KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, évi március hó 1-én ÁBTL / 4/1965/ 1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI h a s z n á l a t r a! 10-26/4/1965. BM I. É S IV. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K szám ú K Ö ZÖ S U T A S ÍT Á S A B u d ap est é v i m árciu s hó 1-én. A B e lü g y m in is z té riu m te s tü le te in e k h iv a tá s o s á llo m á n y á b a fe lv é te lre k e rü lő k eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g a e lb írá lá s á n a k, a h iv a tá s o s á llo m á n y eg é sz ség ü g y i n y ilv á n ta r tá s á n a k, v a la m in t a B M is k o lá k ra v e z é n y e lte k e lő z e te s o rv o si v iz s g á la tá n a k, az is k o lá k o n fo ly ó egész sé g ü g y i e llá tá s n a k r e n d jé t az a lá b b ia k s z e rin t sz a b á ly o z z u k : A Z U T A S ÍT Á S H A T Á L Y A J e le n u ta s ítá s h a tá ly a k ite r je d : a) a re n d ő rsé g, b) a h a tá r ő rs é g, c) a k a rh a ta lo m, d) az á lla m i tű z o ltó s á g k a to n a i, iro d a i re n d fo k o z a tú ta g ja ir a, v a la m in t fe n ti szh eiv rvae tá k sos á llo m á n y á b a fe lv é te lre k e rü lő sz e m é ly e k re. ÁBTL / 4 / 1965/2

3 ELSŐ RÉSZ I. E G É SZ SÉ G Ü G Y I A L K A L M A S S Á G E L B ÍR Á L Á SA FELVÉTEL ELŐ TT 1. A B e lü g y m in is z té riu m te s tü le te in e k h iv a tá s o s á llo m á n y á b a eg észség ileg a lk a lm a s sz e m é ly e k k e r ü lh e tn e k fe lv é te lre. A z a lk a l m a s sá g e lb írá lá s á ra a B M E g é sz sé g ü g y i O sz tá ly é rv é n y b e n lévő U ta s ítá s a BM h iv a tá s o s (to v á b b sz o lg á ló ) és so ro z o tt b e o sz to tta i e g é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g á n a k e lb ír á lá s á r a cím ű s z a b á ly z a t tá b lá z a ta ib a n fo g lalt e lv e k az irá n y a d ó k. 2. A z eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g e lb írá lá s á ra a) B u d a p e s te n a B M K o rv in O ttó K ó rh á z R e n d e lő p a ra n c s n o k a á lta l k ije lö lt sz a k o rv o so k, b) v id é k e n a te r ü le tile g ille té k e s B M v e z e tő o rv o s h iv a to tt. 3. A z o rv o si v iz s g á la tn a k ki k ell te r je d n ie : az á lta lá n o s e rő n lé ti á lla p o tr a, b ő r és lá th a tó n y á lk a h á r ty á k, g a ra tk é p le te k, k e rin g é si és lég zési szerv e k, h a si szerv e k, é rz é k s z e rv e k és az id e g re n d s z e r, Íz ü le te k, izo m zat, cso n t re n d s z e r v iz s g á la tá ra, to v á b b á az e se tle g fe n n á lló te s ti és sz e lle m i fo g y a té k o s s á g o k ra. M in d en e se tb e n k ö te le z ő a m e llk a s i sz e rv e k rö n tg e n v iz s g á la ta E K G. v iz sg á la t, te lje s v iz e le tv iz s g á la t és se ro lo g ia i v izsg álat (W a sse rm a n n ). Id eg g y ó g y á sz, seb ész, fü l-o rr-g é g é s z, szem ész, b ő rg y ó g y á s(n z ő k n é l: n ő g y ó g y ász) sz a k o rv o so k v é le m é n y é n e k k ik é ré s é tő l e lte k in teni n e m leh et. S z ü k sé g e se té n k ie g é s z ítő v iz s g á la to k (g y o m o rrö n tg e n, E E G k ü lö n fé le la b o r a tó r iu m i v iz s g á la to k stb.) is v é g z e n d ő k. A zo k n á l, a k ik n é l T B C -s m e g b e te g e d é s e lő fo rd u lt, v a g y a v iz s g á la t e r e d m é n y e e r r e u ta l (B u d a p e ste n és v id é k e n e g y a rá n t) a B M S z a m u e ly T ib o r T B C G y ó g y in té z e t k ie g é s z ítő v iz s g á la ta it és v é le m é n y é t k ell k é rn i. Ily e n e se tb e n az in té z e t v é le m é n y e irá n y a d ó. 4. F e lv é te le k n é l az eg észség ü g y i a lk a lm a s s á g e lb írá lá s a m in d e n e s e tb e n k ö telező. A z o rv o si v iz s g á la to k a t a te r ü le tile g ille té k e s sz e m é ly z e ti sz e rv e k k é rik a F e lv é te lt m egelő ző o rv o si v iz sg á la ti la p fe lh a s z n á lá s á v a l. (1. sz. m e llé k le t) A z o rv o si v é le m é n y t a fe lv é te lt k é rő szem é ly fe lv é te li a n y a g á h o z m e llé k e ln i kell. 2 ÁBTL / 4 / 1965/ 3

4 5. M eg k e ll a k a d á ly o z n i, h o g y m e g a la p o z a tla n, n e m k e llő e n m e g fo n to lt o rv o si v é le m é n y a la p já n eg észség ileg a lk a lm a tla n o k k e r ü lje n e k fe lv é te lre. A sz e m é ly z e ti sz e rv e k e z é rt b iz to s íts a n a k id ő t a v é le m é n y t ad ó B M o rv o s s z á m á ra, h o g y v iz s g á la ta it k ellő a la p o s sá g g a l v ég ezh esse. A le h e tő sé g e k h e z k é p e s t g y ő z ő d je n e k m eg m á r m a g u k a fe lv é te lt k é rő szem ély szellem i és te s ti a lk a l m a s sá g á ró l. L á th a tó a n te s ti és szellem i fo g y a té k o s sz e m é ly t, m in t B M s z o lg á la tra a lk a lm a tla n t, o rv o si v iz s g á la t elv ég z ése n é lk ü l u ta s íts a n a k el. 6. A v é le m é n y t ad ó B M o rv o s a v iz s g á la t e lő tt a je le n tk e z ő v e l tö l te s se n k i k é rd ő ív e t (1. sz. m e llé k le t). E rre rö g z ítse v iz s g á la ta in a k e re d m é n y é t és v é le m é n y é v e l e g y ü tt a v iz s g á la to k a t k é rő sz e m é ly z e ti s z e rv n e k k ü ld je m eg. 7. A fe lv é te lt in té z ő sz e m é ly z e ti sz e rv fe lv é te l e se té n az ú j k in e v e z e tt o rv o si v iz s g á la ti le le te it a n n a k a B M v e z e tő o rv o s n a k k ü ld je m eg, a k in e k e llá tá s i k ö ré b e k e rü l, k ö z ö lje e g y id e jű le g a n n a k b e o sztási h e ly é t is. (A z é rte s íté s 48 ó rá n b e lü l tö r té n jé k m eg.) A b b a n az e se tb e n, h a a fe lv é te le s a B M á llo m á n y á b a k in e v e z é st n e m n y e r, a fe lv é te l k a p c s á n k e le tk e z e tt eg é sz ség ü g y i a n y a g o k a t fe lv é te li a n y a g á v a l e g y ü tt h e ly e z z e ir a ttá r b a. 8. P r ó b a i d ő r e k in e v e te tte k n é l v é g l e g e s í t é s ü k e l ő t t is m é te lt o rv o si v iz s g á la to t k e ll v ég ezn i e g é sz sé g ü g y i a lk a lm a s s á g u k fe lü lb írá lá s a c é ljá b ó l. A sz e m é ly z e ti sz e rv e k a v iz s g á la t e lv é g z é sé t u g y a n c sa k az 1. sz. m e llé k le tb e n fo g la lt..f e l v é te lt m eg elő ző o rv o si v iz sg á lati la p fe lh a s z n á lá s á v a l k é rjé k. Ily e n k o r tü n te s s é k fel, h o g y az ille tő sz e m é ly p ró b a id ő s és v é g le g e s íté s c é ljá b ó l k é rik az o rv o si v iz s g á la to t. V é g le g e síté s e lő tt a v é le m é n y t ad ó o rv o s n a k is m é t el k e ll v é g e z te tn ie je le n u ta s ítá s 4. p o n tjá b a n e lő írt v iz s g á la to k a t. V eg y e fig y e le m b e a v é g le g e síté s e lő tt álló sz e m é ly p ró b a id ő a la tt e lő fo rd u lt b e te g s é g e it, azo k k ó r le fo ly á sá t. 9. A z o k a t, a k ik e t p o lg á ri á llo m á n y b ó l h iv a tá s o s á llo m á n y b a, v a g y iro d a i á llo m á n y b ó l k a to n a i á llo m á n y b a k ív á n n a k k in e v e z n i, v a la m in t b e o sz tá s v á lto z á s e s e té n m in d a z o k a t, a k ik k e l sz e m b e n új b e o sz tá su k az elő ző h ö z k é p e s t eg é sz ség ü g y i sz e m p o n tb ó l lé n y e g e se n fo k o z o tta b b k ö v e te lm é n y e k e t tá m a s z t, a fe lv é te li v iz s g á la tta l e g y é rte lm ű o rv o si v iz s g á la tn a k k e ll a lá v e tn i. E z e k b e n az e s e te k b e n a k in e v e z é se k re, á th e ly e z é s e k re c sa k az o rv o si v iz s g á la t u tá n k e r ü lh e t sor. 3 ÁBTL / 4 / 1965/ 4

5 A személyzeti- szerveknek az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó vélem ényt az új felvételhez hasonlóan írásban kell kérni. A vizsgálatot végző és vélem ényt adó orvos ilyen esetben köteles figyelem bevenni az illető személy szolgálati ideje alatt előfordult betegségeit és azok kórlefolyását is. II. A SZEM ÉLYI Á L L O M Á N Y EGÉSZSÉGVÉDELM E 10. A területileg illetékes BM orvosok kötelessége az ellátási körükbe tartozó személyi állomány egészségügyi helyzetét rendszeresen figyelem m el kísérni, tapasztalataikról a szervek parancsnokait tájékoztatni. Kötelesek területükön a BM Egészségügyi Osztály utasításai szerint egészségügyi szűrővizsgálatokat végezni, az arra kötelezet leket védőoltásban részesíteni, az egészségügyi gondozásra szorulókat ellátni és mindezen munkájukhoz a parancsnokok (vezetők) segítségét igénybe venni. 11. A területileg illetékes BM orvosok felelőssége nem mentesíti a szervek parancsnokait a vezetésükre bízott személyi állományért való elsődleges felelősség alól. Felhívjuk a parancsnokok (vezetők) figyelm ét, törődjenek jobban beosztottaik egészség védel mével, igényeljék a területileg illetékes BM orvosok tájékoztatását beosztottaik egészségi állapotára vonatkozóan. Ellenőrizzék, hogy azok a kötelező szűrővizsgálatokon, védőoltásokon, gondozáson résztvesznek-e. Segítségük nélkül az illetékes BM orvosok nem képesek feladatukat jól ellátni. 12. A személyi állomány egészségügyi helyzetéért a parancsnokok (vezetők) és területileg illetékes BM orvosok együttesen felelősek. III. A SZEM ÉLYI Á L L O M Á N Y EG ÉSZSÉG ÜGYI N Y IL V Á N T A R T Á S A 13. A BM állományába újonnan kinevezettekről a területileg illetékes BM orvos a személyzeti szervektől kapott értesítés után az orvosi vizsgálati leletek felhasználásával a BM Egészségügyi Osztálya által rendszeresített Egészségügyi tö rzsk ö n y viét köteles ÁBTL / 4 / 1965/ 5

6 fe lfe k te tn i és a z t fo ly a m a to s a n v e z e tn i. K ö te le s a r e á b íz o tt s z e m é ly i á llo m á n y e g é sz sé g ü g y i tö rz s k ö n y v e it n a p ra k é s z á lla p o tb a n ta r ta n i. 14. A z eg y e s tö rz s k ö n y v e k b e n fo g la lt o rv o si v iz s g á la ti le le te k az o rv o si tito k ta r tá s k ö ré b e ta r to z n a k. A z e g y ü tte s e n k e z e lt és n y ilv á n ta r to tt eg észség ü g y i tö rz s k ö n y v e k b ő l a szem ély i á llo m á n y r a v o n a tk o z ó a n fo n to s a d a to k r a le h e t k ö v e tk e z te tn i. E z é rt e z e k e t sz ig o rú a n titk o s a n y a g k é n t k e ll k ezeln i. 15. A sz e m é ly z e ti sz e rv e k, p a ra n c s n o k s á g o k, e g y sé g e k titk á r s á g v e zető i k ö te le s e k a te r ü le tile g ille té k e s B M o rv o s t m in d e n e s e tb e n é rte s íte n i, h a e llá tá s i k ö ré b e ta r to z ó t m á s B M sz e rv h e z h e ly e z n e k á t (v e z é n y e ln e k ), ille tv e m á s B M s z e rv tő l k e rü ln e k e llá tá s i k ö ré b e á th e ly e z é ss e l (v ezén y léssel). H a so n ló a n tá jé k o z ta s s á k a szem ély i á llo m á n y egyes ta g ja in a k fo g y a té k b a k e rü lé s e e se té n is (leszerelés, n y u g á llo m á n y b a h e ly e zés, e lh a lá lo z á s). A te r ü le tile g ille té k e s B M o rv o s a fo g y a té k b a k e r ü lt szem ély e g é sz ség ü g y i a n y a g á t 48 ó rá n b e lü l k ö te le s a szem ély i n y ilv á n ta r tó n a k m e g k ü ld e n i fo g y a té k i a n y a g á b a v a ló h e ly e z é se céljá b ó l. 16. A te r ü le tile g ille té k e s B M o rv o s az é rte s íté s k é z h e z v é te le u tá n 48 ó rá n b e lü l k ö te le s az e lh e ly e z e tt (v e z é n y e lt) sz e m é ly e g észség - ü g y i tö rz s k ö n y v é t az ú j sz o lg á la ti h e ly s z e r in t ille té k e s B M o r v o s á n a k m e g k ü ld e n i. 17. V e z é n y lé s e se té n a v e z é n y lé si h e ly te r ü le tile g ille té k e s B M o rv o sa a v e z é n y lé s m e g s z ű n te u tá n a fo ly a m a to s a n v e z e te tt e g é sz sé g ü g y i tö rz s k ö n y v e t az á llo m á n y ila g ille té k e s B M o rv o s n a k u g y a n c s a k 48 ó rá n b e lü l k ö te le s v is sz a k ü ld e n i. M Á S O D IK R É SZ IV. E G É SZ SÉ G Ü G Y I A L K A L M A S S Á G E L B ÍR Á L Á SA B M ISK O L Á K R A V A L Ó V E Z É N Y L É S ELŐTT 18. B M is k o lá k ra csak eg é sz ség ü g y i s z e m p o n tb ó l a lk a lm a s sz e m é ly e k v e z é n y e lh e tő k. A z a lk a lm a s s á g e lb írá lá s á ra a B M E g ész ség - ü g y i O sz tá ly é rv é n y b e n lé v ő U ta s ítá s a B M h iv a tá s o s (to v á b b - X 5 ÁBTL / 4/1965/ 6

7 szo lg áló ) és s o ro z o tt b e o sz to tta i eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g á n a k e lb ír á lá s á r a ' cím ű sz a b á ly z a t tá b lá z a ta ib a n fo g la lt e lv e k az irá n y a d ó k. B M a la p fo k ú is k o lá ra v e z é n y e lte k eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g á n a k e lb írá lá s á ra az a lk a lm a s s á g i tá b lá z a t Ő r (já rő r) k a r h a ta lm i szol g á l a t i r a v o n a tk o z ó ro v a tá t (IV ), tis z th e ly e tte s i és tis z ti isk o lá k r a, fő is k o lá k ra p edig az a lk a lm a s sá g i tá b lá z a t T isz ti és tis z t h e ly e tte s i is k o lá s o k é r a v o n a tk o z ó ro v a tá t (VI.) k e ll a lk a lm a z n i. 19. A z eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g e lb írá lá s á ra B u d a p e s te n és v id é k e n e g y a rá n t a te r ü le tile g ille té k e s B M v e z e tő o rv o so k h iv a to tta k. \ 20. A z eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g i v iz s g á la tn a k ki k e ll te r je d n ie m in d a z o n v iz s g á la to k ra, m e ly e k e t B M -h ez tö r té n ő fe lv é te l e se té n k e ll e lv égezn i (4. p o n t). F ig y e le m b e k ell v e n n i e z e n k ív ü l a szo l g á la ti idő a la tt e lő fo rd u lt b e te g s é g e k e t és azo k k ó rle fo ly á s á t is. 21. A z e g é sz sé g ü g y i a lk a lm a s s á g ra v o n a tk o z ó v é le m é n y t a te r ü le tile g ille té k e s sz e m é ly z e ti sz e rv e k k é rik. (3. sz. n y o m ta tv á n y ). Is k o lá ra v e z é n y lé sn é l e g é sz sé g ü g y i a lk a lm a s s á g e lb írá lá s á tó l n em te k in t h e tn e k el. 22. A te r ü le tile g ille té k e s BM v e z e tő o rv o s az is k o lá ra v e z é n y lé s eg é sz ség ü g y i a lk a lm a s s á g ra v o n a tk o z ó v é le m é n y é t u g y a n c s a k a 3. sz. m e llé k le tb e n fo g la lt n y o m ta tv á n y fe lh a s z n á lá s á v a l k ö te le s m e g a d n i és a v iz s g á la to k a t k é rő sz e m é ly z e ti s z e rv n e k m e g k ü l d en i. A v é g z e tt v iz s g á la to k ró l fe lje g y z é se it a v e z é n y lé s e lő tt álló sz e m ély e g észség ü g y i tö rz s k ö n y v é b e rö g z íte n ie k ell. m e g je lö lv e, h o g y is k o lá ra v aló a lk a lm a s s á g c é ljá b ó l tö r té n t a v iz s g á la t. 23. A z e g é sz sé g ü g y i a lk a lm a s s á g ra v o n a tk o z ó v é le m é n y m e g a d á s á n á l a te r ü le tile g ille té k e s BM v e z e tő o rv o so k a 18. p o n tb a n rö g z í te tt k ö v e te lm é n y e k tő l n e m té r h e tn e k el. K iv é te lt c sa k az eg y h ó n a p o t m e g n em h a la d ó ta n f o ly a m o k ra v e z é n y lé s e se té n le h e t te n n i. E n n e k e lb írá lá s á ra a te r ü le tile g ille té k e s B M v e z e tő o rv o s ré sz le te s, írá so s ja v a s la ta a la p já n a B M is k o lá k fe le tti e g é sz sé g ü g y i fe lü g y e le te t g y a k o rló BM v e ze tő o rv o s h iv a to tt. 24. A B M is k o lá k ra ja v a s o lt és eg é sz ség ü g y i sz e m p o n tb ó l a lk a lm a s e lv tá r s a k a t a m e n n y ib e n az o rv o si v iz s g á la t és a v e z é n y lé s k ö z ö tt tö b b m in t 3 h ó n a p e lte lt a v e z é n y lé s id e je e lő tt 1 h é tte l is m é t m eg k e ll v iz s g á ln i a te r ü le tile g ille té k e s B M v e z e tő o rv o s n a k. A v iz s g á la to k e lv é g z é sé t az ille té k e s sz e m é ly z e ti sz e rv e k 6 ÁBTL / 4 / 1965/7

8 V k é rjé k. A v iz s g á la t te r je d je n ki, h o g y a ja v a s o lt e lv tá rs eg észség i á lla p o tá b a n a m á r k o rá b b a n m e g a d o tt a lk a lm a s s á g ra v o n a tk o z ó v é le m é n y ó ta ro m lá s n e m k ö v e tk e z e tt- e be, ill. n e m fo ro g -e fe n n o ly a n k ö rü lm é n y, m e ly az ille tő t a v e z é n y lé s re a lk a lm a tla n n á te n n é. A v iz s g á la tn á l m e g k e ll g y ő z ő d n i a rr ó l is, h o g y az ille tő e lv tá rs fe rtő z ő b e te g s é g tő l m e n te s-e, te k in te tte l a rra, h o g y az is k o lá n az e se tle g e s fe rtő z ő b e te g s é g a k ö z ö ssé g re n a g y v e sz é ly t je le n t. A v iz s g á la t m e g tö r té n té t ( f e ltü n te tv e a z t is, h o g y az ille tő f e r tőző b e te g s é g b e n n e m szenved), is m é t az E g é sz sé g ü g y i tö r z s k ö n y v " - b e k e ll b e je g y e z n i. H a az e g ész ség ü g y i a lk a lm a s s á g v o n a tk o z á s á b a n v á lto z á s n in cs, az is k o lá ra v e z é n y e lt e lv tá rs n a k,,e g é sz sé g ü g y i tö r z s k ö n y v " - é t le z á rt, le b é ly e g z e tt b o ríté k b a n ki k e ll a d n i. A m e n n y ib e n az is k o lá ra ja v a s o lt sz e m é ly egészség i á lla p o tá b a n o ly a n m é r v ű ro m lá s k ö v e tk e z e tt be, m e ly ő t a v e z é n y lé sre e g é sz sé g ü g y i sz e m p o n tb ó l a lk a lm a tla n n á teszi, e rrő l a sz o lg á la ti h e ly sz e rin t ille té k e s p a ra n c s n o k o t é rte s íte n i k ell, aki ezt az a d o tt B M isk o la p a ra n c s n o k á v a l h a la d é k ta la n u l k ö zö lje. A ja v a s o lt szem é ly is k o lá ra v a ló v e z é n y lé sé tő l ily e n e s e tb e n el k e ll te k in te n i. 25. A te r ü le tile g ille té k e s B M o rv o s k ö te le s g o n d o sk o d n i a rró l, h o g y az is k o lá ra v e z é n y e lte k k ö z ü l azok,, a k ik az a d o tt é v b e n v é d ő o ltá s t n e m k a p ta k, a v e z é n y lé s e lő tt k ö te le z ő v é d ő o ltá s b a n ré s z e sü lje n e k. E n n e k m e g tö r té n té t az E g é sz sé g ü g y i tö r z s k ö n y v m e g felelő r o v a tá b a k e ll b e je g y e z n i. V. BM ISK O L Á K H A L L G A T Ó IN A K E G É SZ SÉ G Ü G Y I E L L Á T Á SA 26. A B M is k o lá k h a llg a tó in a k g y ó g y ító -m e g e lő z ő e g é sz sé g ü g y i e llá tá s a az is k o la o rv o s á n a k k ö te le ssé g e. M u n k á já t a ta n o s z tá ly o k eg észség ü g y i s z o lg á la tá ra v o n a tk o z ó m ű k ö d é s i s z a b á ly z a t sz e rin t végzi. 27. A h a llg a tó k k ö te le ssé g e, h o g y az isk o la p a ra n c s n o k á n á l tö r té n t je le n tk e z é s ü k e t k ö v e tő e n..e g észség ü g y i tö r z s k ö n y v - ü k e t az isk o la o rv o s á n a k h a la d é k ta la n u l a d já k le. A z o rv o s az E g é sz ség - ü g y i tö r z s k ö n y v n é lk ü l je le n tk e z ő k rő l a z o n n a l tá jé k o z ta s s a a p a ra n c s n o k o t, a k i h a la d é k ta la n u l in té z k e d je n a h iá n y z ó E g észsé g ü g y i tö r z s k ö n y v i e k b e k é ré s é rő l. A z is k o lá ra v e z é n y lé s m e g s z ű n te u tá n az E g é sz sé g ü g y i tö rz s k ö n y v i e k e t le b é ly e g z e tt, z á r t b o ríté k b a n a h a llg a tó k n a k k i k e ll 7 - ÁBTL /4/1965/8

9 a d n i, h o g y sz o lg á la ti h e ly ü k ö n az ille té k e s BM o rv o s n a k á ta d h a ssák. 28. A B M isk o la o rv o s á n a k k ö te le s s é g e - a) a h a llg a tó k évi re n d s z e re s e g é sz ség ü g y i s z ű r ő v iz s g á la tá n a k e lv ég z ése és v é d ő o ltá s b a n v a ló ré s z e síté se a B M E g észség ü g y i O sz tá ly u ta s ítá s a in a k m e g fe le lő e n. b) e g é sz sé g ü g y i s z e m p o n tb ó l g o n d o z á s ra sz o ru ló h a llg a tó k re n d szere s eg észség ü g y i e llá tá s a, c) a h a llg a tó k e g észség ü g y i tö rz s k ö n y v e in e k m eg ő rzése, ille tv e fo ly a m a to s v ezetése. 29. A BM is k o lá k p a ra n c s n o k a i is m e rjé k a h a llg a tó k e g észségügyi h e ly z e té t, tá m o g a s s á k az is k o lá k o rv o s a in a k m u n k á já t. B iz to sí t s a n a k o ly a n k ö rü lm é n y e k e t, h o g y az isk o la h a llg a tó i jó eg észségi á lla p o tb a n k e rü lje n e k v issza sz o lg á la ti h e ly ü k re. J e le n u ta s ítá s év m á rc iu s h ó 1. n a p já n lé p h a tá ly b a. M e g je le n é sé v e l e g y id ő b e n a fe lv é te l e lő tti o rv o si v iz s g á la to k ra, v a la m in t B M is k o lá k ra v e z é n y lé se k e g é sz sé g ü g y i e lb írá lá s á ra v o n a tk o z ó 12/1958. sz. m in is z te rh e ly e tte s i p a ra n c s o t és az E g é sz sé g ü g y i O sz tá ly V e z e tő jé n e k 225/ sz. u ta s ítá s á t h a tá ly o n k ív ü l h e ly e z z ü k. Lan tos J ó zsef s. k., Szívós P éter s. k.. r. a le z re d e s r. a le z re d e s B M I. F ő c so p o rtfő n ö k B M IV. F ő c so p o rtfő n ö k F e lte rje s z tv e : M in isz te r e lv tá rs n a k. K a p já k : M in is z te rh e ly e tte s e k, F ő c so p o rt fő n ö k ö k. O rszág o s P a ra n c s n o k o k, sz e m é ly z e ti o sz tá ly v e z e tő ik. C s o p o rtfő n ö k ö k. Ö n á lló o sz tá ly v e z e tő k, M egyei (b u d a p e s ti) re n d ő r fő k a p itá n y o k, h e ly e tte s e ik. BM is k o lá k p a ra n c s n o k a i, H őr. k e rü le ti és ö n á lló z á sz ló a ljp a ra n c s n o k o k. K a rh a ta lo m e z re d és ö n á lló z á s z ló a ljp a ra n c s n o k o k. BM sz e rv e k és re n d e lő in té z e te k v e z e tő o rv o sai, IV / II. C s o p o rtfő n ö k sé g o sz tá ly v e z e tő i, h e ly e tte s e i- c so p o rtv e z e tő i, fő elő ad ó i, IM.. B V O rsz á g o s P a ra n c s n o k s á g, M u n k á s ő rs é g O rsz á g o s P a ra n c s n o k s á g. K é sz ü lt: 300 pld. ~ 8 ÁBTL /4/1965/ 9

10 1. sz. m elléklet s z e rv m e g n e v e z é se B M... V e z e tő o r v o s á n a k K é r e m... e l v t á r s (szü l. é v e :... a n y ja n e v e :...) o r v o s i v iz s g á la t á t B M h iv a t á s o s ( o p e r a tív ő r, j á r ő r, k a r h a t a l m i, v o n. tű z o ltó ig a z g a tá s i, h a d t á p, ir o d a i, e ü., m ű s z a k i) B M p o lg á r i (... ) v a ló a lk a lm a s s á g á n a k e lb ír á lá s á h o z é v... h ó... n a p. A k í v á n t ré s z a lá h ú z a n d ó!... (A v é le m é n y t k é r ő s z e m é ly z e ti s z e rv t ö lti k i.) v iz s g á la to t k é r ő a lá í r á s a K érd őív B M fe lv é te l e lő t ti o r v o si v iz s g á la th o z 1. C s a lá d i- é s u tó n é v ( a s s z o n y o k n á l l e á n y n é v ) : S z ü le té s i é v e, h e ly e :... A n y ja n e v e : 3. J e le n le g i fo g la lk o z á s a : 4. C s a lá d j á b a n m ily e n b e te g s é g e k f o r d u l t a k e lő? a) e lm e b a j:... b ) c u k o r b a j : V o lta k - e a k ö v e tk e z ő b e te g s é g e i? a) sz e m, f ü l m e g b e te g e d é s ( m ű té t? )... b) iz ü le ti g y u ll a d á s :... c) t ü d ő - é s m e l lh á r ty a g y u l la d á s, tü d ő a s z tm a : d) / s z ív - é s é r b e t e g s é g :... - e) f e k é ly b e te g s é g (g y o m o r, b é l) :... f) v e se, m áj b e te g s é g :... g) g ö r c s r o h a m o k, á g y b a v iz e lé s :... h ) n e m ib e te g s é g :... i) tü d ő g ü m ő k ó r (tb c ):... j) e g y é b b e te g s é g : K e z e lté k - e t ü d ő g y ó g y i n té z e t b e n? G o n d o z á s a l a t t á ll- e? M ily e n f e r tő z ő b e te g s é g e i v o lta k? K e z e lté k - e id e g g y ó g y in té z e tb e n? (M ié rt) A z u to ls ó 5 é v b e n é r t e - e b a le s e t? (M ik o r, m ily e n )......r. 11. M e g á l la p í to t ta k - e m u n k a k é p e s s é g c s ö k k e n t é s t ( h á n y % - o -o s a t)? V o lt- e b e te g a z u to ls ó 3 h ó n a p b a n? (M i b a j a v o lt) V o lt- e m á r B M s z o l g á la tb a n? ( m e ttő l- m e d d ig ) B M o rv o s i f e l ü lv iz s g á la t e lő tt á ll o tt - e? (M ik o r, h o l) B e te g s é g m i a t t s z e r e lté k - e le? V o lt- e m á r B M f e lv é te l e lő tti o rv o s i v iz s g á la t o n?... m i k o r?... h o l?... e r e d m é n y : , é v... h ó... n a p. A l u lí r o t t b ü n t e t ő j o g i f e le lő s s é g e m t u d a t á b a n k ij e le n t e m, h o g y a f e n t i k é r d é s e k r e le g j o b b tu d á s o m s z e r i n t a z ig a z s á g n a k m e g f e le lő e n v á la s z o lta m. (Igennel, n em m el fe le lv e a je le n tk e z ő t ö lti ki.) a lá írá s a Á B T L / 4 /10jelen tk ező

11 A szelvény S o r s z á m :... szerv m eg n ev ezése Á B T L / 4 / 1965/ 11 M e llé k le t: A v iz s g á la ti le l e t e k e t t a r t a l m a z ó b o r í té k. BM e l v t á r s a t (szü l. é v e :... a n y ja n e v e :......) B M h iv a t á s o s ( o p e r a tív, ő r, j á r ő r k a r h a ta lm i. v o n. tű z o ltó ig a z g a tá s i, h a d tá p. ir o d a i, e ü., m ű s z a k i) B M p o lg á r i (... ) s z o lg á la tra v a ló a lk a lm a s s á g c é ljá b ó l m e g v iz s g á lta m. N e v e z e tt a je l z e t t BM s z o lg á la tr a a lk a lm a s, n e m a lk a lm a s... b e te g s é g e m i a tt , é v...,... h ó... n a p. (A k ív á n t rész a lá h ú z a n d ó!) az o rv o s a lá írá s a és p e c sé tje O r v o si v iz s g á la to k L S z a k o rv o s i v iz s g á la to k e l e S o rsz á m : t Id e g g y ó g y á sz a t S ebészet F ü l- o r r - g é g é s z e t Szem észet B ő rg y ó g y á sz a t N őgyógyászat EKG L a b o r a t ó r iu m R ö n tg e n V iz e le t Wa F i z i k á l i s l e l e t e k G a r a tk é p l e te k P u lz u s S z ív V é rn y o m á s Tüdő T e s ts ú ly H a si szei v e k T e s tm a g a s s á g ö s s z e s ít e t t v é le m é n y B M h iv a t á s o s ( o p e r a tív ő r, j á r ő r, k a r h a t a l m i, v o n. tű z o ltó ig a z g a tá s i, h a d t á p, ir o d a i, e ü. m ű s z a k i), B M p o lg á r i (...) b e o s z t á s r a a lk a lm a s, n e m a lk a l m a s.../... b e te g s é g m i a tt...., é v... h ó... n a p. (A k ív á n t rész a lá h ú z an d ó!) K itö lté s u t á n a z ű r la p s z e lv é n y e it k ü lö n k e ll v á la s z ta n i. A B s z e lv é n y t a v iz s g á la ti le le te k k e l e g y ü tt (o rv o s i tit k o t k é p e z n e k ) b o r í t é k b a k e ll z á r n i (2. sz. m e llé k le t.) é s a z A. s z e lv é n y m e l lé k le te k é n t a v é le m é n y t k é r ő f e lv é te li s z e r v n e k k e ll m e g k ü ld e n i. az o rv o s a lá írá s a és p e c sé tje

12 CSAK ORVOS BONTHATJA FEL! 2. sz. melléklet Ezen boríték elvtárs (szül. éve:... anyja neve:... ) orvosi vizsgálati leleteit tartalmazza. Kinevezés esetén megküldendő a területileg illetékes BM orvosnak, ellenkező esetben a szem élyzeti anyagba helyezendő! BORÍTÉK - MINTA ÁB TL /4/1965/ 12

13 ÁB TL /4/1965/13

14 3. sz. melléklet szerv megnevezése BM... Vezetőorvosának, Kérem... elvtárs (szül. éve:... anyja neve:... ) orvosi vizsgálatát és véleményét abból a célból, hogy nevezett... iskolára vezénylésre egészségügyi szempontból alkalmas-e év... hó... nap. (A véleményt kérő szerv tölti ki.) aláírás ÁBTL /4/ 1965/14

15 szerv megnevezése BM...i... elvtársat (szül éve:... anyja neve:... )... iskolára vezénylés céljából megvizsgáltam. Nevezett egészséges... betegségben szenved fertőző betegségtől mentes... fertőző betegségben szenved. Iskolára vezénylésre egészségügyi szempontból alkalmas nem alkalmas év... hó... nap. (Nem kívánt rész törlendő!) az orvos aláírása és pecsétje ÁB TL /4/1965/15

16

17 b e l ü g y m i n i s z t é r i u m S Z O L G Á L A T I H A S Z N Á L A T R A! / A Z ÉVI S Z Á M Ú F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K I U T A S Í T Á S M Ó D O S Í T Á S A B u d a p e s t, n o v e m b e r h ó 9 - é n. A z é v i s z á m ú fő c s o p o r tf ő n ö k i u t a s í t á s 1 5. p o n tjá n a k h a rm a d ik b e k e z d é s é t h a tá ly o n k ív ü l h e ly e z z ü k é s h e ly é b e a z a lá b b i r e n d e l k e z é s lé p : " A te r ü le tile g ille té k e s B M o r v o s a l e s z e r e l t, e lb o c s á to tt, n y u g á llo m á n y b a h e ly e z e tt, v a g y e lh a lá lo z o tt s z e m é ly e g é s z s é g ü g y i a n y a g á t ( tö r z s k ö n y v é s a n n a k m e llé k le te i) a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k m e g té te lé t k ö v e tő e n k ö t e l e s a h e ly ile g ille té k e s B M s z e r v i r a t t á r á b a m e g k ü ld e n i - z á r t b o r ité k b a n - v é g l e g e s m e g ő r z é s v é g e t t." K Ó N Y I G YUL A s.k. G A L A M B O S J Ó Z S E F s.k. r v ő r g y. r. v ő r g y. m in is z te r h e ly e tte s m in is z te r h e ly e tte s K a p j á k : K é s z ü lt: a z e r e d e ti u t a s í tá s e lo s z tó ja s z e r i n t pld. ÁBTL /4 /1965/17

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

ő ő ę ü ę í ü Í ź ő ő ö ü ę ę í ő ő ö ő í ę ü ö ö ü É ü ŕ ü ű Í ő ź ű ť ú ő ő ő ö ü ö ö í ő ő Í ź í ę ő ź ź ź í í ő ő ő ý ę ö ö ü ü ő ú ź ú ę í ő ę í í ő ę ü ü ö ź ź ü ő ü í ő í ü ü ő ü ę ü ö ć ő ő ö ű

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben