Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET"

Átírás

1

2 utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/ Nyitva: hétfőtől péntekig 8-lp.30 órái

3 F r a n k o n i c t TRÓFEA KFT. MERCURY UCHT - bock rendszerű sörétes fegyver 12/70 kaliberű - 71 cm csőhossz, 8 mm csösin, 1/2-1/1 szűkítéssel Fogyasztói ár Ft MERCURY UCHT - félautomata sörétes fegyver 12/76 kaliberű. 71 cm csőhossz, mobil choke (1/4,1/2,1/1,3/4) Fogyasztói ár Ft AM ÁRON - AMÍG A KÉSZ IZS /76 ejektoros. 71 cm csőhossz IZS /76 67,5 cm csőhossz Fogyasztói ir F I CÍM: GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚT POSTACÍM: 2101 GÖDÖLLŐ, Pf TELEFON: 06-28/ TELEFAX: 06-28/ NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐ, KEDD, CSÜTÖRTÖK: ÓRÁIG, SZERDA: ÓRÁIG, PÉNTEK: ÓRÁIG. VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINK JELENTKEZÉSÉT A GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN^ FEHA Fegyverjavító, Hatástalanító és Szolgáltató Kft. Tel. : , Fax: WEB:www. ficsor.hu VADASZTOL VADÁSZOKNAK! Gyakorlott fegyvermestereinkkel, magas színvonalon vállaljuk minden típusú vadász és sportfegyver, pisztoly, revolver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver szakszerű javítását, felújítását, bamítását. agyazását. farészeinek cseréjét távcsövek, fegyverlámpák és célzóberendezések szerelését egyéni igények szerint vizsgára való felkészítését hatástalanítását B udapest IX. kerület. Soroksári út 158. Levélcím : 1453 Budapest 92. Pf: 15. TelTFax: (06-1) KED.VEZMENMYEÜ! A h o l e d d ig e la k a d ta to k, o tt most nem fogtok! Aszfalton halkon futó, terepversenyeken győztes gumik! Európábon terepverseny nélkülünk nem létezik! Mindig dobogósok vagyunk! Miért ne lehetne Nektek is? örömmel állunk rendel kezesedre több mint 4 0 féle méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy országszerte viszonteladóinknál. Kérje katalógusunkat. A legjobbat a legolcsóbban a kizárólagos képviselettől 24 órás házhozszól-. g ($ & ' H d s - ' b ö r h o v J ^ A ^ ^ Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem Autó - Felni - Cumiszerviz

4 TRADE n r n S 5 FEGYVERÜZLET GEM ESI TAMAS PREPARATOR 8800 Nagykanizsa, Levente u. 20. Tel.: 20/ Tel. fax: 93/ Budapest. Wesselényi u. 74. Tel: Fax: Nyitva: H Cs P A n ém et távcsövek magyarországi képviselete. Bevezető árak, kiváló minőség, 30 év garancia! MADARAK, EMLŐSÖK, HALAK, AFRIKAI ÁLLATOK, TRÓFEÁK, MONTÍROZOTT VADBÖRSZŐNYEGEK KIKÉSZÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE AZ ORSZÁGBAN A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN. Nyitva tartás: h é tk ö z n a p ó rá ig, s zo m b a to n ó rá ig. Budapesti átvevőhelyünk: S c h m id t Pál p re p a rá to r, 1238 L ő á llá s u. 14. Tel.: N yitv a ta rtá s: h é tfő tő l-p é n te k ig tó l ig budapesti m árkabolt. Akciós árak! Magyar sörétes lőszervásár: vadászlőszerek: 10 F t/d b e xtra vadászlőszerek: 4 8 F t/d b Ú j és bizományos fegyverek széles választéka 30 éve a vadászok szolgálatában! 30 éve a vadászo k szolgálatában KUKORICA-ESŐ Már tóbb. mm 300 digitálisan vezérelt vadetető berendezés működik a hazai vadászterületeken, mert aki számolt. már tudja, hogy ezekkel a praktikus vadetetővel dót. pénzt és fáradtságot takaríthat meg Mivel a bererxjezés elérhetetlenül a magasban van, s ugyancsak megnehezítette* az illetéktelenek hozzáférését, nem kell tartani attól, hogy ellopják. A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magasságija emelt tartályba naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzetben, azonos időpontban. A szórásidó 24 órán beö 1-8 óránként tetszés szerint ásítható. A 120 literes automata etető egy feltöréssel, napi 4 kg kukorica kiszórása mellett 20 nap»g ellátja az ábomány etetését, helyhez kötését A 120 literes automata etető ára 60 ezer Ft ÁFA a 220 literes tartállyal készülő berendezés 69 ezer Ft ÁFA. (Az eladási ár tartalmazza az awwmulátort és a töltőt, de nem tartalmazza a leiszerelési községeket) Három berendezés megvásárlása esetén 10 százalék kedvezményt adunk. A berendezés megvásárlását azoknak aiánljuk, ahol a szórók etetők esó&taavas időben - nehezen megközelíthetők, illetőleg azoknak a vadászatra jogosultaknak, akik a vadállomány megtartása és helyhez kötése érdekében naponta etetnek. Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél 2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25. Telefon és fax: Mobil: OMV Kenőanyagok (K V Mozgásban tart. OMV

5 A TARTALOMBÓL: Hírek, tudósítások 6-8 A vizek partján várva 9 Kár- kár, kukorica kár 10 A kormorán 11 A természetvédelmi jogszabály felelőssége 12 Van-e helyünk a Földön? 13 Az utolsó lehetőség 14 Terítéken a vadkereskedelem 19 Földtulajdonosok oldala 20 A nagykócsag halála 22 Preparátor nagyüzem 24 Könyvkritika 25 Iránytű CÍMLAPUNKON: SOMFALVI ERVIN FELVÉTELE ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE A M agyar VADÁSZLAP előfizetési dija az év végéig 1200 forint. Egy szám ot ingyen adunk a hivatásos vadászoknak, a diákigazolvánnyal rendelkezőknek, valam int a nyugdíjasoknak... azaz nekik csak 900 forint a négyhavi előfizetési díj. A zok a hivatásos vadászok, akik legalább 50 ezer forint értékben a szakboltjainkban m egvásárolják egyenruhájuk bárm ely da rabját - az üzlet jelzését követően - az év végéig ingyenesen kapják m eg lakcím ükre a VADÁSZLAP-ot. Az előfizetési dijat Belföldi postautalványon" kérjük a VKE cím é re föladni. (Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek az utalványon a nevet és a cím et olvashatóan kitölteni.) A VKE címe: 1038 Budapest, Hegesztő u. 4. M E G J E L E N IK H A V O N K É N T Kiadó-főszerkesztő: C s e k ő S á n d o r Felelős szerkesztő H o m o n a a y Z s o m b o r Fómurfcatárs S o m fa lv i E rv in Tervezőszerkeszló: K u n G á b o r Hídetési vezeiö L a k a to s E rz s é b e t Tel: 06-30'268-1 &54 Szeikeszlőségi tftar E te k F e re n c n ó Tel: 06-30/ A szerkesztőség és a kiadó tíme 1038 Budapest. H egesztő u. 4. Kiadja a Vadászati Kulturáls Egyesület K Ö Z P O N T I T E L E F O N É S FA X : A Magyar VADÁSZLAP elótizefrető.beiokji postautalványon' a szerkesztőség címén, átutalással a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezeteti számú számtára. vagy a hirtapkézbesitőknél. a postahivatalokban. Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rí. és az atemativ terjesztők. N y o m d a i e lő á llítá s : Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: M a to lc s y M ik ló s vezérigazgató Internet: wwwszkralapnyomda hu E-mal: szkra hu ISSN (Nyom tatott) ISSN (O nline ) címünk: Hompage: MINDENT A SZEMNEK Ez az új - sze rin te m m e g le h e tő se n g y e n ge. n a p ja in k te rm é s z e tv é d e lm é re m é g is je lle m ző, s ztoikus - le h e tő le g n e te g y ü n k, ne c s in á lju n k sem m it - filo zó fiá t s u g a lm a z ó - s z lo g e n je annak a kam p á n k ü lfö ld re u tazó m a g y a r á lla m p o lg á ro k fig y e lm é t kívánja fölhívni arra, h o g y ne v á sá ro lja n a k és ne hozzanak, b e m a g u k k a l v é d e tt és v e s z é ly e zte te tt á lla to kb ó l, n ö vén y e k b ő l készült e m lé k tá rg y a ka t. (S okkal jo b b s zlo g e n, a m it a F e rih e g yi re p ü lő té r tra n z itjá b a n ö s szehozo tt kis m in i-kiá llítá s h irdet: N e v e d d, v é d d!) H a nem tu d ju k, h o g y m i v é d e tt é s m i nem - jo b b a n te sszü k, h a nem v á sá ro lu n k fá b ó l, c s o n tb ó l, b ő r b ől, p ré m b ő l, s tb. k é szült s zuve n írt - h a n g z o tt el a k a m p á n y in dító sajtótájékoztatón. A g o n d o la tta l te lje se n e g y e té rte k, v é d jü k, a m i m é g v é d h e tő a n e m zetközi k e re s ke d e le m - az e x p o rt-im p o rt - e lle n ő rzé s e révén is. Erről szól a C ITES egyezm ény, am elyh ez M a g ya rors z á g 1985-ben c sa tla ko z o tt. H a u g y a n is a n é p e k " n e m v á sá ro ln a k ilyen tá rg y a k a t v a g y é lő á lla to ka t - m o n d ju k te k n ő s ö k e t - nem lehet m a jd e la d n i... s a m it nem le h e t e la d n i, n e m hoz hasznot, a n n a k a b e g y ű jté s e, te n yészté se, ele jté se, fö ld o lg o z á sa. stb. sem lesz érdekes. A k a m p á n yh o z ta rto zik e g y rö vid re klám film. a m e ly - ta g a d hatatlanul - kiakasztott, m e rth o g y - vé letlenü l v a g y sem - kim o n d o tta n v a d á s z -, v a d á sz a te lle n e s, rá a d á su l ro ss z in d u la tú a n félrevezető. H a e g y k ic s it k e m é n y e b b e n is fo g a lm a z h a tn é k, azt m o n d a n á m : h a z u g s á g. E gy b o rja s e le fá n tte h é n b a k ta t a s z a v a n n á n - m á ris a d o tt az a n y a sá g és a kis á lla t s z e re te te iránti érze lm i m otívum - lövés d ö rd ü l, m a jd e ls ö té te d ik a k é p és m e g je le n ik a s zlo g e n. A re klá m o cs k á t a z é rt ta rto m csú s zta tá s n a k, m e rt a k o rá b b a n s zig o rú a n v é d e tt a frik a i e le fá n t m a m á r n e m ta rto zik a W a s h in g toni E gyezm é n y I. fü g g e lé k é b e, á tk e rü lt a II. fü g g e lé k b e, am i k o rá n tse m je le n t olyan s zig o rú védelm e t, m in t az e ls ő fü g g e lé k. É s azt is je le n ti, h o g y az e le fá n t a le g tö b b o rs z á g b a n le g á lisan v a d á szh a tó. A C ITES e n g e d é lly e l e le jte tt e le fá n to k tró fe á já t és m in d e n ré s z é t", id e é rtv e az e le fá n tc s o n to t é s a b e lő le készült e m lé k tá rg y a ka t - D á n ia kivé te lé v e l - az e u ró p a i o rs z á g o k b a. A m e rik á b a b e lehet vin n i, fe n y e g e te tts é g nélkül lehet birto k o ln i. A m a g y a r C ITES Iro d a e lk ö te le z e tt" v e z e té se p e d ig ú g y tesz. m in th a m i se m tö rté n t v o ln a az e le fá n to k m e g íté lé s é b e n, m a jd m i - m a g y a r sz a k é rtő k " - m e g m u ta tju k a v ilá g n a k, m i a k ko r is m e g v é d jü k az ele fá n to t, h a tú ls z a p o ro d o tt m ár az á llo m á n y a és az a d o tt o rs z á g b a n e lv is e lh e te tle n ká ro kat okoz. A p ro p ó káro k o zá s. El kell ism erni, h o g y a m a g y a r te rm é s z e t- v é d e le m e g y e s fö lke n t k é p vis e lő i - ism é telte n h a n g s ú lyo z o m, a te rm é s z e t v é d e lm é re s zü k s é g van! - ü g y e se n m a n ip u lá ljá k a tö rvényalko tást és a korm ányt. E nnek az ellenőrizhetetlen b e fo lyá sn a k k ö s z ö n h e tő, h o g y az 1996-b an e lfo g a d o tt te rm é s z e t- v é d e lm i tö rv é n yn e k m in d a m ai n a p ig n e m k é szült el a z e g y s é g e s íte tt s ze rk e z e tb e fo g la lt vé g re h a jtá si re n d e le te, a m ib e n s z a b á ly o zn i kelle n e a v é d e tt á lla to k által o k o z o tt károk m e g té ríté sét. Sőt. ha n a g y o n s z o ru l a huro k", a k o rá b b a n v é d e lm e t é lv e z ő v a d fa jo k a t - p é ld á u l a korm o rá n t. a b ü ty k ö s h a t t y ú t, s á r g a lá b ú sirályt, a s e re g é ly t - k ive s z ik a v é d e le m a lól, m e g p ró b á ljá k á tp a s szoln i" a v a d á s z h a tó v a d fa jo k listá jára... h o g y a ztán a k árokért fiz e s s e n e k a v a d á sz o k. C sa ta ez a két m in iszté riu m k ö zött is. a s e re g é ly hol vadász h a tó, hol n e m - m ost é p p e n n e m - é s e d d ig c s a k a v a d á s z a tn a k v o lta k tis z tá ld o z a ta i". M o s ta n á b a n n e m á lm o d ta m sem m it, é b re n v a g yo k... m é g is rossz á lo m n a k tűnik, h o g y la ssa n ként m in d e n é rt b ü n te té s vár rám. E gy o ly a n - b u ta és v é g re h a jth a ta tla n tö rv é n ye k k e l, s z a b á lyokkal fe n y e g e te tt - v ilá g b a n, e g y olyan kis é lh e te tle n o rs z á g ban. ahol n e m s ik k " vá lla ln i a va d á sz m á s s á g o t"... a h o l nem e lé g c s a k n é z e lő d n i, s o ka t k e l lene és le hetne tenni - a kezünkkel. n e tá n az ö k lü n kkel - a te rm é s z e t c s o d á s s o k fé le s é g é ért. b ö lc s h asznosításáért. főszerkesztő

6 HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK A törvény módosítása Ú g y hírlik, h o g y a vadászati tö r vény n éhány tételét a z o rs z á g g y ű lés id é n d e c e m b e rb e n m ódosítja két-három a p ró b b kiegészítéssel, am elyre a z E urópai U n ió b a való b e lé p é s m iatt van szü k sé g. E gyelőre nem lehet tudni, h o g y p o n to san m ire vonatkozn a k a kom form i- táshoz s züksé g e s m ódosítások, m int a h o g y a z sem jó s o lh a tó m eg. h o g y m i a helyzet akkor, ha önálló képviselői indítványok.b e le n yú l nak" m a jd a tö rv énytervezetbe. A z érvé n yb e n lévő v a d á sz a ti törvény m ó d osításának e g ye zte té sé t a v a dászati é rdekképviseleti szervezetek kérésére é s ja va sla tá ra c sa k 2004-b en k e zd ik m a jd m e g. illetve kezd e m é n ye zi a F ö ld m űvelésügyi és V idékfejlesztési M inisztérium. V árható a fö ld tu la jd o n o s i g o n d o k rendezése, am elyek során a je g y zők szerepét kívánják felü lvizsgálni és tervezik a g yakorlatban felvető d ö tt p ro b lé m á k tö rvé n yi re n d e zését is. B.l. Együttműködés A Vám - és P énzügyőrség ország o s p a ra n csnoka - dr. N a g y J á nos vezérőrnag y - és P echtol J á nos az O M W e lnöke együttm ű kö dé s i m e g á lla p o d á s t írt afá július 15-én a M e d v e utcai s zékházban. Mint dr. S zékely László, a z O M W választm ányának elnöke be vezetőjében elm ondta, a m e g á lla p o d á s aláírása része a n n a k a törekvésnek. am elyet a V édegylet ke zd e m ényezett. ho gy a va d ászatra jo g o su lta k szakm ai é rd e kv é d e lm i szervezete m in d e n p a rtn e ré ve l norm ális k a p csola to t alakíthasson ki. A V PO P és az O M W m e g á lla p o d á s a - a tö b b i között - ta rta l m azza. h o g y a v ám hivatalok e g y ségess é te s z ik a k ü lfö ld i b é rv a d á szok b e - é s kiutazásának gya ko r latát. a vadászlőfegyverek b e h o zatalával. a trófeák kivitelével ka p cso la to s e ljárások e g ysze rű síté sét. a vadhús-szállítm ányok be ra kodásánál tö rté n ő v á m o lá st é s a kölcsönös tájékoztatást a n a p i gyakorlattól eltérő, különös je le n tő ségg el bíró. a term észe tvéd e lem v a g y a szakszerű v a d g a z d á l kodás. v a d á sza t jo g sza b á ly a in a k m e gsértéséről. A felek m e g á lla p o d ta k a b b a n is. h o g y az e g y ü ttm ű k ö d é s m e g való su lá sá t m in d e n e s zte n d ő b e n közösen értékelik, és jövőre az EU csatlakozásnak m egfelelően a m e g á lla p o d á s pontjait szükség esetén m ódosítják. Tudományos tanácskozás A S ze g e d i T u d om ányegyetem M e z ő g a z d a s á g i Főiskolai K ara (H ó d m ezővásárhely) által októb e r 15-én m e g re n d e zé s re k e rü lő W ellm ann O szkár T udom ányos Tanácskozás té m á ja a v a d g a z d á lk o d á s é s a v a degészségügy. E nnek a z a d a ktualitást, h o g y Dr. H a g ym á si László n y u g a lm a zott fő iskola i d o c e n s e b b e n a z é v b e n tö lti b e 70. é letévét. íg y a z ő tiszte le té re ke rü l m e g re n d e zé s re ez az összejövetel. A m e g h ívo tt e lő a d ó k n e ves h a za i sza ke m b e re k. U g y a n a k ko r a p o s zte r s ze k c ió b a vá rjá k a v a d - g a z d á lk o d á s s a l. v a d e g é s z s é g - ü g g y e l.k ö rn y e z e tg a z d á lk o d á s s a l, környezetvédelem m el, táj- é s te r m é s z etv é d e le m m e l ö s sz e fü g g ő m unkákat. A tu d o m á n yo s ta n á c s ko z á ssal e g y id ő b e n k is kiállítást is te rv e z nek. ahol b e m u ta tá s ra k e rü ln e k trófeák (hazai és külfö ldi), a v a d d a l é s a va d á szatta l ö s sz e fü g g ő festm ények, vadászrelikviák, te r m észetfotók. stb.a hely b izto sította keretekig. Dr. Bicsérdy Gyula fő ig a z g a tó Fe-Ho-Va A H u h g e x p o - a Fe-H o-v a kiállítás re n d e ző je - e g y hírlevelet ju tta to tt el szerkesztőségünkhöz, a m e lyb ől n éhány a d a to t idézünk. A s z a b a d id ő s c s o m a g b a n s z e re p lő id e i a lk a lo m m a l m e g rendezett - Fe-Ho-Va annak e l lenére. h o g y k o rá b b i id ő p o n tb a n (m á rc iu s 6-9.) n y ito tta m e g k a p u it, 25 s zá z a lé k ka l m ú lta fe lü l a ta v a ly i e re d m é n y t, a lá to g a to tts á g a 24 s z á z a lé k k a l h a la d ta m e g a z e lő z ő é vit. A n é g y z e tm é te re n m e g re n d e z e tt kiá llítá s a lá to g a tó k s z e m é b e n a 100-as s k á lán 7 7 -e s á tla g p o n ts z á m o t ka> p o tt. am i a z t je le n ti, h o g y m in d a lá to g a tó k, m in d a k iá llító k e lé g e d e tte k v o lta k a kiá llítá s e g é s z é v e l, a s ze rv e z é s é s a k ís é rő re n d e z v é n y e k szín vo n a lá v a l. U g y a n e z e n a ská lá n a S zonda Ip s o s á lta l m e g k é rd e z e tte k 2 8 s z á z a lé ka n y ila tk o z o tt úgy. h o g y s ze rin te jo b b v o lt a k iá llítá s re klá m ja. 46 szá z a lé k n e m ta p a s z ta lt v á lto zá st. 14 s z á z a lé k ro s s z a b b n a k ítélte m eg, 12 százalék nem n y i la tko zo tt. A felmérés m e g á lla p í to tta. h o g y a kiá llíto k le g fő b b c é l ja c é g ü k b e m u ta tá s a, m e g is m e r te té s e volt. le g jo b b a n a p ia c i je le n lé t p re z e n tá lá s a é s a m e g lé v ő ü z le ti k a p c s o la to k á p o lá s a s ik e rült. N e m v é le tle n, h o g y a kiá llító k kö zü l c s a k 1 s z á z a lé k n y ila tk o z o tt úgy, h o g y a jö v ő b e n n em v e sz ré sz t a le g n a g y o b b v a d á sza ti. h a lá s za ti é s h o rg á s z a ti k i á llítá s o n a B u d a p e s ti V á s á rkö z p o n tb a n s z á z a lé k a z a rá n ya. a k ik a e s k iá llítá s o n is o tt le sznek, a m e ly n e k m á r e lk e z d ő d ö tt a s z e rv e z é s e. A hírek s z e rin t v a d á s z é k s z e re k ' n é ve n e g y új á ru c s o p o rto t h o z n a k létre, k i e m e lv e e z e ke t a te rm é k e k e t a.k é z m ű v e s " k a te g ó riá b ó l. Dr. Nagy Endre em léknapok július án rendezte m eg a Dr. N a g y E ndre V adászklub - im m áron 9. a lka lo m m a l - a z Afrika-vadászra é s m ú ze u m -a la p itó ra em lékezve a dr. N a g y E ndre E m léknapokat. M in d e n ki.b a n d i bác s i"-ja k ile n c éve e zen a n a p o n tá vozott a z ö re g vadászm ezőkre, em lé két n evének fe lvételével á körn yéke n á ltalános iskola, tö b b v a d á sztá rs a sá g é s v a d á szklu b ő r zi. v a lam ennyien részvételükkel és koszorúikkal tisztelegtek em léktá b lá ja előtt. G yörke Z so m b o r klu b e ln ö k m e g n yitó ja után k ö szöntötte a házigazdát. B eretz K atalint. B andi b á c s i fe leségét, aki m a a m ú zeum vezetője, é s Tanzániából h a zalá to g a tott lányát. D iana C ard o s o N agyot. A z e g y ko ri barátról, a z e rd é sz W entzely D énes b e szélt. s N a g y E ndréné m o n d ta el g o ndo latait férjéről, s beszélt félb e m a ra d t terveiről, azok m e g v a ló sulásáról. A m ú z e u m te rü le té n a k lu b ta g ja i kiállítást re n d e zte k re n d e l le n e s tró fe á kb ó l, a Z a la i V ad á s za lk o tó k E g y e s ü le té n e k m u n k á i ból. s ö n á lló tá rla tta l m u ta tk o zo tt b e P rih o d a J u d it á lla tfe s tő. A n e m -v a d á s z o k k ö ré b e n is n a g y sike re v o lt Á d á m J e n ő o rw a d á s z - kiá llitá sa. ahol a le g k ü lö n fé lé b b n é p i é s.te c h n ic iz á lt" o rv v a d á s z - sze rs zá m o k. h á z ila g b a rk á c s o lt - é s sok e s e tb e n fe lro b b a n t fe g y vere k g y ű jte m é n y e sze re p e lt. N é p sz e rű vo lt a B EFA G lö v é s z k lu b já n a k fe g y v e rb e m u ta tó ja, é s a lé g fe g y v e re s lö v é szet is. A n a g y szá m ú k ö zö n s é g s o ra ib ó l sokan dedikáltatták o tth o n ró l h o zott és h e ly b e n vá sá ro lt k ö n yv e ik e t a ren dezvényen je le n levő sze rzőkkel. d r.n a g y E ndréné. B eretz K a ta lin n a l. Á d á m J e n ő ve l é s W e n t z e ly D énessel. Györke Zsombor Az EU kapujában - buktatók a határon A H o te l Taverna - a v a d á szok cen tru m a - különterm ében fo lytató d ik a z a k o n fe re n cia -soro zat, am e ly a v a d á szat é s v a d á szta tá s g o n d ja iv a l fogla lko zik. A u g u s z tu s 5 -é n 10 ó ra ko r a V ám é s P énzü g yőrsé g, a z FVM á l la te g é sz sé g ü g y i fő o sztá lya é s a C ITES Iro d a k é p vis e lő i vesznek részt a b a rá ti b e szé lg e té se n, a m e lyre a m eghívo tta kon kívül a tém a iránt é rd e k lő d ő v a d á s z o k je lentkezését is várják. Az Őrség kincsei Ü nnepélye s külső s é g e k között nyitotta m e g ka p u it a z ő rs é g i Vad ászati M ú zeum M agyarszom b a t- fán. m ájus 31 -ik é n. Dr. Pusztai Gyula o rszággyű lé si képvis e lő megnyitó beszédében méltatta, és m in d e n tú lzá s nélkül p é ld a é rté k ű n e k nevezte Gömbös Mátyásnak, az őriszentpéteri S zéchenyi Vad á s ztá rs a s á g vadászm e ste ré n e k a térség vadászati kulturális k in cse in e k elkötelezetten le lk e s sok évtizedes gyűjtőm unkáját, am ellyel e g yfajta m a g á n válla lkozá ské n t létrehozta a falu volt iskolaépületében a m úzeum ot. A kifinom ult ízléssel be rendeze tt tárlókban a té r ség vadfaja inak trófeáin, és pre p a rátum ain kívül a d io rá m á k a la p ján a lá to g a tó részletes k é p e t k a p hat hazánk em e s p e c iá lis tá je g y sé g é n ek v a d g a z d á lk o d á sá ró l, v a dászatáról. e g y e d ü lá lló term észeti értékeiről. B em utatják a v a d á s z a t v a d g a z d á lk o d á s eszközeit, felszereléseit. a k ü lfö ld i tró fe á k a la p já n id e g e n tájakon való k a la n d o zá s szé p s é g e it, a v a d á sz a ti turizm ust, s e g y va d á sz é le t g o n d ja it, s m á s sal ö ssze nem hasonlítható ö rö m e it. B ízvást G ö m b ö s M á tyá s e g y fa j ta életm ű vé n e k is te kin th e tjü k a m úzeum ot, h iszen c sa k a z tudja m ekkora anyagi áldozatot, és szinte e m b e rfe le tti m unkát je le n t e g y ilyen á lo m m egvalósítása, aki a k á rcsa k e g y id őszaki kiállítás m e g sze rv e zé s é b e n is részt vett. A z előkészítő m unka során - ha korántsem term észetesen - d e a tu la jd o n o s re n d e ző n e k kem ényen m eg kellett küzdenie az értetlensé g g e l, a z előítéletekkel, végül azonban ennek elhárításából is je lesre v izsgázott. A z o rs z á g n y u g a ti határai, illetve Ö riszentpéter közelében fekvő csodálatos term é szeti k ö rn yeze tb e n m e g b ú v ó kis falu id e g e n fo rg a lm á n a k e z a c s o d á la to s g yűjte m é n y fe lle n d ü lé st hozhat, hisze n m a e z az e g yetle n látványossága. A m e g n y itó óta szé p szá m m a l érkeztek lá to g a tó k a szom szédos S zlovéniából. A usztriá b ó l. d e tá v o la b b i o rsz á g o kb ó l is. M egtekintését - ha valakit ig a zán jó sorsa arrafelé hajtja - m ind e n va d á sze m b e rn e k, é rd e k lő d ő nek tiszta szívvel é s m e le g e n ajánlhatjuk, m ert a m aga n em é ben való b a n pára tla n é s e g y e d ü l álló. Vadászati em lékhelyek G o n d o lo m n e m v a g y o k e g y e d ü l a zza l, h o g y s ze n v e d é lye s e n g y ű j tő m v a d á s z a ttö rté n e tü n k e m lé k e it, m e g ö rö kíte m a n e v e ze te s e m lé khelye ket. A B a k o n y b a n já rva b u k ka n ta m rá a H u száro ke lő - p u s zta é s N é m e tb á n y a közö tti

7 HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK úton. e g y kies v ö lg y b e n, volt s z e re n csém m e g te kin te n i g ró f Eszte rh á z y Tam ás e g y k o ri híres v a dá s zkasté ly á t. A z e re d e ti é p ü le t - am e ly k ő a la p zatra, fá b ó l ké szü lt b en p o rig é g e tt. A s z ó b e széd szerint a víztároló a p a d lá so n fű ré s z p o rb a v o lt a fa g y ellen á g y a zva, é s az e lle n ő rzé st vé g ző g o n d n o k c ig a re ttá já tó l g y u lla d t ki. íg y a z e re d e ti v a d á s z ia k n a k m a m ár c s a k a rom jai láthatók, p e d ig a H u b e rtu s-la k a harmincas-, n e g y ve n e s é v e kb e n m é g igazi v a d á s z a ti közp o n t volt. G ró f Eszterházy Tamás ö nzetlen há zig a z d a k é n t lá tta v e n d é g ü l a kor p o litikusait és híres vadászait. T ö b b s zö r v e n d é g e s k e d e tt ehelyütt g ró f S zé chenyi Z s ig m o n d és d r.n a d le r H e rb e rt is. H u b e rtu s-la k v o lt e g y e b e k k özött a híres tá b o r h elyi n a g y h ajtás k iin d u ló p o n tja és id e érkeztek vissza a va d á s zok a terítékhez a tö b b irodalm i a lk o tá s b a n is m e g ö rö kíte tt ja n u á r 7-ikén is. A z a k ko ri u ra d a l m i k ö z p o n tb ó l, D ió sp u s z tá ró l ló h á to n é rke zte k a v e n d é g e k a z e r d ő m é lyén ta lá lh a tó H u b e rtu s-la k - ra - é s a m in t a k o ra b e li írásokból k itű n ik - fe le jth e te tle n é lm é n y e k b e n v o lt részük. A m ai H u b e rtu s- lakot a z e g y k o ri v a d á szka s té ly e g y ik m e llé ké p ü le té b ő l építe tté k újjá. M a is k e d ve lt kirándulóhely, a tu ristá k g yakran látogatják. E red e ti fu n k c ió já t b e tö ltv e v a d á s z h ázké n t a z o n b an m in d ritkábban veszik igé nybe, m e rt e gyré keves e b b az olya n v a d á s z v e n d é g, aki a h e ly tö rté n e lm i sze llem is é gé é rt, e g y kis ro m a n tiká é rt, p á r órás m a g á n y é rt fe la d n á a k o m fo rtos v a d á sz h á za k kénye lm é t. H u b e rtu s -la k, a h o z zá ta rto z ó g y ö nyörű b a k o n yi v a d á sz te rü le tte l a BEFAG Rt. g o n d o z á s á b a n áll. Agyaki Gábor Kérdezz - felelünk A vadászati szervezetek - e g yüttm ű k ö d ve a m in iszté riu m m a l - arra az elhatározásra jutottak, hog y e l készítenek e g y n a g y p é ld á n y sz á m ú k iadványt, a m e ly b e n kísérletet tesznek azon ké rd é se k m egválaszolására. am e lyek a z E urópai U niós c sa tla ko zássa l k a p c s o la t ba n a v a d á szokb a n fölvetődött. A V é d e g y le t E gyesületi Tanácsa e d d ig tö b b, m int száz k é rd é st g y ű j tö tt össze, a m e ly e k válaszain a fe lké rt sza ké rtő k m á r d o lg o zn a k. Pályázati felhívás A dr. E gyed István K özhasznú A la pítvány a z idei évre három p é n z ju talom m al já ró dr.e gyed István díjat ír ki. P ályázhat b á rm e ly erdészeti, illetve v a d g a zd á lk o d á si iskolarendszerű közép, illetve felsőfokú intézm ényben tanuló diák. valam int ezen in tézm ények oktatói és kutatói. A z alapítvány azo kn a k a pályázóknak a m agyarországi tevékenységét. esetleg külföldi gya korlaton v a ló részvételét kívánja tám ogatni, akik bizonyították ráterm ettségüket. elkötelezettségüket a v a d g a zd á lk o d á sb a n é s a vad élőhelyeinek m egőrzését szolgáló tudom ányokban. Pályázni írásban-. m axim um 500 g é p e lt sor te r jedelem ben. a kuratórium hoz beküldött pályáza ti a n y a g g a l lehet, am elyben a jelölt ism erteti az á lta la végzett szakm ai, tudom ányos, oktatási tevékenységet, am ellyel pályázni kíván. A kuratórium előnyben részesíti azokat a pályá zókat. akik o rszágos tanulm ányi, illetve tudom ányos diákköri versenyeken kim a g a sló eredm ényeket értek el. A d íjakat a jövő évi FeHo- Va kiállításon a d já k át. Levelezési cím : dr. Egyed István K özhasznú Alapítvány Baja. S zent Im re tér 2. Felvilágosítás kérhető a G e m enc Rt. v a d g a z d á lk o d á s i osztá lyán. Pétervári G ábor osztályvezetőtől a 0 6 /7 9 / , v a g y 0 6 /3 0 / a s telefonszám okon. Alkotó Baranyai Vadászok Klubja Zókon, Békés Sándor m eghitt vadászházánál. tartották soros összejövetelüket a m egye alkotó vadászai június 17-ikén. A program ban szerepelt annak az erdei kiállításnak a m egnyitása, am elyben a b a ranyai alkotó vadászok - festők, fotósok, csont- és fafaragók - m utathatták be legújabb m űveiket. A vadászírók részére szó esett a további publikációs lehetőségekről, valam int a Zók - B icsérdui M ezőgazdasági Fesztiválon való részvételről is. A z alkotók lázasan készülnek a m e gyei vadásznapra, am elyet augusztus 30-ikán rendeznek Sellyén. A klubnap kiem elkedő esem énye volt V idecz Ferenc tanár úr. jeles vadászírónk rögtönzött alkotása, a kulturális szarvas pörkölt", am elyet m indenki jó étvággyal fogyasztott el. A napot hangulatos tábortűz zárta. Vizsgázók Zalában H uszonkilencből huszonötén tettek sikeres vadászvizsgát Z alaegerszegen, m ájusban. A m egyében évente 5-6 alkalom m al szerveznek vadászvizsgákat, együttm ű ködve a rendőrhatósággal, s így ugyanazon a n apon e g y helyszínen vizsgázhatnak fegyverism eretből is. Zala m egyében az írásbeli vizsgá t kiegészítették egy külön, úgynevezett felm érő la ppal is, am ely a jelölt faj- és trófeaism ereti felkészültségét teszteli. A felm érő lap 15 állatfaj- é s 10 trófea kérdéseit tartalm azza. az utóbbiaknál elsősorban a kor m eghatározására és a m inő sítésre kíváncsiak a vizsgáztatók. A z állatfajok felism erésében a jelölt nem hibázhat, a trófeák esetében három hiba engedélyezett tól, a z elm últ fél é v tizedben 487 je lentkező tett eredm ényes vadászvizsgát Zala m egyében. P.G. Zászlós borok A V adász K is te rm e lő k O rs z á g o s B o rv e rs e n y é re, a m e ly e t G ö d ö n, a N e m e s k é ri-k is s K ú riá b a n jú n i u s k ö z e p é n re n d e z e tt m e g a V a d á s z o k B o rre n d je, 4 3 b o rt n e v e zte k. A zsű ri B o c k J ó z s e f (V illá n y ) C a b e rn e t F ra n c n a g y a ra n y é rm e s b o rá t é rté k e lte a le g m a g a s a b b ra é s e g y b e n az O rd o Vini V en a to ri V a d á s z B o r re n d v ö rö s z á s z ló s b o rá n a k v á la s zto tta. N é m e th C s a b a (K e s z t h e ly ) P annonhalm i ra jn a i riz lin g 2001 b o ra e ln y e rte a b o rre n d fe h ér z á sz ló s b o rá n a k cím ét. T iz e n k é t borminta arany, 18 e z ü st é s 7 b ro n z é rm e t n y e rt. K ü lö n d íja t k a p o tt D e m e te r C s a b a (E g e r) C a b e rn e t F ranc b o ra é s B ód i F e re n c (M á d ) Tokaji a s zú e s z e n c ia 1999 bora. A d íjá ta d á ssa l e g y id ő b e n a b o rre n d új ta g o k a t is avatott, rend e s ta g lett B ock József, hírvivő ta g C sekő S ándor é s O szlánszki Tamás Tibor. 730, a 820-ból G. é le té n ek le g n a g y o b b s z e relm e és s z e n v e d é lye a v a d d is zn ó v a d á sz a t volt. E zért a z tán talán m á s o kn á l is jo b b a n szíven ü tö tte a hír, a m ikor az fülé sze te n kid e rü lt, h o g y igen súlyo s h a llá s ká ro s o d á sa van. R ögvest a zon s o p á n ko d o tt, h o g y m ik é p p fo g ja m a jd m e g h a lla n i a k ö z e le d ő d isznókat. A z orvos vig a szta lta, é s - a m int k é s ő b b a g y a ko rla tb a n is kid e rü lt - a ja v a so lt c s u d á la tos n a g y o th a lló készükkel k é p e s volt ig e n n a g y tá volságró l is m e g h a lla n i a b e ó v a to s ko d ó disznókat. Ö röm e nem is is m e rt határt, ú jb ó l töretlen kedvvel já rt ki a szórókra, le sekre. T ö rtént aztán, h o g y m ár tö b b a lkalo m m a l ü lt ki e g y n y o m a ib ó l ítélve hatalm as vadka n ra, d e ig y e ke z e té t s o k á ig nem k o ro n á zta siker. E gyik a lk a lo m m a l a ztán v é g re % U J u. 5 _1 UJ Ctl oc U J oö _ J S A nagy kan bosszúja E nnyi p o n ts z á m kellett R ékasi C sa b á n a k (P a csa i V t.). h o g y m e g n y e rje a z alai h ivatásos v a d á szok h a g yom á n yo s versenyét, am elyet június 26-án a B akonyerd ő Rt gyen esdiási ksterén rendeztek m eg. E gyedül a z o rszágban Zala m e g y é b e n fo g a d já k el s za k m ai to v á b b k é p zé s n e k a hivatásos v a d á szo k versenyét, ahol n em a versengés, hanem a szakm ai tud á s b ővítésének a le h e tő sé g e a fontos - hangsúlyo zta m e g n y itó já ban Feiszt O ttó. a z O M V K elnöke, a Z a la e rd ő Rt. ve zé rig a zg a tó ja. E nnek ellenére m é g s oha ilyen ke vesen n em neveztek a versenyre, m ind össze öt vadásztársaság - Ha csak a részvétel lenne a fontos... akkor is jó a dobogón állni 11 hivatásos vadásza a Z alaerd ő és a B akonyerdő R t-k 15 hivatásosa m érte idén össze felkészültségét. M int m in d e n e szte n d ő b e n, idén is új fe la d a tta l b ő v ü lt a versengés. K ü lö n b ö z ő va d fa jo k kü lö n b ö ző helyéről ve tt szőrm intáit és tö l té nyhüvelyeket kellett fö lism erniük a versenyzőknek - a v ersenybíró a korá b b i versenyek első helye- m e g tö rt a jé g. jó e lő re m e g h a l lotta a kan k ö z e le d té n e k n é hány á g ro p p a n á s á t é s a la p o san fe lké szü lve fo g a d h a tta. G o n d o san m e g c é lo z ta é s e g y lövéssel h e ly b e n m arasztotta. C s a k h o g y - a m int k é s ő b b k i d e rü lt - a n a g y iz g a lo m b a n, a lövés e lő tt e lfe le jte tte k ik a p c s o ln i a c s u d á s h a lló k é szülé két. E z a ztá n - m ás za jo kh o z h a sonló a n - a lövést is ú g y föle rősítette. m intha n a g y á g y ú t s ü tö tte k vo ln a e l a füle m ellett, íg y esett, h ogy h ő s ü n k e t a sors fura fin to ra ké n t a terítékre k erült n a g y kan b o s s z ú b ó l az u to lsó le heletével ism e rte tte m e g a z örök v a d á szm e z ő k h a lálos c s e n d jé v e l. G. v é g é rv é nyesen é s teljesen m e g s ik e tü lt úgy. h o g y a z o n m á r sem m ifé le készülé kke l segíte ni tö b b é n e m lehet. Zs.L.

8 HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK K.S. szeret vadá szni, kü lönösen a n yári v a d d is z n ó v a d á s z a t a szenvedélye. E zért sok m ind e n re képes, ö re g W a rtb u rg ján re n d szere se n fe l-fe ltű n ik a beiró kö n yvnél. s b iz o n y s z á m o s é jsza kát h a jla n d ó eltölteni a m a g a s le s e n v a g y a b ú z a és k u ko ric a tá b lá k környékén. íg y v o lt e z jú liu s e le jé n is. K ette n m entek ki - a z idén n em túl m a g a s - k o p a s z b ú z á ra, h o g y e lc síp jé k a z idejárog a tó é s e g é sz éjje l h a n g o sa n c se m e g é z ő, b a g ó z ó kondát. E rős é sza ki szél fújt. e z é rt a W a rtbu rggal a tá bla felső szé létől n em m essze ká száló d ta k ki az autóból. M indke tten e l fo g la ltá k tu d o m á n yo s a la p o s s á g g a l kiszem elt leshelyüket... é s tü re le m m e l v á rtá k a d is z nók é rkezését. A h o ld m á r jól fe n n já rt az é g b o lt horizontján, d e nem a k a rt jö n n i sem m i. M é g a z ő zek sem rio g a tta k a közeli erdőfoltban. K.S. v a la h o g y n e m ére zte jól m agát, nehezen k a p o tt le v e zettje, K arikó R óbert volt. A színvonala s v e té lk e d ő m á s o d ik h e ly e zettje K ozm a Jó zsef (Z a la völg yi V t.), h a rm a d ik h e lyeze ttje K ovács E ndre (Z a la e rd ő - n a g y ka n iz sa i e r d é s ze t) volt. A to v á b b i sorrend: B a k c sa Z o l tán (Z a la e rd ő.- b á n o k szentg y ö r- g y i e rd é sz e t). S ohár D e zső (Z a la e rd ő - lenti e rd é szet) é s H o rvá th János (Z a la e rd ő - le te n ye i e rd é szet). P.G. Népes delegáció A z összes re g isz trá lt ré sztvevő tö b b m int tíz százaléka, 24 m a g y a r s z a k e m b e r lesz s z e p te m b e r 1-6. k özött a z é s za k -p o rtu g á lia i B raga váro sá b a n, a XXVI. N e m zetközi V a d b io ló g u s K o n g re s sz u son. A m a g y a r s za k e m b e re k n égy e lőad ást tartanak az őzről, a g ím szarvasról... és a tö b b vilá g re k o rd d a l b ü s zk é lk e d h e tő g h ú ti d á m á llo m á n yró l a 3 2 o rs z á g b ó l é rke z ő v a d b io ló g u s n a k, o k ta tó nak, kutatónak. A k o n g re s szus je l m o n d a ta. a m e ly e g y b e n a te m a tikát is m e g h a tá ro zza: A v a d v ilá g fenntartható használata - az e m b e r é s a v a d v ilá g e g y s é g e ". M int m in d e n nem ze tkö zi k o n g resszus, e z is jó le h e tő sé g a k o m m u n ikáció ra. a kutatók é s a d ö n té sh o zó k k ö zötti in fo rm á ció k c s e réjére. a z új ism eretek é s e re d m é n yek bem u ta tá sára, m e g is m e rte tésére. HWI Az elgázolt Wartburg g ő t. a lá b a it m in th a ólo m m a l ö n tö tté k v o ln a ki. Ú g y d ö n tö tt, n em vár to v á b b, hazam egy. F ölvillantotta lám páját, m a jd m iután e lp a n a s zo lta társá n a k b ú já t-b a já t. b e ü lt a W a rtb u rg b a é s s z é p c s e n d e s e n e lk e z d e tt c so ro g n i a b ú z a tá b la k ö zött vezető úton. A szívszélh ü d é s kerü lg e tte, a m ik o r a tá b la k ö ze p é n - jo b b ról - e g y h a ta lm a s k o c a n e k i rontott a z a u tó n a k s b e horp a s zto tta az e ls ő a jtó v é ko n y lem ezét, m a jd újra é s újra n e k itá m a d t a lem ezeknek. A p u s ka a h á ts ó ülésen s z u n n y a d t a to kban, ott is m a radt. M ire K.S. ráeszm élt a tö r téntekre. a k o c a é s m é g v a g y tu c a tn yi s ü ld ő é s m a la c m ár e liszko lt az e rd ő felé. H át ilyen is m e g tö rté n h e t, a m ik o r n em a z a u tó üti el a va d d isznót, h a n e m a d is zn ó k o k o zn a k m a ra d a n d ó sérülést" a z a u tóban. -dór Zemplén - Bodrogközi Vadásznapok A z o rs z á g e g y ik, k é ts é g k ív ü l le g s z e b b v id é k é n a m a tő rö k, p ro fik é s p o lg á rm e s te re k k ö z ö tt d ő l m a jd el a z O rs z á g o s V ad p ö rk ö lt F őző V erseny e g y é n i é s c s a p a t h e ly e z é s e a M a g a s h e g y i S íh á z n á l. S á to ra lja ú jh e ly e n a u g u s z tu s ikén. H o s s z ú v o ln a fö ls o ro ln i a z o k a t a re n d kívü l v á lto z a to s k u ltu rá lis é s s p o rt p ro g ra m o k a t. a m e ly e k k e l a re n d e z ő k v á r já k a z o d a lá to g a tó v e n d é g e k e t, d e m in d e n k o ro s z tá ly s z á m á ra m a ra d a n d ó é lm é n y e k e t g a ra n tá ln a k. R é sz le te s in fo rm á c ió és je le n tk e z é s i la p k é rh e tő a K o s s u th Lajo s M ű v e lő d é s i K ö z p o n t b a n a 0 6 /4 7 / e s te le fo n s z á m o n. Országos Vizsla Főverseny G y o m a e n d rő d ö n re ndezi a z id e i C A C IT O rszágos V izsla F őversenyt a M EOE V adászkutya Teljesítm énybírói Tanácsa, o k tó b e r ikén. A versenyre azokkal a vizslá k kal lehet nevezni, am e lyek teljesíte tté k le g a lá b b a z ő s zi te n yészv izs g á t. v a g y a v ízi-m ezei vizs g á t. N eve zési h a táridő: s z e p te m b e r 20. R észletes in fo rm á ció k a p h a tó d r H e rg e r Lászlótól M ajs. P etőfi té r 187. le vele zé si cím en, v a g y a 0 6 /3 0 / es m o b il telefonszám on. Ifjúsági pályázat.a te rm é s z e t é s é n " c ím m e l VIII. a lk a lo m m a l írja ki ifjú sá g i p á ly á z a tá t a V adász K önyv K lu b E g y e s ü let évre. P ályázni lehet a té m á n é s kate g ó riá ko n b e lü l p ró z á val, v e rssel, képző m ű v é s ze ti a lk o tással. fotóval nem. K ate g ó riá k: I é v e s ko rig, II től 14 é ves ko rig. III től 18 é ves ko rig. IV tól 2 5 é ves korig. A prózai m ű m axim ális te r je d e lm e 3 szá m ító g é p e s o ld a l. 2 vers. é s 2 A /4 m é re tű g ra fika, fe s t m ény. E re d m é n yhird e té s a FeH o- Va kiállítás s zo m bati n a p já n 11 ó ra ko r lesz. e lő z e te s kiértesítés m ellett. C ím : V adász K önyv K lu b E gyesület B u d a p e s t. Tím ár u.26. Bikára, augusztusban D a c o lv a a k á n ik u lá v a l re n d kívü li é rd e k lő d é s m u ta tk o z o tt a v a d á s z o k ré s z é rő l a z o n a s z a k m a i fó ru m o n. a m e ly e t a m e g y e i v a d á s z k a m a ra s z e rv e z e tt P é c s e tt, jú liu s 17 -iké n. A fe lk é rt e lő a d ó k a z a k tu á lis k é rd é s e k rő l ta rto tta k tá jé k o z ta tó t, e g y e b e k k ö z ö tt a m e z ő é s e rd ő g a z d a s á g i v a d k á ro kró l. a v a d é s g é p já rm ű ö s s z e ü tk ö z é s e k k e l k a p c s o la to s új. a l k o tm á n y b író s á g i d ö n té s rő l, v a la m in t a z A P E H fo ly a m a tb a n lé v ő é s v á rh a tó v iz s g á la ti k é rd é s e irő l. Dr. G á rv á n J á n o s, a k a m a ra p é n z ü g y i é s g a z d á lk o d á s i b iz o tts á g á n a k ta g ja is m e rte tte a k a m a ra é s a z A PEH á llá s p o n tjá t. E lké s zü lt e g y s z a k a n y a g, a m e ly m e g h a tá ro z z a a v a d á s z tá rs a s á g o k te v é k e n y s é g i köré t, m e rt az e g y e z te té s e k s o rá n d e rü lt ki. h o g y n in c s jo g s z a b á ly, a m e ly te l- je s k ö rű e n m e g h a tá ro z n á, h o g y a tá rs a s á g o k e s e té b e n m i a c é l s z e rin ti ille tv e a v á lla lk o z á s i te v é k e n y s é g b e v é te le é s k ö lts é g e. A z e lk é s z ü lt s z a k a n y a g tö b b e k k ö z ö tt e b b e n is s e g íti a fo ly a m a t b a n lé v ő re v íz ió s ü g y e k e lb írá lá sát. Dr. P a p p T iv a d a r é s Á c s Is t v á n a v a d k á ro k tű rh e te tle n s é g é - ről s z á m o lt be. M in d e z e k e l le n é re a le g n a g y o b b m e g le p e té s t a z k e lte tte, h o g y F a lk K onrá d v a d á s z a ti o s z tá ly v e z e tő b e je le n te tt, h o g y k ö rle v é lb e n é rte s íte tte ki a g a z d á lk o d ó k a t, h o g y a g y e n g e m in ő s é g ű, 2-3 é ves g ím s z a rv a s b ik á k id é n y é t e lő re h o z tá k, a u g u s z tu s 1 5 -é tő l v a d á s z h a tó k. - Agyaki - A pamukíak bem utatkozása A P am ukon a közelm últba n rend e z e tt M u ra y M ű h e ly A lko tó tá b o r k é p e ib ő l nyílt kiállítás K a p o s v á rott. a M e g y e h á za G a lé riá b a n jú liu s 28-ikán. (/A z a lk o tó tá b o rró l b ő v e b b e n la p u n k 23. o ld a lá n o lv a s hatn a k.) A kiállítás a u g u s z tu s 22- é ig te k in th e tő m eg. cím e K a p o s vár. C so konai u tc a 3. KORONGVADASZ VERSENYNAPTAR Hó Nap Verseny neve Rendező Helyszín Aug. 02 Vadász skeet országos Arany-Tölgy KLE Csongrád ranglista verseny 09. Hajdú Kupa Nánási LE Hajdúnánás 10. Sárvíz Kupa Soponya Soponya 16. Dr. Egyed István Visegrádi LE Budakeszi Emlékverseny Osztrák GP VJWÖ Sommerein Országos Vadásznapok OM W -VKE Csongrád Lóverseny 19. Alföld Kupa Csongrád 20. István Király Kupa Köröstarcsai LE Köröstarcsa 23. Füzes Kupa Füzesabonyi LE Füzesabony Szept Korongvadászat Arany-Tölgy KLE Csongrád Országos ranglista verseny 13. Doki Kupa Köröstarcsai LE Köröstarcsa Osztrák OB VJWÖ Wr. Neustadt Gyorsított korongvadászat Arany-Tölgy KLE Csongrád Országos ranglista verseny Okt. 04. Agrár Kupa Hajdú Lövész Hajdúnánás Egyesület 05. Dr. Lumniczer Sándor Visegrádi LE Budakeszi Emlékverseny 11. Füzes Kupa Füzesabonyi LE Füzesabony Alföld Kupa Arany-Tölgy KLE Csongrád 25. Vadász - trap. országos ranglista verseny Arany-Tölgy KLE Csongrád

9 A VIZEK PÁRTJÁN VARVA A récék költésének kezdetekor inkább a belvizek é s a z árvizek ré m e fe n yegetett, am i - hála Istennek - vaklá rm á n a k bizonyult. É vszázados rekordokat d ö n tö tt viszont ké ső b b a z aszály, és sorra repedeztek kérgessé a vizivad m egszokott élőhelyei. A tikkasztó kánikula m ár m á ju sban bekö szöntö tt é s júniusban a gye p e k m ár a kiégett augusztu si táj képét idézték. A g a b o n a tarlókon s in c s annyi keresnivaló, m int m ás években, hiszen jószerint annyi sem term ett. am i a költségeket fedezhette volna... H a időközben valam i cso d a nem történik, az augusztus 15-ikén kezdődő vizivadas idény va- A bajokat m egelőzendő, nem árt néhány jó tanács. A le g g y a ko rib b récefajunkat, a tőkés récét m ár csak le g n a g y o b b term ete m iatt is. m ás récefajjal - m ég kevés gyakorlattal is - összetéveszteni szinte lehetetlen. A ki tehát nem biztos a d o lg á b a n, csak a tőkésekre lőjön. N apszállta után jön általában a java. akkor fokozottan kell figyelni. A jó sörétlövés távolsága, a m é te r. ha a látjuk a lábukat, különösen a gácsérok naracsvörös úszóját. Nem kell kapkodni. m ert ha a helyet jól választottuk, jön ezt senki értelm etlennek, m ert ez a korlátozás é p p e n a v adászat sikerességét, élm ényszerűbbé tételét szolgálja. A z augusztusi kacsahúzás csa k ú g y válik m ara d a n d ó élm énnyé, ha m e g ad ju k a sava-borsát, betartjuk az önkorlátozó házi szabályokat, ha azokat okosan alkalm azzuk. nem ellenünk, hanem é p p e n é rtünk vannak. M e rő b e n m á s - te r m é s z e te s e n - a te n y é s z te tt, fé lv a d. dászöröm eit illetően m inden okunk m egvan a borúlátásra. Term észetesen korántsem újkeletű ez a g o n d. hiszen évek óta tart a kiszáradás folyam ata, szikes tavak, nádasok, tartósan vízállásos területek sora száradt ki a szem ünk láttára. O lyanok, ahol néhány éve m ég esténként, hajnalonként szaporán szólt a puska, m ost m ár szandálban lehet sétálgatni. M iért is k é szülő d ü n k töretlen optim izm ussal m é g is m in d e n é vb e n a récézésre? M ár a h ó nap elején szem ünk az égen. s figyeljü k a h ú zó ka csák irányát, h o g y le g a lá b b a naponta e n g e d é ly e ze tt n yolc ré cé b ő l néhányat m égis csak aggató ra fűzhessünk. Az egyéni vadás zat sajátos élm ényszerzése, a term észet részévé válás le h e tő sé g e a d ja a m ás va d á sz a ti m ó d d a l össze nem hasonlítható v arázsát a vadka csa h ú zá snak. Ez hajt ki esténként a m e g m a ra d t vizek p artjára, ahol ha előre a la p o san m e g fig ye lt leshelyünket jól választottuk ki. a siker nem m a ra d h a t el. S zólni kell azonban m in d e n ké p p e n arról a g o m b ó cró l, am ely m in d a n nyiunk - ha b e valljuk, ha nem - m ég a le g ta p a s zta lta b b a k to rkában is o tt göm b ö lyö d ik, n ehogy véletlenül vé dett réce kerüljön terítékre. N em ú g y m int régen, m a n a p s á g m ár nem a teríték, hanem a részvétel a fontos, ezért teljesen fe le sle g e s tá vlövésekkel hazardírozni. Van idő n y u g o d ta n felkészülni a lövésre, é s m e g ta lálni az esetleges hibázá s okát. korrigálni a következőt. m ajd a következő. Külön szólni kell arról, h ogy kacsázásnál, húzáson is nélkülözhetetlen a jó vizsla. am elyik akár őt v a d á szt is képes kiszolgálni". V izsla nélkül elveszhet a lőtt récék tö b b m int fele is, különösen a szárnyazottak. Illik a z első beszállókat lövés nélkül elengedni, annál nag y o b b bizalom m al jön m ajd a többi. Fontos. ho gy napszálltáig a vadász am ennyire c sa k - lehet rejtőzzön el. m ert a m agasból a kacsa jo b b a n lát, m int a nádban, sásban m e g h úzódó vadász. H ajnalban le g jo b b a szürkület, d e é rdem es m egfelelő takarásban 1/ ig is kint m aradni, m ert akadnak csapatok, am elyek c sa k későn húznak ki a vízről a tarlókra, a n a p pali tartózkodási helyeikre. S okhelyütt az a b ö lc s gyakorlat, h ogy e g y héten csak két - három nap lehet kim enni kacsázni, m ert így esténként nyug odtabba n húznak be. Ne tartsa rö p te te tt ré c e v a d á s z a ta. N a p i te ríté k k o r lá to zá s n in c s, és a k á r a n a p s z a k tó l is fü g g e tle n. E h e lyü tt, és c s a k itt le h e t re k o rd o k a t d ö n tö g e tn i, a m in e k c s a k a p é n z tá rc a v a s ta g s á g a s z a b h a t h a tá rt. E zt is le h e t íz lé s e sen é s jó l c s in á ln i, d e le h e t a jó é rz é s ű e m b e r s z á m á ra e lfo g a d h a ta tla n m ó d o n is s z e rv e z n i. K e t tő n - a te n y é s z tő n é s a fiz e tő v e n d é g v a d á s z o n - á ll a vásár. N em k ö te le z ő e lfo g a d n i az e lfo g a d h a ta tla n t, m e rt a v e v ő n e k ig e n is v a n n a k jo g a i, b e le s z ó lá s i le h e tő s é g e. H a a re n d e z é s a z íz lé s é ve l e lle n k e z ik, b á tra n m e g m o n d h a tja a v é le m é n y é t, s m e g is k ö v e te lh e ti a v á lto z ta tá s t. J ó ezt p e rs z e e lő re tis z tá z n i, m e rt a k ko r s e n k it n em é rh e t k é s ő b b s e m m ifé le m e g le p e té s. A m íg a te rm é s z e te s á llo m á n y o k n á l a tá v lö v é s e k e lk e rü lé s é re k e ll v ig y á z n i, a rö p te te tt ré c é k n é l e n n e k e lle n k e z ő jé re k e ll fig y e ln i, tú l k ö ze lrő l, 15 m é te re n b e lü l k e rü ln i kell a lö v é st, m e rt k ü lö n ö s e n a z e rő s e b b e n s zű k íte tt c s ö v ű p u s k á k e s e té b e n - a m é g k e llő e n s zé t n e m te rü lt s ö ré tn y a lá b k í m é le tle n ü l ro n csol. H. Zs.

10 H a valaki b e le v á g a d o lg o k k ö ze p é b e (In m é d i ás ré s...), jó m agyar nyelvi lelem énnyel azt m ondjuk rá: nem kukoricázik. Nos. ez lehet, hogy így van egyes em bertársainknál, de korántsem igaz nagyva d ja in k zöm ére, m ert a disznó, a szarvas és a d á m b izony kukoricázik. sőt egyenese n a ku ko rica k ö ze p é b e vág(rá g ) bele. A m ióta az e m b e r növényeket term el, m in d ig volt és - am íg vad lesz m in d ig is lesz v a d kár. a va d része a term észetnek, a term esztett kultúrnövény sokkal kevésbé. H ozzá kell tenni, h ogy teljesen term észetes jele n ségrő l van szó, am iért nem hibáztathatjuk a vadat, hiszen a z is az é lővilág e g yik a laptörvénye, h o g y a lehető legkiseb b energia felhasználásával kell biztosítani a szervezet s zü ksé g le te it (b o lo n d az. aki tö b b e t dolg o zik, m int a m ennyit m u s z á j...) A kukorica a z e g yik le g m a g a s a b b energiatartalm ú tápanyag, am ihez hasonlót szinte sem m ilyen vadon term ő növény nem tu d nyújtani a vad term észetes környezetében. Teljesen logikus tehát, h o g y ahol hozzáfér - és ezen van a h a n g súly! - ott enni is fo g belőle, sőt ta p o s á s á val e setenként n a g y o b b k á rt csinál, m int tá p lá l kozásával. A vad tehát kárt o koz a z e m b e r által term esztett növényekben - ha hagyjuk. H ogy m iként ne hagyjuk, ennek szám os tö bbé-kevé sbé bevá lt m ódja van a m egelőzéstől a kártétel m értékének a csökkentéséig. Passzív védekezés. Látszó lag le g e g ysze rű b b m ó d ja a kultú rn ö vé n y (va g y ü lte te tt erdő) m egvéd ésének a kerítés, am elynek e lé g m a ga sn a k kell lenni ahhoz, h o g y a s za rvas á t ne ug o rja (m inim um 2 m é te r) e lé g erősnek, h o g y a véletlenül v a g y tu d a to sa n (!) nekiszaladó, akár m á zsa feletti súlyú va d ne tu d ja ledönteni, v a g y átszakítani, é s a fö ld h ö z e lé g sta b ila n rögzített kell legyen, h o g y a d is z n ó ne tudja alányúlva felem elni. L e g jo b b a n b e v á lt az ú g y nevezett v a d vé d e lm i kerítés, a m ely 5 m m -es lá g y va s d ró tb ó l fonott, v a g y h e g e szte tt va sh á ló alul-felül fé lb e hasított ké rg e s a kácru d a kkal...stáflikkal". A jó l m e g é p íte tt kerítés m inim ális ellenőrzést igényel, e le g e n d ő az esetlege s illetéktelen b e h a to lá s h e lyének helyreállítására. Viszont az ilyen kerítés b ita n g u l d rá g a, lehet, hogy sokszorosan tö b b e kerül, m in t az általa m e g védeni kívánt term ény értéke, e zé rt csak hosszan é rtékesülő. s így a létesítési k ö ltséget sok évre e losztva a rá n yo s a n m e g té rü lő (?) b e ruházásként alkalm azzák, e lsősorba n e rdőtelepítéseknél. felújításoknál. Jóval o lc só b b, eg yszerűbbe n telepíthető és bontható, d e folyam atos. napi felügyeletet igényel a villanypásztor L e g jo b b a n b e vált, a m elynél le g a lá b b 3 szál biztosítja arányos m a g a s s á g b a n e lo s ztva a kis á ra m erősségű, d e n a g y feszültségű áram á lla n d ó keringetését. A d ró th o z é rő testet erős. sokkszerű, d e ve szélyte le n á ra m ü té s éri. s ez kellően riasztó hatású kellem etlen e m lé k nyom okat hagy. E nnek elle n é re elő fo rd u l, h ogy bejut a vad. esős id ő b e n a fű z árlatot okoz. va g y a futó rudli. m e g ria szto tt konda.á tto lja " a dróton az elől haladót, s az elszakadt vezetéknél sza b a d az út. A z ára m e llá tá st b izto s ító a k kum ulátorra. n a p elem re viszont nem a v a d. h a nem a kétláb ú..kártevők" jelentik a veszélyt. E lőbbiekkel sze m ben a z id e ig le n e s, g y e n g e m inőségű szedett-vedett.álkerítések" csak arra jók, ho gy a védekezési kötelezettségnek látszó la g e le g e t téve a..jó s zándékot" b izonyítsák. s ez által a károsult tá rg ya lá si pozíció já t erősítse a va d ká r felm érésekor. U g ya n c sa k h a tástalanok hosszú távon a k ü lö n b ö ző optikai riasztók", a kátrányos m adzag tó l a felkötözött A kifeszített drótszálakból álló kerítés" nem akadályozza meg a kártételt színes sza la g o k ig, c s ö rg ő k o n ze rvd o b o z tó l a (va d ő rn e k ö ltö zte te tt) m a d á rije sztő ig. E zeket a va d e lő b b -u tó b b m egszokja, s c s e p p e t sem za va rta tja m a g á t, le g fe lje b b relatív v é d e ttsé g e t je le n t azokhoz a tá b lá kh o z ké p e st, ahol m ég ilyen védelem sincs... A k t í v ve dók; A hol nem lehet d rá g a k e rítésekkel m e g o ld a n i a te rm é n y védelm é t - m á rp e d ig ez a je lle m z ő b b - akkor a hatásos m ódja a kár m egelőzésének, ha a táplálkozni A táblák melletti cserkelésnél hasznos segédeszköz a célzóbot é rke z ő vadat a tá b lá b a ju tá s előtt riasztjuk vissza, v a g y ha m ár bejutott, m in é l h a m a ra b b kiza va rju k onnan, ő s i m ó d s ze r e ste a tábla k ö rül g yújto tt tüzek füzére, am ire z ö ld g a z t rakva fojtó füst árasztja el a környéket - am íg a tű z m ester el nem alszik. S zokás m é g a kutyás ő rö k alkalm azása - vala m ikor ez a falusi csősz d o lg a volt a kik fo lya m a to sa n já rjá k kö rb e a v é d e n d ő területet. N em sokat ér viszont az é j szakára kikötött kutya, az á lla n d ó helyről jövő A nyári terítéket is el lehet elegánsan készíteni - s nem csak a vendégeknek! u g a tá stó l nem tart a v a d. n y u g o d ta n b e m e g y a k u k o ric á b a - akár n éhány m éterrel m ellette. H asználatosak m ég különbö ző hangkeltő eszközök. k a rb id.á g y ú ". g á z p a la ck ró l m ű k ö d ő durrogó. feg yverből leadott lövés tartós riasztó hatá sa c sa k tö b b s z ö ri helyváltoztatással ko m b in á lv a van. v. i d. í s /. i t i m ó d o k L e g tö b b v a d á s z te rü le ten a g a z d á lk o d á s D a m o klé sz-ka rd ja a vadkár, n a g ysá g á n a k á r a g a z d á lk o d ó léte is m úlhat. E lhárítása, csö k ke n té se a la p vető érd e k, sok esetben csa k kötelező m ó don elrende lt ké n y szervadásza ttal (társadalm i m unka?) valósítható m eg. A zo n ritka alkalom, a m ikor szívesen látott a m á s k or.k iu tá lt" v e n d é g v a d á s z is. s je lentős á rke d v e zm é n yt k a p a b é rva d á sz, csak jöjjön. Á m nem e lé g a sok puska, m e g kell te rem teni a feltételeit annak, hogy a va d á sz o k nak m ó d ja is legyen a v a d a t m eglátni, m e g lő ni. A feltáratlan, kilom éter hosszan a z e rdővel határos zárt. v a g y g a z o s szélű ku ko ric á b a n csak a vad n a k van esélye. S zerencsés helyzet. ha a v a d g a z d á lk o d ó azo n o s a fö ld m ű ve lő vel. v a g y le g a lá b b is jó a k a p csola t közöttük (E gy-két d a ra b, rá a d á su l lassan e la d h a ta tla n vad húsának felajánlása sokszor c so d á t m ű vel. ezen sp ó ro ln i d ő re s é g!) E kkor m e g o ld h a tó a ku ko ricatábla szélének lesilózása. n yila d é kok. lő c silla g o k kivágása, h o rd o zh a tó m a g a s lesek beszállítása a táblák b else jé b e - m e g k ö n n yíte n d ő a v a d á szok d o lg á t a z e re d m é nyes kárm érsékléshez, létszám csökkentéshez. A leshelyeket - a m e ly lehet akár három ra kla p b ó l összeakasztott alkalm i..leskosár" is - a v a d kifig yelt vá ltó in a k köze lé b e n, a z e rd ő és a tá b la határán, a vetéshiányos vagy vízp angásos ritkás foltokra, term észetes m é lyedése kre. d a g o n yá k ra, tá b lá k közt h ú zódó árokra, g a z fo ltra é rd e m e s elhelyezni, fig y e le m b e véve az ura lkodó szélirányt. Ezek h iá nyáb a n e re d m é n ye s a lesszék használata, va g y az ó vatos cse rkelés a táblaszéleken, n yila d é kokon. T ö b b n y ire keskeny, szűk helyen, rá a d á sul rossz látási viszonyok közt kell lőnünk, s a látszólag zö rg ő s kukoricában a va d sze llem ként. h a n g ta la n u l tu d k özlekedni, e z é rt sokszor nagyon rövid id ő áll rendelkezésre a bírála t hoz. d ö n té shez. Ilyenkor c é lsz e rű a kis n a g y í tású cé ltávcső, vagy a nyílt irányzók h asznála ta. szám ítanunk kell gyors, közeli ka pá slövésre. sokszor a g y ö n g yg o ly ó va l töltött sörétes p u s ka h a s zn o s a b b a golyósn á l (fő le g, ha n in cs a ta rv a d v a d á szatá ra külön e n g e d é lyünk). S píler" v a d á szok a dis zn ó k a t követve, a sorok k ö zt b u jkálva akár a ko n d a k ö ze p é b e is b e csú s zn a k, s n é g yké zlá b, v a g y akár hason fe kve (!) te szn e k lövést - sokszor c sa k a lá b a kat látva. A lövésre azonban fokozott g o n d o t fordítsunk. m ivel a kukoricáb an az utánkeresés néha ré m álom m al fe lé rő sziszifuszi m unka - főleg jó kutya nélkül. S okan id e g e n k e d n e k tőle. de ilyenkor a fe jlö vé s c é lszerű, o tt ritka a s e b zé s, s találat esetén a vad helyben m arad. B evált m ó d sze r a jól körülállható k is e b b tá b láknál a zöldhajtás, a n a p p a lra b e n n m a ra d ó vad kizavarása is csökkenti a kártételt feltéve h o g y van e le g e n d ő vállalkozó, aki h a jla n d ó a kuko ricate n g e re n v é g ig g ya lo g o ln i. N em segíti a zonban a kár m érséklését a z a nem túl etikus, d e je lle m ző gyakorlat, am ikor a trófeára áhítozó v a d á sz a ta rv a d csa p a to t, v a g y a kondát lövés, riasztás nélküli b e e n g e d i a kuko ricába - a várva-várt..nagy kan" elejtésének rem ényében.. Kép és szöveg: Somfalvi Ervin

11 TERM ÉSZETVÉDELEM A KORMORÁN M ie lő tt k o n kré ta n fo g la lk o z n á n k a korm o - rá n v a g y k á ró k a to n a (P h a la c ro c o ra x c a rb o s in e n s is ) hazai e lte rje d é s é n e k g o n d ja iv a l, m e n th e te tle n ü l m e g kell o s z ta n o m O lv a s ó in kka l e g y g o n d o la to m a t. M é g p e d ig azt. h o g y ki é s h o g y a n fe lü g y e li k is h a z á n kb a n v a g y a k á r n e m z e tk ö z i szin te n a te rm é s z e t- v é d e lm i k o n c e p c ió k m e g v a ló s u lá s á t, ezek h e ly e s s é g é t, n e tá n é rte lm é t? H a a s z e rv e z e ti h ie ra rc h iá t n é z zü k, k é r d é s e m re e g y é rte lm ű le n n e a v á la s z : a K örn y e z e tv é d e lm i é s V íz ü g yi M in isz té riu m, m in t a h o g y a n e m z e ti p a rk ja in k te v é k e n y s é g é t is. L e h e t, h o g y n in c s te lje se n ig a z a m, d e n e k e m é s s z á m o s v a d á s z tá rs a m n a k, e r d é s z-. é s h o rg á s z b a rá to m n a k ú g y tűnik, m in th a b e k ö tö tt s z e m m e l" tö rté n n é n e k e z e k az e lle n ő rz é s e k, s s zá m o n k é ré srő l m é g n e m hallo tta m. M ire g o n d o lo k? A n é lk ü l, h o g y k ö rb e já r n á m, ré sz le te ib e n is m e rte tn é m az e s e te ket. ím e e g y -k é t p é ld a a v é d e lm i k o n c e p c ió k közü l. (M in d e n b iz o n n y a l O lv a só in k, a v a d á s z o k e n n é l tö b b e t tu d n á n a k fö lso ro ln i, s z e rk e s z tő s é g ü n k n y ito tt a p é ld á k ö s s z e g y ű jté s é re.) K e z d jü k a b ih a ru g ra i ta v a k k a l, a m e ly a n n o a z in te n z ív h a lg a z d á lk o d á s és v a d á s z a t m e lle tt - ig a z i v íz im a d á r p a ra d i c s o m v o lt. E z t m e g kell m e n te n i" a la p o n tá jv é d e lm i k ö rz e tk é n t b e v o n tá k a p riv a tiz á c ió b a. e g y k o n z o rc iu m m e g v á s á ro lta a b e ls ő ta v a k p a rtja it, a h o n n a n a z o n n a l k itilto ttá k a v a d á s z o k a t, h a lá s z o k a t, h o rg á s z o k a t... s m a m é g víz s in c s e z e k b e n a ta v a k b a n. M in d e n t fe lv e rt a g y o m é s az a ljn ö v é n y z e t, k iv á ló élő -, b ú v ó é s tá p lá lk o z ó h e ly e t b iz to s ítv a e z ze l a g y o rs a n e ls z a p o ro d ó v a d d is z n ó n a k... a v íz iv ilá g g y a k o r la tila g tö n k re m e n t, s a helyi v a d á s z tá rs a s á g - a n n a k e lle n é re, h o g y a te rü le te n n e m v a d á s z h a t - é v rő l é v re n ö v e kvő, tö b b m illió s v a d k á rt fize t. D e m o n d h a tn á n k L á b o d o n, a P etes m a l m i tavat, a h o l v id ra v é d e lm i k ö z p o n to t h o z ta k lé tre és a h o n n a n m á ra e lk ö ltö z ö tt v a g y e lp u s z tu lt a te rm é s z e te s v id ra á llo m á n y. A v é d e tté n y ilv á n íto tt n y u s z t g y a k o rla tila g k i irto tta az u g y a n c s a k v é d e tt m ó k u st. A z e r d é s z e te k által é v s z á z a d o k ó ta te le p íte tt és k e z e lt e rd ő k b e n a p a s sz ív v é d e le m m i a tt a z ő s h o n o s fa fa jo k a t la s sa n e l n y o m ja a nem k ív á n a to s a ljn ö v é n y z e t és o ly a n v id é ke k re, a h o l a m e g v á lto z o tt víz- é s j Á ta la jv is z o n y o k m ia tt a s za k- > 9 e m b e re k b iz to s a n tu d já k, ^ h o g y n e m m a ra d m e g. tö lg y te le p íté s e k re k ö te le z ik az e rd ő g a z d á lk o d ó k a t. V a la m e n n yire id e illik a seregély, a sárg a lá b ú - m á s n é v e n a z e z ü s t - sirály, a b ü ty k ö s h a tty ú é s a k o rm o rá n e s e te is. E zek a m a d a ra k a n n y ira e ls z a p o ro d ta k, h o g y tá p lá lk o zá s u k, v is e lk e d é s ü k az é lő h e ly ü k ö n k o m o ly g o n d o t o k o z a g a z d á lk o d ó k n a k, az Tulajdonképpen nekünk vadászoknak nincs semmi közünk a kormoránokhoz, nem vadászható vadfaj. Mégis kénytelenek vagyunk foglalkozni vele, mert félő, hogy addig mutogatnak ránk, amíg újra be nem kerül a vadászható vadfajok közé... és akkor fizethetünk a halgazdaságoknak okozott károkért. Van még egy veszélye a jelenlegi állapotnak: Isten ments, hogy lődühönc vadászok - csak hogy segítsenek - közreműködjenek az egyre jobban terjeszkedő kormorán-állomány gyérítésében. e m b e re k n e k... e z é rt a v é d e lm ü k rő l nem e s ik szó. ső t a s e re g é ly t é s a k o rm o rá n t ig y e k e z n e k b e e rő lte tn i a v a d á s z h a tó v a d fa jo k közé. Ez id ő s z a k o n k é n t s ik e rü lt is, v o lt id ő. a m ik o r a s e re g é ly t s z a p o ro d á s i p e rió d u s á b a n v é d té k, a k o rm o rá n p e d ig m a jd h ú s z é v ig é lv e zte a v é d e lm e t. M a se n e m v é d e tte k, se n e m v a d á s z h a tó a k - ez a stá tu su k. N é z z ü k e z e k utá n ré s z le te s e b b e n a k o r m o rá n t. (A z a d a to k a t a b b ó l a 231 o ld a la s k u ta tá si z á ró je le n té s b ő l id é z e m, a m e ly e t a S o p roni V a d g a z d á lk o d á s i In té ze t kész íte tt a T e rm é s ze tvé d e lm i H iva ta l m e g b íz á s á b ó l.) A k o rm o rá n - D é l-a m e rik a k ivé te lé v e l - az e g é s z v ilá g o n e lte rje d t, fő le g a te n g e r p a rto k a t k e d v e li, d e fé s z ke l a n a g y o b b fo ly ó k g a lé ria e rd e ib e n is. M a g y a ro rs z á g o n k o rá b b a n n a g y k ö ltő h e ly e i vo lta k, d e a k á r o k o z á s a m ia tt e z e ke t fö ls z á m o ltá k b e n c s a k a K is -B a la to n o n fé szke lt, b e n k e rü lt v é d e le m a lá és b a n - ki is kerü lt a v é d e tt m a d a ra k listá járó l, m e rt á llo m á n y a n e m c s a k M a g y a ro rs z á g o n, h a n e m e g é s z E u ró p á b a n ro b b a n á s s z e rű g y a ra p o d á s n a k indult. A z es é v e k e le jé n h a z á n k b a n m á r 6 e z e r d a ra b ra b e c s ü lté k az á llo m á n y á t, a m e ly m á ra - az őszi h ó n a p o k b a n - e lé ri a e z e r p é ld á n y t. A v iz s g á la t szá m ítá sa s ze rin t a k á ró k a to n á k á lta l e lfo g y a s z to tt é v e s h a lm e n n y is é g m in te g y to n n a hal, e g y m a d á r n a p o n ta á tla g fé l k iló - m á s fo rrá s o k s ze rin t h á ro m k iló - h a la t fo g y a s z t el... é s nem le h e t p o n to s a n kim u ta tn i, m e n n y i h a la t s e b e z n e k m eg b an e g é s z é v e s v a d á s z a ti id é n y t á lla p íto tta k m e g rá, a m it 1998-tól n e m újíto tta k m e g... a z ó ta a b iz o n y ta la n s tá tu sú fa jo k k ö ré b e ta rto zik, d e b iz to s a n lehet s z á m o ln i a h a lá llo m á n y b a n o k o z o tt k á rté te lé ve l. A v a d g a z d á lk o d á s tó l a h a tó s á g o k s z i g o rú a n m e g k ö v e te lik, h o g y a v a d á s z h a tó v a d fa jo k á llo m á n y á ró l, g y a ra p o d á s á ró l v a g y c s ö k k e n é s é rő l m in d e n t tu d ja n a k, az ü z e m te rv e k b e n é s az é v e s le lö v é si te rv e k b e n p o n to s a n m e g h a tá ro z z á k e g y -e g y v a d fa j e lta rth a tó s á g á n a k, ille tő le g h a s z n o sítá sá n a k szá m ait. Is m e rt fo g a lo m a m in i m á lis é s m a x im á lis lé tszá m, a m e ly kö zö tt v a la h o l o tt v a n az id e á lis m e n n y is é g. U g y a n e z a v é d e tt fa jo kra n e m m ű k ö d ik, nem v á lla lk o z ik rá e g y e tle n te rm é s z e tv é d ő v a g y m a d a rá sz, h o g y m e g m o n d ja e g y -e g y fa jn á l m e n n y i le n n e az id e á lis m e n n y is é g, a m it e g y a d o tt te rü le te n, v o n u lá s á n a k ú t v o n a lá n, fé s z k e lő h e lye in, stb. a te rm é s z e t n e k el kell ta rta n ia... a g a z d á lk o d ó k n a k p e d ig el kell tű rnie. H ol v é d jü k, hol va d á s s z u k a v e té s i varjút, érd e ke ltsé g ü n ktő l, hivatalunktól...székünktő l" fü g g ő e n m é rg e lő d ü n k v a g y g y ö n y ö rk ö d ü n k az e z e rs zá m ra v o n u ló nyári lu d a k b a n. a s e re g é ly -fe lh ő k b e n, a n a p ra fo rg ó tá b lá ka t e lö z ö n lő v a d g e rlé k b e n. H a n e m c s u p á n az író asztalnál ü c s ö rg ü n k. az o rs z á g o t já r v a rá d ö b b e n h e tü n k, h o g y a le a ra to tt tá b lá kon tö b b az e g e ré szölyv, m in t a fá c á n... a N e m z e ti P arkokb a n tú ls z a p o ro d o tt a v a d d is z n ó é s szin te az e g é s z o rs z á g ra je lle m z ő v é vált. ha p u s ká t lát. kita rtó a n fö lö ttü nk kö rö z a h o lló és a z o n n a l le c s a p a z sig e re k - re v a g y kike z d i az o tth a g y o tt v a d a t. A te rm é s z e tv é d e lm i tö re k v é s e k k e l a la p v e tő e n e g y e té rte k /e g y e té rtü n k, c s a k a m ó d s ze re k e t, a z é n v a g y o k a z e rő s e b b " v ita s tílu s t b á to rk o d o m k ifo g á s o ln i. N e m h i sze m, h o g y az u to ls ó érv. m in d ig a c s a k " lehet, m in t a h o g y a z t sem, h o g y a v é g te le n s é g ig el le h e t re jtő z k ö d n i a z EU és a n e m z e tk ö z i e g y e z m é n y e k m ö g é. K érvekére m : te ssék e n g e m - a v a d á s z o k a t, e r d é s z e k e t, h a lá s zo k a t, h o rg á s z o k a t... a te r m é s z e th e z k ö ze l á lló k a t - ig a z i é rve k ke l. tu d o m á n y o s k u ta tá so k o n a la p u ló s z á m o k k a l m e g g y ő z n i, h o g y n e le g y e n ig a z a m, h o g y n e h ig g y e m : a m in d e n h a tó te rm é s z e tv é d e le m e g y e lv a ku lt v a llá s i fe le ke ze t, s e g y re in k á b b á lla m az á lla m b a n a d d ig se v á rjá k el tő le m - a v a d á s z o k tó l - h o g y k o rm o rá n o k ra, s irá lyo k ra, s e re g é ly e k re fo g o k lö v ö ld ö zn i. M e rt aki ig a z i v a d á s z n a k ta rtja m a g á t, n e m a lö v ö l d ö z é s é rt" va d á sz ik. ess

12 TER M ÉSZETVÉD ELEM Döntött az Alkotmánybíróság...a vad és gépjárm ű ütközésével kap csolatos kérdések körében. A z A lkotm ánybíróság 1266/B/1997 AB szám ú, június 17-ei határozatában kim ondta, hogy a vadászati törvény v é g rehajtásának szabályairól szóló 30/ 1997/1V.30/ szám ú FVM rendelet 58. -a alkotm ányellenes, és ezért azt a határozat közzétételének napjával m egsem m i síti. A jogszabályokkal teletűzdelt, igen terjedelm es határozat indoklásából talán elegendő ennyit idézni:...a Vhr 58. -a olyan tényállásokat határoz m eg. am e lyek esetében a vadászatra jogosult m a gatartását felróhatónak kell tekinteni. Ez a - jogalkalm azás során m érlegelésre lehetőséget nem a d ó - szabály eltér a Ptk. és a Vtv. felelősségi szabályaitól és ezzel m egsérti a m iniszteri rendelet a l kotm ányos korlátainak elvét..." Az utóbbi félm ondat m agyarán azt jelenti. hogy a végrehajtási rendelét nem lépheti túl szabályozásban a vadászati törvény által m eghatározott szabályokat. A vadászati törvény bekezdése ugyanis kim ondja, hogy a Polgári Törvény Könyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles m egtéríteni a károsultnak a vad által a m ezőgazdaságon és az erdőgazdálkodáson kívül - esetünkben a vad és gépjárm ű ütközés esetén - a másnak okozott kárt. Ám. hogy ez nekünk kedvező. vagy sem. arra később visszatérünk. Az azonban m ár előre is látszik, hogy legalább kétesélyes a játszm a, de lehet esetleg döntetlen is. A z is bizonyos, hogy a szakértők szerepe jelentősen felértékelődik. és növekszik a bíróságok m érlegelési. döntési hatásköre is. B. * E gyedi eset kapcsán ugyan, de példa értékű döntés született a sok vitát kavart úgynevezett.ex lege. (szó szerinti fordításban :.,törvényen kívüli") term észetvédelm i területekről is. Az.ex lege" területek olyan nyilvánosan közzétett és jegyzékbe sorolt, általában vizes élőhelyek - szikes tavak, időszakos vizállású területek, lápok - am elyek m ég ugyan nem élveznek hivatalos védettséget, de erre hivatkozva a term észetvédelm i szakhatóság többirányú korlátozásokat vezetett be. E gyebek között nem járult hozzá egy fontos útépítéshez, m ásutt m egtiltotta, illetve korlátozta a vízivad vadászat lehetőségét, am ely ü g yben a vadászatra jogosultak bírósághoz fordultak. A taláros testület az 53/2002 /XI.28 / sz. határozatában kim ondta, h o g y... e jegyzék tájékoztató je llege m i att nem alkalm as a term észeti képződ m ények m egjelölése jogszerűségének m egítélésére. A védett term észeti területek m eghatározása egy jogilag form alizált. jogorvoslatot is lehetővé tevő d ö n tési folyam atban lehetséges..." A példaértékű d öntés bizonyára sokhelyütt jelentős nézeteltéréseket, m eddő vitákat, sőt bizonyítható hatósági túlkapásokat előzhet meg. - h - A te rm é s z e t v é d e lm é rő l s z ó ló évi L ili. tö rv é n y v é g re h a jtá s á ra e d d ig 3 5 k a p c s o ló d ó re n d e le t je le n t m e g. A re n d e le te k á tte kin té s e nem k ö n n yű fe la d a t, d e m e g á lla p ítható. h o g y a tö rv é n y v é g re h a jtá s á ra k ia d o tt jo g s z a b á ly o k h a tá rta la n m é rté k ű jo g o s ítv á n yt b iz to s íta n a k a te rm é s z e tv é d e le m s z á m á ra az á lla m p o lg á ro k k a l, ille tő le g a g a z d á lk o d ó s ze rv e z e te k k e l s ze m b e n. A z is m e g á lla p íth a tó, h o g y az e d d ig i re n d e le te k e g y e tle n e lő írá s t sem ta rta lm a z n a k a rra n é zve, h o g y m i a te rm é s z e tv é d e le m fe le lő s s é g e, m ié rt fe le l, m ik o r köte le s a n y a g ila g h e ly tá lln i m o n d ju k a v é d e tt á lla to k k á ro k o z á s á é rt. E g y á lta lá n v a n -e a h a tó s á g n a k fe le lő s s é g e és ha n e m teljesíti a fe la d a tá t, v a g y tú llé p i a h a tá s-, é s jo g k ö ré t, a k k o r h o va lehet fordulni? E zekre n e m a d v á la szt e g y ik jo g s z a b á ly sem. A z a la p tö rv é n y b e n előírt e g y s é g e s s ze r ke ze tű sza k m a i v é g re h a jtá s i re n d e le t, a m ai n a p ig n e m k é p s z ü lt e l... p e d ig e rre a k ö te le z e ttsé g é re az A lk o tm á n y b író s á g m á r k é t sze r is felhívta a m inisztérium figyelm ét. A z O rs z á g g y ű lé s jú n iu s 16-án a te r m é s z e tv é d e le m és a v a d á s z a t s z e m p o n tjá b ó l is je le n tő s jo g s z a b á ly o k a t a lkoto tt. A két tö rv é n y kö zü l a W a s h in g to n b a n, m á r c iu s 3. n a p já n e lfo g a d o tt, a veszély e zte te tt v a d o n é lő álla t- é s n ö v é n yfa jo k nem zetközi k e re s k e d e lm é rő l s zó ló e g y e z m é n y k ih ird e té sérő l s zó ló évi XXXII. tv. (h a tá ly b a lé p e tt: jú n iu s 2 2 -é n ) n a g y o b b n yilv á n o s s á g o t k a p o tt az u tó b b i id ő b e n. (A M a g y a r V A D Á S Z LA P is tö b b ízben fo g la lk o z o tt a jo g s za b á ly, ille tő le g a n n a k v é g re h a jtá si re n d e le te által a v a d á s z o k ra h á ru ló k ö te le z e ttsé g e k ke l.) A m á s ik jo g s za b á ly, az a frik a i-e u rá z s ia i v á n d o rló v íz im a d a ra k v é d e lm é rő l szóló. H á g á b a n, jú n iu s 16-án a lá írt nem zetközi m e g á lla p o d á s kih ird e té s é rő l s z ó ló évi XXXIII. tv. - n o h a m á r a v a d á s z a ti id é n y k e z d e té n, m á rc iu s 1-jével. k ih ird e té s é h e z k é p e s t v is s z a m e n ő hatá llya l a lk a lm a z a n d ó - jó v a l k is e b b n y ilv á n o s s á g o t kapott, p e d ig h o s szú távon a m a g y a r v a d á s z o k, sőt a m a g y a r v a d á s z a t s zá m á ra is je le n tő s v á lto z á s o ka t je lent. A jo g s z a b á ly 3. szá m ú m e llé k le té b e n fo g la lt C s e le k vé s i Terv" s ze rin t a c sa tla k o z ó felek k ö te le s e k m e g tilta n i - a tö b b i kö zö tt - a te rü le tü k ö n e lő fo rd u ló p o p u lá c ió k e g y e d e in e k és a z o k to já s a in a k zsá k m á n y o lá sá t. N é h á n y m a d á rfa j a fe n n ta rth a tó h a s zn á la t e lv é t k ö v e tv e v a d á s z h a tó, ha e zen p o p u lá c ió k v a d á s z a ta ré g m ú ltra v is s z a te k in th e tő h a g y o m á n n y a l re n d e lk e z ik." U g y a n c s a k nem k e rü lt kia d á sra a k á rta la nítás s z a b á ly o z á s á t rö g zítő k o rm á n y re n d e let. Ez a k k o r lé p n e é le tb e, h a a v é d e tt te r m é szeti te rü le te n az e lre n d e lt te rm é s z e tv é d e lm i c é lú korlá to zá s, tilalom, v a g y e g y é b h a tó s á g i k ö te le z é s m ia tt a tu la jd o n o s je le n tős m é rté k ű te rm e lé s s z e rk e z e t v á lto z ta tá sra kénysze rü l. E n n e k a re n d e le tn e k le n n e a fe la d a ta re n d e z n i, s z a b á ly o z n i a v é d e tt á lla to k á lta l o k o z o tt k á ro k m e g té ríté s é n e k m ó d o z a ta it. A tö rv é n y fo g la lk o z ik e z z e l a té m á v a l, c s a k n in c s ré s z le te s s z a b á ly o z á s a h o g y a n ra, a m ik é n tre és a g y a k o rla ti te lje síté s re. M ivel a s z a b á ly o z á s t h ét é v e h a lo g a tjá k, n e m is fiz e t ily e n je lle g ű k á ro k é rt a te rm é s z e tv é d e le m. A te rm é s z e tv é d e le m jo g i fe le lő s s é g é n e k m e g fo g a lm a z á s á t h iá b a kere s sü k a z a la p tö rv é n y b e n é s a z e d d ig m e g je le n t k ie g é s z í tő re n d e le te k b e n. L e het, h o g y - ki tu d ja m ik o r - e rrő l is fo g nak re n d e lke z n i? dr. B.l. MAGYARORSZÁG CSATLAKOZOTT a vízim adarak védelm éről szóló hágai m egállapodáshoz A fenti kitétel ráillene az e rdei sza lo n ka va d á s za tá ra, a m e llé kle t a z o n b a n k e d ve s h o s s z ú c s ő rű m a d a ru n k a t nem so ro lja a fe n ti k a te g ó riá b a. A jo g s z a b á ly h a tá lya k ite rje d v a la m e n n y i M a g y a ro rs z á g o n v a d á s z h a tó víz iv a d ra (lú d - és ré c e fa jo k, s zá rc s a ), a z o n b a n a n a g y lilik e n kívül a m e g le h e tő s e n b o n y o lu lt tá b lá z a to k tö b b s z ö ri á tn é z é s e után sem ta lá lta m a fe n tie k sze rin t v a d á s z h a tó nak m inősített m adárfajt. A jo g s z a b á ly elő írja to v á b b á, h o g y a fe le k sajá t v a d á s z a ti tö rv é n ye ik e t ö s s z h a n g b a h o z zá k a C s e le k vé s i Tervvel", v a la m in t ö s s z e h a n g o lt m ó d s z e rt d o lg o z n a k ki a te rü le ta d a to k ö s szegyű jté s é re. F igyelem re m éltó az a re n d e lke zés is. m is z e rint a fe le k s zü k s é g e s e s e tb e n tá m o g a tjá k a v a d á s z o k a zon tö re kvé seit, h o g y k lu b o k a t v a g y m á s s ze rv e z e te ke t h o z za n a k létre h e lyi, o rs z á g o s v a g y n e m zetközi szin te n, a m e lyek k o o rd in á ljá k a te v é k e n y s é g ü k e t é s s e g íte n e k a fe n n ta rth a tó s á g b iz to s ítá s á b a n." A M a g y a r K ö z tá rs a s á g a m e g á lla p o d á s h o z e g y e tle n fe n n ta rtá s s a l c s a tla k o z o tt: az ó lo m s ö ré tte l tö rté n ő v a d á s z a to t a v iz e s te rü le te k e n a m e g á lla p o d á s b a n e lő írtn á l k é s ő b b i id ő p o n tig, a u g u s z tu s 15-ig s z ü n te ti m e g. (A részletek iránt é rd e klő d ő k a jo g s za b á ly t a M a g yar K özlöny 68. szá m ában találják m e g.) Dr. Faragó István

13 TERM ÉSZETVÉDELEM ö k o ló g ia i v iz s g á ra k é sz ü lte m, a ta n tá rg y a z ú jd o n s á g v a rá z s á v a l b írt s z á m o m ra, h is ze n b o ld o g u lt ú rfíko ro m - b a n ", e zt n e m o k ta ttá k az a g rá re g y e te m en. T a n u ltu n k a n ö v é n y i é s a z á lla ti é le t- k ö z ö s s é g e k rő l, d e ilyen á tfo g ó, re n d s ze rs z e m lé le tű k é p e t az ö s s z e fü g g é s e krő l n e m k a p tu n k. É rd e k e lt a fa jo k k a p c s o la ta a z é lő és é le tte le n k ö rn y e z e tü k k e l, e g y m á s ra h a tá s u k é s k a p c s o la ta ik m e g v ilá g ítá s a, a z ö k o s z is z té m a fe lé p íté s e é s m ű k ö d é s e... m in d -m in d c s u p a é rd e k fe s z ítő té m a. A s z a k n y e lw e l e rő se n k ü z d ö tte m - é s m o s t is tú lz ó n a k é rze m a h a s zn á lt id e g e n k ife je z é s e k tö m k e le g é t - e z é rt id ő b e n e lk e z d te m a ta n u lá s t é s e s té n k é n t ig y e k e z te m m a g a m é v á te n n i az a n y a g o t. A fe lk é s z ü lé s s o rá n k e z e m b e k e rü lt e g y a M a g y a r K ö n y v k lu b T e rm é s ze tka la u z s o ro z a tá b a n k ia d o tt könyv, J o se f R e ic h h o lf É le t é s tú lé lé s a te rm é s z e t- b e n c ím ű m ű ve. A k ö z é rth e tő m u n k á h o z a te rm é s z e tért, k ö rn y e z e tü n k é rt fe le lő s s é g e t é rző s z e rz ő m é g e g y k is ö k o ló g ia i s z ó tá rt is c s a to lt, é s e z s z á m o m ra n a g y o n h a s z n o s n a k b iz o n y u lt. J ó s tílusú, o lv a s m á n y o s m u n k a, íg y n e m ta n k ö n y v k é n t, h a n e m é rd e k e s e s ti o lv a s m á n y k é n t rá g ta m k e re s ztü l ra jta m a g a m a t. A s z e rz ő m e g á lla p ítá s á n a k zö m é ve l c s a k e g y e té rte n ü n k lehet, d e tö b b s z ö r, tö b b á lla tfa jja l k a p c s o la tb a n e lő k e rü lt e g y g o n d o la t, a m e ly e t a s z e rz ő a b ü ty k ö s h a tty ú n á l fe jte tt ki le g a la p o s a b b a n. Is m e re tes, h o g y a b ü ty k ö s h a tty ú az e l m ú lt ö tv e n é v b e n e rő se n e ls z a p o ro d o tt n y u g a to n é s m in te g y húsz é v e m á r h a z á n k b a n is. A d e k o ra tív m a d á r m e g je le n é s é t a z á tla g e m b e r ü d v ö z ö lte, de a g re s s z ív te rm é s z e te s o k a k b a n e lle n é rz é s t is k e lte tt. A z á llo m á n y m a g a s s z in tje N y u g a t-e u ró p á b a n fe lv e te tte - m iv e l te rm é s z e te s e lle n s é g e g y a k o rla tila g n in c s - a fa jra a v a d á s z id é n y m e g á lla p ítá s á n a k g o n d o la tá t. R e ic h h o lf e zt e lu ta sítja, m e rt a te rm é s z e t e zt a lé t s z á m p ro b lé m á t m e g o ld ja. N é z z ü k c s a k s z e rin te h o g y a n is m ű k ö d ik e z a s z a b á ly o z á s! A h a tty ú n ö v é n y e v ő, a s z á rc s á k k a l és e g y e s ré c e fa jo k k a l ré s z t v e s z a z á lló v i VAN-E HELYÜNK A FÖLDÖN? z e k e lh ín á ro s o d á s á n a k m e g a k a d á ly o z á s á b a n. H a a h ín á rfo g y a s z tó k á llo m á n y a tú lh a la d ja az e lta rtó k é p e s s é g e t, a k k o r a tá p lá lé k h iá n y k o rlá to z ó té n y e z ő k é n t lé p fel. A k ife jle tt h a tty ú k h a tá s k ö re a v íz b e n 150 c e n tim é te r m é ly s é g ig te rje d, e d d ig k é p e s e k a v íz in ö v é n y z e te t le le g e ln i, a rö v id e b b n y a kú fia ta lo k p e d ig c s a k 120 c e n tim é te rig. A h a tty ú k - s z e m b e n a s z á rc s á k k a l é s a ré c é k k e l - n e m k é p e s e k úszva, a víz a lá b u k v a tá p lá lk o z n i. A fia ta l h a tty ú k s z á m á ra te h á t az ö re g e k n é l e lő b b e l fo g y a tá p lá lé k, e z é rt tö b b s é g ü k e l p u s z tu l, é s c s u p á n a le g fe jle tte b b, le g e rő s e b b é g y e d e k m a ra d n a k é le tb e n. Ez k issé s a rk ítva a zt lá ts z ik s u g a lln i, h o g y a z e m b e rre v o lta k é p p e n n in c s is s z ü k s é g b o ly g ó n k o n. Tény, h o g y a te r m é s z e t - a z e m b e r m e g je le n é s e előtt, ille tv e a m íg e lő d e in k k is lé ts z á m b a n te rm é s z e tk ö z e li é le tm ó d o t fo ly ta tta k - a s a já t e s z k ö z e iv e l s z a b á ly o z ta a z ö k o ló g ia i re n d s z e re k m ű k ö d é s é t. A z e m b e ris é g te v é k e n y s é g e i, k ü lö n ö s e n a X X -X X I. s z á z a d b a n a m a i ip a ro s o d o tt, g lo b a liz á lt v ilá g u n k b a n c s a k z a v a ro k a t o k o z az ö k o ló g ia i re n d s z e r m ű k ö d é s é b e n. A fö ld i te rm é s z e t s z á m á ra b iz o n y á ra a z v o ln a a le g jo b b, ha m i e m b e rek e lk ö ltö z n é n k a b o ly g ó ró l é s m á s u tt o k o z n á n k te rm é s z e ti-k ö rn y e z e ti p ro b lé m á k a t. V a d á s z k é n t a z o k o z o tt g o n d o t, h o g y R e ic h h o lf g o n d o la tm e n e te a zt a v é le m é n y t tü k rö z i, a v a d á s z a tta l tö rté n ő lé t s z á m s z a b á ly o z á s v a la m i k e g y e tle n d o lo g. H o lo tt k o rá n ts e m az. A v a d á s z a t - a z ó h a ta tla n u l b e k ö v e tk e z ő s e b z é s e k e lle n é re is - s o kkal h u m á n u s a b b, k e v e s e b b s z e n v e d é s s e l já ró m e g o ld á s, m in t az é h h a lá l, a le g y e n g ü lt é lő s z e r v e z e te k la s sú, k ín ló d ó p u s z tu lá s a. F é lre é rté s ne e s s é k, én n e m h a tty ú k ra s z e re tn é k v a d á s z n i, c s a k a rra s z e re tn é k rá m u ta tn i, h o g y a te rm é s z e t k e g y e tle n, s z a b á ly o z ó fo ly a m a ta i s o k kínnal já rn a k, a ra g a d o z ó k g y o rs a n ö lő té n y k e d é s é h e z h a s o n ló ő s fo g la lk o z á s u n k p e d ig in k á b b te k in th e tő k ím é le te s e ljá rá sn a k. A s z a b á ly o z o tt v a d á s z a t, az á llo m á n y o k b a v a ló m e g fo n to lt b e le n y ú lá s az e lp u s z títo tt e g y e d s z á m á ra k e v e s e b b s z e n v e d é s s e l jár, m in th a é h e n h a ln a v a g y a tú ls z a p o ro d á s k ö v e tk e z té b e n fe llé p ő já rv á n y o s b e te g s é g e k b e n p u s z tu ln a el. A te rm é s z e t, m in t a h o g y a zt m e g te tte a ré g m ú ltb a n, jó l m ű k ö d n é k a z e m b e r nélkül is. C s a k h o g y v a g y u n k, a z e g y e t len le h e tő s é g ü n k é s fe la d a tu n k az, h o g y a fe n n ta rth a tó é lő v ilá g b ö lc s h a s z n á la tá t m e g v a ló s íts u k, a m ib e b e le é rte n d ő az ip a ri é s m e z ő g a z d a s á g i te v é k e n y s é g k ö rn y e z e tk ím é lő fo ly ta tá sa, ille tő le g a k ö rn y e z e t te rh e lé s é n e k c s ö k k e n té s e, b á rm in e m ű e m b e ri te v é k e n y s é g által. Ú g y kell te h á t a k e c s k é t jó lla k a tn u n k, h o g y a k á p o s z ta is m e g m a ra d jo n, nem p e d ig e g y ü tt e lve szíte n i m in d k e ttő t. G o n d o t je le n t a te rm é s z e tv é d ő k tö b b s é g é n e k v a d á s z a te lle n e s s é g e, h o lo tt a s z ö v e ts é g e t k e lle n e ke re s n ü n k, h is z e n a z é rd e k e k a z o n o sa k. A v a d á s z o k is la k h a tó F ö ld e t a k a rn a k, a hol az e rd ő n, a m e z ő n é s a v iz e k e n m e g é l a v a d. A h o l p e d ig a v a d te n y é s z ik, o tt e g é s z s é g e s a h á tté r is é s e g é s z s é g e se k a n ö v é n yi é s á lla ti é le tk ö z ö s s é g e k. M in d k é t o ld a lró l b e lá tá s s z ü k s é g e s. A v a d á s z n a k tis z te le tb e n kell ta rta n ia a * te rm é s z e tv é d e lm i e lő írá s o ka t, ó v n i a v é d e tt fa jo ka t, a te rm é s z e tv é d e le m n e k p e d ig a z o k a t a fa jo k a t k e ll v é d e n ie, a m e ly e k n é l az in d o k o lt, é s h a a v é d e le m jo g o s u lts á g a m e g s z ű n t, a k k o r - a m in t p é ld á u l a z a b o rz n á l m e g tö rté n t - fe lo ld a n i a tila lm a t. F e lv ilá g o s ító, o k ta tó m u n k a k e ll, a m e ly a te rm é s z e ti fo ly a m a to k v a ló s m e g é rté s é t e re d m é n y e z i, h o g y ú g y a z á tla g e m b e r, m in t a v a d á s z is. a te rm é s z e tv é d e le m b e n n e c s a k a tila l m a k a t lá s s a, ne c s a k a z t, h o g y m o z g á s á t a te rm é s z e tb e n k o rlá to z z á k. N e m a n y u s z i s im o g a tó " te rm é s z e t- v é d e lm i n e v e lé s re v a n s z ü k s é g, h a n e m a z ö s s z e fü g g é s e k m e g lá tta tá s á - ra, h o g y n e m a z é rt k a p tu k a F ö ld e t, h o g y tö n k re te g y ü k. F e n n ta rth a tó v i lá g h a s z n á la to t k e ll m e g v a ló s íta n u n k, é s e n n e k a fe n n ta rth a tó v ilá g h a s z n á la tn a k ré s z e a s z a b á ly o z o tt v a d á s z a t is. m e rt la k h a tó á lla p o tb a n k e ll m e g ő riz n ü n k u tó d a in k n a k o tth o n u n k a t, a K é k B o ly g ó t! Gombás Csaba

14 TERM ESZETVEDELEM AZ UTOLSO LEHETOSEG A 271/2002. (XII. 20.) K orm á n yre n d e le t július 1-éig kötelezően előírta a N em zeti Park Igazgatóságok, m int term észetvédelm i hatóság részére a W ashingtoni E gyezm ény (C I TES) hatálya a lá tartozó v é d e tt á llatok p re p a rá tum ainak (bőr. toll. koponya, trófea, stb.) eg yed i azonosító jellel tö rté n ő m egjelölését. Ez a határidő lejárt, ennek ellenére a rendelet g y a korlati végrehajtása nem történt, nem történhetett m eg. m é g p e d ig az a lá b b i okokból: - a rendeletnek (a term észetvédelm i törvényhez hasonlóan) nem je le n t m e g a teljes körű végrehajtási utasítása. - n in c s sem m ilyen előírás arra. h o g y m ilyen m ódon, m ilyen azonosító jellel, h o g ya n kell m egjelölni a preparátum okat. - a N em zeti Park Ig a zg a tó s á g o k nem kaptak e g y sé g e s eligazítást a fő h a tó sá g tó l, e zé rt a g yakorlat nem e g ysé g e s, ig a zgató s á g o n ké n t változó lehet, - az érintettek, tehát b á rm e ly álla m po lg á r, a k i nek akár c s a k egy. a n a g y szülőktől ö rö kö lt - v é d e tt p re p a rá tu m - p é ld á u l nyusztgallér. s tru cc-b o a. kíg yóbőr c ip ő. kro ko d ilb ő r táska, nercbun da, rozm áragyar, stb. - van a birtokában nem kaptak részletes és ponto s tájékoztatást arról, h ogy m ilyen m ódon kell bejelenteni. tartási e n g e d é ly i kérn i - egyá lta lá n m ilyen kötelezettségei vannak az á lla m po l g ároknak. Ezt az is jelzi, h o g y lapzártá n kig a lig néhány tu c a t e n g e d é ly ké re le m érkezett b e a D u n a -lp o ly N em zeti P ark Ig a z g a tó s á g hoz, akihez a főváros, az orszá g la kosságának fele tartozik. A törvény nem tudása nem m entesít a felelőssé g alól. Ez a m indenre ráhúzh a tó.g u m is z a b á ly " - úgy tűnik - csak a törvényt betartani ké nyszerülőkre nézve kötelező. L ogikánk szerint viszont a törvényalkotók fe le lő ssége, h o g y a jo g szabályok végrehajthatók, betarthatók le gyenek. s ha az érintetteket kellőkép pen tájékoztatták... c sa k ezt követően lé p n e k é le tb e a büntetések, szankciók. A d a bszurdum tételezzük fel. h ogy ez a m á jusáig érvé n ye s korm ányrendelet nem azért született, h o g y m inél tö b b e m b e rt - akár három gen e rá ció ig visszam enve - m e g büntethessenek term észetkárosításért - p usztán a b irto k lá s ala p já n. R em éljük, nem is az a cél. h o g y a v adászok (és m ások) a büntetéstől rettegve m áglyán é g e ssék el az elm últ évtized e k féltve őrzött, sok e s e tb e n súlyos a n yagi á l d o z a to k árán. tisz te s s é g es ú ton m egszerzett trófeáit", am elyek e g y é b ké n t a z e le jté s (g y ű j té s) helyén v a g y id ején sem m iféle korlátozás a lá nem estek. S okkal in k á b b feltételezhető, hogy fenti időpon t egyfajta tabula ráza" készítésének. a je le n le g i á lla p o t re g isztrá lá sát é s a legális tartás lehetőségét szeretné biztosítani. Ennek tisztázása és a vadászok korrekt tájékoztatása é rd e ké b e n kerestük fel k o rá b b a n a K örnyezetvédelm i és V ízügyi M inisztérium C I TES Irodáját, m ost p e d ig - az O M V K jo g i b i zottsá g á va l közösen - a D u n a -lp o ly N em zeti Park illetékeseit. M indenekelőtt ism ét tisztázzuk az előzm é nyeket: H azánkban az első B uda pesti V adászati Világkiállítás m e g re n d e zé se előtt, a 12/1971. (IV. 1.) korm ányrendelet é rte lm é be n a v é d e tt fajok p re p a rá tu m a ira tartási e n g e d é ly t kell kérni. A korá b b i id ő p o n tb ó l s zá rm a z ó p reparátum okra ez a jo g s za b á ly nem vonatkozik. T izenegy é v m úlva ben a z O rszágos K örnyezet és Term észetvédelm i H ivatal a 1/1982. (III. 15.) re n d e lke zésében ism ertette a hazánkban védett fajokat. M agyarország 1985-ben csatla kozo tt a v é d e tt é s ve szélyezte te tt v a d fa jo k ke reskedelm ét s za b á ly o z ó W ashingtoni E gyezm ényhez. A z Elnöki Tanács évi 15. szám ú törvényerejű re n d e le té b e n e g yértelm űsítették, h ogy csak C ITE S e n g e d é llye l hozhatók b e az o rszágba a W ashingtoni E gyezm ény függe lékeiben fe lsorolt védett fajok. A z E urópai U nió a ta g á lla m o kra köte le ző te r m é szetvédelm i dire ktíváib a n ré szb e n átvette az E gyezm ény fü g g e lé k e ib e n felsorolt fajokat, részben to vá b b bővítette a vé dett és veszélyeztetett fajok listáit. M a g ya rorszá g a z EU csa tla ko z á s t m egelőző jo g h a rm o n iz á ció keretében - ta va ly karácsony elő tt - a d ta ki a 271/2002. (XII. 20.) korm ányrendeletét. am elynek m ellékleteiben m eghatározza a jelöléskőteles. illetve a z o rszágba be nem hozható fajokat. A tartási e n g e d é ly nélküli p re p a rá tu m o k a jelenlegi jogállás szerint a M agyar Á llam tulajdo nát képezik, függetlenü l annak szárm azásától és ennek anyagi vonzataitól. A tartási e n g e d é lly e l b irto k o lt p re parátum okat, trófeákat az e n g e d é ly tu la jd o n o sa köteles m egőrizni, h atósági e n g e d é ly nélkül el nem idegenítheti és b á rm e ly o k b ó l tö rté n ő m egsem m isüléséről értesítenie kell az e n gedélyt kiállító hatóságot. Védett állatok illetve részpreparátumaik behozatala az országba : A korm ányrendelet 1. sz. m ellékletének A " listáján sze re p lő fajokra nem a d h a tó ki a tartási e n g e d é ly... fü g g e tle n ü l attól, h o g y e fajok v a d á szata m ás o rszágokb a n e n g e d é lyeze tt-e v a g y sem. H iá b a állítanak ki nem zetközi CITES e n ged élyt a legálisan elejtett (va g y m egvásárolt) p é ld á n yró l, M a g yarorszá g ra sem m ilyen része nem hozható be. (Ide ta rto zik péld á u l a le o p á rd, az elefánt, m in d e n b a rn a m e d ve, a hiúz és a szürkefarkas is!) A korm á n yre n d e le t B " listáján sze re p lő fajokra előzetes (!) behozatali engedélyt kell kérni a K örn ye ze tvé d e lm i é s V ízügyi M inisztérium CITES Irodájától, s ennek b irto k á b a n a d ja m eg m a jd a tartási e n g e d é ly t a lakóhely szerint ille tékes N em zeti Park Igazgatóság. A z e n g e d é ly t célsz e rű m e g k é rni a v a d á szatra in d u lá s előtt, d e kérhető az ere d m é n ye s v a d á s za t után faxon akár külfö ld rő l is. ahová v issza tu d já k k ü ld e n i azt a kérelm ezőnek. M ego ldá s az is. ha - példáu l szom szédos o r s zá g b a n - kint h a g yju k a trófeát, s a m ár m e g k a p o tt e n g e d é ly b irto k á b a n m e g y ü n k érte. É rvényes e n g e d é ly nélkül a határon ne kíséreljünk m eg áthozni, á tc s e m p é s zn i e gyetlen trófeát sem. m ert utólag nem kapunk rá e lő ze te s " behozatali engedé lyt, s nem tud juk m e g v é d e n i m a g u n kat a z azonnal é le tb e lé p ő eljá rás következm ényeitől. A z engedélyezésne k egysze ri eljárási illetéke (5000 Ft) van. független ül a kérelm en szereplő tételek darabszám ától. N yugodtan felírh a tó tehát az e lő z e te s b e h o zata li kérelem re p é ld á u l a siketfajd m ellé a nyírfa jd is. v a g y a kár az a já n d é k b a k a p o tt zerg e k o p o n ya is. tartási e n g e d é ly ú g y is csak a ténylegesen b e h ozott és b e m utatott tételekre a d h a tó ki, s az álla m igazgatási eljárás díját is akkor kell be fizetni. Elhullva talált védett állat preparálásának engedélyezése: A m e n n yib e n b á rm e ly á lla m p o lg á r elh u llva ta lált v é d e tt á lla to t bárm ilyen c é lb ó l pre p a rá lta tn i szeretne, arra preparálási e nged élyt kell kérnie - akár te lefonon is - a lakhelye szerint illetékes N em zeti P ark Ig a zgató ságtó l. A z e n g e d é ly k é zh e zvé te lé ig azt k ö te le s e redeti á lla p o tá b a n m élyhűtve tárolni, s az e n g e d é ly e ző kérésére az állatot bem utatni, illetve beszo lg á lta tn i. Az e n g e d é ly a z eljárási illeték (5000 Ft) befize té se után ve h e tő át. s c sa k e n n e k b irto k á b a n k e z d hető m e g a preparálás. A z e n g e d é ly e g yúttal tartási e n g e d é ly ü l is szo lg á l, azonban a p re p a rátum jo g ila g a M agyar Á lla m tu la jd o n a m arad a kérelm ező birtokáb an is. és közérdekből kiállításokon. bem utatókon alkalm anként szerepe l het. Fokozottan védett állatot csa k közintézm ény (pl. iskola, m úzeum, s tb.) preparáltathat. oktatási, bem utatási célbó l. Az országban bent lévő, korábbi időszakból származó védett állatok preparátumainak tartási engedélyezése: B árm ilyen v é d e tt á llat pre p a rá tu m á n a k b irto klá sa ese té n a lehető le g h a m a ra b b, de le g k é s ő b b a u g u s ztu s 3 1-éig a d jo n be a tu la jd o n o s ta rtá si e n g e d é ly re vonatkozó kérelm et a D u n a -lp o ly N em zeti Park Ig a zg a tó s á g ra, a m elynek a k ő vetkezőket kell tartalm aznia: - a kérelm ező nevét, lakcím ét, illetve a p re p a rátum tárolási helyét. - az e n g e d é ly e ze n d ő p re p a rá tu m o k listáját és a b irto k b a vé te l idejét (te kin te tb e véve az id e vonatkozó törvények hatálybalépési id ő p o n t jait) - a szárm azást igazoló hivatalos do kum entum okat (CITES engedély, külföldi v a dászati e n g e d é ly v a g y m eghívólevél, p re p a rá lá si e n gedély. öröklést tanúsító okirat, stb.) - b á rm ily e n e g y é b igazolás, nyilatkozat, v a g y d o kum e n tu m, am ely a z a dott p é ld á n y (o k ) szárm azásáról felvilágosítást adhat. - M inden tá ro ló helyre (lakás, nyaraló, v a d á s z ház) külön kérelm et kell benyújtani. - A tisztázatlan e redetű trófeák következm ény nélkül felajánlhatóak közintézm ények szám á ra. oktatási célb ól. E bben az esetben c é lra ve zető bb. ha m aga a közintézm ény a kérelm ező. A m e n n yib e n hitelt é rd e m lő e n igazolható, h o g y a trófea a z a d o tt faj v é d e tté nyilvánítása előtti id ő kből szárm azik, a tartási e n g e d é ly t a D unalp o ly N em zeti Park m e g a d ja. A z előírt szá rm a zási igazolással re n d e lke ző p re p a rá tu m o k esetében az Igazg ató ság általában autom atikusan, kü lö n v izsgálat nélkül kia d ja a tartási enged élyt, m íg a hiányos, doku m e ntá ció nélkül a lá tá m a szto tt e n g e d é lyké re lm e k ese té n a hivatal e g y e d i elbírálást alkalm azhat, szükség ese té n akár szakértő b e vonásával is - am elyet a kérelm ezőnek kell fizetnie. M ivel nincs egységes gyakorlat rendelet végrehajtásával k a p cso la tb a n a N em zeti P arkoknál, az augusztus végéig m eghosszabbított határidőt c sa k a D u n a -lp o ly N em zeti Park Ig a z g a tó sága garantálja. A rendelet nem teszi lehetővé m éltányosság gyakorlását, a hatóság köteles az e n g e d é llye l nem rendelkező b irto koso k ellen az eljárást m egindítani. Ez a jo g sza b á ly szerint bűncselekm énynek(!) m inősül, am inek egyenes következm énye a vadász je g y bevonása és a fegyvertartási engedé ly visszavonása. S. E.

15 VADASZFESZTIVAL 2003 Az ünnepélyes megnyitó A VKE fesztiválstandja...n é ve n P est m e g y e i V a d á s z n a p i re n d e z v é n y v o lt a g ö d i N e m e s ké ri-k is s k ú riá b a n, jú n iu s 15-én. R e g g e l 8 ó ra k o r m ég ig e n c s a k ló g o tt a z e s ő lá b a, d e a lelkes c s a p a to k m ár neki lá tta k a v a d p ö rk ö lt fő z ő v e rs e n y re m e k m ű ve in ek. A z e g é s z n a p o s p ro g ra m 10 órakor, a v a d á s z k ü rtö k h a n g ja ira ve tte k e zd e té t. A m e g n y itó b e s z é d e t K e m e n e s M ik ló s, az O rs z á g o s M a g y a r V a d á s z ka m a ra Pest m e g y e i s z e rv e z e té n e k s p o rtv a d á s z alelnöke m o n d ta. A n a p fo lya m á n, a s zín p a d o n s z ó ra k o z ta tó m ű s o ro ka t lá th a to tt a k ö z ö n s é g, s a k ú ria é v s z á z a d o s ő s p a rk já b a n k ü lö n b ö z ő h e ly szín e k e n é rd e ke s b e m u ta tó k k a l ta lá lk o z h a tta k. V olt v a d á s z íjászat fe ln ő tte k n e k és g y e re k e kn e k. B á n y a v á ri Pál v e z e té s é v e l, lé z e re s lö v é szet, v a d á s z k u ty a, s o ly m á s z é s v a d á s z g ö ré n y b e m u ta tó. A m a g y a r v iz s lá s o k b e m u ta tó já t B o b á ly C s a b a, az a g á r fu tta tá st B o rk ú ti B éla irá n yíto tta a v e n d é g e k n a g y é rd e k lő d é s e m e lle tt. A G ö ré n y K ed v e lő k E g y e s ü le te b e m u ta tó já t H a jd ú É va e lnök ta rto tta, fő le g a g y e re k e k n a g y ö röm ére, a z a p ró s á g o k n a k p e d ig vo lt u g rá ló v á r és a g y a g o z á s. A p a rk fő u tc á já n ", a vá sá ri fo rg a ta g b a n. a v a d á s z a ti kellé ke ktő l a v a d á s z k ö n yv e ke n és az é ksz e re k e n át. a fazekas re m e k m ű ve k ig m in d e n t m e g le h e te tt v á sárolni. A n a p g a z d a g p ro g ra m já b ó l nem m a ra d h a to tt ki a k é p z ő m ű v é s z e t sem : Vezényi E lem ér fe s tő m ű vé s z e m lékkiállítását dr. V as János, a D u n a -lp o ly N e m ze ti Park ig a z g a tó ja n yito tta m e g, N é m e th János a g a n c s fa ra g ó m ű v é s z é le tú tjá t Tollner G y ö rg y is m ertette, a m e ly b e n k ité rt a rra is, h o g y a n e m ré g e lh u n y t m ű vé sz k e rü le tve z e tő e rd é sz ké n t is so ka t te tt a te rm é s z e ti k ö rn y e ze té rt, a b u d a v id é k i e rd ő k é rt, je le sül S óskút k ö rn y é ké n is. A z e g y ik le g n a g y o b b lá to g a to tts á g a a v a d á s z ru h á z a ti d iv a tb e m u ta tó n a k volt, a h o l a m o d e lle k fe lv o n u lá s á t a ré sztv e v ő k fo lya m a to s, h a n g o s ta p s s a l is m e rté k el. A te re p já ró b e m u ta tó s e m h a g y ta h id e g e n a lá to g a tó k a t, h is ze n m in d e n k in e k Fehér Péter, a győztes v á la szo lta k a kérdéseire, sőt be is ü l h e tte k a z a u tó k b a. A s z ín p a d o n b á rki fig ye le m m e l k ís é r h e tte a V a d á s z B orre n d új ta g ja in a k ritu á lis a v a tá s i c e re m ó n iá já t. B o c k J ó z s e f (V illá n y ) a B o rre n d re n d e s ta g ja, m íg C s e k ő S á n d o r és O s zlá n s z ki Tam ás h írvivő ta g lett. E helyü tt k e rü lt sor a z e lő z ő n a p i. a V a d á s z B o rre n d s z e rv e z é s é b e n m e g re n d e z e tt V a d á s z o k B o ra i" v e té lk e d ő jé n e k e re d m é n y h ird e té s é re is. A k ile n c s z a k e m b e rb ő l á lló zsű ri d ö n té s e a la p já n két n a g y a ra n y-, tiz e n k é t a ra n y-, tiz e n n y o lc e z ü st-, hét b ro n z é rm e t a d ta k ki. a m e ly a z t b izo n yítja, h o g y a v a d á s z o k n e m c sa k s z e re tik a b o rt, h a n e m é rte n e k is hozzá. A V adász B orre n d k ü lö n d íja it B o c k J ó z s e f V illá n yb ó l. D e m e te r C s a b a E g e rb ő l. B ó d i F e re n c M á d ró l és N é m e th C s a b a K eszth elyről kapta. A z O R D O V IN I V EN ATO R I V a d á s z B orre n d ez évi z á s z ló s b o rá n a k v á la s z to tta B o c k J ó zse f Villányi Cabernet Franc e s é v já ra tú v ö rö s b o rá t, é s N ém eth C sa b a Pannonhalmi Rajnai Rizling 2001-e s é v já ra tú fe h é r borát. A v a d p ö rk ö lt fő z ő v e rs e n yt a D ö rö g d i- m e d e n c e Vt. b a k o n y i v a d d is z n ó p ö rkö ltje n yerte, a k ik az o k le vé le n kívül a Toyota v á ci m á rk a k é p v is e le té n e k fo rin to s v á sá rlá s i u ta lvá n y á t is e ln y e rté k. A m á s o d ik h e ly e t a G ilián Vt. m u flo n p ö rk ö ltje vívta ki. m íg a h a rm a d ik h e ly e zé s t a Valkói E rd é s ze t é s S z a lo n k a k ö ré n e k " v a rg á - n yás s za rv a s p ö rk ö lt va lkó i m ó d ra fa n tá z ia n e v ű é te lkö lte m é n y e kapta. A re n d e z v é n y c s ú c s p o n tja k é n t d é lu tá n N e m z e tk ö z i S z a rv a s b ő g ő V erse n y hozta lá z b a a v a d á s z o k a t, a m e ly e n a z e ls ő h e ly e zé s t e h e ly ü tt is ú jd o n s ü lt E u ró p a B a j n o k u n k Fehér Péter a m á s o d ik a t Homolya László a h a rm a d ik a t p e d ig Vladimír Kaderka (S z lo v á kia ) n y e rte el. A v e rs e n y e ls ő h e ly e ze ttje a K os V a d á s z b o lt kü lö n d íjá t. a b ille n ő c s ö v ű g o ly ó s v a d á s z p u s k á t kapta. E lh a n g zo tt v é le m é n y e k s z e rin t ez vo lt a fő p ró b a ", h iszen a h e lyszín m é re te, h a n g u la ta. a ku sztik á ja, é s a s ze rv e z ő k ta p a s z ta la ta i a lk a lm a s s á te h e tik a N e m e s k é ri-k iss kúriá t a jö v ő évi S z a rv a s b ő g ő E u ró p a B a jn o kság m e g ta rtá s á ra is. H.W.I.

16 Mire szabad vadászni? Augusztiistoan: ó zta k - vaddisznó koca - borz - aranysaké - bakám gerie - őcvós galamb. Augusztus 1 W tó l augusztus 31-éig teárólag te á s o n vadászható a t&és. böjt. csörgő, barátréce. iterceréce. szárcsa - a vadrécékbö naponta és szeméverkért tegfe^ebb 8-8 darab ejthetó e*. Szeptemberben: cm szarrasbto. íehén. únó. boqú - óztak - rufiontos. juh. jerke bárány-vaddsznó koca- szka szarvasbka. tehén. ünő. borjú- vaddsznó koca- borz- ararysakál- házi górény - nyesi - íókés. bóji. csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa, bakáni ge^e - örvös gatemb. Egész évben vadászható: '<addtsznó k a a sirtdó. m ia c - Cregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyesttefya - mosómedve - dotaáryos v a íjú -s z a rta -s z ^ k ó. AUGUSZTUS Nyárutó, avagy Kisasszony hava Ahó A hót A Nap A Hold Fázisa napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m 1. Pérnek Szombat Vasárnap Héttő Kedd D Szerda Csülőrtók Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Héttó Kedd Szerda C Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni. SZEPTEMBER Őszelő, avagy Szent Mihály hava Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m 1. Héttő Kedd 5Ú Szerda D Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő 5 tt Kedd Szerda Csülőrtók Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csütörtök C Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csülőrtók Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Az ősz kezdete 23-án 11 óra 47 perckor (KözEI) ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: EZRES VADKACSA TERÍTÉK, TATÁN SOMFALVI ERVIN FELVÉTELE & V - %. ** '1 * * > * T -:1 v ' ;v,. : V v! : * v V i ". * * ' : ' ' ;, * * :. ' - ' - v & ' c, v,,.. * V X V ' ' ' '., /?.... X,. A ' r > ' ' S V * j f - f f * i -, & : ' v -,. v - : : * *?» «? $, -.:á, - : : r Q, ;. ^ V * v'... V '. \ i 5 < $;. ** _ ^. r -..A c V C '-. 'v ^,:<3.v*í* s ' " I l i i ' T?*-Vili I I I

17 A u g u sztu sban: őzbak - vaddisznó koca - borz - aranysakál - balkáni gerle - örvös galamb. Augusztus 15-étől augusztus 31-éig kizárólag húzáson vadászható: a tókés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - a vadrécékböl naponta és személyenként legfeljebb 8-8 darab ejthető el. Szeptemberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú - őzbak - muflonkos, juh, jerke, bárány - vaddisznó koca - szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú - vaddisznó koca - borz - arany sakál - házi görény - nyest - tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa, balkáni gede - örvös galamb. E gész évben vadászható : vaddisznó kan, süldő, m alac - üregi nyúl - róka - pézsm apocok - nyestkutya - mosóm edve - dolm ányos varjú - szarka - szajkó. A hó napja AUGUSZTUS Nyárutó, avagy Kisasszony hava A hét A Nap A Hold napja kelte nyugta kelte nyugta Fázisa h m 1. Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd D Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Héttő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda C Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni. SZEPTEMBER Őszelő, avagy Szent Mihály hava A hő A hét A Nap A Hold Fázisa napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m 1. Hétfő Kedd Szerda D Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök C Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Az ősz kezdete 23-án 11 óra 47 perckor (KözEI) ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: EZRES VADKACSA TERÍTÉK, TATÁN SOMFALVI ERVIN FELVÉTELE

18 SZ1AP % I V g g " - 'CJM.,. L - * fi) r ' v.w;. :V % : ^ r : y ; ' ^ V * *. x v \. «:.' ó J %! r r \ & > '. :? v :. " - v ; -. f! v:.. - J & & - ' f*5. # #. :, í I " V. - ^ v ; - f ' - - r f c-v i v l ''& &».'% '* - 4 ^ I s i i i g

19 í? '. Z l

20 TERMESZETPATIKA A nagy meleg, nyaralásra és vízparton való tartózkodásra, meg még vaddisznó vadkárelhárító vadászatra alkalmas augusztus hónapban kevesebb gyógyhatású virágzó fát és lágyszárú növényt találunk, mégis akad néhány jelentős, augusztus elején, s a végétől virágzó faj. ERDEI PAJZSIKA (DRYOPTERIS (NEPHRODiUM) F1UX- MAS) Más nevein: ördögborda, páprügy, erdei hímpáfrány. Leggyakoribb páfrány fajunk, amely a hűvösebb erdőkben, patakok mellett díszük. Gyöktörzséből állatgyógyászati bélféregűző szereket állít elő a gyógyszeripar. Népies fürdetőszer a visszér gyulladás és a reuma ellen. Belsőleg mérgező hatása miatt nem használható. Gyöktörzsét nyár végén kell gyűjteni. KÖZÖNSÉGES PÁRLÓFŰ (AGRIMONIA EUPATORIA) Egyéb nevei: apróbojtorján, párlófű. egérmony, királynéasszony káposztája, bojtorjános párló. Illatos, erőteljes erdőszéli és parlagi növény, amely augusztus elejéig virágzik. Felhasználása sokold. Teáját légzőszervi, gyomor-, epe-, máj és vesebántalmak. f továbbá gyomor és bélhurut ellen használják.. Külsőleg toroköblítőnek, kelések és gyulladások borogatására, vagy a húgyhólyag renyheségénél alkalmazzák eredménnyel. ÖKÖRFARKKÓRÓ (VERBASCUM PHLOMOIDES L. Népies nevei: szöszös. vagy molyhos ökörfarkkóró, mezei gyertya sárga virág. Fő virágzása: júniustól-augusztusig tart. Teája nyálkaoldó. izzasztó, vizelethajtó, vértisztító hatású. Fejmosószerként a szőke haj ápolójaként is használták. az a Jágerkender' (ACHILLEA COLUNU Nem azonos az Achillea millefoliummal. Erdős helyeken, ut mellett, parlagokon mindenütt gyakori. Hurut ellen és vérzéscsillapító szernek használják. ORVOSI CflCKAFARK (ACHILLEA MILLEFOUUM L.). Egyéb nevei: cickafarkkóró, egérfarkú fű. patikai ezerlevelű fű, pulykafű. Késő őszig virágzik. Gyógyszerként az egész növényzet föld feletti részét, vagy csak virágzatát, vagy levelét használják. Főzetét külsőleg, borogatás formájában, nyugtatóként. gyulladásokra, és fertőzés elleni szerként használják Teáját tüdő. végbél. méh. hólyag, orr vérzései ellen használják, de javasolják bélfekélyre. gyomor- máj-, és epehólyag gyulladásra, légzőszervi megbetegedésekre, menstruációs zavarok megszüntetésére, prosztata bántalmakra, és az emésztés serkentésére. ERDEI ARANYVESSZŐ (SOUDAGO VIRGAUREA L.) Nyár végén, mészkerülő erdei vágásokban gyakori. Sebekre, vese- és hólyagbaj gyógyítására, teának használják. ARANYVESSZÖFŰ (SOLIDAGO GIQANTEA AIT.) Más nevén: magas aranyvessző, jágerkender. aranyos istápfű. aranyos ruta. Augusztusban is virágzik. Gyakori faj. a Dunántúlom mindenütt előfordul. A növény felső része gyűjtendő, a virágzás f kezdetekor. Vadászok nem nagyon kedvelik, ha benne kell gyalogolni. Teáját magas vérnyomás, epe. vese. hólyag, májbántalmak. nehéz havi vérzés, szamárhurut, reumás és izületes fájdalmak ellen, továbbá izzasztóul, vizelethajtóul. de torok öblítő szernek is használják. KESKENYLEVELŰ (ÉSZAKI) KAKUKKFŰ (THYMUS BIRPYLIK ) Más néven: vadcsombord, vadkakukkfű kakukkfű, dám utka Heverőszárú apró, keskenylevelű. illatos félcserje faj. Homok pusztákon és a Dunántúlon fordul elő. Májustól- augusztus végéig virágzik, helyenként egészen szeptemberig. A virágos föld feletti hajtását nyáron gyűjtik. Ajánlott asztmára, vizelethajtó, epehajtó, nyugtató, féregüző, bélfertőtlenítő szernek. Kévénk szájvíznek, fogpéphez, hajvízhez, és sebek fertőtlenítésére használt gyógy keverékekhez. SZÁZFORINTOS FÖLDEPE (CENTAURIUM EHYTHRAEAj C. UNBELLATUM, C.MIMUS) Ismertebb nevei: kis ezerjófű, ezerjófű. hideglelésfű. erőfű. Augusztus végéig néhol szeptemberig is virágzik. Hatóanyaga a föld feletti részében van. Házi patikaszer, gyomorerősítő, szélhajtó. étvágyjavító hatású. Teakeverékként: székrekedés, aranyér, lázcsillapító, sápadtság, vérszegénység gyógyításé használják. Gyomorkeserű likőröknek, illetve fűszeres bor gyakori alkotórésze. Májbetegségeknél tinktúraként rendelik^ - Balázs S z á z fo rin to s fö ld e p e K a k u k k fű FOTÓK: SOMFALVI ERVIN

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal

II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal 9. É V F O LY A M, 2. S Z Á M 2 4 0 Ft 2 0 0 0 /F E B R U Á R MILLENNIUMI EMLÉKÜLÉS 13. oldal II, VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA 19. oldal A TARTALOMBÓL: Interjú Pálvölgyi Zoltánnal 7 Vadlexikon: a fogoly

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben