A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, december 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5."

Átírás

1 A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, december 5.

2 A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében k felzúdul dulást kelthet, ha nem megfelelőek ek a munkakörülm lmények vagy a munkarend, esetleg nagyobb létszl tszámleépítést jelentenek be. A sztrájk leggyakoribb oka mégis m a bérekkel és s a bérjellegb rjellegű juttatásokkal való elégedetlens gedetlenség. g.

3 SZTRÁJKOK MAGYARORSZÁGON GON Magyarországon gon nemzetközi zi összehasonlításban sban nem nagy a sztrájkok száma. Az utóbbi időben a tömegkommunikációban hangsúlyos szerephez jutottak a sztrájkok. Ezek a munkabeszüntet ntetések elsősorban sorban olyan munkáltat ltatóknál l játszj tszódtak le, amelyek közszolgk zszolgáltatói i feladatokat látnak l el (pl. MÁV, M BKV). Ezért tevékenys kenységük k (vagy éppen annak elmaradása) közfigyelemre k számíthat.

4 SZTRÁJK ÉS S KOMMUNIKÁCI CIÓ A sztrájk egyfajta válsv lsághelyzet az adott szervezetben és a (köz)szolg z)szolgáltatásokat igényl nylők számára is A válsv lsághelyzet hatásának csökkent kkentése külső és belső kommunikáci ció segíts tségével

5 A SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK A konfliktusok kezelése Tárgyalástechnika Válság, válsv lságkezelés, válságkommunikáció

6 A KOMMUNIKÁCI CIÓ ESZKÖZ Z A MUNKÁLTAT LTATÓ SZÁMÁRA Jól l alkalmazva csökkentheti a sztrájk kialakulásának veszély lyét t (akár r el is kerülheti) (ha mégsem m tudja megakadályozni) csökkentheti a következmk vetkezmények negatív v hatásait

7 A KOMMUNIKÁCI CIÓ HATÉKONY KONY- SÁGA A SZERVEZETBEN A szervezeten belüli li működés m s egyik kulcskérd rdése a kommunikáci ció hatékonys konysága az egymással alá-, fölé- vagy mellérendelts rendeltségi viszonyban dolgozó munkatársak milyen eredményess nyességgel adják át egymásnak a különbk nböző informáci ciókat.

8 MI BEFOLYÁSOLJA A KOMMU- NIKÁCI CIÓ HATÉKONYS KONYSÁGÁT? A kommunikáci ció hatékonys konysága mindenekelőtt attól l függ, f hogy milyen mennyiségű informáci ció áramlik az egyes informáci ciós s csatornákon, on, milyen torzítással sal jutnak el az informáci ciók k a rendeltetési helyükre, valamint tartalmilag és s formailag tekintettel vane az informáci ció azokra, akiknek szól.

9 A KOMMUNIKÁCI CIÓ LÉNYEGE Nem az a fontos, hogy elmondjam, hanem az, hogy megértsenek rtsenek.

10 A KOMMUNIKÁCI CIÓ TERÜLETEI a kommunikáci ció szereplői a kommunikáci ció csatornái a kommunikáci ció időzítése a verbális lis- és s a non-verb verbális kommunikáci ció kapcsolata az átadandó informáci ció tartalmi és s formai elemei kommunikáci ciós s technikák a kommunikáci ció hatékonys konysága

11 A MEGGYŐZŐ KOMMUNIKÁCI CIÓ a befogadó közeg ismerete az informáci ció optimális mennyiségének nek kiválaszt lasztása sa az informáci ció tagolása (hangsúlyos kezdés és befejezés, időnk nként nt ismétl tlés), az üzenet strukturálása sa (logikus érvrendszer feláll llítása, kettős érvelés s az előny nyök és s hátrh trányok bemutatására), pozitív v megerősítés s a hallgatóság g irány nyába, minél l több t különbk nböző kommunikáci ciós s csatorna felhasználása sa (hangzó és s képi k informáci ciók együttes használata).

12 A KONFLIKTUSOKRÓL A konfliktus formája Instrumentális konfliktusok Szocio-emocion emocionális konfliktusok Tárgyalási konfliktusok Hatalmi konfliktusok Belső konfliktusok Hatékony viselkedés Problémaazonos maazonosítás és elemzés, eredményes tárgyalási és döntéshozatali technikák Mindkét t oldal beleélő képességének, empáti tiás s készsk szségének javítása, nyílt kommunikáci ció Kulturált tárgyalt rgyalás A pozíci ciók, tevékenys kenységi körök k egyértelm rtelmű meghatároz rozása Önismeret Eredmény Megoldás Megért rtés Kompromisszum Termékeny munkavégz gzés A belső harmónia és s a hatékonys konyság fokozódása

13 A KONFLIKTUSOK KEZELÉSE 1. Én n győzök, te veszítesz tesz 2. Te győzöl, én n veszítek. tek. 3. A kölcsk lcsönös s igény ny-kielégítés s elve ennek a célja c a probléma KÖZÖS K megoldása

14 ÖNÉRVÉNYESÍTÉS ASSZERTIVITÁS Megadó, szubmisszív (passzív) viselkedés Agresszív v viselkedés Önérvényesítés s (asszertivit( asszertivitás) Az asszertív kommunikáci ció technikáia ia A meghallgatás s készsk szsége A konfrontáci ció készsége A megelőző én-üzenetek Az önfeltáró én-üzenet Felmászunk a létrl trán

15 TÁRGYALÁSTECHNIKA

16 TÁRGYALÁSI TÍPUSOKT Versengő tárgyalás Együttm ttműködő tárgyalás

17 A TÁRGYALT RGYALÁS S FELTÉTELEI TELEI Hatalom és s befolyásol solási si képessk pesség Tudás, szakértelem, felkész szültség Legitimitás A másik m fél f l szüks kségleteinek, helyzetének, lehetőségeinek ismerete Informáci ció Idő A tárgyalt rgyalás s határideje A felkész szülésre sre rendelkezésre álló idő A tárgyalt rgyalás s konkrét t ideje

18 FELKÉSZ SZÜLÉS S A TÁRGYALÁSRA Tartalmi kérdk rdések Tárgyalástechnika Felkész szülés s rendkívüli eseményekre A tárgyalt rgyalás s helyszíne, körülmk lményei

19 A TÁRGYALT RGYALÁS S FOLYAMATA Barátkozás Felvezetés Vita A A vita lezárása sa Tárgyalásvezetés

20 VÁLSÁG, VÁLSÁGKEZELÉS, VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ

21 VÁLSÁG, VÁLSV LSÁGKEZELÉS A válsv lság g kialakulásának folyamata Felkész szülés s a válsv lságra A szervezet felkész szítése se a válsv lságra A válsv lságstáb A válsv lságkezelési tervek

22 VÁLSÁGKEZELÉS, VÁLSÁGKOMMUNIKÁCÓ A válsv lság, a válsv lságkezelés és s a válságkommunikáció viszonya Az összhang kérdk rdése A válsv lsággal érintettség és s a kommunikáci cióval érintettség g viszonya A szinkronkülönbs nbség g kérdk rdése Az időbelis beliség g kérdk rdése A célcsoportok c körülhatk lhatárolása és szegmentálása sa

23 VÁLSÁGKEZELÉS, VÁLSÁGKOMMUNIKÁCÓ Az érintettek viselkedése válsv lság- helyzetben, közvk zvélemény kialakulása Közelítés s a tömeglt meglélektan lektan felől Közelítés s az egyén n viselkedése felől Közelítés s a szervezet felől A válsv lságkommunikációval elérend rendő célok A célok c hierarchiája A hitelesség g kérdk rdése

24 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ A válsv lságkommunikáció és s a médiam Csatorna- és s eszközv zválasztásoksok A média m magatartása a válsághelyzetben Nyilvános szereplők k a válsághelyzetben Ki nyilatkozzon?

25 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ néhány ny jótanács Hallgasd végig v a kérdk rdést, mielőtt válaszolsz! v Használd a mindennapi nyelvet, kerüld a szakzsargont! Figyelj viselkedésedre, sedre, mutasd, hogy nyugodt vagy! Légy L előzékeny, fogékony, közvetlen, k nyitott, kedves és s igazságos gos ha szüks kséges sajnálkoz lkozó és s aggódó.. Ha kell, védekezz! v Értsd meg a riporter foglalkozását és s helyzetét. t. Próbálj úgy bánni b a riporterrel, mint aki partnered, vagy szövets vetségesed. Az igazságot got mondd, a teljes igazságot! got!

26 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ néhány ny jótanács Nézz a riporter szemébe, ha válaszolsz. v Ha tudod a nevét, azon szólítsd! Használd a válsv lságkommunikációs s tervet! Tájékoztasd az alkalmazottakat a válsv lság részleteiről, l, lehet, hogy a média m nem keresi a hivatalos megnyilatkozót! t! Ne légy l gyáva! Ha aggódsz, vagy sajnálkozol, ne gondold, hogy remegned kell megalázkod zkodásodban! Ne találgass! lgass! Vagy tudod a dolgot, vagy nem! Ne félj f túlst lságosan, ha nem tudsz pontosan idézni (hacsak az nem jelent meg már m írásban)!

27 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ néhány ny jótanács Ne legyen kedvenc médiumod! m Állandóan egy újságot vagy televízi ziót t kedvelni rossz üzlet. Ez később visszaüthet! Ne szakítsd meg a hirdetést, csak azért mert a riporter nem közremk zreműködő!! A hirdetés s célja c egyébk bként nem az újság g megsegítése. se. Ne ragaszkodj egy törtt rténethez, ha az már m megváltozott, de légy l következetes! k A média m megérti, ha a dolgok változnak. v Ne ess abba a hibába, ba, hogy megjósolod a jövőt! j Ne viselj napszemüveget és s ne rágj r rágógumit! r gumit!

28 A VÁLSV LSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV ELKÉSZ SZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Mikor kell, hogy életbe lépjen? l Melyek a kommunikáci ciós s célok? c Kikből áll a válsv lságstáb, ki a vezetője, ki a szóviv vivő? Melyek a külön k n kezelendő célcsoportok? Mi a megfogalmazott üzenetek tartalma? Melyek a kommunikáci ció lépései? Melyek az igénybe vehető nyilvánoss nossági csatornák? (címjegyz mjegyzék!) Ki, miről l tájékoztat, t nyilatkozik? Milyen egyeztetési folyamatokat, külsk lső kapcsolatokat kell figyelembe venni? (címjegyz mjegyzék!)

29 KÉRDÉSEK, AMELYEKRE FEL KELL KÉSZK SZÜLNI Mi törtt rtént? Kiket és s mennyiben érint? Mi a kivált ltó ok? Ki, vagy mi a felelős? Mit tesz a szervezet a válsv lság g gyors elhárításának érdekében? Mit tesz a szervezet, hogy a kivált ltó okokat is megszüntesse? Van-e, lehet-e e még m g nagyobb, mögöttes m probléma? Tudja-e e a szervezet a folyamatokat ellenőrizni? Mennyi ideig tart a folyamat? Voltak-e e figyelmeztető jelek? Kárigénnyel kihez fordulhatnak a válsv lsággal érintettek?

30 FELKÉSZ SZÜLÉS S A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA Rendszerezett ismeretek Készségfejlesztő tréningek Gyakorlat

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával Budapest,

Részletesebben

A SZEMÉLYIS LYISÉGVIZSGÁLAT MÓDSZEREI Perczel Forintos Dóra Klinikai Szakpszichológus Szakképzés II. évfolyam 2012 1 Bevezetés A személyiség vizsgálata a személy jellegzetes gondolkodási és cselekvési

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

etfejlesztése 8. célterület I.em.

etfejlesztése 8. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 8. célterület Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatánakk korszerűsítése, illetve

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I.

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Legfőbb vezetői kompetenciák VEZETŐI KOMPETENCIÁK Kiváló tárgyalástechnika Kommunikációs készség Protokoll ismeret Jó döntés

Részletesebben

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr Tárgyalástechnika alapjai 2013. június 30. Győr Tartalom Rövid bevezetés a kommunikációról Emberi viselkedés sémái - asszertivitás Meggyőzés Tárgyalástechnika alapjai Hogyan legyek jó tárgyaló? Közben

Részletesebben

pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Rezidens képzk pzés, 2013.június 17. A rekreáci ció és s az életmód szerepe az egészs szség megőrz rzésében dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Az egészség 1. Sigmund Freud

Részletesebben

Kommunikációs tréning, értékesítőknek www.dashofer.hu

Kommunikációs tréning, értékesítőknek www.dashofer.hu Kommunikációs tréning, értékesítőknek www.dashofer.hu Dr. Szűcs György Kommunikációs tréning értékesítőknek Tartalom Tartalom... 2 Bevezető... 3 Lélektan és kommunikációelmélet... 3 A megjelenéstől a legfontosabb

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Telefonos ügyfél-kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Telefonos ügyfél-kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Futó Ilona Telefonos ügyfél-kommunikáció A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 A TELEFONOS ÜGYFÉL-KOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Tóth Éva Mária Kommunikációelméleti alapok A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A KOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben