31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr"

Átírás

1 H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús esztendő uj tnulságot veteti fel, zt, hogy dönti ner diplomáci zöld szt Iától, h hrctérről v á r n i j u k. diplomáci semmikép s e m tudj áthidlni z ellentéteket, területi éhség é s ku drcok fájdlm engedi közeledni z ellenfeleket. Békére nyujtotl krunknk már többször vissz kellett hnytlni é hogy tőlünk béke szolid szózt szállt szárnyr, másik oldlon ágyúdörg, rohmr rohnó seregek cstkiáltás volt válsz háború első b á r o m évében z v o l i / áltlános felfogás, hogy ezt n m i világ küzdelmei n e m lehet fegyverrel el intézni, hogy egyéb okoknk kell közreműkődniök Béke megteremtében, hogy p diplomácii ügyesked feldt h bom megszünteti. Mikor ztán diplomácii ügyeske dek innen is lui is kudrcot vllottk, kezdtük belátni, hogy ; i háború mégfé csk háború, melyben döntő tényező cskis ; i fegyver lehet Ez sjnos tnulság vn kiszögezve / ötödik háborús év küszöbére, hrctér eseményeiből ez régi igzság szű rődött U. ngy tus megdöbbentő könnyel KOMÀROMi L P O K T Á R C Á J Szerbi ezise. Irt Blsich Brnko j m o n r c h i é s S z e r b i közti v i s z á l y tulj donképen n g y o n r e g i eredetű. Szorosn véve m á r r r z i d ő r e v e z e t h e t ő v i s s z, m i k o r u g u s z t u s á b n httiseríff m e g h o z t drinápolvi béke végrehjtását é s ez/el Szerbiábn v é g e l e t t t ö r ö k i d ő k n e k. I g / u g y n, h o g y z utonóm Szerbi egyelőre m é g z ottomán birodlom trtomány mrdt, de, mihelyt trtották elég szorosn gyeplőt, mr n y o m b n m e g b o k r o s o d o t t es minden iránybn ki-kirúgott hámból. N e m u t o l s ó sorbn hbár egyeiöre még ngyon is leplezve s z á l l o t t s / e m b e Hbsburg-monrchiávl. H tlmsszomszédjár m á r kezdettől fogv n g y hrgot táplált, mert b e n n e lttá m r régót érlelődő igzságtln spirációink kdályát. M i v e l z o n b n egyelőre még l i g állhtott meg sját lábán, kezdetben szerény viselkedt k e l l e t t tnúsítni é s igy t u l j d o k é p e n semmit sem lehetett zre v e n n i b b ó l feszültségből, K o m á r o m, 98. u g u s z t u s K Ö Z L Ö N Y é s t á r s d l m i F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYUL dr műséggel t o m b o l t o v á b b. vér ptkok bn ömlik, P i v e hullámi pirosn hömpölyögtek tengerhez, Mrne v i z e holtestek százit sodorj mgávl. Egyet len i l y e n őrületes np áldoztit, lu>^y tudj m j d világ pótolni? Hány évtized munkáj k e l l hozzá, hogy k r o k helyre állíttssnk, mennyi törekv, hogy szeretel közös templom újr megépüljön ltt megért egy sátrábn egye süljön becsületes kulturmunkár z e m beriség. Ellenségeink még mindig dcosk hjthttlnok. népeiknek beigérl k ö n n y ű didlok régen vérbe, szenvedbe f ú l l k. Fegyvereik h néh szerencse lelőjük I-Í b j l i k tudják yözelem döntő sikerét kivivni. Miért h á l rettentő küzdelem, melynek minden perce vért, életei kivn? Hová lett világ józn esze, m i ébreszti (el újr bból mély álomból, m e l y b e mosl négy esztendeje merült? Kinek d h l m még örömei vérrel, gyásszl megfizetett győzelem, mely nek virág úgysem i békéé? Ezek sorsdöntő kérdek kínoznk, mikor z (Htsz htár felé nézünk, hol Pive piros hullámit cspkodj vihr nyugtr figyelünk, honnn z emberi kultúr i rgédiájánk borzsztó zengét hllgtj megdermedi világ. m e l y két szomszéd kőzött igzábn m r f e n n á l l ó i t, s ő t m á r összezördüleket is idézett f e l. É s z r e v e h e t ő v é ez feszültség c s k z 8f>Ü. ev ót v á l t, midőn ngyszerb eszme k p o t t lábr I Mlmgyroi szgon, h< >v 690-ben, Cernoievic pátriárk i t t m i n t e g y 4n.o<Mi i ; c ( s z e r b ) es zután / (79-iki t ö r ö k h b o n : u t á n ) ismét n é h á n y e/ei v á n d o r o l t be é s h o l s z e r b n e m z e t i e g y h á z krlóci pátriárká n k b n l e l t e f o l y t t á s á t. dunántúli ifjú s z e r b települ menten felkpt e ng>bzerb eszmét es p o l i t i k á j á n k állgáb k e b e l e z t e be. E r é v e n ; zután S z e r b i é s monrchi k o z t ez utóbbi, termzetesen S z e r b i á l t l megtámdott s j á t érdekeinek m e g ó v á s á r törekedvén - olyn ngy lett z érdekellentét, hogy viszályr vezetett, m o n d h t n i, kiegyenlíthetetlen viszályr, f ő k é p e n miót Szetbi snstefnoi orosz-török b é k e utján hozzájutott f ü g g e t l e n s é géhez igy leglább monrchiávl b e n s z b d ke/et k p o t t. szem viszály ok ugy fejlődét, vlmint lényeget tekintve s/eib zeti s egyúttl f e l e k e z e t i h ó d í t ó gondoltbn r e j l e t t, v g y i s, röviden kifejezve, m i n d e n t elnyelni kzülő indenki tudj, eliseri elmondj, hogy E byzntinizmusnk lp Szerkeszt lég él kidóhivtl Komrom. Ndor-u. 29., h o v á úgy lp tellemi rzét illető közlemények, mii hirdetek, előfizeti él hirdeti d'yk itb, küldendők. Kézirtokt nern dunk vissz. L p v e z é r : TUB J Á N O S. byzntinizmusbn. 3 Szer Komárom elesett hősei. Pótlás v á r o s u n k ser^ héten veszteségsltisztikájához. pnszos leveleket bántos nyáktól, kptunk kik zt ketették szóvá, h o g y / ö h ő s i h l i t h i l t f i k v g y h r c t é r e n szerzett s e b e - ü l é s (betegség) folytán elhunyt édes vérük n e v é t n e m t l á l t á k meg mull számbn megjelent sttisztikánkbn. [gzán s j n á l j u k, h o g y ezzel f á j d l m t o k o z t u n k kesergő n y á k n k, de h á t m á r d k k megjelenekor megjegyeztük, h o g y s t Usztikánk tökéletlen, mert c s k zon hősi h lált h l t komáromi lestvéreink n e v e t trtlmzz, k i k n e k h l á l k o m á r o m i nykönyvi h i v t l nál elkönyveltetett v g y kikről cslád n nk ideién gyászjelentt k ü l d ö t t l p u n k s z e r kesztőségéhez. T e r m é s z e t e s tehát, h o g y mi házi reszteségljstromuiik hiányos é s k i e g é szitre s z o r u l, ez p e d i g c s k h o z z á t r t o z ó k s e g í t s é g é v e l válik l e h e t s é g e s s é. Még termzetesebb, h o g y l e g n g y o b b kzséggel d u n k helyi z n y á k é s h o z z á t r t o z o l ; reklmációjánk, m e r t fontos é r d e k e vá rosunknk es jövőnek, hogy Komárom k r ó n i k á j á n k e k e g y e l e t e s névsorából k i ne m idjon egy is z o k közül földieink k ö z ü l, k i k é l e t ü k e t á l d o z t á k imádott h z á n k e r t. Felkérjük tehát mindzon komáromi szü- biábn már k e l l e t é n é l többször letörték h e gyét, n é l k ü l, h o g y ^sok v l h is m e g s z ű n t voln h g l á b b suttyombn h t á s á t k i f e j t e n i. Sőt épen ennek k e d v é é i t ennek elveit k ö v e t v e i s m e r t é k el szerbek n n k idején meg dóbbn, m i n t h o g y n történelmi m ú l t j u k u t á n várni l e h e t e t i v o l n, z o z m á n o k u r l m á t, m i áltl sikerült n e k i k z Izlmml egyezségre lépniök i g y n á l u k p o l i t i k i t é n y e z ő v é vált byzntinizmusnk v é d ő b á s t y á j á t, z ipekl p t rirkátust I 5 f ) 7 - h e n megujitniok. Ez v o l t z szervezet, mely z k k o r i ozmán b i r o d l o m b n, / z : Budpestnél kezdődő é s S k o p l j e től d é l k e l e t r e végződő t e r ü l e t e n c s e k é l y k i v é t e l l e l z egz orthodox l k o s s á g o t felölelte. Ehhez szervezethez trtoztk eszerint s z e r b e k e n kívül m e g Boszni H e r c e g o v i n, D l m á c i. Szlvóni, Horvátország ngy rze é s Mgyrország n g y rze. Mind e területek, z ipeki ptrirkátus áltl e g y b e f o g l l t t v á n, l p jábn véve tuljdonképen semmi mást n e m l k o t t k, m i n t egy t h e o k r t i k u s n kormányzott s z e r b s z u v e r é n á l l m o t. Ez z á l l m z á l l m bn tuljdonképen csk k k o r o m l o t t össze mikor 776-bn z i p e k i p t r i r k á t u s t m e g ^ szüntették es s z e r b e g y h á z t k o n s t n t i n á " POLITZER MÓR Kontárom, Nádor-utc üzletében o legszebb minőségű férfi cipők, ciiptáruk, fehérűéi* stb. l^phtóli.

2 B!\ mromi i Id <.. nevel n Bt meg m ú l t k o r közoll kimuttásunkbn, h o z z á n k z é l e t k o r, cspttett, hlál- I f i k e t, k i k hősi tláltk hogy zt idő hlált pontos szíveskedjenek, hlt m g z t j u k megjelölével mert csk beküldeni igy állíthtjuk össze vérveszteségünk t e l j e s sttisztikáját s j ö v ő M már, m e l y h i v t v les/ l i r - s ö k n e k m é l t ó emiéket állítni. I m e z e l s ő p ó t l á s : Horváth Józsd könyvkereskedő-segéd, 2 3 eves. 2, gy. e." 96. szeptember, orosi hrctér. Hccht Károly cipőkereskedő, 2. gy. e. közvitéz, á p r i l i s éves. fejlöv, uzsoki szorosnál 2. Sdndoi J á n o s les-segéd, 2. gy c. 2 éves, 95. m á r c i u s 6.. u z s o k i szorosbn. Tóth J ó z s e f, földmives, 2 8 eves. 3. hon véd gy. e. 96. szeptember, orosz h r c t é r. ffécz L j o s kőműves, 28 é v e s. szksz vezet 2 gylogezredben, 98 június, olsz hrctél Szíj trtlékos zászlós, 2 é v e s, 98. február, olsz hrctér. Bitesek Józse! ács, 37 e v e s. népfölkelő, Géz, tmtó. 98. Lp O K g r á r i u s é r d e k e l t n e k e l ő z e t e s e n fe! k e l l e t t v o l n f o g n i BZOkZt c s e n d b e n k i p e r d ü l ő könnyeket, melyek ennek lisztdrágitásnk htás ltt tisztviselők s / i v e b )!. z sszonyik szeméből k i p e r d ü l n e k, n e m h i s s z ü k, h o g y ez r e n d e l e t npvilágot látott v o l n. I Idig is k e s e r ű volt t i s z t v i s e l ő k k e n y e r e, e z u t m még k e s e r ű b b lessz. N e m s e g í t / >n z ő r l é s i r e n d e l e t rányszám kk<>r. mikor tisztviselők sorsál i n t é z ő k csk lisztviselők idegeit őrl.k bele r e n d J e t e k b e. n p r ó l - n p r f o k o z ó d ó őrjítő gond z. mi m i n d e n fillér árdrágítás után e l n y e l é s s e l ásir tisztvisel -re. Mert ugynkkor, m i k o r z egyik o l d l o n kormányrendelet k e n y é r á r á t jelen: i p e r c e n t e k k e l e m e l i, ltjuk, hogy köztisztviselők megélhetének lehet' Iségét, k e n y e r é n e k beszerzét u g y n o l y n ránybn biztosítná. Sőt, k e n y é r mellett i s m é t egy sereg h / t r t á s i c i k k drágul meg, z uj d k behoztl révén. Drágább lesz s z é n. t ü z e l ő f, s ó, drágább lesz c u k o r, / s i r. h u s é s m i n d e n, minden mi megélhethez múlhttlnul s z ü k s é g e s Ezzel é s e z e k k e l s z e m b e n o t t áll r tisztviselők százlékos drágsági, illetve h b >rus pótlék, r u h á z t r megközelítőleg s e m elegendő ruházti segély, kiutzásokr 96. s z e p t e m b e r, orosz h r c t é r n e m elegendő n p i d í j jó I s t e n t u d j m i lvu «; József k e r t é s z, 20 eves, 2. gyloge z r e d. I 9 & szeptember, orosz hrctér.. minden, mit segítségként nyújtottk, ugy Sebestyén Sándor, 20 é v e s. t i z e d e s 2. í h o g y ttól v l ó s á g b n t i s z t v i s e l ő k i. i i n d gylogezredben, 96. Miskolc. íobbn eldósodnk nyomorognk. Oerhát J á n o s. 2. gy. e. 22 éves, t e j Kérdezzük: szbdé e m e l n i z árkt l ö v é s, OrOSZ h r c t é r. z >k s z á m á r c s k egy fillérrel is, kik m i n d e n Mtics Ljos 2 7 é v e s. 3. h kivéd gy. e. h ó n p közepén nincstelenség Örvényében Debrecen. keringve kpkodnk ujbb é s u j b b d ó s s á g o k Gerhdt J ó z s e f ács, 2 s éves, 2. g y. e. u t á n? Pedig. könnyelműek, ne:n élnek j ó l. ; orosz hrctér. Sehldi Dezső i.> é v e s. hdi Önkéntes 2. gylogezredben, 97. október 3 KLibch. ' uxner Ljos 2 0 e v e s. 2. g y, e., L o s o n c. Windmühl Mihály á c s. 36 eves. 3. hon véd gy. e, Miskolc, ( fl köztiszíuiselök felemelt lisztárk. csendes szemléld, hogy köztisztviselők dósságink konverziój Iról n p o k b n benyújtott törvényjvslt köztiszt viselők helyzetén mégis c s k kell, hogy segítsen. K e l l e n e, hogy segítsen z o n b n n e m segíthet, m i v e l z ujbb s t á c i ó, m e l y h e z k ö z t i s z t v i s e lők elértek, k e n y é r s t á c i ó j ez m u! t bét p é n t e k j é n megjelent uj kormányrendelet é r t e l m é b e n igen-igen megdrágult k e n y é r tehet e r r e!, főzöliszt se é s n u l l á s se. Es legkevesebbel tehetnek e l l e n e tisztviselők. I l i kormánv embereinek m i n d e n /t h m n é polyi ptrirkátusnk rendették l á. D e z e g y h á z belső szerkezetében ptrirkátus továbbr is f e n n m r d t mivel s z e r b e k z ipeki p t r i r k t u s b n tuljdonképen folyttását látták n n k s z e r b p o l i t i k i á l l m n k, m e l y e t z o z m á n o k 389-ben Koszovop >ljén szétzúztk, törekvük folyton r r i r á n y u l t, hogy ezt ptrirkátttst, m e l y n e m tekinthető másnk, m i n t ngyszert) i g e n v e k e l ő f u t á r i á n k, i s m é t, m é g p e d i g e g é s z t e r j e d e l m é b e n vlór v á l t s k ; vlór váltsk egyházi p o l i t i k i értelemben e g y r á n t, m i n t h o g y Szerb-Olthodox e g y h á z k e z d e t t ő l f o g v p o l i t i k szolgáltábn állott. E z ú t t l is z egyház c s k ú g y, m i n t p o l i t i k, e g y z o n célt tűzték m g u k elé : o l y célt, m e l y m e s s z e kivül esett S z e r b i htárin. N e m is l e h e t teh.it CS dálfti, h o g y S z e r b i é s m o n r c h i é r d e k e i között i l y k é p e n áthidlhttln szk dék támdt. igen volt különb s z e r b e k n e k bolgárokhoz v l ó v i s z o n y s e m, m e l y e t i t t csk érinteni s z á n d é k o z u n k. döntő e t e k i n t e t b e n z körülmény volt, h o g y b o l g á r o k, n o h s z i n t é n ortttodoxok, p o l i t i k i értelemben ntibyzntinisták. mert józn i g z s á g o s g o n d o l k o z á s m ó d j u k byzntinizmussl e g y s z e r s Nem Reggeliz előtt fél pohár S c h m i d t h u e r - f éle h s z n á l t vlódi ldáe gyom j, ^ b l o s o k n k székszorulábn szenvedőknek kopllnk, kis knálnyi zsírt megforgtják k é t s z e r is. hogy rátegyék-e főzelékre, v g y felél m é g n n k is meglopják g y o m r u k t ó l h o l n p r. S z b d é megdrágítni köztisztvise.ók s z m á r n u l l á s vgy I ízőliszt á r á t k kor, m i k o r s z m u k r 365 npból 3 3 h ú s t l n o k s z i m. M i i esznek, m i b ő l élnek? Burgonyából es tztából. M i b ő l c s i n á l j á k tztát, Ünnepnpon egy k i s f e h é r e b b t é s z t á i, h s z á m u k r is ő k e t. Ebben lehetetlen z ár országbn elzárj rohnnk meg ttól árk előre. Egy-két ember még k p k o d u t á n u k, h o g y visszszoríts ő k e t, á m d e e z e r é r d e k e l t s é g tö vises korbács v á g k e z ü k r e, z á r k c s k felszöknek tövises k o r b á c s o k v l h á n y s z o r lesújtnk, tisztviselőkön is ü t n e k egyet* íle íelecikezzüu;: meg I Mniiinirt ugusztus 3 Mezőgzdák Szövetkezete IM-ik éve. K o m á r o m v á r m e g y e i M e z ő g z d á k Szö vetkezete j u l. h ó 9 - é n t r t o t t V I I I. évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t Lózerl Kálmán s z ö v e t k e z e t i l e l n ö k elnöülete ltt, k i Brnyy G é z á t, s z ö v e t k e zet g y e n g é l k e d ő elnökéi h e l y e t t e s i t e t t e. s z ö v e t k e z e t 98 i k évi e r e d m é n y e s működéről Székelv ntl i g z g t ó s z á m o l t b e. Jelenté ből következőket t r t j u k kiemelendőnek: szövetkezel t g l é t s z á m r n l r e e m e l k e d e t t, z üzletrzek p e d i g koronáról 5354 k o r o m r emelkedtek. Bár fejlőd ö r v e n d e t e s, szövetkezel még m i n d i g szerény eszközökkel dolgozik. n n á l d i c s é r e t e s e! )! - ) z o n bn, h o g y ezen szerény e s z k ö z ö k e t jól f ö l h s z nálv, jelentékeny e r e d m é n y e k e t tudott elérni. z 96. évi koron áruforglomml s z e m b e n z i k é v b e n k o r o n á t t e t t ki szövetkezet áruforglm. E?en ö s s z e g b e n c s k z e l d o t t á r u k értéke f o g l l t t i k, z Osszáruforglom t ú l h l d t m i l l i ó k o r o n á t. Főtörekve volt szövetkezetnek há borús termel érdekeit szolgálni s e célt s z e m e l ő t t t r t v f ő l e g r r törekedett, hogy tgji vetőmgvkkl j ó l el l e g y e n e k l á t v. z 9 6. évben esitett vetőmgvk forglomb h o z á s á t k e z d t e m e g szép s i k e r r e l. E z e n k c i ó ját b e n is e r e d m é n y e s e n f o l y t t t s t ö b b mint 20 v g g o n esített búzvetőmgot j u t ttott m e g y é n k g z d á i h o z. Kétségtelen, hogy ezen i r á n y b n t o v á b b is s i k e r e s e n m u n k á l k o d v, 2 é v l t t z e g é s z v á r m e g y e t e r ü l e t é n k i leend cserélve búzvetőmg, mi termel biztosságát fokozottságát fogj előmozdítni. f o r g l o m b hozott vetőmg z ü s z ö g g e l szemben ngy mértékben ellentálló, s hozm is j e l e n t é k e n y e n n g y o b b z e d d i g t e r m e l t b u zfélcségekéuél. szövetkezet ezen tevékeny sége méltó folyttását képezi zon korábbi mozglmánk, mely vármegye szrvsmrh á l l o m á n y á n k f e l j v, t á s á t é s s z p o r í t á s á t ered ményezte. H á b o r ú u t á n szövetkezet m i n d k é t iránybn fokozott tevékenységet lesz hivtv k i f e j t e n i, s ezáltl sokt h n g o z t t o t t g z d sági t ö b b t e r m e l é s jelszvát gykorltilg is megvlósításhoz segíteni. szövetkezet jótékonyság terén sem m r d t e l. Egy erdélyi menekült c s l i d z i k évi m á r c i u s h v á i g é l v e z t e s z ö v e t k e zet v e n d é g s z e r e t e t é t. c s l á d t e l j e s e l l á t á s b n rzesült szövetkezetnél. gyöngyösi tüzkár o s u l t k ré z é r e k o r o n á t j u t t t o t t, s V ö r ö s k e r e s z t f u v r o z á s i t z e g é s z é v e n át d í j mentesen eszközölte. hősök áruáiról. Mérlegét k o r o n tiszt nyereséggel zárj, m e l y ö s s z e g b ő l 305 koronát t r t l e k - mindenkorr szkított Hogy ez i m m á r mó ri rchi orthodox-elemeinél is bekövetkezett, mennyiben t. i. e z e k is byzntinizmus h á l ó j á b j u t o t t k v o l n, ez, j o g u n k v n róluk f e l t e n n i. Különösen d e l i terűtekre g o n d o l u n k e tekintetben, nevezetesen B o s z n i á r é s Herce govinár, h o l e l e g e n á r u l t k e g y gyékényen s z e r b e k k e i. htlomr é s területre é h e s S z e r b i m o n r c h i á t r e n d s z e r e s e n nyugtlnított Ugy kívülről, m i n t b e l ü l r ő l á l l n d ó v k o n d o k m u n k lpos v á l t o z á s á l l o t t b e e r é s z b e n, m i áltl. S m i k o r zután m o n r c h i védekezett, m i n t épen tudott, kkor egyszerre világgá kürtölték, hogy ^ztri-mgyrország e n g e s z t e l h e t e t l e n gyűlölettel üldözi S z e r b i á t ; é s noh ennek é p e n z ellenkezezője volt i g z, byzn t i n u s h m i s í t á s n k, m i n t m i n d i g, u g y e z ú t t l is sikerült z i g z s á g o t e l f e r d í t e n i e v i l á g ngy rsévei elhitetni h z u g s á g o t o l y k é p e n, m i n t ez S z e r b i érdekeinek m e g f e l e l t. ' H o g y S z e r b i e r é s z b e n c s ö n d e s t á m o g t á s r l e l t z o r o s z h t l o m b i r t o k o s i r é s z é r ő l, z s e m m e g l e p h e t e t t s e n k i t, sem pedig senki k é t e l k e d h e t e t t b e n n e Még k k o r " is támogtt őket O r o s o r s z á g e t e k i n t e t b e n, m i k o r r k o n c á t l n s z e r b e k, m i n t ez o l y k o r megtörtént, n e m engedelmeskedtek Oroszországnk mindenben. Igmndi kor 903-bn összeesküvő lisztek S á n d o r király es D r á g k i r á l y n é holttesteit k i d )bták b e l grádi k o n k b l k á n. E k k o r uj irány k e z d ő d ö t t, m e l y c r i O r o s z o r s z á g p o l i t i k á j á t is végcél jához vezette. M e r t Krgyorgvevics P é t e r l t t S z e r b i n e m c^k teljesen N é v m e n t i n g y o k r e n d e l k e z é s e l á k e r ü l t, h Oroszország d é l k e l e t i e l ő ő r s é v é váll e g y ú t t l usztri-m gyrország e l l e n, e l ő ő r s é v é minden eshetőség szempontjából bizonyár n e m szerbek k r t ellenért. M i k o r monrchi Boszniát Hercego v i n á t nnektáll, k k o r s z e r b e k d ü h ö s l á r m á r f k d t k. S u t m i többi Ökölbe szorított kézzel területi kompenzációkt kívántk. D e Oroszország kkor még gyógyított be z o k t \ >eit, m e l y e k e t Jpán ütött rjt es drimenti szövetségesünk még fente tőrét eléggé é l e s r e é s igy Szerbiánk fogcsikor gtv b e l e k e l l e t t nyugodni v á l t o z h t t l n b, bllenben Sikerült n e k i t r i p o l i s z i r b l ó h d j á r t áltl meggyöngített Törökországtól n o v i b z á r i mdzsák egy r é s z é t m á s i k r é s z Monte negrónk j u t o t t. - v l m i n t M c e d ó n i á n k e g y rzéi e l r g d n i. t e l h e t e t l e n s z e r b e k m e g z elrontott 23 ssn or gyomrot ltt rendbe teljs hozz.

3 94 ugusztus 8, Kon romi Lpon oliil lphoi Evvel szövetkezet tárti lpj,000 koronár növekedik. k tzgyfil felhtlmzást dott z igzgtóságnk rr, Hogy z I98~ik évben 20,000 koronás lpítványt tehenén gzdsági e^>esíüjtme'. mely lpítvány kmti gzdsági többtermell s/övetkezen szervezkedt célzó elődások költségeinek lede/é-ere lesznek fordítndók. Ebből is élénken kitűnik, hogy szövetkezet tervszert! munkát t lytt s erőit be is tudj állítni ezen célok szolgáltáb. z üresedbe jöti igzgtóig; ugsigi helyeket k zg) \U ; újból Brnyy Oez Székely ntl Ügyvezető-igzgtóvl töltötte be, mig felügyelő-bizottságot Kisfludy Mihály, Pp ntl, v István Pály De/sö urkból lkított meg, utóbbit z eltávozott Brcz Kálmán helyére válsztott meg, VÁROS. \ ( [fluedelemdó, vgyondó, hdi nyereségdó i^iüouiösok. pénzügyminiszter közli, hogy z ujjonnn megállpított jövedelemdór, vgyondór hdi nyereségdór vontkozólg vllomást trtoznk dni zok, kik z Ivek ÍI8. évi ugusztus 5-ig szinti n tiioznk vllomást dui: jövedelemdór vontkozólg bbn z esetben, h z ö^sves jöve- I delmük z 97. évben K-t mégh- í ldt: hdi nyereségdór von:kozó!g bbn z esetben, h összes jövedelmük z!»7. I; évben 3C00 K-t meghldt, még peci g tekintet nélkül rr, hogy volt-e hdi nyereségük vgyondór vontkozó- 97 évre K vgy ezt meghldó jövedelem inán lettek jövedelemdóvl, illetve COO K fgy ezl meghldó vgyon után lettek vgyondóvl megdózttv. vllomás 98. ói ugusztus 5-éig nnál községi elöljáróságnál (várost dóhivtlnál) dndó bet melynek működi területén z 07. évre.v o dókivet történt Ezzel vllomássl egyszerre dndó be hdi nyereségdór \t / vllomás is. kik pénzügyigzgtóságnál (dófelügyelőnél), melynek Kerületében ^/ 97. évre jövedelemdóvl, illetve vgyondóvl meg lettek róv, 98. évi július 3-ig benyújtott illetve postár dott kérvény- Ki. dóiknk z 98. évre Icuulö helyesbít i kérik, kérvényhez szbá yszcrü vllomási ivet is trtoznk cstolni. kik z 97. évre Jövedelemdóvl vgy vgyondóvl továbbá z 96 h di évre hdi nyereségdóvl voltk n egróv, de dókötelesek, ezek személg h dóköteles tiszt vgyonuk értéke bevllás időpontjábn z K-t meghldj. zok vgyondó fizetére kötelesek, kiknél föld- házbirtokbn fekvő vgyonuk tiszt érteke - beleértve sját birtokú* mező- es erdőgzdsági üzemi tőkéjét is K-t hldj meg kiknek más vgyonuk nincs, z 98. évre vontkozólg -vgyondó tí/ete iránti kötelezettségeknek úintetlenül vló fentrtás mellett kivételesen felmentetnek vgyondór vontkozó vllomásdás kötelezettsége lól. rzletes tudnivló* kt pénzügyigzgtóság flrgsz- kon közli. x t\ hnsbzietek usárnp is rrgttu trthtók. (Sját tudósttónktól.) kereskedelmi minisztci meg ez év tvszán elrendelte, hogy vsárnpokon bármiféle husink (mrh, disznó, juh, kecske, ló) továbbá vdnk, hlnk bromfink élő, friss leölt vgy konzervált (pácolt, füstölt, sózott) állpotbn vló elárusitás házhoz szállítás tilos. Kereskedelmi es Iprkmr köpe szerint kereskedelmi miniszter most e rendelet htályát folyó nyári évdbn felmerült rendkívüli jéghiányr vló tekintettel folyó évi szeptember hó 6-ig felfüggesztette, vgyis húsipr vslrnpi munksziuiete régi rend szerint igzodik. Ehhez képc^ tehát z emiitett husiiemüek, elárusitás házhoz sz Ilitás vsárnpokon d. e. 0 órá.'g meg vn engedve pedig ugy hentes- mzáros-üzletekből, mint kereskedők boltjából. Hí KEK. drdrógiíó d!. z én nevem, z én rngom csábító, r.:< körül én vgyok drágító, z árkt emelem < ly könnyedén, mint mázsás súlyt krobt ei:kuszok közipén. publikum zt mondj, hogy csunys lg, i. gy mily ngy, mily «''is drágság, én zt mondom, tudom, hogy hit zik-e, z ér. /.-ebem szempontjából drágság picike. Én mittm jöhet ezer rendelet. hogy rkt felemelni lehet, bántosnk e/éit s<>ru ru n látszom, ezei fűkkel, szál furfnggl én tőrvényi kijátszom. z emberek elneveztek piszoknk, rám szórják srát minden fzitoknk, zt mondják, h<»gy tetteimmel lázitok, én mindezzel törődöm, szépen tovább drágítok. Drágul lej, zsir, bb, kényéi. ngyobb árt mind besöpri e tenyér, emelem én mindennek z árit, szporítom millióim olvstln <zázit. Drág ; tásr vn nekem egy mentségem, drág cukros, gyémántos nőm vn nékem, s bármilyen is rzemről z emel, tolettre, ékszerekre, flncr neki mind kew. Kóró l\d. 94. július 3. ism ' : egy histő dátum. z áltlános mozgósítás negyedik évfordulój. Ki no emlékeznék erre npr, erre világot rengető gigászi megmozdulásr zokr dolgokr, mik 94, július 8, után következtek? Ki tudná eltelejteni zokt z ugusztus eleji forró npokt, forró éjszkákt, mikor nyüzsgő hngyákként lepték utcáinkt szélrózs minden irányából hrctérre trtó még civilruhás trtlékos ktontömegek, szemükben tűzzel, n ukon lelkesedsel? Ki tudná elfelejteni zokt virágos, nótávl érkező, nótávl induló ktonvontokt, melyeken rnyért se!?h tett csüggedő, szomorkodó ábráztokt látni? Kló emlékez ez z évforduló, bele vn vve leikeinkbe. Dgdó reménység, büszke lelki lángok npj \oll 94. rr is képesek voltk, hogy Mcedóniánk /t rzét, mely londoni békeköt lklmávl juthtott nekik, Bulgáriától kiérő* szl >Iják, ugy, hogy bukresti béke után egz Ó-Szerbi z övék volt. Ezzel tuljdonképen már cl is érték Ngyszerbi felé vivő Ut első állomását. legközelebbi állomás lbáni (ett voln. De itt ngyhtlmk Nem-. zetkozi Bizottság* keresztezte Szerbi számitási. Ám legyen! mondották ekkor szerbek. H tehát lbáni lehet mienk, kkor legyen mienk Boszni Hercegovin! ngli j rre mind két szemét behunyt, Oroszország es Olszország ellenben intették Szerbiát. Nem minth bármelyiküknek is kifogás lett voln ; dolog ellen, h csupán zért, mert hdseregüknek flottújuknk felszerelét csk mintegy 97-re vélték befejezhetőnek. De szemérmetlenségökben teljesen fékevesztett belgrádi forrongó elemek ekkor már hllgttk / es/ -/vr es I. Petár, Sándor király Drág Y rályné meggyilkolásánk értelmi szerzője, most' egy ujbb fejedelmi személy meggyilkoltr irányuló tervnek lett főrendezőjévé. 94. évi június 28-án egy szerb gyilkos fickó g.»-. j Szerjevóbn megölte Ferenc Ferdinánd főherceget ezzel meg volt világháborúr. szerbek keresztülhjszolták dv z elöütem krtukt. Mint kezdettől fogv összeesküvők, forrdlmárok felforgtók, ezúttl is leghtározottbbn háború kikényszerítére törtek. midőn nekik, kiknek önérzetét Blkánháboru htártlnul megnövelte, még mindig túlságosn lssn ment dolog, egyszerűen beledobták szikrát lőporos hordób. Miért is ne? Mit kellett meg sokt törődni monrchiávl? Hi szen ez z ö szemökben már gyűlöletet sem érdemelt, h csupán megvett. Hogy szerbek cskugyn igy gondolkoztk, ez k felezre jut Giessl báró tábornoknk, belgrádi követünknek egy félhivtlos jelentében is, mely szerint z nnyir gyűlölt usztri- Mgyrország szerbek szemében tehetetlennek látszik lig látszik érdemesnek rr, hogy vele háborút folytssnk, h felmorzsolt testként hull közel jövőben megvlósítndó ngyszerb birodlom Ölébe/ Tény z. hogy gyűlölettel teljen gőg szerbeket'teljesen elvkított. Ezek byzntinusok, kik urikt, z ozmánokt llosszu hrcbn legyűrték es kik zután önző tolkodássl több helyet szereztek mguknk np ltt, mint mennyi őket illette es mint mennyi jvukr válhtott, öntetszelgükben már tértek bőrükbe. z Mámml végeztek es most ktholicizmust krták sorr keríteni. Mert lpjábn véve ebben volt z egznek súlypontj. byzánci egyházi állmi gondolt volt itt fő. Ezen téren Oroszország t. i. z kkori Oroszország termzetesen el mrdhtott. Hiszen Oroszországr nézve kevesebbről volt szó, mint rról, hogy végleg birtokáb vegye byzánci örökséget, hogy megvlósíts Ngy Péter gondoltát, mely ByzáncKonstntinápoly körül forgott. ngliánk ez dolog volt ugyn egzen ízle szerint vló, de mivel Oroszországot utólg még mindig meglehetett feddeni, is szólv más remélt üzletekről szerzeményekről, szintoly klmár, területéhes kíméletlen ngli hbozott háború szellemi pénzügyi vezetét átvenni. z e!s<"' lövé-ek s/erb htáron dördültek el. Hogy zután Szerbiávl vló háború m nt ; ingdozott ide-od változő hdiszerencse szerint, mig végre egz Szerbiát elöntötte z ár, közismert dolog, ugy. hogy itt végre is csk háború föfázisánk megemlítére szorítkozhtunk. ubztri-mgyrországnk mindenekelőtt htlmsbb ellenséggel, Oroszországgl kellvén szembeszállni, Szerbi egyelőre elkerülte dölyfének megtorlását. Mert, hbár már 94- ben rásuhintott / ostor, cspás gyenge volt cs. es kir. hdseregeknek Vljevoig történt előnyomulás után z <>ston viss, kellett vonni. szerbek örömrivlgásb törtek ki vélt győzelmük felett, de lúlkorán. És megtizedeltetvén szétmorzsolttván, e Pyrrhus-győzelem után ep oly hosszú nyuglomr szorultk, mint milyenre nekünk, kiket más hrcterek teljes mertekben igénybe vettek, délkeleti hrctéren velők szemben szükségünk volt. De nnál hevesebben tört ki ott vihr 95. év októberében. Elseperte Belgrádot es osztrák-mgyr, et es bolgár hdseregek november végéig szerb hderőt téliesen megverték, mig egy bolgár hdsereg sokár egz Délmcedóniát is meghódított Krgyorgyevicsok Szerbiáj érte már meg z 96. évet. Száv-Dun lkott zki htártól z lbán görög déli htárig, Drin- Drin lkott nyugti htártól bolgár keleti htárig egz Szerbiát, széltében hosszábn, meghódították megszállották szövetségesek. Szerbiát elérte z sors, melyet megérdemelt.

4 fi 4 Koo U jiiliuel i -;t%' L e l i t i n o n M í n d m " n y á l u n k n k sxenl jelszvánk élő inegteme>ule E m l é k m ű n k h ü ezekre npokr most i s. de ne v o n j u n k párhuzmot Tgnp M között. (ísöndes kegyelettel folydogáljnk h l l d könyeink zokért mgyr teetvéreinkért, k i k elmentek, hogy elvessék D i d l véres vetéi 6 nm tértek vissz soh többé Gyász Szomorúság fekete ten gerén evezve emlékezünk rád 94, július 3-ike* r l.! Q egnzési F. évi július hé 22-én T á t r^ommcon z i c h i vársonykeöi Zichy Ernő J ó z s e f ^ r ó f. cs. kfr. i k buszárezredbeli H i t Föndng) eljegyezte zéki Teleki Mári g r ó f n ő t, széki Teleki L á s z l ó G y u l g r ó f é s neje h d i d : Wesselényi Helene bárónő leányát. S i g n u m L u d l s m $ o d? z o r. Ő f Iségs király elrendelte, h o g j z ellenség e'őtt t n ú s i t o t t ritéi é bátor mgtrtásánk elismeré s é ü l l e g f e l s ő b b Ü.CM-IM * ' l i - m e r v irord»k e g y i d e j ű dományozásár! uj< lg tudtul dssék fl s z r l Benedek-rend n á s z. ö «nte megilletődsel vettük * szomorú hírt. mely Reznydk l b e r t, s z e r. Benedek-rendi áldozópp, f ü r e d i l e l k é s z e l h u n y t t tudtt v e l ü n k. m e g b o l d o g u l t hosszbb ideig működött városunk bn mint helybeli gimnázium kiváló tnr. Kedvelt t g j von k o m á r o m i t á r s s á g n k s legjobb e m l é k e k e t hgyt hátr itteni t i s z t e l ő i k ö r é b e n. E l h u n y t á r ó l következő g y á s z j e l e n t é s t vettük : p n n o n h l m i szent Benedek-rend tihnyi p á t s á g á n k t g j i szomorú szívvel jelentik r e n d t á r s u k. Reznyák lbertnek szent Benedekrendi áldozóppnk, bltoníürdői l e l k é s z n e k f. hó á n é j j e l i ó r k o r k - r 69., rendi eletének 49., áldozóppságámk i k e v é b e n v é g s ő s z e n t s é g e k f e l v é t e l e után B l t o n i u l c d fürdön bekövetkezett elhunytát b o l d o g ". földi m r d v á n y i f hó é n. lelkiüdveért z pátsági t e m p l o m b n d e. 9 órkor bemu ttóit e n g e s z t e l ő szentmise-áldojt után t i h n y i temetőben f o g n k nyuglomr h e l y e z t e t n i. z örök világosság fényeskedjék n e k i! Blton f ü r e d f ü r d ő. 9 8 j u l m s hó é n. Vöröskereszt közgyűl. Js ius hó 2 én délután 5 órkor t r t i i i Csinó helyi ségében évi rendes közgyűlét z ácsi Vörös kereszt Fiók Egyestfel Csermák Hugó elnöklete ltt közgyűl tárgyit z 97 évi jelent, Ptkó Gyul 8. gy. e,-beli trt hdngy föl zárszámdások köll égret jóváhgyásr dieknek, k i s tizenkettesek y tékony kciójá- működi tervezet ismertete, megyei kikül b n is olyn tevékeny r e s z t vesz, d ö t t e k rálszl is, válsztmány kisorolás L e l k é s z i k i b o c s á t á s. S é p é s je egyéb indítványok képezték. z 97 éri jelent t e l j e s ü n n e p é l y folyt le iulius 2 o én helybeli átolvsás után zonnl tisztáb i lehetőnk z z l, ref. templombn; ugynis ekkor bocsátott k i hogy egy életerős t e s t ü l e t t e l á l l u n k s z e m b e n, es htlmzt fel lelkzi tisztségnek végzé mely képes volt m i nehéz viszonyok mellett sén Tóth Kálmán, komáromi ref. egyházme is kisegítő k o r h z k t fentrtni zt megsz gye e s p e n >f m e g h t ó I e - z n i r > M s k;s»rekítás nélkül négy év ó t kifogástlnul v e z e t n i, t é b e n >j.tt fiát, Tóth Bél d áki-i segéd lelkzt, de s m e l l e t t néh-néh h e l y i jótékonyságot is továbbá rárosunk egyik ősi csládjából szár-. gykorolt s hdbn elesettek csládtgjit is mázó Pli Ngy Sándor hetényi segéd lelkzt. s e g é l y e z t e. z egyesület tgjink s z m k ö v e t k e z ő k é p p e n oszlott meg: 2 2 l p i t o. 9 9 r e n d e s fl Ghyczy cslád ggási. Mélységes é 6 rendkifüli tg. z é v i bevételek K gyász, l e s ú j t s cspás érte v r m e g y é n k köztisz teletben á l l ó nyűg. l i s p á n j á t, öhyczy Dénes, ti f.. k i d á s o k pedig 0J7Í»7 K <>QfiUó»* tesznek ki. Pénztári mrdvány; K 9 7, m e l y Udvri t n á c s o s t ^s c s l á d j á t L e á n y Qhyczy rzben okmány értek ' likölcsönbe befekte re E l l úrhölgy f. h ó elsején v á r t l n u l elhunyt. h l l e s e t fájdlms érzeket é s oszttln, t k r é k b e t é t, r é s z b e n p e d i g k é s z p é n z. b e i g z rzvétet váltott k i v r o s u n k b n é s vár rételek kedveső állásár ngy befolyássl v o l t k megyénkben egyránt, cslád z l á b b i gyász z Á c s községben rendszeresen működő j ó éjelentt küldötte s/et : konycélú Mflkedrelő elődások*' tiszt jövedel Giczi, ss- blnczkűrthi Ghyczy mei v l m i n t z egyesületi c é l o k r t ö r t é n t D é n e s neje G i u n d n i S t r d G i z e l l ugy önkéntes dkozások. műledvelő e l ő d á s o k m g u k mint g y e r m e k e i k Dénes J e n ő. v l rendezében különösen Rákóczi K r o l y, GeŐbel m i n t z összes r o k o n s á g neveben tudtják Ernő, M o l n á r Gyul, G á s p á r L á s z l ó, tűntek ki. f o r r ó n szeretett é d e s leányuk i l l e t ő l e g felejthe Ö n k é n t e s d k o z ó k : Gróf Z i c h y E r n ő n e j e, t e t l e n j ó nővérük Qiczi, ss- é s b l n c z k ű r t h i Csermák Hugó é s n e j e, Negró Hugóné, Bruck ü h y c z y Ell folyó h ó - é n történt v á r t l n Ignác, Cser V e n d é i, Stgt G u s z t á v, SsitsUi e l h u n y t t. boldogult hflll t e t e m e i í. hó 4 - é n Ö d ö n. V i t t e k Jáoos, Nyéki Hihályné, V i t á r i 4 ó r k o r f o g n k kisigmándi UjpuSZtán r ó n i. Ferencoé, Vrg J n k, Vsváry F e r e n c. C s i z k t h. szeitrtás szerint beszenteltetni k i s m d i Dániel, r é s z é r ő l f o l y t k be. Megemlékezik i g m á n d i csldi s í r k e r t b e n örök n y u g l o m r j e l e n t é s rzletesen kisegitő k o r h á z m ű k ö t e t e t n i. z e n g e s z t e l ő s z e n t m i s e - á l d o z t t. hó déről is. kórházi ápoltkt d r. Huszár Gábor 5-én 9 ó r k o r Fog k i s i g m á n d i c s l á d i kápol községi o r v o s k e z e l t -. kórház vezetét Qeőbel n á b n z Urnák bemuttttni, Á l d á s béke E r n ő t i t k á r gondnok vég.~ie ki felügyelt h m v i r! Ujpuszt, 98 u g u s z t u s - é n. k ó r h á z rendbentrtásár, személyzetre s intézte Szbdságon. Dávid iázy János, csl kórház nygi é s pénzügyi stb. ügyeit z 0 7 ói f o l y m á n egyén n y t» i ápolást lóközi j r s főszolgbírój két heti szbdságr Pűstyébe utzott Helyettese Csányi László n p o n á t >: ápolási d i j megtérít f e j e n k é n t 4 K, ö s s z e s e n pedig K volt égylii tb. főszolgbíró, I >t celldömölki spátsrfg b e t ö l t é s e. z ősszel tölti be v á l s z t á s u t j á n megüresedett celldömölki páti m é l t ó s á g o t. H j d ú T i b o r d r. f ő p á t tűzi k i v á l s z t á s t es fl benc rend l e g t ö b b szvztot nyert rendtgot páttá k i n e v e z i, k i n e v e z é s t k i r á l y e r ő s í t i m e g. Mint é r t e s ü l ü n k, válsztás körülbelül egyhngú lesz, r e n d t á r s k oszttln bizlm é s s z e r e tete Z o l t v á n y Irén d r. p n n o n h l m i főiskoli i g z g t ó t emeli z p á t i tisztségbe. t fl g y ó n Dgguédl kmrából* győri ügy védi k m r közzéteszi, hogy d r. Kellner Miks győri lkos ügyvedet Győr székhellyel, Oláh J ó z s e f o g y i l i l k o s ügyvédet ögyll szék hellyel es d r. Sommer Mór párkányi l k o s ügyvédet lek ljsti i ;. Párkány s z é k h e l l y e l felvette. megkezde. Dr. Lénárd E n d r e ó g y l l i Ügyvéd k t o t i i s z o l g á l t l ó l f e l m e n t e t v e n. Ügyvédi működéi újból üyyucji müköj megkezdte. H l á l o z á s KoUsek Mór, ngysurányi c u k o r g y á r i g z g t ó j j ú l i u s é n Érsekújváron vártlnul elhunyt. V á l s z t á s. komáromi kerületi m e n kásbiztositó p é n z t á r igzgtóság j ú l i u s h ó 28-án trtott ülében Horváth Istvánt e g y h n g ú l g pénztár foglmzójár válsztott meg, minek folytán ő l e t t pénztár i g z g t >he!\e;t»se. Rokkntk é s Bzuegyek f i g y e l m é b e. m. k i r. budpesti. h o n v é d h u s z á r e z r e d r o k k n t -, özvegy*, árvlp kezelősége f e l k é r i r n g rendfokozt különbség nélkül z e z r e d sebesül, betegség v g y hdifárdlmk k ö v e t k e z t é b e n megrokknt t g j i t, elesett hőseinek özvegyeit es árváit h o g y mennyiben s e g é l y r e szorulnk eziránti k é r v é n y ü k e t s z e p t e m b e r l - i g m. kir. budpesti. honvéd huszár ezred p itszázd-prncsnokságnk D u d p e s t o k v e t l e n nyújtsák be. k é r v é n y h e z v g y o n t l n s á g i b i zonyítvány cstolndó.' hüvelyesek lefogllás. hivtlos l p r e n d e l e t e t közöl z i d e i b b, b o r s ó, l ó b b es 98 ogtztn 3 Lnp k tkrmányborsóterm felhsználásáról. r e n d e l e t é r t e i m é b e n termelő köteles e c i k k e k ből vló kzleteit Hditerménynek felján lni házi é s g z d s á g i s z ü k s é g l e t c í m é n i isztrthíó mennyiségeket törvényhtósá gok e l ő tiszh. ": á l l p í t j á k m e g. Htósági m u n k k ö z v e t í t ő f e l á l l i f á s öy5rölf z 9b. évi XVI, l - C, i i p r i, bányszti k e r e s k e d e l m i munközvetit ellátásár htósági munkközvetítők fellállitását r e n d e l t e e l, Egyelőre k e r e s k e d e l m i i p r k m r á k s z é k h e l y é i n s / e r v e z t e t t e k i l y i n t é z e t e k. győri k e r e s k e d e l m i é s i p r k m r székhelyén s z e r v e zett győri h t ó s á g i m u n k k ö z v e t í t ő m á r m e g is k e z d t e működét. munkközvetítő intézetek párttln m ű k ö d é s é t htósági j e l l e g ü k ö n kivüi m e l l é j ü k r e n d e l t válsztmányok is biztosítják, m e l y e k z é r d e k e l t m u n k á u l / ) é s munkásszervezetek képviselőiből lkitttnk. Közvetiti t e v é k e n y s é g ü k e t m. kir. á l l m i munkközvetítő hivtl e l l e n ő r z i irá nyítj. E h i v t l gondoskodik e g y ú t t l r r ó l is, hogy j e l e n t k e z ő munkhely- é s m u n k e r ő f e l e s l e g e k z országos munkpic k e r e t é b e n kielégítre, illetőleg elhelyezre tállján k. Közérdekű tehát, hogy htósági munkköz vetítők i s m e r t t é v á l j n k s gzdsági élet vérkeringébe b e i é i ; e r ű i jenek. győri htósági munkközvetítő (hivtli h e l y i s é g e Ú j v á r o s h á z I. emelet) ingyenes mnkközvetiti tevékenysége kiterjed z ipr. bányá szt, k e r e s k e d e l e m é s közleked minden ágár. Közvetít férfi, női szk- é s segédmunká sokt, üzleti s z e m é l y z e t e t, i r o d i lklmzottá* kt. fiu- é s leánytnoncokt. megbízások s z e m é l y e s e n l e v é l vgy telefon utján is l e d h t ó k. (Telefon Győr ) g y ő r i htósági munkközvetítő h i v t l htásköre kiterjed vármegyénk területére is, m e l y s z i n t é n győri kmr kerületébe t r t o z i k s ugy vgyunk értesülve, hogy ugy városunk bn vlmint v á r m e g y e j á r á s i s z é k h e l y e m, n e m k ü l ö n b e n népesebb n g y o b b f o r g l m ú k ö z s é g e i b e n is g y ű j t ő h e l y e k v n n k s z e r v e z v e. gyűjtőhelyek, városokbn p >Igármesteri liivtloknál, k ö z s é g e k b e n jegyzői i r o d á k b n v u n k ; i t t megbízó ű r l p o k kphtók é s z érdeklődök i n g y e n e s t á j é k o z t t á s t es felvilágo sításokt n y e r n e k. htósági munkközvetítő r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n e n d ő heti közleménye lpján u g y n i t t t á ' é k o z á s lesz s z e r e z h e t ő rról i s, h o g y ezidős z e r i n t m i l y e n f o g l l k o z á s ú munkkeresők m u n k h e l y e k t r t n k nyilván. m o s t még kezdet nehézségeivel es h á b o r ú s i d ő k r o s s z k o n j u n k t ú r á i v l küzdő inté zetek pártolás j ó k r t ú f e l k r o l á s gyü mölcsöző b e f e k t e t é s lesz h á b o r ú u t á n v á r htó g z d s á g i f e l l e n d ü l é s n e k i d e j é r e, m i k o r is s z i l á r d l p o k t n y e r t htósfigl munkközve títők előreláthtólg k ö z m e g e l é g e d é s r e fogják m e g o l d h t n i r á j u k váró f e l d t o k t. fl társdlom dományokt kptuk : szive. E h é t e n z l á b b i Vörös Kereszt céljir: hsz E l z polg. l e á n y i s k o l á i t n í t ó n ő ( u g u s z t u s h v i rzlet) 0' K 2-esek rokknt lpjár: lsó Mrgit, Kovács Id es Weiu n n gyűjte 0- K vk ktonák lpjár: Bischitz S n y i I I. o. g i m n. t n. gyer 9-30J< mekelődásából befolyt Ö s s z e s e n : K Há'ás köszönetünk esszivü dko/óknk! cimü Házssági jánld! meriki éíclp írj: 99-ben. Judge z 9 9. évi i d e á l i s férj m á s k é p néz k i, m i n t h o g y n n é g y é v v e l e z e l ő t t e l k é p z e l t e m g á n k z e m b e r. ngy p i l l n t e l é r k e z e t t. vőlegény Ott t r t, hogy k i t á r j imádottj előtt s z i v é t. H n n, - s u t t o g t, k r s z - e bithitvesem l e n n i? H e t e n k é n t c s k egyszer e s z e m httst s k k o r is c s k, h o g y g y k o r l t b ó l k i ne jöjjek. fehér kenyeret szenvedhetem, ugy t l á l o m, hogy c s i r i z s o k k l táplálóbb, m i n t k e n y é r. s e r t é s h ú s t s z í v b ő l gyűlölöm S S v j t á r t l m s n k t r t o m szervezetre. Nyolc ó r á t dolgozom nppl é s h á r m t é j s z k. S hogyn állunk hdiszolgálttl? h n g z o t t z i m á d o t t h ű v ö s v á l s z. Szemüveget hordok, lúdtlpm vesebjom v n, 4 8 kilót nyomok, szinvk v g y o k s h vert Iátok, á j u l á s i r o h m o t k p o k. Josu, rebegte szerelmesen m e n y sszony p i r u l v vőlegénye krjáb omlott, jöjj szivemre. T e v g y z f é r f i, k i t keresek..

5 9i8. ugusztos 8 > K o m Í r o m i Lpok* U j lkbénendelel lesz nouemberben. H á z t u l j d o n o s u k Szövetsége m e m o r n d u m b n rr k é r t e T ö r y i g z s á g ü g y m i n i s z t e r t, hogy.l i t s o n fel h t ó s á g o k t, m e l y e k esetről-esetié megállpítnák, h o g y l k ó k n k m e n n y i v é s z p o r o d o t t j ö v e d e l m e h á b o r ú b n é s ehhez mérten engedélyezzen bíróság lkbéremelt. l k b é r m e g á l l p i t ó b'róságok felállításához minisztérium v l ó s z í n ű l e g ' h o z z á j á r u l, z u j r e n d e l e t z o n b n tekintettel lesz z o k r k i s e x i s z. c n c i á k r, k i. n e k f i z e t é s e e m e l k e d e t t ugyn háborúbn, d e v i s z o n t z á l t l á n o s d r á g u l á s Korpáromi Lpok kéri o l v s ó k ö z ö n ségét, h ÚT gyrpíts háborúi lpjit. M i n d e n d o m á n y t k. nyugttunk. fl m r h h ú s ár G y ő r ö t t. t n á c s leg u t ó b b i ü l é s e n Éberth Géz tnácsos e l ő t e r j e s z tette, h o g y vros s z á m á r közélelmezi ü z e m e d d i g K á r u m r h á t v e t t é s hogy m r h h ú s á r u g u s z t u s e sejétől egy koro návl l e s z á l l í t h t ó. 5 7 i l l e t v e m é s z á r o s o k n á l 8;? K-r. htósági huss/ékben 2 4 K - é r t árusítottk bivly é s növendék* mrhhúst, m i t közönség szívesen v á s á r o l t, e n n e k f o l y t á n t o v á b b i b e s z e r z é s r e kért megbi z á s t, d e folymtbn v n mrhbeszerz i s b i v l y es növendékmrh húsát külön s z é k ben feltűnő jelzsel árusítják. rendőrk pitányságot szigorú ellenőrzié hívj íöi tnács. z iprtestület megbizottivl létrejött megállpodásokt tnács elfogdt. Tncvlzs& Rosenkrnz Márton vel rún ugusetq8 h ó 0-én s cbret Vigdóbn. tánctnár növendékei ngyszbású szigo tineríssgál r e n d e s TromlerT i j j ; d ó b n. K e z d e t e este 7 ó r k o r. Belépőjegy 4 K. Cigányzene. rendezőség tgji: Főren dezők: Fieischet J e n ő, Kohn I m r e 8 P t u y József. Rendezők: Biringer István, B tldoghy lí, Fleisehmnn r o d, K r u s z Liszló Mik lós, Lengyel M i h á l y. P z r László es Szlobod I s t v á n. M ű s o r. növendékek á l t l elődtnk k ö v e t k e z ő t á n c o k : Polonise, One ^t> p, Boston, P o l k. Csárdás, Frnci négyes, Udvri négyes, s t b. U t á n rendezőség cbrét t i r t z l á b b i mfisorrl.. Ilosvy Hugó: kis k í v á n c s i. Mgánjelenet, e l ő d j H->tier M n e i. 2. Gábor. n d o r tréfás verseiből szvl Fleischer.le :ő. >. Békeffj L á s z l ó : lift. P r o s j e i e n. - t. e l ő d j k Lipti M n c i ó s Ptky József. í. m g y r d l o k, m e k l i Petőcz M n c i, zongorán k U é r i Peiőcz Ilus. 6. Békeffj I.. : Szerzők iskoláj. Tr f. Szereplők: H j n l t i t k á r K o h n I m r e, Oroszlán regényíró Fleischer Jenő, Fchs igzgtó Fleischmnn rnold, z egyes számok közt K o h n I m r e Főrendezők egyike konferál. Ezután zártkörű áltlános tánc iránt K o m r o m következik. s z é l e s kőiéiben táncmultság ngy érdek lőd nyilvánul, mi n e m is csod, hisz z idén n e m v o l t f r s n g, p i h e n t e k h d cipők, Zárv v o l t k t á n c t e r m e k. meghívókt rendező s é g most b o c s j t o t t s z é t. fogdqok ás kirlpilg kpni, csod gyorssággl végleg pettől k i i r t j poloskát. Mint üveg 4 koron, tfgy üreg IS k o r o n d r b fecskendő 8 Koron;:. Mgyrországi főrk tár Remény Pécs gyógyszertár KÖZGZDSÁG. n e m í.dnősithetö. izönettel Lisztet j e g y nélkül sem lehel ellenben Si^orin Umét kphtó. SigoHn k ö v e t k e z t é b e n ez megszporodott jövedelemnek lyy néz ki egy cseh h ő s. z ö s s z e s b u d p e s t i l p o k m e g í r t á k, h o g y z n t n t h o z p r tolt cseh csptok M r n k Ferenc c s e h közle g é n y t, k i Kornilov t á b o r n o k o t m g y r f o g s á g b ó l m e g s z ö k t e t t e, mártírként ünneplik. M r n k mártiri k o r o n á t cseh hzárulók szerint z z l é r t e el, h o g y Pozsonybn kivégezték. E z z e l s z e m b e n v l ó s á g z, h o g y M r n k m e s t e r t, k i b é k é b e n c i p é s z, t i z évi f o g s á g r í t é l ték, m i t l e g j o b b egzségben t o l t. E g y é b k é n t c s e h e k l e g ú j b b n e m z e t i h ő s e l o p á s é r t is 5 ízben volt m r elitélve h o s s z b b - r ö v i d e b b időre 5 Zár lá uette kormány cslántermt m x i m á l t z á r á t. Komárom, j u l. 3. növényvilág igénytelen m e g v e t e t t c s l á n j z i r t ó z i o s vérzivtr s o k tnulság t e v é n bizonyos megbecsülhez j u t o t t s s z e g é n y kóró, m e l y r e boldog időkben l i g v e t e t t ü n k ügyet, kormánygondoskodás t á r g y : közé vnzsált. H d d l e g y e n öröme szegénynek. H i s z h á b o r ú b n sok jutott z u t o l s ó megvetett es sok lenézett sorból / e l s ő b e. Semmi külömbség nincs kőztük é s c s l á n k ö z t, h e l y e s e b b e n s z ó l v z vnzsálásuk titk k ö z t. k o r m á n y cslánterm célszerű fel hsználás érdekében következőleg rendel kezett : vdcslán l e v á g o t t kórój, belőle előállított k é s z í t m é n y e k, c s l á n k ó r ó n y e r é s é n é l é s k é s z í t m é n y e k elő állításánál jelentkező h u l l d é k, i d e é r t v e c s l á n z leveleket 98. is, évi termű vlmint évelő cslánmg )( fl borforglom szbd mrd. m e z ő g z d s á g i es [pri t e r m é k e k m x i m á l á s á v l é s központosításávl spekuláció fokozott mérték b e n v e t e t t e rá m g á t b o r r, m i n t ú g y s z ó l v á n egyetlen c i k k r e, m e l y m é g szbd kereskedelem t á r g y á t k é p e z i. spekuláció e g y i k t e r m é s z e t e s k ivetkezménye v o l t bor ó r i á s i á r e m e l k e d é s e. Rövid idő l t t f i l l é r e s b o r á r 5 6 k o r o n r szökött fel egyúttl tág terel nyitott l á n c k e r e s k e d e l e m n e k. S z k é r t ő k két m i l l i á r d r b e c s ü n k zt z ö s s z e g e t, m i t f o l y ó évben lánckereskedők v á g t k zsebre c s k p p i r o n látott b o r v é t e l é v e l é s t o v á b b d á s á v á. b o r r k i l y indokoltln fl cslánterm felhsználás. zár lá v é t e t n e k. z. i r lá vételnek z htály, h o g y e z e k k e l c i k k e k k e l cslánkóró kikzíte u t á n v i s s z m r d ó pozdorj k i v i r e l é v e l mind t e r m e l ö k, mind e c i k k e k földolgozásávl fog llkozó vállltok c s k kormány áltl m e g s z b o t t korlátok között r e n d e l k e z h e t n e k. termelők kóróról l e í o s z t o t t l e v e l e k e t okfei r emelkede, zug- kereskedelem l á n c k e r e s k e d ő k visszélei / i l l e t é k e s k ö r ö k e t is g o n d o l k o d ó b e j t e t t é k ez már r é g ó t k i s é r t z t e r v, hogy bor á r k t m x i m á l j á k é s központosítsák. f ö l merült híresztelekre v o n itkozőlg munk t á r s u n k földmivelügyi m i n i s z t é r i u m s z ő l é szeti é s b o r á s z t i osztályábn következő információkt k p t. Hcsk z á l l m o t f i n n c i á l i s okok n e m Fogják hmrosn r á k é n y s z e r í t e n i, kkor boriorglom szbd kereskedelem tárgy m r d. szbd k e r e s k e d e l e m v untkozik ugy bel picr, m i n t p e d i g Mgyrországnk vám külföldre grvitáló k i v i t e l é r e Igy tehát egyelőre elesik z kombináció i ^, mely s z e r i n t b o r k i v i t e l intézéi Hditerményre b í z n á k. M i s k é p áll zonbn helyzeti borpárlttl, m e l y bortermelő gzdák é r d e k e i t n e m e r ű m. h csk egz sereg újonnn támdt borkereskedő számár b i z o n y u l t k i t ű n ő ü z l e t n e k Vlószínű, h o g y borpárltforglom korlátozás l á f o g e s n i. Egyelőre még csk z u k r á n forglmi frányitj B >rkiviteli B i z o t t s á g. t ú l z o t t b o r spekuláció ellen z állm e g y e l ő r e u g y v é d e kezik, hogy mg is n g y b n v á s á r o l bort szporítni fogj közpincékel )( fl s z é n é s szlm m x i m á l i s á r kormány szálstkrmány (szén), szlm, tengeriszár es tengerifosztás l e g m g s b b á r á t következőkben állpított m e g : nyszén, B trju es mindenfele m e s t e r s é g e s szálst V r m á n y (lóhere-, l u c e r n -, bükköny-, m o h " - s t b. sját házi v g y g z d s á g i s z ü k s é g l e t ü k r e, t o v á b b á s z é n i ) ár 3 0 koron. Tvszszlm (árp-, cslánmgot vetőmg céljár f e l h s z n á l h t j á k, z b -, köles- é s ezekkel e g y e n é r t é k ű t v s z e l d n í o k zonbn csl w\ eve-et cslán s z l m ), v l m i n t t v s z s z l m törökének es mgot i s c s ' i k w igyr Cslántermelő é s p riyvájánk á r 8 k o r o n. l o m s z l m ( z É r t é k e s í t ő r. - t. - n k (Budpest, V., k d é m i Őszi gb müek szlmáj), v l m i n t z l o m u t c 6. s z. ) vgy z ltt es Tkrmányfor g l m i r. - t. - n k (Budpest, V., D o r o t t y 2. sz >. i l l e t ő l e g löldmivelügyi m i n i s z t e r áltl kereskedelemügyi miniszterrel egyetértöleg k i i e lölt m á s vállltnk s z b d. légszárz, lombozott, vgy l o m b o z t b n c s l á n k ó r ó kóróról lefosztott levél ár 00 k g. - k i n t 3 5 koron, c s l á n m g ár 50 s z á z l é k t i s z t s á g mellett 00 k g. - i n t 00 k o r. z i t t megszbottnál tisztátlnbb m g r á b ó l m i n d e n k g. s z á z l é k tisztsághiányért 2 k o r o n ; l e v o n á s! ). i h o z n d ó. E z e k z r k z e m i i t e t t ; cikkekre nézve egyúttl l e g m g s b b r k n k ; is tekintendők é s h e l y t v s ú t i k o c s i b vgy hjób r k o t t á r u k r zs.'ik nélkül é r t e n d ő k. (öezt) s z l u n t ö r e k i n e k é s p o l v v j á n k r 2 koron. Zsuppszlm á r 2 0 k o r o n. T e n g e r i s z á r é s tengerifosztás á r 4 k o r o n. z i t t á r k lz állpotú, szárz é s egzséges minőségű á r u r métermázsánként ( 0 0 kg.) tiszt súlybn vontkoznk; h termelő.:z árut p r e s e í v e d j át, métermázsánként 6 koronávl többet követelhet. E legm gsbb á r k mgukbn fogllják l e g f e l j e b b 5 k i l o m é t e r távolságr f e k v ő r k o d ó á U o m á s r v g y gyűjtőhelyre vló s z á l l í t á s költségeit is. 5 kilométer t á v o l s á g n á l m e s. z e b b f e k v ő rkodóállomásr vgy gyűjtőhelyre vtó szállítás költségeit I Mdmivelűgyi m i n i s z t e r f o g j m e g á l l p í t n i. most megállpító.! legmgsbb r k u g u s z t u s h ó e l s ő npján lépnek életbe. H n\ui bór. kormány elrendelte, h o g y mindzok, kik nyers vgy kíksite, de f s t e t megállpított cslánkóró, e s d ' m i é v e l es cslánmg ; j ö v ő b e n c s k igzolvánnyl s z á l l í t h t ó, h s o n l ó Képen i g z o l v á n y k e l l c s l á n nygokból e l ő á l l í t o t t f o n ó n y g o k n k, f o n l k n k es s z ö v e M'II h z m y u ' b l r l b r t o k i ú b 0 t r t n k, u ^ y t e k n e k z o r s z á g t e r ü l e t é r ő l v l ó k i s z á l l í t á s á h o z m mindizok, kik u t o i t b i y b ó r b r t ^ o» t i s. f o n l k r, fonó n y g o k r szállítási : t n k. k. e k k e s '. ' e t i i k e t. i kzlet mennyii g z o l v á n y t Pmutközp»nt, cslánszövet igére v l ó tekintet nélkül Budpesti K t o n i szállításához s z ü k s é g e s igzolványt Népruhá zti bizottság állítj k i. Bőrátvételi Intézetn >k (Budpest, Vl., Molnár-utc ">:>. szám) á t v é t e l r e b e j e l e n t é i n, z e l s z á l l í t á s r meghosszbbították z d ó u l i o m á s o k e l k é s z í t e m es z intézet utsít i s. i n k n i \ f e l e h l á r i d e j é t. pénzügyminiszter hivtlos l p lően beszolgálttni. z o k kzlettl&jdonosok, m i s z m á b n megjelent rendeleteben utsított )( H d i k ö i c s ö n j e g y z e s. Mini velünk k kiknek kormányrendelet életbelépe npján p é n z ü ^ y i g z g t ó s g o k t. h o g y z 9 7. é v r e lik, Ngymegyer é s Vidéki T k r é k p é n z t á r meglevő kzlete vgy kérőbb két hét ltt öszk i v e t e t t jövedelem- es v g y o n d ó 9 8. évi h e rzvénytársságnál most kibocsátott VIII. zegyttlö kzlete 2500 drbnál kevesebb, kz l y e s b í t é s e i r á n t 9 8. évi ugusztus hó 3 - i g ; hdikölcsönre 67,400 K j<'.:\.:->s t ö r t é n t. letüket k r egzen, kár rzben bejelen t o v á b b á hdinyereségdónál z összehson ( D r g b lesz s o. só árát is fel tre megszbott npig szbdkézből eldhtják lítás l p j á u l s z o l g á l ó b é k e é v (békeévek) jöve emelték, k<~m> ár 28, főzött t«*r sri í olyn kereskedő cn >k k i k i i p urh \ óságtól j h -, delmének újból vló megállpítás irm 98.! so r SS K lesz. Gyári es i p r i célokr ló l bárány- kecske* bőrőkuek vásárlásár jogo«évi ugusztus hó 3 - i g benyújtott kérvényeket, termeli helyeken mm.-ként tiszt kősót 4 K siló igzolványt kptk es kzlettljdonosok, v l m i n t z 9 8. é v b e n uj d ó k i v e t é s i e l j á r á s ként, mig n főzött sót 5 5 l K ért f < j k ársil mi. h ezt megteszik z ilykép e l d o t t k e s z ' e t t e k i n lá kerülő d ó z ó k á l t l 9 8. é v szeptember etében s átvételre vlób jelent k ö t e l e z e t t s é g e h ó 5 - i g e g y é b k é n t s z b á l y s z e r ü l e g benyújtott )( Közel ht miliird z osztrák hidiköljövedelemdó-, v g y o n d ó -, illetőleg h d i n y e l ó l m e n t e s ü l n e k. Egyébként b e j ílenté -t meg* csön. VIII. osztrák hdikölcsön jegyzi íd e r e s é g dó-vllomásokt k e l l ő időben bedot i ivó kzletekre 7 n p o n b e l ü l, k é s ő b b j ö v ő m r l e t e l t. z eddig megejtett előzetes becsl tknk t e k i n t s é k é s h o g y e n n e k megfelelőleg kzletekre kéthetenként k e l l m e g t e n n i. b ő r szerint usztri íbn millió k o r m á t jegyez z e m i i t e t t k é r v é n y e k e t é r d e m l e g e s t á r g y l á s l Ltvételi intét n y e r s n y u i b ő r ö k é r t köfstkes <S tek Vili. hdikölcsönre. véglegei Összegez v e g y é k, i l l e t ő l e g z u t ó b b e m l í t e t t v l l o m á s o k r c s k k k o r történik meg, h z összes láírási téríti dijkt fogj fizetni: téli házi nyulbőrdv o n t k o z ó l g z d ó k ö t e l e s felekkel s z e m b e n h l y e k r ő i b-* é r k e z n e k jegyzek usztriá rbonként t. 8 0 k o r., n y n h i z i u y u l b ő r vontkozó t ö r v é n y e k b e n v l l o m á s k é s e d e l m e s bn z e l ő z ő hét hdikölcsönre 80.9 m i l l i á r d o t drbonkint 4 5 fillér, s z ű c s e v l o k r l k l m s benyújtás e s e t é r e m e g á l l p í t o t t d ó p ó t l é k u t lklmzzák. ne jegyeztek, ugy, hogy milliárd gyűlt ö s s z e. m o s t n i v l együtt 55 f e h é r h á z m y u l b ő r 70 l-én lépett é l e t b e. fillér. r e n d e l e t u g u s z t u i

6 I 6. oldl «Komán n Mfl>en termes!j I l fi-je/em cr.-. \ \.. Likiéról' * o g ] i h o l d n k é n t k-4 mé* L*J 98. * k Évszázdok ól ismert 4 00 bn (20 ^WNYŰVíZ teljesek, ti-> H z e m e k lég Dá n o k duzzdtk. kpinóvények ÉUtlábo j ó l f e j l t i l n e k. dinnye, i r t *, ubork, pprik, prsdtcs^ m is bb s esűhiáuyt sínyli repes Sárikt* In«*ot mscibtsái ele. meg várt endményt. I^-fe*c l. v. Betépett. I m fizetlek jól J» tnoágbn bs, rozs, árp is i zb ktsztrális holiánké t 6-6 métermázsál hozott Ne^y mi Hé értékl ruh tnítóknk Bodpesti t u d k P, B.) jelenti:»hogy«4 sillió koron értékű öretet vásárolt, me lyei féld gotttotl kizár c tnítókt látj el v e l e. vármegyei lnfeldgyeiök ngyrzt Hngyávl m r érintkezbe léptek is m i n t - I rohákl kértek, me!y n s tus első felében j mindenhov megérkezik. Értesülem s z e r i n t csk t n í t o k, h csládtgjik is ré s z e s ü l h e t n e k e b b ő l ruhából. Hngy re léinél bsk zt köti ki, hogy ki rháfl resz, llglább öi kiló rongyot, szőrmét, djon át i mximális á r o n. legdrágább ruh 5 0 koron. Négytől l í éves fik lányok ruháj K, négy ö t é v e s leányok kbátj 62 K. Női k- j bitók K, Pérfi i ' 0 lő f t 0 K. Egy skóöltöny ITŐ K beszolgálttott rongyot, zörm t rsgy ruhdrbot Hngy ú j r f - l doim-z'.tj i ugy, hogy z elkzítendő szövetek egy hrmdrze régi nygból, kéthrmd pe dig u j nygból less, ( ktonság vásárokon s r e r z i bo?i m r h s z f i k s g ' o t c t. > i n y i Bél I I.. I ügyi miniszter, ki mg is meggyő Sdött rról, h y \j mr h-rekvirálás fennállott módj h d s t r e ^ mrhbevásárlás tk eddigi rend* szere z á l l t t r t ó gzdáknk ngy nygi k r o k i ekoz, elrendelte, hogy i ktonság lehetőig vásárokon szerezze be vágómrh szükségletét Elrendelte továbbá zt i -. hogy z ddigi \ fel százlék helyett e z e n t ú l csk 3 százlékot Szbd l e v o n n i m r h á k árából. z o r o s z t e. Budpesti tudósítónk (P. R) j e l e i n : z Oroszországgl, illetve Ukrániá- : VLI k - ; ' t t b e k e r e m é l n i engedte, hogy n e m s o k á r olcsó jó minőségű tehoz jutunk. M o s t nyilvánvló lett, hogy mi te Oroszországbn, illetve Ukránjábn m tlálhtó, z s z i n t e n drág Is hmisítás dolgábn vetekszik nálunk közforglombn levő hmisított teákkl. í'! t ö b b száz csomg rendelénél csomgonként fillér árkeduezmény. II. Prálerstrsse43. - mm - kel { leggyorsbbn o-<.> elmuliztj Ur«Flesch-féle e r e i l f t i t ö r v * n y 8 I ]n Védett o-o SKBOFORh* -KENŐCS 4 Nine s z g, pikit Mindig eredeti pecsétéi Dr. Refch-félét kérjünk, Próbtégely I 3." 2. serkeslé M ÍSsterkesxtS feletss. K, ngy tégely 5. K, csládi tégely K, Kphtó helybeli g y ó g y i z e r t á r k - bn vgy direkt kézitönél rendelhető. D r.! lesch K o r o n - f < gysertárgyir Vételnél j ^ k u h o f o r n i * védjegyre ügyeljünk! Sxerkestö: Háro Ljoi János. M Lpkidó: Spltier Bél«<( fl Konárom HIRDETÉSEK. iriry eliílll.in - I I 09-7* #^ i ' I'ülllIJ t e l j e s ellátáisr. keresek egy Cini c kldóhiutlbn. «j K w n M Tüzelhez lklms lkssál qzd. épületekkel, j W L : kphtó Spitzsr S. könyvkereskeílében Zbákj 8 0 fillér NYILTTER. Meghivóe Figyelmeztet. Ngyigmándi Önsegélyző Egylet mint Szövetkezet Tisztelettel értesítem ;< ngyérdemű helyi környékbeli közönséget, hogy egy, nevemben visszélő ismeretlen fénykép* ngyitij f o g l l k o z ó csld ügynök fény kép i n e e r r D d e l é - t VOSZ fel előleget IS szed be, Miután ilyű megbízási senkinek dtm ügynököt se trtok, miért is kérem ngyérdemű közönséget, hogy nevemmel visszélő csló ügynöknek De í. árbn ;, ti rúd) 8 K. 50 kénszlggyáros kötethetjük. Mi lobem voltunk most tem vgyunk bráti Fénye f. í s. d i : \ - x e. v. Menel mwi vn, lepjen ^ törvény re»id«i u^ér Egyébként ;t nyílt teveitkben izltözttetl kérdé* teljessn publiku dolog. Kö zölte már VégóKiá cím budupeti npilp» nnk oyomá Kotmíromt Vjmiy \s Nin tehát emmi s0k«iég nyiil levlexre V. \. Helytwe. Vegye Bgylembe, hogy báboi * v Kz nnyit jelent mjnr^rul, hogy minden csekélytégérl kell idegesen feljjdulni. Kiváe*!. kérdetetl gyén tényleg ixentedélye vdáz Nem ciódott tehát, midőn Öt ugusztui L*én rdáztostfim puskávl fetseretv látt. Efyomti U Bpttsei Bándot könyvnyomdájábn * k i l o g r m súly S K y e r B. Wien, berki S z e r k e s z t ő i üzenetek t- szdllilllnk. 80 M Ü gyigrim tvsei msnteri znnbo oisi területen gebon*bemttekben elég bö srtái rk. konyhkerti vetemények e ügyobb rzit küldnböcő fér gek t"i k r e t e t i - K. K o m n iábn i boz- i rozs* l e n n s közepes, S í á r p v.t.tiüiveí jobb, míg zb Dem hozt knnányfélék B i erősek, kidósk olcsók, ; csomgonként helyen e l é g jó t m á s t dott, gpjtc, mtgszállotl 3 7 illlnoiiihn kj r. i temás rozs mioöséf itfen jó, i t í g o terini >-~ n-h.- rmáz i tokinként : Érpi sápén b t i é i kki i o i elég j«> t e r m á é i : \ tb ceni h o z t m g k i v n! sredtéoyl D g y n i f ] «t s z á l á é t k r m á n j \ csépiéi PM. országbn m e g k c dődstt, sok >lyt be i i f e j e z t é k, buz m i n ő s é g e jó, k i á sok ftoffuftxlui üljenek 98. é v i ugusztus h ó 25-én d é l u t á n 3 ó r k o r rendkívüli közgyűlt t n N g y i g m á n d o n, hivtlos h e l y i s é g é b e n, hová z egylet tgji tisztelettel meghívtnk Tárgyi:. j e g y z ő k ö n y v hitelesítére 2 tg kikülde 2. z igzgtóság felügyelő-bizottság megbíztásánk meghosszb bítás 2 cvre. S. Dr. Pr Ljos helyébe egy felügyelő-bizottsági rendes tg válsztás. 4. lpszbály módosítás. 5. Esetleges indítványok. N g y i g m i n d, 98. évi ugusztus hó -én. fel. Továbl i megrendelt, gy m i n i eddig is, sjál fényképzeti műtermembe n, V á r m e g y e - u t c 9. s z á m l t t eszközlök. z igzgtóság. Teljes tisztelettel Wojtovich Richárd tényképr.. i n$k$. K, '«y «tel el i MSíSStííu k H *oz*yúi htároztképtelen lenne, ugyneien tárgytoronul 2 hétre u j httr* "end k Ö z g y u C S M l P S M b á l > o k «rint megjelentek s á á r * vló tekinte

7 i9i8. ugusztus 8«i «CU mài - u m á&i o Pályázti hirdet., Viszket p ó t z á s z l ó l j p r n c s n o k s á g Zsófi o r s z á g o s gyermek- s z n t ó r i u m e g y e s ü l e t bltonszbdi s z n t ó r i u m á b n egy á g y l p i t v á n y t létesitetl o l y célból, h o g y e helyen b e t e g ( v é r s z e g é n y s é g b e n, n g o l k ó r b n, l o k á l i s csontmegbeicgedben. tüdőcsucshurutbn, szívbjbn, stb. s z e n v e d ő hdiárváfe gyóg^ kezelssenek. E z e n i n g y e n e s h e l y r e, mely 98, j ú l i u s t - j e ó t 2 5 é v e n át áll prncsnok s á g r e n d e l k e z é s é r e, k i z á r ó l g m. k i r. M. h o n v é d gylogezredben tiszti, ltiszti vgy!egény.-ógi 3 4 é l e t é v között levő f i n é s l e á n y h d i á r v á k trthtnk igényi Nem n y e r h e t n e k f e l v é t e l t fertőző b e t e g s é g b e n ( i d e é r t v e nyill tuberkulózist g s z e n v e d ő k, v l m i n t o l y n betegek, k i k n e k állpot n n y i r s ú l y o s, hogf jvu l á s u k z o n g y ó g y e s z k ö z ö k i g é n y b e v é t e l é v e l, melyekel bltonszbdi-i gyermekszntóriumbn l k l m z n k, remélhető, v e h e t ő k l e l t o v á b b á gyó g y í t h t t l n v g y k o r h á z i á p o l á s r lklms betegek. & s z n t ó r i u m e g é s z é v e n á l n y i t v vn felvétel p r n c s n o k s á g i n t é z k e d é s e s z e r i n t, e s z k ö z ö l t e t i k. gyermek é kísérőjük Zsófi országos gyeimeks z n t ó r i u m r é s z é r ő l i n g y e n e s v s ú t i jeggyel l á t t t n k el, s z n t ó r i u m z o t t e l h e l y e z e t t gyermek g y ó g y k e z e l é s é r ő l e - ö s s z e s rendes s z ü k s é g l e t e i r ő l g o n d o s k o d i k. g o n d o z á s idejét s z n t ó r i u m állpítj m e g. f e l v é tel s o r r e n d j é t p ó t z á s z l ó l j p r n c s n o k s á g. lel voteli k é r v é n y h e z k ö v e t k e z ő o k m á n y o k i! kell m e l l é k e l n i :. ) h d i á r v s z ü l e t ő i n y k ö n y v i kivonti ( k e r e s z t l e v e l é t ), ennek h i á n y á b n m á s o l y n o k m á n y t, m e l y b ő l h d i á r v születi d t i k i t ű n n e k, p l iskoli b i zonyítvány! : 2. ) h d i á r v t y j á n k, illetve z e l t r t á s r kötelezeti e g y é n n e k hláli ig* zolo nykönyvi kivontol, ennek h i á n y á b n ktoni p r n c s n o k s á g vgy tábori l e l k é s z i h i v t l n k, e s e t l e g V ö r ö s Kérzi Egylel t u d k o z ó d ó i r o d á j á n k hdb v o n u l t hősi h l ; i l á r ó l v g y e l t ű n t é r ő l szóló é r t e s í t é s t ; 3 ) hdtárv eltrtásár k ö t e l e z e t t egyénnek ( n y j á n k vgy nyj n e m l é t é b e n m i n d két á g b e l i n g y s z ü l e i n e k ) v g y o n i állpotát évi j ö v e d e l m é t igzoló htósági bizonyítványt ; 4. ) h d i á r v egzségi á l l p o t á r ó l szóló orvosi htásági bizonyitványt. Ennek z o r v o s i b i z o n y í t v á n y n k trtlm következő legyen: i b e t e g s é g n e m é n e k á l l p o t á n k p o n i '» körülírás; b) z á r v be v n - e oltv : c) v i n i -» újr o l t v ; d) á t e s e t t-e m á r k n y r ó n, y ö r h e n y e n, h i m l ő n s z m á r h u r u t o n * I b i z -3 pontbn előirt o k m á n y o k v l m e l y i k e r ö v i d e n b o s s s r e h e l ő voln, hiányzó o k m á n y o k pótlólg cstolndók. 4.) p o n t b n emiitett o r v o s i b i z o n y í t v á n y zonbn o k v e t l e n ü l b e m u t t n d ó. \ p á l y á z t i k é r v é n y e k e l m. kir 3í h i n v p; t l á s z l ilj p r n c s n o k s á g h o z (jóléti o s ü i y ), Vesrprernben lehetőleg m i e l ő b b kell b e n y ú j t n i V e s z p r é m, 98. j ú l i u s hó 9-én. ni. k i r. B l. honvéd m i n d e n n e m ű bőrbnj. n g y m i n t rüh ssmöi, fekély, dgnt sebek gyógyításár l e g b i z t o s b b es leggyorsbbn h t ó szer borőkkenöcs. Nem nuir Kis piszkít 3 tégely 5 koron. Hozzávló K/iti tiei é. k ö z ö n s é g becses koron. N g y tégely C s l á d i t é g e l y 9 koron. borók-szppn 5 k o r o n, 5 Sándor g y ó g y s z e r é s z nyykörös. dereglye é ^g^ eldó. Meytekinthetö vámosnál. pozsonyi Erdeklödii 65. sz. lehet levő Nádor ytc Frnki nál. trlorépt. ngy t k r m á n y é s é l e l e m h i á n y pótlásár leglklmsbbá trlórép. Ez é v b e n r t i t i, sj i t t e r m á s ü, hzi f j t, ngy, kerek, fehér g r n t á l t c s i r k é p p es tersen tiszt, minden íd igen mgtól mentes trlórépmgot jánlok, tiszteli g z d t á r s i m n k veti célr. Kilónkint árbn dom. M o l n á r kpunál Vessünk átdás. tudomásár szgtln. M nélkülözhetetlen. csónk bog) folyó hő I - é n Györtfy L j o s u r n c k i J e t e m é * í i i í i d t r n Nem m u l s z t h t o m e l. hogy m é l y e n tisztelt vend igeimnek é s j ó k r ó brátimnk meg ne k ö s z ö n j e m z e d d i. ;, i r á n t m l m u s i t o t l j ó i n d u l t á t é> p á r t f o g á s á t, melyei kérek r é s z e m r e j ö v ő r e is e m l é kezetben l e n t i t n i k é r e m sziveskedjenek p á r t f o g á s u k t u t ó d o m r á t r u h á z n i, k i remélhetőleg zt m g á n k n. é. k ö z ö n s é g t ő l i s k i é r d e m e l n i fogj. K é r é s e m e l ujitv lázttl n. teljesen házbn KOMORD kpiifti: Stsiuer Miklós gyágyuertirábo. i i & M I WEM mmtii minden K á v é & á z s z á l l o d oíd k o r o n utánvéttel kg. feljebb j e l e n t é k e n y m o l c s ó b b. Csomgolást önköltségen s z á m í t o m. Megrendelekel k é r : Sárdy Vilmos Rsámtrtó, C s e p t l. Utolsó post S z i g e t v á r ( S o m o g y m. Z s i g m o n d káv. K á v é h á z : s z á l l o d á t v é t e l. ngyérdemű évi ugusztus átvettem, zil S. zrvs melyet fogok, hogy lássl szives Mrdtm k ö z ö n s é g becses t u d o m á s á r h o z o m, hó -töl Molnár Zsigm sját mélyen vezetem tisztelt támogtásukt tisztelettel ltt Komárom. ond 98, ur ' scht S t e l l e. Gefl. n t r ä g e n die d m i n i s t r t i o n des Blttes. tovább vendégeimnek kiérdemeljem. hogy jo vezetek. 98«pontos Igyekezni kiszolgá=== ugusztus én m VRG SÁNDOR M FORGLMI Komárom, Tó-ute IRODÁJ 4. Közvetít: Házsságköteket (legngyobb titoktrtás mellett), jelzálogkölcsönöket (ol csó k m t r ). Ingtlnok (ház föld b i r t o k ) dás-vételét. Levélbeli megke resre is zonnl intézkedik.

8 K(i n;)!(ili l Komárom m 98. l^j'ilv rtro»?«pályázti hirdetmény. lbánjától. komrom vm felügyelete f kezelém zletl álló szegénysorsu, ó előmenetelő, jó mgviseletű főgymnáztumi tnulók nygi segélyezteléére szolgáld p e t e i h í l Steiner Mihály fele ö s z t ö n d i j k r / 98 * 9 winel pályáztot hirdetek. z lpító tevéi rendelkeze értelmében jelzet! l p í t v á n y b ó l í. 80Ö K»vy izrelit vllású, I 900 K. egy róm klh vllású, ;* 800 K. egy re! vllású szegénysori] jelőmenetel ü \ó m g v i s e l e t ű főgymnáziumi tnulónk fog z lábbik szerint segélykén! kidtni. seg lyre igényt trtblnk m i n d z o n vlmely m g y r o r s z á g i f ő g y m n á z u m - ; bn tnuld szegénysorán 0 előmenetelő jó m g v i s e l e t ű izrelit, rkth., vgy i lef, vlslásn ifjk kik pedig: Elsősorbn: kik z lpító p é t e r h á z i Steiner Mihálynk rokoni, b á r h o v á v l ó illetőségűt k lej nek is líásodsorbo: kik < >>rv.»!! köz-r^h.'il s z á r m z n k «Hrmdsorbn: kik z odvrdi j á r á s t e r ü l e t é n fekvő vlmely k ö z s é g b e n birnk községi illetőséggel. Negyedorbn: kik b á r m e l y K o m á r o m vr t e r ü l e t é n fekvő k ö z s é g b e n bir nk illetőséggel. u g u s z t u s.\ SIGORIN" pr poloskát 55 Mint csod gyorssággl irtj üvtg 4 Ngy K. Öreg 6 K. drb fecskendő 2-. K. Kphtó: minden gyógyszertárbn, drogériábn é fftszerkereskedben, Budpesten Török gyógyszertár, Király utc 2. Mg] rországi egyedárusitó: g t v : p á l y á z t i k é r v é n y e k z illető t n u l ó s z ü l ő j e vg\ gyámj áltl hozzám legk< bb 98. n i e p l e m b e r hó í - g n y ú j t n d ó k be é köv< tkező ol m á n y o k ki sz< rek n d ő k U I : L ) tnuk} s z ü i e t é H n y k ö n y v i kivont, 2.) t n u l ó szüleinek vgyoni viszonyit, szülők fogllkozását* kereseti viszonyit é s lkhelyéi feltüntető h e l y h t ó s á g i b i z o n y í t v á n y. 8 ) z 97 HU 8. tnévről szóló iskofi b i z o n y í t v á n y. t z illető t n i n t é z e l i g z g t ó j á n k folyó t n é v r e történi felvételi i g z o l ó t n u l ó m g v i s e l e t é i feltüntető b i z o n y í t v á n y. zok rzéről, kik segélyl z l p i t ó h o z v l ó r o k o n s á g c z i m é n i g é n y lik r o k o n á g i ö s s z e k ö t t e t é s i k i m u t t ó hiteles n y k ö n y v i kivontok vgy hiteles t ládi éi tesilő 6.) zok rzéről, kik segélyl ezen cimen igénylik, t n u l ó, községi illetőségi b i z o n y í t v á n y. Komárom, 98. július \ s 7. z T L 0 S lispán. 7208ji. I9i8. Steitier Fülöp, Mór, Fejérmegye. ííoroárcm, Tűzifár előjegyzek elfogdttnk Fuvrozások mérsékelt árbn Pályázti hirdetmény. iskoli ösztöndij-lpit tnévre előirányzotl j ö v e d e l m e jelzet! t n é v b e n m i n i iskoli kidhtó, m t é r t i s z lpítólevél rendelkezeinek megfelelőleg é> z lpitónk e rzben k ü l ö n is kifejten, kívánságához képel z lpítvány l V 6 j t 9 t 7 «évi 900 k o r o n á i kitevő jövedelme e z ú t t l kivételesen h á r o m egyenkint 800 koronás kiházsitási segélyül fog dományozttni. Pályáztol hird i három kiházsitási segélyre* mely egyenkint 800 korooából áll melyekből egy segély egy izrelit vllású, egy segély egy r. kth.. egy reí vllású szegénysorit é erkölcös életű hjdon r é s z é r e fog kidtni. l / m kiházsitási segélyre igényt trthtnk mindzon szegény s o r s ú erkölcsös étetű fentjelzetl vllásfelekezetek vlmelyikéhez trtozó l e á n y o k, k i k ped Elsősorbn z o k, k i k z lpító péteitlázi Steiner M i h á l y n k r o k o n i, b á r h o v vló illetőségűek legyenek is Másodsorbn, k i k Ógyll községből szármztk. Hrmdsorbn, kik z udvrdi járás területén fekvő vlmely községben b i r n k községi illetőséggel Negyedorbn, k i k K o m á r o m vármegye területén fekvő bármelyik községben ványnk I96JI97. ösztöndijk volt illetői i g :» pályázti kérvények legkőbb folyó 98. évi október hő 5-ig hozzám nyújtndók be következő okmányokkl szerelendők lel :. p á l y á z. ', hjdon születi n y k ö n y v i k i v o n l 9 Községi bizonyítvány, m e l y feltüntesse pályáz... hjdon Bzülei vgyoni helyzetét, szülők fogllkozását, kereseti viszonyi! lkhelyét, esetleg zt, hogy ;t pályázó. í r v. lélárv vgy hdiárv, továbbá igzolv, hogy p á l y á z ó k i f o g á s t l n erkölcsös életű. 9.) zon pályázók rzéről, k i k kiházsitási segélyl z l p í t ó h o z váló rokonság cincién igénylik, rokonsági összeköttett kimuttó hiteles nykönyvi kivontok vgy hiteles csládi értesítő; z o k n k rzéről pedig, k i k segélyl ezh> n m e n i g é n y l i k, p á l y á z. ) h j d o n községi illetőségi b i z o n y í t v á n y. községi illetőség esetleg 2 pontbn jelzett községi bizonyítványbn is t n ú s í t h t ó, m e l y esetben külön illetőségi bizonyítvány cstolás sem szükséges K o m á r o m, 0H. j diuí 7 - é n. S Z T L O S lispán. v«:rsr.cg^eháiz, Mohrmg, lucernmg kphtó. Komárom vármegye lispánjától. péterházi Steiner Mihály ngybirtokos áltl tett birnk minden ngyságbn mennyiségbe legmgsbb áron veszek. i megjött z uj szbdlom H á z i F e r e n c féle»» r\ p l I,».', M Ez egyedül házi sszonyok ö r ö m e. meri kályháit tűzhelyeit csk egyedül ezzel tisztithtják rendesen, mely tel jesen szgtln könnyen tisztithtó. Kphtó mindenütt. Üzleti megrendeli pontosn eszközlök, Ugy helyben, m i n t vidéken. =^ Kiváló tisztelettel : HÁZI FERENC K o m á r o m, N á d o r - u t c 34. sx. fűszer-, csemege-, bor- festékkereskede Telefon 50. :::

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás!

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás! A GL30-sorozt innovtív ültetőgép progrmj Sikeres ültet Sikeres betkrítás! A Grimme GL 30 soroztávl ngyon is helyénvló z ültet! Fogjon hozzá: A Grimme innovtív ültetőelemeivel, ültetőegységeivel, melyek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben