UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK számú ÁBTL /21/1962. Budapest, november 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14."

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK számú UTASÍTÁSA Budapest, november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az évi LXV. tv ára figyelemmel ÁBTL /21/1962

2 A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv ára figyelem m el BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 24/21/1962. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK s zámú UTASÍTÁSA Budapest, november 14-én Tárgy: a Belügyminisztérium szerveinél a mozgósítási ügykezelés rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen u tasítás szabályozza a BM szerveinél a m ozgósítási ügy kezelés vitelét, a m ozgósítási irato k készítésének, n y ilv á n ta rtá sának, őrzésének és to v ábbításán ak rendjét, a m ozgósítási ira tok sérthetetlensége, állam i és szolgálati titok m egóvása érd e kében. 2. A BM szervek vezetői szem élyükben felelősek a mozgósítási ügykezelés m egszervezéséért, re n d jé é rt a jelen u tasításb an k i ad o tt rendelkezések b e tartá sáért, a m ozgósítási irato k épségé é rt és a m ozgósítási m unk a biztonságos körülm ényeinek lé tre hozásáért. 3. A m ozgósítási iratok kezelése az általános titkos ügykezeléstől külön történik. Az ügykezeléssel kapcsolatos felad ato k at (ikta tás, továbbításra való előkészítés, irattározás, stb.) az M. tiszt lá tja el. 4. A m ozgósítási m unkában való részvétel szigorúan korlátozott. E m u n k áb a való bevonás a BM főcsoportfőnökségek, csoport főnökségek, főosztályok, önálló osztályok, országos parancsnok ságok, megyei (budapesti) főkapitányságok vezetőinek döntése, valam int a BM Mozgósítási Osztály vezetőjével tö rtén t előzetes m egállapodás alap ján történik. ÁBTL /21/1962

3 5. A m ozgósítási m unkába való bevonáshoz jelen utasítás teljes ism erete, valam int a 4. pontban felsorolt vezetők nyílt parancsa szükséges. 6. A mozgósítási tervek, intézkedések titk osságának m egóvása é r dekében a mozgósítási feladatok végzésére kinevezett tisztek, vagy bevont személyek csak rendkívül indokolt esetben a BM M ozgósítási Osztály vezetőjének egyetértésével helyez hetők m ás beosztásba vagy v álth ató k le. 7. A m ozgósítási okm ányok m ás iratoktól való m egkülönböztetése érdekében az okm ányokat az iktatószám előtt M. jellel, a b orí ték o k at (csom agokat) M. fe liratú bélyegzővel kell ellátni. 8. Az M. jellel ellátott küldem ényeket a BM szervek beosztottai (titkárságok dolgozói, ügykezelők, ügyeletes tisztek) fe lb o n ta tla nul kötelesek átad ni az M. szervnek, vagy M. tisztnek, az eset ben is, ha a címzés m ásnak szól. 9. A szerv vezetője, az I. helyettes és a m ozgósítási tiszt kivételé vel a részfeladatok kidolgozásába bevont szem élyek a mozgósí tási tervnek csak a szakterületükre vonatkozó részeit ism erhetik meg. SZIGORÚAN TITK OS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S an y a gok m egism erése csak az ad ott szerv vezetőjének külön engedé lye alap ján tö rténhet. 10. M ozgósítási irato k a t készíteni, gépelni csak e célra kijelölt he lyiségben lehet. Ezen helyiségeket hangszigetelni kell. Azon szerveknél, ahol m ozgósítási irato k at kezelnek és őriznek, am ennyiben a helyiség földszinten, az első, vagy a legfelső em e leten van, ablakait ráccsal kell ellátni. Az ajtó k ra biztonsági zárat kell szerelni. M unkaidő alatt az ajtó k at kulcsra zárva kell tartani. A szobák és a páncélszekrények kulcsm ásolatait a szer v vezetője, parancsnoka, saját páncélszekrényében őrizze. B árm ely kulcs elvesztése esetén a zárakat le kell cserélni, vagy át kell alakítani. 11. A m unka megkezdése előtt ellenőrizni kell a páncélszekrények pecsételésének és a szobák zárainak sértetlenségét. A szobák ta k a rítá sa csak az M. tiszt jelenlétében tö rtén h et. A takarítás ideje alatt az összes irato k at zárt szekrénybe kell tartani. 12. Mozgósítási m unkával nem foglalkozó beosztottak bebocsátása a m ozgósítási m u n k ák ra k ijelölt szobákba tilos.

4 13. Az M. tiszt, ha elhagyja szolgálati szobáját ak ár rövid időre is m inden m ozgósítási ira to t köteles páncélszekrényébe el zárni. Az épület elhagyása esetén a páncélszekrényeket le kell zárni és pecsételni. A m unkaidő befejezése után a helyiség és a páncélszekrény kulcsát erre a célra rendszeresített k u lcstartó dobozba kell helyezni, lágyviasz pecséttel lepecsételve át kell adni a szerv ügyeletére. A kulcstartó-doboz átadása-átvétele aláírás ellenében történhet. Az ügyeletes a kulcstartó-dobozt csak a szerv M. tisztjének ad h a tja át. A m ennyiben m unkaidő a la tt szükséges a k u lcstartó doboz leadása, úgy ezt a szerv titk ársá g a vezetőjének kell á t adni, aki lem ezszekrényében elzárva köteles őrizni. 14. A m ozgósítási m u nkán dolgozóknak szigorúan tilos! a m ozgósítási irato k ta rta lm á t m egism ertetni olyan szem é lyekkel, ak ik re az nem tartozik, m ozgósítási kérdésekről h ivatali helyiségen kívül és telefo non beszélgetni, m ozgósítási jelleggel bíró jegyzeteket készíteni nem titk o sí to tt jegyzetfüzetbe, blokkfüzetbe és n yilvántartásba nem vett papírlapokon, n y ilv ántartásban nem szereplő m ozgósítási irato k at őrizni, átvenni, átad n i a m egfelelő aláírások nélkül, az épületből kivinni a BM szerv vezetőjének külön engedé lye nélkül m ozgósítási irato k at, m ozgósítási jellegű adatokat felhasználni bárm ilyen akár belső h asználatú újságban, folyóiratban, cikkben, beszám oló ban, felszólalásban. 15. Az M. iratok nyilvántartásához, készítéséhez csak az alábbi könyvek, füzetek és n y om tatványok használhatók: érkező anyagok naplója, kim enő anyagok naplója, átadókönyv, külső kézbesítő könyv, leírónapló, m unkafüzet, átvételi elism ervény, tartalom jegyzék. 3 ÁBTL /21/1962

5 Ezeket a könyveket és füzeteket h aszn álatb a vételük m egkezdé sekor a szerv T. ügykezelője veszi n y ilv án ta rtá sb a és hitelesíti. A nyilvántartáshoz használt könyveket m inden év végén le kell zárni és a következő évi n y ilv án ta rtá st 1-es szám m al kell kez deni. A fenti könyveket, m unkafüzeteket m unkaidő után m inden esetben az M. ira to k a t tartalm azó páncélszekrénybe kell el zárni. 16. A nyilvántartáshoz használt könyvek tárg y rovatába tö rtént beírás során az irato k ta rta lm á t képező állam i és szolgálati ti tokra vonatkozó konkrét adatokat feltárni nem szabad. T árgy ként általános m egjelöléseket kell alkalm azni, (pl.: H atárőrség létszám ügye.). 17. A m ozgósítási iratok és a mozgósítási m unkában a különböző feljegyzések készítésére m unkafüzetet kell rendszeresíteni. A m unkafüzetek titk osságának fokát a bele kerülő jegyzetek jel legétől függően kell m egállapítani. A m unkafüzetek őrzése ugyan úgy történik, m int a m ozgósítási iratoké és szükségtelenné válásukkor jegyzőkönyvileg meg kell sem m isíteni. 18. A m ozgósítási területről elbocsátott, áthelyezett m u n k atársat az ad o tt szerv vezetője köteles kiok tatn i m ozgósítási adatok szi gorú tito k tartására. Az elbocsátás esetén a tito k tartási nyilatko zatban fel kell hívni a figyelm et a fokozott felelősségre, vala m in t fecsegés esetén a felelősségre vonásra. II. FEJEZET A MOZGÓSÍTÁSI DOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE, GÉPELÉSE ÉS SOKSZOROSÍTÁSA 19. M ozgósítási ira to k a t gépelni és m ásolni csak szigorúan korláto zott m ennyiségben és példányszám ban szabad. M ozgósítási ira tok készítése n y ilv án ta rtás nélkül szigorúan tilos

6 20. A BM szervek mozgósítási ira ta it ta rta lm u k tó l függően SZI GORÚAN TITK O S -nak, vagy SZIGORÚAN TITK O S, KÜLÖ NÖSEN FO N TO S -n ak kell m inősíteni. 21. A mozgósítási irato k titkosságának fokát az ira t készítője h a tá rozza meg. 22. Mozgósítási iratok gépelését személyesen az M. tisztek, vagy az erre kijelölt gépírónő végzi. A m ennyiben az iratok gépelését gépírónő végzi, a különösen fontos ad ato k at az ira t készítője kézírással jegyezze be a legé pelt iratra. 23. A legfontosabb SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S mozgósítási iratok készítését a BM szervek vezetői vagy helyettesei végzik. E nnek alap ján történő intézkedések végre h ajtására kijelölt személy, vagy csoport eligazítása szóbelileg szem élyesen történik. 24. M inden legépelt M. ira to t a leírónaplóban új sorszám ala tt nyil v á n tartásb a kell venni. M inden esetben új rovatba kell bejegyezni: a m unkafüzetből, vagy diktálás ú tján készített (legépelt) iratokat, a legépelt irato k m ellékleteit (külön-külön), a legépelt irato k ró l k észített m ásolatokat és kivonatokat, a javítás, átírás, stb. m iatt ú jra legépelésre kerü lt iratokat. H a az ira tn a k egyes la p ja it ism ét le kell gépelni az új ro v atban fel kell tüntetn i: az ira t nyilvántartási szám át, am ely ből a lapok gépelése tö rté n t, a lapok oldalszám át és a készí te tt példányok darabszám át. (Pl.: Nyt. sz.: 120/520., 6. és 9. oldal 3 3 példányban.) A leírónapló elintézés m ódja ro v atáb a be kell jegyezni: ha az ira t ik tatásra k erü lt az iktatószám ot, ha az ira to t m egsem m isítették, a m egsem m isítési jegyző könyv szám át. 25. A SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FONTOS iratok m inden egyes p éldányát borítólappal kell ellátni és lap ja it ös szefűzni (fűzőgéppel, vagy zsineggel). A borítólap első oldala tartalm azza: a készítő szerv m egnevezését, az ik tató szám ot, 5

7 SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FONTOS m inősítést, a példány sorszám át. Ez alá egy rovatolt részt kell készíteni. Lássa. Engedélyt adó aláírása. B etekintés időpontja. B etekintő aláírása feliratokkal a b etekintők részére. [A cím zett személyen, illetve az irat készítőjén, leíróján kívül m indazon szem élyeknek alá kell írni, akik az iratb a b e te k in te t tek. A m ennyiben a betek in tés csak egyes részekbe (m ellékle tekbe) történt, vagy adatokat jegyeztek ki az iratból, ezt a tén y t is ugyanígy fel kell tüntetni]. 26. A felső szervektől érk ezett M. irato k ró l m ásolatot, vagy kivona to t készíteni csak az ira to t kiadó (aláíró) engedélyével szabad. A szervnél k észített irato k ró l m ásolatot, vagy kivonatot készí teni csak a szerv vezetője, vagy első helyettese írásbeli engedé lyével lehet. Az eredeti iraton ilyen esetben fel kell tüntetni, hogy a m ásolat, vagy kivonat hány példányban készült, azokat kik kap ták és az engedélyező nevét. 27. A készített iratokon fel kell tü n te tn i: a) a bal felső sark án: a készítő szerv m egnevezését, az ira t iktatószám át, a k észített példányok szám át, az egyes példányok la p ján a k darabszám át, a leírónaplóból k apott nyilvántartási számot, ha az ira t kézírással készül a leírónapló h ely ett a m unkafüzet szá m át. b) a jobb felső sark án: a titkosság fokát, szükség szerint: az sk. felb o n tásra, sürgős vagy jela zést, a példány sorszám át, a hivatkozási szám ot. c) a baloldalon felsorolt szöveg ala tt: a cím zett szerv m egnevezését, a cím zett szem ély nevét, rendfokozatát, 6

8 d) a gépelt szöveg után, baloldalon: a m ellékletek n y ilv án tartási szám át, m egnevezését, (tá r gyát), példány sorszám át és lap jain ak szám át. Ha a m el lékletről m ásodpéldány a küldő szervnél nem m arad, ezt jelezni kell a következő szöveggel: a m ellékletből több példány nincs, a k észített példányok szám át, az egyes példányok lap jain ak darabszám át, az egyes példányokat k ik kapják, a készítő szem ély és a gépíró teljes nevét, a készítés keltét, a leírónaplóból kapott nyilvántartási szám ot, ha az irat kézírással készült a leírónapló szám a helyett, a m u n k a füzet szám át, e) a szöveg végén a d) pontban felsoroltak u tá n jobb oldalon: a kiadm ányozó nevét, ren dfoko zatát és beosztását. 28. Az irat készítője a gépírónőtől átv ett legépelt iratokon köteles ellenőrizni a titkossági fok helyességét, az előző pontban felso rolt adatokat. Példányok és azok lapjainak darabszám át és az irato k átvételét a leírónaplóban aláírásával igazolja. 29. A gépírónő az elrontott lapokat a legépelt iratokkal együtt, a gépeléshez használt írógépszalagot, indigót és az írógéphenger m egóvására használt alátét p ap írt m unkaidő befejezése után köteles átad n i az M. tisztnek. A m ennyiben az írógépszalag k i emelése nehézségekbe ütközik, az írógépet az M. iratok gépelése u tá n (m unkaidő u tán m inden esetben) az M. tiszt lem ezszekré nyébe kell elzárni. 30. Mozgósítási feladatok m éretét és célját tartalm azó mozgósítási irato k sokszorosítása nyom dai úton, vagy stencilgépen tilos. K i véve a m ozgósítási terv ek kidolgozását és a m ozgósítási ügyke zelés vitelét m eghatározó u tasításo k at és parancsokat. (A sok szorosítás a BM szervekre vonatkozó titkos ügykezelési szabály zat szerint történik.)

9 III. FEJEZET KIMENŐ MOZGÓSÍTÁSI ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSUK RENDJE 31. V alam ennyi készített irato t jóváhagyás (kiadm ányozás) u tán a kim enő anyagok naplójában kell n yilv án tartan i. Az ik ta tó szám áll: az M. betűből, a soron következő szám ból és az év szám ból (pl.: M 131/1962.). A m ozgósítási dokum entum ok bo rítékolása előtt pontosan ellenőrizni kell az ir at titkossági fo ká nak feltüntetését, a címzés helyességét, m ellékletek meglétét.. A jóv áh ag y o tt (aláírt) ira to k a t körbélyegzővel kell ellátni. A SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S iratokhoz m ás szervhez történő tovább ítás esetén átvételi elism er vényt kell m ellékelni, m elyet visszaérkezés után a szervnél m a radó irathoz kell csatolni. Az M. tiszt az átvételi elism ervények visszaérkezését köteles ellenőrizni, 32. Az M. iratoknak más szervhez történő továbbítása csak á tv a rrt és viaszpecséttel lezárt, a titkos iratok to v áb b ítására rendszere sített borítékban történhet. A borítékot úgy kell levarrni, hogy a benne lévő íra t ne sérüljön meg. A borítékon a következőket kell fe ltü n te tn i: a küldő szerv m egnevezését, a küldem ény iktatószám át, példány sorszám át és lapok da rabszám át, m inősítési fokát, szükség esetén sk. felb o n tásra, sürgős jelzést, a cím zett szerv m egnevezését, a cím zett nevét és rendfoko zatát, a m inősítési fok alatt M. feliratú bélyegzővel kell ellátni, am elynek ro v atá t az M. tiszt köteles kitölteni és a borítéko lás helyességét aláírásával igazolni. A SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S küldem é b o ríték ait m inden esetben nyek a szerv vezetőjének névre szó lóan sk. felb o n tásra jelzéssel kell címezni. A B elügym inisztérium ba küldendő M. irato k at ha nem az M. O sztálynak küldik, m inden esetben két borítékba kell helyezni és a BM M. O sztályon k eresztül kell cím zettnek felterjeszteni.

10 M indkét borítékban a fent jelzett adatok szerepeljenek. A belső borítékon a cím zett nevét, a külső borítékon a BM M. O sztályt kell m in t cím zettet feltüntetni. Ez esetben csak a külső borítékot kell átv arrn i és lepecsételni: A belső borítékot körbélyegzővel ellátott ragasztószalaggal kell lezárni. 33. M ozgósítási irato k at m ás jellegű iratokkal egy borítékban to v ábbítani tilos! 34. M ozgósítási ira to k a t tartalm azó borítékok (csomagok) továbbí tása futárszolgálaton keresztül történik. A lezárt borítékokat tov ábbítás végett a BM szervek T. ügykezelőinek fu tá r in d í tás előtt kell átadni. Az átadás a külső kézbesítő könyv - ben aláírás ellenében tö rténik. A T. ügykezelő az á tv e tt b o ríté kokat az első fu tá rjá ra tta l köteles továbbítani. 35. A BM főcsoportfőnökségek, csoportfőnökségek, főosztályok, ön álló osztályok, országos parancsnokságok, megyei (budapesti) főkapitányságok vezetői által SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖ NÖSEN FO NTOS -nak m inősített irato k at am ennyiben fontos sága m egköveteli szem élyes fu tá rra l kell küldeni. A to v áb b ítás sal különösen m egbízható tiszteket és őket kísérő fegyveres őr séget kell kiválasztani (az őrség szám a városon belül 1, városon kívül 2 fő). Szükség esetén SZIGORÚAN T ITK O S -nak m inő sített iratok továbbítása 1 fős őrséggel történhet. A fegyveres őrséget alaposan ki kell oktatn i a kísérés közben követendő m a g atartásukra. A BM szervek fu tárai a küldem ényeket a cím zett szerv M. tisztjének, vagy T. ügykezelőjének ad ják át, akik kö telesek a cím zett személy részére továbbítani. A küldem ények átad ása átvételi elism ervény ellenében tö rtén h et. 36. Az M. iratok továbbítása során városi közlekedési eszközöket igénybevenni vagy m ás ügyek elintézése m iatt bárhová betérni, am i nincs összefüggésben a m ozgósítási iratok továbbításával, tilos. 37. SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FONTOS m ozgósítási irato k szállítását repülőgépen csak a B elügym iniszter engedé lyezheti. V asúton, hajó n való szállítás csak külön k upéban tö r ténhet. 9

11 IV. FEJEZET AZ ÉRKEZŐ IRATOK ÁTVÉTELE ÉS NYILVÁNTARTÁSA 38. A BM szerveihez érkező M. k üldem ényeket a szerv T. ügykeze lője a fu tá rtó l átveszi és a borítékon lévő szám alapján az á t menő naplóba bevezeti és a lezárt borítékot szem élyesen átadja a szerv M. tisztjének, aki a küldem ény átvételét az átm enő napló m egfelelő rov atáb an aláírásával igazolja. A szerv T. ügy kezelője e célra külön átm enőnaplót rendszeresítsen. A m ennyiben a küldem ény m unkaszüneti napon, vagy m unkaidő után érkezik, azt a szerv ügyeletese veszi át. Az átvétel tényét az ügyeleti naplóban rögzíti és a m unkaidő m egkezdésekor az M. tiszt részére történő to v áb b ítás végett a láírás ellenében á t ad ja a szerv T. ügykezelőjének. Az ügyeletes, illetve a T. ügy kezelő a sürgős jelzésű küldem ények átadásáról soron kívül köteles gondoskodni. 39. A BM szervekhez érkező mozgósítási küldem ényeket az M. tiszt, távollétében a mozgósítási ügyek intézésével m egbízott személy bo n tja fel. Ez alól kivételek a szerv vezetője, vagy első h elyet tese részére érkezett,,sk. felbontásra jelzésű levelek. A szerv Vezetőjének cím zett leveleket távollétében az első helyettese bonth atja fel. A SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S küldem é nyek átvételét a BM szerv vezetője az ira t m ellé csatolt átvételi elism ervény aláírásáv al igazolja és azt a levelet küldő szerv nek visszaküldi. 40. Ha m ozgósítási iratot tartalm azó küldem ényt olyan személy bont fel, aki a rra nincs feljogosítva, a BM szerv vezetőjének azonnal jelentést kell tenni, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 41. A küldem ényt felbontó szem ély köteles ellenőrizni, a címzés he lyességét, a csomagolás épségét, a pecsét sértetlenségét a küldem ény felbontása u tá n a borítékon (csomagon) fe ltü n te te tt iktatószám ok azonosságát az iratokon lévőkkel, az iratok példány és lapszám át és a m ellékletek m eglétét. H a a z iktatószám ok nem egyeznek, vagy ira to k hiányoznak, e r ről jegyzőkönyvet kell felvenni k ét példányban. Az egyik pél dányt a küldem ényt feladó szervnek kell m egküldeni, a m ásik példányt a mozgósítási iratok m ellé kell csatolni és az érkező anyagok n aplójának m egjegyzés rovatába ezt be kell jegyezni, 10

12 42. Az érkezett m ozgósítási irato k at az érkező anyagok naplójába kell nyilvántartani, iktatni. A beírás előtt az irat első oldalát az érkeztető bélyegzővel kell ellátni, m elynek rovataiba be kell írni az M. jelet, a napló következő sorszám át, az évszámot, az érkezés n a p já t és a lapok darabszám át, a m ellékletre M ellék let az M /1962. sz. irath o z fe liratú bélyegzőt. A szerv vezetője, illetve első helyettese részére sk. felbontásra jelzéssel érkezett leveleket átvételük után a borítékon szereplő adatok alapján az érkező anyagok naplójában nyilvántartásba kell venni. Az iktatószám ot a b o ríték ra kell feljegyezni. 43. A n y ilv á n tartá sb a v e tt anyagokat á t kell adni az. illetékes ve zetőnek. A m ozgósítási iratok szerven belüli átad ása az átad ó könyvben aláírás ellenében történik. Az M. tiszt köteles figye lem m el kísérni az irato k visszaérkezését. Az iratok visszaérke zését a n y ilvántartásban fel kell tüntetni. M ozgósítási iratok, m unkafüzetek átad ása az átadókönyvbe tö r ténő bejegyzés nélkül szigorúan tilos. V. FEJEZET A MOZGÓSÍTÁSI ANYAGOK HASZNÁLATA KISZÁLLÁSOK ALKALMÁVAL 44. K iszállások alk alm ával m ozgósítási irato k a t csak külön enge déllyel szabad vinni, vagy előzetes futár-szo lg álattal kell elk ü l deni. 45. A kiszálláson lévő M. tiszt, vagy felelős személy m inden m oz gósítással kapcsolatos jegyzetet csak m unkafüzetbe készíthet, m elyet kiszállásának helyén aláírás ellenében vesz át. 46. A kiszállás (vezénylés) befejezésével az M. tiszt által készített m ozgósítási iratokat, (feljegyzéseket, tájékoztatókat, stb.) és a m unkafüzetet el kell küldeni szolgálati helyére, vagy jegyző könyv felvétele m ellett azokat m eg kell sem m isíteni. 47. A kiszállás alkalm ával a m ozgósítási iratokba betekintés és az azokkal kapcsolatos m unka csak az irato k ért felelős személy jelenlétében történhet. 11 ÁBTL /21/1962

13 VI. FEJEZET MOZGÓSÍTÁSI LEVELEZÉS, ÜGYDOSSZIÉK KEZELÉSE 48. M inden n ap tári év m egkezdésekor az ügydossziék névjegyzékét össze kell állítani, m elyet a BM szerv vezetője hagy jóvá. 49. A m ozgósítási m unk a részkérdései vonatkozásában külön ügy dossziékat kell nyitni, a névjegyzékben feltü n tetv e m egnevezé süket, pl. személyi állom ány feltöltése, anyagi-technikai ellátás, stb., az ügydosszié szám át, a titkosság fokát, a nyitás dátum át, a m u n k a tá rs nevét, aki jogosult az ügydossziék h asználatára. K ülön-külön ügydossziékba kell elhelyezni az ügydossziék név jegyzékét és az iratok m egsem m isítéséről szóló jegyzőkönyve ket. Az ügydossziék névjegyzékébe fel kell tü n te tn i az érkező és k i menő m ozgósítási anyagok naplója, a leírónapló, az átadókönyv és a külső kézbesítő könyv n y ilv á n ta rtási szám át. 50. Mozgósítási levelezés befejezett ügydossziéit le kell zárni és a m ozgósítási tiszt páncélszekrényében kell őrizni. 51. M inden elintézett, vagy elintézést nem igénylő ügy ira ta it ügy dossziéba kell helyezni. Az ügydossziéba helyezést a szerv ve zetője, vagy első helyettese az irato n tö rté n t aláírásával enge délyezi, s m egjelöli azt az ügydossziét, am elybe az irato t el kell helyezni. Az iratok ügydossziéba tö rtén t helyezése esetén az érkező, illetve kim enő anyagok naplójának megfelelő rovatába be kell vezetni az ügy dosszié szám át és a behelyezett ira t lapjainak dossziéban kap o tt oldalszám át. 52. Egyes esetekben, hogy egy ügy anyaga ne legyen külön h e lyen m egengedhető a nem m ozgósítási, de az üggyel össze függő anyagok lerakása is a m ozgósítási levelezés ügydossziéjába. 53. M ozgósítási ira to k a t ideiglenes h aszn álatra is az ügydos sziéból kivenni tilos. A mozgósítási anyagok dossziéiba a BM szerv vezetőjének engedélyével lehet betekinteni, vagy ebből jegyzeteket készíteni. V alam ennyi rendszeresített ügydossziéba a szerv vezetőjén, első helyettesén, és a m ozgósítási tiszten kívül m ás szem élyek által tö rtén ő betekintések ny ilv án tartásáh o z k ü lön lapot kell elhelyezni, am elyen fel kell tü n te tn i a b etekintés 12

14 időpontját, ki m ilyen célból, m elyik iratba tek in tett be. m ilyen adatokat jegyzett ki, kinek az engedélyével, és ezt a betekintő szem ély aláírásáv al igazolja. VII. FEJEZET A MOZGÓSÍTÁSI ANYAGOK ŐRZÉSE, ELLENŐRZÉSE ÉS MEGSEMMISÍTÉSE 54. M ozgósítási agydossziékat és dokum entum okat biztonsági z ár ral ellátott tűzbiztos páncélszekrényben (mackóban) vagy lem ezszekrényben kell őrizni. M inden lem ezszekrényben a benne levő anyagokról (dossziék, könyvek, füzetek) leltárt kell készíteni, m elyet a szekrényben kell elhelyezni. M ozgósítási anyagokat faszekrényben és lád ák b an ta rta n i tilos. 55. A zokat a szobákat, páncél és lem ezszekrényeket, m elyben moz gósítási anyagokat őriznek, csak az M. tisztek n y ith atják ki. A fentebb felsorolt helyiségeket és szekrényeket m ás szem ély nek csak végszükség esetén, a BM szerv vezetőjének személyes u tasítása alap ján lehet felnyitni. Ez esetben azonnal jegyző könyvet kell felvenni, am ely tartalm azza: a felnyitás dátum át, kik ny ito tták fel, m ilyen ira to k a t vettek ki, azokat kinek ad ták át, a pecsét szám át, am ivel a páncél- vagy lem ezszekrényt ellátták. A jegyzőkönyvet az M. tisztnek át kell adni, aki azt ik ta tja és a m egsem m isített anyagok jegyzőkönyveinek ügy dossziéjában helyezi el. Ezt az ügydossziét m egsem m isíteni nem szabad. 56. Azon helyiségek őrzésének ren d jét, m elyben a mozgósítási ira tok at őrzik, a BM szerv vezetője határozza meg. 57. A mozgósítási iratok m eglétének ellenőrzését, a n yilvántartás rendjét, őrzésüket és a mozgósítási ügyvitel állapotát a BM szerv vezetője vagy a m ozgósítási ügyekkel teljes m értékben m egbízott szem élyekből álló bizottság végzi. A m ozgósítási irato k m eglétének ellenőrzése az M. tiszt jelen létébent örténik. 13 ÁBTL /21/1962

15 Az ellenőrzésnek ki kell terjed n i a feldolgozás a latt álló, vala m int a m ég le nem zárt ügydossziékba elhelyezett iratokra. Az ellenőrzés a leírónapló, a kim enő és beérkező anyagok naplói, valam int az ügydossziékban elhelyezett tartalom jegyzék alapján történjék. V alam ennyi érkezett és a szervnél készült ira t m eglétét a példányok sorszám a, a lapok darabszám a a la p ján tételesen keli ellenőrizni. Az iratok m egsem m isítéséről a m egsem m isítési jegyzőkönyv alapján meg kell győződni. Az ellenőrzést negyedévenként kell végrehajtaná. Az ellenőrzés e re d m ényét jegyzőkönyvbe kell foglalni, fel kell tüntetni a feltárt hibákat, és a m egszüntetésükre te tt intézkedéseket. 58. Mozgósítási m unkával meg nem bízott tisztek a mozgósítási m unka és mozgósítási ügyvitel állapotának ellenőrzésébe csak a B elügym iniszter vagy I. helyettesének engedélyével von hatók be. 59. Mozgósítási iratok eltűnéséről m inden esetben jelentést kell tenni a B elügym iniszternek és intézkedéseket kell foganatosí tani az elveszett iratok felk u tatására. A m ozgósítási irato k el vesztéséért felelős szem élyeket büntetőjogilag felelősségre kell vonni. 60. Az M. tiszt vagy az M. anyagokkal foglalkozó szem élyek áthelye zése, tartó s vezénylés, stb. esetén kötelesek a birtokukban levő M. anyagokat, ügydossziékat, m unkafüzeteket, nyilvántartó könyveket, bélyegzőket a szerv vezetője által kijelölt szem ély nek jegyzőkönyvileg átadni. Az anyagok átadását a T. ügykezelőnél és az M. tisztnél levő n yilvántartás alapján ellenőrizni kell. A jegyzőkönyvet a BM szerv vezetőjének a jóváhagyása u tán a jegyzőkönyvek ügy dossziéjában kell elhelyezni. 61. Azokat az irato k at, am elyek jelentőségüket vesztették, m u n k a füzeteket, mozgósítási iratok felesleges példányait, levél és javaslat-tervezeteket (piszkozatokat) jegyzőkönyvileg a BM szerv vezetőjének engedélyével meg kell sem m isíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tü n te tn i az ira t iktató vagy n y ilván tartási szám át, a példány sorszám át és a lapok darabszám át. A m ozgósítási iratok m egsem m isítésére bizottságot kell lé tre hozni 2 3 főből, akik jogosultak a teljes mozgósítási m unkában való részvételre. 14

16 A zokat az M. iratokat, am elyeket nem kell m egsem m isíteni, de ki kell vonni az ügydossziéból, a kiem elést jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a szerv vezetője határozza meg, hogy ezen ira to k a t mely ügydossziéban kell lerakni. A m egsem m isítés előtt egyeztetni kell a jegyzőkönyvben fel tüntetett, irato k at a nyilvántartási adatokkal, azután a BM szerv vezetőjével a jegyzőkönyvet jóvá kell hagyatni. A m egsem m i sítésre kerülő irato k at külön kell tartani a többi mozgósítási iratoktól. A mozgósítási iratok m egsem m isítését a bizottság tagjai csak égetés ú tján végezhetik. A kályhacsövet a kém ény bevezető nyílásánál fel kell szerelni fém rostéllyal, am ely m egakadályozza az ira t pernyéinek vagy a lap d arabo knak a kém ényen keresz tü l történő esetleges k iáram lását. Illetéktelen szem élyek ez esetben a helyiségben nem ta rtó zk o d hatnak. A jegyzőkönyvön fel kell tü n tetn i az égetés helyét, időpontját, és azt a bizottság ta g ja in a k alá kell írni. A m egsem m isítés végrehajtása u tán a nyilvántartó könyvek m egjegyzés rovatába be kell jegyezni a m egsem m isítés tényét és a jegyzőkönyv szám át. 62. G yakorlati jelentőségüket vesztett és történelm i értékkel nem rendelkező m ozgósítási tervek, ügydossziék, irányelvek és SZIGORÚAN TITKOS, KÜLÖNÖSEN FO N TO S dokum entu mok m egsem m isítését csak a B elügym iniszter utasítására lehet vég rehajtani. 63. Veszélyes helyzet esetén a háborús időszakban a BM szerv vezetője és m ás illetékes személyek kötelesek intézkedéseket foganatosítani a mozgósítási iratok m egőrzésére és átszállítására nem veszélyeztetett helyre. 64. A m ozgósítási ügyvitelhez rendszeresített n y ilv án tartó könyvek ről, nyom tatványokról és bélyegzőkről a BM M osztály gon doskodik. A jelen u tasítást ism ertetni kell: központi szerveknél, országos parancsnokságoknál alosztályvezető helyettesekig, m egyei b u d a pesti rendőrfőkapitányságoknál alosztályvezetőkig bezárólag, továbbá a fen ti szervek titk árság ain ak beosztottaival és T. ügy kezelőivel. 15 ÁBTL /21/1962

17 A jelen utasításban foglaltak tudom ásulvételét az illetékesek aláírásu k k al kötelesek igazolni. (Az aláírás az u tasítás utolsó lapoldalain történjék.) Földes László s. k., a belügyminiszter első helyettese Felterjesztve: Miniszter elvtársnak. Kapják: Miniszterhelyettesek, Országos parancsnokságok, Főcsoportfőnökhelyettesek, csoportfőnökök, III/1, 2, 3, 5, 6. III/V 1, 2, 3, 4. osztályok vezetői, Érintett Főosztály és önálló osztályvezetők, Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok. Készült: Tartalmaz: 100 példányban. 19 nyomtatott lapoldalt. 16

18 BELÜGYMINISZTÉRIUM /62. J ó v á h a g y o m : SZIGORÚAN TITKOS! M inta. BM... megyei főkapitány BM... főkapitányságon a mozgósítási munkába bevont személyek névjegyzéke Sorszám Teljes név, rendfokozat Milyen mértékben vehet Beosztás részt a mozgósítási munkában 1. X. Y. szds Pénzügyi csop. vez. 2. X. Y. fhdgy Gazd. oszt. vez. 3. Személyz. o. vez. 4. Gépíró Megjegyzés: A BM X. fők apitány ság pénzügyi ellátása, vonatkozásában a h á borús időszakra. A BM X. fő kap itány ság anyagi és techn. ellátása vonatkozásá ban a háborús idő szakra. A BM X. főkapitány ság háborús időre sze mélyi állom ányának feltöltése vonatkozásá ban. A mozgósítási iratok gépelése vonatkozásá ban. Az M. tisztnek paranccsal kinevezett személyek jelen névjegyzékbe való feltüntetése nem szükséges. A parancs egyben engedély a mozgósítási m unkában való részvételre, beosztásának megfelelő m értékben. B udapest, október

19 Név: A jelen utasítást tudomásul vettem: év, hó, nap aláírás 18

20 A jelen utasítást tudomásul vettem: év, hó, nap aláírás 19 ÁBTL /21/1962

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 7. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁ LATRA! 10-21/2/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1980. számú UTASÍTÁSA a családalapítási előleg bevezetéséről Budapest, 1980. évi január hó 4-én. ÁBTL

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! Szám : 10-21/9/1976. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 9/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi március hó 12-én. B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M TIT K O S! Szám: 10-21/9/1976.

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM I/I. és I/II. Csoportfőnökség T I T K O S! 10-24/26/A /1972. A 26/1972. számú BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. A fenti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK Be l ü g y m in is z t é r iu m 64-12/3-70. III. 23. SZIG O R Ú A N T IT K O S! 10 22/1/1970. 0 3 3. sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1970. évi március

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-24/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA a gépjárm űállom ány műszaki színvonalának és üzem biza parancsnoki gépjárműszemlék

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez,

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez, BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-21/20/1979. MINŐSÍTÉSBH-raváltozot34/1991. BM utasítás Mód: 4/87min. ut. Hatályonkívül helyezve: 12/92BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG elügyminisztériumkönyvkiadásánakszabályozásáról

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÜAN TITK OS! 10-22/18/1973. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K 018. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1973. évi július hó 27-én \ f ÁBTL - 4.2-10 - 22/18/1973

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. Tárgy : BM. Politikai Nyomozó Szervek iratainak védelmével és selejtezésével kapcsolatos feladatok.

S Z A B Á L Y Z A T. Tárgy : BM. Politikai Nyomozó Szervek iratainak védelmével és selejtezésével kapcsolatos feladatok. Belügyminisztérium Szám: 10-259/1961. Szigorúan titkos! S Z A B Á L Y Z A T Tárgy : BM. Politikai Nyomozó Szervek iratainak védelmével és selejtezésével kapcsolatos feladatok. Az állami szervek iratainak

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben