31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr"

Átírás

1 H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús esztendő uj tnulságot veteti fel, zt, hogy dönti ner diplomáci zöld szt Iától, h hrctérről v á r n i j u k. diplomáci semmikép s e m tudj áthidlni z ellentéteket, területi éhség é s ku drcok fájdlm engedi közeledni z ellenfeleket. Békére nyujtotl krunknk már többször vissz kellett hnytlni é hogy tőlünk béke szolid szózt szállt szárnyr, másik oldlon ágyúdörg, rohmr rohnó seregek cstkiáltás volt válsz háború első b á r o m évében z v o l i / áltlános felfogás, hogy ezt n m i világ küzdelmei n e m lehet fegyverrel el intézni, hogy egyéb okoknk kell közreműkődniök Béke megteremtében, hogy p diplomácii ügyesked feldt h bom megszünteti. Mikor ztán diplomácii ügyeske dek innen is lui is kudrcot vllottk, kezdtük belátni, hogy ; i háború mégfé csk háború, melyben döntő tényező cskis ; i fegyver lehet Ez sjnos tnulság vn kiszögezve / ötödik háborús év küszöbére, hrctér eseményeiből ez régi igzság szű rődött U. ngy tus megdöbbentő könnyel KOMÀROMi L P O K T Á R C Á J Szerbi ezise. Irt Blsich Brnko j m o n r c h i é s S z e r b i közti v i s z á l y tulj donképen n g y o n r e g i eredetű. Szorosn véve m á r r r z i d ő r e v e z e t h e t ő v i s s z, m i k o r u g u s z t u s á b n httiseríff m e g h o z t drinápolvi béke végrehjtását é s ez/el Szerbiábn v é g e l e t t t ö r ö k i d ő k n e k. I g / u g y n, h o g y z utonóm Szerbi egyelőre m é g z ottomán birodlom trtomány mrdt, de, mihelyt trtották elég szorosn gyeplőt, mr n y o m b n m e g b o k r o s o d o t t es minden iránybn ki-kirúgott hámból. N e m u t o l s ó sorbn hbár egyeiöre még ngyon is leplezve s z á l l o t t s / e m b e Hbsburg-monrchiávl. H tlmsszomszédjár m á r kezdettől fogv n g y hrgot táplált, mert b e n n e lttá m r régót érlelődő igzságtln spirációink kdályát. M i v e l z o n b n egyelőre még l i g állhtott meg sját lábán, kezdetben szerény viselkedt k e l l e t t tnúsítni é s igy t u l j d o k é p e n semmit sem lehetett zre v e n n i b b ó l feszültségből, K o m á r o m, 98. u g u s z t u s K Ö Z L Ö N Y é s t á r s d l m i F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYUL dr műséggel t o m b o l t o v á b b. vér ptkok bn ömlik, P i v e hullámi pirosn hömpölyögtek tengerhez, Mrne v i z e holtestek százit sodorj mgávl. Egyet len i l y e n őrületes np áldoztit, lu>^y tudj m j d világ pótolni? Hány évtized munkáj k e l l hozzá, hogy k r o k helyre állíttssnk, mennyi törekv, hogy szeretel közös templom újr megépüljön ltt megért egy sátrábn egye süljön becsületes kulturmunkár z e m beriség. Ellenségeink még mindig dcosk hjthttlnok. népeiknek beigérl k ö n n y ű didlok régen vérbe, szenvedbe f ú l l k. Fegyvereik h néh szerencse lelőjük I-Í b j l i k tudják yözelem döntő sikerét kivivni. Miért h á l rettentő küzdelem, melynek minden perce vért, életei kivn? Hová lett világ józn esze, m i ébreszti (el újr bból mély álomból, m e l y b e mosl négy esztendeje merült? Kinek d h l m még örömei vérrel, gyásszl megfizetett győzelem, mely nek virág úgysem i békéé? Ezek sorsdöntő kérdek kínoznk, mikor z (Htsz htár felé nézünk, hol Pive piros hullámit cspkodj vihr nyugtr figyelünk, honnn z emberi kultúr i rgédiájánk borzsztó zengét hllgtj megdermedi világ. m e l y két szomszéd kőzött igzábn m r f e n n á l l ó i t, s ő t m á r összezördüleket is idézett f e l. É s z r e v e h e t ő v é ez feszültség c s k z 8f>Ü. ev ót v á l t, midőn ngyszerb eszme k p o t t lábr I Mlmgyroi szgon, h< >v 690-ben, Cernoievic pátriárk i t t m i n t e g y 4n.o<Mi i ; c ( s z e r b ) es zután / (79-iki t ö r ö k h b o n : u t á n ) ismét n é h á n y e/ei v á n d o r o l t be é s h o l s z e r b n e m z e t i e g y h á z krlóci pátriárká n k b n l e l t e f o l y t t á s á t. dunántúli ifjú s z e r b települ menten felkpt e ng>bzerb eszmét es p o l i t i k á j á n k állgáb k e b e l e z t e be. E r é v e n ; zután S z e r b i é s monrchi k o z t ez utóbbi, termzetesen S z e r b i á l t l megtámdott s j á t érdekeinek m e g ó v á s á r törekedvén - olyn ngy lett z érdekellentét, hogy viszályr vezetett, m o n d h t n i, kiegyenlíthetetlen viszályr, f ő k é p e n miót Szetbi snstefnoi orosz-török b é k e utján hozzájutott f ü g g e t l e n s é géhez igy leglább monrchiávl b e n s z b d ke/et k p o t t. szem viszály ok ugy fejlődét, vlmint lényeget tekintve s/eib zeti s egyúttl f e l e k e z e t i h ó d í t ó gondoltbn r e j l e t t, v g y i s, röviden kifejezve, m i n d e n t elnyelni kzülő indenki tudj, eliseri elmondj, hogy E byzntinizmusnk lp Szerkeszt lég él kidóhivtl Komrom. Ndor-u. 29., h o v á úgy lp tellemi rzét illető közlemények, mii hirdetek, előfizeti él hirdeti d'yk itb, küldendők. Kézirtokt nern dunk vissz. L p v e z é r : TUB J Á N O S. byzntinizmusbn. 3 Szer Komárom elesett hősei. Pótlás v á r o s u n k ser^ héten veszteségsltisztikájához. pnszos leveleket bántos nyáktól, kptunk kik zt ketették szóvá, h o g y / ö h ő s i h l i t h i l t f i k v g y h r c t é r e n szerzett s e b e - ü l é s (betegség) folytán elhunyt édes vérük n e v é t n e m t l á l t á k meg mull számbn megjelent sttisztikánkbn. [gzán s j n á l j u k, h o g y ezzel f á j d l m t o k o z t u n k kesergő n y á k n k, de h á t m á r d k k megjelenekor megjegyeztük, h o g y s t Usztikánk tökéletlen, mert c s k zon hősi h lált h l t komáromi lestvéreink n e v e t trtlmzz, k i k n e k h l á l k o m á r o m i nykönyvi h i v t l nál elkönyveltetett v g y kikről cslád n nk ideién gyászjelentt k ü l d ö t t l p u n k s z e r kesztőségéhez. T e r m é s z e t e s tehát, h o g y mi házi reszteségljstromuiik hiányos é s k i e g é szitre s z o r u l, ez p e d i g c s k h o z z á t r t o z ó k s e g í t s é g é v e l válik l e h e t s é g e s s é. Még termzetesebb, h o g y l e g n g y o b b kzséggel d u n k helyi z n y á k é s h o z z á t r t o z o l ; reklmációjánk, m e r t fontos é r d e k e vá rosunknk es jövőnek, hogy Komárom k r ó n i k á j á n k e k e g y e l e t e s névsorából k i ne m idjon egy is z o k közül földieink k ö z ü l, k i k é l e t ü k e t á l d o z t á k imádott h z á n k e r t. Felkérjük tehát mindzon komáromi szü- biábn már k e l l e t é n é l többször letörték h e gyét, n é l k ü l, h o g y ^sok v l h is m e g s z ű n t voln h g l á b b suttyombn h t á s á t k i f e j t e n i. Sőt épen ennek k e d v é é i t ennek elveit k ö v e t v e i s m e r t é k el szerbek n n k idején meg dóbbn, m i n t h o g y n történelmi m ú l t j u k u t á n várni l e h e t e t i v o l n, z o z m á n o k u r l m á t, m i áltl sikerült n e k i k z Izlmml egyezségre lépniök i g y n á l u k p o l i t i k i t é n y e z ő v é vált byzntinizmusnk v é d ő b á s t y á j á t, z ipekl p t rirkátust I 5 f ) 7 - h e n megujitniok. Ez v o l t z szervezet, mely z k k o r i ozmán b i r o d l o m b n, / z : Budpestnél kezdődő é s S k o p l j e től d é l k e l e t r e végződő t e r ü l e t e n c s e k é l y k i v é t e l l e l z egz orthodox l k o s s á g o t felölelte. Ehhez szervezethez trtoztk eszerint s z e r b e k e n kívül m e g Boszni H e r c e g o v i n, D l m á c i. Szlvóni, Horvátország ngy rze é s Mgyrország n g y rze. Mind e területek, z ipeki ptrirkátus áltl e g y b e f o g l l t t v á n, l p jábn véve tuljdonképen semmi mást n e m l k o t t k, m i n t egy t h e o k r t i k u s n kormányzott s z e r b s z u v e r é n á l l m o t. Ez z á l l m z á l l m bn tuljdonképen csk k k o r o m l o t t össze mikor 776-bn z i p e k i p t r i r k á t u s t m e g ^ szüntették es s z e r b e g y h á z t k o n s t n t i n á " POLITZER MÓR Kontárom, Nádor-utc üzletében o legszebb minőségű férfi cipők, ciiptáruk, fehérűéi* stb. l^phtóli.

2 B!\ mromi i Id <.. nevel n Bt meg m ú l t k o r közoll kimuttásunkbn, h o z z á n k z é l e t k o r, cspttett, hlál- I f i k e t, k i k hősi tláltk hogy zt idő hlált pontos szíveskedjenek, hlt m g z t j u k megjelölével mert csk beküldeni igy állíthtjuk össze vérveszteségünk t e l j e s sttisztikáját s j ö v ő M már, m e l y h i v t v les/ l i r - s ö k n e k m é l t ó emiéket állítni. I m e z e l s ő p ó t l á s : Horváth Józsd könyvkereskedő-segéd, 2 3 eves. 2, gy. e." 96. szeptember, orosi hrctér. Hccht Károly cipőkereskedő, 2. gy. e. közvitéz, á p r i l i s éves. fejlöv, uzsoki szorosnál 2. Sdndoi J á n o s les-segéd, 2. gy c. 2 éves, 95. m á r c i u s 6.. u z s o k i szorosbn. Tóth J ó z s e f, földmives, 2 8 eves. 3. hon véd gy. e. 96. szeptember, orosz h r c t é r. ffécz L j o s kőműves, 28 é v e s. szksz vezet 2 gylogezredben, 98 június, olsz hrctél Szíj trtlékos zászlós, 2 é v e s, 98. február, olsz hrctér. Bitesek Józse! ács, 37 e v e s. népfölkelő, Géz, tmtó. 98. Lp O K g r á r i u s é r d e k e l t n e k e l ő z e t e s e n fe! k e l l e t t v o l n f o g n i BZOkZt c s e n d b e n k i p e r d ü l ő könnyeket, melyek ennek lisztdrágitásnk htás ltt tisztviselők s / i v e b )!. z sszonyik szeméből k i p e r d ü l n e k, n e m h i s s z ü k, h o g y ez r e n d e l e t npvilágot látott v o l n. I Idig is k e s e r ű volt t i s z t v i s e l ő k k e n y e r e, e z u t m még k e s e r ű b b lessz. N e m s e g í t / >n z ő r l é s i r e n d e l e t rányszám kk<>r. mikor tisztviselők sorsál i n t é z ő k csk lisztviselők idegeit őrl.k bele r e n d J e t e k b e. n p r ó l - n p r f o k o z ó d ó őrjítő gond z. mi m i n d e n fillér árdrágítás után e l n y e l é s s e l ásir tisztvisel -re. Mert ugynkkor, m i k o r z egyik o l d l o n kormányrendelet k e n y é r á r á t jelen: i p e r c e n t e k k e l e m e l i, ltjuk, hogy köztisztviselők megélhetének lehet' Iségét, k e n y e r é n e k beszerzét u g y n o l y n ránybn biztosítná. Sőt, k e n y é r mellett i s m é t egy sereg h / t r t á s i c i k k drágul meg, z uj d k behoztl révén. Drágább lesz s z é n. t ü z e l ő f, s ó, drágább lesz c u k o r, / s i r. h u s é s m i n d e n, minden mi megélhethez múlhttlnul s z ü k s é g e s Ezzel é s e z e k k e l s z e m b e n o t t áll r tisztviselők százlékos drágsági, illetve h b >rus pótlék, r u h á z t r megközelítőleg s e m elegendő ruházti segély, kiutzásokr 96. s z e p t e m b e r, orosz h r c t é r n e m elegendő n p i d í j jó I s t e n t u d j m i lvu «; József k e r t é s z, 20 eves, 2. gyloge z r e d. I 9 & szeptember, orosz hrctér.. minden, mit segítségként nyújtottk, ugy Sebestyén Sándor, 20 é v e s. t i z e d e s 2. í h o g y ttól v l ó s á g b n t i s z t v i s e l ő k i. i i n d gylogezredben, 96. Miskolc. íobbn eldósodnk nyomorognk. Oerhát J á n o s. 2. gy. e. 22 éves, t e j Kérdezzük: szbdé e m e l n i z árkt l ö v é s, OrOSZ h r c t é r. z >k s z á m á r c s k egy fillérrel is, kik m i n d e n Mtics Ljos 2 7 é v e s. 3. h kivéd gy. e. h ó n p közepén nincstelenség Örvényében Debrecen. keringve kpkodnk ujbb é s u j b b d ó s s á g o k Gerhdt J ó z s e f ács, 2 s éves, 2. g y. e. u t á n? Pedig. könnyelműek, ne:n élnek j ó l. ; orosz hrctér. Sehldi Dezső i.> é v e s. hdi Önkéntes 2. gylogezredben, 97. október 3 KLibch. ' uxner Ljos 2 0 e v e s. 2. g y, e., L o s o n c. Windmühl Mihály á c s. 36 eves. 3. hon véd gy. e, Miskolc, ( fl köztiszíuiselök felemelt lisztárk. csendes szemléld, hogy köztisztviselők dósságink konverziój Iról n p o k b n benyújtott törvényjvslt köztiszt viselők helyzetén mégis c s k kell, hogy segítsen. K e l l e n e, hogy segítsen z o n b n n e m segíthet, m i v e l z ujbb s t á c i ó, m e l y h e z k ö z t i s z t v i s e lők elértek, k e n y é r s t á c i ó j ez m u! t bét p é n t e k j é n megjelent uj kormányrendelet é r t e l m é b e n igen-igen megdrágult k e n y é r tehet e r r e!, főzöliszt se é s n u l l á s se. Es legkevesebbel tehetnek e l l e n e tisztviselők. I l i kormánv embereinek m i n d e n /t h m n é polyi ptrirkátusnk rendették l á. D e z e g y h á z belső szerkezetében ptrirkátus továbbr is f e n n m r d t mivel s z e r b e k z ipeki p t r i r k t u s b n tuljdonképen folyttását látták n n k s z e r b p o l i t i k i á l l m n k, m e l y e t z o z m á n o k 389-ben Koszovop >ljén szétzúztk, törekvük folyton r r i r á n y u l t, hogy ezt ptrirkátttst, m e l y n e m tekinthető másnk, m i n t ngyszert) i g e n v e k e l ő f u t á r i á n k, i s m é t, m é g p e d i g e g é s z t e r j e d e l m é b e n vlór v á l t s k ; vlór váltsk egyházi p o l i t i k i értelemben e g y r á n t, m i n t h o g y Szerb-Olthodox e g y h á z k e z d e t t ő l f o g v p o l i t i k szolgáltábn állott. E z ú t t l is z egyház c s k ú g y, m i n t p o l i t i k, e g y z o n célt tűzték m g u k elé : o l y célt, m e l y m e s s z e kivül esett S z e r b i htárin. N e m is l e h e t teh.it CS dálfti, h o g y S z e r b i é s m o n r c h i é r d e k e i között i l y k é p e n áthidlhttln szk dék támdt. igen volt különb s z e r b e k n e k bolgárokhoz v l ó v i s z o n y s e m, m e l y e t i t t csk érinteni s z á n d é k o z u n k. döntő e t e k i n t e t b e n z körülmény volt, h o g y b o l g á r o k, n o h s z i n t é n ortttodoxok, p o l i t i k i értelemben ntibyzntinisták. mert józn i g z s á g o s g o n d o l k o z á s m ó d j u k byzntinizmussl e g y s z e r s Nem Reggeliz előtt fél pohár S c h m i d t h u e r - f éle h s z n á l t vlódi ldáe gyom j, ^ b l o s o k n k székszorulábn szenvedőknek kopllnk, kis knálnyi zsírt megforgtják k é t s z e r is. hogy rátegyék-e főzelékre, v g y felél m é g n n k is meglopják g y o m r u k t ó l h o l n p r. S z b d é megdrágítni köztisztvise.ók s z m á r n u l l á s vgy I ízőliszt á r á t k kor, m i k o r s z m u k r 365 npból 3 3 h ú s t l n o k s z i m. M i i esznek, m i b ő l élnek? Burgonyából es tztából. M i b ő l c s i n á l j á k tztát, Ünnepnpon egy k i s f e h é r e b b t é s z t á i, h s z á m u k r is ő k e t. Ebben lehetetlen z ár országbn elzárj rohnnk meg ttól árk előre. Egy-két ember még k p k o d u t á n u k, h o g y visszszoríts ő k e t, á m d e e z e r é r d e k e l t s é g tö vises korbács v á g k e z ü k r e, z á r k c s k felszöknek tövises k o r b á c s o k v l h á n y s z o r lesújtnk, tisztviselőkön is ü t n e k egyet* íle íelecikezzüu;: meg I Mniiinirt ugusztus 3 Mezőgzdák Szövetkezete IM-ik éve. K o m á r o m v á r m e g y e i M e z ő g z d á k Szö vetkezete j u l. h ó 9 - é n t r t o t t V I I I. évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é t Lózerl Kálmán s z ö v e t k e z e t i l e l n ö k elnöülete ltt, k i Brnyy G é z á t, s z ö v e t k e zet g y e n g é l k e d ő elnökéi h e l y e t t e s i t e t t e. s z ö v e t k e z e t 98 i k évi e r e d m é n y e s működéről Székelv ntl i g z g t ó s z á m o l t b e. Jelenté ből következőket t r t j u k kiemelendőnek: szövetkezel t g l é t s z á m r n l r e e m e l k e d e t t, z üzletrzek p e d i g koronáról 5354 k o r o m r emelkedtek. Bár fejlőd ö r v e n d e t e s, szövetkezel még m i n d i g szerény eszközökkel dolgozik. n n á l d i c s é r e t e s e! )! - ) z o n bn, h o g y ezen szerény e s z k ö z ö k e t jól f ö l h s z nálv, jelentékeny e r e d m é n y e k e t tudott elérni. z 96. évi koron áruforglomml s z e m b e n z i k é v b e n k o r o n á t t e t t ki szövetkezet áruforglm. E?en ö s s z e g b e n c s k z e l d o t t á r u k értéke f o g l l t t i k, z Osszáruforglom t ú l h l d t m i l l i ó k o r o n á t. Főtörekve volt szövetkezetnek há borús termel érdekeit szolgálni s e célt s z e m e l ő t t t r t v f ő l e g r r törekedett, hogy tgji vetőmgvkkl j ó l el l e g y e n e k l á t v. z 9 6. évben esitett vetőmgvk forglomb h o z á s á t k e z d t e m e g szép s i k e r r e l. E z e n k c i ó ját b e n is e r e d m é n y e s e n f o l y t t t s t ö b b mint 20 v g g o n esített búzvetőmgot j u t ttott m e g y é n k g z d á i h o z. Kétségtelen, hogy ezen i r á n y b n t o v á b b is s i k e r e s e n m u n k á l k o d v, 2 é v l t t z e g é s z v á r m e g y e t e r ü l e t é n k i leend cserélve búzvetőmg, mi termel biztosságát fokozottságát fogj előmozdítni. f o r g l o m b hozott vetőmg z ü s z ö g g e l szemben ngy mértékben ellentálló, s hozm is j e l e n t é k e n y e n n g y o b b z e d d i g t e r m e l t b u zfélcségekéuél. szövetkezet ezen tevékeny sége méltó folyttását képezi zon korábbi mozglmánk, mely vármegye szrvsmrh á l l o m á n y á n k f e l j v, t á s á t é s s z p o r í t á s á t ered ményezte. H á b o r ú u t á n szövetkezet m i n d k é t iránybn fokozott tevékenységet lesz hivtv k i f e j t e n i, s ezáltl sokt h n g o z t t o t t g z d sági t ö b b t e r m e l é s jelszvát gykorltilg is megvlósításhoz segíteni. szövetkezet jótékonyság terén sem m r d t e l. Egy erdélyi menekült c s l i d z i k évi m á r c i u s h v á i g é l v e z t e s z ö v e t k e zet v e n d é g s z e r e t e t é t. c s l á d t e l j e s e l l á t á s b n rzesült szövetkezetnél. gyöngyösi tüzkár o s u l t k ré z é r e k o r o n á t j u t t t o t t, s V ö r ö s k e r e s z t f u v r o z á s i t z e g é s z é v e n át d í j mentesen eszközölte. hősök áruáiról. Mérlegét k o r o n tiszt nyereséggel zárj, m e l y ö s s z e g b ő l 305 koronát t r t l e k - mindenkorr szkított Hogy ez i m m á r mó ri rchi orthodox-elemeinél is bekövetkezett, mennyiben t. i. e z e k is byzntinizmus h á l ó j á b j u t o t t k v o l n, ez, j o g u n k v n róluk f e l t e n n i. Különösen d e l i terűtekre g o n d o l u n k e tekintetben, nevezetesen B o s z n i á r é s Herce govinár, h o l e l e g e n á r u l t k e g y gyékényen s z e r b e k k e i. htlomr é s területre é h e s S z e r b i m o n r c h i á t r e n d s z e r e s e n nyugtlnított Ugy kívülről, m i n t b e l ü l r ő l á l l n d ó v k o n d o k m u n k lpos v á l t o z á s á l l o t t b e e r é s z b e n, m i áltl. S m i k o r zután m o n r c h i védekezett, m i n t épen tudott, kkor egyszerre világgá kürtölték, hogy ^ztri-mgyrország e n g e s z t e l h e t e t l e n gyűlölettel üldözi S z e r b i á t ; é s noh ennek é p e n z ellenkezezője volt i g z, byzn t i n u s h m i s í t á s n k, m i n t m i n d i g, u g y e z ú t t l is sikerült z i g z s á g o t e l f e r d í t e n i e v i l á g ngy rsévei elhitetni h z u g s á g o t o l y k é p e n, m i n t ez S z e r b i érdekeinek m e g f e l e l t. ' H o g y S z e r b i e r é s z b e n c s ö n d e s t á m o g t á s r l e l t z o r o s z h t l o m b i r t o k o s i r é s z é r ő l, z s e m m e g l e p h e t e t t s e n k i t, sem pedig senki k é t e l k e d h e t e t t b e n n e Még k k o r " is támogtt őket O r o s o r s z á g e t e k i n t e t b e n, m i k o r r k o n c á t l n s z e r b e k, m i n t ez o l y k o r megtörtént, n e m engedelmeskedtek Oroszországnk mindenben. Igmndi kor 903-bn összeesküvő lisztek S á n d o r király es D r á g k i r á l y n é holttesteit k i d )bták b e l grádi k o n k b l k á n. E k k o r uj irány k e z d ő d ö t t, m e l y c r i O r o s z o r s z á g p o l i t i k á j á t is végcél jához vezette. M e r t Krgyorgvevics P é t e r l t t S z e r b i n e m c^k teljesen N é v m e n t i n g y o k r e n d e l k e z é s e l á k e r ü l t, h Oroszország d é l k e l e t i e l ő ő r s é v é váll e g y ú t t l usztri-m gyrország e l l e n, e l ő ő r s é v é minden eshetőség szempontjából bizonyár n e m szerbek k r t ellenért. M i k o r monrchi Boszniát Hercego v i n á t nnektáll, k k o r s z e r b e k d ü h ö s l á r m á r f k d t k. S u t m i többi Ökölbe szorított kézzel területi kompenzációkt kívántk. D e Oroszország kkor még gyógyított be z o k t \ >eit, m e l y e k e t Jpán ütött rjt es drimenti szövetségesünk még fente tőrét eléggé é l e s r e é s igy Szerbiánk fogcsikor gtv b e l e k e l l e t t nyugodni v á l t o z h t t l n b, bllenben Sikerült n e k i t r i p o l i s z i r b l ó h d j á r t áltl meggyöngített Törökországtól n o v i b z á r i mdzsák egy r é s z é t m á s i k r é s z Monte negrónk j u t o t t. - v l m i n t M c e d ó n i á n k e g y rzéi e l r g d n i. t e l h e t e t l e n s z e r b e k m e g z elrontott 23 ssn or gyomrot ltt rendbe teljs hozz.

3 94 ugusztus 8, Kon romi Lpon oliil lphoi Evvel szövetkezet tárti lpj,000 koronár növekedik. k tzgyfil felhtlmzást dott z igzgtóságnk rr, Hogy z I98~ik évben 20,000 koronás lpítványt tehenén gzdsági e^>esíüjtme'. mely lpítvány kmti gzdsági többtermell s/övetkezen szervezkedt célzó elődások költségeinek lede/é-ere lesznek fordítndók. Ebből is élénken kitűnik, hogy szövetkezet tervszert! munkát t lytt s erőit be is tudj állítni ezen célok szolgáltáb. z üresedbe jöti igzgtóig; ugsigi helyeket k zg) \U ; újból Brnyy Oez Székely ntl Ügyvezető-igzgtóvl töltötte be, mig felügyelő-bizottságot Kisfludy Mihály, Pp ntl, v István Pály De/sö urkból lkított meg, utóbbit z eltávozott Brcz Kálmán helyére válsztott meg, VÁROS. \ ( [fluedelemdó, vgyondó, hdi nyereségdó i^iüouiösok. pénzügyminiszter közli, hogy z ujjonnn megállpított jövedelemdór, vgyondór hdi nyereségdór vontkozólg vllomást trtoznk dni zok, kik z Ivek ÍI8. évi ugusztus 5-ig szinti n tiioznk vllomást dui: jövedelemdór vontkozólg bbn z esetben, h z ö^sves jöve- I delmük z 97. évben K-t mégh- í ldt: hdi nyereségdór von:kozó!g bbn z esetben, h összes jövedelmük z!»7. I; évben 3C00 K-t meghldt, még peci g tekintet nélkül rr, hogy volt-e hdi nyereségük vgyondór vontkozó- 97 évre K vgy ezt meghldó jövedelem inán lettek jövedelemdóvl, illetve COO K fgy ezl meghldó vgyon után lettek vgyondóvl megdózttv. vllomás 98. ói ugusztus 5-éig nnál községi elöljáróságnál (várost dóhivtlnál) dndó bet melynek működi területén z 07. évre.v o dókivet történt Ezzel vllomássl egyszerre dndó be hdi nyereségdór \t / vllomás is. kik pénzügyigzgtóságnál (dófelügyelőnél), melynek Kerületében ^/ 97. évre jövedelemdóvl, illetve vgyondóvl meg lettek róv, 98. évi július 3-ig benyújtott illetve postár dott kérvény- Ki. dóiknk z 98. évre Icuulö helyesbít i kérik, kérvényhez szbá yszcrü vllomási ivet is trtoznk cstolni. kik z 97. évre Jövedelemdóvl vgy vgyondóvl továbbá z 96 h di évre hdi nyereségdóvl voltk n egróv, de dókötelesek, ezek személg h dóköteles tiszt vgyonuk értéke bevllás időpontjábn z K-t meghldj. zok vgyondó fizetére kötelesek, kiknél föld- házbirtokbn fekvő vgyonuk tiszt érteke - beleértve sját birtokú* mező- es erdőgzdsági üzemi tőkéjét is K-t hldj meg kiknek más vgyonuk nincs, z 98. évre vontkozólg -vgyondó tí/ete iránti kötelezettségeknek úintetlenül vló fentrtás mellett kivételesen felmentetnek vgyondór vontkozó vllomásdás kötelezettsége lól. rzletes tudnivló* kt pénzügyigzgtóság flrgsz- kon közli. x t\ hnsbzietek usárnp is rrgttu trthtók. (Sját tudósttónktól.) kereskedelmi minisztci meg ez év tvszán elrendelte, hogy vsárnpokon bármiféle husink (mrh, disznó, juh, kecske, ló) továbbá vdnk, hlnk bromfink élő, friss leölt vgy konzervált (pácolt, füstölt, sózott) állpotbn vló elárusitás házhoz szállítás tilos. Kereskedelmi es Iprkmr köpe szerint kereskedelmi miniszter most e rendelet htályát folyó nyári évdbn felmerült rendkívüli jéghiányr vló tekintettel folyó évi szeptember hó 6-ig felfüggesztette, vgyis húsipr vslrnpi munksziuiete régi rend szerint igzodik. Ehhez képc^ tehát z emiitett husiiemüek, elárusitás házhoz sz Ilitás vsárnpokon d. e. 0 órá.'g meg vn engedve pedig ugy hentes- mzáros-üzletekből, mint kereskedők boltjából. Hí KEK. drdrógiíó d!. z én nevem, z én rngom csábító, r.:< körül én vgyok drágító, z árkt emelem < ly könnyedén, mint mázsás súlyt krobt ei:kuszok közipén. publikum zt mondj, hogy csunys lg, i. gy mily ngy, mily «''is drágság, én zt mondom, tudom, hogy hit zik-e, z ér. /.-ebem szempontjából drágság picike. Én mittm jöhet ezer rendelet. hogy rkt felemelni lehet, bántosnk e/éit s<>ru ru n látszom, ezei fűkkel, szál furfnggl én tőrvényi kijátszom. z emberek elneveztek piszoknk, rám szórják srát minden fzitoknk, zt mondják, h<»gy tetteimmel lázitok, én mindezzel törődöm, szépen tovább drágítok. Drágul lej, zsir, bb, kényéi. ngyobb árt mind besöpri e tenyér, emelem én mindennek z árit, szporítom millióim olvstln <zázit. Drág ; tásr vn nekem egy mentségem, drág cukros, gyémántos nőm vn nékem, s bármilyen is rzemről z emel, tolettre, ékszerekre, flncr neki mind kew. Kóró l\d. 94. július 3. ism ' : egy histő dátum. z áltlános mozgósítás negyedik évfordulój. Ki no emlékeznék erre npr, erre világot rengető gigászi megmozdulásr zokr dolgokr, mik 94, július 8, után következtek? Ki tudná eltelejteni zokt z ugusztus eleji forró npokt, forró éjszkákt, mikor nyüzsgő hngyákként lepték utcáinkt szélrózs minden irányából hrctérre trtó még civilruhás trtlékos ktontömegek, szemükben tűzzel, n ukon lelkesedsel? Ki tudná elfelejteni zokt virágos, nótávl érkező, nótávl induló ktonvontokt, melyeken rnyért se!?h tett csüggedő, szomorkodó ábráztokt látni? Kló emlékez ez z évforduló, bele vn vve leikeinkbe. Dgdó reménység, büszke lelki lángok npj \oll 94. rr is képesek voltk, hogy Mcedóniánk /t rzét, mely londoni békeköt lklmávl juthtott nekik, Bulgáriától kiérő* szl >Iják, ugy, hogy bukresti béke után egz Ó-Szerbi z övék volt. Ezzel tuljdonképen már cl is érték Ngyszerbi felé vivő Ut első állomását. legközelebbi állomás lbáni (ett voln. De itt ngyhtlmk Nem-. zetkozi Bizottság* keresztezte Szerbi számitási. Ám legyen! mondották ekkor szerbek. H tehát lbáni lehet mienk, kkor legyen mienk Boszni Hercegovin! ngli j rre mind két szemét behunyt, Oroszország es Olszország ellenben intették Szerbiát. Nem minth bármelyiküknek is kifogás lett voln ; dolog ellen, h csupán zért, mert hdseregüknek flottújuknk felszerelét csk mintegy 97-re vélték befejezhetőnek. De szemérmetlenségökben teljesen fékevesztett belgrádi forrongó elemek ekkor már hllgttk / es/ -/vr es I. Petár, Sándor király Drág Y rályné meggyilkolásánk értelmi szerzője, most' egy ujbb fejedelmi személy meggyilkoltr irányuló tervnek lett főrendezőjévé. 94. évi június 28-án egy szerb gyilkos fickó g.»-. j Szerjevóbn megölte Ferenc Ferdinánd főherceget ezzel meg volt világháborúr. szerbek keresztülhjszolták dv z elöütem krtukt. Mint kezdettől fogv összeesküvők, forrdlmárok felforgtók, ezúttl is leghtározottbbn háború kikényszerítére törtek. midőn nekik, kiknek önérzetét Blkánháboru htártlnul megnövelte, még mindig túlságosn lssn ment dolog, egyszerűen beledobták szikrát lőporos hordób. Miért is ne? Mit kellett meg sokt törődni monrchiávl? Hi szen ez z ö szemökben már gyűlöletet sem érdemelt, h csupán megvett. Hogy szerbek cskugyn igy gondolkoztk, ez k felezre jut Giessl báró tábornoknk, belgrádi követünknek egy félhivtlos jelentében is, mely szerint z nnyir gyűlölt usztri- Mgyrország szerbek szemében tehetetlennek látszik lig látszik érdemesnek rr, hogy vele háborút folytssnk, h felmorzsolt testként hull közel jövőben megvlósítndó ngyszerb birodlom Ölébe/ Tény z. hogy gyűlölettel teljen gőg szerbeket'teljesen elvkított. Ezek byzntinusok, kik urikt, z ozmánokt llosszu hrcbn legyűrték es kik zután önző tolkodássl több helyet szereztek mguknk np ltt, mint mennyi őket illette es mint mennyi jvukr válhtott, öntetszelgükben már tértek bőrükbe. z Mámml végeztek es most ktholicizmust krták sorr keríteni. Mert lpjábn véve ebben volt z egznek súlypontj. byzánci egyházi állmi gondolt volt itt fő. Ezen téren Oroszország t. i. z kkori Oroszország termzetesen el mrdhtott. Hiszen Oroszországr nézve kevesebbről volt szó, mint rról, hogy végleg birtokáb vegye byzánci örökséget, hogy megvlósíts Ngy Péter gondoltát, mely ByzáncKonstntinápoly körül forgott. ngliánk ez dolog volt ugyn egzen ízle szerint vló, de mivel Oroszországot utólg még mindig meglehetett feddeni, is szólv más remélt üzletekről szerzeményekről, szintoly klmár, területéhes kíméletlen ngli hbozott háború szellemi pénzügyi vezetét átvenni. z e!s<"' lövé-ek s/erb htáron dördültek el. Hogy zután Szerbiávl vló háború m nt ; ingdozott ide-od változő hdiszerencse szerint, mig végre egz Szerbiát elöntötte z ár, közismert dolog, ugy. hogy itt végre is csk háború föfázisánk megemlítére szorítkozhtunk. ubztri-mgyrországnk mindenekelőtt htlmsbb ellenséggel, Oroszországgl kellvén szembeszállni, Szerbi egyelőre elkerülte dölyfének megtorlását. Mert, hbár már 94- ben rásuhintott / ostor, cspás gyenge volt cs. es kir. hdseregeknek Vljevoig történt előnyomulás után z <>ston viss, kellett vonni. szerbek örömrivlgásb törtek ki vélt győzelmük felett, de lúlkorán. És megtizedeltetvén szétmorzsolttván, e Pyrrhus-győzelem után ep oly hosszú nyuglomr szorultk, mint milyenre nekünk, kiket más hrcterek teljes mertekben igénybe vettek, délkeleti hrctéren velők szemben szükségünk volt. De nnál hevesebben tört ki ott vihr 95. év októberében. Elseperte Belgrádot es osztrák-mgyr, et es bolgár hdseregek november végéig szerb hderőt téliesen megverték, mig egy bolgár hdsereg sokár egz Délmcedóniát is meghódított Krgyorgyevicsok Szerbiáj érte már meg z 96. évet. Száv-Dun lkott zki htártól z lbán görög déli htárig, Drin- Drin lkott nyugti htártól bolgár keleti htárig egz Szerbiát, széltében hosszábn, meghódították megszállották szövetségesek. Szerbiát elérte z sors, melyet megérdemelt.

4 fi 4 Koo U jiiliuel i -;t%' L e l i t i n o n M í n d m " n y á l u n k n k sxenl jelszvánk élő inegteme>ule E m l é k m ű n k h ü ezekre npokr most i s. de ne v o n j u n k párhuzmot Tgnp M között. (ísöndes kegyelettel folydogáljnk h l l d könyeink zokért mgyr teetvéreinkért, k i k elmentek, hogy elvessék D i d l véres vetéi 6 nm tértek vissz soh többé Gyász Szomorúság fekete ten gerén evezve emlékezünk rád 94, július 3-ike* r l.! Q egnzési F. évi július hé 22-én T á t r^ommcon z i c h i vársonykeöi Zichy Ernő J ó z s e f ^ r ó f. cs. kfr. i k buszárezredbeli H i t Föndng) eljegyezte zéki Teleki Mári g r ó f n ő t, széki Teleki L á s z l ó G y u l g r ó f é s neje h d i d : Wesselényi Helene bárónő leányát. S i g n u m L u d l s m $ o d? z o r. Ő f Iségs király elrendelte, h o g j z ellenség e'őtt t n ú s i t o t t ritéi é bátor mgtrtásánk elismeré s é ü l l e g f e l s ő b b Ü.CM-IM * ' l i - m e r v irord»k e g y i d e j ű dományozásár! uj< lg tudtul dssék fl s z r l Benedek-rend n á s z. ö «nte megilletődsel vettük * szomorú hírt. mely Reznydk l b e r t, s z e r. Benedek-rendi áldozópp, f ü r e d i l e l k é s z e l h u n y t t tudtt v e l ü n k. m e g b o l d o g u l t hosszbb ideig működött városunk bn mint helybeli gimnázium kiváló tnr. Kedvelt t g j von k o m á r o m i t á r s s á g n k s legjobb e m l é k e k e t hgyt hátr itteni t i s z t e l ő i k ö r é b e n. E l h u n y t á r ó l következő g y á s z j e l e n t é s t vettük : p n n o n h l m i szent Benedek-rend tihnyi p á t s á g á n k t g j i szomorú szívvel jelentik r e n d t á r s u k. Reznyák lbertnek szent Benedekrendi áldozóppnk, bltoníürdői l e l k é s z n e k f. hó á n é j j e l i ó r k o r k - r 69., rendi eletének 49., áldozóppságámk i k e v é b e n v é g s ő s z e n t s é g e k f e l v é t e l e után B l t o n i u l c d fürdön bekövetkezett elhunytát b o l d o g ". földi m r d v á n y i f hó é n. lelkiüdveért z pátsági t e m p l o m b n d e. 9 órkor bemu ttóit e n g e s z t e l ő szentmise-áldojt után t i h n y i temetőben f o g n k nyuglomr h e l y e z t e t n i. z örök világosság fényeskedjék n e k i! Blton f ü r e d f ü r d ő. 9 8 j u l m s hó é n. Vöröskereszt közgyűl. Js ius hó 2 én délután 5 órkor t r t i i i Csinó helyi ségében évi rendes közgyűlét z ácsi Vörös kereszt Fiók Egyestfel Csermák Hugó elnöklete ltt közgyűl tárgyit z 97 évi jelent, Ptkó Gyul 8. gy. e,-beli trt hdngy föl zárszámdások köll égret jóváhgyásr dieknek, k i s tizenkettesek y tékony kciójá- működi tervezet ismertete, megyei kikül b n is olyn tevékeny r e s z t vesz, d ö t t e k rálszl is, válsztmány kisorolás L e l k é s z i k i b o c s á t á s. S é p é s je egyéb indítványok képezték. z 97 éri jelent t e l j e s ü n n e p é l y folyt le iulius 2 o én helybeli átolvsás után zonnl tisztáb i lehetőnk z z l, ref. templombn; ugynis ekkor bocsátott k i hogy egy életerős t e s t ü l e t t e l á l l u n k s z e m b e n, es htlmzt fel lelkzi tisztségnek végzé mely képes volt m i nehéz viszonyok mellett sén Tóth Kálmán, komáromi ref. egyházme is kisegítő k o r h z k t fentrtni zt megsz gye e s p e n >f m e g h t ó I e - z n i r > M s k;s»rekítás nélkül négy év ó t kifogástlnul v e z e t n i, t é b e n >j.tt fiát, Tóth Bél d áki-i segéd lelkzt, de s m e l l e t t néh-néh h e l y i jótékonyságot is továbbá rárosunk egyik ősi csládjából szár-. gykorolt s hdbn elesettek csládtgjit is mázó Pli Ngy Sándor hetényi segéd lelkzt. s e g é l y e z t e. z egyesület tgjink s z m k ö v e t k e z ő k é p p e n oszlott meg: 2 2 l p i t o. 9 9 r e n d e s fl Ghyczy cslád ggási. Mélységes é 6 rendkifüli tg. z é v i bevételek K gyász, l e s ú j t s cspás érte v r m e g y é n k köztisz teletben á l l ó nyűg. l i s p á n j á t, öhyczy Dénes, ti f.. k i d á s o k pedig 0J7Í»7 K <>QfiUó»* tesznek ki. Pénztári mrdvány; K 9 7, m e l y Udvri t n á c s o s t ^s c s l á d j á t L e á n y Qhyczy rzben okmány értek ' likölcsönbe befekte re E l l úrhölgy f. h ó elsején v á r t l n u l elhunyt. h l l e s e t fájdlms érzeket é s oszttln, t k r é k b e t é t, r é s z b e n p e d i g k é s z p é n z. b e i g z rzvétet váltott k i v r o s u n k b n é s vár rételek kedveső állásár ngy befolyássl v o l t k megyénkben egyránt, cslád z l á b b i gyász z Á c s községben rendszeresen működő j ó éjelentt küldötte s/et : konycélú Mflkedrelő elődások*' tiszt jövedel Giczi, ss- blnczkűrthi Ghyczy mei v l m i n t z egyesületi c é l o k r t ö r t é n t D é n e s neje G i u n d n i S t r d G i z e l l ugy önkéntes dkozások. műledvelő e l ő d á s o k m g u k mint g y e r m e k e i k Dénes J e n ő. v l rendezében különösen Rákóczi K r o l y, GeŐbel m i n t z összes r o k o n s á g neveben tudtják Ernő, M o l n á r Gyul, G á s p á r L á s z l ó, tűntek ki. f o r r ó n szeretett é d e s leányuk i l l e t ő l e g felejthe Ö n k é n t e s d k o z ó k : Gróf Z i c h y E r n ő n e j e, t e t l e n j ó nővérük Qiczi, ss- é s b l n c z k ű r t h i Csermák Hugó é s n e j e, Negró Hugóné, Bruck ü h y c z y Ell folyó h ó - é n történt v á r t l n Ignác, Cser V e n d é i, Stgt G u s z t á v, SsitsUi e l h u n y t t. boldogult hflll t e t e m e i í. hó 4 - é n Ö d ö n. V i t t e k Jáoos, Nyéki Hihályné, V i t á r i 4 ó r k o r f o g n k kisigmándi UjpuSZtán r ó n i. Ferencoé, Vrg J n k, Vsváry F e r e n c. C s i z k t h. szeitrtás szerint beszenteltetni k i s m d i Dániel, r é s z é r ő l f o l y t k be. Megemlékezik i g m á n d i csldi s í r k e r t b e n örök n y u g l o m r j e l e n t é s rzletesen kisegitő k o r h á z m ű k ö t e t e t n i. z e n g e s z t e l ő s z e n t m i s e - á l d o z t t. hó déről is. kórházi ápoltkt d r. Huszár Gábor 5-én 9 ó r k o r Fog k i s i g m á n d i c s l á d i kápol községi o r v o s k e z e l t -. kórház vezetét Qeőbel n á b n z Urnák bemuttttni, Á l d á s béke E r n ő t i t k á r gondnok vég.~ie ki felügyelt h m v i r! Ujpuszt, 98 u g u s z t u s - é n. k ó r h á z rendbentrtásár, személyzetre s intézte Szbdságon. Dávid iázy János, csl kórház nygi é s pénzügyi stb. ügyeit z 0 7 ói f o l y m á n egyén n y t» i ápolást lóközi j r s főszolgbírój két heti szbdságr Pűstyébe utzott Helyettese Csányi László n p o n á t >: ápolási d i j megtérít f e j e n k é n t 4 K, ö s s z e s e n pedig K volt égylii tb. főszolgbíró, I >t celldömölki spátsrfg b e t ö l t é s e. z ősszel tölti be v á l s z t á s u t j á n megüresedett celldömölki páti m é l t ó s á g o t. H j d ú T i b o r d r. f ő p á t tűzi k i v á l s z t á s t es fl benc rend l e g t ö b b szvztot nyert rendtgot páttá k i n e v e z i, k i n e v e z é s t k i r á l y e r ő s í t i m e g. Mint é r t e s ü l ü n k, válsztás körülbelül egyhngú lesz, r e n d t á r s k oszttln bizlm é s s z e r e tete Z o l t v á n y Irén d r. p n n o n h l m i főiskoli i g z g t ó t emeli z p á t i tisztségbe. t fl g y ó n Dgguédl kmrából* győri ügy védi k m r közzéteszi, hogy d r. Kellner Miks győri lkos ügyvedet Győr székhellyel, Oláh J ó z s e f o g y i l i l k o s ügyvédet ögyll szék hellyel es d r. Sommer Mór párkányi l k o s ügyvédet lek ljsti i ;. Párkány s z é k h e l l y e l felvette. megkezde. Dr. Lénárd E n d r e ó g y l l i Ügyvéd k t o t i i s z o l g á l t l ó l f e l m e n t e t v e n. Ügyvédi működéi újból üyyucji müköj megkezdte. H l á l o z á s KoUsek Mór, ngysurányi c u k o r g y á r i g z g t ó j j ú l i u s é n Érsekújváron vártlnul elhunyt. V á l s z t á s. komáromi kerületi m e n kásbiztositó p é n z t á r igzgtóság j ú l i u s h ó 28-án trtott ülében Horváth Istvánt e g y h n g ú l g pénztár foglmzójár válsztott meg, minek folytán ő l e t t pénztár i g z g t >he!\e;t»se. Rokkntk é s Bzuegyek f i g y e l m é b e. m. k i r. budpesti. h o n v é d h u s z á r e z r e d r o k k n t -, özvegy*, árvlp kezelősége f e l k é r i r n g rendfokozt különbség nélkül z e z r e d sebesül, betegség v g y hdifárdlmk k ö v e t k e z t é b e n megrokknt t g j i t, elesett hőseinek özvegyeit es árváit h o g y mennyiben s e g é l y r e szorulnk eziránti k é r v é n y ü k e t s z e p t e m b e r l - i g m. kir. budpesti. honvéd huszár ezred p itszázd-prncsnokságnk D u d p e s t o k v e t l e n nyújtsák be. k é r v é n y h e z v g y o n t l n s á g i b i zonyítvány cstolndó.' hüvelyesek lefogllás. hivtlos l p r e n d e l e t e t közöl z i d e i b b, b o r s ó, l ó b b es 98 ogtztn 3 Lnp k tkrmányborsóterm felhsználásáról. r e n d e l e t é r t e i m é b e n termelő köteles e c i k k e k ből vló kzleteit Hditerménynek felján lni házi é s g z d s á g i s z ü k s é g l e t c í m é n i isztrthíó mennyiségeket törvényhtósá gok e l ő tiszh. ": á l l p í t j á k m e g. Htósági m u n k k ö z v e t í t ő f e l á l l i f á s öy5rölf z 9b. évi XVI, l - C, i i p r i, bányszti k e r e s k e d e l m i munközvetit ellátásár htósági munkközvetítők fellállitását r e n d e l t e e l, Egyelőre k e r e s k e d e l m i i p r k m r á k s z é k h e l y é i n s / e r v e z t e t t e k i l y i n t é z e t e k. győri k e r e s k e d e l m i é s i p r k m r székhelyén s z e r v e zett győri h t ó s á g i m u n k k ö z v e t í t ő m á r m e g is k e z d t e működét. munkközvetítő intézetek párttln m ű k ö d é s é t htósági j e l l e g ü k ö n kivüi m e l l é j ü k r e n d e l t válsztmányok is biztosítják, m e l y e k z é r d e k e l t m u n k á u l / ) é s munkásszervezetek képviselőiből lkitttnk. Közvetiti t e v é k e n y s é g ü k e t m. kir. á l l m i munkközvetítő hivtl e l l e n ő r z i irá nyítj. E h i v t l gondoskodik e g y ú t t l r r ó l is, hogy j e l e n t k e z ő munkhely- é s m u n k e r ő f e l e s l e g e k z országos munkpic k e r e t é b e n kielégítre, illetőleg elhelyezre tállján k. Közérdekű tehát, hogy htósági munkköz vetítők i s m e r t t é v á l j n k s gzdsági élet vérkeringébe b e i é i ; e r ű i jenek. győri htósági munkközvetítő (hivtli h e l y i s é g e Ú j v á r o s h á z I. emelet) ingyenes mnkközvetiti tevékenysége kiterjed z ipr. bányá szt, k e r e s k e d e l e m é s közleked minden ágár. Közvetít férfi, női szk- é s segédmunká sokt, üzleti s z e m é l y z e t e t, i r o d i lklmzottá* kt. fiu- é s leánytnoncokt. megbízások s z e m é l y e s e n l e v é l vgy telefon utján is l e d h t ó k. (Telefon Győr ) g y ő r i htósági munkközvetítő h i v t l htásköre kiterjed vármegyénk területére is, m e l y s z i n t é n győri kmr kerületébe t r t o z i k s ugy vgyunk értesülve, hogy ugy városunk bn vlmint v á r m e g y e j á r á s i s z é k h e l y e m, n e m k ü l ö n b e n népesebb n g y o b b f o r g l m ú k ö z s é g e i b e n is g y ű j t ő h e l y e k v n n k s z e r v e z v e. gyűjtőhelyek, városokbn p >Igármesteri liivtloknál, k ö z s é g e k b e n jegyzői i r o d á k b n v u n k ; i t t megbízó ű r l p o k kphtók é s z érdeklődök i n g y e n e s t á j é k o z t t á s t es felvilágo sításokt n y e r n e k. htósági munkközvetítő r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n e n d ő heti közleménye lpján u g y n i t t t á ' é k o z á s lesz s z e r e z h e t ő rról i s, h o g y ezidős z e r i n t m i l y e n f o g l l k o z á s ú munkkeresők m u n k h e l y e k t r t n k nyilván. m o s t még kezdet nehézségeivel es h á b o r ú s i d ő k r o s s z k o n j u n k t ú r á i v l küzdő inté zetek pártolás j ó k r t ú f e l k r o l á s gyü mölcsöző b e f e k t e t é s lesz h á b o r ú u t á n v á r htó g z d s á g i f e l l e n d ü l é s n e k i d e j é r e, m i k o r is s z i l á r d l p o k t n y e r t htósfigl munkközve títők előreláthtólg k ö z m e g e l é g e d é s r e fogják m e g o l d h t n i r á j u k váró f e l d t o k t. fl társdlom dományokt kptuk : szive. E h é t e n z l á b b i Vörös Kereszt céljir: hsz E l z polg. l e á n y i s k o l á i t n í t ó n ő ( u g u s z t u s h v i rzlet) 0' K 2-esek rokknt lpjár: lsó Mrgit, Kovács Id es Weiu n n gyűjte 0- K vk ktonák lpjár: Bischitz S n y i I I. o. g i m n. t n. gyer 9-30J< mekelődásából befolyt Ö s s z e s e n : K Há'ás köszönetünk esszivü dko/óknk! cimü Házssági jánld! meriki éíclp írj: 99-ben. Judge z 9 9. évi i d e á l i s férj m á s k é p néz k i, m i n t h o g y n n é g y é v v e l e z e l ő t t e l k é p z e l t e m g á n k z e m b e r. ngy p i l l n t e l é r k e z e t t. vőlegény Ott t r t, hogy k i t á r j imádottj előtt s z i v é t. H n n, - s u t t o g t, k r s z - e bithitvesem l e n n i? H e t e n k é n t c s k egyszer e s z e m httst s k k o r is c s k, h o g y g y k o r l t b ó l k i ne jöjjek. fehér kenyeret szenvedhetem, ugy t l á l o m, hogy c s i r i z s o k k l táplálóbb, m i n t k e n y é r. s e r t é s h ú s t s z í v b ő l gyűlölöm S S v j t á r t l m s n k t r t o m szervezetre. Nyolc ó r á t dolgozom nppl é s h á r m t é j s z k. S hogyn állunk hdiszolgálttl? h n g z o t t z i m á d o t t h ű v ö s v á l s z. Szemüveget hordok, lúdtlpm vesebjom v n, 4 8 kilót nyomok, szinvk v g y o k s h vert Iátok, á j u l á s i r o h m o t k p o k. Josu, rebegte szerelmesen m e n y sszony p i r u l v vőlegénye krjáb omlott, jöjj szivemre. T e v g y z f é r f i, k i t keresek..

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben