Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival"

Átírás

1 Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss jobb munkahely teremtésével Célkitűzések támogatt mogatásának szempontrendszere: a) teljes foglalkoztatottság b) munkaerő-termel termelékenység c) szociális kohézi zió Az európai munkaerőpiacokkal szemben támasztottt követelmk vetelmény: nagyobb rugalmasság biztonság g maximalizálása

2 Mit vizsgál a ZÖLD KÖNYV: személyes szempontokat a kihívásokra adandó válaszokban, (aa hangsúly itt nem a kollektív v munkajogon van) aa munkajog hogyan segítheti elő a biztonságot a munkaszerződések sek különféle formájától l függetlenf ggetlenül l (vitát t indukál: : kormányok, szociális partnerek, érintettek között) aa szerződések sek különfk nféle típusait a valamennyi munkavállal llalóra alkalmazandó jogokkal együtt hogyan könnyk nnyíthetnékk meg az új munkahelyek megteremtését, t, a munkaerő-piaci átmenetek könnyk nnyítését, t, az életen átt tartó tanulás s biztosítását, t, a teljes munkaerő kreatív kihasználását. szabályozáss programja; költsk ltségek (különös s tekintettel a kis- és középvállalkozásokra [kkv])

3 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet A munkajogm eredeti célja: c kiegyensúlyozza a foglalkoztatottságon gon belüli li alapvető gazdasági gi éss szociális egyenlőtlens tlenségeket. Ebből l következk vetkezően: en: a munkajogi szabályoz lyozáss a munkavállal llalóii státusz tusz kialakításával foglalkozott e jogáll llásra telepítette tette az alapvető jogokat éss kötelezettsk telezettségeket kialakította a tradicionális munkajogviszony ideáját A tradicionális munkajogviszony főf jellemzői: határozatlan időtartam tartamú,, teljes munkaidejű foglalkoztatás a kötelezettsk telezettségek betartásáé áért elszámoltathat moltatható egy munkáltat ltató léte a munkaszerződés, s, amely munkajogviszonyt hoz létrel

4 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet (folyt.) Változások, újj környezetk technológiai fejlődés, szüks kségszerű gazdasági gi globalizáci ció just-in in-time management: a vállalkozv llalkozáss szemléletv letváltása az innováci ciónak kedvező környezet keresése se a befektetési lehetőségek beszűkülése se miatt multinacionális lis kommunikáci cióss technikák k kialakulása Válasz a munkajog, a munkaügyi politika részr széről: a meglévő szabályok azaz az adott rendszeren belül enyhítése az ún. marginális rugalmasság g elve Következmény: megosztott éss feszülts ltségekkel terhes munkaerőpiac (Wim Kok)

5 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet (folyt.) Fellépés s az Európai Unió szintjén elemzés: az új, rugalmas foglalkoztatási módszerekm hogyan kapcsolhatók össze minimális szociális jogokkal valamennyi munkavállal llaló esetében [Kérdés: Minden munkavállalóra azonos jogok, vagy minden munkát vállalóra a jogok egy minimális szintje?!] irányelvek, irányelvjavaslatok megszület letése tanulmányok, nyok, konferenciák de!!! a munkafeltételek telek biztosítása, sa, javítása alapvetően en a tagállami szabályoz lyozáss hatékonys konyságánn alapul (az Unió vívmányai segítenek, kiegész szítenek

6 A szakpolitika főf kihívása rugalmas éss mindenkit befogadó munkaerő-piac Kiindulópont: a különbk nböző szintű szerződési si formák k azért terjedtek el, mert a munkajog éss a kollektív v szerződések sek a munkaszervezet éss társadalomt gyorsan változó fejleményeihez törtt rténő igazítása nem volt elégg ggé átfogó. Milyen folyamatok zajlottak le? Munkáltat ltatókk törekvt rekvései: versenyképesnek maradni. Nőtt a hagyományos munkajogviszonytól l eltérő éss az önfoglalkoztatók aránya. Önfoglalkoztató: : egyfajta eszköz z a szerkezetátalak talakítási igény kielégítésére. A tradicionális munkajogviszonyt felváltja ltja a projekt-orient orientált teljesítés éss az újj szerződési si formák k megpróbálnak ehhez igazodni.

7 A szakpolitika főf kihívása rugalmas éss mindenkit befogadó munkaerő-piac (folyt.) Káros hatások: a munkát t vállalv llalókk egy részer elveszíti folyamatos munkavégz gzési lehetőségét, t, elégtelen szociális védelmiv körülmk lmények közék kerül nem- éss generáci cióss trendek alakulnak ki a marginális rugalmasság g mellett a hagyományos munkajogi szabályok változatlanok maradnak, vagy szigorodnak a munkanélk lküliségg azért is nő, n, mert többent úgy érzik, hogy az nagyobb védelmet nyújt számukra, mint a munkaerőpiac

8 A ZöldZ KönyvK által feltett kérdk rdések 1. Mit tekintene egy ésszerű munkajogi reformprogram prioritásainak? 2. A munkajog éss a kollektív v szerződések sek rendszerének nek átalakítása hozzájárulhat rulhat-ee a rugalmassághoz ghoz éss a foglalkoztatási biztonsághoz, valamint a munkaerőpiac megosztottságának csökkent kkentéséhez? Ha igen, hogyan? 3. A meglévő szabályok a kárk r jogi normák, akár r a kollektív v szerződések sek akadályozz lyozzákk vagy ösztönzik-ee a munkáltat ltatókat éss a munkavállal llalókat abban, hogy kihasználj ljákk a lehetőségeket a termelékenys kenységg növeln veléséhez, alkalmazkodjanak újj technológi giákk bevezetéséhez éss a nemzetközi zi versennyel együtt járój változásokhoz? Hogyan javíthat tható a kkv-t érintő szabályok minősége, célkitc lkitűzéseik megtartása mellett? 4. Hogyan lehetne könnyk nnyíteni a határozatlan éss a határozott időtartamban foglalkoztatott munkavállal llalókk alkalmazásán, jogszabályokkal vagy kollektív v szerződésekkel, sekkel, hogy nagyobb rugalmasság g mellett megfelelő foglalkoztatási biztonságot éss szociális védelmetv garantáljon a jog?

9 A munkajog korszerűsítése se megvitatandó kérdések Átmeneti időszakok és bizonytalanságok a foglalkoztatásban a munkajog eredeti struktúrája statikusságot tükrt kröz: az egyik foglalkoztatási státuszb tuszból egy másikba való átmenetnek nem kedvez könnyen bekövetkezhet a munkajogviszony egyoldalú megszüntet ntetése, vagy kényszerk nyszerű kompromisszumok jelenthetnek időleges megoldást Pozitív v példp ldák: holland The Flexibility and Security Act osztrák k Abfertigungsgesetz spanyol rendelet Conversion of temporary labour contract into open-ended ended contracts További példp ldák: Német: Arbeitsförderungsgesetz rderungsgesetz angol The Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment Regulations)

10 Kérdések II. 5. Megfontolandó-e e a rugalmasabb foglalkoztatási szabályok összekapcsolásasa a munkanélk lküliekliek támogatt mogatási rendszerével (aktív és passzív v eszközök k egyensúlya)? 6. Milyen szerepet játszhatnakj a jogi normák éss a kollektív v szerződések sek a képzésekhez való hozzáférés s előseg segítésében, éss a különbk nböző szerződési si formák k közöttik átjárhatóságg megkönny nnyítésében?

11 A munkajog korszerűsítése se megvitatandó kérdések A munkavállaló és az önfoglalkoztató közötti harmadik jogállás problematikája A munkajog és a kereskedelmi jog (polgári jog) összemosódása, összemosása A palástolt, színlelt jogviszonyok által okozott zavarok A szerződési szabadság és a szerződési típuskényszer problematikája A gazdaságilag függő önálló, gyakorlatban fél-önálló, látszat önálló munkát végző A teleologikus fogalomalkotás jelentősége, különösen a munkavállaló és az egyéb munkát vállaló tekintetében

12 Kérdések III. 7. Pontosan meg kell-e e határozni a tagállamok jogában a foglalkoztatott (munkavállal llaló) éss az önálló (önfoglalkoztató)) kritériumait riumait az egyikből l a másikba törtt rténő bona-fide átmenet megkönny nnyítése érdekében? 8. Szüks kségg van-e e a jogok küszk szöbszintjéneknek megállap llapítására, amely minden munkát t vállalv llalótt megillet, függetlenf ggetlenüll az ennek alapjául szolgáló szerződés típusától? Ez milyen hatással lenne az újj munkahelyek teremtésére éss a munkát t vállalv llalókk védelmv delmére?

13 Háromoldalú kapcsolatok (jogviszonyok) Kiindulópont: a munkaerő-kölcs lcsönzéss többt tagállam munkajogában gyökeres változv ltozásokat indukált Hosszú alvállalkoz llalkozóii láncl kialakulása: elsikkad a munkáltat ltatóii felelőss sség Kérdéss IV. 9. A többszörös foglalkoztatási jogviszonyban lévől felek felelőss sségi viszonyait egyértelm rtelműenen kell-e e szabályozni a felelőss sségg megállap llapítása érdekében? A mögöttes felelőss sségg intézm zménye szóba jöhetj het-e? e? 10. Szüks kséges-ee a munkaerő-kölcs lcsönzés által foglalkoztatott munkavállal llalók munkavállal llalóii státusz tuszának (jogáll llásának) egyértelm rtelmű meghatároz rozásárara

14 Munkaidő-beoszt beosztás A 203/88/EK irányelv éss az EU BíróságB g döntd ntései túlt l nagy kihívást jelentenek Kérdéss V. 11. Hogyan lehetne a minimális követelmk vetelményeket módosm dosítani a munkaidő megszervezése se tekintetében, hogy nagyobb rugalmasságot got lehessen biztosítani tani a munkavállal llalóknak, éss közbenk az egészs szség éss biztonság g is magas szintű védelmet élvez? A munkaidő megszervezésének melyek legyenek az Uniós s szintű prioritásai

15 A munkaerő mobilitása A mobilitás s követelmk vetelménye nem járj r együtt az egyes fogalmak egységes gesítésével (lásd különösenk a határ r menti ingázók k tekintetében). A munkavállal llaló fogalmának Unós s szintű meghatároz rozásának követelmk vetelménye, mint lehetőség Kérdéss VI. 12. Hogyan biztosíthat thatókk a határokon átnyúlóan foglalkoztatott munkavállal llalókk jogai? Szüks kségg van-e e Uniós s szintű fogalomalkotásra, illetve a munkavállal llaló fogalmának összehangoltabb definiálására, Vagy fenn kell-e tartani ebben a vonatkozásban a tagállamok mérlegelm rlegelési jogát.?

16 Végrehajtási problémák éss az illegális lis munka Cél: az illegális lis munka átalakítása szabályozott foglalkoztatáss ssá (Tanács Határozata OJ C 260, ) Eszközök: k: megelőzés, szankciók, k, szociális partnerekkel törtt rténő egyeztetés, különféle ösztönzők, a szabályoz lyozáss egyszerűsítése se Mindez tükrt kröződik az Európai Szociális Partnerek Munkaprogramjában ( ) 2008) Kormányzati közigazgatk zigazgatási (hatósági) koordináci ció Kérdések VII. 13. Szüks kségg van-e e az érintett hatóságok közöttik koordináci cióra a kitűzött tt célok végrehajtv grehajtása érdekében? Ebben az együttm ttműködésben a szociális partnerek szerepet kapjanak-e? 14. Szüks kségg van-e e további Uniós s kezdeményez nyezésekre az illegális lis foglalkoztatás s elleni küzdelembenk a tagállamok intézked zkedéseinek támogatására?

17 A ZöldZ KönyvK alapja: a Lisszaboni Stratégia Az összejövetel célja: c a foglalkoztatás, a gazdasági gi reform éss a szociális kohézi zió keretében egy tudásalap salapú társadalom kiépítése. Az újj kihívás: a globalizáci ciónak úgy kell megfelelnie az EU-nak, hogy a hagyományos társadalmit értékeket megtartsa. Ennek megfelelően en haladéktalanul változtatniv kell: a tudományos infrastruktúrán, n, növelni kell az innováci cióss kézsk zséget, a gazdasági gi reformokat éss a szociális védelmiv rendszert,, valamint a képzk pzési rendszert modernizálni kell.

18 Az Unió erőss sségei éss gyengeségei: gei: Erőss sség: az eddigi stabilitás, s, a költségvetés szinten tartása, a közösk s valuta, a vállalkozv llalkozáss számára stabilitás, s, a szabad mozgás Gyengeség: g: 15 millió munkanélk lküli, li, alacsony foglalkoztatási ráta, r A Lisszaboni Stratégia magas tartós s munkanélk lküliekliek rátája, r a szolgáltat ltatási szektor alulfejlett tt, különösen nagy az elmaradás s a telekommunikáci ció éss az informatika terület letén

19 Új, átfogó,, globális lis stratégia kell A jövőj fejlődése érdekében Módszerében az ún. nyitott koordináci ció elvét t kell alkalmazni Mindenki számára lehetővé kell tenni az informáci cióss társdalomt elérhet rhetőségét Ki kell alakítani a kutatás éss az innováci ció európai terét Ki kell alakítani a vállalkozáss kedvező környezetét, különösk s tekintettel a kis éss közepesk vállalkozv llalkozásokra,, ennek érdekében a KKV-re egy új Európai Chartát t kell kidolgozni számukra újj munkahelyek teremtése a számukra a vállalkozv llalkozáss alapítását könnyíteni kell (adminisztráci ció,, finanszíroz rozás) lehetővé kell számukra tenni a közbeszerzk zbeszerzésbensben való részvételt

20 A többt éss jobb munkahelyek érdekében aktív foglalkoztatáspolitik spolitikátt kell bevezetni, ennek érdekében: közöss EU adatbankot kell létrehoznil a munkaközvet zvetítéss megkönny nnyítése érdekében beruházásokat kell finanszírozni az egy életen tartó tanulás előseg segítésére a vállalkozv llalkozásokat kedvezményekben kell részesr szesíteni,, ha előseg segítik e célkitűzéseket össze kell hangolni a munkavállal llalást éss a családot modernizálni a szociális védelmetv idősek munkalehetőségének nek növeln velésétt kell előseg segíteni a szegénys nységi küszk szöbb alatt élőkk helyzetének javítását t kell elérni

21 A LiS kritikája Mi az igazi kihívás: innováci ció által vezérelt gazdaság, g, a verseny által követeltk szerkezetátalak talakítás. Ehhez képest: k a LiS olyan területeket célozc meg, amelyek hagyományosan a tagállami kompetencia részeir a nemzeti preferenciák, prioritások jelentősen eltérnek egymásr sról többek szerint kétsk tséges a nyitott koordináci ció rendszere (Sapir jelentés) (ennek mintája a Foglalkoztatási Stratégia éss a Foglalkoztatási Irányelvek) kétséges a LiS tudományos megalapozása egyszerre akar párhuzamosanp részstratr szstratégiákat megvalósítani, de nem vizsgálja a köztk ztükk létezhetl tezhető átválthatóságot a foglalkoztatás s terület leténn olyan szemléletv letváltásra van szüks kség, amely tejességgel ellentétes tes az addigi foglalkoztatási irányelvekkel (lásd a munkaidő vonatkozásában Prescott [2003] elemzését)

22 A MUNKA TÖRVT RVÉNYKÖNYVENYVE (ÁTFOGÓ FELÜLVIZSG LVIZSGÁLAT) LAT) Van-e e politikai döntd ntés? Hm Kényszer (szüks kségesség), g), vagy igény ny? A kiindulási pont, koncepció,, elvek (1992) értékelése minden megtalálhat lható,, ami a piacgazdaság által vezérelt munkajogi rendszerhez szüks kséges a munkavállal llalóra nézven kedvezőbb szabály alkalmazásának elve [az Mt. 13. (3) bekezdésének értékelése] milyen tényezt nyezőkk kellenek a kollektív v szerződés s rendszerének nek kiépüléséhez [az alanyok helyzete a 90-es évek elején; Mt. 33. ]

23 Módosításoksok indokai, éss ami mögöttem meghúzódott A csomagban történő módosításs veszélyei Módosításisi modellek évi LV. szakszervezeti jogok megerősítése + egyéb szabályok évi LVI. nyugdíj-munkajogviszony, leltárfelelősség, vezetők (lényeg: Mt. 25. (5) bekezdésének módosítása; Mt ÜT ksz. kötési jogának biztosítása évi XVI. diszkrimináció, EUÜT, munkaerő-kölcsönzés lényeg: munkaidő Negatív v következmk vetkezmények: értelmetlen szabályok szerzett jogok * Mt. 88. (2) bekezdés * Mt (5) bekezdés * Mt (6) bekezdése * Mt. 167.

24 Mi törtt rtént időközben Globalizáció EU foglalkoztatási rendszerének megmerevedése A versenyképesség lassulása A munkajog közjogiasulása A jelenlegi állapot a napjainkra kialakult munkajogi szabályozórendszer tartalmában és szerkezetében nem felel meg az eredeti jogalkotói szándéknak, amely kiindulási alapnak elfogadható volt; a munkajogi szabályozás statikus fogalom- és intézményrendszerben gondolkodik, amelyből következően nem, vagy csak nehezen képes befogadni bármilyen változtatási lehetőséget; a hazai munkajog egyre inkább távolodik azoktól a folyamatoktól, amelyek az európai országok ez irányú szabályozását befolyásolják.

25 Az átfogó felülvizsg lvizsgálatlat során n követendk vetendő elvek A munkajog szerződéses ses jogág, g, a magánjog részer Egyszerre kell biztosítania tania a munkavállal llalókk egzisztenciális védelmv delmét éss hozzá kell járulniaj a vállalkozv llalkozó/munkáltató prosperitásához A biztonság éss a rugalmasság g csak differenciált, teleologikus intézm zményrendszer alkalmazásával érhető el A munkajog közjogik éss magánjogi (kontraktuális) elemeinek egyensúly lyának megteremtése A szabályoz lyozáss egyszerűsítése se A határter rterületek munkajogba feltérk rképezése, adott esetben integrálása a

26 Előkérd rdések Ki a jogalkotó,, avagy a szociális partnerek szerepe Mit értünk szociális párbeszp rbeszédd alatt? Mi az OÉTO T rendeltetése: feltárás, egyeztetés, megállapod llapodások kialakítása, konfliktusok megelőzése, rendezése, informáci ciócsere, csere, javaslatok, alternatívák vizsgálata. Ennek érdekében megvitatja a tervezeteket. Konzultál, l, vélemv leményt formál. Mire terjed ki tevékenys kenysége? Legitimitásának problematikái Javaslat 7. konzultál, l, tárgyalt rgyalást folytat és megállapod llapodást köt, k, törvt rvényben meghatározott esetben egyetért rtési jogot gyakorol,, ellátja egyéb, törvt rvényben meghatározott feladatait. Javaslat 19. (3) bekezdés: ha a megállapod llapodáss jogszabályalkot lyalkotást vagy az állami irány nyításs egyéb b jogi eszközeinek zeinek kiadását t teszi szüks kségessé,, ennek érdekében a társadalmit párbeszp rbeszédértrt felelős s miniszter intézkedik. Mi a megállapod llapodás: az OÉTO T tagjai által elfogadott különösen állásfoglalás, s, ajánl nlás, vagy cselekvési si program, amely létrejl trejöhet tárgyalt rgyaláss vagy konzultáci ció eredmények nyeképpen is.

27 A Ptk. éss az Mt. viszonya Előkérd rdések (folyt.) az adásv svételi szerződés, s, annak különösk s nemei éss altípusai (száll llítási szerződés, s, mezőgazdas gazdaságigi termékért rtékesítésisi szerződés éss közüzemik zemi szerződés), s), valamint a csereszerződés, s, tovább bbá a vállalkozv llalkozási szerződés után n helyezhető be az egyedi munkaszerződésre sre vonatkozó fejezet az új Ptk.-ba ba [Szerkesztőbizotts bizottságg 2001] a nevesített szerződést stípusok körek valószínűleg csak az egyedi munkaszerződéssel ssel bővíthetb thető.. Amennyiben jogpolitikai döntd ntéss születik ezeknek a szabályoknak az újj Ptk.-ba építésére, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat jelentőségüknek megfelelően en célszerű volna a kétt legfontosabb hagyományos magánjogi szerződést stípus: az adásv svétel és a vállalkozv llalkozáss fejezetei után n elhelyezni. [Szerkesztőbizotts bizottságg 2001] Tematika [2003] érintőlegesen foglalkozik a munkajogviszonnyal, mint a magánauton nautonómia korlátoz tozásának egyik kivételes éss lehetséges terület letével, feltéve, ha bekerül l a Ptk-ba a vita eldőlt: lt: a normaszöveg nem tartalmazza a munkaszerződés intézm zményét

28 Tervezet 1:1. Előkérd rdések (folyt.) Ez a törvt rvény a polgárok éss a jogalanyisággal ggal rendelkező szervezetek, tovább bbá más, jogi személyis lyiséggel rendelkező szervezetek vagyoni éss egyes személyi viszonyait szabályozza a mellérendelts rendeltség éss egyenjogúság g elve szerint. Az 1:2. (Értelmezési alapelv) másodikm mondata szerint AA polgári jogi viszonyokat szabályoz lyozó máss jogszabályokat a törvt rvénnyel összhangban kell értelmezni. A kétk t jogterület kapcsolatának tisztázása sa kötelező!!!

29 Kódex A munkajogi szabályoz lyozáss lehetséges struktúrája Előnyei: ki lehet alakítani egy egységes, koherens rendszert az egyéni és a kollektív munkajog korrelatív egységben szabályozható az integrált szabályozás jól differenciálható Hátrányai: nagyobb tehetetlenségi nyomaték, a csomagban történő módosítás ideája könnyen bemerevítheti Több törvt rvény Előnyei: az összetartozó részek egy helyen vannak Hátrányai: széttagoltság, összefüggések átláthatóságának esetleges csökkenése Lényegi kérdk rdés: a közjogi, k jogpolitikai kérdk rdéseknek ne legyen helye a munkajogi szabályoz lyozórendszerben egyik megoldás s esetén n sem.

30 A kollektív v munkajog Indokolt-e e a duális szerkezet fenntartása A 22-es csapdája, [a 33. éss a 65. (1) bekezdésének összefüggései (lásd a legutóbbi módosm dosítástst az EBH tükrt krében)] Párhuzamosságok [Mt. 21. (2); Mt. 65. (1) a)] Következtetés: ebben a modellben a szabályoz lyozáss fenntarthatatlan Ha fennmarad a kollektív v munkajog duális szerkezete: : a kétk t rendszert strukturálisan éss funkcionálisan is szét t kell választaniv ÜTT befolyásol solásisi jogának differenciált szabályoz lyozása, a megfelelő jogkövetkezm vetkezmények meghatároz rozásával

31 Kollektív v szerződés: s: A kollektív v munkajog (folyt.) Ksz-kötési si képessk pességg egyszerűbb meghatároz rozása szüks kséges (jó-e e a kogencia?) Ágazati kollektív v szerződések sek megkötésének ösztönzése Ápb: közjogik jellegű,, merev éss bonyolult (ld. 14. ) Kiterjesztés: s: biztos, hogy elég g ez a feltétel tel gazdasági, gi, foglalkoztatási, versenykörülm lmények sérelmes Ksz tartalmának pontosítása sa a ZöldZ KönyvbenK megfogalmazottak szerint Ehhez viszont megfelelő jogszabályi környezetk szüks kséges

32 A kollektív v munkajog (folyt.) A szakszervezetekre vonatkozó jogi szabályoz lyozás Hol helyezkedjen el a szabályanyag? Eldöntendő,, hogy a szabályanyag kogens, vagy diszpozitív Egyes jogok alapos felülvizsg lvizsgálata lata (kifogás, kedvezmények, különösk tekintettel a pénzbelip megvált ltásra) Kollektív érdekkonfliktusok feloldása Sztrájkt jktörvény felülvizsg lvizsgálatalata

33 Szerkezeti előkérd rdés: Az individuális munkajog (a munkaszerződés/munkajogviszony s/munkajogviszony tana) a bevezető rendelkezések megfelelő rendelkezéseit integrálni kell a munkaszerződés/munkajogviszony s/munkajogviszony normarendszerébe Jogok gyakorlása, kötelessk telességek teljesítése se Jognyilatkozatok alakszerűsége Elévülés Érvénytelenség Munkaviszonyra vonatkozó szabály Az itt nem szabályozott kérdk rdésekben alkalmazható-e e a Ptk. vagy sem?

34 Kulcsfogalom a munkavállal llaló A munkaszerződés s alanyai A munkavállal llaló jogviszonybeli pozíci ciójának meghatároz rozása A munkavállal llaló éss a munkavállal llalóhoz hasonló jogáll llású személyek A munkaszerződés fogalma Nem egyszerűen en a szüks kséges tartalmi elemek felsorolásáról l van szó A munkaszerződés s legáldefin ldefiníciójának meghatároz rozása A munkáltat ltatótt terhelő tájékoztatási következményei kötelessk telesség, éss elmaradásának

35 A munkajogviszony (a munkaszerződés s tükrt krében) AA munkaszerződés s alapján n foglalkoztatott valamennyi munkavállal llalót megillető minimális védelemv A munkavállal llalóhoz hasonló jogáll llású valamennyi munkát t végzv gzőtt megillető minimális védelemv E szabályok garanciális jelentőségűek, ek, eltérést nem engedők A munkajogviszony tekintettel): elemeinek döntd ntő többsége diszpozitív v (különös a munka díjazd jazása a munkaidő a munkajogviszony módosm dosításának újj rendszere a ZöldZ KönyvK tükrt krében a végkielv gkielégítés, a felmondási idő Meg kell határozni az eltérés s szintjét? t? Ksz, ennek hiány nyában munkaszerződés Magánjogi elemek erősítése se a munkajogviszony szabályoz lyozása során: a módosm dosítás éss a megszüntet ntetéss közöttik átválthatóságg megteremtése a munkajogviszony megszüntet ntetéséneknek újragondolása a munkavállal llalói éss a munkáltat ltatóii jogkövetkezm vetkezményeinek szabályoz lyozása kötelessk telességszegéseksek

36 A munkajogviszony (a munkaszerződés s tükrt krében) (folyt.) Teljesítés s folyamata: vagy márm r eleve a munkaszerződés s vagy kollektív v szerződés s tartalmazza vagy meg kell határozni a managerial prerogative elemeit éss korlátjait Kárfelelősség A kárfelelk rfelelősségg nem munkajog-specifikus intézm zmény A rendszer alapja a polgári jog A munkajogi sajátoss tosságok differenciált megoldást indukálhatnak

37 munkáltat ltató, munkavállal llalóii csoportok, atipikus munkajogviszonyok Differenciálási lehetőségek gek: Munkavállal llaló: kis- és középvállalkozás, mint munkáltató: a lehetséges eltéréseket feltérképezni, követelmény: rugalmasság, ugyanakkor lehetséges (ésszerű) biztonság) Munkavállal llalóii csoportok: nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek, stb. Atipikus munkajogviszonyok: Távmunka Munkaerő-kölcsönzés Egy munkáltató csoportos munkaszerződése több munkavállalóval Egy munkavállaló munkaszerződése több munkáltatóval Call-on work

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a A tıke t szabad áramlása A tıke t szabad áramlása A Római R Szerzıdés s rendelkezett arról, hogy a tagállamok töröljenek t el minden, a tıke t szabad mozgását t akadályoz lyozó tozást azoknak a személyeknek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA, S A HAZAI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA, S A HAZAI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció VOJTEK ÉVA: A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

Munkajog Kiss, György

Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 György, Kiss Kivonat A könyv a teljesség igényével mutatja be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak levelező tagozat Public Relations szakirány A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS INTÉZMÉNYESÍTÉSE ÉS GYAKORLATA Készítette: dr.

Részletesebben

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Dr. Kiss Mihály A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Kéziköny munkáltatóknak és munkavállalóknak ba Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/ 0104596 számú

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben