törölköző 5,- 65. M. v u lk anizált-talpú lábbeli pár 46, - Vállszíjas derékszíj 47,- 4, - Köpenyszíj csatos 4, - Köpenyszíj csatos 6, - Térképtáska 330,- Rohamsisak 74,- Szalvetta PVC fólia 6,- Nadrágszíj * A rendfokozati jelzéshez szükséges anyagokat k ell kiadni. csillag, paszomány, stb. - ÁBTL /0 /968 /8 Megjegyzés tiszteknek a közl. rend. és közrendvéd. beo. részére igényeknek megfelelően

9 szerv, egység. ÁBTL /0 /968 Ing, molinó Ing, téli Legs. hálóing A tléta trikó Alsónadrág Alsónadrág, téli Zokni (kapca), téli Zokni (kapca), nyári Törülköző Nyaksál /9 hó.. nap.... sz. melléklet Anyja neve: FELSZ rendf.:. Szig. jegy sz á m a : A kiadás, vagy bevonás elismerése Lakcíme: év pár Vulk. talpú lábbeli pár Csizma bok. cs. sz. pár Gumicsizma N é v :... Szül. év:... A cikk megnevezése Kiadva 9 Bevonva... hó Maradvány.... nap Kiadva 9 év Bevonva... hó Maradvány nap 9... év Kiadva Bevonva... hó Maradvány.... nap Kiadva Bevonva Maradvány Kiadva 9 év Bevonva... hó.... nap 9... év Maradvány...hó.... nap 9... év Kiadva Bevonva...hó Maradvány nap Derékszíj Derékszíj, vállszíjas Nadrágszíj Köpenyszíj csatos Köpenyszíj csatos Térképtáska Járőrtáska Hátizsák Jelsíp, zsinórral Rohamsisak Álcázó ruha Hólepel Szalvetta, PVC A változás időpontja és indokolás Sávoly gyak. sapka Téli sapka, műszőrmés Téli zubbony övvel Téli zubbony bélés Téli nadrág bélés db Sávoly zubbony Sávoly pantalló Esőköpeny, sátorlap Kötött kesztyű Mennyiségi egység Első kiadás 9... h ó n

10 A v á lto z á s id ő p o n tja és in d o k o lá s k ia d á s egység A c ik k m eg n ev ezése M e n n y is é g i T a k a ró L epedő S z a lm a z s á k bd S z a lm a f e jv á n k o s F e jv á n k o s h u z a t Ő rb u n d a pár Ő rb o to s, h a lin a c s iz m a S z e re lő ru h a M o to rk e ré k p á rv e z. e ső k ö p e n y pár M o to rk e ré k p á rv e z. k e s z ty ű M o to rk e ré k p á rv e z. v. sz e m ü v. O v e ra ll E v ő csésze K u la c s E v ő e sz k ö z k é s z le t G é p p is z to ly P is z to ly (sz á m a ) G u m ib o t B ilin c s L á tc s ő (szám a) T á j o ló 43. M. e g y s é g e s l ő s z e r 7.6 m m - e s p is z to l y, g p i. t ö l t. 9 m m -e s p is z to ly tö lté n y N e m ö n le o lv a s ó s d ó z is m é rő Ö n le o lv a s ó s d ó z is m é rő F o l y a d é k o s s u g.- m é r ő. e g y é n i G á z á la rc klt Ö s s z f e g y v e r n e m i v é d ő fe ls z. klt G ázvédő ru h a SZV CS FVCS Ö n a m p u lla Ix e c u r ta b le tta S e b k ö tö z ő c s o m a g A k ia d á s, vagy bevonás e lis m e ré s e C O s z ű rő b e té t /0 ÁBTL /0/ h ó...n. 9..év K iv o n v a B evonva...hó év M a ra d v á n y n a p év K iv o n v a 9 B evonva...h ó M a ra d v á n y n a p h ó K iv o n v a B evonva K iv o n v a B evonva M a ra d v á n y K iv o n v a B evonva M a ra d v á n y M aradvány K iv o n v a 9 B evonva hó nap M a ra d v á n y n a p 9..év év v 9... é... nap hó nap... h ó Első 4 6

11 3. sz. m elléklet FELSZERELÉSI KÖNYV tartalékos hadkötelesek részére ÁBTL / 0 / 968 /

12 ... N ytsz.: szerv, egység FELSZERELÉSI KÖNYV tartalékos hadkötelesek részére K iállítva: év... hó... nap aláírás Á B TL / 968 /

13 SZ E M É L Y I A D A TO K Név: R.-fok.: Anyja neve: Szül. év, hó, nap: Szül. hely: Szig. jegy száma: Bevonulási hely: A tartalékos továbbképzésben résztvett tól ig P. H tól ig P. H tól ig P. H. ÁBTL / 0/ 968 /3

14 R U H Á Z A T I M É R E T E K Sapka:... Zubbony:... N adrág:... Ing:... Alsónadrág: Lábbeli:... Kesztyű:... Roham sisak: Derékszíj:... 3 ÁBTL

15 R U H Á Z A T I É S F E L S Z E R E L É S I A N Y A G Megnevezés Me. Kiadva Felsőruházat: Sáv. gyak. sapka Téli sapka Téli zubbony Zubbony bélés Nadrág bélés Sávoly zubbony Sávoly pantalló Esőköpeny slap. Kötött kesztyű Fehérnem ű: Ing, molinó Ing, téli Atléta trikó Alsónadrág Alsónadrág, téli pár 4 ÁBTL / 0/ 968 /5

16 Megnevezés Me. Kiadva Zokni (kapca) t. pár Zokni (kapca) ny pár Törölköző Nyaksál Lábbeli: Vulk. talpú pár Csizma bok. cs sz pár Gumicsizma pár Felszerelés: Derékszíj Deréksz. vállsz. Nadrágszíj Köp.-szíj cs. Köp.-szíj cs. Térképtáska Járőrtáska ÁBTL / 0/ 968 /6 5

17 Megnevezés Me. Kiadva Hátizsák Jelsíp, zsinórral Rohamsisak Álcázó ruha Hólepel Szalvetta, PVC Ágynemű: Takaró Lepedő Szalmazsák Szalma fejvánkos Fejvánkos-huzat Védőruházat: Őrbunda Őrbotos, hcs. pár Szerelőruha Mkp. vez. ruházat 6 Á BTL /0 /968 /7

18 Megnevezés Me. Kiadva Élm. felszerelés: Evőcsésze Kulacs Evőeszköz készl. FEGYVERZETI ANYAG Megnevezés Me. Kiadva Géppisztoly Pisztoly Gumibot Bilincs Látcső Tájoló 43 M. egys. lősz. 7,6 pi., gpi. t. 9 mm pi. tölt. Á BTL / 0 /968 /8 7

19 V E G Y IV É D E L M I A N Y A G Megnevezés Me. Kiadva Dózismérő Foly. sug. adagm Gázálarc Összfegyv. vfsz. Gázvédő ruha SZVCS FVCS Tetracor önamp. Morfium önamp. Atropin önamp. Ixecur tabl. Sebkötöző csom. CO szűrőbetét 8 ÁBTL / 0 /968 /9

20 ZÁ R A D É K O K : Ruházati anyagokat kiadtam: Kelt:... P. H. átadó Felszerelési anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó Ágynemű anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó Védőruházati anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó Á BT L / 0 / 968 /0 9

21 Élm. felszerelési anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó Fegyverzeti anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó Vegyivédelmi anyagokat kiadtam. Kelt:... P. H. átadó 0 ÁBTL /0 /968 /

22 TUDNIVALÓK:. A ruházati és felszerelési anyagok a BM tulajdonát képezik, azokat polgári célra igénybe venni tilos!. Az átvett anyagok megőrzéséért, karbantartásáért a tartalékos erkölcsileg és anyagilag felelős. Az anyagok rongálása, elidegenítése kártérítési, illetve bűnvádi eljárást von maga után. 3. Behívás esetén a tartalékos az időjárásnak megfelelően egyenruhába öltözve köteles bevonulni. A részére kiadott összes felszerelést magával kell vinni. ÁBTL / 0 / 968 /

23 4. Öltözet nyáron: Sávoly zubbony (felsőgomb kigombolva). Sávoly pantalló. Ing színes (felsőgomb kigombolva). Atléta trikó. Alsónadrág. Nyári zokni (kapca). Bakancs, vagy csizma. Nadrágszíj. Derékszíj, (vállszíj). 5. Öltözet télen: Téli sapka, műszőrmés. Téli zubbony béléssel. Ing, színes. Téli ing. Atléta trikó. Téli nadrágbélés. ÁBTL / 0 /968 /3

24 Sávoly nadrág. Alsónadrág, téli Alsónadrág, hosszú. Téli zokni (kapca). Bakancs, vagy csizma. Derékszíj (vállszíj). Kesztyű. 6. A tartalékos M -ruházatát használat után karbahelyezett állapotban - a fehérneműt kimosva - őrizze. A felső ruházatot kimosni tilos! 7. Az anyagok meglétét a kiadó szerv, egység ellenőrzi. 8. A tartalékos a BM biztosításából való törlése esetén a ruházati és felszerelési cikkeit 48 órán belül ÁBTL / 0 /968 /4 3

25 a felszerelést végrehajtó szervnél köteles leadni. Ez esetben polgári ruhában kell megjelenni. 9. Elhalálozás esetén az M -ruházat leadását a legközelebbi hozzátartozónak kell eszközölni. A leadással kapcsolatban felmerülő útiköltséget a BM megtéríti. 4 Á BT L / 0 / 9 68 /5

26 E L L E N Ő R Z É S E K : Kelt Észrevételek Aláírás 5 ÁBTL / 0 /968 /6

27 E L L E N Ő R Z É S E K : Kelt Észrevételek Aláírás 6 ÁBTL / 0 /968 /7

28 4. sz. melléklet SZIGORÚAN TITKOS! szerv, egység.... sz. példány Felszerelési lap nyilvántartás Tartalmaz:... lapot. ÁBTL / 0 /968 /8

29 Nyt. szám A Felszerelési lap és a Felszerelési könyv A tartalékos neve és rendfokozata kiállításának, ill. kiadásának bevonásának Megjegyzés időpontja ÁBTL / 0 /968 /9

30 Nyt. szám A Felszerelési lap és a Felszerelési könyv A tartalékos neve és rendfokozata k iállításának, ill. k iad ásán ak Megjegyzés bev o n ásán ak be v o n á s á n a k időpontja - - ÁBTL /0 /968 /30

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én.

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én. ABTL - 4.2-10 - 21/19/1979 /I S T. d - A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10 21/19/1979. %f3 w f a, &HOSZTÍNf. az l5 J» 3 «G \ í ' v - * * '«.-s.-.;v U 015 a. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Á B T L - 4.2.-10-21/9/1964

Á B T L - 4.2.-10-21/9/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Szám: 0-2/9/964. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 009. számú PARANCSA Á B T L - 4.2.-0-2/9/964 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Szám: 0-2/9/964. A

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/5/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA a Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

IRÁNY NORMA. a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA!

IRÁNY NORMA. a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA! BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG Központi Ellátó Parancsnoksága SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA! Szám : 109-34/1972. IRÁNY NORMA a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS!

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-24/26/1972. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 26. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S! 10-24/ 2 6 /1972.

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben