Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályonkívülhelyezve:08/1970"

Átírás

1 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 / Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK számú UTASÍTÁSA Budapest, évi december hó 28-án. Tárgy: A m agyar jugoszláv kishatárforgalom szabályozása A M agyar N épköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz társa sá g Korm ányai között lé tre jö tt és az évi 2 5. számú törvényerejű rendeletben (továbbiakban: tvr) k ih ird e te tt k ish a tá rfo rg a lo m ra vo natkozó egyezm ény v é g re h a jtá sáró l szóló 2 / (XII. 30.) BM számú rendeletben m eghatározott rendőri feladatokat az a lá bbiakban szabá lyozom: I. A KISHATÁRFORGALM I S Á V Á LTALÁ NOS SZ A B Á LYAI A kishatárforgalm i sáv, a határátlépésre jogosultak köre 1. A tvr. értelm ében a m ag y ar jugoszláv kish a tá rfo rg a lm i sávba t a r toznak mindazok a városok, községek, állam igazgatási terü lete i, m elyek a közös h a tá r mentén 15 km szélességű terü letsáv b a n vannak. A kishatárforgalm i sávba tartozó községek névjegyzékét a tvr.m el léklete tartalm azza. 2. A M agyar N épköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közös h a tá rá n húzódó k ish a tá rfo rg a lm i sávban állandó lakóhellyel rendelkező m agyar állam polgárok, valam int ezeknek a kishatárforgalm i sávon kívül lakó házastársu k és kiskorú g y e rm e keik a ren d sz e re síte tt engedély b irtokában a kijelölt h a tá r á tk e lő helyeken az álla m h a tárt á tléphetik és m eghatározott ideig a másik állam k ish atárfo rg alm i sávjában tartózkodhatnak. 3. A h a tá rátlép é si engedélyt a kishatárforgalm i sávon kívül lakó házastárs részére is a k ish atárfo rg alm i sávban állandó bejelen tett lakással rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes ren d ő r k a p itányság igazgatásrendészeti alosztálya adja ki. 4. Minden átlépő szem élynek külön engedéllyel kell rendelkeznie, kivéve a szüleikkel (törvényes képviselőikkel) e gyütt utazó 16 éven aluliakat és a gondnokság alatt állókat, akiknek nevét és születési évét a szülő (törvényes képviselők) engedélyére kell rávezetni. 1 ÁBTL /2 3 / /1

2 5. A 16 éven aluli önállóan utazó szem élyek részére k iadott en gedélyeket 4x4 cm-s fényképpel kell ellátni, m elyet a 2. oldalra a 16 éven aluli gyerm ekek adatainak felsorolására szolgáló helyre kell beragasztani és szárazbélyegzővel ellátni. A 6 éven aluli g y erm ekek engedélyére fénykép nem kell. 6. A szülő (törvényes képviselő) nélkül utazó 18 éven aluli szem élyek részére útiokm ányt csak abban az esetben lehet kiadni, ha a szülő (törvényes képviselő) h o z zájárulását igazolják. A tanulók, vagy m ár dolgozó kiskorúak esetében az iskola, illetve a m unkahely a nem tanuló, illetve a nem dolgozók esetében pedig a helyi tanács ja v a s latát is m eg kell követelni. 7. A hatá rátlép é si engedély 16 éven felüliek esetében csak személyi igazolvánnyal e g y ü tt érvényes. 8. Katonai szolgálatot teljesítő szem élyek a para n c sn o k ság u k által a láírt külföldre távozási engedélyt kötelesek bem utatni. A határátlépési engedélyt, ha a kérelm ező személyi igazolvánnyal nem r e n delkezik a katonai igazolvány alapján kell kiállítani és a személyi igazolvány száma h e lyett a katonai igazolvány szám át kell b e je gyezni. K atonai szolgálatra m ég be nem h ívott sorkötelesek az illetékes katonai kiegészítő parancsnokság hozzájárulását kötelesek bem u tatni. 9. Egyéni ha tá rátlép é si engedély iránti kérelem hez m unkaviszony ban álló esetében a m unkáltató ho z z ájá ru lá sá t is m eg kell kö vetelni. 10. A gazdasági, k ulturális, művészeti, sport és egyéb szervezetek cso p o rtja it egyszeri h a tá rá tlé p é s re érvényes csoportos engedéllyel lehet ellátni, ha a csoport ta g ja in a k száma az 5 főt m eghaladja. A csoport vezetőjét külön ha tá rátlép é si engedéllyel kell ellátni. Csoportos utazás esetében a látogatás céljának m egfelelő járá si t a nácsi szerv (egészségügyi, oktatási, m ezőgazdasági, testnevelési és sport tanács stb.) jav a slatá t kell m egkövetelni. Ü zem látogatás ese tén a vállalat vezetőjének, társadalm i szervek által kezdem ényezett csoportos utazásnál pedig az illetékes járási szerv (KISZ, Nőtanács, Szakszervezet stb.) hozzájárulását, illetve jav a slatá t kell kérni. A határátlépési engedély kiadását kizáró okok 11. Nem k a p h a tn a k h a tá rátlép é si engedélyt azok a személyek, a k ik ellen büntető eljárás van folyam atban, akik veszélyes bűnözőkként vannak n y ilvántartva, a k ik a Btk. IX., X. fejezetében m eghatározott bűn tett vagy csempészés, tilto tt hatá rátlép é s, illetőleg v á m bűntett m iatt jo g erősen el voltak ítélve és nem m entesültek a b ü n tete tt előélet hez fűződő há trá n y o k alól, akik egyéb szándékos bűncselekm ény m iatt egy évnél hosszabb szabadságvesztésre voltak ítélve és nem m entesültek a b ü n te te tt előélethez fűződő há trá n y o k alól, akik szabadságvesztés büntetés h a tálya a la tt állnak, de az ítélet próbaidőre fel van függesztve, vagy feltételes szabadságra v a n nak bocsátva, vagy a büntetés letöltésére halasztást kaptak, akik a közügyektől el vannak tiltva, 2 Á B T L / 23/ 1965/ 2

3 akik kitiltás vagy rendőri felügyelet h a tá ly a a la tt állnak. a k ik részére az illetékes politikai vagy bűnügyi szervek az e n gedély kiadását kifogásolják. A járási (városi) k ap itán y ság vezetője a kevésbé kom prom ittáló kizáró okok esetén saját ha tá sk ö réb e n a kiutazást engedélyezheti. A határátlépési engedély formája és érvényessége 12. A H a tárá tlé p ési e n g e d é ly sötét szürke, gépsorszám m al ellátott m agyar és szerb-horvát nyelven nyom tatott 12x8 cm-cs 10 oldalas szigorú szám adású nyom tatvány. A Szlovén Szocialista K ö z tá rsa ság terü leté n kiadott h a tá rátlép é si e ngedélyek szlovén és m agyar nyelven vannak nyom tatva. 13. Az e ngedélyek a jugoszláv hatóságok előzetes láttam ozása nélkül érvényesek. 14. Az engedély érvényességi ideje a kiállítástól szám ított egy év, am ely időszak alatt kétszeri rendes utaz á sra jogosít. 15. Különös szükség esetén a kétszeri rendes utazáson kívül rendkívüli utazás engedélyezhető a rokonság körén belül történő születés, h á zasságkötés, haláleset, illetőleg betegség, vagy más indokolt eset ben. 16. Az engedély egy évi érvényességének le já rta után, am ennyiben az előfeltételek fennállnak és az engedély tulajdonosa ellen kizáró ok nem m erü lt fel, újabb egy évre érvényesíthető. 17. A h a tá rátlép é si engedély m inden utazás a lkalm ával 5 napi ta rtó z kodásra jogosít a Jugoszláv Szocialista Szövetségi K öztársaság kis h a tá rfo rg a lm i sávjában. 18. Különös m éltánylást érdem lő körülm ények (betegség, haláleset, házasságkötés, születés) esetén a kinntartózkodás legfeljebb további 10 n a p ra m eghosszabbítható. A hosszabbítást a tartózkodás helye szerinti ország illetékes szervei engedélyezik. A m agyarországi kis ha tá rfo rg a lm i sávban tartózkodó jugoszláv á llam polgárok részére a tartózkodás m eghosszabbítását m egfelelő indokok a la p já n az ille tékes ren d ő rk a p itá n y sá g igazgatásrendészeti alosztálya az engedély bejegyzések a h a tá r á tlé p é s r ő l oldalra a beléptető bélyegző alá engedélyezi. Pl.: T artózkodása m eghosszabbítva.... év... h ó... n a p já ig (Keltezés, aláírás, körbélyegző.) II. A HATÁ R ÁT L É PÉ SI ENGEDÉLYEK K IA D Á S Á VAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS A határátlépési engedély iránti kérelm ek benyújtása 19. A ha tá rátlép é si engedély iránti k é relm et az útlevélkérő lapokhoz rend sz e re síte tt nyom tatványon az állandó lakóhely szerint illetékes rend ő rk a p itá n y sá g igazgatásrendészeti alosztályán kell benyújtani. 20. A kishatárforgalm i sávon kívül lakó házastárs az állandó lakóhelye szerint illetékes ren d ő rk a pitányságon n y ú jth a tja be kérelm ét. A 3 ÁBTL /2 3 / / 3

4 érkelm en fel kell tüntetni a k ishatárforgalm i sávban állandó jelleggel lakó házastárs nevét, születési helyét, évét, a n y ja nevét és lakcím ét. A k ishatárforgalm i sávon kívül lakó hozzátartozó részére az e n g e délyt az a re n d ő rk a p itá n y sá g igazgatásrendészeti alosztálya készíti el, amely a másik házastárs engedélyének kiadása tek in te té b en is illetékes. Az így elkészített engedélyt vagy szem élyesen kell kiadni, vagy postán kell elküldeni a k ishatárforgalm i sávon kívül lakó házastárs részére. 21. Minden 16 évét betöltött személyi igazolvánnyal rendelkező sze mély külön kérelm et köteles benyújtani. A 16 éven aluli szem élyek nek h a szülőjükkel (törvényes képviselőjükkel) utaznak és azok en gedélyére lesznek rávezetve, külön kérelm et benyújtani nem kell. 22. A kérelem nyom tatványt a személyi igazolvány adataival m eg e g y e zően kell kitölteni és új e ngedély kiadása esetén az illeté k e k re vo natkozó PM rendelet rendelkezései szerint a kérelm en 20 Ft kiadványi illetéket kell leróni. Az a d a to k a t a kérelm et átvevő beosztott egyeztetni köteles. 23. A zoknak a kisk o rú a k n a k a kérelm ét, a k ik részére külön határátlépési engedélyt kell kiadni, a szülő (törvényes képviselő) is kö teles aláírni. 24. U gyanazon család több ta g já n a k kérelm ét a család egy 18 éven felüli ta g ja is ben y ú jth a tja. Ilyen esetben a kérelm ező családtagok személyi igazolványát is be kell m utatni. 25. A csoportos engedély iránti k é relm et névjegyzék form ájában két példányban kell elkészíteni, am elyet a csoportos utazást szervező intézm ény (vállalat) vezetője köteles aláírni és bélyegző vel ellátni. A névjegyzéken fel kell tü ntetni a csoport vezetőjén kí vül minden kérelm ező családi- és utónevét, születési helyét, évét, anyja nevét, személyi igazolvány szám át és lakóhelyét. A csoportos engedélynek N évjegyzék a jugoszláv kishatárforgalm i sávba b e u ta z ó k ró l cím et kell adni, m ajd a nevek felsorolása után a következő záradékkal kell ellátni:,,a fent f e l s o r o l t...(betű vel) fő részére engedélyezem, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövet ségi K öztársaság k ish a tárforgalm i sáv jáb a é v... hó...n apjával kezdődően egy alkalom m al 5 napi id ő tartam ra be utazzon. A csoport vezetője... (név). H atárátlépési délyének s z á m a... enge A névjegyzéket felhasználását követően 24 órán belül a kiállító ren d ő rhatóságnak vissza kell szo lg á lta tn i. A záradékot keltezéssel, a lá írá ssal és körbélyegzővel kell ellátni. A csoportos kérelm en feltü n te te tt adatokat a személyi igazolványok kal egyeztetni kell. A csoportos kérelm ek visszam aradó példányán a kérelm ezők szám ának megfelelően, szem élyenként 20 Ft k iad ványi illetéket kell leróni. 26. A lejá rt, m egrongálódott, vagy ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkezők k é relm ét az érvényes állandó személyi igazolvány k i váltásáig elfogadni, illetőleg átvenni nem szabad. 27. Valamennyi kérelmezővel (a k ishatárforgalm i sávon kívül lakó h á zastárssal is) közölni kell, hogy a h a tá rátlépési engedély elküldését postán is kérheti. Ilyen igény esetén a kérelm ező egy m egcím zett _ 4 _ ÁBTL /2 3 / /4

5 és az ajánlott küldem ények továbbításához m egfelelően fe lb é ly e g zett borítékot is köteles csatolni. 28. A ha tá rátlép é si engedélyt a m ásodik rendes utazás előtt az illetékes ren d ő rk a pitányságon láttam ozás v é g e tt be kell m utatni. Az engedély újabb rendes, vagy rendkívüli u ta z á sra történő érv é n y e sí tése, illetve m eghosszabbítása iránti k é re lm e t a z új engedélyek k i adásához ren d sz e re síte tt kérelem -nyom tatványon az engedélyt k i állító rendő rk a p itá n y sá g n á l kell előterjeszteni. A kérelm en fel kell tüntetni, hogy az rendes, vagy rendkívüli u ta zás engedélyezésére, illetve a h a tá rátlép é si engedély m eghosszab bítá sá ra irányul. A rendes, vagy rendkívüli utazás engedélyezése esetén, to v áb b á újabb egy évre való m eghosszabbításkor 2 0, Ft kiadványi illetéket kell a kérelm en leróni. A rendes, vagy r e n d kívüli utazás, valam int a m eghosszabbítás engedélyezése előtt m eg kell tenni m indazokat az intézkedéseket, am e ly ek e t jelen utasítás a határátlépési engedély kiadásához előír. Ha a ha tá rátlép é si engedély tulajdonosa más járá s te rü le té re k öltö zik, a részére kiadott engedély érvényességi idejét m eghosszabbí tani, vagy a z t rendkívüli utazásra érvényesíteni nem lehet. Ebben az esetben új engedély iránti kérelem b e n y ú jtá sán a k van helye. A határátlépési engedélyek kiállítása, kiadása 29. A kérelem b e n y ú jtá sát követően a kérelm ezőt p riorálni kell a helyi, a BM II/I- 5. Osztály, valam int a m egyei R F K politikai osztály ny ilvántartásában. Az illetékes megyei politikai osztály állásfoglalását a kérelem te l je s íth e tő, illetve nem te lje s íth e tő k ité te lle l közli. A helyi poli tikai n y ilv á n ta rtá sb a n való ellenőrzéstől a választott testü le tek v e zetői és tagjai, valam int az ism ert helyi közületi szem élyiségek ese tében el kell tekinteni. A k ishatárforgalm i sávon kívül lakó házastárs kérelm ét az állandó lakóhely szerinti ren d ő rk a p itá n y sá g köteles priorálni. A kére lem hez csatolnia kell a 6. és 9. pontokban előírt igazolásokat és á tir a t tal m egküldeni a k ishatárforgalm i sávban lakó hozzátartozó lakó helye szerint illetékes ren d ő rk a p itá n y sá g n a k. Az á tira tb a n jelezni kell, hogy a kérelm ező kizáró ok alá esik-e, vagy sem. 30. Az esetlegesen felm erülő kizáró okról a kérelem nyom tatványon fel jegyzést tenni nem szabad. A rró l külön feljegyzést kell készíteni és a kérelem hez kell csatolni. 31. A m ennyiben a kérelmezővel szemben kizáró ok nem m erü lt fel, a h a tá rátlépési engedélyt 14 napon belül ki kell adni, illetve pos tán elküldeni. 32. Az engedélyt a személyi igazolványokhoz ren d sz e re síte tt tintával kell kitölteni, lebélyegzésére a k apitányság körbélyegzőjét kell használni. Az adatokat értelem szerűen kell kitölteni. Az é rvényes ségi időt a kiállítás napjától szám ított 1 évben kell m egállapítani, illetőleg bejegyezni. 33. Az engedélyt a második rendes utazás esetén a h a tá rá tlé p é se k re vonatkozó bejegyzések oldalán külön láttam ozni kell és e rre a célra az útiokm ányokhoz ren d sz e re síte tt é rv é n y e sítő bélyegzőt kell alkalmazni. 5 ÁBTL /2 3 / /5

6 R endkívüli utazás esetén a R endkívüli u taz á so k oldalán az alábbi szöveggel kell az engedélyezést eszközölni:,, hó.... napjától egyszeri rendkívüli utazás en gedélyezve. A bejegyzést keltezéssel, aláírással és a kapitányság körbélyegzőjével kell ellátni. 34. Az engedély továbbá a rendes és a rendkívüli kiutazás engedélyezé sére, valam int az engedély ú jabb m eghosszabbítására a ren d ő rk a p i tányság vezetője, illetve m egbízott helyettese jogosult. 35. Ha az engedély kiadását követően a tulajdonos személyi adataiban változás állt be, kivéve a járás területéről való elköltözést a változást a hivatalos bejegyzések oldalán kell feltüntetni, kelte zéssel, körbélyegzővel ellátni és a lá írn i. 36. A tévesen kiállított engedély-nyom tatványt érvénytelenítve neg y ed évenként jegyzőkönyvileg selejtezni kell. A jegyzőkönyvet ira t tá rb a kell tenni. 37. Ha a határátlépési engedély m egrongálódik, m egsemmisül, vagy elvész, am ennyiben kizáró ok nem forog fenn 2 0, Ft, kiadványi illeték lerovása ellenében új engedélyt lehet kiadni. Ennek érvényességi idejeként a kiállítástól szám ított egy évet kell feltün tetni. 38. Az engedély elvesztésének bejelentése esetén az elvesztés idejéről, a tulajdonos nevéről, valam int az engedély számáról értesíteni kell a H atárőrség Országos P arancsnokságát. 39. A kiadott engedélyek átvételét a kérelmező aláírásával a kérelm en kell elism ertetni. Postán való kiküldés esetén a postán való elkül dés tényét és idejét kell az ügydarabon feltüntetni. Határátlépési engedélyek nyilvántartása 40. A határátlépési engedélyek nyilv á n ta rtá sá ra átm enetileg az NR számú az ideiglenes határövezeti engedélyek nyilvántar tásá ra szolgáló könyvet kell használni. Az e célra használatba vett könyvet a N yilvántartás a m a g y a r jugoszláv határátlépési e n g e d ély e k rő l feliratú címkével kell ellátni. A felvételezett határátlépési engedélyek számait a nyilvántartókönyvbe be kell vezetni. 41. A kérelmező adatait a könyv Személyi igazolvány szám a rova táig a rovatoknak megfelelően kell bevezetni. A további rovatokat az alábbiak szerint kell kitölteni: a közület részére rovatba: az útiokm ánv érvényességi idejét, a magános részére rovatba: a második utazáshoz való érvénye sítés keltét, az érvényességi idő rovatba: az újabb egy évre való m eghos szabbítás keltét, az engedély visszaszolgáltatásának ideje rovatba: a második év ben a második rendes utazáshoz való érvényesítés keltét, az elvesztett és a kihágási feljelentés rovatba: a rendkívüli uta zások engedélyezésének keltét, a budapesti (megyei) kapitánysághoz való felterjesztés rovatba: az útiokm ány bevonásának vagy elvesztésének keltét, 6 ÁBTL /23 / 1965/ 6

7 a jegyzet rovatban kell utalni a rra, ha a h a tá rátlép é si engedély m ellett csoportos engedélyt is a d ta k ki. Ezt,,Cs jelzéssel és a csoport tag ja in a k szám ával kell feltüntetni. U gyancsak itt kell feltüntetni az új engedély sorszám át, ha a n nak lejá rta előtt a tulajdonos valam ilyen jogcím en új engedélyt kapott. Iratkezelés 42. A ha tá rátlép é si engedélyek kiadása iránti k é relm eket a H a tá r átlépési e n g e d é ly e k sorszám ának m egfelelő sorrendben kell k e zelni. A rendes, valam int rendkívüli utazáshoz, illetve az e ngedély újabb egy évre való m eghosszabbításához b e n y ú jto tt kére lm e k e t az a la p kérelem hez kell csatolni. A csoportos engedély iránti k é relm eket a csoport vezetőjének kérelm éhez kell csatolni. A kére lem re f e lra gasztott illetékbélyegeket a kérelem b enyújtását, illetve az a d a tok egyeztetését követően azonnal felülbélyegzéssel é rv é n y te le níteni kell. 43. A k érelm eket a benyújtás napjától szám ított 3 évig m eg kell őrizni, m ajd ennek letelte után selejtezni. Az általános iktatóban kell a k é relm et iktatni, ha az engedély kiadását a re n d ő rk a p itá n y sá g e lu ta sította. A kérelm ek elutasítása, az illeték visszatérítése 44. A ha tá rátlép é si engedély kiadása rendes, vagy rendkívüli utazásra való engedélyezése, továbbá m eghosszabbítása iránti k é relm et a ki adásra jogosult ren d ő rk a p itá n y sá g elutasítja, ha a kérelm ező a szük séges előfeltételekkel nem rendelkezik, vagy kizáró ok alá esik. A kiadott engedélyt a k iadásra jogosult ren d ő rk a p itá n y sá g köteles bevonni, ha időközben az engedély tulajdonosával szemben kizáró ok m erül fel. 45. Az elutasításról, illetve az engedély bevonásáról két példányban írásbeli h a tá ro za to t kell hozni, m elynek egyik p é ldányát 14 napon belül a kérelm ezőnek meg kell küldeni. Indoklásként a,,kérelm e a fennálló rendelkezések értelm ében nem te lje s íth e tő, bevonás esetén,,mert a kiadás előfeltételei időközben m eg sz ű n tek szöve get szabad alkalmazni. A hatá ro za tb a n a kérelm ező figyelm ét fel kell hívni, hogy 15 napon belül az elsőfokú ha tá ro za to t hozó rendőrkapitányságnál benyújtandó 3 0. Ft-os illetékbélyeggel ellá to tt fellebbezéssel élhet. 46. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal eg y ü tt jelentés kísé retében a megyei ren d ő rfő kapitányság II/II- 3. osztályához kell felterjeszteni. 47. A megyei I I/II - 3. Osztály vezetője köteles a fellebbezést 15 na pon belül elbírálni, s e rre vonatkozóan elutasítás esetén h á rom példányban írásbeli h atározatot hozni. A h a tá ro za t egy p é ld á nyát a kérelm ezőnek, a másik példányát az ügy irataival az első fo kon e ljá rt szervnek kell m egküldeni. A ha tá ro za tb a n indoklásként az előző pontban foglalt indoklást szabad alkalm azni. A m ennyiben a fellebbezésnek helyt ad, erről a kérelm ezőt á tiratb a n é rtesíti, az I. fokú szervet pedig a kérelem teljesítésére utasítja. 7 ÁBTL /23/1965/7

8 48. Ha a kérelm ező a m egszabott h a tá rid ő n belül fellebbezéssel nem élt, vagy a II. fokú hatóság a fellebbezést elutasította, intézkedni kell a kérelm en lerótt kiadványi illeték visszautalása iránt. Ebből a célból a kérelm et visszavárólag m eg kell küldeni a kérelm ező -.lakóhelye szerinti Illetékkiszabási és V állalati A dóhivatalnak. Gon dosan ügyelni kell a rra, hogy a kizáró okokra utaló bejegyzés, vagy kérd ő jeg y a rendőri szervnél m aradjon. Záró rendelkezések 49. Az engedélyek kiadásával kapcsolatos nyom tatványok e lk é sz íté sé ről és az illetékes szervek nyom tatvánnyal való e llátásáról a BM I I /I I - 3. Osztály gondoskodik. 50. Jelen utasítás a 2 / hatályba. BM sz. rendelet kihirdetése napján lép Az utasítás rendelkezéseinek b e ta rtá sa feletti felügyeleti jo g k ö rt a BM II/II- 3. Osztály gyakorolja. KŐRÖSI GYÖRGY s. k., r. vezérőrnagy m iniszterhelyettes Felterjesztve: M iniszter elvtársnak. K apják: M iniszterhelyettesek, Főcsoportfőnökök, Országos Parancsnokok, Csoportfőnökök, Önálló osztályvezetők, II/II- 3. Osztály 20 példányban, Hőr. FEP Osztály vez., Hőr. kerületparancsnokok, Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, rendőri helyetteseik, igazgatásrendészeti osztályvezetők. járási (városi) kerületi rendőrkapitányok. Készült: 360 példányban. 8 ÁBTL /2 3 / /8

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! Szám : 10-21/9/1976. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 9/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi március hó 12-én. B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M TIT K O S! Szám: 10-21/9/1976.

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁ LATRA! 10-21/2/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1980. számú UTASÍTÁSA a családalapítási előleg bevezetéséről Budapest, 1980. évi január hó 4-én. ÁBTL

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK Be l ü g y m in is z t é r iu m 64-12/3-70. III. 23. SZIG O R Ú A N T IT K O S! 10 22/1/1970. 0 3 3. sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1970. évi március

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben