a z év i L X V á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, évi február hó 6-án.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án."

Átírás

1 BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! / 2 / a z év i L X V á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, évi február hó 6-án. Tárgy: Szállítási szerződések kötésének szabályozása a BM felügyelete alá tartozó szervek és a BM Gépkocsijavító Vállalat között. I. ALTALANOS ALAPELVEK 1. A Belügym inisztérium felügyelete alá tartozó BM Gépkocsijavító V állalattal (továbbiakban: szállító) a BM I/II. Csoportfőnökségnek és szerveinek (továbbiakban: megrendelő) a felm erült szükségleteik kielégítése érdekében a M agyar Forradalm i M unkás-paraszt K or mány 1 0 / (II. 14.) számú rendeletében és a KDB elnöke / (II. 14.) számú utasításában, továbbá a jelen utasításban fog laltak alapján kell szállítási szerződést kötni. 2. A szállítási szerződés m egkötését a szállító, vagy a m egrendelő kez dem ényezheti. A szerződés a tervezet igazolásával, az aláírt szerző dés visszaküldésével jön létre. A szállítási szerződés, illetve m egrendelés tervezetet a kézhezvétel től szám ított 15 napon belül kell visszaigazolni. Am ennyiben a m egküldött tervezetre a fenti határidőig érdem leges válasz nem érkezik, a szerződés a tervezet szerint lép érvénybe. A szerződés megkötése és szállítónak kezdeményezően tetbevéve a népgazdaság és dalmi tulajdon védelm ének vábbá a szükségleteket. teljesítése során a m egrendelőnek és a és együttm űködve kell eljárniuk, tekina Belügym inisztérium érdekeit, a tá rsa és gyarapításának követelm ényeit, to Az együttm űködés m egköveteli, hogy az érin tett szervek m ár a szerződéskötést megelőzően is kölcsönösen tájékoztassák egym ást tapasztalataikról és a szerződést érintő minden lényeges körülményről. ÁBTL /2/1967 /1

2 3. A Belügym inisztérium Gépkocsijavító V állalat a B elügym inisztéri umnak és szerveinek javítási és felújítási szükségleteit szerződéskö tési kötelezettség terhe m ellett elvégezni köteles. Vitás esetekben a 1 0 / (II. 14.) számú korm ányrendelet ában foglal tak szerint kell eljárni. 4. Az 1. pontban hivatkozott korm ányrendelet és KDB utasítás, továbbá a jelen utasítás szerint m egkötött és írásba foglalt szállítási szerző déseket csak a hivatkozott korm ányrendeletben, vagy a jelen utasí tásban foglaltak alapján lehet módosítani, vagy felbontani. II. SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződések tárg y a a gépjárm űvek, a gépjárm ű fődarabok és a gép járm ű alkatrészek felújításai és javítása. A BM szervek egyéb technikai eszközeinek előállítása és javítása a felügyeleti szerv esetenkénti u tasí tása alapján. III. SZERZŐDÉSEK FAJTÁI 1. a) Éves szerződés gépjárm űvek nagyjavítására, term elői kapacitás lekötésére. b) Eseti szerződés. 2. Igénybejelentés. A m egrendelőnek igénybejelentéssel kell a szállítót a tárgyévben várható gépjárm ű nagyjavítási és kapacitás szükségletről tájékoz tatni. a) A nagyjavításokkal kapcsolatos igénybejelentésnek tartalm azni kell: a javítandó gépjárm űvek gyártm ányát, típ u sát és darabszá mát, a javítási igény ütem ezését, negyedévi bontásban. b) A kapacitás lekötéssel kapcsolatos igénybejelentésnek tartalm az ni kell: az igényelt kapacitás teljes term elési érték ét forintban, az igényelt kapacitás negyedéves ütem ezését forintban, az igényelt kapacitás felhasználási célját (gépjárm ű futó, vagy középjavítás, alkatrészgyártás-, javítás, felújítás, fődarab fel ú jítás, stb.). c) Az igénybejelentéseket a tárgyévet megelőző június hó 15-ig kell a szállítónak átadni. _ ÁBTL /2/1967 /2 2

3 3. Éves szerződés. Az éves szerződés célja a következő tervév során felmgerülő ép jár mű nagyjavítási szükségletek-kielégítésének biztosítása. a) Az éves szerződésnek tartalm azni kell: a javítandó gépjárm űvek g y ártm án y át/ típusát és darabszá mát, a javítások ütem ezését negyedévi bontásban, a kötbérfizetés m ódozatait és m értékét. b) Az éves szerződést a tervévet megelőző szeptember hó 1-ig kell m egkötni. c) A m egrendelő, vagy a szállító a tárgynegyedévet 45 nappal m eg előző bejelentéssel az éves szerződésben lekötött gépjárm ű nagy javítás m ennyiséget és típus választékát m ódosíthatja. A módosí tások az éves szerződésben lekötött m ennyiség %-át együt tesen meg nem haladó m értékben kötbérm entesen történhetnek negyedéves arányos bontásban. d) A szállító a tárgynegyedévet megelőzően legalább 15 nappal kö teles közölni a m egrendelővel azt a' hónapot és napot, am ikor a gépjárm űvet, m unkadarabot a szükséges munka elvégzése céljá ból a v állalat rendelkezésére kell átadni. e) A több tételből álló éves szerződés minden tételére (eseti) szállí tási szerződést kell kötni. 4. Kapacitás lekötési szerződés. K apacitás lekötési szerződéssel a szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a m egrendelő részére a tárgyévben m eghatározott term elői kapacitást ta rt fenn. a) A kapacitás lekötési szerződésben meg kell határozni: a lekötött term elői kapacitás teljes term elési értékét forintban. a lekötött term elői kapacitás negyedéves ütem ezését forint ban, a lekötött term elői kapacitás felhasználási célját (gépjárm ű futó, vagy középjavítás, alkatrészgyártás, javítás-, felújítás, fődarabok felújítása, stb.), szerződésszegés esetében fizetendő kapacitás lekötési díj m ér tékét [10/1966. (II. 14.) sz. korm. rendelet 62..]. b) Az éves kapacitás lekötési szerződést a tárgyévet megelőző szep tember hó 1-ig kell m egkötni. c) A m egrendelő, vagy a szállító a tárgynegyedévet 45 nappal m eg előző bejelentéssel az éves szerződésben lekötött kapacitás menynyiségét és választékát m ódosíthatja. A módosítások a lekötött kapacitás %-át együttesen meg nem haladó m értékben k ö t bérm entesen történhetnek negyedéves arányos bontásban. d) A szerződésben lekötött kapacitás esetenkénti felhasználása alk a l mával az utasítás III/5. pontjában foglalt eljárást kell alkalm azni. 3 ÁBTL /2/1967 /3

4 5. Eseti szerződés. Az éves szerződések minden tételére, valam int az egy alkalom ra szóló m unkálatokra szállítási (eseti) szerződés -t kell kötni. a) A szállítási (eseti) szerződésnek tartalm aznia kell: a szolgáltatás tárgyának (gépjárm ű fődarab, alkatrész, stb.) gyártm ányát, típusát, darabszám át, az elvégzendő javítás konkrét m eghatározását, a teljesítés idejét naptári napok Szerint (átadás-átvétel napját), az átadás-átvétel helyét és módját, a minőségi m egvizsgálás m ódját [1 0 /1966. (II. 14.) sz. korm. rendelet 19. a ], az elvégzendő javítás, vagy szolgáltatás árát [1 0 / (II. 14.) sz. korm. rendelet ], az előszállítás jogát, az esetleges egyéb kikötéseket, a fizetés m ódozatait, a kötbérfizetés módozatait és m értékét. b) A szállító az eseti szerződést kézhezvételtől szám ított 15 napon belül visszaigazolni köteles, a belügyi szervek által hozzá benyúj to tt igényeket nem u tasíth atja el. Amennyiben a szállító 15 na pon belül érdem ben nem válaszol, a m egrendelés eredeti tartalm a szerint jön létre. c) V élem ényeltérés esetén az egyeztetés m egkísérlése m indkét fél feladata. Eredm énytelenség esetén a m egrendelőnek a jogvitát a BM DB elé kell terjeszteni. 6. A m egrendelő a szerződéstől való elállása esetén a szállítónak az ad dig keletkezett és igazolt költségeit m egtéríteni köteles. IV. TELJESÍTÉS 1. A szállító kötelessége, hogy a m egrendelő szükségletét jó minőségű term ékekkel, kellő időben elégítse ki. A m egrendelő köteles a szük séglet helyes felm éréséről gondoskodni és annak alapján intézkedé seit m egtenni. A minőséget szabványra, műszaki feltételekre, vagy más kötelező előírásra utalással az eseti szerződésben kell m eghatá rozni [10 / (II. 14.) sz. korm. rendelet 19..). 2. A szállító köteles a szerződésben meg nem rendelt, de üzem bizton ság szem pontjából szükséges javítási m unkálatokat is elvégezni és számlázni. A szállító a gépjárm űvek felújítása alkalm ával elsősorban felú jíto tt fődarabokat és alkatrészeket használhat fel. A fődarabok újjal történő pótlása csak a m egrendelő előzetes írás beli hozzájárulásával tö rtén h et egyéb a fődarabokon kívül _ ÁBTL /2/1967 /4 4 _

5 beépített anyagok új és feljavított arán y a tekintetében, a szállító felügyeleti szervétől előírt és ellenőrzött százalékos értéket köteles betartani, az utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint. 3. Amennyiben a költségek a szállítási szerződésben - m eghatározott javítási díj (irányár) 20 %-át m eghaladják, a vállalat iái m egrendelőt erről értesíten i köteles. A m egrendelő ez esetben 48 órán b e lül nyi latkozni köteles, hogy a szerződést továbbra is fenntartja-e. 4. A m egrendelő esetenként jogosult a,szerződött kerete terhére soronkívüli gépjárm ű felú jítást m egrendelni. Ez esetben a szállító ha kapacitása nincs a soronkövetkező járm űvek szállítási h atár idejét kötbérm entesen m ódosíthatja, ez azonban nem lehet több, mint a soronkívüli javításhoz szükséges átfutási idő. 5. A szállító kötbérm entesen m eghosszabítha tja a szállítási határidőt, ha az eseti szerződésben a feltüntetettnél lényegesen n ag yobbm érvű vagy olyan jelentősebb értékű javítás szükséges, amely a járm ű m unkábaadáskor nem volt látható és melyet akkor nem rendeltek meg. A többletm unkákra új szerződést kell kötni. 6. A m egrendelő köteles az éves kapacitás igénybejelentésben és a le kötési szerződésben a nyugati típusú gépkocsi közép- és kisjav ítá sok típusválasztékát is közölni. Az igénybejelentés, illetve a kapa citás lekötési szerződés alapján a szállító köteles az előrelátható alkatrész-szükséglet m egrendeléséről és beszerzéséről gondoskodni. A szállító a nyugati típusú járm űvek soron kívül felm erült jav ításá nál a m egrendelőtől az alkatrész term észetbeni átadását kérheti az esetben, ha azt a kereskedelem és az alkatrészellátó szervek részére biztosítani nem tudják. A m egrendelő am ennyiben a alk k ért at résszel rendelkezik azt a szállítónak a javítás fontosságát m ér legelve átadni köteles. 7. A m egrendelő közbeeső szolgáltatásként köteles a javítandó gépjárm űvet a szállító által m eghatározott időpontra, de legfeljebb 3 nappal előbb, az utolsó üzem eltetési állapotnak megfelelően tisztán a vállalat telephelyére beszállítani. 8. A m egrendelő a gépjárm ű m unkábaadásával egyidejűleg köteles m eghatározni, hogy szám szerint hány gum iköpenyt kíván újjal le cseréltetni. A m unkábaadástól szám ítva szem élygépkocsiknál 15 nap, tehergépkocsiknál 5 napon belül köteles intézkedni az új gu mik kiutalásáról és a szállító telephelyén történő átadásáról. Am ennyiben közös megegyezés alapján ettől eltérően járnak el, a m egrendelő a szállítónak ebből eredő költségeit m egtéríteni köte les. Az átv ett gum ikért és rendeltetésszerű felhasználásukért a szál lító felelős. 9. A javítási időt a szállító a m egrendelővel egyetértésben az eseti szerződésekben (megrendelésekben) határozza meg. A főtípusú gépjárm űvek nagyjavításának átlagos átfutási ideje ma gasabb nem lehet, mint a szállító éves operatív tervében jóváha gyott naptári napok száma. 10. A főtipusoktól eltérő gépkocsiknál (nyugati típusú és célgépjárm ű vek) a szállító és a m egrendelő a szállítási határidőt a gépjárm ű szétbontása után a m unkaigényesség felm érése alapján álla p ítják meg. 5 ÁBTL /2/1967 /5

6 11. A szállító átadással, a m egrendelő átvétellel és fizetéssel teljesít. 12. A szállító a felú jíto tt, vagy m egjavított gépjárm űveket és egyéb javításokat teljesen kész állapotban köteles a m egrendelő m egbí zottjának átadni. 13. Az átadást az iparágban kialakult gyakorlatnak, illetve a szakmai előírásokban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. Am ennyi ben az átadás alkalm ával vita keletkezik, akkor az átadást a meg rendelő és a szállító rendelkezésére álló m űszerek igénybevételével kell teljesíteni. A m egrendelő jogosult a javítások minőségét term elés közben is szúrópróbaszerűen ellenőrizni és esetenként azoknak a javítási mű veletek közbeeső bem utatását, fékpadi, próbapadi ellenőrzését kér ni, melyek minőségi ellenőrzése a készreszerelés állapotában már nem végezhető el. Az ellenőrzés a term elési folyam atot nem akadályozhatja. Fődarab és alk atrészjav ítás m inőségéért a szállító fokozott m érték ben felelős, mivel azokat a m egrendelő minőségi bevizsgálás nélkül, csak m ennyiségileg veszi át. Em ellett a m egrendelőnek joga van té teles műszaki átvételt eszközölni és 10 % erejéig m egbontást végez tetni a belső m unkák elvégzésének ellenőrzése végett a vállalat te lephelyén, vagy az ATUKI-nál. A minőségi bevizsgálás költség hibás javítás esetén a szállítót, ellenkező esetben a m egrendelőt terheli. 14. A szerződő felek vitás esetekben döntés végett a szakintéze tek vélem ényét is kérhetik. A felm erülő költségek azt a felet terhelik, aki a rra felróhatóan okot adott. 15. A m ennyiségi és minőségi kifogásolással kapcsolatos eljárásoknál a 10 / (II. 14.) sz. Korm. rendelet ában és a / (II. 14.) KDB számú utasításban foglaltak szerint kell eljárni. 16. Az átadás, valam int a m ennyiségi és minőségi átvétel helye a szállí tó telephelye. 17. A szállító az átadással egyidejűleg szállítólevelet, nagyjaví tás esetén minőségi bizonyítványt is köteles adni. 18. A szállító jogosult a nagyjavítást fődarabcsere a m egrendelő hozzájárulásával pedig 'gépjárm űcsere útján eszközölni. 19. A szállítót a szállítási szerződésben m eghatározott teljesítési idő pont előtt a m egrendelő értesítése m ellett előszállítási jog illeti meg. 20. Á rak tekintetében általában az árhatósági rendelkezések az irány adók. Am ennyiben a m egrendelő által igényelt szolgáltatásokra az érvényben lévő árszabályzatok nem intézkednek, az eseti szerződés ben kell az árakat rögzíteni. Az árak m egállapítása megegyezés alap ján elő, vagy utókalkuláció szerint történhet. 21. Az árm egállapítás okm ányait a vonatkozó rendeletekben m eghatá rozott ideig a szállító köteles megőrizni. 22. A számla kiegyenlítése a m indenkori pénzügyi rendelkezések elő írásai szerint, inkasszó rendszerben a szállító MNB K 95 egy Szám lájára történik. A belügyi m egrendelő szervek a számlával 6 ÁBTL /2/1967/ 6

7 kapcsolatos kifogásaikat a / BM sz. ut. II. fej. II/ 1. pontja értelm ében intézik. 23. A számlák késedelmes kifizetése esetén a 10/ sz. Korm. ren delet 38. -ában foglaltak szerint kell eljárni. 24. Hibás teljesítésre vonatkozóan a m egrendelőt a Korm.1 0 / sz. rendeletének ában foglalt jogok illetik meg. V. J Ó T Á L L Á S 1. A szállító az általa felújított gépjárm űvek és fődarabok üzemképes- ségéért az átvételtől szám ított 6 hónapig de legfeljebb km teljesítm ényig kötbérm entes minőségi szavatosságot vállal a 10 / sz. Korm. rendelet ában, valam int a 3 6 / (Közl. É rt. 25.) KPM sz. utasítás VI. fejezetében foglalt feltételek szerint. 2. A szállító a garanciális jav ításra érkező m unkadarabot átvenni, ill. m unkábavenni köteles. A garanciális igény elism erésére, ill. elutasí tására 3 napon belül írásban kell nyilatkozni. A budapesti és a Budapest környékén elhelyezett BM m egrendelők a szállító által minőségi bizonyítvánnyal kiadott gépjárm űvek g aran ciális javítását, érté k h atárra való tek in tet nélkül a szállító telephe lyén érvényesíthetik. A vidéki m egrendelők a jo g os garanciális javításokat am ennyi ben azok előreláthatóan a Ft-ot nem haladják meg saját hatáskörben végezhetik, vagy végeztethetik el.. Az így felm erült garanciális javítási költséget a szállító a m egkül dött bizonylatok alapján a m egrendelő szám lájára m egtéríteni köte les. A 2 5 0, Ft érték h atárt m eghaladó garanciális javításoknál ki kell kérni a szállító állásfoglalását arravonatkozóan, hogy jav ítást helyi leg, vagy a szállító telephelyén kell- e elvégezni. 3. Szállítási határidő jogos garancia esetében az átvétel időpontjától szám ítva fődarab javítása nélkül 8 naptári napnál fődarab javításnál 30 naptári napnál több nem lehet. Am ennyiben a garanciális m unkán kívül a m egrendelő más munkák elvégzését is igényli és azt meg is rendeli, akkor az átvétel időpontja a fentiektől eltérően, közös m egállapodás alapján m ásként is m eg határozható. 4. Ha a garanciális jav ítást vis-major, vagy egyéb ok akadályozza, úgy haladéktalanul írásbeli akadályközlést kell a m egrendelőnek küldeni. 7 ÁBTL /2/1967 /7

8 VI. KÖTBÉR 1. Amelyik fél a m egkötött szállítási szerződést m egszegi, kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A kérdésben a 1 0 /1966. Korm. sz. rendelet ában foglaltakat kell alkalm azni. A kötbérigény érvényesítése 5 0 0, Ft összeghatártól felfelé kötelező. 2. K ötbér alapja. A kötbér a kikötött ellenszolgáltatás (javítási érték), szükségte lenül drágább term ék esetében az árkülönbözet után jár. 3. K ötbér m értéke: késedelem esetén napi egy ezrelék, legfeljebb 20 %; a szerződés teljesítéshez szükséges jogszabályban, vagy a szer ződésben m egállapított adatszolgáltatás, ill. közbenső intézke dés késedelme, vagy elm aradása esetén napi fél ezrelék, legfel jebb 10% ; hibás teljesítés esetén ideértve a szükségtelenül drágább te r mék szállítását is 20 %, ha a szállító a term éket kicseréli, vagy k ijav ítja (hibás átadás) 10 %, hibás átadás esetén, ha a szállító a teljesítési határidő lejárta előtt a szolgáltatás tárg y át k ijavítja, vagy kicseréli, kötbér nem jár: egy term ékre vonatkozóan, ha az azonos meghibásodás a szállító hibájából többször előfordul, a javítási érték 2 %-a; nem teljesítés (meghiúsulás) esetében 20 %; minőségi bizonyítvány késedelmes, vagy nem m egfelelő szolgál tatása esetén napi fél ezrelék, legfeljebb 4 %; minőségi bizonyítvány szolgáltatásának, elm aradása, vagy annak valótlan tartalm a esetén 4 %; a m egrendelőnek a 10/1966. Korm. sz. rendelet 23.. (2) bek. alapján történő elállása esetén 10 %; ha a szállító a póthatáridőben sem teljesít, a kötbérfizetési köte lezettsége a póthatáridő elteltével újrakezdődik; a kötbér fele összege jár, ha azt a szerződést szegő az esedékes ségtől szám ított 30 napon belül önként megfizeti; az a fél, aki a szerződés-szegés következm ényeinek elhárítása, vagy enyhítése érdekében a szerződésszerű teljesítés akadályá ról, ill. késedelme előrelátható idejéről elvárható időben a má sik felet nem tájékoztatja, a kötbér 10 %-át akkor is köteles m eg fizetni, ha a felelősség alól m agát egyébként kimenti; a k ö tbért a k ártérítés összegébe be kell tudni. 4. K ötbér esedékessége késedelmi kötbér esedékessé válik a) m ihelyt a késedelem megszűnik vagy b) póthatáridő lejár, vagy c) a kötbér eléri a legm agasabb m értéket; 8 ÁBTL /2/1967 /8

9 hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogásolásra vonatkozó jegy zőkönyv felvételére m egszabott határidő lejártával válik esedé kessé; más esetekben ia kötbér akkor válik esedékessé, am ikor a szerző désszegésről a jogosult tudom ást szerez; a kötbér-követelés az esedékességtől szám ított 6 hónap eltelté vel elévül. 5. Abban az esetben, ha a szerződésszegés el nem h árítható felsőbb ren delkezés (pl. tervm ódosítás, katonai intézkedés, stb.) m iatt követke zett be, a kötbérigényt érvényesíteni nem lehet. A szerződést meg szegő fél ebben az esetben a szerződés nem teljesítésének okát hitelt érdem lően igazolni köteles. A felsőbb rendelkezés folytán bekövetkezett szerződésszegésből ere dően azonban a felek a ténylegesen felm erült és igazolt kárt, költ séget egym ásnak kölcsönösen kötelesek m egtéríteni. VII. VEGYES REN D ELK EZÉSEK 1. A m egrendelő köteles a szállítónak m egfizetni a hibafelvétel költsé geit még abban az esetben is, ha a jav ításra (eseti szerződés m egkö tésére) nem kerül sor. 2. A m egrendelő a m unkadarabok tárolásának költségeit a / (Tg. É. XII. 24.) KPM Á K sz. utasítás szerint a szállítónak meg fizetni köteles, ha: a szállítási határidő leteltével a kész m unkadarabok elszállításá ról nem gondoskodik, a javítási m unkálatokat a m egrendelő közbenső intézkedésére 8 napnál hosszabb időre a szállító m egszakítani kényszerül. 3. Jelen utasításom évi január hó 1. n apját követően kötött szál lítási szerződések vonatkozásában (m egrendelésre) lép hatályba. 4. A BM l / l - 1. Osztálya, a BM I /I I - 7. Osztálya, valam int a BM Gép kocsijavító V állalat igazgatója az utasítás végrehajtásához szüksé ges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg. A BM I/I. és I/II. csoportfőnökei az utasításban foglaltak v ég reh ajtását folyam atosan ellenőrizzék és tapasztalataikról rendszeresen szám oljanak be. DR. LANTOS JÓZSEF ren d ő rezred es BM I. főcsoportfőnök F elterjesztv e: M iniszter e lv társn ak. K a p já k : M iniszterh ely ettesek, F őcsoportfőnökök, I/I II. csoportfőnökök 3 3 pld., I. Főcsoportfőnökség E llenőrzési O sztálya 2 pld., BM G épkocsijavító V állalat 3 pld. K észült: 35 péld án y b an. 9 ÁBTL /2/1967/ 9

10

11 F ü g g elék a 2 / sz. I. főcsoportfőnöki utasításhoz 1. A m egrendelő a já rm ű v e k m u n k á b aad á sá v al egyidejűleg a ja v ítá si szükség le te t a m eg ren d elések en a lehetőségekhez kép est az alábbi pon to kban foglalt a k n a k m egfelelően k ö te le s k o n k retizálni. 2. A kö v etk ező k b en m eg n ev ezett fő d arab o k és alk atrészek ú jja l való pótlásához a szállító n ak m in d en esetben a m egrendelő előzetes írásbeli h o zz ájáru lását kell k ik é rn i: a) alváz, b) karosszéria, v ezetőfülke, rak felü le t, c) k o m p le tt m otor, d) első fu tó m ű, e) h átsó futó m ű, f) sebességváltó, terepkapcsoló, g) k o rm án y m ű, h) szélvédő és ab lak -ü v egek, i) k á rp it, j) hűtő, k) k o rm án y k erék, 1) in d ító -m o to r, m) töltődinam ó, n) adagoló, o) kom presszor. Az l, m, n, o. p o n to k b an felso ro lt alkatrészek n él a g é p já rm ű á ta d á sk o r szem revételezéssel m e g á lla p íth a tó roncsolásból, törésből, vagy nag y fo k ú elhaszná lódásból, stb. eredő fe lú jíth a ta tla n sá g esetében új alk atrész felh aszn álására a m eg ren d elő n ek a m eg ren d elésben kell intézkedni. am ennyiben a m eg ren d elő k ü lö n nem intézk ed ik a felh aszn ált új alk atrészek m ennyisége eg y ü ttesen az éves m ennyiség 10 % -át nem h a la d h a tja meg. C se re d a ra b n ak m inősülő fe lú jíto tt m otorok esetében új fő ten g ely felh aszn á lásához a szállító n ak a m eg rendelőtől k ü lö n írásbeli h o zzá járu lást nem kell k érni. Ez esetben a p ó tlá sra felh aszn ált új főtengelyek m ennyisége az éves viszo n y latb an fe lh a sz n á lt főtengelyek m ennyiségének 15 % -át együttesen nem h a la d h a tja meg. A c se re d a rab n a k nem m inősülő egyedi m otorok fe lú jítá sa esetében a fő te n gely selejtezéséhez és ú jja l tö rtén ő pótlásához azonban írásbeli h o zzá járu lást kell k érni. 11 ÁBTL /2/1967 /11

12 3. Az előző p o n tb a n fel nem sorolt alk atrészek ja v ítása, vagy p ó tlása esetében a fe lh a sz n á lásra k erü lő új alk atrészek m ennyisége éves v iszonylatban nem h a la d h a tja m eg a szakm ai g y a k o rla tb a n k ia la k u lt alábbi selejt h á n y a d o k a t, különös te k in te tte l a k ö v etkezőkre; a) h en g ertö m b 13 % b) h en g erfej 25 /o c) fő ten g ely 15 /o d) k a rd á n te n g e ly 20 % e) bolygóház 20" o f) d ifferen ciái félház és félten g ely 20 0 o g) tengelycsonk 20 % h) haj tó k aro k, olaj sziv attyúk, tengelykapcsoló szerkezetek, tengelykapcsoló tárcsák, gázosítók, A. C. sziv atty ú k, vízszivattyúk, fékdobok, lökésgátlők, fő fék h en g erek, k e ré k fé k hengerek, sp irál-ru g ó k, lap ru g ó k, le n d k e re k e k átlag o san 20 % A selejt % -ok b e ta rtá s á é rt közvetlen a v á lla la to t te rh e li a felelősség. Azok a lak u lásáró l a m érleg b eszám olójában beszám olási kötelezettséggel tarto zik. In d o k o latlan be nem ta rtá s a p rém iu n k o rláto zást von m aga u tán. az e rre nézve k ia d o tt k ü lö n ren d elkezésnek m egfelelően. A m egrendelő a cserek én t b e é p íte tt új anyagok in d o k o ltság át a szám laellen őrzések k e re té b e n nem vizsgálja. 4. A m egrendelő a já rm ű v e k m u n k áb aa d á sáv al egyidejűleg köteles közölni, hogy m elyek azok a fő d arabok, m elyeket a k ö zépjavítások során ép ítette k be, s m elyek állap o ta olyan, hogy azok fe lú jítá sra m ég nem szorulnak. Eze k e t a fő d a ra b o k a t a szállító a m egrendelő írásb eli n y ila tk o za ta a la p já n ja v í tá s n é lk ü l visszaszereli. A zonban az üzem biztonság szem pontjából szüksé gessé váló ja v ítá so k a t ez esetben is köteles a v á llalat elvégezni. 5. A m egrendelő ta rto z ik gondoskodni arról, hogy a gépkocsik ja v ítá sb a adása m indig az utolsó üzem eltetési á lla p o tn ak m egfelelően tö rté n jé k (ne legyenek leszerelések, ill. selejtes a lk atrész ek re való lecserélés, stb.). H a a m eg ren d elt g é p já rm ű v e k m űszaki állap o ta a rra enged k ö v etk eztetn i, hogy a fe lú jítá s n ép g azdaságilag nem kifizetődő, a szállító a m eg rendelést függőben ta rth a tja. E bben az esetben csak a m egrendelő külön n y ila tk o z a ta a la p já n k ö teles a m eg ren d elést elfogadni. 6. Je le n függ elék b en fo g laltak ja n u á r 1-től k erü ln ek alk alm azásra azzal, hogy a b en n e fo g lalt intézk edések g y a k o rlati helyességét év fo lyam án figyelem m el k ísé rjü k és a hiányosságok és pro b lém ák kiküszöbölésére a t a pasztalato k, ill. észrevételek a la p já n II. felében intézkedünk. 12 ÁBTL /2/1967 /12

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! Szám : 10-21/9/1976. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 9/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi március hó 12-én. B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M TIT K O S! Szám: 10-21/9/1976.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-24/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA a gépjárm űállom ány műszaki színvonalának és üzem biza parancsnoki gépjárműszemlék

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben