Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató"

Átírás

1 Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató

2 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözték, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

3 Az előad adás s céljac Az előad adás s célja c a vállalkozv llalkozások jogismeretének növelése. Az elektronikus kereskedelem án n hatályba lépett új j szabályoz lyozásának egyes részkr szkérdései a határon átnyúló értékesítés s vonatkozásában. Fontos: : Az előad adás s során n nem kerül l bemutatásra minden részletkérdés s az időbeli korlátok miatt, tovább bbá az előad adás s diái i vázlatpontokat v tartalmaznak, amelyek kifejtése és s részletezr szletezése se szóban törtt rténik.

4 Legfontosabb uniós és s magyar jogszabályok az elektronikus kereskedelemben Az elektronikus kereskedelemről l szóló 2000/31/EK irányelv (2001. évi CVIII. törvt rvény); A fogyasztók k jogairól l szóló 2011/83/EU irányelv (45/2014 Kormányrendelet új j szabályai tól) A szavatosság és s jótállj llás s szabályai szóló 1999/44/EK irányelv (új( Ptk!); Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról l szóló 2005/29/EK irányelv (2008. évi XLVII. törvt rvény)

5 Korábban hatályos szabályoz lyozás és s jogi környezet k a 1997/7/EK irányelv és s a 2000/31/EK irányelv alapján n született meg; Technikai fejlődés, szabályoz lyozási hiányoss nyosságok és fogyasztóvédelmi elvárások, szempontok miatt volt szüks kséges a változv ltozás; Fogyasztók k jogairól l szóló 2011/83/EU irányelv legfontosabb újdonságai (átültetés 45/2014. Korm rendelettel megvalósult, a június j 13. után megkötött tt szerződésekre sekre kell alkalmazni);

6 Szinte teljes maximumharmonizáci ció; Egységes ges fogyasztóvédelmi jogi környezet k minden tagállamban; Előny a fogyasztók és s a vállalkozv llalkozások számára; DE adójogi, számviteli, adminisztráci ciós és garanciális jogi különbsk nbségek továbbra is megmaradnak!!!

7 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség g a honlapon Tartalmi szempontból l hasonló mint a jelenlegi szabályoz lyozás s (cégadatok, áru jellemzői, ára, fizetés, száll llítás s feltételei, telei, eláll llási jog megléte és s hiánya, annak feltételei, telei, stb) Új j elemek: a kellékszavatoss kszavatosságra, a termékszavatoss kszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettsk telezettség g fennáll llásáról, l, valamint az értékesítés utáni szolgáltat ltatások és s a jótállj llás s meglétéről, l, feltételeir teleiről; l; ehhez a Korm. Rendelet mellékletben mintatájékoztat koztató szöveg veg! Új j Ptk. megismerése se nagyon fontos!

8 ELÁLL LLÁSI JOG Alapvető fogyasztói i garancia, nem a kereskedő által biztosított tott kedvezmény! Fogyasztó nem mondhat le jogáról; Szinte korlátoz tozások nélkn lkül érvényesül; Szigorú szabályok; Eltérés s kizárólag a fogyasztó javára, előny nyére lehetséges! Vannak kivk ivételszabályok! lyok! Tájékoztatni kell feltételeir teleiről l a fogyasztót! t!

9 Eláll llási jog lényeges változv ltozásai Eláll llási jog meglétéről, l, feltételeir teleiről l vagy e jog hiány nyáról előzetes tájékoztatt koztatást kell adni (ez jelenleg is így szól l a szabályoz lyozás); Ennek teljesítése se érdekében a vállalkozv llalkozás s az irányelv melléklet kletében találhat lható mintatájékoztat koztató szöveget alkalmazhat; Szerződésk skötéstől l (szolgáltat ltatás), illetve átvételtől l (termék) számított 14 NAPTÁRI NAPON belül, l, indokolás s nélkn lkül;

10 Eláll llási jog Fogyasztó egyértelm rtelmű nyilatkozatával gyakorolható Eláll llási mintanyilatkozat lehetősége a fogyasztónak nak; Vállalkozás s egyéb b elektronikus utat (honlapon formanyomtatvány) ny) is biztosíthat, that, ebben az esetben tartós s adathordozón n haladéktalanul vissza kell igazolni a fogyasztó nyilatkozatát; t; A vállalkozv llalkozás s az eláll llásról l való tudomásszerz sszerzéstől számított 14 napon belül l visszatéríti ti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a száll llítás s költsk ltségeit is;

11 Uniós s példp ldák előtt Eláll llási határid ridő (min 7 munkanap) 7 munkanap (Ausztria, Litvánia, Szlovákia Hollandia, Egyesült Királys lyság) 8 munkanap (Magyarország) g) 10 munkanap (Románia, Olaszország) 14 naptári nap (Belgium, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Finnország) Visszaküld ldés s költsk ltségét t viseli (általában a fogyasztó) Mindig a kereskedő (Finnország, Franciaország, Litvánia, Spanyolország, GörögorszG gország) g) Főszabály szerint a kereskedő,, kivéve ve 40 EURO-s vételár r alatt, illetve, vételv telár r teljes megfizetésének hiánya esetén (Németorsz metország) Csak kifejezett megállapod llapodás s esetén n a fogyasztó (Ausztria)

12 Zárt felsorolás; s; Európai Fogyasztói Kivételek az eláll llási jog alól Nem lehet kibővíteni a listát; t; Megszorítóan, a fogyasztó javára kell értelmezni a kivételszab telszabályokat; lyokat; Fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni; Kereskedő önként nt biztosíthatja thatja az eláll llási jogot ilyen esetekben is.

13 Új j kivételek az eláll llási jog alól Nincs elállás olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészs szségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza (krémek, kozmetikumok, ágynemű, stb), valamint alkoholtartalmú italok értékesítése esetében, amelyeknek az áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban leszállításukra csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke a kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ;

14 Nincs elállási jog olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel Viszont online árverésnél (nem csak a fix áras árverésnél) a fogyasztót megilleti az elállási jog az új szabályozás alapján!

15 Határon átnyúló értékesítés egyes kérdései Eltérő tagállami jótállási-szavatossági szabályok; Célország (fogyasztó lakóhelye szerinti ország) nyelvén használati-kezelési útmutató biztosítása; EUR számla fenntartása; Magasabb kiszállítási költség (elállás esetén visszajár a vásárlónak); Vállalkozást a fogyasztó perelheti a lakóhelye szerinti országban;

16 Határon átnyúló jog- és igény nyérvényesítés s egyes kérdk rdése

17 Határon átnyúló ügyletek Mi történik,, ha panasz, jogvita keletkezik a szerződő a felek között? k Panasztétel tel nehézs zségei a vállalkozv llalkozásnál l (nyelvi korlátok, adminisztratív v korlátok, kapcsolatfelvétel tel nehézkes lehet, válaszadv laszadási si határid ridő mennyi?) Igény nyérvényesítés s nehézs zségei (határon átnyúló pereskedés s hosszadalmas, költsk ltséges, stb.) Mely ország g jogát t kell alkalmazni a felek jogaira és kötelezettségeire?

18 Határon átnyúló jogviták Mi az az Európai Fogyasztói i K (EFK)? A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő, m, a határon átnyúló panaszok és s jogviták k rendezésének nek megkísérl rlésében hatósági eljáráson kívül k l közremk zreműködő ingyenes jogsegélyszolgálat Az EU valamennyi tagállam llamában, Izlandon és Norvégi giában működnek m Európai Fogyasztói ok Hálózata H (European Consumer Centres Network ECC-Net)

19 Az ECC-Net feladatainak jellemzői, elemei Általános hatáskör; Egyedi fogyasztói szerződésből eredő határon átnyúló panaszok gyors (és ingyenes) rendezése; Cél a panasz/jogvita megállapodás útján történő gyors és hatékony rendezésének megkísérlése, a bírósági út elkerülése; A vállalkozás együttműködésének hiányában a közreműködés nem eredményes;

20 A magyar EFK közremk zreműködésének tartalma külföldildi fogyasztó magyar vállalkozv llalkozással szembeni panasza esetén: A fogyasztó országa szerinti EFK által megküld ldött panasz, probléma és s fogyasztói i igény magyar jog szerinti értékelése és s esetleges pontosítása/kieg sa/kiegészítése; se; A magyar vállalkozv llalkozással törtt rténő kapcsolatfelvétel tel és s saját álláspontjának nak kifejtése a panasz rendezése érdekében;

21 A magyar EFK közremk zreműködésének tartalma külföldildi fogyasztó magyar vállalkozv llalkozással szembeni panasza esetén: A fogyasztó folyamatos tájékoztatt koztatása az ügy állásáról, l, a vállalkozás álláspontjáról és s megoldási javaslatáról l a partner EFK-n keresztül; Adott esetben jogi érvelés s a vállalkozv llalkozás álláspontjával szemben; Megállapod llapodás s hiány nyában megalapozott panasz esetén indokolt esetben a fogyasztó ügyének tovább bbítása és képviselete a magyar békéltetb ltető testületek előtt;

22 Az ECC-Net közreműködésének előnyei Ingyenes; Szakszerű; Informális, egyszerű; Gyors; Sok esetben eredményes, ha a fogyasztó igénye, kérése megalapozott; Permegelőző hatású (mediációval kompromisszumra törekszik); Nincs értékhatár;

23 Gyakori határon átnyúló panaszok Online (internetes) vásárlv rlás, online szolgáltat ltatások, fizetési módok, m online játékok; j Offline (üzletben( törtt rténő) ) vásárlv rlás, nemteljesítés,, szavatossági, jótállj llási problémák; Légi utasok jogai (járatt rattörlés, késés, k s, poggyászk szkár, stb.) és s bármilyen b légikl giközlekedési tárgyú panasz; Távolsági autóbusz busz- és s vasúti közlekedk zlekedés; Üdülési jogok (timeshare( timeshare);

24 Gyakori határon átnyúló panaszok Száll llásfoglalás, s, utazási szerződések, sek, autóbérl rlés; Lakásb sbérlés, elszámol molási viták; Gyógyturizmus gyturizmus,, fogászati turizmus; Mobiltelefonokra letölthet lthető tartalmak (emelt díjas d hírközlési szolgáltat ltatások), elektronikus hírkh rközlési szolgáltat ltatások; Vállalkozási (kisiparosi) szerződések sek. Lényegében bármilyen b tárgyt rgyú, termékért rtékesítésből l vagy szolgáltat ltatásnyújtásból eredő határon átnyúló panasz

25 Alkalmazandó jog Alkalmazandó jog (593/2008/EK rendelet), ha egy vállalkozás s másik m tagállami fogyasztók k részr szére is értékesít Jogválaszt lasztás s hiány nyában a fogyasztó szokásos sos tartózkod zkodási helye szerinti állam joga Jogválaszt lasztás s lehet, de nem lehet a fogyasztót megfosztani olyan jogszabályi védelemtv delemtől, l, amelytől l saját t joga alapján n megállapod llapodás útján sem lehet eltérni! Ellenkező kikötése az ÁSZF-ben semmis!

26 Joghatóság g kérdk rdése Melyik Melyik állam bíróságához b fordulhat a fogyasztó határon átnyúló jogvita esetén n (1215/2012/EU rendelet,, mely január r 10-től l alkalmazandó) A fogyasztó a vállalkozással szemben a vállalkozás székhelye, illetve saját lakóhelye szerinti országban is pert indíthat, ha a vállalkozás a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat vagy ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. Ellenkező kikötése az ÁSZF-ben semmis!

27 Joghatóság g kérdk rdése A fogyasztóval szemben a vállalkozás kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban indíthat pert Ellenkező kikötése az ÁSZF-ben semmis!

28 Kis értékű követelések európai eljárása Cél l egy általános bírósági b eljárásn snál l gyorsabb és egyszerűbb bírósági b eljárás s bevezetése; 861/2007/EK rendelet szabályozza, de DániD niára nem vonatkozik; Egységesített, az EU valamennyi hivatalos nyelvén n kitölthet lthető egyszerű forma-nyomtatv nyomtatványokon nyokon keresztül l zajlik az eljárás; A A követelk vetelés értéke a keresetlevél l hatásk skörrel és illetékess kességgel rendelkező bíróság általi kézhezvk zhezvételekor ne haladja meg a 2000 EUR összeget, az összes kamat, kiadás és s költsk ltség g nélkn lkül

29 Hasznos linkek: Szolgáltatásnyújtás más tagállamban - Tagállami egyablakos ügyintézési pontok: NFH és EFK honlap: EU-s segédlet az új irányelvhez (magyar nyelven is): Fogyasztóvédelmi alkalmazás fogyasztóknak határon átnyúló ügyletekhez ECC-Net: Travel app

30 Elérhet rhetőségek: Postai cím: c 1088 Budapest, József J körút t 6. Telefon: Web: (sok hasznos informáci ció!)

31

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérdések? Az előadás megtartására a Közösségi Fogyasztóügyi Program ( ) keretében, az Európai Fogyasztói ok Hálózata ECC-Net elnevezésű projekt megvalósítása során az Európai Unió pénzügyi támogatásával került sor.

33 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözték, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya Jelen szerződés a Vízmegtartó Webáruházat (vizmegtarto.hu) üzemeltető Virágkertész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint eladóval (székhely:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk.

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk. 1. oldal Dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság cím: eujfo@kim.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A webáruház üzemeltetője: Medostore Trade Kft. Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. E mail: info@medostore.hu Telefon: 06 (1) 510 0988 Székhely: 1037, Budapest Montevideo u. 7. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z Értelmezési segédlet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet a l k a l m a z á s á h o z Összeállította:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Letölthető PDF formátumban) A www.zoldbolt.hu online áruházat a ZÖLDBOLT egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén. Általános Szerződési Feltételek Érvényes 2015. március 16-tól. Rövid tájékoztató Ügyfélszolgálat 06-20-396-4439 (munkanapokon 10-18) kapcsolat@ajandekferfiaknak.hu Fizetési lehetőségek: - Készpénz (utánvét)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A webáruház üzemeltetője a PKN Controls Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELADÓ ADATAI Név: PKN Controls Kft. Képviselő: Nagy Roland Székhely: 8000 Székesfehérvár, Melencei u. 46.

Részletesebben