A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öltözködési előírásainak módosításáról Budapest, évi december hó 5-én. Á BTL /25/1978 /1

2 ÁBTL /25/1978 /2

3 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! Szám: 10 27/25/1978. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öltözködési előírásainak módosításáról Budapest, évi december hó 5-én. Az 1/1978. számú belügyminiszteri utasítás 5., illetve a 12/1973. számú belügyminiszteri parancs 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya egyöntetű öltözködésének biztosítása érdekében kiadjuk az alábbi intézkedést : 1. A Rendőrség öltözetének korszerűsítése keretében rendszeresített új ruházati cikkek viselésének szabályaival kiegészített öltözködési táblázatokat 1., 2., számú mellékletként kiadjuk. 2. Az Öltözködési Szabályzat 20., 23., 24., 27. pontjai, valamint az öltözeti cikkek viselésével kapcsolatos kötöttségek és különleges előírások a 3. számú melléklet szerint módosulnak. ÁBTL /25/1978 /3

4 3. A szolgálati elöljárók a 12/1973. számú belügyminiszteri parancs 2., illetve az Öltözködési Szabályzat 15. pontjában előírt kötelmeik rendszeres gyakorlásával biztosítsák az állomány egyöntetű és kulturált öltözködését. 4. Ez az együttes intézkedés kiadása napján lép hatályba. Előírásait az újonnan rendszeresített cikkek kiadásának kezdő időpontjától kell alkalmazni. Egyidejűleg a 12/1973. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Öltözködési Szabályzat 20., 23., 24., és 27. pontjai, az öltözeti cikkek viselésével kapcsolatos kötöttségeket és különleges előírásokat tartalmazó IV. része, a 2. számú öltözködési táblázata, valamint a 8., és 9. számú melléklete hatályát veszti. Az öltözködés módosított szabályait az érintett hivatásos állománnyal teljes terjedelmében ismertetni kell. Oktatását a 12/1973. számú belügyminiszteri parancs 3. pontjában előírtak szerint kell megszervezni. DR. PÁL ANTAL s. k., LADVÁNSZKY KÁROLY s. k., r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy m iniszterhelyettes m iniszterhelyettes K észült: 1660 példányban. Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, állam titk ár elvtársnak. K apják: a 12/1973. sz. m iniszteri parancs elosztója szerint. 2 ÁBTL /25/1978 /4

5 1. sz. melléklet ÖLTÖZKÖDÉSI TÁBLÁZAT a Rendőrség egyenruha viselésére jogosult férfi tagjai részére 2. sz. táblázat S z o lg á la ti ö ltö z e t D íszöltözet T ársasági SltSzet Megengedett SttSzet A ruházati cikkek megnevezése ör, járő r, kísérő őr, fe l ügyeleti ellenőrző, h iv a ta li szolgálatot ellátók ré s z é re a közvetlen s z o lg á la ti elöljáró in té z k e d é s e s z e rin t Az 5/1977. sz. b e lü g y m in iszteri utasítás 2. p o n t jában m e g h a tá r o z o tt esetekben az ille té k e s parancsnok in té z k e d é s e s z e rin t D íszszem lén, d ís z k iv o n u láson, d ísző rség b en, c s a p a t zászló á ta d á s a -á tv é te le k o r, te m e té s k o r az illetékes pk. ill. a díszelgő egység p k - n a k intézkedése sze rin t F e lü g y eleti s z o lg á la tb a n kötelező, közületi és tá r sadalm i szervek re n d e z vén y ein, illetve eg y éb ünnepélyes a lk a lm a k k o r Szolgálaton id ő já r á s n a k kívül az a lk a lomnak és az m egfelelően viselendő a vonatkozó s z a b á ly o k b e ta rtá s á v a l n y á ro n té le n á tm. id ő n y á - té le n ro n átm. id ő n y á ro n té le n ^V í1- id ő n y á ro n télen átm. id ő n y á r o n té le n a tm. Fésűs tányérsapka Fehér tányérsapka Szőrmés télisapka Posztóköpeny M űbőrköpeny hosszú M űbőrköpeny rövid Fésűs felöltő B allonkabát 4/4-es, hosszú Esőgallér (esőköpeny) Fésűs zubbony Fésűs pantalló Fésűs csizm anadrág Je sz te r zubbony Jeszter pantalló Jeszter zubbony, fehér Téli zubbony Téli csizm anadrág 65. M. nyári zubbony 65. M. téli zub. bélés nélk. 65. M. téli zubbonybélés 65. M. nyári pantalló 65. M. téli nadrágbélés 65. M. téli zubbonyöv Ingblúz szürke Ingblúz fehér Ingkabát Bőrkesztyű Fehér cérnakesztyű 65. M. legs, kesztyű Ing fehér Ing szürke Nyakkendő Nyaksál Bokszcsizma G yakorló-csizm a Félcipő M agasszárú cipő 65. M. vulk. talpú lábbeli Derékszíj Térkép- és járőrtáska Bukósisak Szövetsapka, pilotka Bőr, vagy m űbörruh. mot. Porvédő ruha nyári, mot. M agasnyakú trikó Téli bőrkesztyű, mot. ÁBTL /25/1978 /5

6 Téli bőrkesztyű, mot. fényvisszaverő rátéttel N yári bőrkesztyű, mot. fényvisszaverő rátéttel Derékszíj vállszíjjal, fényvisszaverő rátéttel Esőköpeny, fehér Sapkaszalag, fényvisszaverő Közlekedési kézelő, fényvisszaverő Napszem üveg Bunda H alinacsizm a örbotos Szolgálati jelvény Roham sisak H átizsák A k itü n te té s e k s z a la g s á v ja i v is e lh e tő k A k itü n te té s e k e re d e ti fo r m á b a n v is e lh e tő k A k itü n te té s e k á lla m i ü n n e p e k e n e re d e ti fo r m á b a n v isele n d ő k, eg y éb ü n n e p é ly e s a l k a lm a k k o r az ö ltö z e te t és a k itü n te té s e k v is e lé s é n e k m ó d já t a p a ra n c s n o k h a tá ro z z a m eg A k itü n te té s e k szalag sáv jai v is e lh e tő k 1. Szolgálati és megengedett öltözethez egységesen fekete színű m űanyag roham szíjjal, dísz- és társasági öltözethez a rendfokozattól függően arany, illetve ezüst színű fonott sapkazsinórral kell viselni. 2. Díszöltözethez csak a díszelgő egység parancsnokának külön rendelkezésére viselhető. 3. Csak csizm ával viselhető. 4. Viselése felügyeleti szolgálatban nem kötelező. 5. Viselése a közlekedésrendészeti szervek állom ányába tartozók részére kötelező, más szolgálati beosztásba tartozók csak m egengedett öltözetként viselhetik. 6. Díszöltözethez viselése kötelező. Télen és átm eneti időszakban a bőr, vagy a fehér cérnakesztyű viseléséről a díszelgő egység parancsnoka intézkedik. 7. Viselése köpenyhez (posztó, műbőr) kötelező. Dísz öltözethez csak alakzaton kívül viselhető. A sorszám m al m egjelölt cikkeket csak az ott felsorolt szolgálati beosztásba tartozók, vagy m eghatározott szolgálati feladatot végzők viselhetik az alábbiak szerint: 8. Az őr, járőr, kísérő őr, felügyeleti ellenőrző, stb. (2 4. hasáb) szolgálatot ellátók közül csak az Ú tellen őrző Parancsnokság és területi szervei kijelölt beosztottai, valam int a korm ánydelegációk motoros dísz kíséretébe beosztottak. 9. Motoros szolgálatot ellátók. 10. Az FRE akció csoportjai és a megyei rendőr-főkapitányságok akció feladatra kijelölt állom ánya az akció parancsnok intézkedése szerint. 11. Az Űtellenőrző Parancsnokság és területi szervei kijelölt beosztottai motoros szolgálat közben végzett intézkedés, várakozás, stb. alkalm ával. 12. Az Ű tellenőrző Parancsnokság és területi szervei kijelölt beosztottai. 13. Az Űtellenőrző Parancsnokság és területi szervei kijelölt beosztottai, valam int a kormánydelegációk motoros díszkíséretébe beosztottak. 14. Az Űtellenőrző Parancsnokság és területi szervei kijelölt állom ánya, a közlekedésrendészeti szervek beosztottai, a közúton szolgálatot teljesítő KMB-k és az URH járőrszolgálatot ellátók. 15. Szervezetszerű forgalom irányítók. 16. A közlekedésrendészeti szervek beosztottai, a közúton szolgálatot teljesítő KMB-k és az URH járőrszolgálatot ellátók. 17. K özlekedésrendészeti és vízirendészeti szolgálatban, valam int gépjárm ű vezetés közben. 18. őrszolgálatban. 19. ő r-, motoros és vízirendészeti hajózó szolgálatot ellátók. 20. K örzetm egbízottak, idegennyelvi-, illetve vizsgafokozati jelvény viselésére jogosultak. 21. Viselése csak éles akciók alkalm ával rendelhető el. ÁBTL /25/1978 /6

7 2. sz. melléklet 5. sz. táblázat ÖLTÖZKÖDÉSI TÁBLÁZAT a Rendőrség egyenruha viselésére jogosult női állománya részére S z o lg á la ti ö ltö z e t T á rs a s á g i- és szo l g á la to n k ív ü li ö ltö z e t A ruházati cikkek megnevezése ö r, já r ő r, k ís é rő ő r fe lü g y e le ti ellen ő rző, h iv a ta li és e g y é b s z o lg á la tb a n a k ö z vetlen szo lg álati elöljá r ó in té z k e d é s e s z e rin t Ün n e p i re n d e z v é n y e k e n, v a la m in t s z o l g á la to n k ív ü l az a lk a lo m n a k és az id ő já r á s n a k m e g fe le lő e n v is e le n d ő a v o n a tk o z ó s z a b á ly o k b e ta r tá s á v a l... á tm.,... á tm. n y á ro n télen icjg n y á ro n te le n í<jő Kalap, fehér Kalap, enciánkék Műszőrmés sapka Posztó télikabát Ballonkabát 4/4-es hossz. Ballonkabát 3/4-es hossz. Esőgallér (esőkabát) Kosztüm kabát, fehér Kosztümkabát, enciánkék Szoknya Nadrág Blúz, hosszú ujju Blúz, rövid u jju Pulóver Nyaksál Bőrkesztyű Kötöttkesztyű, fehér Csizma Félcipő fekete, ünnepi Félcipő fekete, szolgálati Cipő fehér, nyári Derékszíj Táska műbőr, fekete Derékszíj, fényvisszav. Közlekedési kézelő, fényvisszaverő A k itü n té s e k sz a la g - s á v ja i v is e lh e tő k. 5 A k itü n té s e k á lla m i ü n n e p e k e n e re d e ti f o r m á b a n v is e le n - d ő k, eg y éb ü n n e p é ly e s a lk a lm a k k o r az ö ltö z e te t és a k itü n te té s e k v is e lé s é n e k m ó d já t a p a r a n c s n o k h a tá ro z z a m eg. ÁBTL /25/1978 /7

8 1. K özterületi szolgálatban csak a vegyesruhás norm atípusba soroltak viselhetik. 2. Ünnepi öltözethez nem viselhető. 3. Viselése pulóverhez nem kötelező. 4. Csak a közlekedésrendészeti szolgálatot ellátók viselhetik. A szolgálati parancsnokok a táblázatban öltözeti típusonként rögzített viselési alkalm aknak megfelelően biztosítsák az ünnepi és szolgálati öltözetben való egységes m egjelenést az alábbi kom binációk figyelem bevételével : A. Ünnepi, társasági és megengedett (szolgálaton kívüli) öltözet 1. Téli évszakban: a) Ünnepi öltözet: (egységes megjelenéshez) kalap enciánkék posztó télikabát kosztüm kabát enciánkék szoknya blúz hosszú ujjú nyaksál bőrkesztyű félcipő ünnepi b) Társasági öltözet: kalap enciánkék, vagy fehér posztó télikabát kosztüm kabát enciánkék, vagy fehér nadrág, vagy szoknya pulóver, vagy blúz hosszú u jjú nyaksál bőrkesztyű csizma, vagy félcipő ünnepi 6 ÁBTL /25/1978 /8

9 c) Megengedett öltözet: azonos a társasági öltözettel, egyes cikkei az alábbiakkal helyettesíthetők : műszőrm és sapka ballonkabát 3/4-es hosszúságú félcipő szolgálati 2. Átmeneti évszakokban: a) Ünnepi öltözet: kalap enciánkék ballonkabát 4/4-es hosszúságú kosztüm kabát enciánkék szoknya blúz hosszú ujjú nyaksál bőrkesztyű félcipő ünnepi b) Társasági öltözet: kalap enciánkék, vagy fehér ballonkabát 4/4-es hosszúságú kosztüm kabát enciánkék, vagy fehér nadrág, vagy szoknya pulóver, vagy blúz hosszú ujjú nyaksál bőrkesztyű csizma, vagy félcipő ünnepi c) Megengedett öltözet: kalap enciánkék, vagy fehér ballonkabát 4/4-es, vagy 3/4-es hosszúságú kosztüm kabát enciánkék, vagy fehér nadrág, vagy szoknya pulóver, vagy blúz hosszú u jjú nyaksál bőrkesztyű csizma, vagy félcipő ünnepi 7 ÁBTL /25/1978 /9

10 3. Nyári évszakban: a) Ünnepi öltözet: kalap enciánkék kosztüm kabát enciánkék blúz hosszú-, vagy rövid ujjú szoknya fehér kesztyű félcipő ünnepi b) Társasági öltözet: kalap enciánkék, vagy fehér kosztüm kabát enciánkék, vagy fehér blúz hosszú-, vagy rövid ujjú nadrág, vagy szoknya félcipő ünnepi, vagy cipő nyári, fehér c) Megengedett öltözet: a 3/b öltözet különféle variációi, de a kosztüm kabát helyett hosszú-, vagy rövid u jjú blúz is viselhető. B. Szolgálati öltözet 1. Téli évszakban: a) változat: műszőrm és sapka, vagy kalap enciánkék ballonkabát 3/4-es hosszúságú kosztüm kabát enciánkék nadrág pulóver, vagy blúz hosszú ujjú nyaksál bőrkesztyű félcipő szolgálati b) változat: m űszőrm és sapka, vagy kalap enciánkék ballonkabát 3/4-es hosszúságú 8 ÁBTL /25/1978 /10

11 kosztüm kabát enciánkék szoknya pulóver, vagy blúz hosszú ujjú nyaksál bőrkesztyű csizma, vagy félcipő szolgálati 2. Átmeneti évszakokban: a) változat: az l/a változat, de a műszőrmés sapka és a 3/4-es ballonkabát he lyett kalap, illetve 4/4-es ballonkabát viselhető. b) változat: az l/b változat, de a műszőrmés sapka és a 3/4-es ballonkabát he lyett kalap, illetve 4/4-es ballonkabát hordható. c) változat: kalap enciánkék kosztüm kabát fehér szoknya, vagy nadrág pulóver fehér kesztyű csizma, vagy félcipő szolgálati 3. Nyári évszakban: a) változat: kalap enciánkék kosztüm kabát enciánkék blúz hosszú-, vagy rövid ujjú nadrág, vagy szoknya félcipő szolgálati, vagy cipő nyári, fehér b) változat: kalap enciánkék, vagy fehér kosztüm kabát enciánkék, vagy fehér blúz hosszú-, vagy rövid u jjú nadrág, vagy szoknya félcipő szolgálati, vagy cipő nyári, fehér 9 ÁBTL /25/1978 /II

12 c) változat: kalap enciánkék, vagy fehér blúz hosszú-, vagy rövid ujjú nadrág, vagy szoknya félcipő szolgálati, vagy cipő nyári, fehér Az öltözeti cikkek vagylagosan engedélyezett kom binációinál a kalap és a kosztüm kabát (blúz) színben eltérhet egymástól. A felszerelési cikkeket a szolgálati feladatoktól és az öltözet jellegétől függően kell viselni. Nyári évszakban a fehér kosztüm kabát blúz nélkül is viselhető. 10 ÁBTL /25/1978 /12

13 3. sz. m e llé k le t 20. Rendfokozati jelzések: A rendfokozati jelzéseket a köpeny, a felöltő és a zubbonyok bevarrt vállszalagjain, egyéb felsőruházatoknál (műbőrköpeny, esőköpeny, ingblúz stb.) a felgom bolható váll-lapon kell viselni. Az egyenruha vállszalagjain és v áll-lapjain a tábornokok a főtisztek és alhadnagyok a tisztek a zászlósok a tiszthelyettesek a tisztesek rangjelző csillagot viselnek. 25 m m -es ezüstszínű 20 mm-es ezüstszínű 20 m m -es aranyszínű 15 m m -es aranyszínű 15 m m -es ezüstszínű 15 m m-es fehérszínű A rangjelző csillagokat a vállszalagok (váll-lapok) hossztengelyében kell elhelyezni az alábbiak szerint: a tábornoki rendfokozat esetében az első csillagot a vállvarrástól 25 mm távolságra, a további csillagokat 30 mm-es, ezredesi rendfokozatúaknál az első csillagot a vállvarrástól 20 mm távolságra, a további csillagokat 30 mm-es, az alezredesi, az őrnagyi, a tiszti, az alhadnagyi és tisztesi ren d fokozatok esetében az első csillagot a vállvarrástól 30 mm távolságra, a további csillagokat a 20 m m -es m éretűeknél 30 mm-es, a 15 m m -es m éretűeknél pedig 20 mm-es, a zászlósi és a tiszthelyettesi rendfokozatúaknál az első csillagot a harán tirán y ban felerősített 10 m m -es ezüst paszománytól a zászlósoknál 15 m m-re, a tiszthelyetteseknél 20 m m -re, a további csillagokat 20 mm-es távolsággal kell felerősíteni. A távolságokat a csillagok középpontjai között kell szám ítani. A H atárőrség tisztesi rendfokozatú beosztottai rangjelző csillagának felerősítése a M agyar N éphadseregben alkalm azottal azonos. A budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedésrendészeti állom ánya, tiszthelyettesi beosztásba kinevezett próbaidős rendőrök, a próbaidő alatt rendfokozatuktól függetlenül csak rendfokozat nélküli váll-lapot (vállszalagot) viselhetnek. 11 ÁBTL /25/1978 /13

14 A tanintézetek hivatásos állom ányú hallgatói a Rendőrtiszti Főiskola, a R endőrtiszti Főiskola 2 éves Tisztképző Tagozata (nappali tagozat) és ;> Tűzoltó Tisztképző Iskola hallgatói kivételével saját rendfokozatukat viselik. A felsorolt tanintézetek hallgatói rendfokozatra való tekintet nélkül a tisztekével azonos váll-lapon (vállszalagon) évfolyam jelzést viselnek. A Rendőrtiszti Főiskola hallgatói évfolyam jelzése T alakban elhelyezett 6 mm-es. a 2 éves Tisztképző Tagozat és a Tűzoltó Tisztképző Iskola hallgatói évfolyam jelzése harán tirán yú 10 m m -es aran y színű paszomány. Az első évfolyam jelzését a vállvarrástól 20 mm távolságra, a további évfolyamokét 5 m m -es távolsággal harántirányban kell felerősíteni. A rendfokozati jelzéseket a 4. sz. m elléklet ábrái tartalm azzák. 23. A Belügym inisztérium hivatásos állom ányának tagjai csak a M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a M inisztertanács által alapított, az Elnöki Tanács, a M inisztertanács és a fegyveres szervek miniszterei által adom ányozott kitüntetéseket viselhetik. Külföldi állam legfelsőbb állam hatalm i vagy állam igazgatási szerve által adom ányozott kitüntetés az Elnöki Tanács, külföldi állam ok m i niszterei és más szervei által adom ányozott kitüntetés a belügym i niszter engedélyével viselhető. A kitüntetések viselésének engedélyezésére vonatkozó szabályokat a 7/1078. számú belügym iniszteri paranccsal kiadott KITÜNTETÉSI ÉS ELISMERÉSI SZABÁLYZAT- előírásai tartalm azzák. 24. A kitüntetéseket vagy azok szalagsávjait a KITÜNTETÉSI ÉS EL ISMERÉSI SZABÁLYZAT* 3. számú m ellékletében feltün tetett sorrendben kell viselni. 27. Az egyenruhán a 3. számú m ellékletben szereplő szolgálati jelvényeken kívül a KITÜNTETÉSI ÉS ELISMERÉSI SZABÁLYZAT 3. számú m ellékletében felsorolt jelvényeket szabad viselni az ott feltü n tetett sorrendben. A jelvényeket a zubbony jobboldalán kell viselni. Közvetlenül a zseb takaró fölé kell helyezni sorrendben először a szolgálati jelvényeket, m ajd azokat, am elyek valam ilyen elism erést, érdem et, végzettséget, illetve mozgalom ban való részvételt fejeznek ki. A többi jelvényt a zsebtakaró tűzésére, illetve a zsebtakaró alá kell felerősíteni. A zsebtakaró tűzésen csak egy db jelvény helyezhető el. 12 ÁBTL /25/1978 /14

15 1. Sapkák: IV. AZ ÖLTÖZETI CIKKEK VISELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTÖTTSÉGEK ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK a) Fésűs tányérsapka; lóháton, nyitott gépjárm űvön utazáskor és erős szél esetén a í ohamszíj az áll alatt rögzíthető. Gyalogos kötelékben és járőrszolgálatban a roham szíj lecsatolását a parancsnok elren delheti. b) Fehér tányérsapka; (m űraffia) csak ingblúzhoz, fehér jeszter zubbonyhoz és ingkabáthoz viselhető. c) Szőrmés télisapka; csak 5 C alatti hőm érsékletnél viselhető. A lakzatban történő viselését a parancsnok szabályozza. Nyitott gépjárm űvön a fülrész lehajtható. B elterületen mozgó gyalogos kötelékben a fülrész lehajtását a parancsnok engedélyezheti. Alakzaton kívül lehajtva nem viselhető. 2. Posztó köpeny; közterületi szolgálatban csak vegyesruhás norm atípusba soroltak viselhetik. 3. Műbőrköpeny; K özterületi szolgálatban csak hosszú, vagy rövid m ű bőrköpeny hordható. Téli időszakban béléssel, az átm eneti évszakban bélés nélkül kell használni. Gépjárm űvön, vonaton és lovon teljesített szolgálatban csak rövid köpeny viselhető. K özterületi szolgálatban köpenyhez (posztó, műbőr) pantalló és félcipő nem viselhető (kivétel a csizm aviselés alól felm entettek és a hivatali szolgálatot ellátók). Köpenyhez a bőrkesztyű viselése kötelező. 4. Esőköpeny; m otorkerékpáros, vagy lovas szolgálatot ellátók csak védőöltözetként, szolgálati ténykedés során viselhetik. 5. Esőgallér; a derékszíj csak alatta viselhető. fi. Fehér jeszter zubbony: csak fehér (műraffia) tányérsapkával viselhető. 7. Ingblúz: a) hosszú ujjú; kigombolt gallérral ing nélkül, pantallóval, fésűs-, vagy fehér (műraffia) tányérsapkával viselhető, hűvös időben színes inggel, kihajtott gallérral, vagy nyakkendővel is hordható, 13 ÁBTL /25/1978 /15

16 b) rövid ujjú; csak kigombolt gallérral ing nélkül, fésűs-, vagy fehér (műraffia) tányérsapkával és pantallóval viselhető. A K orm ányőrségnél csak m egengedett öltözetként viselhető. fi. Ingkabát, fehér rövid ujjú; csak fehér (műraffia) tányérsapkával és pantallóval viselhető. Szolgálatban csak a közlekedésrendészeti szolgálatot ellátók használhatják. 9. Kesztyű; díszöltözethez (alakzatban és alakzaton kívül) viselése m indenkor kötelező. A parancsnok egységesen fehér cérna-, vagy bőrkesztyű viselését rendelheti el. Ingblúzhoz és ingkabáthoz kesztyűt csak a közlekedést irányító ren d őrök viselhetnek. 10. Zokni, harisnya; csak a rendszeresített egyszínű zokni Rendőrségnél: sötétszürke vagy fekete, Tűzoltóságnál: sötétszürke, K orm ány őrségnél: drapp viselhető. A női egyenruhához csak sim akötésű, testszínű harisnya (harisnyanadrág) viselhető. 11. Lábbeli; egyenruhához szolgálatban és szolgálaton kívül egyaránt csak a rendszeresített színű és fazonú lábbeli hordható. Orvosi igazolással gyógylábbeli használata engedélyezhető. 12. Derékszíj; szolgálati és díszöltözethez vállszíjjal, ingblúzhoz vállszíj nélkül kell viselni. H ivatali helyiségben, tanterem ben és a szolgálat pihenő idején viselése nem kötelező. A rendőrnők vállszíj nélküli derékszíját viselnek. Vízirendészeti szolgálat ellátása közben derékszíj nem viselhető. Azt a vízijárm űvön beszállás után megfelelő biztonságba kell helyezni és csak a vízijárm ű elhagyásakor szabad felcsatolni. 13. Térképtáska; csak szolgálatban hordszíjon jobb vállról a bal oldalra álm enően viselhető. 14. Járőrtáska; a) kisméretű: bal oldalon a derékszíjra csatolva csak szolgálatban viselhető, b) nagyméretű: viselése azonos a 13. pontban foglaltakkal. 14 ÁBTL /25/1978 /16

17 15. Táska műbőr, női; hordszíjjal a bal vállon, vagy kézben viselendő. Egyenruhához más fazonú vagy színű táska szolgálaton kívül sem hordható. 1(5. Sarkantyú szíjjal; csak lovas szolgálatban, a szolgálat időtartam a alatt viselhető. 17. Napszemüveg; szolgálatban csak azok viselhetik, akiknek azt m unkavédelmi cikként előírták, vagy az orvos egészségügyi okból ja v a solta. Szolgálaton kívül egyenruhában a gyógyszemüveghez hasonló az általánosan elfogadott és a közízlésnek megfelelő napszemüveg viselhető. 18. Gyászszalag; az egyenruhán csak tem etés alkalm ával viselhető. A BM állom ányában tényleges szolgálatot teljesített, vagy nyugállom ányú tem etésére díszkíséretül kirendeltek ha erre külön parancs intézkedik a bal felső karjukon fekete szegélyű vörös színű gyász karszalagot viseljenek. Elhunyt hozzátartozó tem etésén a zubbony (köpeny) bal fazonján 1 cm széles fekete gyászszalag viselhető. 19. Egyéb általános előírások és kötöttségek: a) Éjszakai szolgálatban általában a fehér tányérsapka fehér ingblúz és ingkabát nem viselhető. b) Ingblúzon és ingkabáton csak a szolgálati jelvények (KMB, idegen nyelvi, vizsgafokozati stb.) viselhetők. c) A szolgálati felszerelést szolgálatba indulás előtt a szolgálati feladatoktól függően a közvetlen parancsnok határozza meg. 20. Tiltó rendelkezések: Tilos! az egyenruházati és felszerelési cikkeknek a jóváhagyott szabványtól bárm ilyen eltérést okozó m egváltoztatása, vagy átalak ítása, a m éretes ruházatoknak az előírástól eltérő form ában való elkészíttetése, köpenyre, felöltőre, posztó télikabátra, 3/4-es és 4/4-es hosszúságú ballonkabátra, esőköpenyre (esőgallérra), 65. M. és védőruházatra, ingre női blúzra jelvények, érm ek, szalagsávok feltűzése, 15 ÁBTL /25/1978 /17

18 a külső zsebekben kilátszó tárgyak (töltőtoll stb.) elhelyezése. női cipők harisnya nélkül való hordása, az öltözködési rendszabályok önkényes leegyszerűsítése, az egyen ruházat m eghatározottakon túli könnyítése, a hosszú ujjú ingblúz u jján ak feltűrése. az utcán gyalogosan (kerékpáron) történő közlekedéskor és helyi közhasználatú járm űvön való utazáskor a sapka levétele, valam int az öltözeten bárm ilyen könnyítés alkalm azása. szolgálaton kívül védőruházatot viselni. 16 ÁBTL /25/1978 /18

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/5/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA a Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA ÁBTL - 4.2-10 - 21/1/1981 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/1/1981. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA a BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési Osztályán szolgálatot

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én.

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én. ABTL - 4.2-10 - 21/19/1979 /I S T. d - A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10 21/19/1979. %f3 w f a, &HOSZTÍNf. az l5 J» 3 «G \ í ' v - * * '«.-s.-.;v U 015 a. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/19/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak ruházati ellátásáról

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben