В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, р.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р."

Átírás

1 IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n ism e rte ti a n ép esedés le g fo n t o s a b b k é rd é se it. A b e v e z e tő b e n a szerző a m a rx is ta n ép e sedéselm é le t tá r g y á v a l és m ó d s z e ré v e l fo g la lk o z ik. M e g v iz sg á lja a n ép esség fo g a lm á t és a tá rsa d a lm i term eléssel v a ló ö sszefü g g é sét. A m a r x iz m u s nem ism er ö r ö k, v a la m e n n y i tá rsa d a lm i fo r m á c ió r a é rv é n y e s n ép esed ési t ö r v é n y t, h a n em ezt m in d e n k o r az a d o t t g a zd a sá g i és tá rsa d a lm i v is z o n y o k álta l m e g h a tá r o z o ttn a k te k in ti. U g y a n a k k o r h a n g s ú ly o z z a a g a zd a sá g i fo ly a m a to k és a n ép esed és k ö lc s ö n h a tá sá t. A m a r x is ta d e m o g rá fia a d o tt term elési m ó d o k o n b e lü l v iz sg á lja a m u n k a e r ő ú jra te r m e lé s é t, a n épesség szá m á n a k a la k u lá sá t, k o r és fo g la lk o z á s szerin ti m e g o sz lá sá t, a v á n d o r lá s t stb. A to v á b b ia k b a n a szerző m e g v iz s g á lja az e g y es tá rsa d a lm i fo r m á c ió k n ép esed ési tö r v é n y e in e k sa já to ssá g a it. B e m u ta tja az e m b e r e m b e rré v á lá sá n a k fo ly a m a tá t és tisz tá z z a az ő sk ö zösségi term elési m ó d n é p esed ési sa já to ssá g a it. A ra b s z o lg a ta r tó tá rsa d a lo m d e m o g rá fia i k érd é se in e k elv i tisz tá zá sá n tú lm e n ő e n ism e r te ti az ó k o ri n a g y b iro d a lm a k la k osság a szá m á ra v o n a tk o z ó b ecslések et és a z o k m e g b íz h a tó s á g á t, v a la m in t a k o ra b e li írók n é p esed ési n ézeteit. A fe u d a liz m u s n ép esedési p r o b lé m á it a k ö n y v O ro szorszá g p é ld á já n m u ta tja be. K ü lö n ö s fig y e lm e t szen tel a falu si és a v á ro si la k ossá g szá m á n a k a la k u lá sá ra. Ism erteti az o ro sz n é p szá m lá lá sok és ö sszeírá sok tö r té n e té t lé n y e g ile g a X I I I. szá z a d tó l k e z d ő d ő e n. R észletesen fo g la lk o z ik a n épesed ési n é z e te k a la k u lá sá v a l O ro s z o rszá g b a n, v iz sg á lja a m a lth u si eszm ék h a tá sá t és az ellen ü k f o ly t a t o t t k ü z d e lm e t. E zzel k a p cso la tb a n ism e r te ti M ilju tin, C sern isev szk ij és P isza rev d e m o g r á fia i m u n k á s s á g á t, v a la m in t eze k n e k a n é z e te k n e k P leh an ov álta l k id o lg o z o t t b írá la tá t. A k a p ita liz m u s n épesed ési tö r v é n y é n e k é rv é n y e sü lé sé t az E g y e s ü lt Á lla m o k a d a ta in a k a la p já n v iz sg á lja. N a g y fig y e lm e t fo rd ít a m u n k a n é lk ü lisé g és a re á lb é re k a la k u lá sá ra, a tá r s a d a lo m b iz to s ítá s k é rd é se in e k v iz sg á la tá ra. H a n g s ú ly o z z a, h o g y a k a p ita lista tá rsa d a lo m b a n a tő k e fe lh a lm o z á s m a is á lla n d ó m u n k a n é lk ü lisé g e t v o n m a g a u tá n és ez m a is a k a p ita lis ta n ép esed ési tö r v é n y e g y ik le g fo n t o s a b b je lle m z ő je. S zerző m e g v iz s g á lja, h o g y a S z o v je tu n ió b a n m ik én t h a tn a k a s zocia lista n ép esed ési tö r v é n y le g fo n to s a b b je lle m z ő i : 1. A te lje s fo g la lk o z ta to tts á g és az egész m u n k a k é p e s n ép esség ésszerű felh a szn á lá sa a tá rsa d a lm ila g h aszn os m u n k á b a n. 2. A n ép esség a n y a g i és k u ltu rá lis s z ín v o n a lá n a k á lla n d ó em elése. B e m u ta t ja a la k o ssá g isk ola i v é g z e tts é g sze rin ti m e g o sz lá sá t az e g y e s k ö z tá rsa sá g o k szerin t is. 3. A n ép esség g y o r s sza p o r o d á s a. Ism e rte ti, h o g y 1913 és 1960 k ö z ö t t h o g y a n a la k u lt a szü le té si és h a lá lozási a rá n y sz á m, v a la m in t a term é szete s s z a p o r o d á s. F o g la lk o z ik a h á z a ssá g k ö té sek és a v á lá so k szá m á n a k a la k u lá sá v a l is. M in d e z e k e t az a d a to k a t n e m z e tk ö z i össze h a son lítá sb a n is b e m u ta tja. V é g ü l m e g á lla p ítja, h o g y a szocia liz m u s g a zd a sá g i a la p tö r v é n y e és a n é p e sedés s zocia lista tö r v é n y e e g y m á ssa l k ö lcsön ö se n ö sszefü g g e n e k és fe lté te le z ik e g y m á s t. A szocia liz m u s n épesed ési tö r v é n y é n e k m ás tá rsa d a lm a k n ép esed ési t ö r v é n y é v e l v a ló ö sszeh a son lítá sa m e g m u ta tja, h o g y k iz á ró la g a szocia lista tá rsa d a lo m k épes b iz to s íta n i a m u n k a e r ő fo rrá s o k ésszerű k ih a szn á lá sá t és a n épesség sok old a lú fizik ai és szellem i fe jlőd é sé t. Sz.I.

2 I R O D A L О М 371 L O P E Z, А. : P roblem s in Stable P o p u la tio n T h eory (A sta b il n ép esed ési elm élet p r o b lé m á i). O ffice o f P o p u la tio n R e sea rch, P r in ce to n U n iv e r s ity, P r in c e to n, N. J I X p. A h a r m in ca s é v e k fo ly a m á n élén k tu d o m á n y o s v it a in d u lt m e g a L o tk a - féle sta b il n épességi m o d e ll a lk a lm a z h a tó sá g i k ö r é n e k m e g á lla p ítá sa tá r g y á b a n. A z ezzel k a p c s o la to s v iz s g á la to k cé lja e g y r é sz t a m o d e ll d e m o g rá fia i p r e m is z - szá in a k k ib ő v íté s e v o lt k ü lö n ö s k é p p e n a h ázassá gi m o z g a lo m fig y e le m b e v é te le a la p já n. M ásrészt egyes k u ta tó k a L otka által a lk a lm a z o tt m a te m a tik a i a p p a rá tu s tö k é le te síté sé re, ille tő le g é rv é n y e ssé g i k ö ré n e k k ite rje s z té s é re tö r e k e d te k A szerző fő k é p p ez u tó b b i p r o b lé m á k k a l fo g la lk o z ik. A z első fe je z e tb e n a sta b il n ép ességi m o d e ll a la p e g y e n le té n e k m e g o ld á s á t tá r g y a lja. E n n ek segíts é g é v e l a le á n y sz ü le té sek szá m a, m in t az id ő fü g g v é n y e h a tá r o z h a tó m eg. E z az ú. n. szü letési fü g g v é n y a n a litik a ila g L otk a szerin t e g y v é g te le n sor segíts é g é v e l fe je z h e tő k i, a m e ly n e k ta g ja i k ö z ü l az e g y ik e x p o n e n c iá lis (g e o m e tria i h a la d v á n y szerin ti) fe jlő d é s t k é p v ise l, a tö b b i p e d ig cs illa p o d ó o szcillá c ió k a t je le n t. E lé g h osszú id ő eltelte u tá n az u tó b b i ta g o k n a k m e g fe le lő h u llá m zá so k egészen kis m é retű e k k é v á lta k, ú g y h o g y a leá n y sz ü letések szá m á t csa k az e x p o n e n c iá lis ta g s z a b ja m eg, a m e ly n e k k ite v ő jé b e n szere p lő e g y ü tth a tó a te r m é szete s sza p oru la t in trin sic m é rősz á m a. A v é g te le n sor e g y e s ta g ja in a k e g y ü tth a t ó it L otk a a zon az a la p on h a tá ro z ta m eg, h o g y a m e g o ld á s t je le n tő fü g g v é n y é rték ei a k e z d e ti id ő p o n ttó l a p r o p a g a tív é le tk o r v é g s ő : ß h a tá rá ig te r je d ő id ő szak a szb a n a té n y le g m e g fig y e lt leá n y sz ü letési a d a to k k a l a z o n o sa k. E z az e ljá rás fe lté te le z i, h o g y a (O, ß ) id ő s z a k b a n a le á n y sz ü le té se k szá m á t k ife je z ő fü g g v é n y a fe n te m líte tt v é g te le n sorral á llíth a tó elő. E z a g y a k o r la tila g fig y e le m b e jö v ő n épesedési fo ly a m a to k e setéb en e lfo g a d h a tó feltevés. M a te m a tik a i s z e m p o n tb ó l a zon b a n tisz tá za tla n m a ra d az a k érd és, h o g y a a L otka-féle e ljárás m e n n y ib e n a lk a lm a z h a tó arra az esetre, ha a (O, ß ) id ő k ö z b e n e g y te tszőle g e s ala k ú, fo ly to n o s fü g g v é n y t v á la s z tu n k a szü letési fü g g v é n y k e zd e ti szakasza g y a n á n t. E p r o b lé m a fo n to ss á g á t k ü lö n ö sen H a d - W ig e r ( ) és F etter (1941) h a n g s ú ly o z tá k a n élk ü l, h o g y á lta lá n os m e g o ld á s á t m e g a d tá k v o ln a, b á r ez u tó b b i a k o rm e g o szlá s s ta b iliz á ló d á s á t ig a z o lta arra az esetre, a m ik o r a szü letési fü g g v é n y csak d iszk rét id ő é rté k e k re van é rte l m e z v e. A szerz ő fü g g v é n y e lm é le ti m ó d szere k seg ítség év el k im u ta tja, h o g y a L o lk a -ié le m e g o ld á si m ó d szer m in d ig a lk a lm a z h a tó, b á rm ily e n p o z itív érté k ű, k o r lá to s, fo ly to n o s fü g g v é n y t is v á la s z tu n k a szü letési fü g g v é n y k e z d e ti, a ( 0, ß ) id ő k ö z b e eső szakasza g y a n á n t. E z z e l a m e g o ld á si m ó d szer á lta lá n os é rv é n y e ssége m a te m a tik a i s z e m p o n tb ó l is teljesen b e b iz o n v íto t tn a k te k in th e tő. A k ö n y v II. fe je z e te F eller k u ta tá sa i n y o m á n b e h a tó a n fo g la lk o z ik a d is z k ré t érté k e k re é rte lm e z e tt szü letési fü g g v é n y a s z im p to tik u s tu la jd o n s á g a i v a l. E z esetb en a k o rm e g o szlá s sta b iliz á ló d á sa k ü lö n ö se n jó l á tte k in th e tő m eg v ilá g ítá s b a k e r ü l.a szerző a n ép ességszá m előre b e cslé sé n e k m ó d s z e ré b ő l in d u l ki a m in ek lé n y e g e, h o g y v a la m e ly a d o tt é v b e n az ism ert k o rm e g o szlá sú n ép ességre a lk a lm a z z u k a k o rsp e cifik u s te r m é k e n y s é g i és h a lá lozási m é r ő sz á m o k a t. E z z e l az e ljárássa l m e g k a p ju k a k ö v e tk e z ő é v n ép e sségszá m á t, ille tő le g k o rö s s z e té te lé t E z t a szá m ítá st é v r ő l-é v r e v é g z e tt lép ések b en fo ly ta t ju k. M in d e g y ik lép ésn él a n ép esség e g y é v v e l k é s ő b b i á lla p o tá t h a tá ro z z u k m eg, a m ik o r egyes ta g o k a k o r c s o p o r to k b ó l h a lá lo z á s k ö v e tk e z té b e n k iesn ek, v is z o n t a szü le te tt új ta g o k a z o k h e ly é b e lé p n e k, a k ik az e g y é v e se k c s o p o r t já b a lépn ek fel. E z t az e lő re szám ítási eljárást L eslie (1954) n y o m á n a m a trix szá m ítá s segítség ével m a te m a tik a ila g fo rm a liz á lh a tju k. E c é lb ó l v a la m e ly i év h e z ta r to z ó p ((>n épesség szá m o t, a m e ly b e n a 0, 1, 2,..., ß év es e g y é n e k szám a sorb a n : p 0(i>, P i(i>, Püm..., Pp ш e g y ß szám ú k o m p o n e n e s b ő l álló s o r v e k to r n a k te k in tjü k. U g y a n a h h o z az e g y e s k o ré v e k h e z ta r to z ó te rm é k e n y ségi és h a lá lozási m é r ő s z á m o k fe lh a szn á lá sá v a l e g y ß szá m ú so rb ó l és o s z lo p b ó l álló q u a d ra tik u s m á tr ix o t (A J s zerk e sztü n k. E zek u tá n az í + l é v h e z ta r to z ó p^ + ^ n ép esség i s z á m o t, m in t a p 'v s o r v e k to r és az A m a trix s z o rz a tá t k a p ju k m eg. A k o r m e g oszlá s s ta b iliz á ló d á s a p e d ig az A m a trix a s z im p to tik u s s a já to ssá g a in a k fig y e le m b e v é te lé v e l ezen az a la p on igen e g y szerű en k im u ta th a tó. E m á trix -s z á m ítá s e g y é b k é n t az ú. n. M a r k o v-típ u s ú s to ch a s z tik u s fo ly a m a to k n á l a lk a lm a z o tt m á trix -m ó d s z e r a n a lo g o n ja.

3 372 I R O D A LOM A m á trix -m ó d s z e r se g ítsé g é v e l a t o v á b b i fe je z e te k b e n a szerző a k o r m e g oszlás s ta b iliz á ló d á sá ra v o n a tk o z ó L otk a -féle té te ln e k e g y fo n to s á lta lá n o s ítá sát v e z e ti le. A z e m líte tt té te l szerin t e g y z á rt n ép esség k o rm e g o s z lá s a á lla n d ó te r m é k e n y s é g i és h ala n d ó sá g i v is z o n y o k k ö z ö t t a k e z d e ti k o r ö s s z e té te ltő l fü g g e tle n ü l sta b iliz á ló d ik. A szerző k im u ta tja, h o g y a m e n n y ib e n a te r m é k e n y ségi és h a lá lozási m é r ő sz á m o k e g y a d o tt tö r v é n y sz e rű s é g n e k m e g fe le lő e n v á l to z n a k, ú g y e g y zárt n ép esség k o rm e g o szlá sa k ellő h osszú sá gú id ő e lte lté v e l e tö r v é n y sz e r ű s é g által m e g h a tá r o z o tt m ó d o n fo g id ő b e lile g a la k u ln i, b á rm ily e n is v o lt a k e z d e ti k o rö sszeté te l. A k e z d e ti k o rm e g o szlá s b e fo ly á s a te h á t csa k á tm e n e ti je lle g ű, a m e ly b iz o n y o s id ő m ú lv a h e ly t ad r e p r o d u k c ió s m o z z a n a to k k é s ő b b é rv é n y e sü lő tö r v é n y sz e rű s é g e á lta l d e te rm in á lt v á lto z á s n a k. E b b ő l k ö v e tk e z ik, h o g y k é t ere d e tile g k ü lö n b ö z ő k o r s tr u k tu r á jú n ép esség u g y a n a z o n tö r v é n y sz e r ű s é g szerin t v á lt o z ó te r m é k e n y s é g i és h a lá lozási v is z o n y o k k ö z é k e r ü lv e id ő v e l k o rm e g o szlá s, szü letési és h a lá lozá si a rá n y sz á m o k te k in te té b e n m in d in k á b b m e g e g y e z ik egym á ssa l. A M a r k o v -típ u sú s z to ch a s z tik u s fo ly a m a to k a n a ló g iá já ra v a ló te k in te tte l a szerző a n épesedési fo ly a m a t em e s a já to s sá g á t g yen g e ergod icitá sn a k n e v e zi. A m e n n y ib e n a k é t n ép esség á lla n d ó r e p r o d u k c ió s v is z o n y o k k ö zé k e rü l, ú g y a k o rm e g o szlá su k s ta b iliz á ló d ik, á lla n d ó je lle g ű v é v á lik, m in t ezt m á r L o tk a k im u ta tta. E z az ú n. erős ergod i- c itás, am i a g y e n g e e rg o d icitá s e g y k ü lö n le g e s esete, a m e ly b ő l igen egyszerű en le v e z e th e tő. A n ép esed ési fo ly a m a t g y e n g e e r g o d ic itá s á b ó l szá m os fo n to s k ö v e tk e z te té s v o n h a tó le a h a son ló tö r v é n y sz e rű s é g e k szerin t v á lt o z ó te r m é k e n y ségi és h ala n d ó sá g i v is z o n y o k h a tá sa alatt álló n épességek szerk ezetére n é zv e. A k ö n y v u to lsó, V. fe je z e te a sta b il n ép ességi m o d e ll g y a k o r la ti a lk a lm a z á sa iv a l fo g la lk o z ik. E te k in te tb e n k ü lö n ö s fo n to ssá g ú, h o g y g a z d a sá g ila g elm a ra d t o rszá g o k b a n a te r m é k e n y s é g szín v o n a l és s tru k tu ra te k in te té b e n m a jd n em á lla n d ó, m íg u g y a n a k k o r a h a la n d ó s á g fo k o z a to s ja v u lá s t m u ta t. M in t e lm é le tile g k im u ta th a tó, a h a la n d ó sá g v á lto z á s á n a k csak m á sod ra n g ú b e fo ly á sa v a n a k o rm e g o szlá sra, és íg y, m in t a m e g fig y e lé s is ig a z o lja, e zek b e n az o rszá g o k b a n a k o rö sszeté te l m a jd n e m sta b il, ú. n. q u a s i-s ta b il je lle g ű. Ily en e sete k b e n C oale (1956) és B o u rg eo is-p ic h a t ( ) v iz sg á la ta i szerin t a k o rm e g o szlá s s ta tisztik a i a d a ta i a la p já n m e g h a tá r o z h a tó k az illető o rszá g h a la n d ó sá g i t á b lá ja, v a la m in t a h e ly i k ö r ü lm é n y e k fo ly tá n a te lje s k ö r ű s é g tő l lén y egesen e lm a r a d ó n ép szá m lá lá so k a la p já n m e g h a t á r o z o tt szü letési és h a lá lo z á si a r á n y szá m o k k o rre k ció i. A szerző C o lo m b ia -á lla m 1918., és évi n é p s z á m lálási a d a ta in a k felh a szn á lá sá v a l szem lé lte ti e m ó d s z e r a lk a lm a z á sá t az id ő szak k ö z e p é re v o n a tk o z ó re p r o d u k c ió s m é rősz á m o k m e g h a tá rozá sa c é ljá b ó l. T h.e. W E S T O F F, C H. F. P O T T E R, R. G. J r. S A G I, P I I. C. M I S H L E R, E. G. : F a m ily Growth in M etrop olita n A m erica. (A csa lá d n ö v e k e d é s A m e rik a v á ro s i n é p e sségéb e n.) P r in c e to n, N. Y. P r in c e to n U n iv e r s ity Press X X I I p p. A p r in c e to n i e g y e te m n é p e s s é g k u ta tó in té z e té b e n k észü lt fe lv é te l első e re d m é n y e it ta rta lm a z z a a k é tg y e rm e k e s a m e rik a i csa lá d o k csa lá d te rv e z é s i szok á sa it tá rsa d a lm i-g a z d a sá g i h e ly z e t, tá rsa d a lm i m o b ilitá s i tö r e k v é s e k, tr a d icio n á lis é rték ek h ez v a ló v o n z ó d á s és e g y é b s z o c io ló g ia i és d e m o g rá fia i té n y e z ő k s z e m p o n tjá b ó l v iz sg á ló k ö n y v. A fe lv é te l 1165, v á ro si k ö rzete k b e n (S ta n d a rd m e tro p o lita n areas) la k ó h á z a sp á rra te r je d t k i és cé lja n em a b e fe je z e tt te r m é k e n y s é g v iz sg á la ta v o lt, h a n em m in t a szerz ők írjá k,,a je le n le g i te r m é k e n y sé g re, a csa lá d fe jlő d é sé n e k k ö z b ü ls ő fo ly a m a tá r a ir á n y u l. A k ö n y v n é g y ré szb ő l és e g y fü g g e lé k b ő l áll. A z első rész á lta lá n os t u d n i v a ló k a t ta rta lm a z, m a jd ism e r te ti a fe lv é te l m ó d s z e rta n i k érd éseit. A m á so d ik rész a te r m é k e n y ség k ü lö n b ö z ő m u ta tó in a k a la k u lá sá t elem zi. A csa lá d o k te r m é k e n y s é g é t je lle m z ő té n y e z ő k k ö z ü l a fe k u n d itá s t, a fo g a m z á s g á tlá st, a szü lések k ö z ö t ti id ő k ö z t, a k ív á n t szü lések k ö z ö tti id ő k ö z t és a k ív á n t csa lá d n a g y s á g o t v iz sg á ljá k a szerz ők. A h a r m a d ik rész az e m líte tt té n y e z ő k a la k u lá sának tá rsa d a lm i és p s z ic h o ló g ia i m e g h a tá r o z ó it v e s z i v iz sg á la t alá, elsősorb a n a v a llá s, a tá rsa d a lm i m o b ilitá s, a csa lá d k o r és n e m e k szerin ti összeté te le, a

4 IR O D A L О M 373 csa lá d o n b e lü li tá rsa d a lm i k a p c s o la to k, v a la m in t a szem é ly iségi je lle m z ő k v o n a tk o z á s á b a n. A n e g y e d ik rész a t o v á b b i fe ld o lg o z á si te r v e k n e k ré szb e n az e d d ig i e re d m é n y e k e n a la p u ló n é h á n y ré szle té v e l fo g la lk o z ik. A m i a fe lv é te l m ó d s z e rta n i k é rd é se it illeti, a la p já b a n e lő zete s a la p h ip o té z isek b iz o n y ít á s á v a l ille tő le g e lv e té s é v e l d o lg o z ta k, a k ü lö n b ö z ő té n y e z ő k h a tá sa in a k e g y ü tte s v iz sg á la tá ra a fa k to riá lis e lem zést h a szn á ltá k. A fe lv é te lb e n r é s z t v e v ő h á z a sp á ro k a fo g a m z á s g á tlá si m ó d s z e re k e lő t t á tla g o sa n tíz h ó n a p ig v á r t a k az első terh ességre és h ú sz h ó n a p ig a k ö v e t k e z ő terh ességre. H a fo g a m z á sg á tlá ssa l éltek, és e zt a teh erb eesés é rd e k é b e n a b b a h a g y tá k, ú g y a k o r lá to z á s n élk ü li n e m i élet m e g k e z d é s é tő l s z á m ítv a tíz h ó n a p ig v á rta k a k ív á n t terh ességre. (E z a z érték k is e b b, m in t az In d ia n a p o lis -i fe lv é te l sorá n m e g fig y e lt n y o lc h ó n a p.) A foga m z á sg á tlá ssa l sik eresen élő h á z a sp á ro k ese té b e n v a lószín ű leg' a zért k ö v e tk e z ik b e e lő b b a k ív á n t te rh e sség, m e r t jo b b a n ism erik a cik lu son b e lü li te r m é k e n y id ő s z a k o t és ezt fe lh a s z n á l já k a terh esség elérésére. A fo g a m z á s g á tlá si m ó d s z e r e k e t illetően a fe lv é te l e re d m é n y e i arra u ta l n ak, h o g y a h á z a ssá g e lő reh a la d á sá v a l m ás v iz s g á la to k sorá n ta lá lt e r e d m é n y e k k e l részb en e lle n té tb e n n e m ta p a sz ta lh a tó a h a tá s o sa b b fo g a m z á s gátlási m ód szerek re v a ló áttérés. É rd e k e se k és a te r m é k e n y s é g i e s e tta n u lm á n y o k b a n ré szb e n ú js z e rű e k a fe lv é te ln e k a tá rsa d a lm i és p s z ic h o ló g ia i té n y e z ő k e t tá r g y a ló fe ld o lg o z á sa i. A s z e rz ő k it t a fü g g e tle n és fü g g ő v á lt o z ó k re n d szeré t a lk a lm a z tá k, a m e ly e k n e k h a tá sa it tö b b s z ö r ö s k o rre lá ció szám ítá ssa l d e r íte tté k fel, a v á lt o z ó k re n d s z e ré t p e d ig részb en a tá rsa d a lm i-k u ltu rá lis k ö r n y e z e t, részb en p e d ig az e g y é n i m o tiv á lt s á g a la p já n é p ítik fel. A tá rsa d a lm i-g a z d a s á g i és k u ltu rá lis k ö r n y e z e t v iz sg á la ta, p o n to s a b b a n az e re d m é n y e k érték elése a m á r e m líte tt a la p h ip o té z isek elle n ő rzésé n e k fo r m á já b a n tö r té n t, a h ip o té z is e k n em a n n y ira sziszte m a tik u s a k, m in t in k á b b h e u risztik u sa k, ta p a sz ta la tia k. A fő fe lté te l t u la jd o n k é p p e n az ö s s z e e g y e z te th e tő s é g fe lté te le (a s s u m p tio n o f c o m p a tib ility ), te h á t az, h o g y a te r m é k e n y s é g, a szü le té ssza b á ly o z á s a ttó l a s z in ttő l fü g g, a m e d d ig az egyes g y e r m e k e k k ív á n á sa ö s s z e e g y e z te th e tő e g y é b é le tcé lo k k a l, é rd ek ek k el. A szerz ő k ez u tó b b i té n y e z ő k e t fo g la ltá k re n d szerb e, de te k in te tte l a fe llé p ő p s z ic h o ló g ia i té n y e z ő k egész sorá ra, igen n eh éz d o lg u k v o lt, fő le g a te k in te tb e n, h o g y a n a g y s z á m ú v á lt o z ó t o ly a n, v is z o n y la g k e v é s c s o p o r tb a fo g la ljá k, a m e ly e k k e l az e la p ró z ó d á s v e s z é ly e n é lk ü l és a m in ta te r je d e lm é t fig y e le m b e v é v e, d o lg o z n i leh et. N a g y fig y e le m b e n ré szesü lt a g a zd a sá g i b iz to n s á g n a k a te r m é k e n y s é g re g y a k o r o lt h a tá sa, e k é rd é st e g y é b g a zd a sá g i té n y e z ő k k e l e g y ü tt m in d o b je k t ív, m in d p e d ig s z u b je k tív o ld a lá r ó l v iz sg á ltá k. A fe lté te le k, a m e ly e k e t a szerz ő k a csa lá d te rv e z é s s z o c io ló g ia i té n y e z ő it ille tő e n fe lá llíto tta k, tö b b é -k e v é s b é az a m erik a i tá rsa d a lo m é r té k r e n d jé t tü k r ö z ik, m in d a m e lle tt m in d a m ó d s z e r, m in d p e d ig a h ip o té z is e k b iz o n y o s elem ei m á s h a s o n ló fe lv é te le k te r v e z é sé n é l is fig y e le m b e v e h e tő k. N e m len n e célszerű, h a a ta n u lm á n y fo n to s a b b m e g á lla p ítá s a it itt ré szle te ib e n is m e r te t n é n k, m á r csa k a z é rt sem, m e r t ép p e n n a g y s zá m u k n á l és b o n y o lu lt ö sszefü g g é se ik n é l fo g v a n e m s z o ríth a tó k össze n é h á n y sorb a n. V é le m é n y ü n k szerin t az In d ia n a p o lis -i fe lv é te l ó ta ez a le g s o k ré tű b b és le g n a g y o b b ig é n y ű a m e rik a i te r m é k e n y s é g i e s e tta n u lm á n y, a m e ly m ó d s z e r e it és m eg á lla p ítá sa it te k in t v e e g y a rá n t h a tá ssa l lesz a te r m é k e n y s é g t o v á b b i k u ta tá sá ra. V.Gy. * C T A P Ó В С К 1 1 Й, B. H.: П р о и зв о д и т ел ь н о ст ь об щ ест венн ого т р у д а и п р о б лем ы н а р одон а сел ен и я. (A n é p e se d é s k é rd é se i és a tá rsa d a lm i m u n k a te r m e lé k e n y s é g e ) В ест н и к А к а д е м и и Н а у к С С С Р, sz p. A m u n k a te r m e lé k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü te m é n e k ta n u lm á n y o z á s á n á l a m ű sza k i szín v o n a l és a szerv ezési fe lté te le k m e lle tt fig y e le m b e k ell v e n n i a n é p e s ség szá m á n a k az a la k u lá sá t is. R e á lis tá v la t i te r v e z é s e lk é p z e lh e te tle n a m u n k a k é p e s k o rú n é p e sség szá m á n a k ism erete n é lk ü l, de ta n u lm á n y o z n i k ell a m u n k a e r ő fo r r á s o k le g jo b b felh a szn á lá sá n a k le h e tő s é g e it is, v a la m in t fig y e

5 374 I R O D A L O M lem m el kell k ísérn i a tá rsa d a lm i term elés szerk e z e té b e n b e k ö v e t k e z ő v á lt o z á sok a t, a n ép esség fo g la lk o z á si m eg o sz lá sá n a k a la k u lá sá t. A m u n k a k ép es korú n ép esség re v o n a tk o z ó a n a rá n y la g k ö n n y e b b p r o g n ó zist fe lá llíta n i, m in t a n ép esség egészére v o n a tk o z ó a n. Itt u g y a n is a szü letési a rá n y sz á m v á lto z á s á v a l á lta lá b a n n em k ell szá m oln i. H a p é ld á u l a zt a k a rju k m e g á lla p íta n i, h o g y b a n m e n n y i lesz a m u n k a k é p e s k o rú n ép esség szá m a, a k k o r a 19 évesek és annál id ő s e b b e k szá m á n a k m e g h a tá r o z á s á n á l a szü letési a rá n y sz á m ra n in cs szü k ség ü n k (hiszen az b a n 19 é v e s, v a g y ann ál id ő s e b b szem é ly e k m a m á r m e g sz ü le tte k ) h a n em e le g e n d ő a k o r c s o p o r to n k é n ti h a la n d ó sá g ism erete. C supán a 16, 17 és 18 évesek szá m á n a k m e g h a tá rozá sá n ál k ell a szü letési a rá n y sz á m o t k is z á m íta n u n k h á r o m é v re előre, am i ily en r ö v id id ő szak ra v o n a tk o z ó a n n em o k o z n eh ézséget. A m u n k a k é p e s k orú n ép esség szá m a a zon b a n nem e g y e z ik m e g a tén y legesen d olgozók szá m á v a l, b á r g a zd a sá g i s z e m p o n tb ó l elsősorb a n e z érd ek es. A S z o v je tu n ió b a n b a n 120 m illió m u n k a k é p e s k orú e m b e r v o lt és e b b ő l csa k 99 m illió d o lg o z o tt, v a g y is a m u n k a k é p e s k orú n ép esség 82 szá za lék a (b á r íg y is sok k a l tö b b, m in t az E g y e s ü lt Á lla m o k b a n ). E z b iz o n y o s m u n k a erő ta rta lé k o t je le n t, a m iv e l szá m o ln i leh et. E n n e k fig y e le m b e v é te lé v e l m e g á lla p íth a tju k, h o g y a n ép esség 30 szá za lék os e m e lk e d é sével a m u n k a k é p e s k o rú a k szá m a 31. a té n y le g e se n d o lg o z ó k szá m a p e d ig 40 szá za lék k a l n ö v e k szik. E z a z o n b a n n em je le n ti a zt, h o g y a ren d elk ezésre álló m u n k a id ő-a la p is ily e n m é r té k b e n n ö v e k s z ik, m ert az e lk ö v e tk e z ő 20 é v b e n a h eti á tla g o s m u n k a id ő n a g y m é r té k b e n csö k k e n n i fog. S z á m o t k ell v e tn i azzal is, h o g y a la k ossá g é le tsz ín v o n a lá n a k e m e lk e d é s é v e l az á tla g o sn á l n a g y o b b ü te m b e n n ő a n em te r m e lő szfé rá b a n d o lg o z ó k szám a. F ig y e le m b e v é v e a zt. h o g y a m u n k a n a p h ossza csök k e n, n ő a fiz e te tt sza b a d s á g, a n em te rm e lő szfé rá b a n fo g la lk o z t a to tt a k szám a az á tla g o sn á l n a g y o b b ü te m b e n n ő, m eg kell á lla p íta n i, h o g y a té n y le g e sen d o lg o z ó k szá m á n a k je le n tő s em elk edése ellen ére az a n y a g i term elés te r ü le té n re n d elk ezésre álló m u n k a id ő alap n em fo g n ő n i, sőt, leh et, h o g y csök k e n. A te rm e lé sn e k a S z o v je t u n ió b a n teh á t ú g y k ell m e g ö ts z ö r ö z ő d n ie, h o g y a m u n k a id ő -a la p a le g jo b b e setb en v á lto z a tla n m a ra d. E z csak a m u n k a te rm e lé k e n y s é g n a g y a rá n y ú n ö v e lé s é v e l k é p z e lh e tő el. A m u n k a te rm e lé k e n y s é g n ö v e lé sé n e k e g y ik forrá sa a n ép esség fogla lkozá s szerin li m egoszlá sá n a k m egváltoztatása. Itt a le g fo n to s a b b fe la d a t a m e z ő g a z d a sá g b a n d o lg o z ó k ré sza rá n y á n a k csök k e n té se ban a S z o v je tu n ió b a n m ég az összes fo g la lk o z ta to tta k n a k a 35 szá za lék a d o lg o z o tt a m e z ő g a z d a s á g b a n, ezt k ö r ü lb e lü l 15 szá za lék ra kell csök k e n te n i. A g ép esítés és az a u to m a tizálás k ö v e tk e z té b e n le h e tő ség n y ílik arra is, h o g y a je le n le g s e g é d m u n k á s k é n t d o lg o z ó k is k v a lifik á lta b b, teh á t te r m e lé k e n y e b b m u n k á t v é g e z z e n e k. A m u n k a te rm e lé k e n y s é g n ö v e lé sén e k fo n to s té n y e z ő je a d o lg o z ó k k é p zettségi szín v on a lá n a k em elése is b a n a S z o v je t u n ió b a n 2,5 m illió e m b e r v é g z e t t szellem i m u n k á t, m a 22 m illió. A fiz ik a i m u n k á t v é g z ő d o lg o z ó k k ö z ö tt is n ő tt a k é p z e ttsé g i s zín v o n a l. M a a m u n k á so k 40 szá za lék a, a k o lh o z p a r a s z tok 23 százaléka ren delk ezik k özép és felsőisk ola i végzettség gel. T eh á t a g a zd a sá g i fe la d a to k m e g o ld á sá b a n, a m u n k a te r m e lé k e n y s é g e m e lésén ek b iz to s ítá s á b a n n a g y szerep et já ts z ik a n ép esség s zá m á n a k tá v la ti p r o g n ó z isa, v a la m in t a m u n k a e r ő m é rle g e k tá v la ti k id o lg o z á s a. Sz.I. С А Ч У К, Н. Н. : О п оказа т ел ях д ол гол ет и я. (A h osszú élet m u ta t ó i.) С овет ское З д р а в о о х р а н ен и е, sz p. A z u t ó b b i é v e k b e n, k ü lö n ö sen az 1959-es n ép szá m lá lá s u tá n m e g n ő tt az é r d e k lő d é s a h osszú élet k é rd é se iv e l szem b en. A z ö s s z e g y ű jtö tt a d a to k le h e tő v é te s z ik a le g id ő s e b b k o rú a k te r ü le ti ö sszeh a son lítá sá t és a h osszú élet elérésében szere p e t já t s z ó té n y e z ő k v iz sg á la tá t. E n n e k é rd ek ében a zon b a n tisz tá z n i kell n é h á n y fo g a lm a t és ki k ell v á la szta n i a le g m e g fe le lő b b m u ta tó k a t. A le g id ő s e b b e k k e l fo g la lk o z ó s ta tisztik a i m ű v e k b e n á lta lá b a n e g y m u ta tó t s z o k ta k a lk a lm a z n i : a le g id ő s e b b e k résza rá n y á t az ö s szla k o ssá g b a n az a d o tt te r ü le tre v o n a tk o z ó a n (ezt a m u ta tó t h a szn á lja G lozm an. B erd ü sev, S ztá rikov.

6 I R O D A L О M 375 G ruskó és m á sok ). E z a m u ta tó a zért a n n y ira e lte r je d t, m e r t a k is z á m ítá s á h o z szü k ség es a d a to k a n é p szá m lá lá so k b a n m e g ta lá lh a tó k. A m u ta tó h ib á ja a z o n b a n az, h o g y n a g y sá g a o ly a n t é n y e z ő k tő l fü g g (szü letési a rá n y sz á m, a n é p e s ség v á n d o rlá s a, a h á b o r ú d e m o g rá fia i h a tá sa s tb,), m e ly e k k ö z v e tle n ü l nem b e fo ly á s o ljá k m a g á t a h osszú élet elérésén ek le h e tő sé g é t. A szü letési a r á n y szá m csö k k e n é se p é ld á u l a g y e r m e k e k n e k az ö sszla k o ssá g b a n v a ló r é s z a r á n y ú n ak cs ö k k e n é s é t v o n h a t ja m a g a u tá n, a m in ek k ö v e tk e z té b e n a le g id ő s e b b e k ré sza rá n y a n ö v e k e d n i fo g. A v á n d o r lá s szin tén b e fo ly á s o lja a n ép esség k o r szerin ti m e g o sz lá sá t. U k ra jn á b a n p é ld á u l a 80 évesek és id ő s e b b e k a la k ossá g 7,2 ezrelék ét, a m e z ő g a z d a sá g i k ö rzete k b e n p e d ig 11 ezrelék ét a lk o ttá k, am i a n n a k tu la jd o n íth a tó, h o g y az ip a ri k ö r z e te k b e á lta lá b a n a fia ta la b b k o r o s z tá ly v á n d o r o lt, az id ő s e b b e k p e d ig a m e z ő g a z d a s á g b a n m a ra d ta k. E n n e k a m u ta tó n a k a h ib á it m á r F r en k el és T om ilin fe lism e rte és ezért a z t ja v a s o lt á k, h o g y a le g id ő s e b b e k sta tisztik a i v iz sg á la tá n á l a h a la n d ó s á g i és to v á b b é lé s i tá b la a d a ta it h a szn á ljá k fel. A h a la n d ó s á g i és to v á b b é lé s i tá b la a la p já n k é t m u ta tó t le h e t k is z á m íta n i : 1. az e g y n e m z e d é k h e z ta r to z ó, e lő r e lá th a tó la g 80 (90 ille tő le g 100) é v e t élő szem élyek szám a 2. a 60 (70, illetve 80) évet elért szem élyek v á rh a tó életta rtam a. E z e k a m u ta tó k m á r csak az a d o t t k o r c s o p o r t h a la n d ó s á g á v a l v a n n a k összefü g g é sb e n, am i v is z o n t k ö z v e tle n ü l b e fo ly á s o lja a h o ss z ú élet. elérésén ek le h e tő sé g é t. A h a la n d ó s á g i tá b lá k fe lh a szn á lá sá v a l le h e tő s é g ü n k n y ílik te r ü le ti, n e m z e tk ö z i és id ő b e n i ö s szeh a son lítá sok ra. T e k in te tte l a z o n b a n arra, h o g y a m u ta t ó k a h a la n d ó sá g i tá b lá k h o z k ö tö t te k, k iszá m ítá su k le h e tő sége m e g le h e tősen szű k h a tá ro k k ö z é v a n s z o rítv a. E z z e l szem b en a 80 év e se k és id ő s e b b e k r é s z a rá n y á n a k m u ta t ó ja fe l h a szn á lh a tó a k k o r, ha n em az egész n ép esség h ez, h a n em a 60 é v n é l id ő s e b b e k h ez v is z o n y ít ju k. E z a m u ta tó k ö n n y e n k is z á m íth a tó, u g y a n a k k o r a szü letési a rá n y sz á m v á lto z á s a itó l és a v á n d o r lá s tó l csa k n e m fü g g e tle n. A z e m líte t t n é g y m u ta tó m e g b íz h a tó s á g á n a k m e g h a tá r o z á s a é rd ek ében szerző k is z á m íto tta az e g y es m u ta t ó k k o r r e lá c ió já t is. M e g á lla p íto tta, h o g y a k o rre lá ció s e g y ü tth a tó az e g y n e m z e d é k h e z ta r to z ó, e lő r e lá th a tó la g 80 é v e t élő szem é ly e k szá m á n á l, v a la m in t a 60 é v e t elért szem é ly e k v á r h a tó éle tk o rá n á l a le g n a g y o b b, te h á t a n n á l a k é t m u ta tó n á l, m e ly e k e t a h a la n d ó s á g i tá b la a d a tai a la p já n h a tá ro z n a k m eg. U g y a n csa k m a g as a z o n b a n a k o rre lá ció e k ö z ö t t a k é t m u ta tó és a le g id ő s e b b e k n e k az id ős k o r o s z tá ly b a n v a ló ré sza rá n y á n a k m u ta tó ja k ö z ö t t, am i e g y b e n a zt is b iz o n y ít ja, h o g y ha a h a la n d ó sá gi tá b la v a la m ily e n o k b ó l k ifo ly ó la g n em áll ren d elk ezésre a le g id ő s e b b e k sta tisztik a i v iz sg á la tá n á l ezt a m u ta tó t is jó l lehet h a szn á ln i. Sz.I. A U B E N Q U E, M A U R I C E D A M I A N I, P A U L : N ote su r les variation s sa iso n n ieres de la m orta lilé el de ses ca uses. (A h a la n d ó s á g és a h a lá lo k o k szezon á lis in g a d o z á s a i.) É tu d es S tatistiques N o p. Ü ja b b a n e g y r e n a g y o b b sú ly t fe k te tn e k az a tm o s z fé rik u s és m e te o r o ló g ia i té n y e z ő k n e k az egészségre g y a k o r o lt h a tá sá ra és ezzel k a p c s o la tb a n e lő té rb e k e r ü lt a h a la n d ó s á g és a h a lá lo k o k szezon á lis in g a d o z á s á n a k k érd ése is. E b b e n a ta n u lm á n y b a n szerzők az es id ő s z a k fr a n cia o rszági a d a ta in v iz s g á ljá k a h a la n d ó s á g és a h a lá lo k o k szezon á lis in g a d o z á sa it. T is z tá z z á k a le g fo n to s a b b m ó d s z e r ta n i k é rd é se k e t, b e m u ta tjá k az a lk a lm a z o tt m u ta tó k a t s m e g á lla p ítjá k a z o k a t a v á lto z á s o k a t, m e ly e k az e lm ú lt h a tv a n é v során a h a la n d ó s á g és h a lá lo k o k s z e z o n a litá sá b a n b e k ö v e tk e z te k. A. vizsgálat során alkalm azott k oefficien sek : M e g h a tá r o z o tt ; é v esetében a halandóság havi változásá nak k o efficien sét a h a la n d ó s á g h a v i a rá n y sz á m á n a k (ez j h ó n a p ra v o n a tk o z ó a n tif) és az éves á tla g o s a rá n y sz á m n a k (t,) v is z o n y a h a tá ro z z a m eg. E z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n le h e t fe lírn i : U, = (1 + at/) U és (1 -I- «i,) m e n n y is é g a v iz sg á lt é v h a la n d ó s á g á n a k j h a v i v á lto z á s á t k ife je z ő k o e ffic ie n s.

7 376 I R O D A L O M Н а a h a la n d ó s á g j h a v i v á lto z á s á t tö b b é v á tla g á b a n v iz s g á lju k, ú g y a havi szezon a litá s k o efficien séh ez ju tu n k, a m it szerz ő k (1 + s,)-v e l je lö ln e k. T e k in te tte l arra, h o g y j h ó n a p h a v i v á lto z á s a in a k és a h a v i sze z o n a litá s - n ak v is z o n y a a vissza m a rad t véletlenszerű változások k o efficien sét a d ja, te h á t (1 + (! + * * ) = 7 П Г - Т (1 + Sy) M iv e l a z o n b a n /i;- = (1 + al7) e b b ő l k ö v e t k e z ik, h o g y tit = (1 + s,-) (1 + ß if) U m u ta tó jó l je lle m z i a h a la n d ó s á g h a v i v á lto z á s á n a k a zt a ré szét, m e ly a szez o n á lis h atá s k iszű rése u tá n m a ra d fen n. A h a la n d ó s á g s z e m p o n tjá b ó l az é v et lé n y e g ile g k é t részre le h e t oszta n i, am i n a g y já b ó l m e g fe le l a té l-ta v a sz és a n y á r -ő s z m e g k ü lö n b ö z te té s é n e k. (60 é v a la tt ja n u á r -jú n iu s, és jú liu s -d e c e m b e r, 60 é v fe le tt n o v e m b e r -á p r ilis és m á ju s -o k tó b e r.) A z é v k ét része k ö z ö t t a h a la n d ó s á g v á lto z á s á n a k re la tív n a g y ságát ú g y leh et je lle m e z n i, h o g y m in d e n e g y es id ő s z a k o n b e lü l k is z á m ítju k a h a v i v á lto z á s o k k o e ffic ie n s e in e k az á tla g á t. Í g y a té l-ta v a s z id ő szak ra (1 + at), a n y á r -ő s z id ő szak ra (1 af) m e n n y is é g e k e t k a p ju k. ( 1 + a,-)-t n e v e z ik i é v in terszezonális változásai k o efficien sé n ek. A z, h o g y «, p o z it ív a zt m u ta t ja, h o g y a té li-ta v a s z i id ő s z a k b a n re la tív h a la n d ó s á g i tö b b le t v a n. A z id á ig tá r g y a lt m u ta tó k a h a la n d ó sá g á lta lá n o s m e g h a tá r o z á sá r a s z o l g á lta k, d e e g y e tle n, v a g y n é h á n y h alálokra vonatkozó k o efficien st is h a so n ló m ó d o n le h e t k iszá m íta n i. H a (1 + a,/) i é v j h ó n a p já b a n 1 o k h a v i v á lto z á s a in a k k o e fficie n s e, a k k o r (1 + аг7) m u ta tó eze k n e k az o k o k szerin ti m u ta tó k n a k a s ú ly o z o tt összeg e, v a g y is : (1 + atj) =, őf (1 + a,/) d,x a h ol ój1 = -, v a g y is az 1 o k n a k tu la jd o n ít o t t h a lá lo z á so k és az összes di ". h a lá lo z á so k n a k a h á n y a d o s a i évre v o n a tk o z ó a n. A to v á b b ia k b a n szerzők a halandóság szezonális változását külön böző k orcsop ortokban v iz s g á ltá k m eg. M e g á lla p íto ttá k, h o g y az elm ú lt 60 é v során a c s e csem ő h a la n d ó sá g h a v i v á lto z á s a ib a n je le n tő s e lto ló d á s k ö v e t k e z e tt be. M íg a szá za d e le jé n té li és n y á r i h a la n d ó sá g i m a x im u m o t le h e te tt m e g fig y e ln i, m a a cse csem ő h a la n d ó sá g r a a té li m a x im u m je lle m z ő. E z arra v e z e th e tő v issza, h o g y e g y e s h a lá lo k o k h á tté r b e s z o ru lta k. L e g je le n tő s e b b a g y o m o r m e g b e te g e d ések csök k e n é se, m e ly b a n az összes csecsem ő h a lá lo z á s n a k 36 szá za lé k á t, b e n p e d ig 12 szá za lé k á t o k o z ta. A z 1 14 éves g y e r m e k e k h a la n d ó s á g a a le g n a g y o b b m é r té k b e n csö k k e n t, d e, a szezon á lis in g a d o z á s b a n lé n y e g e s v á lto z á s itt n em k ö v e t k e z e tt b e. A m a x im u m to v á b b r a is a té l-ta v a s z m a ra d t, b á r n y á r o n a b a le sete k m ia tt új c s ú c s p o n t k é p z ő d ö t t. A év es fe ln ő tte k n é l a h a la n d ó s á g sok k a l k is e b b a rá n y ú csö k k e n é se is a szezon a litá s k ie g y e n s ú ly o z ó d á s á r a v e z e te tt. E n n e k o k a a szezon á lis je lle g ű fe r tő z ő b e te g sé g e k és a tü d ő b a j h á tté rb e s z o r u lá s a. A téli h a la n d ó s á g i tö b b le t csa k n e m e ltű n t és jú liu s b a n a b a le sete k m ia tt új c s ú c s p o n t k é p z ő d ö t t. A 60 é v n é l id ő s e b b k o r o s z tá ly b a n a fél é v s z á z a d a la tt a s z e zon a litá s csa k n em v á lto z a tla n m a ra d t, a h id e g é v sza k b a n to v á b b r a is je le n tő s h a la n d ó sá g i t ö b b le t fig y e lh e tő m eg. S z e rzők m e g v iz s g á ljá k az e g y es h a lá lokok szezon á lis változása it is. B á r a fe r tő z ő b e te g sé g e k je le n tő s m é r té k b e n csö k k e n te k, to v á b b r a is m e g ő r iz té k ta v a s z i, v a g y téli m a x im u m u k a t. A lé g z ő re n d sz e r m e g b e te g e d é se in é l szin té n té li m a x im u m fig y e lh e tő m e g, a b a le sete k s ú ly p o n tja p e d ig n y á rra esik. E g y e s b e te g sé g e k, íg y a rá k és a m á jz s u g o r o d á s a z egész é v b e n e g y e n le te sen o s z la n a k el. A h a la n d ó sá g szezon á lis in g a d o z á s a it n é h á n y h a lá lo k n a k le h e t t u la jd o n í ta n i : a cse cse m ő k n é l a téli h a la n d ó sá g i tö b b le te t a lé g z ő re n d sz e ri m e g b e te g e d é se k o k o z z á k, a g y e r m e k e k n é l és a fe ln ő tte k n é l a n y á ri csú c sn a k a b a lesete k az o k a i, id ő s e b b k o rb a n a lé g z ő re n d sz e ri és v é rk e rin g é si m e g b e te g e d é se k o k o z z á k a h id e g id ő szak b a n a h a la n d ó sá g i tö b b le te t.

8 I R O D A L О M 377 M in d b a n, m in d b e n r e la tív téli h a la n d ó s á g i t ö b b le t e t le h e t m e g fig y e ln i, m in d k é t e setb en 10 s zá za lé k o s n a g y s á g re n d b e n. J e le n le g a z o n b a n e n n e k a h a la n d ó s á g i tö b b le t n e k csa k n e m egésze a 6 0 éves és id ő s e b b k o r o s z tá ly n a k tu la jd o n ít h a t ó (10 szá z a lé k b ó l 9,2 szá za lék ). A z id ő s e b b sze m é ly e k n é l fe llé p ő d e g e n e r a tív b e te g sé g e k (n e v e z e te sen a v é r k e r in gési z a v a r o k ) o k o z z á k a 10 szá za lé k o s tö b b le t csa k n e m 40 szá za lék á t. (A szá za d elején csak 16 szá za lék á t.) Sz.I. Т О М A S S O N, R I C H A R D F. : P a tterns in Nec/ro W h ite D iffe r e n tia l M o r ta lity, (A n é g e r és fe h é r h a la n d ó s á g s tr u k tu rá lis k ü lö n b sége az id ő s z a k b a n ). T he M iib a n k M e m o r ia l F u n d Q u a rterly X X X V I I I sz p. A szerző k é t k érd éssel fo g la lk o z ik b e h a tó a n : 1. M e n n y ib e n té r el e g y m á stó l a n é g e r és fe h é r h a la n d ó s á g a k é t n em szerin t m in d e n ü tt m e g k ü lö n b ö z t e t v e? 2. M ily e n m é r té k ű a k ü lö n b s é g e k csö k k e n é se (k o n v e r g e n c ia ) a s ta n d a rd iz á lt k o r s p e c ifik u s és h a lá lo k i h a la n d ó sá g te k in te té b e n. A v iz sg á la ti id ő s z a k fo ly a m á n az a m e rik a i n é g e r n ép esség d e m o g r á fia i és tá r s a d a lm i g a z d a sá g i h e ly z e te g y ö k e r e se n m e g ja v u lt. E n n e k m e g fe le lő e n a n é g e r és fe h é r n ép esség jö v e d e lm i, m ű v e lő d é si és fo g la lk o z á s i h e ly z e té t je lle m z ő s ta tis z tik a i m é r ő sz á m o k k ü lö n b s é g e i lé n y e g e sen c s ö k k e n te k. U g y a n e z á lla p íth a tó m e g a h a la n d ó s á g i a rá n y sz á m o k ese té b e n is. A n y e rs h a la n d ó s á g i m u ta tó s z á m o k k e v é ssé a lk a lm a sa k a n é g e r és fe h é r n ép esség m o r ta litá s a k ö z ö tti eltérések m e g á lla p ítá sá ra, m iu tá n a n ég erek k o r ö s s z e té te le sok k a l fia ta la b b, m int a fe h é re k é. P l. az é v i színes n yers h a lá lo z á si a rá n y sz á m (1 0,4 4 % ) a fe h é r n épességén él (9,4 9 % ) csa k 11 % -k a l n a g y o b b, m íg az é v i k o r m e g o s z lá s o k r a s ta n d a rd iz á lt m é r ő sz á m o k e g y b e v etése esetén a n ég erek é 50 % -k a l m a g a s a b b. A z a lá b b i tá b lá z a t a s ta n d a r d i zált fe h é r és n é g e r h a la n d ó sá g i a rá n y sz á m o k a t és a zok h á n y a d o s a it tü n te ti fel a 2 n e m re k ü lö n -k ü lö n ( % ) : *. F érfia k N ők fehérek négerek h á n y a d os fehérek négerek hányados A h a la n d ó s á g e rő se b b csök k e n é s e b a n k e z d ő d ö t t, a m ik o r a n é g e rek n él á lta lá b a n n a g y o b b m é r té k ű v o lt, m in t a fe h é re k n é l, u g y a n a k k o r a két n ép esség h a la n d ó s á g a k ö z ö t t i k ü lö n b s é g a fé rfia k n á l e rő s e b b e n cs ö k k e n t, m int a n ő k n é l. T e k in te tte l a rra, h o g y a n éger h a la n d ó sá g h iv a ta lo s s ta tis z tik á ja az E g y e s ü lt Á lla m o k b a n fo g y a té k o s, a szerző a M e tr o p o lita n L ife In su ra n ce Co. u. n. in d u sz triá lis é le tb iz to s ítá si k ö tv é n y e iv e l re n d e lk e z ő n épességn ek a b iz t o sító tá rsa sá g álta l n y ilv á n ta r to tt h a la n d ó sá g i a d a ta it is fe lh a szn á lta. E b iz t o s íto tta k szá m a az E g y e s ü lt Á lla m o k és K a n a d a n ép ességén ek 8 12 % -á t teszi k i, k ö z ö t tü k a n é g erek is m e g fe le lő a rá n y b a n szerep eln ek. A k ö t v é n y - lu la jd o n o s o k n a g y o b b r é s z t v á ro s i b é r m u n k á s o k, az ezek re v o n a tk o z ó p o n t o sa b b h a lá lo z á si a rá n y sz á m o k u g y a n a z o k a t a te n d e n ciá k a t m u la tjá k a k é tfé le n ép esség ö sszeh a son lítá sa te k in te té b e n,m in t a z is m e r te te tt h iv a ta lo s s ta tis z tik a. A h a lá lozá si a rá n y sz á m o k a t az e g y es é le t k o r -c s o p o r to k szerin t ö sszeh a s o n lítv a m e g á lla p íth a tó, h o g y a fé rfia k n á l a két n ép esség k o r s p e c ifik u s m o r ta litá s á n a k e g y m á s h o z v is z o n y ít o t t a rá n y a á lta lá b a n csök k e n, m íg a n ők?setében d iv e r g e n c ia is észle lh e tő. A cs e cse m ő h a la n d ó sá g a la k u lá sá t a k ö v e t k ező tá b lá z a t szem lé lte ti ( /00) : É v Fehér Néger H ányados ,1 137,7 1, ,1 99,1 1, ,2 73,9 1, ,3 43,7 1,88

9 378 I R O D A L O M A k é l n ép esség h a la n d ó sá g i m u ta tó i k ö z ö t ti a b s z o lú t k ü lö n b s é g te h á t á lla n d ó a n cs ö k k e n t, a r e la tív k ü lö n b ö z e t a z o n b a n n ö v e k e d e tt. A szü lések eg é szségü g y i v is z o n y a it je lle m z i t o v á b b á az a n y á k h a la n d ó sá g a a szü lések k el k a p c s o la tb a n. M íg a fe h é r a n y á k ily en o k b ó l szá rm a z ó m o r ta litá s a az id ő s z a k b a n 1 /1 0 -re c s ö k k e n t, a d d ig a n éger n ő k n é l csa k 1 /7 -r e ; u g y a n a k k o r a re la tív k ü lö n b s é g a k é tfé le h a la n d ó s á g k ö z ö tt 1,7 6 -ról 4,2 1 -re e m e lk e d e tt. A h a lá lo k o k szerin t részle te z e tt m o r ta litá s te r ü le té n a k é tfé le n é p e sség a d a ta i k ö z ö tt k o n v e r g e n c ia és d iv e r g e n c ia eg y a rá n t é szle lh e tő. A 20 fő b b h a lá l ok i (a h a lá lesetek 1 % -á n á l n a g y o b b h á n y a d o t k é p v is e lő ) k a te g ó riá k k ö zü l csak 3 c s o p o r tb a n n a g y o b b a fe h é r fé r fia k m o r ta litá s a, m in t a n é g e re k é, ezek a k a te g ó riá k : érelm eszesed éses s z ív b e te g s é g, m á j-c ir r h o z is, és ö n g y ilk o s s á g. A feh ér n ő k m o r ta litá s a csa k az ö n g y ilk o s s á g te k in te té b e n m ú lja felü l a n égerek ét. A k ét n ép esség fé rfi m o r ta litá s a te k in te té b e n k o n v e r g e n c ia csa k a k ö v e t k e ző 5 k a te g ó r iá b a n v o lt m e g á lla p íth a tó ; T B C, ib flu e n z a, tü d ő g y u lla d á s, idült re u m a tik u s s z ív b e te g s é g és m á j-c irrh o sis. A n ői m o r ta litá s terü letén 7 k a te g ó ria m u ta t k o n v e r g e n c iá t. A szerző h a n g s ú ly o z z a, h o g y a h a lá lo k i m o r ta litá s k ü lö n b s é g e it jó r é sz t a k é tfé le n ép esség k ö r é b e n é rv é n y e s ü lő o rv o s i d ia g n o s z tik a eltérései id ézik elő. A d o lg o z a t m in d e n e se tre első tá jé k o z ta tá s t n y ú jt a n éger és fe h é r m o r ta litá s stru k tú rá já n a k k o m p a r a tív s a já to s s á g a iró l, a m ik o r a d ia g n o s z tik u s k ü lö n b s é g e k b e fo ly á sa m ég t o v á b b i v iz sg á la to t ig é n y e l. Th. E. V A V R A Z D. : T en d en ce ve v ý v o ji p orod n osti m ěstského и venkovskéh o obyvatelstva Ő S S R v letech (A c s e h s z lo v á k ia i v á r o s i és v id é k i la k o s ság' s zü le té si a rá n y sz á m á n a k a la k u lá sá b a n je le n tk e z ő ir á n y z a to k az é v e k fo ly a m á n.) D em o g ra fie, P ra h a, sz p. S zerző a k érd és szá m szerű v iz sg á la tá t 11 terje d e lm e s tá b lá b a n m u ta tta b e á lla m i, cseh o rsz á g i és s z lo v á k ia i szin ten. A z a d a to k v á r o s -v id é k c s o p o r to s ítá sánál n em a k ö z ig a z g a tá s i, h a n em a m e n n y isé g i ism érv et a lk a lm a z za, v á r o s ia k nak m in ő s ítv e a 2000 és t ö b b la k osú k ö z ig a z g a tá s i e g y s é g e k e t, m e ly e k e t n a g y s á g re n d ile g 6 c s o p o r t b a sorol. A d in a m ik á t s z e m lé lte tő e re d m é n y e k szerin t az élv e szü le té si a rá n y sz á m csö k k e n é se á lta lá n o s. A n a g y és k ö z é p n a g y sá g ú v á r o s o k b a n je le n t ő s e b b, v a la m in t g y o r s a b b ü te m ű, le g la ssú b b v id é ken és a v id é k i ( la k o sú ) v á r o s o k b a n. A fin o m a b b m u ta tó k elem zésén él lá th a tó, h o g y a v á r o s o k n a g y s á g re n d jé n e k e m e lk e d ő irá n y á b a n e m e l k edik a p r o p a g a t ív k orú n ők szá za lék a, v is z o n t az élv eszü letési a rá n y és a te r m é k e n y s é g csök k e n. A te r m é k e n y s é g m e n n y is é g i e lő fe lté te le i a v á r o sok n á l m in th a k e d v e z ő b b e k len n én ek. V is z o n t az é lv e szü le té si a rá n y sz á m c s ö k k e n ő. E b b e li k ö v e tk e z te té s é t, h o g y a csök k e n é s a te r m é k e n y s é g k o rlá to z á sá n a k k ö v e tk e z m é n y e, a lá tá m a sz tja a szü letési sorren d és évi stru k tú rá já n a k ele m zésé v e l. V á r o s o k b a n az első és m á s o d sz ü lö tte k a szü letések 70 ill. 84 % -á t, v id é k e n 61 ill. 6 6 % -á t te tté k ki. A h a r m a d - és t o v á b b i szü lö tte k n é l ez a v á r o s -v id é k k ö z ö t ti eltérés e lle n k e ző je lle g ű, n ö v e k szik a v id é k fö lé n y e a szü letési sorren d em elk edésével. B ár a term észetes szap o r o d á s k ö r ü lm é n y e ib e n a v á r o s -v id é k k ö z ti k ü lö n b ö z ő s é g n em m a ra d t a r é g ib e n, a szü le té s k o rlá to z á s a v á r o s o k b a n m ég m in d é g n a g y o b b a rá n y ú m in t v id é k e n. T o v á b b ia k b a n fo g la lk o z ik E. R osset le n g y e l d e m o g r á fu s fe jt e g e té se iv e l, v a la m in t n é h á n y d e m o g rá fia i té n y e z ő n e k ú. m. a h á z a ssá g k ö té sek a rá n y sz á m á n a k, a h á z a su lo k k o rá n a k és a v á lá s o k n a k az a la k u lá sá v a l. A n a g y v á r o s o k b a n a h á z a ssá g k ö té se k a rá n y a b en 1 9 % -k a l m a g a s a b b v o lt m in t v id é k e n. A t o v á b b i é v e k sorá n á lta lá n o s c s ö k k e n ő, m a jd e m e lk e d ő irá n y z a t m e lle tt e lto ló d á s je le n tk e z ik a v id é k felé, ú g y h o g y a v id é k i m u ta tó az u tó b b i é v e k b e n fe lü lm ú lja a v á r o s it. A h á z a su lo k k o ra á lta lá b a n u g y a n csa k c s ö k k e n t, ez a fo ly a m a t v id é k e n a z o n b a n g y o r s a b b ü tem ű v o lt. A v á lá sok a rá n y sz á m á n a k á lta lá n o s em e lk e d é sé n b elü l a v id é k i e re d m é n y e k v á lt o z a t lanul a la c s o n y a b b a k m a ra d ta k. S zerző v é g ü l k ité r v e arra a té te lre, h o g y a s z o cia liz m u s fo ly a m á n tö r v é n y sz e r ű e n m eg sz ű n n ek a v id é k -v á r o s k ö z t i g a z d a sá g i és tá rsa d a lm i e lle n té te k, m e g á lla p ítja, h o g y a te r m é k e n y sé g in ten zitá sa te k in te té b e n ez a fo ly a m a t a cseh szlo v á k ia i e d d ig i e re d m é n y e k a la p já n nem látszik ig a z o ltn a k. A z o n b a n az é le tsz ín v o n a ln a k e g y b iz o n y o s fo k á n a te rm e sze-

10 IRODALOM 379 tes s z a p o r o d á s ú jr a n ö v e k s z ik m a jd o ly m é r té k b e n, h o g y a g a z d a sá g i és b io ló g ia i r e p r o d u k c ió k ö lc s ö n ö s a rá n y a b iz t o s ítv a le g y e n és a szü letési a r á n y s z á m re n d je v á r o s -v id é k v is z o n y la tb a n e g y b iz o n y o s szin ten s ta b iliz á ló d ik. B. I. K U Č E R A J. : P o d íl vrozených vad na k o jen eck é úm rtnosti v česk ý ch k ra jích v roce (V e le szü le te tt fe jlő d é si ren dellen ességek részesedése a csecse m ő h a lá lo z á sb a n a cseh m e g y é k b e n b e n.) D em o g ra fie, P ra h a, 1962, 1. sz p. A ta n u lm á n y a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i re n d e lle n e ssé g e k és egyes d e m o g rá fia i té n y e z ő k (a z a n y a k o ra, fo g la lk o z á s a, a fo g a m z á s h ó n a p ja, a h á z a ssá g o n k ív ü li szü lések ) k ö z ö t t i o k o z a ti ö s s z e fü g g é sek e t, v a la m in t a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i ren d ellen esség ek m ia tti m o r ta litá s te r ü le ti m e g o sz lá s á t v iz s g á lja 705 letá lis eset a la p já n. A z a d a to k a t a cseh m e g y é k b e n b en tö r té n t c s e c s e m ő h a lá lo z á so k r ó l k it ö lt ö t t k é r d ő ív e k b ő l g y ű jt ö t t é k ki a s z o k á s o s tó l n ém ileg elté rő k rité r iu m o k a t a lk a lm a z v a. U g y a n is a m e n n y ib e n a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i ren d ellen esség v o lt a g y e r m e k h alá lá n a k fő v a g y a la p v e t ő o k o z ó ja, a zt v e t té k h a lá lo k n a k a k k o r is, h a a b o n c o lá s i je g y z ő k ö n y v m in t h a lá lo k o t tü d ő g y u lla d á st v a g y b é lh u r u to t je lö lt m eg. A v e le s z ü le te tt fe jlő d é si ren d ellen esség h ez s z á m íto ttá k a m e ta b o lik u s z a v a r o k a t és a tu m o r t is. A z év i -25,7 /0n -es összá lla m i c s e csem ő h a la n d ó sá g o n b e lü l a cseh m e g y é k b e n a v e le s z ü le te tt fe jlő dési ren d ellen esség ek m ia tti cse csem ő h a lá lo z á s 5,5 /00-e t te tt ki. A te r ü le ti m e g o sz lá s e g y e n lő tle n s é g e m ö g ö t t r e jtő z ő o k o k szerző v é le m é n y e szerin t felfe d h e tő k o ly m ó d o n, h o g y a t o v á b b i k u ta tá s o k sorra m e g á lla p ítjá k, m e ly v e le s z ü le te tt fe jlő d é si ren d ellen esség ek k e le tk e z te k a te r m é szet és a c iv iliz á ció te r a to g é n h a tá sá ra és m e ly esetek k e le tk e z n e k a zá lta l, h o g y az e m b e re k s a já t m a g u k a la k íta n a k k i te r a to g é n h e ly z e te k e t. A z összes e setb en fig y e le m b e k e ll v e n n i a k ü lső k ö r n y e z e t és a g e n e tik a i a n y a g k ö z t i in te r a k c ió t. E g y b e v e t v e a v e s z é ly g y a n u s fo g la lk o z á s i k a te g ó r iá k b a ta r to z ó n ő k n e k az összes d o lg o z ó n ő k szá m á h o z v is z o n y ít o tt a rá n y á t az e zek b e a k a te g ó r iá k b a ta r to z ó m e g fig y e lt n ő k n e k a v iz s g á lt sta tisztik a i sok a sá g o n b e lü li ré szesed é sével a ta n u lm á n y m in t v e szély e se k re k ü lö n ö s e n a ta n ító n ő i és á p o ló n ő i fo g la lk o z á s o k r a ir á n y ítja a fig y e lm e t. V e s z é ly g y a n ú s n a k v é li m ég a v e n d é g lá tó ip a r i, fo d r á s z n ő i és ta k a r ító n ő i m u n k a h e ly e k e t, e z é rt szü k ségesn ek lá tja m e g v iz sg á ln i az e m líte tt m u n k a h e ly e k e n d o lg o z ó n ő k r e p r o d u k c ió s m é rle g é t. M e g á lla p ítja to v á b b á, h o g y a szü lő n ő k m a g a s a b b é le tk o ra k e d v e z ő tle n a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i r e n d ellen esség ek g y a k o ris á g a s z e m p o n tjá b ó l. A fe jlő d é si ren d ellen esség g el g y e r m e k e t v ilá g r a h o z o tt a n y á k k o r c s o p o r to k s z e rin ti m e g o sz lá sá b a n a év e se k a rá n y a 1,6 -szer, a é v e sek é 3 -szor, a évese k é 7,5 -szer n a g y o b b m in t az összes a n y á k n a k e zek b en a k o r c s o p o r to k b a n m u ta tk o z ó részesed ése. A z o p tim á lis egészség ü g y i é le tfe lté te le k k ia la k ítá sá b a n k ív á n a to s a 34 é v en fe lü li első íz b e n szü lő n ő k a rá n y á t a m in im u m ra le szoríta n i. A fe l v ilá g o s ító m u n k a s ú ly p o n ti te r ü le té t m e g h a tá r o z z a e te k in te tb e n az a m e g á lla p ítá s, h o g y itt fő le g fő is k o lá t v é g z e tt, h u z a m o s id eig ste rilitá sra k e z e lt, k e d v e ző tle n la k á s v is z o n y o k k ö z ö t t élő v a g y a férj m e g v á la sz tá s á b a n sokáig' té t o v á z ó n ő k r ő l v a n szó. A ta n u lm á n y k im u ta t ja a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i re n d e lle n e s ségek id ő s z a k isá g á t a fo g a m z á s és a szü lés h ó n a p ja i szerin t. A k aren s h ó n a p o k ba n (sz e p t., o k t., n o v., d e c., fe b r. a m ik o r n a g y a te r m é szete s v it a m in o k h iá n y a ) tö r té n t fo g a m z á s o k b ó l szá rm a z ik a le g tö b b fe jlő d é si re n d ellen esség g el s z ü le te tt m a g z a t. A szezon á lis g ö r b e k ife je z ő b b a n a g y o b b, fő le g ip a ri je lle g ű te le p ü lé se k n é l, a lig é s z re v e h e tő e lté ré sek e t m u ta t a m e z ő g a z d a s á g ia k n á l. A h á z a ssá g o n k ív ü li szü lések és a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i ren d ellen esség ek k ö z ö t t i n eh ezen b iz o n y íth a tó ö sszefü g g ésre v o n a tk o z ó a n a k ö z ö lt e re d m é n y e k p o z itív v á la s z t a d n a k és a zt a lá tá m a sz tja az a k ö r ü lm é n y, h o g y a n em fé rje z e tt n ő k terh essége tö b b n y ir e n em k ív á n t és e z é rt g y a k o r ia k a m e g sz a k ítá s k ísérletei. E z e k k ö v e tk e z m é n y e in e k e g y ik e le h e t a m a g z a t re n d ellen es k ife jlő d é se. G y a k o ria k k ü lö n ö se n a cso n tre n d s z e r to r z u lá s a i. A z o k b a n a m e g y é k b e n, a h ol m a x im á lis a h a lá lo s k im e n e te lű v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i re n d ellen esség ek e lő fo rd u lá sa, a le á n y a n y á k szá m a az o rszá g o s á tla g n a k tö b b m in t k étszerese. A csa lá d i a n a m n ézisek a la p já n a 705 eset k ö z ü l b a n a v e le s z ü le te tt fe jlő d é si

11 380 I R O D A L O M ren d e lle n e ssé g m ia tt m eghalt cse cse m ő e ls ő s z ü lö tt v o lt, 113 e setb en p e d ig m e g e lő z ő e n m á r szü lt az a n y a ren d ellen es v a g y h o lt m a g z a to t v a g y a m a g za t a szü letés u tán m e g h a lt. A z u t ó b b i c s o p o r tb a n a ta n ító n ő k és a m u n k á sn ő k a rá n y a n a g y o b b v o lt, m in t az egész sok a sá g n á l és a c s o p o r ti k o r á tla g (3 1 é v ) m á r a p o te n c iá lis te r a to g é n k a te g ó r iá b a ta r to z ik. A ta n ító n ő k n é l és m u n k á s n ő k n é l ezek a la c s o n y a b b k o r á tla g a a la p já n n em a k o r b a n, h a n e m m á s u tt kell k e re sn ü n k az o k o t valószín ű leg' a fo g la lk o z á s k ö r ü lm é n y e ib e n. A z elem zés a v e le s z ü le te tt fe jlő d é s i re n d ellen esség ek terén á tte k in t h e t ő v é teszi az em b e ri r e p r o d u k c ió r a h atá ssa l b író t é n y e z ő k k o m p le x u m á t, r á v ilá g ítv a o ly té n y e k re és ö s szefü g g é sek re, m e ly e k e t sem k ísérletezéssel, sem k lin ik a i k u ta tá ssa l n em leh et fe ltá rn i és m e g m u ta tja, m ib e n re jlik a n é p m o z g a lm i sta tisztik a je le n t ő sége e te k in te tb e n, t o v á b b á, h o g y a b e g y ű jt ö t t a d a to k fe ld o lg o z á sá n á l m ily e n h ip o té z is t á llítsu n k fel. B.L. DESIOGHÁ V I A.Megjelenik negyedévenként Felelős szerkesztő : dr. S za b a dy Kgon Szerkesztőség : Budapest, K özponti Statisztikai H ivatal, II. Buday László ti. I. T elefon : K ia d óh iva ta l : B udapest II. K eleti K á roly utca ls /b. T elefon : 35S-530 K ia d ja : a Statisztikai K ia d ó V állalat F elelős kiadó : H a jd ú G y örg yn é A thenaeum N y om d a. Felelős vezető : S oproni Béla igazgató T erjeszti a M agyar Posta. E lőfizeth ető a Posta K ö z p o n ti H írlap Irodánál (B u d a pest V. J ózsef n á d or tér 1.) és bárm ely postah ivataln ál. E lőfizetési dij fél évre 32,, egész évre 6 4, Ft Csekkszámlaszám : egyéni közületi (vagy átutalás a М. X. B. S. sz. folyószám lájára)

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

ő ľ ó ľ ź ü í Ü ĺ ő ü łą ô ľ ü ľ ü ľ ľ ő ľ ľ ľ ó ú ő ľ í ľ ő ő ü ń ő í ő ü ľ ö í ö ü íľ ó ź ő í í ó ľ ü ĺ ő ź ő ö ö ľľó ź ź ú ó ľ ľ í ĺ ľ Ĺ ó ľĺ Ąí ź ó ľ ź ľ ó í ź ő ľ ó í ź ľ ü ů ľ ú í ź ľ ó ö í ĺ ö ľ

Részletesebben

ő ő ę ü ę í ü Í ź ő ő ö ü ę ę í ő ő ö ő í ę ü ö ö ü É ü ŕ ü ű Í ő ź ű ť ú ő ő ő ö ü ö ö í ő ő Í ź í ę ő ź ź ź í í ő ő ő ý ę ö ö ü ü ő ú ź ú ę í ő ę í í ő ę ü ü ö ź ź ü ő ü í ő í ü ü ő ü ę ü ö ć ő ő ö ű

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

ő ĺ ő ĺ ó Ö ő ü ü Ü Ü ľ ĺ ľé ĺ ó ľ Ą ü Ś ľ ľ ľ ź ő ó í í í Í ź í ĺ ľ ĺ Íő ő ľ ü ö ö Ĺ í ľ ĺĺ ő ö ľő ó ó ľ ľ ó ó ź ó ľ í í í í ü í ľ ě ü ó í í ö ö ľ Ĺ ő ľ ź ö ő ĺľ í ź ź ź í ó ľó ö ĺ É í ő ĺ í ź ő ó ľ ü

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Á ó ł ö É Á Á ó ő ó ú ü ĺ ńí ó ľ ő ó í ő ó ó ó í í ü ü ś ę ó ó ę ő ŕő ó ś Ęř ő ő ö ó ő ú ő ő í ü ľó ü íĺ ö ő ó ü ü ú í ý ő ő í ő ő ö ő ő ő ó ĺ í ó í ó ö ö Ü ú ĺ í ĺ ö ó ú ő Í ó ó ö ő ó ó öĺ ó Á Éľ ľ Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ĺ ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ĺ ľ ľ ľ í ü ő í ö ü É Í É Á É Í É ĺĺ ď É Íľ ó Íľ ĺ É Ü É É Á ĺĺ É ľ ł ł Á ł ľ ą ł ľ ü ĺ ľ ľő ľľ ź ü í ő ü ő Á Ó ő ĺ ö ľ ľ ľ ő í ĺ ć í ö ĺ í ĺ ź ő ó í ü ľ ő ę ő ö ű ö ź ő ő ő ő ö ĺ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ü ü ü É ü ü ĺĺ ú í í í ü í ö ü ű ą ö ö í í ú ö ö ö í í í ĺ ü ł ü í í ü Ü ĺö ö ö ú ű ö ö ű í í ö ĺ ü Ö ö ö ö í í ź ú ź ö í ö ü í ű ö ĺ í í ú ú ö ű ą ű í ö í ö í ń ö í ö ú Í Íź í ü ö í í ú Á í í í ö í ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSÉGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETENEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudom ányi Kutató

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N ÉPESSEGTUDOMÁ NYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 27. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ü ó ę ü ó í ó ľ ľ ĺ ľ Í ľ ĺ ü ľ ĺ ź ó íľ ó ľ ľ ó ü í ü ö ü ę ľ ĺ ľ ľ ó ö ľ ú í ę ó í ó ľ ľ ö Í ü ę ľ ĺ í ó ľ ĺ í ó ľ í ę ü ľ ö ú ó Ĺĺ í ĺ í ó ľ ľľ ĺö ľ ĺ ú ľ ľ ó í ó ü ö ť ĺ í ó í ę ę ľ í ę ú ó í ü ó í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja*

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja* A n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á p rilis 1 3 -ik á n ta r to tt ü lé s é n TÁRSULATI ÜGYEK. 1 8 9 8. év i I. C s ap o d i Istv án e lő a d á s t tamr t e ly s z ű k e b b k ö rű b iz o tts

Részletesebben

ő ü ö Í ü í ü í ő ő ö ö Ü í ú ü í ű ö ő ö ő ő ő ü ü ű ö Í í í ö í Ü ő í Ü ő ü ő ő í ü ü ö ö ő ĺ í ö ü ő í ü ő ü ö Í ü ö ű í ő ú í Ü ö ő ü ő ű ü ő ő ö ű ö ő ü ű ű ú ü ő Ü Ü ő Ĺ ĺ ü í ő ő ő ü ĺ ő ü ö ő ü

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 M in d e n k e d v e s olvasónknak boldog új évet k ív á n u n k! Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu

Részletesebben

ő áľ ü ő á ź é ő ü é ę á á á é é ü á ő ő đá á é Ü é Ü á Ĺ ź á á é é á ü é é á ĺáľ Á ľé ĺ é é íľá á é áľ ű é ö é á á á ó á á áľ á ő ő ű á á ő é í ĺ á á é ć é á é ü é é ĺíľ á á é é ü á ő é ő á ľ á é ź á

Részletesebben

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal 9. É V F O LY A M, 2. S Z Á M 2 4 0 Ft 2 0 0 0 /F E B R U Á R MILLENNIUMI EMLÉKÜLÉS 13. oldal II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Pálvölgyi Zoltánnal 7 Vadlexikon: a fogoly

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

új Reflektor M a ga zin U noká ink is lá tni fogjá k Ú tm uta tó Ü tköző Va la hol O roszorszá gba n Va styúk is ta lá l szeget

új Reflektor M a ga zin U noká ink is lá tni fogjá k Ú tm uta tó Ü tköző Va la hol O roszorszá gba n Va styúk is ta lá l szeget Kisvilá g Kok-tél Körkép Körző Kuckó La birintus Lá tvá nytá r-há z Lehetetlen? Leporelló M a rionett M édia m ix M egá ll a z ész! M icim a ckó-klub M indent va gy sem m it! M i történt... M ost M usicbox

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N épességtudom ányi Kutató Intézet

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 4253249 425 3 2 4 9 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- Ja v a sla t elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ő ľů ľ ľ ź ő ü ľ Ü ę Ü ń ü ľ ü ľ ź ľ íľ ő ő ü ő í ü ö ö ü ľ ő ő ö Ĺ ő ő ő ő ö ö ü Ą ź í ö ľ ľ í ő đ ü ö ź ť ő í ľ í ő ł Ó ő ü ľ í ô í ľ ü í ľ ě ü ö ł í ú í ź ő ü ő ü ú í í ľ ú í ą ľ ú Đ ő ö ź ľ í ű ő ú

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ľ ő ü ĺ ó ö ö ę Ő ü ü ľ ľ ó ü ő ő ľ ü ő ő í ő ő í ü ö ö ü ő ľ ü ő í ő ő ú í ő ć ő ű ö ő ő ú ő ó ó ó ö ő ő ő ö ö ő ó ö í ó ľ ź ő ö ö í ľ ö ő ő ő ó ü ö ź ź ó ľ ĺ ĺ ü ü Ĺ ľ ó ź ü Ę í ő ľ ü ő í ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben