X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam"

Átírás

1 Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1

2 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s céljac III. A kötelezettsk telezettségszegést st megalapozó jogsért rtések fajtái IV. A jogsért rtések megvalósítási si módjaim V. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s főf jellemzői VI. A kötelezettségszegési si eljárás s megindítása VII. A pert megelőző bizottsági eljárás VIII. A Bíróság B g előtti peres eljárás IX. A Bíróság B ítéletének tartalma X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam által másik m tagállammal szemben indított kötelezettségszegési si eljárás s (EUMSZ 259. cikk) XII. Magyarországgal ggal szemben indított kötelezettségszegési si eljárások XIII. Az uniós s jog érvényesülését t biztosító egyéb 2 jogintézm zmények

3 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja Az Európai Unió Működéséről l szóló Szerződés (EUMSZ) 258. cikke (Bizottság által indított eljárás) Az EUMSZ 259. cikk (tagállam által másik m tagállammal szemben indított eljárás) Az EUMSZ 260. cikk (a Bíróságnak B a tagállam kötelezettségszegését t megállap llapító ítélete végrehajtásának kikényszer nyszerítése) se) 3

4 II. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás célja 1. A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása 2. A jogsért rtés s megszüntet ntetésének nek kikényszer nyszerítése se (EUMSZ 260. cikk alapján újabb eljárás s során) 3. Az uniós s jog értelmezési különbsk nbségeinek megszüntet ntetése 4. A tagállami kötelezettsk telezettségek pontosítása, sa, egyértelm rtelműbb meghatároz rozása 5. Tagállami kártk rtérítési felelőss sség g magalapozása - csak közvetett k hatás: a kötelezettsk telezettségszegő tagállam uniós s jog megsért rtése miatt fennáll lló kártérítési felelőss sségének alapjául szolgálhat lhat a marasztaló ítélet (nemzeti bíróság b g előtti eljárás s a nemzeti jog szerint, természetes vagy jogi személy is indíthatja, Francovich- 4 elv + 39/72. sz. ügy)

5 III. A kötelezettsk telezettségszegést st megalapozó jogsért rtések fajtái 1. Az elsődleges uniós s jog megsért rtése -EUSZ, EUMSZ, EU Alapjogi Charta, jegyzőkönyvek, módosító szerződések, sek, csatlakozási si szerződések sek -csak akkor, ha nincs az adott területre vonatkozó másodlagos uniós s jog 2. A lojális lis együttm ttműködés s elvének megsért rtése -EUMSZ 4. cikk (3) bekezdése (uniós s hűség h g elve) -önmagában v. más m s uniós s rendelkezések megsért rtése mellett halmazatban -tagállam nem biztosítja tja a jogalanyoknak az uniós s jog alapján őket megillető védelmet (francia-spanyol földieper-háború francia hatóságok mulasztása) sa) -a a Bizottság g nem megfelelő tájékoztatása a kötelezettségszegési si eljárás s során n (halmazatban az 5 alapjogsért rtéssel)

6 3. Az uniós s jog általános elvének megsért rtése -az Unió elsődleges jogával egyenért rtékűek -a a Bíróság B ítélkezési gyakorlata fejlesztette ki -fontos: a vizsgált tagállami szabályoz lyozás s az uniós s jog hatálya alá tartozzon -EU Alapjogi Chartában nem szabályozott emberi jogokra alapozott vizsgálat 4. A másodlagos m uniós s jog megsért rtése -kötelező erejű, általános vagy egyedi jogi aktusok -rendelet, irányelv, határozat 5. Nemzetközi zi szerződés s megsért rtése -az Európai Unió által kizárólagos hatásk skörben, harmadik államokkal kötött k tt megállapod llapodások (EUMSZ 216. cikk) -az Európai Unió és s a tagállamok által közösen, k harmadik államokkal kötött k tt vegyes megállapod llapodások 6

7 IV. A jogsért rtések megvalósítási si módjai 1. Tagállami jogalkotás s vagy annak elmulasztása sa -uniós s joggal ellentétes tes nemzeti rendelkezés s megalkotása vagy hatályban tartása -közvetlenül l alkalmazandó uniós s jogi aktussal megegyező tartalmú belső jogi norma elfogadása (DDP előterjeszt terjesztésének megakadályoz lyozása így) -irányelv határid ridőben törtt rténő átültetésének elmulasztása sa vagy nem megfelelő (hiányos, részleges) r átültetése -Bizottság g tájékoztatt koztatásának elmulasztása sa az irányelv átültetésének megtört rténtéről 7

8 2. Tagállam által kötött k tt nemzetközi zi szerződések sek -uniós s joggal ellentétes tes szerződések sek -az Európai Unió kizárólagos hatásk skörébe tartozó területen kötött tt szerződés s vagy már m r a tárgyalt rgyalások megkezdése -nemzetközi zi szerződés s korlátozza az uniós s kötelezettsk telezettségek teljesítését 3. Tagállami közigazgatk zigazgatási gyakorlat -általános és s tartós s (álland( llandó) ) gyakorlat alapozhat meg jogsért rtést -egyedi jogsért rtés s ellen is fel lehet lépni, l ha konkrét t eseten túlmutató jogalkalmazási hibák, hiányoss nyosságok -nemzeti jog összhangban az uniós s joggal, közigazgatk zigazgatási gyakorlat ellentétes tes vele -nemzeti jog ellentétes tes az uniós s joggal, de közigazgatk zigazgatási gyakorlat nem alkalmazza (bizonytalan helyzet) 8

9 - központi kormányzat vagy tartományi szervek gyakorlata - alkotmányosan független f egyéb b intézm zmény gyakorlata - állami vagy önkormányzati nyzati szerv gyakorlata - állami befolyás s alatt álló magánv nvállalkozás s vagy magánszervezet gyakorlata - elvben: nemzeti bíróságok b általános és s tartós ítélkezési gyakorlata (a Bíróság B g marasztaló ítélet még g nem hozott, de megállap llapította már m r a tagállam magánszem nszemélyekkel szemben fennáll lló kártérítési felelőss sségét t az uniós s joggal ellentétes tes ítélkezési gyakorlat miatt) 9

10 V. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s főf jellemzői a Bizottság/B g/bíróság g kizárólag a kötelezettsk telezettségszegés megtört rténtét t vagy meg nem törtt rténtét t vizsgálja a kötelezettsk telezettségszegés s objektív v jellege nincs jelentősége a tagállam érdekkörében felmerült lt szubjektív v tényezt nyezőknek: szánd ndékosság g v. gondatlanság, g, egyszeri v. ismétl tlődő jogsért rtés, csekély v. kirívó súlyú jogsért rtés, a jogsért rtés s jártj rt-e e bármilyen b tényleges t érdeksérelemmel, relemmel, irányelv átültetésének elmulasztása sa esetén n az akadályoztat lyoztatás s belső-politikai politikai-jogi okának gyakran egy területen tömeges t keresetindítás s (irányelv 10 átültetéséről l szóló tagállami jelentések határideje)

11 VI. A kötelezettségszegési si eljárás s megindítása a Bizottság g diszkrecionális jogkörébe tartozik, nem kérhető rajta számon de: a Bizottság g köteles k azt hivatalból l megindítani, ha jogsért rtést tapasztal (EUSZ 17. cikk: a Bizottság g biztosítja tja az uniós s jog alkalmazását) az eljárás s mellőzése, megszüntet ntetése, illetve a keresettől való eláll llás s miatt nem indíthat tható a Bizottsággal szemben intézm zményi mulasztás s miatti kereset a Bizottság g nem köteles k a keresetindításhoz shoz fűződőf érdek bizonyítására a Bizottság g szabadon dönthet d arról, hogy mely időpontban indít t eljárást vagy nyújt be keresetet (korlát: megfelelő idő biztosítása sa a tagállam védekezv dekezésére) kizárólag a Bizottság g indíthat eljárást az EUMSZ 258. cikk alapján tagállam az EUMSZ 259. alapján n indíthat keresetet, de 11 előtte a Bizottság g vélemv leményét t ki kell kérniek

12 Bizottság g hivatalos tudomása, nyilvántart ntartása, saját vizsgálata, ellenőrz rzése vagy tájékozt kozódása alapján n indul más s uniós s intézm zmények, szervek vagy tagállamok panasza alapján jogi vagy természetes személy panasza alapján panaszosnak nem kell igazolnia személyes vagy közvetlen érintettségét, t, illetve érdekeltségét panaszos tájékoztatt koztatása az eljárás s megindításáról l vagy mellőzéséről, l, illetve annak menetéről, megszüntet ntetéséről eljárással kapcsolatos, illetve annak során n keletkezett iratokhoz korlátozott a hozzáférés s egészen az ítélethirdetésig, még m g a panaszos részr széről l is eljárási érdek a bizalmas kezelés, mely előmozd mozdíthatja a tárgyalás útján n törtt rténő rendezést panaszos is kérheti k adatainak bizalmas kezelését 12

13 a kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s két k t szakaszból áll: 1. a pert megelőző eljárás s a Bizottság g előtt (korábban: jogsért rtési eljárás) 2. a Bíróság B g előtti kötelezettsk telezettségszegési si eljárás pert megelőző eljárás átlagos időtartama 24 hónaph peres eljárás s időtartama 17 hónaph irányelv átültetésének elmulasztása sa esetében fele is lehet az eljárás s időtartama egyszerű megítélésű ügyek (15 hónap h pert megelőző,, míg mg 6 hónap h peres eljárás) eljárás s formális megindítása előtt informális tájékozt kozódás az érintett tagállamn llamnál l (főigazgat igazgatósági gi szinten, tagállam álláspontjának nak kikérése, adatgyűjt jtés) EU-Pilot projekt 2008 óta: formalizálja lja az informális eljárást, a tagállam hatóságainak 10 héten h belül l választ v kell adniuk a Bizottsághoz beérkezett panaszra (panaszos ezt megkaphatja), döntd ntés s az eljárás 13 megindításáról

14 VII. A pert megelőző bizottsági eljárás informális eljárás, illetve az EU Pilot projekt szerinti eljárás s befejezését t követk vetőenen biztosok kollégiuma határoz az eljárás s megindításáról (miként a folytatásáról, l, megszüntet ntetéséről és s a keresetindításr sról l is) hivatalos felszólítás s megküld ldése a tagállamnak hivatalos felszólítás s kijelöli li a jogvita kereteit 2 hónap h a tagállamnak álláspontja kifejtésére kiegész szítő hivatalos felszólítás, s, ha pontosítani tani kell a jogvita tárgyt rgyát t a válasz v alapján n (jogsért rtés s részben r megszűnt, ténybelit nybeli-jogi pontatlanságok a felszólításban) sban) tagállam válaszv laszát t követk vetően en döntd ntés: eljárás s folytatása vagy befejezése 14 folytatás: indokolással ellátott vélemv lemény kibocsátása sa

15 indokolással ellátott vélemv leménynek ugyanazon a jogsért rtésen kell alapulnia mint a hivatalos felszólításnak snak koherens és s részletes r értékelés/indokolás s itt márm keresetnek ugyanazon a jogalapon kell alapulnia mint az indokolással ellátott vélemv leménynek ebben felhozott jogi érvein és s kifogásain a Bizottság nem terjeszkedhet túl, t azonban szűkítheti azokat nem kiterjesztés, s, ha azonos tartalmú új j uniós s jogszabály vagy nemzeti jogi norma elfogadása miatt a hivatkozás változik, időközben meghozott bírósági b ítéletre hivatkozás, vagy új, ugyanolyan jogsért rtés s felhozatala kivétel a kiterjesztési si tilalom alól: l: ha a tagállam az EUMSZ 4. cikk (3) bekezdésével ellentétesen tesen a pert megelőző eljárás s során n nem jelzi az irányelv átültetését tagállamnak 2 hónapja h van válaszolni v az indokolással ellátott vélemv leményre fontos joghatás: a kötelezettsk telezettségszegésnek snek az indokolással ellátott vélemv leményben megszabott határid 15 ridő leteltekor kell fennállnia, a Bíróság B g majd ezt vizsgálja

16 VIII. A Bíróság B g előtti peres eljárás A bírósági b eljárás s 2 szakaszból áll: 1. írásbeli szakasz 2. szóbeli szakasz 1. Az írásbeli szakasz A Bizottság által benyújtott közvetlen k keresettel indul (a biztosi kollégium döntd ntése alapján) a keresetlevél l melléklete az összes eddigi iratvált ltás, hivatalos felszólítás, s, indokolással ellátott vélemv lemény kontradiktórius rius eljárás a Bizottságon a bizonyítási teher és s kötelezettsk telezettség (minden ténybeli t és s jogi elem) tagállam a keresetlevél l kézhezvk zhezvételétől l számított 1 hónapon belül l ellenkérelemben terjesztheti elő a védekezését 16

17 tagállami védekezv dekezés s főként f eljárásjogi kifogások (a felszólítás, s, vélemv lemény és s kereset közötti k eltérés, a jogvita tárgyt rgyának pontatlan meghatároz rozása, védelemhez való jog megsért rtése) anyagi jogi védekezv dekezésre kevés s lehetőség: teljesítési si nehézs zségre csak akkor, ha az teljes mértm rtékben és tartósan lehetetlenné teszi az uniós s kötelezettsk telezettség teljesítését t (csak addig, amíg g az akadály el nem hárul) h nem hivatkozhat jogi vagy ténybeli t nehézs zségekre, politikai okokra, alkotmányos nyos-jogi berendezkedésre, tényleges érdeksérelem relem hiány nyára, sem más m s tagállam hasonló jogsért rtésére, re, helyzetére nem hivatkozhat a megsértett uniós s jogi rendelkezés jogellenességére, ha az ellen megsemmisítési si keresetet indíthatott volna a Bíróság B g előtt (EUMSZ 263. cikk) Ez alól l 2 kivétel: A) uniós s rendelkezés s olyan súlyos s és s nyilvánval nvaló jogi hibája, amely miatt nem létezl tezőnek tekintendő 17

18 B) a megsemmisítési si keresetindítási si határid ridő letelte után is lehet az EUMSZ 277. cikk alapján n jogellenességi gi kifogással élni az általános hatály lyú jogi aktusokkal szemben (bármely eljárásban) A Bíróság B g előtti eljárás s nyelve az alperes tagállam hivatalos nyelve (ha több, t a felperes Bizottság g választ) v Minden beadvány és s felszólal lalás s az eljárás s nyelvén Kereset és s ellenkérelem után n lehetőség g felperesi válaszra és s alperesi viszonválaszra hónapos h határid ridővel Előad adó bíró és s főtanf tanácsnok kijelölése Második iratvált ltás s után n befejeződik az írásbeli szakasz 2. Szóbeli szakasz Felek 3 héten h belül l indokolt kérelemmel k tárgyalt rgyalás tartását t kérhetik k Bíróság g dönt d ezen indítv tványról Főtanácsnoki indítv tványt elvétve készk ügyekben és s tárgyalt rgyalást is ritkán n tartanak szítenek ezekben 18 az

19 IX. A Bíróság B ítéletének tartalma Marasztaló ítélet: tagállami kötelezettsk telezettségszegés megállap llapítása+ alperes kötelezk telezése az eljárás költségeinek viselésére Az ítélet kizárólag megállap llapító jellegű: : a Bíróság B g nem ír elő konkrét t tagállami intézked zkedést, arra nem is kötelezheti k a tagállamot, határid ridőt t sem szab a jogsért rtés megszüntet ntetésére, nemzeti jogszabály jogellenességét t a Bíróság B kimondhatja, de nem semmisítheti meg a jogszabályt (erre tagállamot sem kötelezi) k azonban az ítélet meghozatalával beáll az uniós s joggal ellentétes tes nemzeti jogszabály alkalmazásának általános tilalma - a nemzeti bíróságok b ebben az esetben kötelesek k ezen jogszabály alkalmazásának mellőzésére 19

20 EUMSZ 260. cikk alapján n ipso iure kötelezettsk telezettség: tagállamnak haladéktalanul mindent meg kell tennie az ítélet maradéktalan végrehajtv grehajtására, ra, a jogsért rtés késedelem nélkn lküli li megszüntet ntetésére a tagállami jogalkotónak meg kell hoznia a megfelelő jogszabályokat tagállam ítélet után n a Bizottságot tájékoztatja t az ítélet végrehajtásáról, illetve a Bizottsággal veszi fel a kapcsolatot a konkrét t intézked zkedések tekintetében Eljárási költsk ltséget akkor is a tagállam viseli, ha a Bizottság g a keresetet az ítélethirdetés s előtt visszavonja (tagállam magatartása szolgáltatott ltatott okot az eljárásra) Gyakorlatban: eljárási költsk ltségben marasztalás s esetén n is mindkét t fél f l maga viseli költsk ltségeit Bíróság ítéletével szemben nincs jogorvoslat az ítélet a kihirdetéssel jogerőre re emelkedik és s azonnal 20 végrehajtható

21 X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) tagállam kötelezettsk telezettsége az EUMSZ 260. cikk alapján n az ítélet haladéktalan és s teljes végrehajtv grehajtása Maastrichti Szerződés s előtt a Bizottságnak új, önálló kötelezettségszegési si eljárást kellett indítania az ítélet végrehajtása elmulasztásának megállap llapítása érdekében ha a tagállam nem hajtja végre v az ítéletet a Bizottság g a Bírósághoz fordulhat átalányösszeg vagy kényszerk nyszerítő bírság g megfizetésére kötelezk telezés érdekében Bizottság g a keresetben javaslatot tehet a szankció típusára és összegére, de ezek egyike sem köti k a Bíróságot a két k t pénzbeli p szankció a figyelembe veendő időszak és az elérni kívánt k cél c l tekintetében is eltér 21

22 átalányösszeg célja: c a marasztaló ítélet és s az EUMSZ 260. cikk alapján n hozott ítélet közötti k időszakban fennállt jogsért rtés s szankcionálása sa (mért rtéke függhet f a közérdek/magk rdek/magánérdek sérelmének nagyságától, a jogsért rtő állapot időtartam tartamától) kényszerítő bírság: a még m g fennáll lló jogsért rtés/jogellenes helyzet mihamarabbi megszüntet ntetésének/orvoslásának nak kikényszer nyszerítésese a két k t bírsb rság g a Szerződés s szerint vagylagos, azonban a C-304/02. C sz. ügyben a Bíróság B g a Szerződés szöveg vegétől l eltérve a tagállamok egybehangzó tiltakozása ellenére - egyidejűleg sújtotta s e két k pénzbeli szankcióval Franciaországot (aki egyébk bként egy másik m ügyben 20 évig tartotta fenn a jogsért rtő állapotot) 22

23 ha a tagállam az EUMSZ 260. cikk szerinti második m ítélet meghozataláig eleget tesz az első ítéletnek, akkor nem szab ki a Bíróság B g kényszerk nyszerítő bírságot (Bizottság g ezen részében eláll ll keresetétől) ugyanakkor, ha a tagállam csak a második m kereset benyújt jtását t követk vetően en hajtja végre v az első ítéletet, akkor a Bíróság B átalányösszeget mindenképpen kiszab vele szemben Bizottság g évi közlemk zleményben rendelkezett a bírságkiszabási si elvekről l (Bíróságot nem köti) k átalányösszeg: napi tétel t tel (napi egységes ges alapösszeg 210 X n tagállami együtthat ttható X súlyosss lyossági együtthat ttható) ) X két k ítélet közötti k napok száma de: minimális átalányösszeg, jelenleg kényszerítő bírság g napi tétele: t tele: egységes ges átalányösszeg 640 X n tagállami együtthat ttható X súlyosss lyossági 23 együtthat ttható (1-20) X jogsért rtés s időtartama (1-3)

24 n tagállami együtthat ttható: : a tagállam GDP-jétől (fizetőképess pesség) és s a Tanácsbeli szavazatainak számától l függf jelenleg Magyarországgal ggal szemben az átalányösszeg (első ítélet és s a második m ítélet közötti k időszak) napi (de minimum ), míg mg a kényszerk nyszerítőbírság g (második ítélet és s a jogsért rtés s megszüntet ntetése közötti k időszak) napi lenne probléma: önkéntes ntes fizetés s hiány nyában a költsk ltségvetési rendelet alapján n a Bizottság g nem hajthatja azt be a tagállamon az EUMSZ 299. cikkben foglalt tilalom miatt de: a Bizottság g a bírsb rságok meg nem fizetéséig ig más m s jogcímen járó kifizetéseket felfüggeszthet a tagállammal szemben (visszatartási si jog) EUMSZ 260. cikk (3) bekezdés: irányelvek átültetése bejelentésének nek elmulasztása sa miatt a Bizottság g már m r az első,, az EUMSZ 258. cikk alapján n benyújtott keresetben is kérheti k átalányösszeg, illetve kényszerk nyszerítő bírság g kiszabását t (nem kell 24 a 2. eljárásra várnia) v

25 XI. Tagállam által másik m tagállammal szemben indított kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s (EUMSZ 259. cikk) jogalap az EUMSZ 344. cikk: tagállamok kötelezettsk telezettsége, hogy a Szerződések értelmezésére re vagy alkalmazására vonatkozó jogvitájukat jukat kizárólag a Szerződésekben előírt eljárások útján n rendezzék tagállam közvetlenk zvetlenül l nem fordulhat a BírósághozB Bizottsághoz kell elősz ször r fordulnia, aki beszerzi a két k tagállam álláspontját ezután n a Bizottságnak 3 hónapja h van, hogy indokolással ellátott vélemv leményt bocsásson sson ki ha 3 hónap h alatt nem ad ki vélemv leményt vagy a véleményében nem állapít t meg kötelezettsk telezettségszegést, st, akkor a tagállam a Bírósághoz B fordulhat 25

26 az esetleges marasztaló ítélet végrehajtv grehajtása érdekében, átalányösszeg vagy kényszerk nyszerítő bírság g kiszabását t kérve, k ekkor is csak a Bizottság g indíthat keresetet az EUMSZ 260. cikk alapján eddig mindössze 6 eljárás és s csak háromban h ítélet (közt ztük k a C-364/10. C sz., Magyarország kontra Szlovákia, SólyomS lyom-ügy) 26

27 XII. Magyarországgal ggal szemben indított kötelezettségszegési si eljárások 1. A Bizottság által indított eljárások óta 505 kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s indult, amelyben a Bizottság g már m r megküldte a hivatalos felszólítást st a Magyar Kormánynak - ezek döntd ntő többsége olyan ügy, amely az irányelv átültetésének időben törtt rténő be nem jelentése miatt indult már r a bizottsági szakasz kezdetén n befejeződött, amint Magyarország g megküldte a tájékoztatt koztatást - jelenleg ( ) 46 eljárás s van folyamatban Magyarországgal ggal szemben (11. a rangsorban), - Bizottság g folyamatban lévőnek l tekinti még m g azokat az eljárásokat is, amelyekben már m r hozott a Bíróság B ítéletet, de annak maradéktalan végrehajtv grehajtásáról Magyarország g még m g nem tájékoztattat - Olaszország g a csúcstart cstartó: : 135 folyamatban lévől ügy, Görögország: g: 123, Belgium: 117, Lengyelország: g: Litvánia: 23, Lettország-Észtorsz sztország-málta: 36

28 2. A Bíróság B g előtt indított keresetek 2007: 2 ügy (C-30/07( 30/07., C-148/07.) 2008: 3 ügy (C-270/08( 270/08., C-374/08., C-530/08.) 2009: 1 ügy (C-253/09( 253/09.) 2010: 3 ügy (C-274/10(., C-473/10., C-575/10.) 2011: : 4 ügy (C-286/12(., C-288/12., C-310/12., C- 462/12.) 13 magyar ügy eddig összesen 6 ügyben a Bizottság g elállt llt a keresetétől l (a Bíróság B végzéssel törölte t az ügyet a nyilvántart ntartásból) 2 ügyben a Bíróság B ítélettel helyt adott a Bizottság keresetének (C-274/10., negatív ÁFA, C-286/12., C bírák b felső korhatára ra 5 hónap, h gyorsított eljárás) 1 ügyben a Bíróság B ítélettel elutasította totta a keresetet (C-253/09., lakóingatlanok illetéke) 28

29 2013-ban Magyarországgal ggal szemben folyamatban lévő eljárások: C-473/10., vasúti irányelvcsomag átültetése C-288/12., adatvédelmi delmi hatóság g függetlensf ggetlenségege C-310/12., hulladékir kirányelv átültetése C-462/12., telekom-ad adó C-?/13., pálinkafp linkafőzés s jövedj vedékiadó-mentessége 29

30 XIII. Az uniós s jog érvényesülését biztosító egyéb b jogiintézm zmények 1. Az előzetes döntd ntéshozatali eljárás s a Bíróság B előtt - EUMSZ 267. cikk (nemzeti bíróságok) b 2. Bizottsághoz benyújtott panasz (magánszem nszemélyek) 3. Petíci ció benyújt jtása a az Európai Parlamenthez EUMSZ 227. cikk (magánszem nszemélyek) 4. Az Európai Ombudsmanhoz való fordulás - EUMSZ 228. cikk (magánszem nszemélyek) 5. SOLVIT-elj eljárás s (vitarendezés s a tagállamok hatóságainak bevonásával, val, más m s tagállammal szemben is, magánszem nszemélyek) 30

31 Köszönöm m a figyelmet! Dr. Villányi JózsefJ osztályvezet lyvezető Európai Parlament Magyar Fordító Osztály 31

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Készítette: Dr. Szigeti Zsolt (Győr) 2013 április Bevezető A jelen Szabályzat legfontosabb nemzetközi jogi alapjait a fejlett piacgazdaságok által

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 5.9.2012 1. SZ. MUNKADOKUMENTUM az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8. cikkében

Részletesebben