A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, évi október hó 1-én. ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM H ŐR országos parancsnoka parancsa / 1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú P A R A N C S A B udapest, évi október hó 1-én. Tárgy: A BM Határőrség csapatépítkezési szakutasításának kiadása. A H onvédelm i B izottság 1/223/1971. szám ú h atáro zata felh atalm azta a B elügym inisztérium ot, hogy belső tartalék aib ó l hozza létre a csapatépítkezés intézm ényes - finanszírozás, szakm ai irányítás, előkészítés, anyagbiztosítás, m unkaerőbiztosítás, m i nőségi kivitelezés, elszám olás rendje, ellenőrzés - feltételeit a feg y v eres szerv ek re vonatkozó beru h ázási jogszabályokkal összhangban. A hivatkozott H onvédelm i Bizottsági H atározat alapján, az O r szágos T ervhivatal, a Pénzügym inisztérium, az Állam i Fejlesztési Bank, valam int a BM I. Főcsoportfőnökséggel egyetértésben a H atárőrség C sapatépítkezési S zak u tasítását kiadom ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /2

3 A csapatépítkezési szakutasításban foglaltak elsajátítása, b e ta r tása és egységes alk alm azása érdekében m e g p a r a n c s o l o m : 1. A H atárőrség C sapatépítkezési S zakutasításában foglaltakat a P énzügyi- A nyagi Főnökség szervei, valam int m inden olyan é rin te tt elöljáró és alárendelt, aki csapatépítkezést irá nyít, v ég reh ajtást elrendel, köteles a rávonatkozó m értékben m egism erni, rendelkezéseit b etartan i és b etartatn i. 2. A csapatépítkezéseket úgy kell m egszervezni és végrehajtani, hogy a v ég reh ajtás rendszerének, tervszerűségének állandó fejlesztésével, a hibák m egelőzésével, fe ltá rá sá v a l és m eg szüntetésével a társadalm i tu lajdon védelm ének szilárdításával m inden szinten segítsék a h atárő rizeti feladatok ered m ényes. gazdaságos vég reh ajtását. 3. A BM H atárőrség pénzügyi-anyagi főnöke gondoskodjon a r ról, hogy a H atárőrség C sapatépítkezési S zakutasításban foglaltak m in d en k o r kövessék a gazdasági életben, a H a tá r őrség szervezetében, a vég reh ajtás rendszerében és m ódszerében tö rté n t változásokat. Felhatalm azom, hogy a H atárőrség C sapatépítkezési Szaku tasítását - szükség szerint - az alapelvek keretei között, a m egfelelő koordináció m ellett m ódosítsa. 4. A C sapatépítkezési Szakutasítás egységes v ég reh ajtásáért, az abban foglaltak m arad ék talan érvényre juttatásáért az é rin te tt parancsnok ok szem ély sze rin t felelősek. 5. A H atárőrség C sapatépítkezési S zakutasítása június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ekkor m ár folyam atban levő m unkáknál alkalm azni kell. FÖLDESI JENŐ s. k. vezérőrnagy BM Határőrség országos parancsnoka ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /3

4 I. AZ UTASÍTÁ S HATÁLYA 1.. Az u tasítás h atály a a BM H atárőrségnél m egvalósuló csapatépítkezésekre terjed ki. A csapatépítkezés fogalm ába egyrészt a b eruházási, m ásrészt a felújítási, átalak ítási, korszerűsítési (to v áb b iak b an : felú jítási), v a l a m i n t k a rb a n tartási m unkák t arto zn ak, m elyeket a szám adótestek erre a célra - sor és polgári szakem berekből - rendszeresített (létrehozott) brigáddal sa já t vállalko zásban végeznek. 2.. Az utasítás a csapatépítkezésekkel kapcsolatos feladatokat átfogó m ódon szabályozza. E lőírásait k arb an tartási m unkák ese tében azok term észetének, s nagyságának m egfelelően értelem szerű en kell alkalm azni. II. a c s a p a t é p í t k e z é s e k e l ő k é s z í t é s e 3.. (1) A csapatépítkezés előkészítését és jóváhagyását b eru h á zási m unkáknál az Építési S zakutasítás idevonatkozó előírásai, kivitelezését és lebonyolítását pedig jelen u tasítás szerint kell végezni. (2) F elújítási m unkáknál a csapatépítkezés előkészítésének alapja a jóváhagyott " Végleges F elújítási T erv. K arb an tartási m unkáknál pedig a jóváhagyott éves k arb an tartási terv. (3) A csapatépítkezést folytató szám adótestek - az elöljáró szerv intézkedésének m egfelelően - készítsék el a felújítás p ro g ram ját az 1. sz. m elléklet szerint ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /4

5 (4) A pro g ram o k elkészítésénél vegyék figyelem be a fe lú jítási és a külön időszakon ként k iad ásra kerülő, illetv e a BM H a tárőrség pénzügyi-anyagi főnöke által m eghatározott k orszerűsítési irányelveket. (5) A felújítási program okat a k erü letek Építési és E lhelyezési S zolgálatai folyam atosan, m in d en év m árcius hó 30-ig k é szítsék el. (6) A felújítási program okat a kerü letp aran csn o k hagyja jó vá, és m inden év április hó 30-ig terjessze fel a BM H atárőrség P énzügyi és A nyagi F őnökségére. 4.. A BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnöksége a beérk ezett program ok alapján gondoskodik: a) a beérkezett felújítási program ok felülbírálásáról; b) a program ok esetleg szükséges korrekciójához az intézkedések m egtételéről; c) a jóváhagyott építési feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési elő irán y zato k b iztosításáról; d) a p rogram jó v áhagyásáról. III. A C SA PA T ÉPÍTK EZÉSEK M EGVALÓSÍTÁSA M ŰSZAKI K IV ITELEZÉSI TERVDOKUM ENTÁCIÓ 5.. (1) A jóváhagyott építkezések m egvalósításához olyan m ű szaki kivitelezési tervdokum entációt kell készíteni, m ely alapján az épület (egyéb létesítm ény) a jóváhagyott program nak m egfelelően célszerű, gazdaságos módon, kellő m űszaki színvonalon m egépíthető, továbbá a szabványoknak, építési szabályoknak és előírásoknak, valam int hatósági rendelkezéseknek m egfelel ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /5

6 (2) A m űszaki kivitelezési tervdokum entáció elkészítéséről és a terv ellátás biztosításáról az építkezést folytató szám adótest köteles gondoskodni. (3) A m űszaki kivitelezési tervdokum entációt tervező vállalattal - kivételes esetben az építkezést folytató szám adótest sajá t tervezésében - kell elk észíttetn i. Az utóbbira az építési program ban kell engedélyt kérni, feltü n tetv e a tervező nevét és képesítését. (4) A tervezési m unkához szükséges talajm echanikai vizsgálatokat, és alapozási talajm echanikai szakvélem ények szolgáltatását, m inden esetben vállalati ú ton kell biztosítani. (5) A terv ezés elsődleges m ó dja a v állalati tervezés. A v állalati tervezési kapacitást a csapatépítkezést folytató szám adótestek k ö telesek biztosítani. 6.. (1) Az építkezések terv ellátása akkor biztosított, ha a kivitelezési tervdokum entáció tartalm ilag teljes, a tervdokum entáció sze rin ti építk ezéshez az a rra illetékes hatóság ok (szervek) hozzájáru ltak és azt a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnökség E lhelyezési A losztálya (továbbiakban E lhelyezési Alosztály) jóváhagyta. (2) A m űszaki kivitelezési tervdokum entációnak tartalm aznia kell m inden terv rajzo t, m űszaki leírást, költségvetést és egyéb anyagot, m ely az építőipari m unkák m egszervezéséhez és egyértelm ű kivitelezéséhez, továbbá az előírt hatósági engedélyek és hozzájárulások m egszerzéséhez szükségesek. A költségv e té st v á llalati terv ezés esetén kétoszlopos fo rm áb an kell elk é szítetni. Az első oszlop a m indenkori árhatósági rendelkezések sze rin t a b eruh ázás, a fe lú jítá s v állalati kivitelezés sze rin ti kö ltségét. a m ásodik oszlop pedig a csapatépítkezéshez terv ezett kivitelezési költség et tarta lm az za. S a já t terv ezés esetén - b e ru házási m u n k ák k iv ételév e l - az első oszlopot nem kell elkészíteni. Az egyes szakm unkarészek alvállalkozásban v állalattal is kivitelezhetők. E m unkarészeket a tervezővel m ég a költségvetés összeállítása elő tt közölni kell, hogy a k ö ltségv etés m ásodik ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /6

7 oszlopa ennek figy elem b ev ételév el k erü ljö n összeállításra. A k i vitelezéshez a költségv etés m ásodik oszlopa végösszegének m egfelelő e lő irá n y zato t kell biztosítani. (3) Az építési m unkák organizációs terv ein ek elkészítését különösen az anyag- és m unkaerőszükséglet m egtervezését, dokum entálását, valam int a m u nkanem enkénti m unkaerő-szükségletet feltü n tető ü tem terv ek elkészítését a tervező felad atává kell tenni. (4) Az építkezések terv ellátásáró l a tárg y év et megelőző év novem ber 30-ig kell gondoskodni. (5) A szám adótestek a jóváh ag y o tt építési program alapján ad jan ak tervezési m egbízást. A vállalat aján lata alapján kössék meg a tervezési szerződést. A tervezési szerződés egy példányát a költségvetési fedezet biztosítása érdekében terjesszék fel a BM H a tá rő rség E lhelyezési A losztályára. 8.. (1) A csapatépítkezések m űszaki kiviteli tervdokum entációja saját tervezésben is elkészíthető (jelen u tasítás 5.. (3) bekezdés szerint), am ik o r azt az ép ítk ezést fo ly tató szám ad ó test az állom ányába tartozó üzem m érnökökkel, technikusokkal készítteti el. (2) Az E lhelyezési A losztály a szám ad ó test által k ijelö lt te r vezők részére a terv ezéssel kapcsolatos konzultáció, a m u n k a közi terv ek k orrekciójának lehetőségét biztosítsa. 9.. (1) A m űszaki kivitelezési tervdokum entációt az Elhelyezési A losztály 30 n ap o n belül vizsgálja felül, és - ha az a k ö v etelm ényeknek m egfelel - jóváhagyva az alak u latn ak küldje vissza. (2) A tervdokum entációt akkor lehet jóváhagyni, ha: - az m egfelel a jóváh ag y o tt építési program nak, és az ép ü let (építm ény) rendeltetésszerű használhatósága a terv szerinti kiv itelezéssel b izto sítható, ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /7

8 - az építési m u n k ák a te rv sze rin t kivitelezhetők, - az a szabványok, építési szabályzatok, terv ezési és m ű szaki előírások, valam int a hatósági kikötések előírásait kielégíti. (3) Ha a tervdokum entáció an n y ira hiányos, vagy hibás, hogy a hibák k ijav ítására a jóváhagyási záradékban való intézkedés nem elegendő, az E lhelyezési A losztály a terv d o k u m en tációt a szám adótestnek 10 napon belül küldje vissza, és intézkedjen a hibák 15 napon belül tö rtén ő kijavítására, illetőleg a hiányok pótlására. (4) A terv b írálatb an a szám adótest által kijelölt tervező, illetve vállalati tervezés esetében a szám adótest pénzügyi és anyagi főnöke és szakközege köteles közrem űködni, és annak ered m én y esség ét elősegíteni (1) A tervdokum entáció jóváhagyása során az Elhelyezési A losztály vizsgálja meg, hogy a jogszabályok szerint szükséges hatósági eng edélyek és h o zzájáru láso k m eg v an n ak-e, és amennyiben azok hiányoznak tegyen intézkedést azok beszerzésére. (2) A tervdokum entáció jóváhagyása során - am ennyiben az építés engedélyezése jogszabály szerint nem tarto zik illetékes tanácsi szakigazgatási szerv h atásk ö réb e - az E lhelyezési A l osztály az ép ítéssel kapcsolatos fe lté te le k et, elő íráso k at a te rv dokum entáció jóváhagyási záradékában határozza meg. (3) A m ennyiben az építkezéshez jogszabály szerint tanácsi szervek engedélyezését kell kérni an n ak beszerzése az ép ítkezést fo ly tató szám ad ó test kötelessége. A k ivitelezés előkészítése 11.. (1) A kivitelezés előkészítéséről a k erü let pénzügyi és an y a gi főnöke köteles gondoskodni. ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /8

9 (2) A kivitelezés előkészítése során gondoskodni kell: a) a m unkaerő-szükséglet m egtervezéséről, b) az építkezés anyagellátásának m egtervezéséről és m egszervezéséről, c) az any ag szállításo k m eg terv ezésérő l és m egszervezéséről, d) az ép ítő ip ari gépszükséglet m eg tervezéséről, e) az alvállalkozói k ap acitás és gépkölcsönzés b izto sításáról, f) a m unkaerő és anyagi eszközök terv szerű felhasználásán ak program ozásáról, g) az ép ítésvezető ség m egszervezéséről és m eg alak ításáról. h) a kiv itelezéshez szükséges hatósági és közm ű en g ed é lyek beszerzéséről, i) a m u n k aterü let átadás-átvételéről, j) a telek h atáro k és az épületek alap p o n tjain ak kitűzéséről, k) a felv onulás m eg terv ezésérő l és m egszervezéséről, 1) a m unk avégzéshez szükséges szerszám ok, m u n k aeszk ö zök m egterv ezésérő l és biztosításáról, m) az építési m unkahely víz- és elektrom os energia ellátásáról. (3) Az előkészítés tervezési alap ját a jóváhagyott k iv itelezési te rv e k (organizációs terv ek) képezik. (4) H a a m unk aerő, az anyag i eszközök, és a szállítás m egtervezése, továbbá a kapacitás-foglalás a kivitelezési terv d o k u m entációk elkészülte előtt szükséges, akkor a jóváhagyott építési program és az építési norm atív ák alapján az előzetes te r vezési m unk ák, és a k ap acitás-fo g lalás elvégezhetők. (5) Az előző bekezdésben e m líte tt esetb en az előzetes te r vezés ad atait a kivitelezési tervdokum entáció (organizációs te r vek) alapján pontosítani kell ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /9

10 Az építésvezetőség m egszervezése 12.. (1) Az ép ítő ip ari m u n k ák kivitelezéséhez építésv ezető ség et kell szervezni. (2) Az építésvezetőség állom ányába az építési feladat te r m észetétől, nagyságától, és m egvalósítási ü tem étő l függően - az építkezés m űszaki vezetésére építésvezetőt, - nagyobb ép ítk ezések en a m űszaki ad m in isztráció (terv felbo ntás, any ag k iírás, felm érések, elszám olás, stb.) fe la d a ta i nak ellátására technikust, - az anyagkezelés, anyagátvétel, n y ilv án tartás és ra k tá r- kezelés feladatain ak ellátására anyagkezelőt, - a kivitelezési m unkák vezetésére brigádvezetőket, továbbá, - szak- és segédm unkásokat kell beosztani. Az építésvezetőség ta g ja it a 2. szám ú m in ta sze rin ti m egbízólevéllel kell kinevezni, am it a szám ad ó test p aran csn o k a ír alá. (3) Az ép ítésvezető ség szem élyi állo m án y át úgy kell szervezni, hogy azok a kivitelezés előkészítési m u n k ájáb an - feladatk ö rü k n ek m egfelelően - részt vehessenek és a tényleges m unkakezdés időpontjára az építési feladatot részletesen m egism erhessék. (4) Az anyagbeszerzési feladatok elvégzése a szám adótest Elhelyezési S zolgálatának a feladata. E nnek zav artalan végreh ajtása érdekében 1 db tehergépkocsit kell az Elhelyezési Szolgálat rendelkezésére bocsátani. Szükség esetén arra rá te rm ett tiszth ely ettest kell a szolgálathoz m egerősítésként vezényelni. (5) A töm eges anyagszállítások id ő tartam ára szükség esetén szállító tisz th e ly e tte s p aran csn o k ság a alatt, szállító részleget leh et szervezni. ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /10

11 A z ép ítő r é sz le g p aran csn ok a 13.. (1) Az építőrészleg parancsnokának rá te rm e tt tiszth ely ettest (tisztest) kell kijelölni az alak u lat állom ányából, akit az anyagi alosztályvezetőnek kell alárendelni. (2) Az építőrészleg parancsnokának általános kötelm eit a Szolgálati S zabályzat századparancsnokra vonatkozó ren d elkezései h atáro zzák m eg. (3) Az építőrészleg parancsnokának az építési m unkák k iv itelezésével kapcsolatos k ö telm ei: - az építési m unkavégzés ren d jén ek és fegyelm ének biztosítása, a m unkahelyi rend fenntartása, - az építőipari term elés ü tem terv szerinti biztosítása, - az A nyagi és T echn ik ai A losztállyal való szoros e g y ü ttm űködés biztosítása, - a m unkahely őrzéséről és a társad alm i tu lajd o n védelm éről való gondoskodás, - a m unkavédelem m egszervezéséről, a balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályok, v a la m in t a tű zre n d észe ti szabályok b etartásáró l való gondoskodás, - az építésvezető m űszaki és term elési intézkedéseinek szükség esetén parancsnoki eszközökkel való érv én y re ju ttatása, - külön felhívás esetén az építésvezetőség állom ányának ju talm azására javaslattétel, - a felv onulás és elvonulás m egszervezése, - az építésvezetőség képviselete a hatóságok és egyéb szerv ek előtt, - sorállom ány részére p olitik ai és k ato n ai kiképzés m egtartása, - közrem űködés az any agelszám olásban. (4) Az építőrészleg parancsnoka az építésvezető részére a kivitelezés m egszervezését, techn o ló g iáját, m ódszerét és á lta lá ban az ép ítésvezető m űszaki fe la d a ta it illető en az építési szabályzatokkal ellentétes u tasítást nem adhat ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /11

12 A z é p íté sv e z e tő 14.. (1) Az építőrészleg építési tev ék e n y ség én e k m űszaki vezetésére az alak u lat állom ányából arra ráterm ett, m egfelelő üzem m érnöki, technikusi képesítéssel és kivitelezési g y ak o rlattal rendelkező kato n át kell kijelölni. (2) É pítésvezetőnek - indokolt esetben - m egfelelő képesítésű nyugdíjas is alkalm azható. (3) É pítésvezető főbb fe la d atai: - kö zrem űködés a kivitelezés előkészítésében, - az építkezésnek a jóváhagyott kivitelezési terv d o k u m en tációk alap ján tö rtén ő vezetése, a terv ek helyességének folyam atos ellenőrzése, a részletes organizációs te rv e k elkészítése, - a szükségessé váló tö b b let- és pótm unkák bejegyzése az ép ítési naplóba, - a m űszaki ellenőr ellenőrzési és a tervező m űvezetési tevékenységének előm ozdítása, szoros együttm űködése velük, - a k ivitelezés fo ly am án a te rv e k tő l eltérő (pl.: talaj, ta lajvíz, stb.) viszonyok m egállapítása, azoknak építési naplóba való rögzítése, illetv e szükséges in tézk ed ések m egtétele, - a szükséges m in ta v étele és a m inőségi vizsg álatok elvégzése, illetv e elvégeztetése, - a m eg tak arítást eredm ényező eljárások alkalm azása, s a n n a k bejegyzése az ép ítési naplóba, - a hatósági engedélyeknek és előírásoknak m egfelelő kivitelezés biztosítása, a re n d észe ti (építésren dészeti, tű z re n d é szeti, közegészségügyi, stb.) in tézk ed ések v ég reh ajtása, - az alvállalkozó m u n k áján ak koordinálása, alvállalkozói m unkahelyek biztosítása, az alvállalkozói m unkák ellenőrzése és átv étele, az alvállalkozó építési n ap ló ján a k ellenőrzése, - az építési és felm érési naplók vezetése, a (IV. 6.) ÉVM rendelet előírásának m egfelelően, - az anyagellátással és elszám olással kapcsolatos m unkah ely i felad ato k (anyagigénylés, n y ilv á n ta rtá s, ellenőrzés) ellátása, ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /12

13 - a m egvalósítás során a kiviteli terv ek tő l való eltérések nek terveken tö rtén ő átvezetése, terv szerinti m unka igazolása, - a m űszaki átad ás-átv ételi eljárás előkészítése és azon való közrem űködés, - az elszám olásban való közrem űködés. Az építésvezetőség beosztott állománya 15.. (1) Az építésvezetőség beosztott állom ányát a m egfelelő szak képzettséggel rendelkező k ato n ák közül kell kijelölni. (2) Az építésvezetőségh ez a szám ad ó test E lhelyezési Szolgálatán ak szakm unkásai csak akkor oszthatók be, ha ez nem m egy a folyam atos k a rb an tartás rovására. (3) Az építésvezetőség beosztott állom ányának felad atát az építésvezetőség jav aslatára az építőrészleg parancsnoka h a tá rozza meg (1) Az építésvezetőség teljes állom ányát az építési m unkák m egkezdése előtt m unka- és balesetvédelm i oktatásban kell ré szesíteni. (2) A m unka- és balesetvédelm i o k tatást az építésvezetőséghez később beosztásra kerülő m inden szem ély részére a m u n k á ba állása előtt m eg kell tartani (1) Az építőrészleg sorozott állom ánya részére a politikai és katonai kiképzést két h eten k ént szom baton összevontan kell m egtartani. (2) A kiképzés az ép ítk ezés hely szín én is m eg tarth a tó ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /13

14 18.. A kivitelezés m egkezdésének fe lté te le az aláb b iak m egléte: a) a jóváhagyott m űszaki kivitelezési tervdokum entáció, b) a folyam atos ép ítő ip ari m unkavégzéshez szükséges szervezeti, szem élyi, an yagi és m űszaki feltételek. c) az építési-, egyéb h ató ság i- és közm űengedélyek, d) a m u n k aterü let (1) Az építési m u n k át a m űszaki kivitelezési terv d o k u m en táció alapján, az É pítőipari K ivitelezési Szabályzat és a M agyar Országos Szabvány előírásai szerint, az Országos Építésügyi Szabályzat rendelkezéseinek és a hatósági (építési, vízjogi, stb.) en g ed ély n ek m egfelelően kell kivitelezni. (2) Ha a kivitelezésre és a m unka m inőségére nézve az előző bek ezdésben fog laltak részletes szabályozást nem ta rta lm a z nak, akkor a technológiai előírások az irányadók. Az építési m unkahely 20.. (1) Építési m unkahely az a terü let, ahol az építőipari m u n k át el kell végezni. Ide ta rto z ik a m u n k a elvégzéséhez szükséges szerkezetek, ép ítési an y ag o k és esetleges felvo nulási ép ü letek elh ely ezésére szolgáló te rü le t is. (2) A m unkahely átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, m elyet az esetleges m ellékleteivel együtt az építési naplóhoz kell csatolni. (3) A m unkahely átadása előtt a kivitelezés nem kezdhető meg ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /14

15 K itű zés, m u n k a h ely elk e r íté se, ő rzése 21.. Az alappontokat a tervező kitűzése u tán a helyszínen kell a kivitelező szám adótestnek átvennie. A kivitelező szám adótest köteles gondoskodni arról, hogy az alappontok helyzete, illetve állapota ne változzék meg. Az alappontok alap ján a részletes kitűzéseket köteles elvégezni A kivitelező szám adótest által használt ingatlan telek h a tárain kívüli m u n k ah ely et a hatósági előírásoknak m egfelelően be kell k e ríte n i és fig y elm eztető jelzések kel k ell ellátni. Ezek végrehajtásáért, v alam in t a m unkahely őrzéséért a kivitelező szám ad ó test a felelős Ha az építési telek h atárain ak helyszíni kitűzése szükséges azt a kivitelező szám adótestnek az illetékes hatóságtól a m u n kahely átadása előtt kell kérnie. A helyszíni kitűzésen a k iv itelező szám adótest köteles részt venni és annak eredm ényét ta r talm azó irato k at (terveket) átvenni. A m unkahely ideiglenes berendezései 24.. (1) Az építőipari m unkavégzéshez szükséges gépek, b eren dezések és felszerelések, stb. elhelyezése, fe lá llítása és üzem ben tartása a kivitelező szám ad ó test felad ata. (2) A kivitelező szám adótest használatában álló ingatlanon kívüli építőipari m unka végzéséhez szükséges elektrom os en e r gia-, víz-, és gázszolgáltató, vagy egyéb b eren d ezésrő l való gondoskodás és az ezek üzem eltetéséhez szükséges hozzájárulások, illetv e en gedélyek m egszerzése a kivitelező szám ad ó test k ö te lessége ÁBTL sz.n. -1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /15

16 25.. A m u n k a elvégzéséhez szükséges m unkaeszközök és szállítóeszközökről - az érvényben lévő gazdálkodási szabályoknak m egfelelően - a kivitelező szám ad ó test köteles gondoskodni. Felvonulás 26.. (1) A kivitelező szám adótest a használatban lévő ingatlanon végzett m unkák esetében felvonulási célokra saját épületeit használhatja. (2) A kivitelező szám adótest használatában lévő ingatlanon kívüli m unkavégzés esetéb en a szükséges felvonu lási létesítm é nyek biztosításáról, illetve m egépítésérő l - elsősorban b a ra k kok felh aszn álásáv al - a kivitelező szám adótest köteles gondoskodni. K épviselet és együttm űködés 27.. (1) Az építkezés helyszínén a kiv itelező t az ép ítőrészleg p a rancsnoka és az építésvezető, az ép ítettő t a szám adótest p arancsno k án ak m egbízásából, a m űszaki ellenőr, illetőleg azok elöljárói képviselhetik. A tervezői m űvezető a m eghatározott m űszaki kérdésekben - a m űszaki ellenőr h ely ett - az ép íttető m egbízottjaként já r el. A m űszaki ellen ő r és a tervezői m űvezető fe la d a ta it jogszabály h atáro zza m eg. Az építő részleg paran csn o k a és az építésvezető feladatait a 14.. és a 15.. tartalm azza. (2) M űszaki e llen ő rk én t a szám ad ó test E lhelyezési Szolgálatának pa. tech n ik u sát kell kijelölni ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /16

17 (3) A m űszaki ellenőr és az építésvezető köteles állandóan együttm űködni és közrem űködni a kivitelezéssel kapcsolatos akadályok elhárításában. (4) A m űszaki ellenőr, illetve a tervezői m űvezető ellen ő rizheti a m unkaszervezést és a m unka m enetét, ezekkel kapcsolatos észrev ételei a kivitelezők kel szem ben kötelező erejű ek. (5) Az építésvezetőség a m űszaki ellenőr, illetőleg a te rv e ző m űvezető intézkedését a kivitelezési tervdokum entáció m ódosítása elő tt is köteles te ljesíten i, ha a késedelem ből a H a tá rő r séget érintő k ár vagy az élet- és vagyonbiztonságra közvetlen és súlyos veszély szárm aznék. Az építési napló és egyéb okmányok 28.. (1) Az építési, felm érési naplót és a helyszíni m unkálato k hoz szükséges terveket, az azokhoz tartozó m űleírást, költségvetést, valam int a hatósági engedélyeket, továbbá a vizsgálati bizonyítványokat állandóan a m unkahelyen kell tartani. (2) Az ép ítési- és felm érési n ap ló ra vonatkozó részletes előíráso k at a (VI. 6.) ÉVM sz. re n d e le t tartalm azza. (3) Az építési m unkahelyen táro lt anyagokról a m unkahelyen n y ilv án tartást kell vezetni. A forgalom biztosítása 29.. (1) Ha a k ö zterü let-fo g lalássa l járó építkezés közben a fo r galom szüneteltetése vagy csökkentése szükséges, a kivitelező szám adó test köteles erre az illeték es ható ságok tól előzetes en gedélyt kérni. (2) A kivitelező szám adótest a hatóságok által m egszabott előírások v ég reh ajtásáért felelős ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /17

18 (3) A saját terü leten fo ly tato tt építkezés közben az objektum belső forgalm ának szüneteltetése, vagy korlátozása a szám ad ó test feladata. M unkavédelm i és tűzrendészeti előírások betartása 30.. (1) A kivitelezés során a m unkavédelem m egszervezése, a balesetelhárító- és egészségvédő óvórendszabályok, valam int a tűzrendészeti előírások b etartása a kivitelező szám adótest feladata. (2) A kivitelező szám adótest az építőipari m u n k át úgy köteles m egszervezni, és kivitelezni, hogy életet, testi épséget, vagy egészséget ne veszélyeztessen, a H a tá rő rség vag yonában, illető leg a társadalm i tu lajd o n b an vagy m ás tu lajd o n áb an k árt ne okozzon, és a forgalm at az elk erü lh etetlen m értéken tú l ne zavarja. (3) A kivitelező szám adótest köteles ellenőrizni azt, hogy az alvállalkozók az előző bekezdésben em lített kötelezettségeiket teljesítik-e, ellenőrzése azonban az alvállalkozók ezzel k apcsolatos felelősségét nem érin ti. (4) K ivitelezés közben az életbiztonságot, a testi épséget az egészséget vagy valam ely v ag y o n tárg y at közvetlenül fenyegető veszély esetén a kivitelező szám ad ó test köteles a n n a k e lh á rítá sára h aladéktalanul intézkedni, valam int az illetékes hatóságot a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnökséget azonnal é rte síteni. B ejelentési kötelezettség 31.. (1) H a a kivitelezés során földalatti közm űvet (csatornát, vízvezetéket, kábelt, stb.) találnak, ezt a kivitelező szám adótest h aladéktalanul köteles a közm ű kezelésére illetékes szervnek ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /18

19 vagy a közm ű ism eretlen re n d eltetésű, a BM in g atlan jai ese tében az Elhelyezési A losztálynak, egyébként az építésügyi h ató ságnak bejelenteni, s azt egyidejűleg az építési naplóba b ejegyezni. (2) Ha a kivitelezés so rán alapozásnál, egyéb fö ld m u n k ák nál m űem lék, vagy régészeti, tö rtén eti, antropológiai, földtani, vagy ő slény tan i em lék, vagy kincs k erü l elő, a kivitelező szám adótest köteles azt az építésügyi hatóságnak 24 órán belül b ejelenteni, és egyidejűleg a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi F őnökségére is jelen ten i. (3) A kivitelező szám ad ó test - az illetékes hatóság in tézk e déséig - köteles gondoskodni az előző bekezdésben em lítettek rongálódásm entes m egőrzéséről. Hatósági engedélyek 32.. (1) A jogszabályok ban m eg h atá ro zo tt h ató sági (építési, vízjogi, közm ű, egészségügyi, stb.) eng edélyek m egszerzése a k iv i telező szám ad ó test felad ata. (2) A kivitelező szám ad ó test köteles m egszerezni a m u n k a végzéshez szükséges en g ed ély ek et, id eértv e az ideiglenes közterü le t - használati engedélyt, valam int a közm űvek hatósági jellegű hozzájárulását is. A nyagvizsgálat 33.. (1) A kivitelező szám adótest az anyagokat (szerkezeteket) a szállítási alap feltételek b e n, a szabv án yok ban, illetőleg az É pítőipari K ivitelezési Szabályzatban foglaltaknak m egfelelően á t v ételk o r köteles m inőségileg ellenőrizni. (2) Ha az átv étel során valam ely anyag (szerkezet) laboratórium i v izsgálata válik szükségessé, a vizsgálat elvégzésére az ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /19

20 illetékes m inőségvizsgáló és ellenőrző állom ás részére kell m egbízást adni. A vizsgálat m eg tö rtén tét és eredm ényét az építési naplóba kell rögzíteni. (3) A m inőségi vizsgálatok költségét a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnökség intézkedésének m egfelelően kell k ifizetn i és elszám olni. B ontott anyagok felhasználása 34.. (1) H asznált, illetőleg s é rü lt építési an y ag o t csak az E lhelyezési A losztály által naplóba bejegyzett hozzájárulás esetén, m inőségi vizsgálat u tá n szabad felh aszn áln i. Az E lhelyezési A losztály nem a d h a t en g ed ély t használt, illetőleg sé rü lt an y ag felh aszn álására, ha azt szab ály zat tiltja. (2) H ely ettesítő anyagot (pótanyagot) csak ÉVM ren d elk e zései sz e rin t szabad felhasználni. Ezen an y agok felh aszn álása te k in te té b e n az E lhelyezési A losztály in tézkedése az irány adó. (3) A kivitelezési tervdokum entációitól eltérő, az épület (építm ény) m inőségi vagy állékonyságát csökkentő anyag felhasználásához az E lhelyezési A losztály és a tervező együttes h o zzájáru lása szükséges. Fertőzött talaj 35.. A bomló, b űzös vagy egészségre ártalm as fertőzött ta lajt a kivitelezés m egkezdése e lő tt a sze n n y eze tt m élységig el kell tá volítani ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /20

21 E lv o n u lá s 36.. (1) Az építésvezetőség a m unka befejezése után a m u n k a helyet tisztán és ren d eltetésszerű haszn álatra alkalm as állapotban köteles visszahagyni. (2) Az elfo g lalt k ö zterü letek hatósági elő írásoknak m egfelelő kiürítése és rendbehozatala a kivitelező kötelessége. (3) Az építkezéshez fel nem használt és a m unkahelyen m a ra d t anyagokat az építésvezetőség köteles a szám adótest E lhelyezési S zolgálatának jegyzőkönyvileg átadni, és annak ra k tá rá ba szállítani. Műszaki átadás-átvétel 37.. (1) Az építőipari m unkák elvégzése u tán az építésvezetőség a m unkát készre jelenti. A m űszaki átad ás-átv étel időpontját - az Elhelyezési Alosztállyal tö rté n t előzetes konzultálás u tán - a szám adótest pénzügyi és anyagi főnöke tűzi ki. B eruházási m unkák m űszaki átad ás-átv étel eljárására az Állam i F ejlesztési B ankot is meg kell hívni. (2) Az építésvezetőség a m űszaki átad ás-átv ételi eljáráso kon a m u n k át átad ja a szám adótest pénzügyi és anyagi főnökének. (3) A szám adótest pénzügyi és anyagi főnöke az ép ü letet (építm ényt) - ha azt ren d eltetésszerű használatra alkalm asnak találja - átveszi, és az alegység részére egyidejűleg átadja. H asználatbavételét (üzem behelyezését) a szükséges feltételek kikötésével engedélyezi. (4) Ha a használatbavételhez a jogszabály előírásai szerint hatóság i en g ed ély t kell k érn i az illetékes ható ságo k m eghív ásá ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /21

22 ról az átad ás-átv ételi eljárásra a kivitelező szám adótest kötelessége gondoskodni. (5) Az ép ítésvezetőség a m űszaki á ta d á s-á tv é te li eljárás során m egállapított hiányokat, h ibákat 30 napon belül köteles pótolni, illetve kijavítani. (6) A m űszaki átad ás-átv ételi eljárásról, az épületek használatb a ad ásáró l és a h asz n álatb a v étel (üzem behelyezés) enged é lyezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A m egállapított hibákat, hiányosságokat, valam int a hiánypótlási és kijavítási kötelezettséget, továbbá az üzem eltetés és használat feltételeire vonatkozó kikötéseket jegyzőkönyvbe kell foglalni. B eruházási m unkák esetén, a m űszaki átad ás-átv ételi jegyzőkönyv egy példányát az Á llam i F ejlesztési B anknak m eg kell küldeni. A lvállalkozás 38.. (1) A kivitelező szám adótest egyes speciális szakértelm et igénylő m u n k ák at alvállalkozóval is elvégeztetheti. Az alvállalkozói m unkák ra a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnöksége ad engedélyt és biztosítja a felm erülő költségekhez szükséges fed ezetet. (2) Az alvállalkozói kapacitások biztosítása, a vállalkozói szerződések m egkötése, a szerződésből eredő jogosultságok é r vén y esítése és kö telezettség ek teljesítése a kivitelező szám adóte st kötelessége. Az alvállalkozó m űszaki ellen ő rek én t az ép í tésv ezető t kell kijelölni A kivitelezéssel kapcsolatos a jelen u ta sítá sb a n nem részletezett egyéb feladatok és szabályok tek in tetéb en a jogszabá ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /22

23 lyok, szabályzatok és hatósági előírások, illetőleg a BM H a tá r őrség P én zü g y i és A nyagi F őnökségének intézkedései az irá n y adók. IV. A KÖLTSÉGVETÉS ÉS ANYAGI BIZTOSÍTÁSA A költségvetési előirányzat tervezése 40.. (1) A csapatépítkezések m egindításához szükséges pénzügyi előirányzatok m egtervezéséről beruházás esetén a BM I/II. Csoportfőnö kség É pítési és E lhelyezési O sztály az É pítési S z a k u ta sítás szerint, felújítások, k arb an tartáso k esetén pedig a BM H a tárő rség P én zü g y i és A nyagi F őnöksége gondoskodik. (2) A pénzügyi előirányzatokat a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi F őnöksége a pénzügyi gazdálkodás re n d jé n e k szab á lyai sze rin t b izto sítja a csap atép ítk ezések m egvalósításához. (3) A pénzügyi előirányzatokat (beruházási és felújítási) csak a jóváhagyott építési felad ato k ra szabad felhasználni. Ezek te rh é re tö rté n t felh aszn áláso k at (pénz- és anyag) elk ü lö n ítetten (külön a b eruházásit és külön a felújításit) kell n y ilv án tartan i. (4) A biztosított pénzügyi előirányzatokat az alábbiakra leh et felhasználni: a) terü le t igénybevételi díjak, ingatlan k ártalan ítási költségek, b) terv ezési, tervezői m űvezetési díjak, szak vélem én y k é szítése, és m in őségvizsgálati díjak, c) alvállalkozói költségek, d) előközm űvesítési költségek, közm űfejlesztési h o zz ájáru lások, ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /23

24 e) ép ítő an y ag o k (szerkezetek) beszerzési költsége, f) kölcsönvett gépek b érleti díja, g) ép ü letfelszerelések beszerzési költsége, h) a kivitelezésben részt vevők részére m u n k aju ttatási költségek. Az e). f), g) alpontok alatt szereplő költségek beruházás esetén az Á llam i F ejlesztési B anknál m egnyitott beruházási kere t terh é re lehívott ellátm ányból eg y en líth etők ki, m elynek felh aszn álásáró l a B ank felé a szám ad ó test köteles elszám olni. (5) C sap atép ítk ezések h ez szükséges kéziszerszám ok beszerzési kö ltség eit k ü lön kell terv ezn i. (6) A barakk-elem ek beszerzési költségét külön kell terv ezni (1) Az an y a g ellátás bizto sításáb an résztvevő és kö zrem űk ö dő szervek rendelkezésükre álló pénzügyi előirányzatokat a gazdálkodási rend általános szabályai és a jelen u tasítás előírásai sz e rin t jo gosultak felhasználni. (2) A m ennyiben egyes előirányzatok felhasználása, vagy a fedezet igazolása a pénzügyi előirányzatok biztosításáról szóló intézkedés kiadása előtt szükséges, a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi Főnöksége a szám adótest k érésére 10 napon belül ad jon felh aszn álási en gedélyt A BM H a tá rő rség P énzüg yi és A nyagi Főnöksége a p énzügyi előirányzatokat a szám adótest Pénzügyi Szolgálata ú tján biztosítja. Anyagok beszerzése 43.. (1) A csap atép ítk ezésh ez szükséges anyagi eszközök b eszerzését alap v ető en a szám ad ó test E lhelyezési S zolgálata végzi. A ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /24

25 beszerzett anyagok szám láinak kiegyenlítése a szám adótest Pénzügyi Szolgálata útján, beruházási m unkák esetén a ban foglaltak szerint, felú jítási-k arb an tartási m unkák esetén pedig a jóváhagyott fe lú jítási-k arb an tartási előirányzat terh ére történik. (2) A beszerzés tervszerűsége érdekében a jóváhagyott te rv dokum entáció alapján beszerzési terv et kell készíteni, m elynek tartalm aznia kell a m unkák m egvalósításához szükséges összes építési anyagot, m ennyiségben és értékben. (3) A beszerzési terv e t a szám adótest pénzügyi és anyagi főnöke hagyja jóvá, v ég reh ajtásáért szem élyesen felelős. (4) A csapatépítkezéshez szükséges anyagok beszerzéséről, átvételéről, n y ilv án tartásáró l, a m u nkahelyre való kiadásáról és a kiadásig való tárolásáról, a kivitelező szám adótest Elhelyezési Szolgálatának kötelessége gondoskodni. Az elhelyezési szolgálati ág vezetőjének kötelessége a m unkahely építési anyaggal való időbeni ellátásá n ak biztosítása. Anyagok és m unkavégzés biztosításának különleges esetei 44.. (1) Ha a kivitelező szám adótest parancsnoka - külön in tézkedés alap já n - építési an y a g o t és egyes speciális k ép z ettséget, felszerelést igénylő építőipari m unkavégzés ellenértékeként katonai m unkaerőt bocsát polgári szervek, vállalatok rendelk e zésére, az anyagok átadása és a m unkavégzés, valam int az ellenszolgáltatás (m unkaerő biztosítás) m értékében a polgári szerv, v állalat vezető jével a p aran csn o k köteles m eg állapodni és a te l jesítés u tá n elszám olni. (2) A m egállapodás egy példányát a szám adótest elhelyezési szolgálati ág vezető jén ek át kell adni. Az elhelyezési szolgálati ág vezető, a m egállapodás tárg y át és fontosabb adatait, teljesítését, a szerződések és m egrendelések n y ilv án tartásában köteles előjegyezni. (3) A m egállapodásban foglaltaknak a polgári fél részéről tö rté n ő te lje síté se (részteljesítés) esetén a teljesítés m ódját, ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /25

26 m értékét, m inőségét és m ennyiségét jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. A jegy zőkönyvhöz csatolni kell a polgári fél álta l k ü l d ö tt (átadott) bizony latok at. (4) A m egállapodás teljesítése fo ly tán a H a tá rő rség által á t v ett anyagokat az előző bekezdésben em lített okm ányok alapján h alad ék talan u l n y ilv án tartásb a kell venni. A nyagnyilvántartás 45.. (1) A csapatépítkezéshez biztosított (kiutalt, beszerzett) anyagokat és eszközöket a szám adótestnek elk ü lö n ítetten kell nyilvántartani. (Ezen belül külö n a b eruh ázási, külö n a fe lú jítá s i k arb an tartási előirányzat terh é re végzett beszerzéseket.) (2) Az an y agnyilv ántartást a G - 2. A nyagnyilvántartási U tasítás előírásainak m egfelelően, de érték szerint elk ü lö n ítetten, az érték feltü n tetésével - az Elhelyezési Szolgálatnál (esetleg az építésvezetőségnél) - kell felfek tetn i és vezetni. (3) A vonatkozó bevételi, k iadási o k m án y o k at külö n okm ánynaplóba kell n y ilv án tartan i és gyűjteni. (4) Az an y agnyilv ántartásb a a bevételi okm ányok alapján kell az anyagokat és eszközöket n y ilv án tartásb a venni. Az esetben ha a szállítással egyidőben szállítási okm án y (szám la, szállítólevél, utalvány) nem érkezik, átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. (5) Az építkezésen n y ilv án tartásb a nem v ett anyagokat tá rolni, anyagot okm ány nélkül bevételezni nem szabad. (6) Az anyagot a n y ilv án tartásb ó l csak a m unka - egyes esetekben az önálló épület, építm ény - m űszaki átvétele után elkészített és a m űszaki ellenőr által igazolt, felhasznált anyagm ennyiségekről k észített okm ány alapján lehet kiadásba helyezni. (7) Az építési m unkákhoz anyagokat - a szabadban depon á lt tö m eganyagok (tégla, kavics, hom ok, o lto tt m ész, stb.) ki ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /26

27 vételével - felhasználásra - a terv ezett napi végzéshez szükséges m ennyiségben - a m unkahelyi ra k tá r kezelésével m egbízott szem ély n aponta köteles anyagelosztón kiadni a m unkák elvégzésével (elvégeztetésével) m egbízott m unkavezető (esetleg szakm unkások) részére. (8) A napi m unka befejeztével a fel nem használt anyagokat a felvevő köteles a m unkahelyi ra k tá r kezelésével m egbízott szem élynek visszaadni. A visszaadott anyagok átvétele az anyagelosztón tö rtén jék. (9) Az elosztón szereplő anyagokat a n y ilv án tartásb ó l nem szabad k iad ásb a helyezni, m ivel az elosztó csak a ra k tá ri fo rg a lom rö g zítésére szolgál. Elszámolás 46.. (1) Az elszám olás célja az ép ítk ezésh ez b izto síto tt (beszerzett, kiutalt) anyagi eszközök felhasználásának bizonyítása. (2) Az elszám olást m űszaki és anyagi szem pontból eg y arán t végre kell h ajtan i. (3) B eruházási m unkák esetén a szám adótestet az Állam i Fejlesztési B ank felé külön pénzügyi elszám olási kötelezettség is terh e li a 49. -ban fo glaltak szerint (1) A m űszaki elszám olás a m eg v aló síto tt épületbe, é p ítm énybe beépített, illetve a felm érés és norm a szerint b eépíth e tő m enny iségek összevetéséből áll. (2) A m űszaki elszám olás alap ja: - az építési napló, - a felm érési napló, - az építési és felm érési napló alap já n k iszám íto tt té n y le ges felh aszn álási m ennyiségek, ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /27

28 - az É pítőipari K öltségszám ítási N orm ák (ÉKN) alapján m eghatározott felhasználható anyagm ennyiségek. (3) Az esetben, ha a tén y leg esen fe lh a szn ált és az ÉKN szerin t felhasználható anyagm ennyiség között eltérés m utatkozik, a többletfelhasználást, illetve az an y ag m eg tak arítást indokolni kell. (4) A m űszaki elszám olás eredm ényeként ki kell m utatni, hogy az építkezéshez m ilyen anyagok és m ilyen m ennyiségben k e rü lte k igazoltan felh aszn álásra. (5) A szám adótest pénzügyi és anyagi főnökének a m űszaki elszám olás során [a 47.. (1)- (5)] el kell bírálnia a többlet felhasználás, illetve a m egtakarítás okait, am ennyiben a többlet felhasználást, vagy a m eg tak arítást m ulasztás eredm ényezte, a felelős szem ély ellen a k áreljárást le kell folytatni. (6) Az előző bekezdésben előírt bírálathoz a szám adótest pénzügyi és anyagi főnöke kérh eti az Elhelyezési A losztály szaksegítségét. (7) Ha az anyagm egtakarításból az épület (építm ény) szilárdságának, állékonyságának csökkenésére lehet következtetni, akkor azt h alad ék talan u l jelen ten i kell az Elhelyezési A losztálynak. Az E lhelyezési A losztály köteles a szak értő i vizsgálat lefo ly ta tá sá ra és a szükséges m egerősítési m u n k álato k elvégzésére in tézked ni (1) Az anyagi elszám olás a biztosított anyagm ennyiségek és a tén y leg es felh aszn álás összevetése. (2) Az elszám olás a lap ja: - az an y ag n y ilv án tartás, - a m űszaki elszám olás, és - az anyagleltár. (3) A biztosított és a ténylegesen felhasznált m ennyiségek különbségének, az építésvezetőség ra k táráb an - leltárral igazoltan - m eg kell lennie ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /28

29 (4) Az esetben, ha készlethiány vagy felesleg m utatkozik, a keletkezés o k át vizsgálni kell. M ulasztás ese té n a felelős szem é ly ie k ) ellen a k áreljárást le kell folytatni. (5) Az anyag m arad v án y o k at - az Elhelyezési A losztály előzetes intézkedés alapján - vagy a szám adótest Elhelyezési Szolgálat részére (k arb an tartásra, m eghatározott célra) vagy m ás szám adótest részére jegyzőkönyv, illetve utalv án y alapján át kell adni és az an y agnyilv ántartásb ó l kiadásba kell helyezni. (fi) A készlethiányként k im u tato tt anyagot csak k ártérítési határo zat alapján lehet kiadásba helyezni. (7) Az an y agnyilv ántartást ezután le kell zárni és az építési okm ányokkal eg y ü tt kell m egőrizni. Csapatépítkezés útján megvalósuló beruházási munkák pénzügyi lebonyolítására vonatkozó külön eljárás 49.. (1) A csapatépítkezés keretéb en m egvalósuló beruházási m unkák kivitelezési költségeit a biztosított beruházási előirányzat erejéig az Á llam i F ejlesztési B ank fedezi. A szám adótest köteles az Á llam i Fejlesztési B anknak a 6.. (2) bekezdés szerint és a m u n k aju ttatás cím én kifizetni terv ezett összeggel növelt költségvetést, valam int a kivitelezésre vonatkozó m egbízólevelet szerződésbejelentő g arn itú ra m ellékleteként beküldeni. (2) E llátm ányt a szám lázási időszak anyagszükségletének a fedezetéül az Á llam i F ejlesztési B ank - legkorábban a m egbízólevélben m eghatározott kivitelezési kezdő időpont előtt 30 nappal - BL 1-es form anyom tatványon elő terjesztett igénylésre ad, m axim um az an y agérték 100% -a erejéig. Az igénylésen fel kell tü n tetn i az elszám olási kötelezettség tudom ásulvételét, illetve meg kell jelölni azt a p énzintézetet és szám laszám ot, am ely ről az elszám olás elm u lasztása esetén az ellátm án y leh ív ható. (3) A szám adótest a fe lv e tt ellátm án y ró l a kivitelezés b efejezését követő 30 napon belül - több évig ta rtó m u n k a esetén ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /29

30 évente decem ber 31-ig - BL 19-es nyom tatványon elszám olást köteles adni. (4) E llátm ányelszám o lás elm u lasztása esetén az Á llam i F e j lesztési B ank a felv ett ellátm ány összegét a szám adótest - az igénylésen fe ltü n te te tt - bankszám lájáról, a szám adótest külön h o zzájáru lása nélkül, jogosult lehívni. A szám ad ótest az Á llam i F ejlesztési B anko t m egillető leh í vási jogról köteles szám lavezetőhelyét tájékoztatni azzal, hogy a szám lavezetőhely az Állam i Fejlesztési B ank m egkeresésére a a leh ív ást teljesítse. (5) A csapatépítkezés ú tján végzett beruházások teljesítm ény érték én ek a m egállapítására a (III. 25.) PM sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Az elvégzett m unkák részszám lázására en g ed ély t - leg feljebb negyed év es (3 havi) időközökre - a szerződésbejelentéssel egyidőben, szerző d ésen k én t kell k é r ni az Á llam i F ejlesztési B ank szám lavezetőhelyétől. VI. C SA PA TÉPÍTK EZÉSBEN RÉSZTVEVŐK ELISM ERÉSE 50.. (1) A csapatépítkezésben résztvevő sorkatona állom ányt az építkezés idejére m unkanapokra a II. sz. élelm ezési norm a illeti meg. (2) A csapatépítkezésben résztvevők m unkaideje heti 48 óra, k éth eten k én t szom bati napon m unkaszünettel. A m unkaidő b eosztást az építőrészleg p aran csn o k a szabályozza (1) A csap atép ítk ezésb en résztv evő szem élyi állom ány a k a tonai feladatok teljesítésén túlm enően végzett m u n k áért az anyagi érdekeltség növelése érdekében az illetm ényen (m unkabéren) és m ás elism erési form án felül m u n k aju ttatásb an (továbbiakban: ju ttatás) részesíthető ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /30

31 (2) A csa p atép ítk ezé st végző állo m ány ból elsősorban a szakm unkás, valam int a m űszaki és irán y ító állom ányt kell ju tta tá s ban részesíteni. Az egyéni ju tta tá s m érték e legyen arányos az építési feladatok m egvalósításában k ifejtett tevékenységgel, a végzett m unka színvonalával, az egyéni érdem ekkel (1) A csapatépítkezésben résztvevő szem élyi állom ány m u n kájának elism erésére a ju tta tá st a beruházási, felújítási, k a r b an tartási építkezésre biztosított pénzügyi költségelőirányzat keretében kell képezni és azok terh é re elszám olni az 53. -ban fo g laltak szerint. (2) A csapatépítkezési m unka elism erésére biztosított ju tta tási k eretb ő l részesíten i leh et: a) az építési m u n k át végző, valam int a feladatok érd ek é ben kiszolgáló tevékenységet ellátó sorkatonákat; b) a tevékenység érdekében fizikai m u n k át végző polgári alk alm azo ttakat; c) a csapatépítkezés szervezésével, irán y ításával m egbízólevélben kinevezett hivatásos és polgári alkalm azott (továbbiakban: vezető állom ányú) szem élyeket. (3) A sorállom ány és a fizikai m u n k át végző polgári alk alm azottak részére biztosított ju tta tá s fejezze ki a szem ély m u n kában való részvételének hatékonyságát, az ebből következő, egyének közötti különbségeket, szakm ai képzettséget, a végzett m unka m inőségét, m ennyiségét, h atárid ejét. (4) A kiem elkedő teljesítm ényt n y ú jtó sorállom ány és a fizikai m unkát végző polgári alkalm azottak szem élyenként havi ju tta tá sa legfeljebb 300,- F t lehet. (5) A vezető állom ányba tartozó egyes szem élyek ju tta tá sá nak m egállapításánál figyelem be kell venni az egyénnek a kivitelezési m unkában való folyam atos és aktív részvételét, a szakm ai irán y ításb an b etö ltö tt szerepét, felelősségének súlyát, a végzett m unka m ennyiségét, m inőségét, a terv ezett h atáridők betartását ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /31

32 A vezető állom ányú szem élyeknek a csapatépítkezés érd e kében végzett egy havi m u n k áján ak elism erésére legfeljebb h a vi 500,- F t ju tta tá s adható, am ely éves szinten szem élyenként 2 000,- F t-o t nem h alad h atja meg. A ju tta tá s a m unka befejezése u tá n egy összegben is k ifizethető. (6) A csapatépítkezési tevékenység elism erése cím én re n delkezésre b o c s á to tt ju tta tá si keretből kizárólag a kivitelezési m u n k át végző és a kivitelezést irán y ító szem élyeket lehet részesíteni, v ég reh ajtására parancsban kell intézkedni. (7) Az 52.. (2) a), b) pontokban m eghatározott szem élyek ju tta tá sb an való részesítésére vonatkozó jav aslato t az építőrészleg parancsnoka készíti el és a szám adótest pénzügyi anyagi főnöke hagyja jóvá. (8) Az 52.. (2) c) pontban m eghatározott szem élyek ju tta tásban való részesítésére vonatkozó jav aslato t a szám adótest anyagi alosztályvezetője készíti el és a BM H atárőrség P énzügyi és A nyagi főnöke hagyja jóvá. (9) Az engedélyezett ju tta tá si összeg kifizetése a biztosított keretből a k erü let Pénzügyi Szolgálatának feladata. A sorállom ány részére kifizetésre kerülő ju tta tá s t levonás nem terh eli - kivéve a g y erm ek tartást és a BM k ártarto zást - a hivatásos és polgári alkalm azott állom ányúaknál pedig a vonatkozó rendelkezések sze rin t kell eljárn i (1) A csap atép ítk ezésb en résztv ev ő állom ány részére ju tta tásra fordítható előirányzatot a k arb an tartási, felújítási, beruházási m unka költségvetésében a szám adótest terv ei és a BM H atárőrség Pénzügyi és A nyagi főnöke hagyja jóvá. (2) A ju tta tá si k eretet a m unka elvégzéséhez ÉKN szerint szükséges m unkaidő u tán 2,- Ft/ó. norm ával kell kiszám ítani. Az így kiszám ított és jóváhagyott ju tta tá si elő irán y zattal az é rin te tt (karbantartási, felújítási) költségvetési előirányzatot csökkenteni kell. A ju tta tá si előirányzat az előbbi kv-i tételek előirányzatain belül külön altételen kell a Pénzügyi Szolgálatnak n y ilv án tartan i ÁBTL sz.n. - 1/1974 (X.01.) BM HŐR országos parancsnoka parancsa /32

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! Szám : 10-21/9/1976. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 9/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi március hó 12-én. B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M TIT K O S! Szám: 10-21/9/1976.

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-24/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA a gépjárm űállom ány műszaki színvonalának és üzem biza parancsnoki gépjárműszemlék

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-22/3/ 1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú P A R A N C S A a Belügyminisztérium polgári állománya képesítési követelm ényeinek szabályozásáról

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK. szerda. Ára: 4095, Ft. Oldal

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK. szerda. Ára: 4095, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK Oldal szerda 22. szám Ára: 4095, Ft 36/2009. (II. 25.) Korm. ren de let A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK Be l ü g y m in is z t é r iu m 64-12/3-70. III. 23. SZIG O R Ú A N T IT K O S! 10 22/1/1970. 0 3 3. sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1970. évi március

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben