, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ", 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű"

Átírás

1 P e s t e n csötörtökön october ló j^ i M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel 5 f t. b o rité k ta la n n l; postán ( i f t pengűbeu. B *nlape# tiek é viicrye d en kén t im \á h lia lln a p é ld á n y t. A ' f o lu u r a t n a k c-tryes s z á m a, ta ir y k é pe 12 k r. p. p, ELBESZÉLÉS. A. ~ t( t if a. (Angol novella.) E g y középkorú földm űvelőnek abbeli ké re lm é re, Látogatnám- meg egyetlen f i j á t, lóra ültem, vele 4 5 ó rá n yi távolságra fekvő hegyes hónába lovaglandó. M indenek e lő tt ú ti tá rs a m a t, m in t a1 w alesi őslakosok e g y ik igen nagy és pedig legbecsesebb osztályának a za jtó l félre lakó ju h - és m arhatenyésztőknek m in tá já t k e ll röviden leírnom. T a rtó zkodó magaviseleté a sötét zá rkó zo ttsággal v o lt hatá ro s, in ig szivjegét a" beszélgetés fe l nem olvasztó. Ö ltözetét maga készitette -gya pjú-öltö ny és idom talan kalap té v é ; külsején valam elly pongyolaság tiin t- fe l, a magános élet szokásaira m u ta tó ; öltözetén több helyen látszottak a m ohnak zöld fo ltja i ; m in th o g y azonban szép, jó l te rm e tt fé rj fiú v o lt, és m agaviseletéből a közönséges pórnevelésnél több iniveltség tü n t- k i, lényén vala m e lly m e ste rké ltle n, sajátságos s még is ném ileg csudálatos m éltóság ö m lö tt-e l. A w alesi földm űvelő hangjában és tekintetében valam i érzékenyitő "s je le n tő kom olyság v a n, m e lly hihetőleg a m agánynak és hónuk sajátságos alkotásának következm énye. A herczegség távulabbi ős la kain, m e llye k százados fá k sötétlő árn yáb a n, vö lg y tekenőiben, égbe meredő s majdnem a keményen zsu- pozott házfödelekre hajló szirte k a la tt fe k iis z n e k, valam i hajdani- la g tem plom i ünnepély bélyege lá tszik. A " vad szik lá k k ö z tt tanyázó bagoly huhogása é je n te, a csudálatos alakú s borzasztó szrrt-n y i- lások k ö z tt rohanó bérezpatak harsogása; a libueznak a W a le sie k szerencsétlenséget jó sló m adarának éles visitósa fenyéren, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű láp iszapjaival és szeleivel, a zajos v ilá g tó l távulesés, o lly k ö rü lm é n y e k, in e llye kn e k a hónukat oda nem hagyó W a le sia k szelleme és kedélyére m ulhatlanul h a tn iok k e ll. B irkásom nevezzük ig y hosszas haladás után egy kiszáradt bérezpatak medrében, m ellyet it t udvariságból útnak neveznek, illy hajlékba vezerett. R övid párbeszédünk, m e lly m egérkezésünk e lő tt szövedék k ö z tiü n k, ném ileg meg fo g ja az olvasóval ism ertetni Beynon Dávidot, Llandefelach örökösét.

2 G42.Kegyelm ed ö z v e g y, D á v id, ha jó l tudom?* W alesban az.,.nr'- cziinet e lh a g yjá k a" m egszóllitásnál és nevek m ellől. E j, no, nem éppen ; azonban egyre megy. Feleségem é l ; hanem bátyjával nem legjobb egyességben éltem m ár házasságom e lő tt; azóta pedig még roszábban é le k ; ez czivódásokra, a roszat még inkább n e velő kre, adott a lk a lm a t, s íg y házi békesség kedvéért kü lö n vá ltunk. E k k o r sokáig czivódtunk, rn e llyikiin kh ö z jusson P éterkém. M in d kettő n kn é l nem lehete, s én nem tudtam, nem akartam nélkülözni. N ekem egy vérrokonom sem él m á r; övéi közül még többen é ln e k ; ig y gondolám ő inkább n é l kü lö zh eti, m in t én. A zóta a" gyerm eknek apja "s a n yja voltam egyszersm ind; ölemben hordám, ágyamban aludt; a hegyekre velem jö t t a* ju h o k u tá n ; a hóban utánam m ászott.66, S a" gyerm eket még fo lyvást k é ri kegyelm ed neje?6 Egészen bele van bőszülve ; néhányszor izentem m ár n e k i, hogy sa jnálom ; azonban, m in t h a llo m, egy fic z k ó b a n, k i már összekelésünk e lő tt nyalakodott k ö rü ltfe, vigasztalót ta lá lt. T öbbször gondoltam u g y a n, hogy a k is Péter kedvéért jó lenne ism ét összehuzódnunk, hogy azon esetre, ha m e g h a lo k, tulajdon anyjánál ne jusson idegenek k ö z é ; de m ióta ezt m eghallám, felhagytam szándékommal.66 Szobába léptem kor egy halvány, sz e lid, s okos te kin te tű kedves g yerm eket láttam elnyúlva az ágyon, m e lly betegsége, az idegláz veszélyes á lla p o fjá ró l Íté lv e, könnyen halálos ágyává ieendhete. Szörnyű és lesújtó csapásoknál igen hajlandó a lé le k a v a ló színűséget lehetőleg tá vo zta tn i; de ha egyszer a bizonyosság e boldog hitetlenséget m egsem m isité, a föltétlenes kétségbeesésre o lly v illá m g y o rs, o lly esztelen az átm enetei, m in t az azt megelőzö tt makacs rem ény lés v o lt. Innen k ö v e tk e z e tt, hogy m időn D á vid e lő tt lija betegségét veszélyesnek n y ilv á n itá m, szemei k ih ó ly a - g o so d ta k, s vonásain vad fájdalom je le i tü n te k-fe l. P illa n a tig meredten á llo t t, m in t kószobor ; másodszor kérdé, hogy csakugyan meg k e ll-e lijá n a k h a ln i, s feleletem et be nem v á rv a : o Isten 1 Is te n! m it tegyek?66 szivrendifő kiáltással gyerm ekéhez ro h a n t, m intha a m é g előnek tekintetében csak m ár nehány pillanatig kéjelghetne; néma halálos gyötrelem m el fö lé h a jo lt, s emésztő fájd alm a it végre egy könytengerben le h elé-ki. Nem akarván hiú rem énynyel ke cse g te tn i, azt mondám n e k i, hogy bizonynyal fo g ja tu d n i, m iképp más emberekhez hasonlag lija is halandó?

3 643 Halandó! k iá ltó e j, igen is jó l tudom ; és hála Is tennek, én is az v a g y o k! K ülönben eiviselhetném -e most az életet ennek tudása nélkü l? S zelíd, o k o s, türelm es, jő gyerm ek v o lt, m in d e n kit tis z te it, s engem, durva e m b e rt, a n yja ként szeretett! O, u ra m! m i hasznom most m ind ebből. A dná é g! ne v o lt volna o lly jó, ne szeretett volna annyira. B á r egy hibájára tudnék emlékezni; de most minden módos tekintete szemem e lő tt lebeg; most, m időn azon ponton á llo k, hogy m ind ezt soha többé ne lássam, minden te tte s mozdulata éles késként dúl szivemben. O o rvo s! legyen ellenemben tü re lm e s; én e lh a gya to tt ember v a g y o k ; s e szobában nincs a p a k ív ü le m! N in c s, k i velem, vagy é r ttom érzene! M id ő n másodszor mentem k is betegem hez, hagymázban ta lá l tam. A tébolynak valam elly kedves tárgyon m utatkozó je le i még legnyugodtabb kedélyre is iszonynyal hatnak; a szegény fe íin g e rü lt érzelm ű birkásra nézve pedig Medúza fe jjé vá lt lija hagym áza, m e lly majdnem az atyánál is bálványozott fiáéhoz hasonló agy-szédelgést szült. A 5 gyerm ek hagymázában azt képzelé, hogy hegytetőn van a ju h o k m e lle tt; a m egrém ült apa szinte boszúsan ig ye kezett az ellenkezőről m e g győzn i, m intha erővel akarta volna a távozni k é szülő elm ét fe lta rtó z ta tn i, s állandósítani amaz idő e lő tt k ife j le tt sze lle m e t, m e llyre o lly büszke v o lt, s m e lly most egy a h! talán ö rö k éj homályában tébolygott. A természet ellen küzdő atyának m inden lélek-aggodaloni és szivreható buzgósággal e jte tt szavára csak egy m ódos, de üres m osoly v o lt a válasz: egyszer azonban a kie tle n m ellből k is z o ru lt lélekrázó hangok eszméletre hozni látszának a szenvedőt; m ert k a ra it fölem elni e rő k ö d ö tt, m in te g y le tö rle n i akaró a reá h u llo tt k é n y e k e t, a m ilye ket e kedves és érzéke nyitő m ozdulat álta l még inkább m egindított. E je t napot tö ltö tt a szenvedélyesen gyöngéd atya álo m ta la n u l, é h e n, h a lvá n yan, elsoványodva a kis beteg ágya m e lle tt, lángoló kezecskéit kezében ta rtv a, az irtózatosan lázad; ti té r verését k ín o san szám lálva, s őrködve minden pillanata fe le tt a fé lig h unyt sze m e knek, m ellyek sugára tulajdon élet-sugár a is vo lt. H a D ávidot kevésbbé szeretik cselédei, m in t szerették, m in den m unkát heverni hagyta k volna, valam int ő maga is, a legfáradhatlanahb s mcgelőzőbb betegápolást k iv é v e, m inden kötelességről s m unkáról m egfeledkezett; m ert m iután ő sem m ire, m i a k is ágy körén k iv ü l tö r té n t, gondolni nem a k a rt, a napi foglalatosságok legszükségesbjéré emlékeztetés is boszontotta. O azt látszék ké p ze lni, hogy az iszonyú fordulatpontnál (c r is is ), m e lly tő l jövendő a

4 644 boldog vagy boldogtalansága fü g g, minden kéz és fe jn e k segítsége nélkülözhetlen ; dühösségbe hozta m ásoknak gondossága, k i k i t t még a tehén-fejes s etetésre g o n d o lta k, k ik az a jtó e lő tt fe jn i szok o tt tehenek bőgését h a llo ttá k, k ik a ju h o k n a k cserénybe hajtá sáról meg nem feledkeztek ; a" jö v ő vagy je le n re ü g yelés, más tá rg yra gondolás vagy bár m i egyéb, m in t n y ö g ő, kinosan fo rg o lódó bálványa irá n ti figyelem, a" kedves tá rg y megvetése, képtelenségnek tetszett n e k i; valam elly szem, sziv s kéznek övé n é lke - vésbbé rettegő aggálya, őrködése, ápolása a drága beteg irá n ti figyelm etlenségnek te k in te te tt volna. A llandefelachi Ínséges napok után öröm m el szemlélőm a lá badozó fiacskát apja oldalánál heverészni egy napsütötte hegylejtőn, m e lly a ka n ka lin s harangvirágokkal koszorúzott ér p a rtjá ig n y u ltle ; a íiűcska já tékszere kkel v o lt körü lh a lm o zva, m e llye ke t a szomszéd városból hoztak n e k i, csakhogy a gyógyszereket rendesen vegye-be. E g y idő m úlva ism ét a völgybe mentem. E gybevetett k a ro k k a l, elm élyedve, sőt m ondhatni sötét eszm ékkel tépelődve s elzuzva láttam az atyá t magára té b o ly o g n i, m ig a kis P éter rim ánkodva k ia b á lt u tá n a, hogy állna -m eg; m e rt még nincs elég ereje vele versenyezni. A z atya végre m e g á llt; de m in t k iv e h e tő m, in kább abbeli szégyenből, hogy a kisded irá n ti figyelm etlenségét meg találnám lá tn i, m in t fija csengése s majdnem szemrehányó kérelm e á lta l m egindítva. Soha sem fogom feledni azon nekem akkor m agyarázhatlan, szomorú s változó k ife je z é s t, m e lly a tekintetem m el ta lá lko zott D á vid arczán v o lt o lvasható; soha sem feledem, m in t habozott, m in t késlekedett az ölébe kéredző fiú n a k a szokott ugorj-fel-t m o n d a n i; m in t szégyenlé fija irá n ti megváltozott s m iké n t m e g válto zo tt! magaviseletének észrevétetésé t: h o lo tt fija most is szép, sőt szebb v o lt, m in t valaha: m ert a betegségből fennm aradt halványság összeolvadván egy bizonyos barátságosság és szende módossággal, talán a k is lábadozóban o lly bőven ta lá lko zo tt szellem és kedély gyü m ölcseivel, egészen sajátságos kifejezést adtak az arcznak.,m it véte tt az én kis b a rátom, D ávid? kérdém vizsga szem e kke l csak nem valam i nagyot?5 és P éternek nagy, k é k, beszélő szem ei, inellyekben k é t könyű rezgett, kö nyörgőieg az atyán ak k o m o r, ke m é n y, kin te lje s arczára fo rd u lv á n, szintén azt Játszanak kérdezni. Vétett? Isten mentsen-meg a ttó l, f i ú ; sem m it éppen sem m it. O nem vé te tt uram, ő most is o lly j ó, s z e lid, m in t v o lt.55 A m egörvendett P éter egy k is, vad k a k u k fűvel be

5 615 nő tt emelkedésre lépett, a tyja k a rja ib a repülendő ; de m ind hiúban ; m ert a m egfoghatlan fé rj fi ti k a ra it, m e llye ke t a' k is könyörgő felé m ár fé lig k ite rje s z te tt, ism ét lesülyesztvén, vontatva m orm ogá: szegény g y e rm e k! szegény, k is boldogtalan! s ezután k ü lönös iélektávozással föld re t i l t, m intha ró la m, gyerm eké ről s a világon m indenről m egfeledkezett volna!, A z t h itte m, D á v id, hogy kelm ed szive vérzeni fo g o tt volna e szép szem eknek könybe lábasztásával t- és a kisdedet ajánd é k s csókkal iparkodtam v ig a s z ta ln i, az atyai elm ulasztott nyájasság némi pótlásául. H irte le n szökött ez fel vigasztalhatlan merengéséből, és tompán, de renditő hangnyom attal ezeket szaporázá: H á t n e m vérzik az én szivem? nem elég könyet hullattam é n? U ra m, minden csep k é n y é rt, m elíyet kegyetlenségem szemeiből k is a jto l, ezerek fo ly nak az enyim ekből éjente sötét magános hosszú, álm atlan éjszakákon át. 0 nem hálótársam többé ; o, m ár nem többé és soha többé! U ra m, ha valaha v a la k i szemeiből a lé le k k in vér- k ö n yű ke t s a jto lt, úgy én vért s írta m! A tépett kebel fájdalm ának e vad kitörése közben a patakra függeszté nagy könyes szem eit; beszéde inkább egy szenvedélyes m agány- m in t hozzám in té ze tt párbeszédnek te ts z é k, noha nekem f e le lt; kis szünet m úlva s irt, reszketett m in t a g y e rm e k, s nyugodt hangon ig y beszélt: A d ta volna ég, hogy ism ét e g y ágyunk v o ln a, s a z a fö ld le n n e! hogy a s i r b a n;, halottas üngben, egymás m e lle tt pihennénk, m in t h ajdan! O, fia m! fia m! M illy boldog voltam volna még csak rö vid k é t hét e lő tt téged h a ln i lá tn i, e lk é k ü lt a jk a id ró l h a lá lt s z ív n i, s oldalad m e lle tt örök álm ot alun- n i o ig e n! akkor még m ondhattam volna : aludj édesen g ye rm e ke m! D e most, o m o s t! i t t megszűnt s z á lln i, és sötéten, de még is, m in t kivehetém, fé l pirulással te kin tvén reám, jelenlétem á lta l m integy eszméletre hozatva m e g rá zko d é k, s fe l- k iá lta : M ik e t beszélők ö n, egy idegen e lő tt! {F o ly t, kov.') KÜLÖNFÉLE. T ré fafü zé r. yennek kellene lenni a* divatnak lányaink köztt? A társasá g ban, m i t a n ő k k e d v e in e k s a k a r n a k, csa k a l va n d iv a tb a n ; de h ogy m it a k a rja n a k s m it k e d v e lje n e k, az a fé r fia k tó l fü g g. WESSELÉNYI. * * «Rég óta kisérem figyelemmel e lap divatczikkeit, s még nem lehetek szerencsés bár egy Ínyem szerinti közleményt találni a számtalan, napnegyedenként változó, párisi, bécsi, s tudj* Isten még hova való divatviseleti

6 (jfö le p k e -h ire k tengerében. A z t k e ll hinnem, szerkezö u ra t egészen m egbúvóle k pe sti te tszetős s z é p e in k ; v a g y tán m egvesztegető a nemes sza b ó c z é li, h o g y e n n yire el tuda m e rü ln i] a szegény nem zetet ma holnap tö n k re sie tte tő d iv a tv is e le te k közlésében.., De ugyan nem g o n d o lta -e m e g, h o g y h a v a la m e ly ik szépünk keg yed m inden d iv a tk é p e - s h íre ih e z ó h a jta n á ( s van -e, k i ne?3 szabni v is e le té t, b izonyosan a' R o th s c h ild -c s a lá d kincse is a lig lenne a rra e lég? N em g o n d o lta -e m e g, h o g y m indezzel a bold og h á zi élet s írjá t k é s z íti? Á m én független minden női befolyástó l fo rd ítn i szeretnék e veszély e s dolgon, "s ez o kb ó l hevenyészem e c z ik k e c s k é t a,d i v a t - ró l. R ö vid le s z e k, m e rt gondola tim e lté rn e k az eddigi u d varia s ú t r ó l, s fé lő, é rin te tle n m arad c z u k o rta la n sze lle m i csem egécském S z ó llju n k te h á t ez alka lo m m a l csak általánosan, csak eszm eadólag v a la m it: Jaj hazám szép ei, én szerintetek nagyon e lfo g u lta n, gyepes ag ygyal vélekedem a mai m agyar egyetem es d iv a tró l! C sak néhány szó, s fogalm a to k leend ostobaságom ról : E lő s z ö r i s, m i a nevelési d iv a to t, v a g y divatnevelést ille ti. N o de e r rő l igen ke vé s m ondanivalóm v a n ; m e rt ez nem zetünk három osztá lyában az alsónak teljesleg nincs! te h á t nincs alap, s ig y ne b ú s u lju n k, az egész épület k ö n n y e n d ű l; a középnek b á r ne v o ln a! m e rt a fé lm ü v e it, fé ltu d ó s, fé lm ü v é s z, szó va l a féle m b e rn é l veszélyesebb nem le h e t; ám az illy e n m indent jo b b a n tu d m in t m á s, s ig y a te n n i a k a ró k szavá ra nem h a llg a t, m aga pedig öszve dugott k é zze l nem m o z d ít, a k a ró m m o n d a n i, m o z d itja -e lő a hon ja v á t. A felső o s z tá ly d iva tn e ve lé sé t Á sm od i segédév e l ú g y m egráznám, h o g y a rró l minden k ü lfö ld i m a jo m szoká s, idegen hegyes p á v a to ll, g o uvern ante le fo s z o ljé k, s csupán a nem zeti ép,a n ya g és a r a jta a lig serkedő józanság szellcm pelyhei m aradjanak. M á s o d s z o r, m i a társalgási divatot i l l e t i, elég k e g y e tle n le n n é k m ind a három o s z tá ly u n k é t g y ö k ö s tü l k ité p n i, fe lg y ú jta n i, s m ég ham v a it is elle n g e tn i a s z e le k s z á rn y a in ; a m o stani fe s z e lg é s, id é tle n gépiség, n y e lv ü n k e t g y ilk o ló h a rm a d ik szem é lyb e n - beszélés h e ly e tt az egyszerűszép term észe t u ljá n - já r á s t, s jó őse in k á lta l k e le trő l h o z o tt édes T e - t hoznám d iva ib a. H a rm a d s z o r: az ét-divatról is s z ó llju n k v a la m it. M e g vallo m, nagyobb balg a sá g o t nem k é p z e le k, m in t tö m é rd e k pénzen te n g e rtu lró l h o z a tn i bizonyos k e s e rű, m érges n ö vényt, s csak azon o k b ó l, ho gy m e g in t tö m é rd e k p é n z e n, m egint te n g e rtu lró l édesítőt is s z á llítta s s u n k hozzá. É s m ié rt m indezeke t? ho g y csem egézzünk r o s z u l; m e rt az ám a d iv a t, ú g y te szn e k a n a g y u ra k, punctum. N e g y e d s z e r: m i a' viseletbeli divatot ille t i : it t m á r d a w a la g h iri lesz osto basá gom ; h a llju k c s a k! É n a m a i, vala m e n n yi k ü l- és b e lfö ld i d iv a t lap á lta l behozo tt d iv a tv is e le te t egész m a g y a r b iro d a lo m b ó l irg a lo m n é lk ü l s zeké rre ra k a tn á m, s m indenható g ő zönyeke n éppen P a ris b a, am az, egész v ilá g fö lö tt hatalm as p a ra n c s o k a t o s z to g a tó, d iva tá ru s h ö lg y e k u d v a rá ra r ö - pittetném. O tt m á glyát ra kn é k belőle, s valam ennyi diva tko h o ló t lángölébe záratnám, hogy szabadulna í ^ ir meg valahára a fö ld legnagyobb s k e gyetlenebb zsa rn o k á tó l. * Ö tö d s z ö r: m i a gazdasszo nysági divatot n é z i: o m á r a rró l ig a zá n... J a j, ja j, j a j! s e g íts é g! ne té p je n e k o lly a n irg a lm a tla n u l, k e g yele m az Iste nért le lk c im! inkább visszam ondok, inkább m eghazudtolok m ind ent!,..,

7 617 N o csak k é p z e ljé te k szép o lva só n ő im, m íg a fö le b b i s o ro k a t n a iv pathosssl elszavalám irasztalom e lő tt, s m ár tovább (igyekvőm fűzni eredeti gondolatim a t, lá n y te s tv é re im k é t b a rá tn é jo k k a l h á tu l k e rü lő n e k, 's jó l m e g rá n c /ig á - 1 á k fiirte im e t,ostoba firká m é rt1 m in t ők nevezek, s pedig az egész szépnem nevében. M e g k e lle ígérnem e s k ü v e l, h o g y d iv a tró l e lfo g u lt agyam utá n s o h a, soha nem fo g o k Írn i ; m e rt a z z a l, m in t m o n d á k, m a gam - 's a szerkezö u rn á k kipóto lh a tta m k á r t o ko zo k : engem m e g g o m b o stiizn e k, firk á m ' s z é tté p ik ; a ke g ye d la p já t, m in t corpus d e lic tit, e lé g e tik, s o d a h a g yjá k. I l i y érezhető o k o k n a k nem engedni, b á to rsá g le tt vo ln a ; és it t h is tó riá ja, m ié rt s z a k itá m -fé lb e az 5 - ik pontnál m e gkezde tt e z ik k e m e t, s m ié rt fo ly a m odóm idegen Író h o z, h o g y az ő v á lla ira tá m a s z k o d v a, ne e n fe je m után b e - s z é lje m -e l: miilyennek kellene lenni a divatnak lányaink k ö z tt?11 M e rt lá m, ha m á r e g y s z e r m e g te lt czinegefogóm divateszm ékke l, a k á rm i áron k i k e ll ö n tenem ; s ha m e g té p te k, a k ö lc s ö n t visszaadnom de o lly nem esen, s lovag i szellem m el, m iilye n csak k ite lh e tik egy gyöngéd s tite k e t érdem s z e rin t tis z te ln i tudó ifjú tó l. A d o lo g ra ' * «a A lá n y o k n a k, m in t m o n d já k v a g y m o n d h a tn á k, o lly a k n a k ke lle n e le n n iü k, m int sok dolog a világon, hogy legyenek is, s egyszersm ind ne is le g ye n e k. L e n n é n e k a le á n y o k o lly a n o k m in t a hó, o lly tis z tá k ; s vis z o n t ne m in t a h ó, ne o lly hide gek s ne o lly kö n n ye n o lv a d ó k ; c s illa g d á k n a k ke lle n e le n n iü k, o lly v ilá g!ó k -fé n v e s e k -, s fö ld fe le ttie k n e k ; m e gint nem c s illa g - k á k n a k : estve éppen nem ille n é k lá tta tn i m a gukat. O lly a k n a k ke lle n e le n n i ü k, m in t a jó s c h w e iczi s a jt : g y ö n g é d -, s m égis csípősöknek ; és v is z o n t nem m in t a jó s c h w e iczi s a jt, nem ke lle n e a n n yi szem üknek lenni. L e n n é n e k ta v a s z ib o ly á k : szen de-, a lá z a to s a k ; s ism é t ne ta v a s z ib o ly á k : ne csupán v ö lg y - s h a v a s -fe jte k b e n illa to z ó k. H a la c s k á k n a k ke lle n e le n n iü k, o lly h a llg a tó k n a k ; s ism ét nem h a la c s k á k n a k, nem m indig csak fe lü le te n m a ra d n io t. O lly a k n a k kellene lenniük, m int a czitrom, keblükbe re jtő k egy saját csilla g u k a t; s m e g in t nem o lly a k n a k m in t a c z itro m, nem k e s e ritő k senki életé t. L e n n é n e k tis z ta g y é rty á c s k á k, m e lly r k v ilá g u k a t csak házi kö rb e n eng e d ik fé n y le n i; s vis z o n t ne tis z ta g y e rty á c s k á k, c s illá m u k á lta l önm agukat fö le m é s z tő k. O lly a k n a k ke lle n e le n n iü k m in t az im a k ö n y v, m e lly nem csak vasá rn a p k e rü l szentházba ; és ism ét nem o lly a k n a k, m in t az im a k ö n y v : a ra n y m e ts z e t-, feszes v á ll-, s fényes c s a to k k a l é k e s íte tt... í g y, kedves lá n y k á im, eze r d o lg o t s o ro lh a tn é k -e lő, m illy e k k é ke lle n e le n n e te k, s e g ysze rsmind nem lennetek ; hanem m indent egybeszoritva, csupán azt mondom : leg y e te k o lly a n o k, m in t a lá n y o k, tu d n iillik : miilyenek azok voltak; s v is z o n t ne le g y e te k o lly a k, m in t a lá n y o k, t. i. a miilyenek most. N e k te k nem szabad h a so n ló kn a k le n n i amaz c p itte tő h e z, k i hiába való fé n y la k o t em el o rszá g ú t m e llé, hanem a h o z, k i a la k o s o k haszonérdekére r a k a t épületet. ( l'ége következik.') A méh. (O lá h m o nda.) O láh monda s z e rin t a méh ez e lő tt nem fe k e te, hanem fe h é r v o lt. A z é rt h ív já k e nye lve n m ég m ost is albinának (ulílvva) fe h é rn e k. M időn Is te n e v ilá g o t te re m te n i a k a r á, a m e h e t, okossága m ia tt az ördöghöz külde ettől m egkérdezni, jo b b -e egy napot te -

8 648 re m te n i, v a g y tö b b e t? A méh m e n t, s ja v a s la tá t elm ondá az ördögnek, és ra v a s z u l ennek fe jé re tilt. M időn az ö rdög e m egbízást h a llá, ta n á c s k o z ik m a g á v a l, h o g y a zt okosan m e g g o n d o lja, s ig y szo llá magában : ha több nap le n n e, nem v o ln a jó 5 m e rt heve tú l ha la d h a tn á a p o ko l lá n g ja it, s az em berek nem re tte g n é n e k többé tő le. É s fo ly ta tá ism ét nem lenne j ó, h a több nap v o ln a ; m e rt az é jt nappallá v ilá g íth a tn á k, s cselekvé sem n e k a fö ld ö n vége vo ln a. íg y b e s zé lvé n, fe lk iá lt a : jo b b, h a csak egy nap v a n! " E zzel a méh cl a k a rt távozni az ördög fe jé rő l, s fölem elkedvén zúgni k e z d e tt; a k k o r m egism erd az ö rd ö g, h o g y fe jé n ü lt, s m egleste őt. H a ra g ra g y u lv a e f ö lö t t, o lly kem ényen rá v á g o tt te s té re o sto rá va l, h o g y egészen m e gfeke tedé k. E csap ástól ered a méh m o stani e lv á lt a la k ja is. s z á x k y k á r o l y. EMLÉKMONDÁS. Intés. M it mond felöled a v ilá g, Ne gondolj szer fö lö tt vele. Ö rü lj, ha jó t a j ó k, s v a ló t; H a ro szat a rósz s nem v a ló t, T ű rd és ne s z ó llj. H a s z ó lls z, fe lő le d M e g többet m o n d, és mérgesebben. K A Z I N C Z Y F E R E N C Z. Barátság. S z e re tjü k a z o k a t, k ik e t a sors köze lü nkbe v e te tt a n élkül, hogy lelki értékűkről bizonyosak legyünk: de barátságunkat s be- csü lé sü n ke t csak az b ír h a tja, k in e k nemes le lkében fé n yes jö ve n d ő c s irá ja s a rja d. B. JÓSIKA M. u tán M. A z élet e g y kellem esen h a tó é n e k, m e llyb en eg y hang a m á s ik a t v á lt- ja, a'kem ényebbet lágyabb, a'lágyat szelíd. A z élet semmiből tám ad-fel, a' hang lá th a tla n szá rn y a k o n sem m iből re p ü l-k i, s m in t az é le t ism ét sem m ivé lesz. KOVAC8ÚOZI után M. N. Harmatcseppek. A z önelm üség szoká sai m e g kövesü lt g o n d o la to k s érzések. Á bránd a sz ere le m n e k a z, mi a lé g h a jó n a k a g ö z s z e s z, m elly a z t a> fö ld rő l fölem eli. c s e b b i. Tréfarejtvény. A k e re k fö lilg iim b n e k n ry ria d e m bere S zám os szenvedés!m e z e rn y i m e s te re. É venként kínozzák anyám at íüm észe k, N a p o n k é n t ip a r r a l é rd e m lik m ű ré s z e k. Kn m indenik házban k ív á n t vendég v a g y o k, S engem m e g n e m v e tn e k a d ós o rs z á g n a g y o k : D e a sze gé ny p o ro k h áta m o n p a c z k á z n a k, N in cse n n y u g to m t ő le k, n iig szem eim vannak. E g y le ncse m a lo m b an anyagom m e g ő rlik V ég re ham vaim bőr zacskóba tete m e tik IC. H. IC. J. S ze rk e zi Mátray Gábor, halpiaczon, D e n c s-h áz, 8 6 -d ik N yo m ta tja T r a t t n e r - K á r 0 1y i, úri utsza G12.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt

F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu fölöt DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA F ü g g e tle n id ő s z a k i la p 1. évfolyam, 1996. január Ara: 19.50 M in d e n k e d v e s olvasónknak boldog új évet k ív á n u n k! Az asszony bolondmalomnak nézte Ufo a falu

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem.

Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. 22 Leszko vszki Tibor: Bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem. Bátor Antal: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "B" változatú határozati javaslatot 10 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal 9. É V F O LY A M, 2. S Z Á M 2 4 0 Ft 2 0 0 0 /F E B R U Á R MILLENNIUMI EMLÉKÜLÉS 13. oldal II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Pálvölgyi Zoltánnal 7 Vadlexikon: a fogoly

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok

A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok A FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben