X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam"

Átírás

1 Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1

2 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s céljac III. A kötelezettsk telezettségszegést st megalapozó jogsért rtések fajtái IV. A jogsért rtések megvalósítási si módjaim V. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s főf jellemzői VI. A kötelezettségszegési si eljárás s megindítása VII. A pert megelőző bizottsági eljárás VIII. A Bíróság B g előtti peres eljárás IX. A Bíróság B ítéletének tartalma X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam által másik m tagállammal szemben indított kötelezettségszegési si eljárás s (EUMSZ 259. cikk) XII. Magyarországgal ggal szemben indított kötelezettségszegési si eljárások XIII. Az uniós s jog érvényesülését t biztosító egyéb 2 jogintézm zmények

3 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja Az Európai Unió Működéséről l szóló Szerződés (EUMSZ) 258. cikke (Bizottság által indított eljárás) Az EUMSZ 259. cikk (tagállam által másik m tagállammal szemben indított eljárás) Az EUMSZ 260. cikk (a Bíróságnak B a tagállam kötelezettségszegését t megállap llapító ítélete végrehajtásának kikényszer nyszerítése) se) 3

4 II. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás célja 1. A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása 2. A jogsért rtés s megszüntet ntetésének nek kikényszer nyszerítése se (EUMSZ 260. cikk alapján újabb eljárás s során) 3. Az uniós s jog értelmezési különbsk nbségeinek megszüntet ntetése 4. A tagállami kötelezettsk telezettségek pontosítása, sa, egyértelm rtelműbb meghatároz rozása 5. Tagállami kártk rtérítési felelőss sség g magalapozása - csak közvetett k hatás: a kötelezettsk telezettségszegő tagállam uniós s jog megsért rtése miatt fennáll lló kártérítési felelőss sségének alapjául szolgálhat lhat a marasztaló ítélet (nemzeti bíróság b g előtti eljárás s a nemzeti jog szerint, természetes vagy jogi személy is indíthatja, Francovich- 4 elv + 39/72. sz. ügy)

5 III. A kötelezettsk telezettségszegést st megalapozó jogsért rtések fajtái 1. Az elsődleges uniós s jog megsért rtése -EUSZ, EUMSZ, EU Alapjogi Charta, jegyzőkönyvek, módosító szerződések, sek, csatlakozási si szerződések sek -csak akkor, ha nincs az adott területre vonatkozó másodlagos uniós s jog 2. A lojális lis együttm ttműködés s elvének megsért rtése -EUMSZ 4. cikk (3) bekezdése (uniós s hűség h g elve) -önmagában v. más m s uniós s rendelkezések megsért rtése mellett halmazatban -tagállam nem biztosítja tja a jogalanyoknak az uniós s jog alapján őket megillető védelmet (francia-spanyol földieper-háború francia hatóságok mulasztása) sa) -a a Bizottság g nem megfelelő tájékoztatása a kötelezettségszegési si eljárás s során n (halmazatban az 5 alapjogsért rtéssel)

6 3. Az uniós s jog általános elvének megsért rtése -az Unió elsődleges jogával egyenért rtékűek -a a Bíróság B ítélkezési gyakorlata fejlesztette ki -fontos: a vizsgált tagállami szabályoz lyozás s az uniós s jog hatálya alá tartozzon -EU Alapjogi Chartában nem szabályozott emberi jogokra alapozott vizsgálat 4. A másodlagos m uniós s jog megsért rtése -kötelező erejű, általános vagy egyedi jogi aktusok -rendelet, irányelv, határozat 5. Nemzetközi zi szerződés s megsért rtése -az Európai Unió által kizárólagos hatásk skörben, harmadik államokkal kötött k tt megállapod llapodások (EUMSZ 216. cikk) -az Európai Unió és s a tagállamok által közösen, k harmadik államokkal kötött k tt vegyes megállapod llapodások 6

7 IV. A jogsért rtések megvalósítási si módjai 1. Tagállami jogalkotás s vagy annak elmulasztása sa -uniós s joggal ellentétes tes nemzeti rendelkezés s megalkotása vagy hatályban tartása -közvetlenül l alkalmazandó uniós s jogi aktussal megegyező tartalmú belső jogi norma elfogadása (DDP előterjeszt terjesztésének megakadályoz lyozása így) -irányelv határid ridőben törtt rténő átültetésének elmulasztása sa vagy nem megfelelő (hiányos, részleges) r átültetése -Bizottság g tájékoztatt koztatásának elmulasztása sa az irányelv átültetésének megtört rténtéről 7

8 2. Tagállam által kötött k tt nemzetközi zi szerződések sek -uniós s joggal ellentétes tes szerződések sek -az Európai Unió kizárólagos hatásk skörébe tartozó területen kötött tt szerződés s vagy már m r a tárgyalt rgyalások megkezdése -nemzetközi zi szerződés s korlátozza az uniós s kötelezettsk telezettségek teljesítését 3. Tagállami közigazgatk zigazgatási gyakorlat -általános és s tartós s (álland( llandó) ) gyakorlat alapozhat meg jogsért rtést -egyedi jogsért rtés s ellen is fel lehet lépni, l ha konkrét t eseten túlmutató jogalkalmazási hibák, hiányoss nyosságok -nemzeti jog összhangban az uniós s joggal, közigazgatk zigazgatási gyakorlat ellentétes tes vele -nemzeti jog ellentétes tes az uniós s joggal, de közigazgatk zigazgatási gyakorlat nem alkalmazza (bizonytalan helyzet) 8

9 - központi kormányzat vagy tartományi szervek gyakorlata - alkotmányosan független f egyéb b intézm zmény gyakorlata - állami vagy önkormányzati nyzati szerv gyakorlata - állami befolyás s alatt álló magánv nvállalkozás s vagy magánszervezet gyakorlata - elvben: nemzeti bíróságok b általános és s tartós ítélkezési gyakorlata (a Bíróság B g marasztaló ítélet még g nem hozott, de megállap llapította már m r a tagállam magánszem nszemélyekkel szemben fennáll lló kártérítési felelőss sségét t az uniós s joggal ellentétes tes ítélkezési gyakorlat miatt) 9

10 V. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s főf jellemzői a Bizottság/B g/bíróság g kizárólag a kötelezettsk telezettségszegés megtört rténtét t vagy meg nem törtt rténtét t vizsgálja a kötelezettsk telezettségszegés s objektív v jellege nincs jelentősége a tagállam érdekkörében felmerült lt szubjektív v tényezt nyezőknek: szánd ndékosság g v. gondatlanság, g, egyszeri v. ismétl tlődő jogsért rtés, csekély v. kirívó súlyú jogsért rtés, a jogsért rtés s jártj rt-e e bármilyen b tényleges t érdeksérelemmel, relemmel, irányelv átültetésének elmulasztása sa esetén n az akadályoztat lyoztatás s belső-politikai politikai-jogi okának gyakran egy területen tömeges t keresetindítás s (irányelv 10 átültetéséről l szóló tagállami jelentések határideje)

11 VI. A kötelezettségszegési si eljárás s megindítása a Bizottság g diszkrecionális jogkörébe tartozik, nem kérhető rajta számon de: a Bizottság g köteles k azt hivatalból l megindítani, ha jogsért rtést tapasztal (EUSZ 17. cikk: a Bizottság g biztosítja tja az uniós s jog alkalmazását) az eljárás s mellőzése, megszüntet ntetése, illetve a keresettől való eláll llás s miatt nem indíthat tható a Bizottsággal szemben intézm zményi mulasztás s miatti kereset a Bizottság g nem köteles k a keresetindításhoz shoz fűződőf érdek bizonyítására a Bizottság g szabadon dönthet d arról, hogy mely időpontban indít t eljárást vagy nyújt be keresetet (korlát: megfelelő idő biztosítása sa a tagállam védekezv dekezésére) kizárólag a Bizottság g indíthat eljárást az EUMSZ 258. cikk alapján tagállam az EUMSZ 259. alapján n indíthat keresetet, de 11 előtte a Bizottság g vélemv leményét t ki kell kérniek

12 Bizottság g hivatalos tudomása, nyilvántart ntartása, saját vizsgálata, ellenőrz rzése vagy tájékozt kozódása alapján n indul más s uniós s intézm zmények, szervek vagy tagállamok panasza alapján jogi vagy természetes személy panasza alapján panaszosnak nem kell igazolnia személyes vagy közvetlen érintettségét, t, illetve érdekeltségét panaszos tájékoztatt koztatása az eljárás s megindításáról l vagy mellőzéséről, l, illetve annak menetéről, megszüntet ntetéséről eljárással kapcsolatos, illetve annak során n keletkezett iratokhoz korlátozott a hozzáférés s egészen az ítélethirdetésig, még m g a panaszos részr széről l is eljárási érdek a bizalmas kezelés, mely előmozd mozdíthatja a tárgyalás útján n törtt rténő rendezést panaszos is kérheti k adatainak bizalmas kezelését 12

13 a kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s két k t szakaszból áll: 1. a pert megelőző eljárás s a Bizottság g előtt (korábban: jogsért rtési eljárás) 2. a Bíróság B g előtti kötelezettsk telezettségszegési si eljárás pert megelőző eljárás átlagos időtartama 24 hónaph peres eljárás s időtartama 17 hónaph irányelv átültetésének elmulasztása sa esetében fele is lehet az eljárás s időtartama egyszerű megítélésű ügyek (15 hónap h pert megelőző,, míg mg 6 hónap h peres eljárás) eljárás s formális megindítása előtt informális tájékozt kozódás az érintett tagállamn llamnál l (főigazgat igazgatósági gi szinten, tagállam álláspontjának nak kikérése, adatgyűjt jtés) EU-Pilot projekt 2008 óta: formalizálja lja az informális eljárást, a tagállam hatóságainak 10 héten h belül l választ v kell adniuk a Bizottsághoz beérkezett panaszra (panaszos ezt megkaphatja), döntd ntés s az eljárás 13 megindításáról

14 VII. A pert megelőző bizottsági eljárás informális eljárás, illetve az EU Pilot projekt szerinti eljárás s befejezését t követk vetőenen biztosok kollégiuma határoz az eljárás s megindításáról (miként a folytatásáról, l, megszüntet ntetéséről és s a keresetindításr sról l is) hivatalos felszólítás s megküld ldése a tagállamnak hivatalos felszólítás s kijelöli li a jogvita kereteit 2 hónap h a tagállamnak álláspontja kifejtésére kiegész szítő hivatalos felszólítás, s, ha pontosítani tani kell a jogvita tárgyt rgyát t a válasz v alapján n (jogsért rtés s részben r megszűnt, ténybelit nybeli-jogi pontatlanságok a felszólításban) sban) tagállam válaszv laszát t követk vetően en döntd ntés: eljárás s folytatása vagy befejezése 14 folytatás: indokolással ellátott vélemv lemény kibocsátása sa

15 indokolással ellátott vélemv leménynek ugyanazon a jogsért rtésen kell alapulnia mint a hivatalos felszólításnak snak koherens és s részletes r értékelés/indokolás s itt márm keresetnek ugyanazon a jogalapon kell alapulnia mint az indokolással ellátott vélemv leménynek ebben felhozott jogi érvein és s kifogásain a Bizottság nem terjeszkedhet túl, t azonban szűkítheti azokat nem kiterjesztés, s, ha azonos tartalmú új j uniós s jogszabály vagy nemzeti jogi norma elfogadása miatt a hivatkozás változik, időközben meghozott bírósági b ítéletre hivatkozás, vagy új, ugyanolyan jogsért rtés s felhozatala kivétel a kiterjesztési si tilalom alól: l: ha a tagállam az EUMSZ 4. cikk (3) bekezdésével ellentétesen tesen a pert megelőző eljárás s során n nem jelzi az irányelv átültetését tagállamnak 2 hónapja h van válaszolni v az indokolással ellátott vélemv leményre fontos joghatás: a kötelezettsk telezettségszegésnek snek az indokolással ellátott vélemv leményben megszabott határid 15 ridő leteltekor kell fennállnia, a Bíróság B g majd ezt vizsgálja

16 VIII. A Bíróság B g előtti peres eljárás A bírósági b eljárás s 2 szakaszból áll: 1. írásbeli szakasz 2. szóbeli szakasz 1. Az írásbeli szakasz A Bizottság által benyújtott közvetlen k keresettel indul (a biztosi kollégium döntd ntése alapján) a keresetlevél l melléklete az összes eddigi iratvált ltás, hivatalos felszólítás, s, indokolással ellátott vélemv lemény kontradiktórius rius eljárás a Bizottságon a bizonyítási teher és s kötelezettsk telezettség (minden ténybeli t és s jogi elem) tagállam a keresetlevél l kézhezvk zhezvételétől l számított 1 hónapon belül l ellenkérelemben terjesztheti elő a védekezését 16

17 tagállami védekezv dekezés s főként f eljárásjogi kifogások (a felszólítás, s, vélemv lemény és s kereset közötti k eltérés, a jogvita tárgyt rgyának pontatlan meghatároz rozása, védelemhez való jog megsért rtése) anyagi jogi védekezv dekezésre kevés s lehetőség: teljesítési si nehézs zségre csak akkor, ha az teljes mértm rtékben és tartósan lehetetlenné teszi az uniós s kötelezettsk telezettség teljesítését t (csak addig, amíg g az akadály el nem hárul) h nem hivatkozhat jogi vagy ténybeli t nehézs zségekre, politikai okokra, alkotmányos nyos-jogi berendezkedésre, tényleges érdeksérelem relem hiány nyára, sem más m s tagállam hasonló jogsért rtésére, re, helyzetére nem hivatkozhat a megsértett uniós s jogi rendelkezés jogellenességére, ha az ellen megsemmisítési si keresetet indíthatott volna a Bíróság B g előtt (EUMSZ 263. cikk) Ez alól l 2 kivétel: A) uniós s rendelkezés s olyan súlyos s és s nyilvánval nvaló jogi hibája, amely miatt nem létezl tezőnek tekintendő 17

18 B) a megsemmisítési si keresetindítási si határid ridő letelte után is lehet az EUMSZ 277. cikk alapján n jogellenességi gi kifogással élni az általános hatály lyú jogi aktusokkal szemben (bármely eljárásban) A Bíróság B g előtti eljárás s nyelve az alperes tagállam hivatalos nyelve (ha több, t a felperes Bizottság g választ) v Minden beadvány és s felszólal lalás s az eljárás s nyelvén Kereset és s ellenkérelem után n lehetőség g felperesi válaszra és s alperesi viszonválaszra hónapos h határid ridővel Előad adó bíró és s főtanf tanácsnok kijelölése Második iratvált ltás s után n befejeződik az írásbeli szakasz 2. Szóbeli szakasz Felek 3 héten h belül l indokolt kérelemmel k tárgyalt rgyalás tartását t kérhetik k Bíróság g dönt d ezen indítv tványról Főtanácsnoki indítv tványt elvétve készk ügyekben és s tárgyalt rgyalást is ritkán n tartanak szítenek ezekben 18 az

19 IX. A Bíróság B ítéletének tartalma Marasztaló ítélet: tagállami kötelezettsk telezettségszegés megállap llapítása+ alperes kötelezk telezése az eljárás költségeinek viselésére Az ítélet kizárólag megállap llapító jellegű: : a Bíróság B g nem ír elő konkrét t tagállami intézked zkedést, arra nem is kötelezheti k a tagállamot, határid ridőt t sem szab a jogsért rtés megszüntet ntetésére, nemzeti jogszabály jogellenességét t a Bíróság B kimondhatja, de nem semmisítheti meg a jogszabályt (erre tagállamot sem kötelezi) k azonban az ítélet meghozatalával beáll az uniós s joggal ellentétes tes nemzeti jogszabály alkalmazásának általános tilalma - a nemzeti bíróságok b ebben az esetben kötelesek k ezen jogszabály alkalmazásának mellőzésére 19

20 EUMSZ 260. cikk alapján n ipso iure kötelezettsk telezettség: tagállamnak haladéktalanul mindent meg kell tennie az ítélet maradéktalan végrehajtv grehajtására, ra, a jogsért rtés késedelem nélkn lküli li megszüntet ntetésére a tagállami jogalkotónak meg kell hoznia a megfelelő jogszabályokat tagállam ítélet után n a Bizottságot tájékoztatja t az ítélet végrehajtásáról, illetve a Bizottsággal veszi fel a kapcsolatot a konkrét t intézked zkedések tekintetében Eljárási költsk ltséget akkor is a tagállam viseli, ha a Bizottság g a keresetet az ítélethirdetés s előtt visszavonja (tagállam magatartása szolgáltatott ltatott okot az eljárásra) Gyakorlatban: eljárási költsk ltségben marasztalás s esetén n is mindkét t fél f l maga viseli költsk ltségeit Bíróság ítéletével szemben nincs jogorvoslat az ítélet a kihirdetéssel jogerőre re emelkedik és s azonnal 20 végrehajtható

21 X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) tagállam kötelezettsk telezettsége az EUMSZ 260. cikk alapján n az ítélet haladéktalan és s teljes végrehajtv grehajtása Maastrichti Szerződés s előtt a Bizottságnak új, önálló kötelezettségszegési si eljárást kellett indítania az ítélet végrehajtása elmulasztásának megállap llapítása érdekében ha a tagállam nem hajtja végre v az ítéletet a Bizottság g a Bírósághoz fordulhat átalányösszeg vagy kényszerk nyszerítő bírság g megfizetésére kötelezk telezés érdekében Bizottság g a keresetben javaslatot tehet a szankció típusára és összegére, de ezek egyike sem köti k a Bíróságot a két k t pénzbeli p szankció a figyelembe veendő időszak és az elérni kívánt k cél c l tekintetében is eltér 21

22 átalányösszeg célja: c a marasztaló ítélet és s az EUMSZ 260. cikk alapján n hozott ítélet közötti k időszakban fennállt jogsért rtés s szankcionálása sa (mért rtéke függhet f a közérdek/magk rdek/magánérdek sérelmének nagyságától, a jogsért rtő állapot időtartam tartamától) kényszerítő bírság: a még m g fennáll lló jogsért rtés/jogellenes helyzet mihamarabbi megszüntet ntetésének/orvoslásának nak kikényszer nyszerítésese a két k t bírsb rság g a Szerződés s szerint vagylagos, azonban a C-304/02. C sz. ügyben a Bíróság B g a Szerződés szöveg vegétől l eltérve a tagállamok egybehangzó tiltakozása ellenére - egyidejűleg sújtotta s e két k pénzbeli szankcióval Franciaországot (aki egyébk bként egy másik m ügyben 20 évig tartotta fenn a jogsért rtő állapotot) 22

23 ha a tagállam az EUMSZ 260. cikk szerinti második m ítélet meghozataláig eleget tesz az első ítéletnek, akkor nem szab ki a Bíróság B g kényszerk nyszerítő bírságot (Bizottság g ezen részében eláll ll keresetétől) ugyanakkor, ha a tagállam csak a második m kereset benyújt jtását t követk vetően en hajtja végre v az első ítéletet, akkor a Bíróság B átalányösszeget mindenképpen kiszab vele szemben Bizottság g évi közlemk zleményben rendelkezett a bírságkiszabási si elvekről l (Bíróságot nem köti) k átalányösszeg: napi tétel t tel (napi egységes ges alapösszeg 210 X n tagállami együtthat ttható X súlyosss lyossági együtthat ttható) ) X két k ítélet közötti k napok száma de: minimális átalányösszeg, jelenleg kényszerítő bírság g napi tétele: t tele: egységes ges átalányösszeg 640 X n tagállami együtthat ttható X súlyosss lyossági 23 együtthat ttható (1-20) X jogsért rtés s időtartama (1-3)

24 n tagállami együtthat ttható: : a tagállam GDP-jétől (fizetőképess pesség) és s a Tanácsbeli szavazatainak számától l függf jelenleg Magyarországgal ggal szemben az átalányösszeg (első ítélet és s a második m ítélet közötti k időszak) napi (de minimum ), míg mg a kényszerk nyszerítőbírság g (második ítélet és s a jogsért rtés s megszüntet ntetése közötti k időszak) napi lenne probléma: önkéntes ntes fizetés s hiány nyában a költsk ltségvetési rendelet alapján n a Bizottság g nem hajthatja azt be a tagállamon az EUMSZ 299. cikkben foglalt tilalom miatt de: a Bizottság g a bírsb rságok meg nem fizetéséig ig más m s jogcímen járó kifizetéseket felfüggeszthet a tagállammal szemben (visszatartási si jog) EUMSZ 260. cikk (3) bekezdés: irányelvek átültetése bejelentésének nek elmulasztása sa miatt a Bizottság g már m r az első,, az EUMSZ 258. cikk alapján n benyújtott keresetben is kérheti k átalányösszeg, illetve kényszerk nyszerítő bírság g kiszabását t (nem kell 24 a 2. eljárásra várnia) v

25 XI. Tagállam által másik m tagállammal szemben indított kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s (EUMSZ 259. cikk) jogalap az EUMSZ 344. cikk: tagállamok kötelezettsk telezettsége, hogy a Szerződések értelmezésére re vagy alkalmazására vonatkozó jogvitájukat jukat kizárólag a Szerződésekben előírt eljárások útján n rendezzék tagállam közvetlenk zvetlenül l nem fordulhat a BírósághozB Bizottsághoz kell elősz ször r fordulnia, aki beszerzi a két k tagállam álláspontját ezután n a Bizottságnak 3 hónapja h van, hogy indokolással ellátott vélemv leményt bocsásson sson ki ha 3 hónap h alatt nem ad ki vélemv leményt vagy a véleményében nem állapít t meg kötelezettsk telezettségszegést, st, akkor a tagállam a Bírósághoz B fordulhat 25

26 az esetleges marasztaló ítélet végrehajtv grehajtása érdekében, átalányösszeg vagy kényszerk nyszerítő bírság g kiszabását t kérve, k ekkor is csak a Bizottság g indíthat keresetet az EUMSZ 260. cikk alapján eddig mindössze 6 eljárás és s csak háromban h ítélet (közt ztük k a C-364/10. C sz., Magyarország kontra Szlovákia, SólyomS lyom-ügy) 26

27 XII. Magyarországgal ggal szemben indított kötelezettségszegési si eljárások 1. A Bizottság által indított eljárások óta 505 kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s indult, amelyben a Bizottság g már m r megküldte a hivatalos felszólítást st a Magyar Kormánynak - ezek döntd ntő többsége olyan ügy, amely az irányelv átültetésének időben törtt rténő be nem jelentése miatt indult már r a bizottsági szakasz kezdetén n befejeződött, amint Magyarország g megküldte a tájékoztatt koztatást - jelenleg ( ) 46 eljárás s van folyamatban Magyarországgal ggal szemben (11. a rangsorban), - Bizottság g folyamatban lévőnek l tekinti még m g azokat az eljárásokat is, amelyekben már m r hozott a Bíróság B ítéletet, de annak maradéktalan végrehajtv grehajtásáról Magyarország g még m g nem tájékoztattat - Olaszország g a csúcstart cstartó: : 135 folyamatban lévől ügy, Görögország: g: 123, Belgium: 117, Lengyelország: g: Litvánia: 23, Lettország-Észtorsz sztország-málta: 36

28 2. A Bíróság B g előtt indított keresetek 2007: 2 ügy (C-30/07( 30/07., C-148/07.) 2008: 3 ügy (C-270/08( 270/08., C-374/08., C-530/08.) 2009: 1 ügy (C-253/09( 253/09.) 2010: 3 ügy (C-274/10(., C-473/10., C-575/10.) 2011: : 4 ügy (C-286/12(., C-288/12., C-310/12., C- 462/12.) 13 magyar ügy eddig összesen 6 ügyben a Bizottság g elállt llt a keresetétől l (a Bíróság B végzéssel törölte t az ügyet a nyilvántart ntartásból) 2 ügyben a Bíróság B ítélettel helyt adott a Bizottság keresetének (C-274/10., negatív ÁFA, C-286/12., C bírák b felső korhatára ra 5 hónap, h gyorsított eljárás) 1 ügyben a Bíróság B ítélettel elutasította totta a keresetet (C-253/09., lakóingatlanok illetéke) 28

29 2013-ban Magyarországgal ggal szemben folyamatban lévő eljárások: C-473/10., vasúti irányelvcsomag átültetése C-288/12., adatvédelmi delmi hatóság g függetlensf ggetlenségege C-310/12., hulladékir kirányelv átültetése C-462/12., telekom-ad adó C-?/13., pálinkafp linkafőzés s jövedj vedékiadó-mentessége 29

30 XIII. Az uniós s jog érvényesülését biztosító egyéb b jogiintézm zmények 1. Az előzetes döntd ntéshozatali eljárás s a Bíróság B előtt - EUMSZ 267. cikk (nemzeti bíróságok) b 2. Bizottsághoz benyújtott panasz (magánszem nszemélyek) 3. Petíci ció benyújt jtása a az Európai Parlamenthez EUMSZ 227. cikk (magánszem nszemélyek) 4. Az Európai Ombudsmanhoz való fordulás - EUMSZ 228. cikk (magánszem nszemélyek) 5. SOLVIT-elj eljárás s (vitarendezés s a tagállamok hatóságainak bevonásával, val, más m s tagállammal szemben is, magánszem nszemélyek) 30

31 Köszönöm m a figyelmet! Dr. Villányi JózsefJ osztályvezet lyvezető Európai Parlament Magyar Fordító Osztály 31

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

A tagállamok uniós jogsértésével szembeni eljárások - Különös tekintettel a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokra

A tagállamok uniós jogsértésével szembeni eljárások - Különös tekintettel a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokra Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék A tagállamok uniós jogsértésével szembeni eljárások - Különös tekintettel a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 A szociális és s gyermekvédelmi jogszabályok aktuális változv ltozásai Jegyzői értekezlet 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 Bevezetés 174/2009. (VIII. 29.) Korm.. rendelet SZMM Módszertani

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén?

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Kérdések és panaszok az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban Ha Ön az uniós tagállamok valamelyikének állampolgára, illetve ha a tagállamok valamelyikében él,

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató Az Európai Fogyasztói i K bemutatkozása határon átnyúló panaszok és jogviták (Kecskemét, 2014. november 6.) 6 dr. Kriesch Attila Igazgató Európai Fogyasztói i K Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131 Az ÁKK Koncepció alapelvei, céljac ÁKK Konferencia, 2014.01.30. dr. Tombácz Endre (ÖKO( ZRt.) előad adása (szerkesztve ) Eredeti előad adások letölt ltése: http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK HÍRLEVELE. Bíróság

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK HÍRLEVELE. Bíróság Európai Unió Bírósága Sajtó- és tájékoztatási osztály Magyar, cseh és szlovák ügyek csoportja Dr. Lehóczki Balázs Tel: 00 352 4303 5499 Fax: 00 352 4303 2028 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK HÍRLEVELE Tájékoztató

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 16.12.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Elena Clara Popescu román állampolgár által a gyógyszerészek romániai kollégiuma nevében benyújtott 0695/2011.

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei

Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei Dr. Mikló Katalin SZTNH Szabadalmi Fórum 2014. április 23. Jogszabályi háttér Megsemmisítési eljárás - feltételei (Szt. 42. ) - eljárási szabályok (Szt. 80.,

Részletesebben

C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás

C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás MAGYARORSZÁG ELLENI FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSOK 2013. FEBRUÁR C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás A vasúti közlekedésről szóló uniós szabályok

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2.

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2. ~l уszw szаggуü?és Hivatala ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ É^kezet 10'% СКТ 1 2. Képvisel őiönállóindítvány 2014. évi törvény а vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint а légi-, а vasúti

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JOGVÉDELEM. Szerzői i jogok, jogtisztaság. dr. Nyári Tibor

JOGVÉDELEM. Szerzői i jogok, jogtisztaság. dr. Nyári Tibor JOGVÉDELEM Szerzői i jogok, jogtisztaság dr. Nyári Tibor BSA - Business Software Allience: A BSA a világ 60 országában működő nemzetközi, társadalmi szervezet, amelynek célja az illegális lis software-haszn

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A munkaügy. és s szervezeti

A munkaügy. és s szervezeti Előadó: A munkaügy és munkavédelem állami irány nyítása a dr. Bakos József jogszabályi és s szervezeti Főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság változások tükrt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem fogyasztói i szemmel a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdk rdések és s válaszok v a vállalkozások részr szére (Miskolc, 2014. március 28.. ) dr. Kriesch Attila

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés ISSN 8-809 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Éves jelentés 0 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 0 Az Európai Unió Bírósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke tevékenységének

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben