Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató"

Átírás

1 E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz lyozásra (Szeged, június 3. ) dr. Kriesch Attila Igazgató

2 Az előad adás s céljac Az előad adás s célja c a vállalkozv llalkozások jogismeretének növelése. Tippek és s tanácsok adása a vállalkozv llalkozások részére. A án n hatályba lépől új j szabályoz lyozás bemutatása. Fontos: : Az előad adás s során n nem kerül l bemutatásra minden részletkr szletkérdés s az időbeli korlátok miatt, tovább bbá az előad adás s diái i vázlatpontokat v tartalmaznak, amelyek kifejtése és s részletezr szletezése se szóban törtt rténik.

3 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

4 Elektronikus kereskedelem távollévők k között k kötött k tt szerződéseknek seknek minősülnek (E-Commerce( Commerce, M-Commerce); A szerződő felek egyidejű jelenlétének nek hiány nyában kötnek k szerződést; st; Előny nyök és s hátrh trányok a fogyasztók és vállalkozások részr szére;

5 Legfontosabb uniós és s magyar jogszabályok Az elektronikus kereskedelemről l szóló 2000/31/EK irányelv (2001. évi CVIII. törvt rvény); A távollt vollévők k között k kötött k tt szerződésekr sekről l szóló 1997/7/EK irányelv (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet); de 2011/83/EU irányelv és s az az alapján n elfogadott 45/2014 Kormányrendelet új j szabályai tól! A szavatosság és s jótállj llás s szabályai szóló 1999/44/EK irányelv (új( Ptk!);

6 Alapvető problémák A vállalkozv llalkozás s kiléte, a kapcsolatfelvétel tel és s jogérv rvényesítés s nehézs zségei. A szerződés teljesítésének egyes kérdései. A fogyasztót t megillető eláll llási jog feltételei telei.

7 A vállalkozv llalkozás s kiléte? Európai Fogyasztói Belföldi ldi vagy külfk lföldi? ldi? Az ország g melyik részr szén n találhat lható? Fontos: Száll llítási költsk ltség összege Személyes kapcsolatfelvétel tel nehézs zségei

8 A vállalkozv llalkozás s kiléte - Kötelező feltüntetni többek között: Egyéni vállalkozv llalkozói i név n v vagy cégnc gnév; Székhely, telephely, lakóhely; Nyilvántart ntartásba vételi v szám, nyilvántart ntartást végzv gző szerv; Adósz szám; cím c és egyéb b kapcsolattartásra sra alkalmas elérhet rhetőség (pld: telefon, online formanyomtatvány). ny). Tárhelyszolgáltató kiléte és s elérhet rhetőségi adatai ( től)

9 Az előzetes tájékoztatt koztatás s módjam elektronikusan, tehát t a webáruh ruház honlapján, n, tovább bbá folyamatosan és s közvetlenk zvetlenül,, azaz a honlap bármely b időpontban törtt rténő meglátogat togatásakor elérhet rhető módon, előzetes regisztráci ció és s más m s honlapra utaló linkek (úgynevezett( külső hivatkozások) használata nélkn lkül, l, valamint egyértelm rtelműen, en, közérthetk rthetően en és s könnyen k hozzáférhet rhető (azaz átlátható) ) módonm don,, vagyis a fogyasztó honlapon történő eligazodását t előseg segítő módon ( besz( beszédes linkek ), megfelelő tagoltsággal ggal és s részletessr szletességgel (nem a teljes jogszabály szöveg) kell teljesíteni. teni.

10 Átlátható honlap követelmk vetelménye

11 Átlátható honlap követelmk vetelménye

12

13 Tájékoztatás s a szerződésk skötésről Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; A szerződés alakiságáról, iktatásáról és utólagos hozzáférhetőségéről; Az adatbeviteli hibák kijavításáról; A szerződés nyelvéről.

14 Az ÁSZF-ről szóló előzetes tájékoztatás A szolgáltató köteles az Ektv. 5. (1) bekezdése értelmében a honlapján a szerződések megkötésére és teljesítésére vonatkozó ÁSZF-jét megjeleníteni és annak tárolását a fogyasztó számára biztosítani. Azaz a mentés lehetősége biztosított, vagy a kinyomtatás lehetősége biztosított, vagy letöltés lehetősége (pld: doc, pdf formában) biztosított (ez a leginkább fogyasztóbarát megoldás) Az ÁSZF tárolhatósága nem biztosított, ha a tájékoztatást egy görgetősávos ablak, vagy egy előreugró panel tartalmazza.

15 Szállítás költség mindenkori aktuális postai vagy futárszolgálati a megrendelt termékek súlya vagy darabszáma alapján meghatározott díjszabás, vagy a szállítási költség rendelési összeghatártól függ, vagy szállítási költségátalányt határoz meg.

16 nem megfelelő, ha Európai Fogyasztói Szállítás költség honlapján csak utal a postai vagy futárszolgálati díjszabásra a tételes összegek feltüntetése nélkül, vagy nem a mindenkor aktuális postai vagy futárszolgálati a megrendelt termékek súlya vagy darabszáma alapján meghatározott díjszabást teszi közzé.

17 Kapcsolatfelvétel tel cím c m vagy online bejelentőlap? lap? E cím c m mindig kötelező!

18 Kapcsolatfelvétel tel és s panaszkezelés Telefonszám, telefonos vevőszolg szolgálatlat Ténylegesen működik? m Mely napokon, hány h órán keresztül? Legyen erről l tájékoztatt koztatás s a honlapon. Üzlethelyiség, vevőszolg szolgálat, lat, személyes ügyfélszolgálatlat jogszabály szerint nem k nem kötelező. A fogyasztóvédelmi törvt rvényben meghatározott panaszkezelési si szabályok alkalmazandóak ak online értékesítés s esetén n is!

19 Fizetési módokm Utánv nvétel; Banki átutalás; Bankkártya/hitelk rtya/hitelkártya; rtya; Elektronikus pénzt p kibocsátó közvetítő szolgáltat ltató közreműködésével;

20 Szerződés s teljesítése se Írásbeli visszaigazolás tartós s adathordozón legkésőbb a szerződés s teljesítésekor sekor. Tartalma Vállalkozás s kiléte, szerződés s tárgya; t Ár, száll llítás s költsk ltség; Fizetés és s száll llítás s feltételei; telei; Eláll llási jog + annak feltételei; telei; Fogyasztói i kifogások megtétel telének helye; Tartós s adathordozó: : Pld.: , E DVD, Pendrive,, Papír,

21 Az eláll llási jog indoka Nem lehet kézbe k venni, megvizsgálni a terméket; Fogyasztó kizárólag a vállalkozv llalkozás által nyújtott informáci ciókra támaszkodhat; t Informáci ciós s aránytalans nytalanság a felek között; k Az internetes kereskedelembe vett fogyasztói i bizalom növelése érdekében a hátrányok ellensúlyoz lyozása;

22 ELÁLL LLÁSI JOG Alapvető fogyasztói i garancia, nem kereskedői kedvezmény! Fogyasztó nem mondhat le jogáról; Szinte korlátoz tozások nélkn lkül érvényesül; Szigorú szabályok; Eltérés s kizárólag a fogyasztó javára, előny nyére lehetséges! Vannak kivk ivételszabályok! lyok! Tájékoztatni kell feltételeir teleiről l a fogyasztót! t!

23 Eláll llási jog Szerződésk skötéstől l (szolgáltat ltatás), illetve átvételtől (termék) számított 8 MUNKANAPON belül l (de még g kiszáll llítás s (teljesítés) s) előtt is!!!) Határid ridő a szerződésk skötést, st, illetve átvételt telt követk vető 1. munkanapon kezdődik, dik, és s a 8. munkanapon kor jár r le; Eláll llási határid ridő meghosszabbodik legfeljebb 3 hónappal, ha a fogyasztó nem kapja meg az írásbeli megerősítést st a jogszabályi tartalommal!;

24 Eláll llási jog Indokolás s nélkn lkül l gyakorolható! 8 munkanapon belül l kifejezésre kell juttatnia eláll llási szánd ndékát a fogyasztónak, de nem kell visszaküldenie a terméket e határid ridőn n belül; Nincs alakisághoz kötve k (de javasolni lehet e-e mailes vagy postai tértivevt rtivevényes formát,, hiszen ez a fogyasztó érdeke is, hogy bizonyíthat tható legyen!)!);

25 Eláll llási jog költségek viselése Használati díj d j nem követelhetk vetelhető fogyasztótól; Visszaküld ldés s költsk ltsége a fogyasztót t terheli; Fogyasztó felel a nem rendeltetésszer sszerű használat latért, és s nem élhet vissza jogával (ez csak külön n igényk nyként nt érvényesíthető)! Vállalkozás s köteles k legkésőbb 30 napon belül l a vételárat és s a kiszáll llítás s költsk ltségét t IS visszafizetni a fogyasztó részére (uniós ítélet, C-511/08).

26 Zárt felsorolás; s; Európai Fogyasztói Kivételek az eláll llási jog alól Nem lehet kibővíteni a listát; t; Megszorítóan, a fogyasztó javára kell értelmezni a kivételszab telszabályokat; lyokat; Fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni; Kereskedő önként nt biztosíthatja thatja az eláll llási jogot ilyen esetekben is.

27 Kivételek az eláll llási jog alól Gyorsan romlandó termékek (élelmiszer,( vágott v virág); Természet szeténél l fogva vissza nem szolgáltathat ltatható termékek (szexuális segédeszk deszközök, k, kozmetikumok, kontaktlencse, higiéniai okok miatt), de felbontatlan csomagolásban sban igen!;

28 Kivételek az eláll llási jog alól Szerzői i jogi védelem v alá eső,, felbontott csomagolású termékek (CD, DVD, szoftver); Olyan termékek, melyek ára a pénzp nzügyi piacok ingadozásától l függf (nemesfém, m, árutőzsdei termék, de számítógép- alkatrészek nem!);

29 Kivételek az eláll llási jog alól Szerencsejáték k szerződések sek (online fogadás); Hírlap, időszakos kiadvány (aktualitásukat vesztik); Fogyasztó egyedi kérésére, k re, fogyasztó utasításai sai alapján n előáll llított termék (arcképes bögre, fénykf nyképelőhívás, de számítógép p egyedi konfigurálás s nem!);

30 Kivételek az eláll llási jog alól Online árverések (de fix áras árverésnél l van!); Online hotelszoba foglalás; Online koncertjegy vásárlv rlás; Száll llítási szolgáltat ltatás online lefoglalása (autóbérl rlés, repülőjegy jegy-foglalás).

31 Szabályoz lyozási változv ltozások 2014 közepk zepétől

32 Hatályos szabályoz lyozás és s jogi környezet k a 1997/7/EK irányelv és s a 2000/31/EK irányelv alapján n született meg; Technikai fejlődés, szabályoz lyozási hiányoss nyosságok és fogyasztóvédelmi elvárások, szempontok miatt volt szüks kséges a változv ltozás; Fogyasztók k jogairól l szóló 2011/83/EU irányelv legfontosabb újdonságai (átültetés 45/2014. Korm rendelettel megvalósult, a június j 13. után megkötött tt szerződésekre sekre kell alkalmazni);

33 Szinte teljes maximumharmonizáci ció; Egységes ges fogyasztóvédelmi jogi környezet k minden tagállamban; Előny a fogyasztók és s a vállalkozv llalkozások számára; DE adójogi, számviteli és s garanciális jogi különbségek továbbra is megmaradnak!!!

34 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség g a honlapon Tartalmi szempontból l hasonló mint a jelenlegi szabályoz lyozás s (cégadatok, áru jellemzői, ára, fizetés, száll llítás s feltételei, telei, eláll llási jog megléte és s hiánya, annak feltételei, telei, stb) Új j elemek (péld ldák) k): a kellékszavatoss kszavatosságra, a termékszavatoss kszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettsk telezettség g fennáll llásáról, l, valamint az értékesítés utáni szolgáltat ltatások és s a jótállj llás s meglétéről, l, feltételeir teleiről; l; - ehhez a mellékletben mintatájékoztat koztató szöveg veg! Új j Ptk. megismerése se nagyon fontos!

35 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség a békéltető testülethez fordulás s lehetőségéről,, a vállalkozás s székhelye szerint illetékes békéltetb ltető testület nevéről és s székhely khelyének postai címéről. c a jogszabályi előírás s vagy a vállalkozv llalkozásdöntése alapján n a vállalkozásra nézve n kötelező peren kívüli panaszkezelési si mód és vitarendezési mechanizmus igénybe nybe-vételének lehetőségéről, l, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; Panaszkezelési si telefonszám m nem lehet emelt díjasd jas!

36 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújt jtásáról és annak feltételeir teleiről; l; Vételárhoz kapcsolódó járulékos költsk ltséget (ÁFA,( száll llítási költség) a fogyasztó csak akkor köteles k viselni, ha erről előzetesen (a megrendelés s előtt) tájékoztattt koztatták Eláll llási jog megléte, feltételei, telei, hiánya. Eláll llás s esetén n a visszaküld ldés s költsk ltségét t a fogyasztó csak akkor köteles k viselni, ha erről l az előzetesen (a megrendelés s előtt) tájékoztatták!! Mintatájékoztat koztató szöveg a rendeletben elérhet rhető!

37 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség A digitális adattartalom működéséről, m, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi v intézked zkedésekről; A digitális adattartalom hardverrel és szotfverrel való kompatibilitásáról,, a vállalkozv llalkozástól ésszerűen en elvárhat rható ismereteknek megfelelően; en; Tájékoztatási kötelezettsk telezettség g teljesítésének bizonyítása a vállalkozv llalkozást terheli!

38 Szerződésk skötés s folyamata A vállalkozv llalkozás s köteles k gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési si nyilatkozatának nak megtételekor telekor kifejezetten tudomásul vegye,, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettsk telezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele tele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával val jár, j a gombot vagy a hasonló funkciót t könnyen k olvasható módon fizetési kötelezettsk telezettséggel járój megrendelés vagy ennek megfelelő,egy,egyértelműen en megfogalmazott felirattal kell ellátni Ha a vállalkozv llalkozás s nem tesz ennek eleget, a szerződés semmis!

39 Szerződésk skötés és s teljesítés s folyamata A vállalkozv llalkozás s köteles k legkésőbb a fogyasztó szerződéses ses ajánlat nlatának nak megtételekor telekor (megrendelési folyamat végén) v egyértelm rtelműen en és olvashatóan an feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátoz tozásokat (pl( pl: : területi korlátoz tozások) és, az elfogadott fizetési módokat. m Termék k adásv svételére irányul nyuló szerződés s esetén n legkésőbb az átadáskor,, a szolgáltat ltatás s nyújt jtására irányul nyuló szerződés s esetén legkésőbb a szolgáltat ltatás s teljesítésének megkezdésekor a vállalkozás s tartós s adathordozón (papír, , e DVD, pendrive, stb) visszaigazolást st ad a fogyasztónak a megkötött tt szerződésr sről. A visszaigazolás s mindazt, amelyre az előzetes tájékoztatt koztatás s kiterjed.

40 Eláll llási jog lényeges változv ltozásai Eláll llási jog meglétéről, l, feltételeir teleiről l vagy e jog hiány nyáról l előzetes tájékoztatt koztatást kell adni (jelenleg is így szól l a szabályoz lyozás); Ennek teljesítése se érdekében a vállalkozv llalkozás mintatájékoztat koztató szöveget alkalmazhat; Szerződésk skötéstől l (szolgáltat ltatás), illetve átvételtől (termék) számított 14 NAPTÁRI NAPON belül gyakorolható, indokolás s nélkn lkül;

41 Eláll llási jog Több termék k rendelése esetén n az utolsó termék átvételétől l kezdődik dik a határid ridő (részteljes szteljesítés s esetén kitolódik az eláll llási határid ridő lejárta!) rta!); több tételbt telből l vagy darabból álló termék k esetén n az utoljára szolgáltatott ltatott tétel t tel vagy darab átvételétől l (pld: ha tartozék k vagy alkatrész később k érkezik meg), Ismétl tlődő,, rendszeres száll llítás s esetén n az első tétel tel átvételétől l számít t a határid ridő; Szolgáltat ltatás s esetén n a szerződésk skötés s napjától l számít

42 Eláll llási jog Eláll llási határid ridő meghosszabbodik a 14 napot követk vető legfeljebb 12 hónappalh nappal,, ha előzetes tájékoztatt koztatás s az eláll llási jog meglétéről és s feltételeir teleiről l elmarad! 14 napon belül kell kifejezésre juttatni, tehát nem kell a terméknek visszaérkeznie a kereskedőhöz 14 napon belül!; Nem kell indokolni az elállási jogot; Termék átvétele előtt is gyakorolható (nem kell megvárni a kiszállítást)! Webkereskedő nem korlátozhatja a fogyasztó jogát;

43 Eláll llási jog Eláll llási mintanyilatkozat lehetősége a fogyasztónak; Vállalkozás s egyéb b elektronikus utat (honlapon formanyomtatvány) ny) is biztosíthat, that, ebben az esetben tartós s adathordozón n haladéktalanul vissza kell igazolni a fogyasztó nyilatkozatát; t; A vállalkozv llalkozás s az eláll llásról l való tudomás- szerzést stől l számított 14 napon belül l visszatéríti ti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a száll llítás s költsk ltségeit is;

44 Eláll llási jog A fogyasztó által kifizetett összeg visszatérítése se a fogyasztó fizetési módjm djával megegyező módon törtt rténik,, kivéve, ve, ha fogyasztó más s visszatérítési si módba m egyezik bele (ez nem járhat költsk ltséggel számára) ra); Eláll llás s esetén csak a legkevésb sbé költséges száll llítási mód m költségét kell visszatéríteni teni (pld expresz kiszáll llítás s költsk ltségét nem) a fogyasztó részére; A vállalkozv llalkozás amennyiben nem vállalta, v hogy az árut maga száll llítja vissza mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, st, amíg g vissza nem kapta az árut, vagy amíg g a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat ltat arra vonatkozóan, an, hogy azt visszaküldte;

45 Eláll llási jog A fogyasztó köteles legkésőbb az eláll llási jogának gyakorlásától l számított 14 napon belül visszaküldeni az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek.

46 Eláll llási jog költségek viselése Visszaküld ldés s költsk ltsége a fogyasztót t terheli (kivéve, ve, ha annak viselését t a vállalkozv llalkozás s vállalta v vagy ezen kötelezettségéről l előzetesen nem tájékoztattt koztatták k a fogyasztót) t) A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállap llapításához szüks kséges kezelésb sből l adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel.. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a vállalkozás s az eláll llási jogról l szóló tájékoztatást elmulasztotta.

47 Új j kivételek az eláll llási jog alól Nincs elállás olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészs szségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza (pl: krémek, kozmetikumok, ágynemű, stb), valamint alkoholtartalmú italok értékesítése esetében, amelyeknek az áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban leszállításukra csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke a kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ;

48 Nincs elállási jog olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel Viszont online árverésnél (nem csak a fix áras árverésnél) a fogyasztót megilleti az elállási jog az új szabályozás alapján!

49 Elérhet rhetőségek: Postai cím: c 1088 Budapest, József J körút t 6. Telefon: Web: (sok hasznos informáci ció!)

50

51 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözték, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérdések? Az előadás megtartására a közötti Közösségi Fogyasztóügyi Politika keretében, az Európai Fogyasztói ok Hálózata ECC-NET elnevezésű projekt megvalósítása során az Európai Unió pénzügyi támogatásával került sor.

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya Jelen szerződés a Vízmegtartó Webáruházat (vizmegtarto.hu) üzemeltető Virágkertész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint eladóval (székhely:

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6.

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6. AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA Kecskemét, 2014. november 6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új PTK.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

PIKI natural - ÁSZF 2015.

PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural www.pikinatural.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni internetes áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) www. familyarchiv.hu Oldal 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.familyarchiv.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén. Általános Szerződési Feltételek Érvényes 2015. március 16-tól. Rövid tájékoztató Ügyfélszolgálat 06-20-396-4439 (munkanapokon 10-18) kapcsolat@ajandekferfiaknak.hu Fizetési lehetőségek: - Készpénz (utánvét)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A webáruház üzemeltetője: Medostore Trade Kft. Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. E mail: info@medostore.hu Telefon: 06 (1) 510 0988 Székhely: 1037, Budapest Montevideo u. 7. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

erlautek Elektronikai Webáruház Általános Szerződési Feltételek

erlautek Elektronikai Webáruház Általános Szerződési Feltételek erlautek Elektronikai Webáruház Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az erlautek Elektronikai Webáruház (a továbbiakban: Vállalkozás), és a Vállalkozás

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben