Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival"

Átírás

1 Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss jobb munkahely teremtésével Célkitűzések támogatt mogatásának szempontrendszere: a) teljes foglalkoztatottság b) munkaerő-termel termelékenység c) szociális kohézi zió Az európai munkaerőpiacokkal szemben támasztottt követelmk vetelmény: nagyobb rugalmasság biztonság g maximalizálása

2 Mit vizsgál a ZÖLD KÖNYV: személyes szempontokat a kihívásokra adandó válaszokban, (aa hangsúly itt nem a kollektív v munkajogon van) aa munkajog hogyan segítheti elő a biztonságot a munkaszerződések sek különféle formájától l függetlenf ggetlenül l (vitát t indukál: : kormányok, szociális partnerek, érintettek között) aa szerződések sek különfk nféle típusait a valamennyi munkavállal llalóra alkalmazandó jogokkal együtt hogyan könnyk nnyíthetnékk meg az új munkahelyek megteremtését, t, a munkaerő-piaci átmenetek könnyk nnyítését, t, az életen átt tartó tanulás s biztosítását, t, a teljes munkaerő kreatív kihasználását. szabályozáss programja; költsk ltségek (különös s tekintettel a kis- és középvállalkozásokra [kkv])

3 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet A munkajogm eredeti célja: c kiegyensúlyozza a foglalkoztatottságon gon belüli li alapvető gazdasági gi éss szociális egyenlőtlens tlenségeket. Ebből l következk vetkezően: en: a munkajogi szabályoz lyozáss a munkavállal llalóii státusz tusz kialakításával foglalkozott e jogáll llásra telepítette tette az alapvető jogokat éss kötelezettsk telezettségeket kialakította a tradicionális munkajogviszony ideáját A tradicionális munkajogviszony főf jellemzői: határozatlan időtartam tartamú,, teljes munkaidejű foglalkoztatás a kötelezettsk telezettségek betartásáé áért elszámoltathat moltatható egy munkáltat ltató léte a munkaszerződés, s, amely munkajogviszonyt hoz létrel

4 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet (folyt.) Változások, újj környezetk technológiai fejlődés, szüks kségszerű gazdasági gi globalizáci ció just-in in-time management: a vállalkozv llalkozáss szemléletv letváltása az innováci ciónak kedvező környezet keresése se a befektetési lehetőségek beszűkülése se miatt multinacionális lis kommunikáci cióss technikák k kialakulása Válasz a munkajog, a munkaügyi politika részr széről: a meglévő szabályok azaz az adott rendszeren belül enyhítése az ún. marginális rugalmasság g elve Következmény: megosztott éss feszülts ltségekkel terhes munkaerőpiac (Wim Kok)

5 Munkajog az Európai Unióban a jelenlegi helyzet (folyt.) Fellépés s az Európai Unió szintjén elemzés: az új, rugalmas foglalkoztatási módszerekm hogyan kapcsolhatók össze minimális szociális jogokkal valamennyi munkavállal llaló esetében [Kérdés: Minden munkavállalóra azonos jogok, vagy minden munkát vállalóra a jogok egy minimális szintje?!] irányelvek, irányelvjavaslatok megszület letése tanulmányok, nyok, konferenciák de!!! a munkafeltételek telek biztosítása, sa, javítása alapvetően en a tagállami szabályoz lyozáss hatékonys konyságánn alapul (az Unió vívmányai segítenek, kiegész szítenek

6 A szakpolitika főf kihívása rugalmas éss mindenkit befogadó munkaerő-piac Kiindulópont: a különbk nböző szintű szerződési si formák k azért terjedtek el, mert a munkajog éss a kollektív v szerződések sek a munkaszervezet éss társadalomt gyorsan változó fejleményeihez törtt rténő igazítása nem volt elégg ggé átfogó. Milyen folyamatok zajlottak le? Munkáltat ltatókk törekvt rekvései: versenyképesnek maradni. Nőtt a hagyományos munkajogviszonytól l eltérő éss az önfoglalkoztatók aránya. Önfoglalkoztató: : egyfajta eszköz z a szerkezetátalak talakítási igény kielégítésére. A tradicionális munkajogviszonyt felváltja ltja a projekt-orient orientált teljesítés éss az újj szerződési si formák k megpróbálnak ehhez igazodni.

7 A szakpolitika főf kihívása rugalmas éss mindenkit befogadó munkaerő-piac (folyt.) Káros hatások: a munkát t vállalv llalókk egy részer elveszíti folyamatos munkavégz gzési lehetőségét, t, elégtelen szociális védelmiv körülmk lmények közék kerül nem- éss generáci cióss trendek alakulnak ki a marginális rugalmasság g mellett a hagyományos munkajogi szabályok változatlanok maradnak, vagy szigorodnak a munkanélk lküliségg azért is nő, n, mert többent úgy érzik, hogy az nagyobb védelmet nyújt számukra, mint a munkaerőpiac

8 A ZöldZ KönyvK által feltett kérdk rdések 1. Mit tekintene egy ésszerű munkajogi reformprogram prioritásainak? 2. A munkajog éss a kollektív v szerződések sek rendszerének nek átalakítása hozzájárulhat rulhat-ee a rugalmassághoz ghoz éss a foglalkoztatási biztonsághoz, valamint a munkaerőpiac megosztottságának csökkent kkentéséhez? Ha igen, hogyan? 3. A meglévő szabályok a kárk r jogi normák, akár r a kollektív v szerződések sek akadályozz lyozzákk vagy ösztönzik-ee a munkáltat ltatókat éss a munkavállal llalókat abban, hogy kihasználj ljákk a lehetőségeket a termelékenys kenységg növeln veléséhez, alkalmazkodjanak újj technológi giákk bevezetéséhez éss a nemzetközi zi versennyel együtt járój változásokhoz? Hogyan javíthat tható a kkv-t érintő szabályok minősége, célkitc lkitűzéseik megtartása mellett? 4. Hogyan lehetne könnyk nnyíteni a határozatlan éss a határozott időtartamban foglalkoztatott munkavállal llalókk alkalmazásán, jogszabályokkal vagy kollektív v szerződésekkel, sekkel, hogy nagyobb rugalmasság g mellett megfelelő foglalkoztatási biztonságot éss szociális védelmetv garantáljon a jog?

9 A munkajog korszerűsítése se megvitatandó kérdések Átmeneti időszakok és bizonytalanságok a foglalkoztatásban a munkajog eredeti struktúrája statikusságot tükrt kröz: az egyik foglalkoztatási státuszb tuszból egy másikba való átmenetnek nem kedvez könnyen bekövetkezhet a munkajogviszony egyoldalú megszüntet ntetése, vagy kényszerk nyszerű kompromisszumok jelenthetnek időleges megoldást Pozitív v példp ldák: holland The Flexibility and Security Act osztrák k Abfertigungsgesetz spanyol rendelet Conversion of temporary labour contract into open-ended ended contracts További példp ldák: Német: Arbeitsförderungsgesetz rderungsgesetz angol The Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment Regulations)

10 Kérdések II. 5. Megfontolandó-e e a rugalmasabb foglalkoztatási szabályok összekapcsolásasa a munkanélk lküliekliek támogatt mogatási rendszerével (aktív és passzív v eszközök k egyensúlya)? 6. Milyen szerepet játszhatnakj a jogi normák éss a kollektív v szerződések sek a képzésekhez való hozzáférés s előseg segítésében, éss a különbk nböző szerződési si formák k közöttik átjárhatóságg megkönny nnyítésében?

11 A munkajog korszerűsítése se megvitatandó kérdések A munkavállaló és az önfoglalkoztató közötti harmadik jogállás problematikája A munkajog és a kereskedelmi jog (polgári jog) összemosódása, összemosása A palástolt, színlelt jogviszonyok által okozott zavarok A szerződési szabadság és a szerződési típuskényszer problematikája A gazdaságilag függő önálló, gyakorlatban fél-önálló, látszat önálló munkát végző A teleologikus fogalomalkotás jelentősége, különösen a munkavállaló és az egyéb munkát vállaló tekintetében

12 Kérdések III. 7. Pontosan meg kell-e e határozni a tagállamok jogában a foglalkoztatott (munkavállal llaló) éss az önálló (önfoglalkoztató)) kritériumait riumait az egyikből l a másikba törtt rténő bona-fide átmenet megkönny nnyítése érdekében? 8. Szüks kségg van-e e a jogok küszk szöbszintjéneknek megállap llapítására, amely minden munkát t vállalv llalótt megillet, függetlenf ggetlenüll az ennek alapjául szolgáló szerződés típusától? Ez milyen hatással lenne az újj munkahelyek teremtésére éss a munkát t vállalv llalókk védelmv delmére?

13 Háromoldalú kapcsolatok (jogviszonyok) Kiindulópont: a munkaerő-kölcs lcsönzéss többt tagállam munkajogában gyökeres változv ltozásokat indukált Hosszú alvállalkoz llalkozóii láncl kialakulása: elsikkad a munkáltat ltatóii felelőss sség Kérdéss IV. 9. A többszörös foglalkoztatási jogviszonyban lévől felek felelőss sségi viszonyait egyértelm rtelműenen kell-e e szabályozni a felelőss sségg megállap llapítása érdekében? A mögöttes felelőss sségg intézm zménye szóba jöhetj het-e? e? 10. Szüks kséges-ee a munkaerő-kölcs lcsönzés által foglalkoztatott munkavállal llalók munkavállal llalóii státusz tuszának (jogáll llásának) egyértelm rtelmű meghatároz rozásárara

14 Munkaidő-beoszt beosztás A 203/88/EK irányelv éss az EU BíróságB g döntd ntései túlt l nagy kihívást jelentenek Kérdéss V. 11. Hogyan lehetne a minimális követelmk vetelményeket módosm dosítani a munkaidő megszervezése se tekintetében, hogy nagyobb rugalmasságot got lehessen biztosítani tani a munkavállal llalóknak, éss közbenk az egészs szség éss biztonság g is magas szintű védelmet élvez? A munkaidő megszervezésének melyek legyenek az Uniós s szintű prioritásai

15 A munkaerő mobilitása A mobilitás s követelmk vetelménye nem járj r együtt az egyes fogalmak egységes gesítésével (lásd különösenk a határ r menti ingázók k tekintetében). A munkavállal llaló fogalmának Unós s szintű meghatároz rozásának követelmk vetelménye, mint lehetőség Kérdéss VI. 12. Hogyan biztosíthat thatókk a határokon átnyúlóan foglalkoztatott munkavállal llalókk jogai? Szüks kségg van-e e Uniós s szintű fogalomalkotásra, illetve a munkavállal llaló fogalmának összehangoltabb definiálására, Vagy fenn kell-e tartani ebben a vonatkozásban a tagállamok mérlegelm rlegelési jogát.?

16 Végrehajtási problémák éss az illegális lis munka Cél: az illegális lis munka átalakítása szabályozott foglalkoztatáss ssá (Tanács Határozata OJ C 260, ) Eszközök: k: megelőzés, szankciók, k, szociális partnerekkel törtt rténő egyeztetés, különféle ösztönzők, a szabályoz lyozáss egyszerűsítése se Mindez tükrt kröződik az Európai Szociális Partnerek Munkaprogramjában ( ) 2008) Kormányzati közigazgatk zigazgatási (hatósági) koordináci ció Kérdések VII. 13. Szüks kségg van-e e az érintett hatóságok közöttik koordináci cióra a kitűzött tt célok végrehajtv grehajtása érdekében? Ebben az együttm ttműködésben a szociális partnerek szerepet kapjanak-e? 14. Szüks kségg van-e e további Uniós s kezdeményez nyezésekre az illegális lis foglalkoztatás s elleni küzdelembenk a tagállamok intézked zkedéseinek támogatására?

17 A ZöldZ KönyvK alapja: a Lisszaboni Stratégia Az összejövetel célja: c a foglalkoztatás, a gazdasági gi reform éss a szociális kohézi zió keretében egy tudásalap salapú társadalom kiépítése. Az újj kihívás: a globalizáci ciónak úgy kell megfelelnie az EU-nak, hogy a hagyományos társadalmit értékeket megtartsa. Ennek megfelelően en haladéktalanul változtatniv kell: a tudományos infrastruktúrán, n, növelni kell az innováci cióss kézsk zséget, a gazdasági gi reformokat éss a szociális védelmiv rendszert,, valamint a képzk pzési rendszert modernizálni kell.

18 Az Unió erőss sségei éss gyengeségei: gei: Erőss sség: az eddigi stabilitás, s, a költségvetés szinten tartása, a közösk s valuta, a vállalkozv llalkozáss számára stabilitás, s, a szabad mozgás Gyengeség: g: 15 millió munkanélk lküli, li, alacsony foglalkoztatási ráta, r A Lisszaboni Stratégia magas tartós s munkanélk lküliekliek rátája, r a szolgáltat ltatási szektor alulfejlett tt, különösen nagy az elmaradás s a telekommunikáci ció éss az informatika terület letén

19 Új, átfogó,, globális lis stratégia kell A jövőj fejlődése érdekében Módszerében az ún. nyitott koordináci ció elvét t kell alkalmazni Mindenki számára lehetővé kell tenni az informáci cióss társdalomt elérhet rhetőségét Ki kell alakítani a kutatás éss az innováci ció európai terét Ki kell alakítani a vállalkozáss kedvező környezetét, különösk s tekintettel a kis éss közepesk vállalkozv llalkozásokra,, ennek érdekében a KKV-re egy új Európai Chartát t kell kidolgozni számukra újj munkahelyek teremtése a számukra a vállalkozv llalkozáss alapítását könnyíteni kell (adminisztráci ció,, finanszíroz rozás) lehetővé kell számukra tenni a közbeszerzk zbeszerzésbensben való részvételt

20 A többt éss jobb munkahelyek érdekében aktív foglalkoztatáspolitik spolitikátt kell bevezetni, ennek érdekében: közöss EU adatbankot kell létrehoznil a munkaközvet zvetítéss megkönny nnyítése érdekében beruházásokat kell finanszírozni az egy életen tartó tanulás előseg segítésére a vállalkozv llalkozásokat kedvezményekben kell részesr szesíteni,, ha előseg segítik e célkitűzéseket össze kell hangolni a munkavállal llalást éss a családot modernizálni a szociális védelmetv idősek munkalehetőségének nek növeln velésétt kell előseg segíteni a szegénys nységi küszk szöbb alatt élőkk helyzetének javítását t kell elérni

21 A LiS kritikája Mi az igazi kihívás: innováci ció által vezérelt gazdaság, g, a verseny által követeltk szerkezetátalak talakítás. Ehhez képest: k a LiS olyan területeket célozc meg, amelyek hagyományosan a tagállami kompetencia részeir a nemzeti preferenciák, prioritások jelentősen eltérnek egymásr sról többek szerint kétsk tséges a nyitott koordináci ció rendszere (Sapir jelentés) (ennek mintája a Foglalkoztatási Stratégia éss a Foglalkoztatási Irányelvek) kétséges a LiS tudományos megalapozása egyszerre akar párhuzamosanp részstratr szstratégiákat megvalósítani, de nem vizsgálja a köztk ztükk létezhetl tezhető átválthatóságot a foglalkoztatás s terület leténn olyan szemléletv letváltásra van szüks kség, amely tejességgel ellentétes tes az addigi foglalkoztatási irányelvekkel (lásd a munkaidő vonatkozásában Prescott [2003] elemzését)

22 A MUNKA TÖRVT RVÉNYKÖNYVENYVE (ÁTFOGÓ FELÜLVIZSG LVIZSGÁLAT) LAT) Van-e e politikai döntd ntés? Hm Kényszer (szüks kségesség), g), vagy igény ny? A kiindulási pont, koncepció,, elvek (1992) értékelése minden megtalálhat lható,, ami a piacgazdaság által vezérelt munkajogi rendszerhez szüks kséges a munkavállal llalóra nézven kedvezőbb szabály alkalmazásának elve [az Mt. 13. (3) bekezdésének értékelése] milyen tényezt nyezőkk kellenek a kollektív v szerződés s rendszerének nek kiépüléséhez [az alanyok helyzete a 90-es évek elején; Mt. 33. ]

23 Módosításoksok indokai, éss ami mögöttem meghúzódott A csomagban történő módosításs veszélyei Módosításisi modellek évi LV. szakszervezeti jogok megerősítése + egyéb szabályok évi LVI. nyugdíj-munkajogviszony, leltárfelelősség, vezetők (lényeg: Mt. 25. (5) bekezdésének módosítása; Mt ÜT ksz. kötési jogának biztosítása évi XVI. diszkrimináció, EUÜT, munkaerő-kölcsönzés lényeg: munkaidő Negatív v következmk vetkezmények: értelmetlen szabályok szerzett jogok * Mt. 88. (2) bekezdés * Mt (5) bekezdés * Mt (6) bekezdése * Mt. 167.

24 Mi törtt rtént időközben Globalizáció EU foglalkoztatási rendszerének megmerevedése A versenyképesség lassulása A munkajog közjogiasulása A jelenlegi állapot a napjainkra kialakult munkajogi szabályozórendszer tartalmában és szerkezetében nem felel meg az eredeti jogalkotói szándéknak, amely kiindulási alapnak elfogadható volt; a munkajogi szabályozás statikus fogalom- és intézményrendszerben gondolkodik, amelyből következően nem, vagy csak nehezen képes befogadni bármilyen változtatási lehetőséget; a hazai munkajog egyre inkább távolodik azoktól a folyamatoktól, amelyek az európai országok ez irányú szabályozását befolyásolják.

25 Az átfogó felülvizsg lvizsgálatlat során n követendk vetendő elvek A munkajog szerződéses ses jogág, g, a magánjog részer Egyszerre kell biztosítania tania a munkavállal llalókk egzisztenciális védelmv delmét éss hozzá kell járulniaj a vállalkozv llalkozó/munkáltató prosperitásához A biztonság éss a rugalmasság g csak differenciált, teleologikus intézm zményrendszer alkalmazásával érhető el A munkajog közjogik éss magánjogi (kontraktuális) elemeinek egyensúly lyának megteremtése A szabályoz lyozáss egyszerűsítése se A határter rterületek munkajogba feltérk rképezése, adott esetben integrálása a

26 Előkérd rdések Ki a jogalkotó,, avagy a szociális partnerek szerepe Mit értünk szociális párbeszp rbeszédd alatt? Mi az OÉTO T rendeltetése: feltárás, egyeztetés, megállapod llapodások kialakítása, konfliktusok megelőzése, rendezése, informáci ciócsere, csere, javaslatok, alternatívák vizsgálata. Ennek érdekében megvitatja a tervezeteket. Konzultál, l, vélemv leményt formál. Mire terjed ki tevékenys kenysége? Legitimitásának problematikái Javaslat 7. konzultál, l, tárgyalt rgyalást folytat és megállapod llapodást köt, k, törvt rvényben meghatározott esetben egyetért rtési jogot gyakorol,, ellátja egyéb, törvt rvényben meghatározott feladatait. Javaslat 19. (3) bekezdés: ha a megállapod llapodáss jogszabályalkot lyalkotást vagy az állami irány nyításs egyéb b jogi eszközeinek zeinek kiadását t teszi szüks kségessé,, ennek érdekében a társadalmit párbeszp rbeszédértrt felelős s miniszter intézkedik. Mi a megállapod llapodás: az OÉTO T tagjai által elfogadott különösen állásfoglalás, s, ajánl nlás, vagy cselekvési si program, amely létrejl trejöhet tárgyalt rgyaláss vagy konzultáci ció eredmények nyeképpen is.

27 A Ptk. éss az Mt. viszonya Előkérd rdések (folyt.) az adásv svételi szerződés, s, annak különösk s nemei éss altípusai (száll llítási szerződés, s, mezőgazdas gazdaságigi termékért rtékesítésisi szerződés éss közüzemik zemi szerződés), s), valamint a csereszerződés, s, tovább bbá a vállalkozv llalkozási szerződés után n helyezhető be az egyedi munkaszerződésre sre vonatkozó fejezet az új Ptk.-ba ba [Szerkesztőbizotts bizottságg 2001] a nevesített szerződést stípusok körek valószínűleg csak az egyedi munkaszerződéssel ssel bővíthetb thető.. Amennyiben jogpolitikai döntd ntéss születik ezeknek a szabályoknak az újj Ptk.-ba építésére, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat jelentőségüknek megfelelően en célszerű volna a kétt legfontosabb hagyományos magánjogi szerződést stípus: az adásv svétel és a vállalkozv llalkozáss fejezetei után n elhelyezni. [Szerkesztőbizotts bizottságg 2001] Tematika [2003] érintőlegesen foglalkozik a munkajogviszonnyal, mint a magánauton nautonómia korlátoz tozásának egyik kivételes éss lehetséges terület letével, feltéve, ha bekerül l a Ptk-ba a vita eldőlt: lt: a normaszöveg nem tartalmazza a munkaszerződés intézm zményét

28 Tervezet 1:1. Előkérd rdések (folyt.) Ez a törvt rvény a polgárok éss a jogalanyisággal ggal rendelkező szervezetek, tovább bbá más, jogi személyis lyiséggel rendelkező szervezetek vagyoni éss egyes személyi viszonyait szabályozza a mellérendelts rendeltség éss egyenjogúság g elve szerint. Az 1:2. (Értelmezési alapelv) másodikm mondata szerint AA polgári jogi viszonyokat szabályoz lyozó máss jogszabályokat a törvt rvénnyel összhangban kell értelmezni. A kétk t jogterület kapcsolatának tisztázása sa kötelező!!!

29 Kódex A munkajogi szabályoz lyozáss lehetséges struktúrája Előnyei: ki lehet alakítani egy egységes, koherens rendszert az egyéni és a kollektív munkajog korrelatív egységben szabályozható az integrált szabályozás jól differenciálható Hátrányai: nagyobb tehetetlenségi nyomaték, a csomagban történő módosítás ideája könnyen bemerevítheti Több törvt rvény Előnyei: az összetartozó részek egy helyen vannak Hátrányai: széttagoltság, összefüggések átláthatóságának esetleges csökkenése Lényegi kérdk rdés: a közjogi, k jogpolitikai kérdk rdéseknek ne legyen helye a munkajogi szabályoz lyozórendszerben egyik megoldás s esetén n sem.

30 A kollektív v munkajog Indokolt-e e a duális szerkezet fenntartása A 22-es csapdája, [a 33. éss a 65. (1) bekezdésének összefüggései (lásd a legutóbbi módosm dosítástst az EBH tükrt krében)] Párhuzamosságok [Mt. 21. (2); Mt. 65. (1) a)] Következtetés: ebben a modellben a szabályoz lyozáss fenntarthatatlan Ha fennmarad a kollektív v munkajog duális szerkezete: : a kétk t rendszert strukturálisan éss funkcionálisan is szét t kell választaniv ÜTT befolyásol solásisi jogának differenciált szabályoz lyozása, a megfelelő jogkövetkezm vetkezmények meghatároz rozásával

31 Kollektív v szerződés: s: A kollektív v munkajog (folyt.) Ksz-kötési si képessk pességg egyszerűbb meghatároz rozása szüks kséges (jó-e e a kogencia?) Ágazati kollektív v szerződések sek megkötésének ösztönzése Ápb: közjogik jellegű,, merev éss bonyolult (ld. 14. ) Kiterjesztés: s: biztos, hogy elég g ez a feltétel tel gazdasági, gi, foglalkoztatási, versenykörülm lmények sérelmes Ksz tartalmának pontosítása sa a ZöldZ KönyvbenK megfogalmazottak szerint Ehhez viszont megfelelő jogszabályi környezetk szüks kséges

32 A kollektív v munkajog (folyt.) A szakszervezetekre vonatkozó jogi szabályoz lyozás Hol helyezkedjen el a szabályanyag? Eldöntendő,, hogy a szabályanyag kogens, vagy diszpozitív Egyes jogok alapos felülvizsg lvizsgálata lata (kifogás, kedvezmények, különösk tekintettel a pénzbelip megvált ltásra) Kollektív érdekkonfliktusok feloldása Sztrájkt jktörvény felülvizsg lvizsgálatalata

33 Szerkezeti előkérd rdés: Az individuális munkajog (a munkaszerződés/munkajogviszony s/munkajogviszony tana) a bevezető rendelkezések megfelelő rendelkezéseit integrálni kell a munkaszerződés/munkajogviszony s/munkajogviszony normarendszerébe Jogok gyakorlása, kötelessk telességek teljesítése se Jognyilatkozatok alakszerűsége Elévülés Érvénytelenség Munkaviszonyra vonatkozó szabály Az itt nem szabályozott kérdk rdésekben alkalmazható-e e a Ptk. vagy sem?

34 Kulcsfogalom a munkavállal llaló A munkaszerződés s alanyai A munkavállal llaló jogviszonybeli pozíci ciójának meghatároz rozása A munkavállal llaló éss a munkavállal llalóhoz hasonló jogáll llású személyek A munkaszerződés fogalma Nem egyszerűen en a szüks kséges tartalmi elemek felsorolásáról l van szó A munkaszerződés s legáldefin ldefiníciójának meghatároz rozása A munkáltat ltatótt terhelő tájékoztatási következményei kötelessk telesség, éss elmaradásának

35 A munkajogviszony (a munkaszerződés s tükrt krében) AA munkaszerződés s alapján n foglalkoztatott valamennyi munkavállal llalót megillető minimális védelemv A munkavállal llalóhoz hasonló jogáll llású valamennyi munkát t végzv gzőtt megillető minimális védelemv E szabályok garanciális jelentőségűek, ek, eltérést nem engedők A munkajogviszony tekintettel): elemeinek döntd ntő többsége diszpozitív v (különös a munka díjazd jazása a munkaidő a munkajogviszony módosm dosításának újj rendszere a ZöldZ KönyvK tükrt krében a végkielv gkielégítés, a felmondási idő Meg kell határozni az eltérés s szintjét? t? Ksz, ennek hiány nyában munkaszerződés Magánjogi elemek erősítése se a munkajogviszony szabályoz lyozása során: a módosm dosítás éss a megszüntet ntetéss közöttik átválthatóságg megteremtése a munkajogviszony megszüntet ntetéséneknek újragondolása a munkavállal llalói éss a munkáltat ltatóii jogkövetkezm vetkezményeinek szabályoz lyozása kötelessk telességszegéseksek

36 A munkajogviszony (a munkaszerződés s tükrt krében) (folyt.) Teljesítés s folyamata: vagy márm r eleve a munkaszerződés s vagy kollektív v szerződés s tartalmazza vagy meg kell határozni a managerial prerogative elemeit éss korlátjait Kárfelelősség A kárfelelk rfelelősségg nem munkajog-specifikus intézm zmény A rendszer alapja a polgári jog A munkajogi sajátoss tosságok differenciált megoldást indukálhatnak

37 munkáltat ltató, munkavállal llalóii csoportok, atipikus munkajogviszonyok Differenciálási lehetőségek gek: Munkavállal llaló: kis- és középvállalkozás, mint munkáltató: a lehetséges eltéréseket feltérképezni, követelmény: rugalmasság, ugyanakkor lehetséges (ésszerű) biztonság) Munkavállal llalóii csoportok: nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek, stb. Atipikus munkajogviszonyok: Távmunka Munkaerő-kölcsönzés Egy munkáltató csoportos munkaszerződése több munkavállalóval Egy munkavállaló munkaszerződése több munkáltatóval Call-on work

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra Tájékoztató az alapvető munkavédelmi előírásokr sokról, különösk s tekintettel a közfoglalkoztatottakra FM Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Dr. Kirnerné Kiss Andrea 2013.11.18.

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

A munkaügy. és s szervezeti

A munkaügy. és s szervezeti Előadó: A munkaügy és munkavédelem állami irány nyítása a dr. Bakos József jogszabályi és s szervezeti Főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság változások tükrt

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

PCM Projekt Ciklus Menedzsment

PCM Projekt Ciklus Menedzsment PCM Projekt Ciklus Menedzsment Projektfejlesztés 1 MOTTÓ Azon a problémák k miatt, amik megoldhatók, kár k r aggódni, a nem megoldható problémák k miatt pedig nem érdemes. Tibeti mondás 2 Mi a Projekt

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2012. évi I. tv. A Munka TörvT rvénykönyvenyve 2012. évi LXXXVI. tv. a hatálybal lybalépésével összefüggı átmeneti rendelkezések és ezzel kapcsolatos tv-ek módosításáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ Az országos munkavédelmi érdekegyeztetés s helyzete és s a Munkavédelmi Munkavédelem Bizottság g aktuális feladatai. delem aktuális kérdk rdései, új j kihívások a munkavédelemben 2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

TF Sportmenedzsment éss rekreáci

TF Sportmenedzsment éss rekreáci TF Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék II. A SPORT MAGÁNJOGA (POLGÁRI JOG I.) Dr. Nemes András Sportmenedzsment Tanszék 1. A polgári jog fogalma A polgári jog az egymást stól elkülönült, lt, egyenrangú

Részletesebben

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7. MAGYAR NEMZETI ÉS S NEMZETKÖZI ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7TH HUNGARIAN NATIONAL AND INTERNATIONAL LIFELONG LEARNING CONFERENCE 2011. április 21-22. 22. Pannon Egyetem Veszprém A válasz v egyszer:

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

A felnttk munkaerpiaci. relevanciái, i, atipikus képzk. pzési es foglalkoztatási formák. Dr. Bihary PálP Budapesti Munkaerpiaci.

A felnttk munkaerpiaci. relevanciái, i, atipikus képzk. pzési es foglalkoztatási formák. Dr. Bihary PálP Budapesti Munkaerpiaci. A felnttk ttképzés munkaerpiaci relevanciái, i, atipikus képzk pzési es foglalkoztatási formák Dr. Bihary PálP Budapesti Munkaerpiaci Intervenciós s KözpontK Igazgató Regionális Képz Központok Magyarországon

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató Budapesti Mszaki Fiskola Tanárképz és Mérnökpedagógiai Központ Munkaer-piac orientált szakképz pzés és oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság 2007. április 12. Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131 Az ÁKK Koncepció alapelvei, céljac ÁKK Konferencia, 2014.01.30. dr. Tombácz Endre (ÖKO( ZRt.) előad adása (szerkesztve ) Eredeti előad adások letölt ltése: http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Iskola TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Bevezetés Intézményünk a közművelődés és oktatás területén

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

TF Sportmenedzsment éss rekreáci

TF Sportmenedzsment éss rekreáci TF Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék SPORTJOG II. Dr. Nemes András Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék A SPORT KÖZJOGAK 2.) A sport éss a munkajog kapcsolata A sport éss munkajog kapcsolata

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008.

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008. Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. szeptember 1 A GATT 1947 Általános Vámtarifa V és Kereskedelmi

Részletesebben

Gondolatok a jövőj. Borbás s Lajos titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt. rtás s Konferenciája Október /17

Gondolatok a jövőj. Borbás s Lajos titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt. rtás s Konferenciája Október /17 Elvárások a mérnm rnököktől l 2027-ig Gondolatok a jövőj mérnökképzéséhez Borbás s Lajos GTE főtitkf titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt rtás s Konferenciája 2010. Október 21-22 22 1/17

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben